— Novinky v CS ÚRS
2014/II
— Novinky a úpravy v soustavě obecně
Ve vydání 2014/II bylo do Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací HSV a PSV přidáno téměř 900 položek v celkem
18 katalozích. Více než 4 600 položek bylo přepracováno. Do Sborníku pořizovacích cen materiálů SPCM, který obsahuje přes
40 000 cen od 750 výrobců a dodavatelů, bylo nově zařazeno téměř 1 000 nových výrobků a materiálů a cca 30 000 položek
bylo aktualizováno.
— Nové části katalogů
822-1
821-1
Komunikace pozemní a letiště: část A01 – ukazatel směru; přepracováno odvodnění plastovými žlaby
823-1
Plochy a úprava území: část A02 – doplněny položky pro
hloubení jamek a rýh pro vysazování rostlin
827-1
Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovod a kanalizace: část A01 – drenážní šachty z polypropylenu PP; část
A03 – montáž odlučovačů ropných látek betonových, železobetonových a polyetylenových; montáž odlučovačů tuků
a olejů železobetonových a polyetylenových
800-712
Povlakové krytiny: část A02 – pochozí plocha plochých
střech z desek z recyklované pryže; část B01 – příplatek za
odstranění krytiny povlakové ve sklonu přes 60°
800-731
Ústřední vytápění: část A02 – čerpadla teplovodní přírubová suchoběžná; čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV; čerpadla teplovodní závitová
mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění; čerpadla
teplovodní přírubová mokroběžná cirkulační pro TUV; čerpadla teplovodní přírubová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění
800-764
Konstrukce klempířské: část A04 – kruhové svody z lesklého
a předzvětralého titanzinkového plechu průměru 150 mm
800-771
Podlahy z dlaždic: část A01 – nové položky pro montáž
podlah z dlaždic keramických lepených rychletuhnoucím
flexibilním lepidlem; kompletně přepracovány a doplněny položky pro izolaci, separaci a odvodnění ve spojení
s dlažbou Schlüter System; nová příloha č. 3 obsahuje doporučené konstrukční skladby pro balkony, terasy na volném terénu a pod uzavřeném prostorem; systémové řešení
odvodnění balkonů nebo teras pro podlahy z dlaždic; montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany
800-776
Podlahy povlakové: část B01 – odstranění povlakové krytiny strojem z velkých ploch
825-1
Mosty: část A03 Ocelové mosty – montáž ocelových nosníků pro silniční i železniční mosty – nosníky zabetonované,
komorové, konstrukce s Langerovým trámem, s ortotropní
mostovkou, spřažené, příhradové, s podélnými nosníky, se
šroubovanými styky apod.
Objekty podzemní – studny a jímání vody: část C01
Opravy a údržba konstrukcí objektů – čištění studny
— Přepracované části katalogů
800-772
Podlahy z kamene: část A01 – přepracovány podlahy
kladené do malty a doplněny podlahy kladené do lepidla
(obklady schodišťových stupňů, obklady soklů a dlažba
z kamene)
— Přepracované oblasti katalogů
800-766
Konstrukce truhlářské: část A01 – přepracována montáž dřevěných a plastových oken včetně montáže rámu na
polyuretanovou pěnu; nová příloha č. 2 obsahuje rozlišení
typů oken podle způsobu otevírání křídel
— Vybrané novinky v jednotlivých katalozích
801-1
tip
Budovy a haly – zděné a monolitické: část A02 – zvukově
izolační zdivo HELUZ s maltovacími kapsami; tepelně izolační zdivo POROTHERM s vloženou izolací z hydrofobizované
minerální vlny (nové rozměry cihelných bloků); část A04 –
potažení štukem vnitřních a vnějších ploch; montáž vnitřního
zateplení; montáž zateplení vnitřních ostění nebo nadpraží;
kapilárně aktivní omítka; tenkovrstvá akrylátová hydrofilní
omítka se zvýšenou odolností proti mikroorganismům; silikonová tenkovrstvá hydrofilní omítka s regulací vlhkosti na
povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům;
část A05 – podlahová krytina z desek z recyklované pryže
(podlaha zimních stadionů pochozí v bruslích, podlaha posiloven pro funkční a silové tréninky, podlaha pro vzpěračské
podium); plastové zátěžové podlahy (do skladových provozů
a logistických center)
801-4
Budovy a haly – opravy a údržba: část C01 – sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami; očištění
vnějších ploch napadených mikroorganismy
801-5
Objekty pozemní zvláštní: část A06 – konstrukce v zemědělských objektech z recyklované pryže – stájový povrch
z desek (pochozí plocha, obklad stěn)
— Další novinky a změny
Oceňování pojistných škod na stavebních objektech: nová struktura tabulek; do všech tabulek doplněn odvoz suti; doplnění o nové práce
— Sborník pořizovacích cen materiálů (SPCM)
Databáze materiálů byla doplněna a rozšířena o tento sortiment: odvodnění a hydroizolace (Schlüter-Systems KG), odvodňovací žlaby
(HAURATON ČR), odvodňovací systém (RONN DRAIN COMPLET), oběhová čerpadla (Pumpa), tepelné izolace (Saint-Gobain Isover CZ), elektrody (ESAB VAMBERK), odlučovače a lapoly (ACO Stavební prvky, BEST),
městský mobiliář (OeO – Petr Buriánek) atd.
— Novinky
verze 17.50
S novou úrovní Cenové soustavy ÚRS 2014/II vychází i nová verze programu KROS plus 17.50. Verze obsahuje řadu funkcí
a úprav, které Vám usnadní a zefektivní práci při tvorbě rozpočtu, zadání, vyhodnocení a sledování stavební zakázky.
Navíc verze obsahuje nový modul Materiály online obsahující aktuální ceníky výrobků předních prodejců stavebnin
v České Republice.
— Nejdůležitější úpravy a nové funkce
— Materiály online
!!!
Nový modul programu určený pro využití položek
materiálů a výrobků předních českých prodejců stavebnin
v rozpočtech a kalkulacích. Zapracovány jsou např. ceníky
DEKTRADE, a.s., NEJstavebniny.cz a další. V nejbližším období budou doplňovány další ceníky prodejců stavebnin
z různých regionů ČR.
Vždy aktuální ceníky stavebnin je možné kdykoliv stáhnout
přímo do SW KROS plus. Lze rovněž nastavit individuální
slevy a využívat odkazy z materiálů přímo na stránky/e-shop
stavebnin.
»
Prémiový modul Materiály online zahrnující i ceníky výrobců
je dostupný pouze v rámci platného balíku služeb zákaznické podpory.
»
— Rozšíření obsahu Asistenta rozpočtáře
Prémiový modul Asistent rozpočtáře byl výrazně rozšířen o příklady rozpočtů
a metodiku rozpočtování řemeslných konstrukcí (PSV), indexy změn cen stavebních prací, tipy a návody pro práci v režimu veřejných zakázek aj.
— Pozastávky a zádržné
Byly zapracovány nástroje umožňující zadávat pozastávky či zádržné splátkám
čerpání objektů nebo celé stavby. Přehled zádržného a pozastávek za celou stavbu
lze vyexportovat do souboru formátu MS Excel, a tyto údaje rovněž vstupují do
exportů zjišťovacích protokolů, včetně šablony XC4.
tip
— Zoom tabulek
Pro lepší čitelnost údajů v programu byl přidán nástroj pro zvětšení/zmenšení
zobrazení. Ve všech hlavních tabulkách programu má uživatel možnost rychle
přizpůsobit svým potřebám velikost tabulky a tím i rozsah sloupců s údaji.
— Úpravy výkazu výměr
Na základě četných žádostí od uživatelů byl výkaz výměr
upraven tak, aby práce s celkovým množstvím vstupujícím
do rozpočtu byla snazší a intuitivnější. Dále byl sjednocen
způsob práce ve všech panelech výkazů výměr.
— Sledování stavby – propojení se SW POHODA
Sledovat a kontrolovat zakázky lze v nové verzi i ve spojení
s ekonomickým systémem POHODA. V průběhu stavby je
možné porovnávat plánované a skutečné náklady stavby
v členění na materiály, stroje, mzdy a subdodávky, evidovat
výnosy, sledovat očekávaný zisk, zobrazit účetní doklady
zakázky (faktury, skladové doklady apod.) přímo v modulu
Sledování stavby v KROS plus.
… a mnoho dalších úprav a vylepšení
»
Download

stáhnout