2012/II
Novinky v CS ÚRS
Novinky a úpravy v soustavě obecně:
Ve vydání 2012/II bylo do Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací HSV a PSV přidáno přes 1 500 položek v celkem
22 katalozích. Téměř 3 600 položek bylo přepracováno. Do Sborníku pořizovacích cen materiálů SPCM, který obsahuje bezmála
41 000 cen od 750 výrobců a dodavatelů, bylo nově zařazeno přes 1 000 nových výrobků a materiálů a více než 30 000 bylo
aktualizováno.
Vybrané novinky v jednotlivých katalozích:
!
P
řepracované oblasti
a nové části katalogů
Montované konstrukce z betonových dílců – katalog 801-2 Budovy a haly – montované: kompletně přepracovány části pro montáže
betonových dílců, které jsou nyní v následujícím členění: A01 Všeobecné konstrukce, A02 Montovaný skelet z betonových dílců pro budovy,
A03 Montované budovy z plošných betonových dílců, A04 Montované
haly z betonových dílců, A05 Montované kolektory a kanály pro umístění
vedení; v částech A02, A03 a A04 byly doplněny položky pro montáž dílců se svařovanými spoji, ve kterých jsou reprezentativně započteny svary
dílců při montáži.
Stříkaná PUR izolace – katalog 800-713 Izolace tepelné: nová část A06
obsahuje ceny tepelných izolací včetně materiálu – stříkaná polyuretanová izolace (lehká polyuretanová pěna SOFT pro interiéry; tvrdá polyuretanová pěna pro zemědělské a průmyslové objekty; střešní tepelněhydroizolační systém – tvrdá pochůzná vrstva včetně ochrany proti UV
záření); v části C01 – oprava střešního tepelně-hydroizolačního systému
z PUR pěny
Tepelná čerpadla – katalog 800-731 Ústřední vytápění:
část A02 –tepelná čerpadla země/voda, vzduch/voda; nerezové zásobníky teplé vody a akumulační zásobníky topné vody;
rozdělovače a sběrače z PE100 SDR11 pro geotermální vertikální sondy a pro zemní plošné kolektory;
část A03 –primární okruhy: potrubí z PE100 SDR11; ochrana potrubí
izolačními trubicemi; napouštění potrubí nemrznoucí směsí;
prostupové manžety
Překopy inženýrských sítí doplněny v katalozích:
800-1Zemní práce – v části A02 hloubení jam, rýh a šachet po
překopech a jejich pažení; zásypy a obsypy po překopech
822-1Komunikace pozemní a letiště – v části C01 práce
rozebrání dlažeb a odstranění podkladů po překopech;
opravy krytů a podkladů po překopech
Vybrané novinky v jednotlivých katalozích
801-1Budovy a haly – zděné a monolitické: násyp pod základy
z betonového recyklátu; nosné zdivo s vloženou izolací
z hydrofobizované minerální vlny (Porotherm) a z expandovaného polystyrenu (HELUZ); k položkám kontaktního
zateplení přidány položky pro zápustnou montáž kotev
s použitím tepelněizolačních zátek
801-4Budovy a haly – opravy a údržba: tryskání nesušeným křemičitým pískem (torbo tryskání)
801-5Objekty pozemní zvláštní: opěrné zdi z betonových bloků
Stavoblock
821-1 Mosty: nové typy mostních ocelových svodidel
822-1Komunikace pozemní a letiště: plastové vegetační tvárnice; rozebrání dlažeb doplněno o plastovou a pryžovou dlažbu; nové typy silničních svodidel
823-1Plochy a úprava území: dělicí zdi (ploty) z betonových
bloků Stavoblock
827-1Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovod a kanalizace: trativody z plastových perforovaných drenážních trubek Strabusil SN8; u betonových konstrukcí doplněna vyšší
třída betonu; výztuž šachet doplněna o KARI sítě; stupadla
ocelová s PE povlakem a zapouštěcí kapsová PE-HD; montáž potrubí z tlakových trubek PVC a PE vyšších průměrů;
montáž napojení vodovodní přípojky pomocí spojek ISIFLO;
montáž ocelové chráničky větších průměrů; osazení plastové jímky z PP na obetonování
800-711Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům: v části A01 doplněny položky pro montáž nopové fólie; v části A02 aktualizovány nopové fólie systému FONDALINE a doplněn systém
Delta Dörken
SPCM Novinky a rozšíření sortimentu
Do Sborníku pořizovacích cen materiálů byl doplněn odvodňovací
systém (Hauraton ČR), okrasné dřeviny (Lesoškolky), izolační plsť,
akustické desky, lamelové rohože (Saint-Gobain Isover CZ), drenážní
systém (ACO Stavební prvky), automatická zdravotechnika (Sanela),
těsnicí prvky (Tremco illbruck), tepelná čerpadla (Tepelná čerpadla
IVT), revizní a větrací mřížky (Haco), dřevěná střešní okna (Velux),
polyuretanové a epoxidové nátěry a stěrky (Sika), příslušenství tepelných čerpadel (GEROtop), svodidla voest­alpine (Vesiba), bezzávitové
spoje, přípojková šoupátka (AVK VOD-KA), plastové nádrže a jímky
(Plast Produkt), cihly AKU, PLUS a FAMILY (Heluz), spojovací materiál
(Koňařík závěsová technika), profilovaná fólie DELTA (Dörken), opěrné
zdi Stavoblock (Novabrik), závitové pájecí přechody (Comap), cihly
POROTHERM Profi (Wienerberger), betonové palisády (Diton), stupadla do šachet (Kasi), vodovodní potrubí (Pipelife-Fatra), revizní klapky (Knauf ), rozebíratelné spojky PP (Glasspol), stavební řezivo (Lesy
města Brna), interiérová schodiště (J. A. P.), keramicko-betonové stropní
dílce (Rieder Beton), Kombi WC se zabudovanou bidetovou tryskou
(Archadie), PUR izolace (PUR IZOLACE), fólie FONDALINE (Onduline),
spojovací materiál (ATAX Tech; Šrouby Soukup; Saint-Gobain Ecophon
CZ), šroubení (Wavin Osma), keramické obkládačky (Lasselsberger),
střešní příslušenství (Isola Powertekk), barvy na sádrokarton Hetline
(HET) atd.
Novinky verze 15.50
S novou cenovou úrovní CS ÚRS 2012/II přichází do distribuce i nová verze programu KROS plus 15.50.
Do této verze byly zapracovány nové funkce a důležité úpravy, které Vám usnadní a zefektivní práci s programem. Navíc je systém funkčně připraven na „Režim přenesení daňové povinnosti“ na stavební
práce – závazného dle novely zákona o DPH od 1. 1. 2012.
Nejdůležitější úpravy a nové funkce:
Přenesená daňová povinnost – od 1. 1. 2012 byl v ČR za-
veden „Režim přenesení daňové povinnosti“ pro plátce DPH,
kterému podléhá i většina stavebních a montážních prací.
Program nyní umožňuje na zakázce nebo položkám zakázky
nastavit, zda se povinnost odvést DPH přenáší na příjemce
plnění. Těmto parametrům jsou přizpůsobeny veškeré exportní
a tiskové sestavy.
Zjednodušení a zrychlení vyhledávání položek –
přepracovali a zrychlili jsme vyhledávání položek v databázi.
Správnou položku nyní naleznete jednodušeji než dosud.
Nový Modul AREA
– využití projektové dokumentace
na rok
zdarma
V rámci pořízení nové verze SW budete mít k dispozici nový modul Area po dobu
jednoho roku. Nový modul AREA umožňuje:
• prohlížet projektovou dokumentaci v samostatném okně,
• přímo odměřovat hodnoty pomocí grafického označování v projektu,
• vypočítat množství a přenést je do výkazu výměr položkám rozpočtu.
Nový výměnný formát Excel komplet 2012 – na četné
žádosti od uživatelů SW byl vytvořen zcela nový a komplexní
formát XLS pro přenos zakázek pomocí jednoho souboru. Tento
export obsahuje veškeré potřebné výstupy – krycí list, rekapitulaci a položkový rozpočet vždy na jednom listu souboru Excel pro
každý rozpočet. Exportní soubor je optimalizován přímo pro tisk.
Nový vzhled a zrychlení programu – nová verze prošla
výraznou modernizací – celkovou grafickou úpravou a reorganizací pracovního místa na ploše programu. Podle posledních
trendů a pro lepší přehlednost byly přepracovány ikony menu
programu a vzhled oken. Uživatel neztrácí možnost zobrazení
starých ikon.
Zrychleny a zjednodušeny byly nejčastěji používané funkce (založení stavby/objektu, vyhledávání položek, zápis položek ad.).
Ostatní vylepšení:
•
•
•
•
Přebírání objektů a položek do rozpočtu z jiných zakázek
Zavedena evidence a pohled – Oblíbené zakázky
Vytvoření dodatkového rozpočtu z čerpání
Zadání započítání množství položky do přesunu hmot
• Hromadné vkládání položek s díly
• Oprava kódu položky přímo v okně
• Vylepšená podpora pro řešení problémů s HW klíčem
… a mnoho dalších vylepšení, nových funkcí a úprav.
Download

Novinky 2012/II