Evropská unie
Úřad pro civilní letectví České Republiky
European Union
The Civil Aviation Authority of The Czech Republic
Osvědčení schválené organizace pro výcvik
číslo / number:
em
CZ / ATO – 014
y
Approved Training Organisation Certificate
V souladu s nařízením Komise (EU) č. 290/2012 a po splnění podmínek uvedených níže Úřad pro civilní letectví České
Republiky osvědčuje
Pursuant to Commission Regulation (EU) No 290/2012 and subject to the conditions specified below, The Civil Aviation
Authority of The Czech Republic hereby certifies
Ac
ad
Flying Academy s.r.o.
Pražákova 48, 619 00 Brno, Česká republika
IČ: 269 16 789
jako organizaci pro výcvik osvědčenou dle Části ORA, s oprávněním poskytovat výcvikové kurzy dle ustanovení Části
FCL, včetně používání zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD), uvedené v přiloženém schválení výcvikových
kurzů.
as a Part-ORA certified training organisation with the privilege to provide Part-FCL training courses, including the use of
FSTDs, as listed in the attached training course approval.
Podmínky / Conditions:
Fl
yi
ng
Toto osvědčení je omezeno na oprávnění a rozsah poskytovaných výcvikových kurzů, včetně využívání zařízení pro
výcvik pomocí letové simulace (FSTD) tak, jak je uvedeno v přiloženém schválení výcvikových kurzů.
This certificate is limited to the privileges and the scope of providing the training courses, including the use of FSTDs, as
listed in the attached training course approval.
Toto osvědčení zůstává v platnosti, dokud schválená organizace vyhovuje požadavkům Části ORA, Části FCL a dalších
použitelných nařízení.
This certificate is valid whilst the approved organisation remains in compliance with Part-ORA, Part-FCL and other
applicable regulations.
Za předpokladu plnění výše uvedených podmínek zůstává toto osvědčení v platnosti, pokud se jej držitel dříve nevzdá,
není nahrazeno, omezeno, pozastaveno nebo zrušeno.
Subject to compliance with the foregoing conditions, this certificate shall remain valid unless the certificate has been
surrendered, superseded, limited, suspended or revoked.
Datum vydání / Date of issue:
7. dubna 2014 / April 7, 2014
Podpis / Signed:
Ing. Vladimír Soldán, Ph.D.
ředitel Sekce letové a provozní
Director of Flight and Operations Division
Formulář EASA č. 143, 1. vydání – strana
EASA FORM 143 Issue 1 – page
1z3
Osvědčení schválené organizace pro výcvik
Approved Training Organisation Certificate
Schválení výcvikových kurzů
Training Course Approval
CZ / ATO – 014
em
Flying Academy s.r.o.
y
Odkaz na číslo osvědčení ATO / Attachment to ATO Certificate Number:
Je oprávněna poskytovat a provádět následující výcvikové kurzy podle ustanovení Části FCL a využívat následujících
zařízení pro výcvik pomocí letové simulace (FSTD):
Has obtained the privilege to provide and conduct the following Part-FCL training courses and to use the following
FSTDs:
Výcvikový kurz / Training course
Fl
yi
ng
Ac
ad
ATP(A) – dopravní pilot (letoun) / airline transport pilot (aeroplane)
Integrovaný kurz letového výviku / integrated flight training course
ATP(A) – dopravní pilot (letoun) / airline transport pilot (aeroplane)
Modulový kurz teoretické výuky / modular theoretical knowledge instruction course
ATP(H) – dopravní pilot (vrtulník) / airline transport pilot (helicopter)
Modulový kurz teoretické výuky / modular theoretical knowledge instruction course
ATP(H) – dopravní pilot (vrtulník) / airline transport pilot (helicopter)
Překlenovací výuka teoretických znalostí / bridge theoretical knowledge instruction
MCC – kurz součinnosti vícečlenné posádky / multi-crew cooperation course
Teoretická výuka a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training
CPL(A) - obchodní pilot (letoun) / commercial pilot (aeroplane)
Modulový kurz teoretického a letového výcviku / modular theoretical knowledge and
flight training course
CPL(H) - obchodní pilot (vrtulník) / commercial pilot (helicopter)
Modulový kurz teoretické výuky / modular theoretical knowledge instruction course
IR(A) - přístrojová kvalifikace (letoun) / instrument rating (aeroplane)
Modulový kurz teoretického a letového výcviku / modular theoretical knowledge and
flight training course
MEP land - vícemotorové pístové letouny (pozemní) / multi-engine piston aeroplanes
(land)
Teoretická výuka a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training
FI(A) - letový instruktor (letoun) / flight instructor (aeroplane)
Teoretická výuka a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training
Rozšíření kvalifikace FI(A) pro výcvik IR(A) / FI(A) rating extension for IR(A)
Teoretická výuka a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training
Rozšíření kvalifikace FI(A) pro výcvik) MEP / FI(A) rating extension for MEP
Teoretická výuka a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training
IRI(A) – instruktor pro přístrojovou kvalifikaci (letoun) / instrument rating instructor
(aeroplane)
Teoretická výuka a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training
CRI(SPA) – instruktor třídní kvalifikace (jednopilotní letoun) / class rating instructor
(single-pilot aeroplane)
Teoretická výuka a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training
PPL(A) - soukromý pilot (letoun) / private pilot (aeroplane)
Teoretická výuka a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training
NIGHT(A) - kvalifikace pro lety v noci (letoun) / night qualification (aeroplane)
Teoretická výuka a letový výcvik / theoretical knowledge instruction and flight training
(1)
uvedeného v osvědčení způsobilosti FSTD / As indicated on the qualification certificate.
Formulář EASA č. 143, 1. vydání – strana
EASA FORM 143 Issue 1 – page
2z3
Používaná FSTD, včetně
příslušného písmenného kódu(1) /
Used FSTD, including letter code(1)
FNPT II CZ-05B
FNPT II CZ-01
---FNPT II MCC CZ-05B
FNPT II MCC CZ-01
FNPT II CZ-05B
FNPT II CZ-01
-FNPT II CZ-05B
FNPT II CZ-01
-FNPT II CZ-05B
FNPT II CZ-01
FNPT II CZ-05B
FNPT II CZ-01
-FNPT II CZ-05B
FNPT II CZ-01
-FNPT II CZ-05B
FNPT II CZ-01
--
Toto schválení výcvikových kurzů je platné:
a) Dokud se držitel Osvědčení ATO sám nevzdá, není nahrazeno, omezeno, pozastaveno nebo zrušeno, a
b) veškeré činnosti jsou prováděny v souladu s Částí ORA, Částí FCL, dalšími platnými nařízeními a v příslušných
případech též v souladu s postupy, stanovenými v dokumentaci organizace na základě požadavku části ORA.
This training course approval is valid as long as:
a) The ATO certificate has not been surrendered, superseded, limited, suspended or revoked, and
b) all operations are conducted in compliance with Part-ORA, Part-FCL, other applicable regulations, and, when
relevant, with the procedures in the organisation´s documentation as required by Part-ORA.
7. dubna 2014 / April 7, 2014
y
Datum vydání / Date of issue:
Fl
yi
ng
Ac
ad
Ing. Vladimír Soldán, Ph.D.
ředitel Sekce letové a provozní
Director of Flight and Operations Division
Za členský stát / EASA / For the Member State / EASA
em
Podpis / Signed:
Formulář EASA č. 143, 1. vydání – strana
EASA FORM 143 Issue 1 – page
2z3
Download

CZ / ATO – 014 - Flight School Flying Academy