ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
KOMPLETY KATALOGŮ
ÚRS PRAHA
ko n t
801
z
octy.cz
–
800
ro-rozp
www.p
–1
ace
blik
é pu 23
orn
5
.cz
Odb 67 219 rspraha
2
tel.: [email protected]
áře
li
min
pub
y, se
kurz 2
í,
n
3
5
le
Ško 67 219 raha.cz
2
p
tel.: [email protected]
skole
773
800
www.pro-rozp
Regionální rozv
oj
tel.: 267 219 325
[email protected]
sprah
www
.pro-
rozp
oc
a.cz
octy.cz
1.51
ty.cz
M 20
15
PSV 2015
800 – 762 Ko
nstrukce tesa
řské
800 – 763 Ko
nstrukce such
21 –
é
M
výstavby
Odbor
tel.: 26 né publik
ace
7 219
publ
ikace@ 523
urspra
ha.cz
Školen
tel.: 26 í, kurzy,
se
7
skolen 219 532 mináře
[email protected]
raha.c
z
www
ÚR
RA
SP
rská
ný
inže
HA
á
inženýrsk
zace
ni
orga
nská
rade
a po
ÚRS PRAHA
inženýrská a
poradenská organ
izace
ÚRS
inžený
rská
.cz
aha
PRA
a pora
dens
HA
ká or
ganiza
ce
1.51.027
z
ÚRS PRAHA, a. s.
Pražská 18
102 00 Praha 10
tel.: 267 219 525
e-mail: [email protected]
www.pro-rozpocty.cz
.p ro
-ro z
Elek
tr
– sil omontáž
nopr
oud ní práce
ěrných Katalog po
ů a sm
pisů a
g popis prací
cen stavebních směrných
Katalo
h
K at a
prací
vebníc
lo
cen sta
cen m g popis
ů
zaříz ontáží te a směrný
ení
chno
c
logic h
A
H
A
k ýc h
ÚRSa porPadeRnská organizace
.046
ýc h
ěrn
a sm í
ů
s
i
c
p o p c h p ra
ní
alog
K a t s t a ve b
n
ce
1.51.029
PSV 2015
Ostra
va
28. říj
na
709 01 168
tel.: 59 Ostrava
6 612
227
773
Uživatelská podp
ora SW
tel.: 378 121 378
[email protected]
praha.cz
poc ty.c z
800 –
Stavební SW
tel.: 267 219 525
[email protected]
ha.cz
Statistika, analý
zy, prognózy
tel.: 267 219 222
[email protected]
ha.cz
kace
é publi
Odborn 9 523
21
tel.: 267
raha.cz
[email protected]
publika
ře
seminá
kurzy,
Školení, 9 532
21
7
.cz
tel.: 26
urspraha
skoleni@
Cenové poradens
tví
tel.: 549 133 252
[email protected]
aha.cz
ww w.p ro- roz
21 – M
– 77
4
ství
poraden
Cenové 3 252
ti
13
Činnos stav. produkce
a.cz
tel.: 549
ání
@ursprah
Oceňov 3 292
cen.info
13
9
SW
tel.: 54
z
dpora
ská po
rspraha.c
[email protected]
Uživatel 1 378
12
8
z
37
tel.:
rspraha.c
í SW
@u
bn
esk
ve
Sta
helpd
219 525
a.cz
tel.: 267
oj
lní rozv
@ursprah
obchod
Regioná 9 325
21
nózy
ha.cz
tel.: 267
zy, prog
[email protected]
a, analý
Statistik 9 222
reg.rozvo
21
.cz
tel.: 267
ha
urspra
analyzy@
li
B
ono
am
4
dějovice
České Bu
a 52
Čechov ské Budějovice
Če
370 01
350 013
tel.: 386
Plzeň
16
Brojova eň
Plz
326 01
121 355
tel.: 378
SW
–1
800 – 77
801
Brno
á 33
Šumavsk o
Brn
612 54
133 292
tel.: 549
cz
Činn
o
3
Králové
Hradec
0
nuše 30
Pavla Ha adec Králové
Hr
500 02
538 541
5
tel.: 49
iště
í pracov
Ostatn
Ostrava 8
16Činn
28. října trava osti
Os
ování stav. prod
709 01 Oceň
ukce
612 227
tel.: 596 tel.: 549 133 292
[email protected]
a.cz
51
80st0 – 7
o
Vzduch
a
technik
i
Oceňo
tel.: 54 vání stav
. prod
9 133
ceny
ukce
@ursp 292
raha.c
Ceno
vé
z
tel.: 54 porade
Stav
eb
ns
9
cen.in 133 252 tví
tel.: 26 ní SW
[email protected]
7 219
obch
spraha
[email protected] 525
.cz
Uživa
spraha
telská
.cz
te
Statis
po
l.:
Odb
378
dp
tika,orné publikace
analýz
helpde 121 378 ora SW
tel.: 26
tel.:
y, prog
7 267 219
[email protected]
523
analyzpubl219 22
sp
nó
2
ra
[email protected] zy
ha.cz
[email protected]
a.cz
Regi
spraha
on
.cz
tel.: 26 ální rozv
Školení, kurz
y, semináře reg. 7 219 32 oj
5
rozvoj
tel.: 267 219 532
@ursp
raha.c
[email protected]
ha.cz
z
800 – 77
5
201
HSV
Pražská ha 10
Pra
102 00
219 525
tel: 267
praha.cz
www.urs
168 a
v
Ostra 227
12
96 6
České Budějovic
e
Čechova 52
370 01 České Budě
jovice
tel.: 386 350 013
é
015 haly – zděn
2
V
a
v y i c ké
HS
t
udo
s.
AHA, a.
ÚRS PR18
15
PSV 20
Hradec Králo
vé
Pavla Hanuše
300
500 02 Hradec
Králové
tel.: 495 538 541
800 – 774
Plzeň
Brojova 16
326 01 Plzeň
tel.: 378 121 355
po ct y.
racov
Brno
iště
Šumav
612 54 ská 33
tel.: 54 Brno
Hrade
9 133
Pavla c Králové
292
H
Plzeň
500 02 anuše 30
0
Brojov
tel.: 49 Hradec Kr
ál
5 538
326 01 a 16
541 ové
Plzeň
te
Če
l.:
Ostrava
ské
378 12
Čech Budějovi
28. října 168 1 355
ov
ce
370 01 a 52
709 01 Ostrava
tel.: 38 České Bu
tel.: 596 612 227
dě
6 350
013 jovice
z
1
800 – 75
k
ro -roz
800 – 773
Brno
Šumavská 33
612 54 Brno
tel.: 549 133 292
ontakty
15
PSV 20
r
ro w.p
Ostatní
w wpracoviště
t y.c
800 – 762 800
– 763
oc
ozp
w w w.p
M 20
15
Osta
tní p
774
ÚRS PRAHA, a.s.
Pražská 18
102 00 Praha 10
tel: 267 219 525
www.urspraha.
cz
PR
AHA
Pražsk
, a.s.
102 00 á 18
tel: 26 Praha 10
7
www 219 525
.urspr
aha.cz
800 –
ÚRS
kontakty
akty
p o c ty
.c z
Komplety katalogů ÚRS PRAHA
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
OBOROVÉ KOMPLETY
pro stavební firmy, developery a investory
1. Komplet všech katalogů konstrukcí, prací a materiálů
Cenově nejvýhodnější komplet pro komplexní ocenění stavební produkce.
Komplet obsahuje všechny katalogy řady HSV, PSV, M; SPCM elektronicky.
2. Hrubá stavba – budovy a haly
Kompletem lze ocenit tyto práce: zemní práce, základy včetně pilot, nosné konstrukce stěn, stropů, ocelových hal, schodišť, příčky, úpravy
povrchu, mazaniny a potěry, izolace proti vodě, krov, suchá výstavba (sádrokarton atd.), zámečnické konstrukce, lešení, terénní úpravy, oplocení, opravy, údržbu a bourací práce.
>> 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady
>> 800-1 Zemní práce
>> 800-2 Zvláštní zakládání
>> 800-3 Lešení
>> 800-5,6 Sanace; Demolice objektů
>> 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické
>> 801-2 Budovy a haly – montované
>> 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí
>> 801-4 Budovy a haly – údržba
>> 823-1,2 Úprava území; Rekultivace
>> 800-711,2 Izolace proti vodě; Povlakové krytiny
>> 800-762,3 Konstrukce tesařské; Suchá výstavba
>> 800-767 Konstrukce zámečnické (včetně KP 553)
3. Inženýrské a dopravní stavby
Kompletem lze ocenit tyto práce: zemní práce a zakládání, zajišťování výkopů a svahů, štětové a podzemní stěny, silniční i železniční mosty,
podklady a kryty komunikací, svodidla, protihlukové stěny, recyklace vozovek, terénní úpravy, dráhy kolejové, štoly a tunely, trubní a elektrické vedení, demolice objektů aj.
>> 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady
>> 800-1 Zemní práce
>> 800-2 Zvláštní zakládání
>> 800-5,6 Sanace; Demolice objektů
>> 801-5 Objekty pozemní zvláštní
>> 821-1 Mosty
>> 822-1 Komunikace pozemní a letiště
>> 823-1,2 Úprava území; Rekultivace
>> 824-1 Dráhy kolejové
>> 824-2 Dráhy kolejové městské
>> 825-1,2,4 Objekty podzemní – studny, štoly, tunely
>> 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovod a kanalizace
>> 21-M Elektromontážní práce – silnoproud
4. Úpravy území
Komplet, kterým lze ocenit terénní úpravy včetně zemních prací, rekultivace, trubních vedení, hydromelioračních prací, oplocení území aj.
>> 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady
>> 800-1 Zemní práce
>> 822-1 Komunikace pozemní a letiště
>> 823-1,2 Úprava území; Rekultivace
>> 827-1 Vedení trubní – vodovod a kanalizace
>> 831-1,2, 832-1 Hydromeliorace zemědělské a lesnicko-technické; Hráze a úpravy na tocích
Komplety katalogů ÚRS PRAHA
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
KOMPLETY
pro ocenění řemeslných prací
5. Zedník
Komplet katalogů pro ocenění širokého spektra zednických prací: nosné konstrukce stěn, sloupů, stropů, schodišť, příčky, úpravy povrchu
vnitřního i vnějšího, mazaniny a potěry, izolace proti vodě, povlakové krytiny, konstrukce krovu, suchá výstavba (sádrokarton atd.), dlažby
a obklady, opravy, údržba a bourací práce.
>> 801-1 Budovy a haly – zděné a monolitické
>> 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí
>> 801-4 Budovy a haly – údržba
>> 800-711,2 Izolace proti vodě; Povlakové krytiny
>> 800-762,3 Konstrukce tesařské; Suchá výstavba
>> 800-771,2, 800-781,2 Dlažby a obklady keramické a kamenné
6. Střechy
Komplet katalogů zahrnujících stavební práce pro provedení nosné střešní konstrukce, pokládky krytiny povlakové, skládané keramické,
betonové, laminátové, plechové, z dřevěných šindelů, z břidlice, oplechování střešních prvků, provedení střešní izolace, montáže střešních
oken atd.
>> 800-711,2 Izolace proti vodě; Povlakové krytiny
>> 800-713 Izolace tepelné
>> 800-762,3 Konstrukce tesařské; Suchá výstavba
>> 800-764 Konstrukce klempířské
>> 800-765 Konstrukce pokrývačské
>> 800-766 Konstrukce truhlářské
7. TZB
Kompletní sada katalogů zabývajících se problematikou TZB (potrubí, armatur a zkoušek vnitřního vodovodu, kanalizace, plynovodu, ústředního vytápění, elektroinstalací a vzduchotechniky), včetně zednických výpomocí (vysekávání rýh a prostupů) a technických revizí.
>> 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí
>> 801-4 Budovy a haly – opravy a údržba
>> 800-711,2 Izolace proti vodě; Povlakové krytiny
>> 800-713 Izolace tepelné
>> 800-721 Zdravotně technické instalace
>> 800-731 Ústřední vytápění
>> 800-741 Elektromontážní práce
>> 800-751 Vzduchotechnika
>> 800-783,4,6 Nátěry; Malby; Čalounické úpravy
>> 58-M Revize technických zařízení
8. Malíř-natěrač
Komplet pro ocenění malířských a natěračských prací na stavebních konstrukcích a technologických zařízeních.
>> 800-783,4,6 Nátěry; Malby; Čalounické úpravy
>> 800-789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí
9. Truhlář
Komplet pro ocenění truhlářských prací a konstrukcí stěn, příček a podhledů prováděných metodou suché výstavby ze sádrokartonových,
sádrovláknitých a cementovláknitých apod. desek, včetně jejich povrchové úpravy malbami, nátěry a tapetami.
>> 800-762,3 Konstrukce tesařské; Suchá výstavba
>> 800-766 Konstrukce truhlářské
>> 800-783,4,6 Nátěry; Malby; Čalounické úpravy
Komplety katalogů ÚRS PRAHA
ÚRS PRAHA
inženýrská a poradenská organizace
10. Ocelové konstrukce
Komplet pro ocenění konstrukcí z oceli (nosných konstrukcí hal a budov, včetně zastřešení a opláštění) a zámečnických výrobků (stěn, příček, zábradlí, výtahových šachet, podest, světlíků, oken, dveří, vrat a výkladců, krytiny, komínových lávek apod.), jejich montáže a povrchové
úpravy.
>> 801-2 Budovy a haly – montované
>> 800-767 Konstrukce zámečnické (včetně KP 553)
>> 800-783,4,6 Nátěry; Malby; Čalounické úpravy
>> 800-789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí
11. Elektrikář
Komplet pro ocenění prací elektro (silnoproud) na stavebních objektech a při montážích elektrických zařízení – montáže vodičů, rozváděčů,
skříní, trubek, lišt, krabic, kompletace rozvodů, vzdušné vedení, osvětlovací zařízení a svítidla atd., včetně zednických výpomocí (vysekávání
rýh a prostupů) a souvisejících zemních prací – výkopy a zásypy jam a rýh, kabelové žlaby, pilíře a skříně apod.
>> 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí
>> 801-4 Budovy a haly – opravy a údržba
>> 800-741 Elektromontážní práce
>> 21-M Elektromontáže – silnoproud
>> 46-M Zemní a pomocné práce při elektromontážích
12. Podlahář
Komplet pro ocenění podlahových konstrukcí z různých materiálů (z dlaždic a kamene, teracových, skládaných, litých, povlakových) a obkladů keramických a z kamene.
>> 800-771,2, 800-781,2 Dlažby a obklady keramické a kamenné
>> 800-773,5,6,7 Podlahy teracové, skládané, povlakové, lité
13. Instalatér – voda a topení
Komplet pro ocenění provádění vnitřního vodovodu, kanalizace, plynovodu a ústředního vytápění včetně tepelných izolací, maleb a nátěrů.
>> 800-713 Izolace tepelné
>> 800-721 Zdravotně technické instalace budov
>> 800-731 Ústřední vytápění
>> 800-767 Konstrukce zámečnické (včetně KP 553)
>> 800-783,4,6 Nátěry; Malby; Čalounické úpravy
Download

KOMPLETY KATALOGŮ ÚRS PRAHA