ROZPOČTOVÝ
SW PRO STAVEBNICTVÍ
Ceník
L
I
G
H
T
verze
© Stavex
CENÍK ROZPOČTOVÉHO SW - verze LIGHT
komplet Programových modulů včetně Datových souborů ÚRS PRAHA, a.s.
výběr max. 7 ceníků stavebních prací + kompletní sborník materiálů SPCM
(ceny jsou uvedeny v Kč a bez 20% DPH)
Programový komplet
K1 - ZÁKLADNÍ PROGRAM PRO ROZPOČTOVÁNÍ
modul ROZPOČET
rozpočet v orientačních/směrných cenách
výkaz výměr včetně definice opakujících se prvků výkazu výměr (figur)
uživatelská správa databází ceníků materiálů a prací, stavbový ceník
"oblíbené" položky, atypické R-položky (montážní) a M-položky (specifikace)
přehledné několikaúrovňové vyhledávání položek z ceníků materiálů i prací
hromadný výběr položek do zadání rozpočtu
libovolné strukturování položek v rozpočtu (do stavebních dílů automaticky)
přebírání vybraných položek z již hotových rozpočtů
kopírování celých rozpočtů nebo celých staveb se všemi vybranými rozpočty
hledání libovolného řetězce ve vybraných databázích
automatické výpočty hmotnotí pro přesun hmot, suti a vybouraných hmot
export resp. import rozpočtu do resp. z tabulkového procesoru MS-Excel
export resp. import rozpočtu do resp. z ORF (Obecný Rozpočtový Formát)
další exporty do souborů typu:
*.doc (MS-Word), *.htm (Internet Explorer), *.htm (Excel 2000), *.rtf (Word apod.),
*.txt (Notepad apod.), *.csv (Excel), *.pdf (Acrobat Reader);
export jednotkových cen do tabulky rozpočtu v MS-Excel
podrobná kontextově - senzitivní nápověda
9 300,-
"R" data
Volitelné programové moduly
V2 - Výpočet střech
1 650,-
rozšiřuje výkaz výměr výpočtem hlavních atributů střechy (plocha, délka hřebene, nároží, úžlabí,
okapů, ...); typové půdorysy je možné vzájemně kombinovat a doplňovat o další prvky (vikýř, střešní
okno, komínové těleso apod.)
V3 - Import externích ceníků dodavatelů materiálů
1 950,-
import ceníků ve formátech *.txt (textový), *.dbf (databázový), *.xls (excelovský) nebo tabulka ve
formátu HTML s možností dalšího zpracování a přebírání položek do rozpočtu
Aktualizační služba
A1 - Programových modulů, konzultační činnost, hot line
A2 - Datových souborů (max. 7 ceníků stavebních prací + SPCM):
Pravidelná (2x ročně)
Nepravidelná (1x ročně)
Význam písmenného označení datové základny:
R - data pro modul ROZPOČET
bez rozborů položek (SPON - Sborník POtřeb a Nákladů)
adresa kanceláří a pro korespondenci:
STAVEX Plzeň, Koterovská 9, 326 00 Plzeň
kontakty:
tel.: 377 462 141, fax: 377 462 142
mobilní tel.: 608 132 804, 608 132 805, 608 220 113
e-mail: [email protected]
www.stavex.info
1 600,4 300,6 300,-
Seznam katalogů ÚRS PRAHA, a.s.
Kat.
800-1
800-2
800-3
800-6
801-1
801-2
801-3
801-4
801-5
821-1
822-1
823-1
823-2
824-1
824-2
825-1
825-2
825-4
827-1
831-1
831-2
832-1
846-9
HSV
Zemní práce
Zvláštní zakládání objektů
Lešení
Demolice objektů
Běžné stavební práce
Stavební práce z prefabrikovaných dílců
Bourání a podchycování konstrukcí
Opravy a údržba
Zvláštní stavební práce
Mosty
Komunikace pozemní a letiště
Plochy a úprava území
Rekultivace
Dráhy kolejové
Dráhy kolejové městské
Objekty podzemní - studny a jímání vody
Objekty podzemní - štoly
Objekty podzemní - tunely
Vedení trubní dálk. a přípoj. - vodovod a kanalizace
Hydromeliorace - zemědělské
Hydromeliorace - lesnickotechnické
Hráze a úpravy na tocích
Stavební práce při elektromontážích
Kat. M
M21 Elektromontážní práce - silnoproud
M22
Montáže sdělovacích, zabezpečovacích a
signalizačních zařízení (slaboproud)
Kat.
711
712
713
714
715
721
731
741
761
762
763
764
765
766
767
771
772
773
775
776
777
781
782
783
784
786
787
789
795
Kat.
Svaz.1
Svaz.2
M23 Montáže potrubí
Svaz.3
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
Svaz.4
M25 Povrchové úpravy strojů a zařízení
Svaz.5
M33 Montáže dopravních a skladovacích zařízení a vah
Svaz.6
M35
M36
M43
M46
M58
Montáže čerpadel, kompresorů a vodohospodářských
zařízení
Montáže provozních, měřících a regulačních zařízení
Montáže ocelových konstrukcí
Zemní a pomocné stavební práce při
elektromontážích
Revize vyhrazených technických zařízení
PSV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Povlakové krytiny
Izolace tepelné
Akustická a protiotřesová opatření
Izolace proti chemickým vlivům
Zdravotně technické instalace budov
Ústřední vytápění
Elektromontážní práce
Konstrukce prosvětlovací
Konstrukce tesařské
Konstrukce montované z desek, dílců a panelů
Konstrukce klempířské
Konstrukce pokrývačské
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Podlahy z dlaždic
Podlahy z kamene
Podlahy teracové
Podlahy skládané
Podlahy povlakové
Podlahy lité
Obklady keramické
Obklady z kamene
Nátěry
Malby a tapety
Čalounické úpravy
Zasklívání
Povrchové úpravy ocel. kcí a technolog. zařízení
Lokální vytápění
SPCM
Obory 005-321: výrobky agronomické, paliva,
výrobky z uhlí, hutní a chemické
Obory 341-384: výrobky elektrotechnické,
elektronické, materiály a prvky elektroinstalační
Obory 388-492: výrobky strojírenské, stroje,
armatury a zařízení pro stavby a energetiku
Obory 516-562: výrobky strojírenské a kovodělné,
materiál instalační a výrobky z plastů
Obory 581-598: výrobky stavební - suroviny,
materiály, stavební prvky a systémy
Obory 605-757: výrobky ze dřeva, plastů, celulózy,
papíru, skla, keramiky, textilu, aj.
Download

Titulní list - k ceníku verze LIGHT - grafika Voleník - bez