Rodné číslo - Wikipedie
1z3
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodné_číslo
Rodné číslo
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Rodné číslo je jednoznačný číselný identifikátor přidělovaný
obyvatelům České republiky. Lze z něj vyčíst datum a místo narození a
pohlaví příslušné osoby. V Česku patří rodné číslo mezi osobní údaje. V
mnoha dalších státech se používají obdobné číselné identifikátory.
Obsah
1 Formát
2 Užití
3 Rodné číslo v zahraničí
3.1 Slovensko
4 Reference
Políčko pro rodné číslo na
formuláři k přiznání k dani z
příjmů fyzických osob
Formát
Prvních šest číslic popisuje datum narození ve formátu rrmmdd (např. 701020 označuje datum narození
20. října 1970), přičemž ženy mají k měsíci připočteno 50 (tzn. 706020 označuje ženu narozenou 20. října 1970).
Od roku 2004 (zákonem č. 53/2004 Sb.) je zavedena možnost v případě, že jsou v nějaký den vyčerpána
všechna platná čtyřčíslí, použít alternativní rodné číslo, u kterého mají muži k číslu měsíce přičteno 20 a ženy
70. Zbytek rodného čísla odlišuje lidi narozené ve stejný den a zpravidla se odděluje lomítkem.
Do 1. ledna 1954 za lomítkem následovaly právě jen tři cifry, poté přibyla čtvrtá číslice (tu mají v rodném čísle i
osoby narozené před rokem 1954, kterým bylo rodné číslo přidělováno dodatečně, např. při získání občanství),
která slouží ke kontrole platnosti jako kontrolní číslice. Čtvrté číslo se doplní tak, aby celé rodné číslo bylo beze
zbytku dělitelné jedenácti (tzv. modulo); na posledním místě rodného čísla je tak zbytek po dělení
devítimístného rodného čísla číslem jedenáct. (Dělitelnost jedenácti lze snadno zkontrolovat i zpaměti: kritériem
dělitelnosti jedenácti je rozdíl součtu cifer na sudých a lichých místech a jeho dělitelnost jedenácti, např. u čísla
736028/5163 je součet číslic na lichých místech 7 + 6 + 2 + 5 + 6 = 26, součet číslic na sudých místech 3 + 0 +
8 + 1 + 3 = 15, rozdíl 26 − 15 = 11 je dělitelný jedenácti, takže celé rodné číslo je dělitelné jedenácti a tedy
formálně platné.). Z tohoto pravidla existuje výjimka: pokud je zbytek po dělení devítimístného čísla roven
deseti (a neexistuje žádná kontrolní číslice, která by splňovala předchozí podmínku), jako kontrolní číslice se
použije nula (a celé rodné číslo pak dělitelné jedenácti není). Například: RČ 840501/1330: 840501133 mod 11 =
10 (a 8405011330 mod 11 = 1). Tato výjimka však byla použita jen zhruba u 1000 RČ, přidělování takových
rodných čísel bylo roku 1985 podle interního předpisu FSÚ Č. Vk. 2898/1985 ukončeno; není však vyloučeno,
že se v minimálním počtu vyskytla i po tomto roce.
Jelikož je rok narození v rodném čísle uveden pouze dvoumístně, rodné číslo přestane být roku 2054
jednoznačné (do té doby lze starší rodná čísla poznat podle jejich délky; viz též Y2K). Předpokládá se však, že
do té doby bude nahrazeno zcela jiným identifikátorem, případně zavedena vhodná modifikace.
7. 11. 2010 16:41
Rodné číslo - Wikipedie
2z3
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodné_číslo
Užití
Rodné číslo se v mnoha kontextech používá jako jednoznačný identifikátor fyzické osoby. Je uvedeno např. na
občanském průkazu, vyžadují ho banky při založení účtu atd. Rodné číslo je však považováno za osobní údaj a
na nakládání s ním se vztahují omezení daná zákonem na ochranu osobních údajů.
Rodné číslo se používá také ve funkci čísla pojištěnce pro zdravotní pojištění a sociální pojištění. Zákon
považuje rodné číslo za osobní údaj a proto je jeho zpracování možné pouze se souhlasem nositele rodného čísla
nebo tam, kde to dovolil zákon. Osoba, která rodná čísla užívá neoprávněně, se dopouští správního deliktu, za
který ji Úřad na ochranu osobních údajů může potrestat pokutou.
Rodné číslo v zahraničí
Rodné číslo je tzv. objektový identifikátor, který jednoznačně identifikuje fyzickou osobu. Proto se podobná
identifikace užívá v mnoha jiných zemích a to zejména pro účely sociálního, důchodového nebo zdravotního
pojištění. Obvykle se ale používá bezpříznakové číslo, které o svém nositeli neposkytuje žádné další informace.
Užití osobních čísel je regulováno a zákon vymezuje případy, kdy se smí vyžadovat. Často se používá při
komunikaci s vládními úřady. Často se také považuje za důkaz totožnosti, nedoporučuje se proto ho zveřejňovat.
Zaměstnavatelé jej často využívají pro jednoznačné označení mezd. Číslo se přiděluje krátce po narození, ale
mohou ho získat i cizinci pro účely registrace. Osobní číslo se objevuje například na kartě zdravotního a
sociálního pojištění (tzv. karta KELA), řidičském průkazu a v cestovním pase.
Například ve Finsku, které je považováno za zemi s nejlepším sociálním systémem, se vydává jednoznačné
osobní číslo, finsky: henkilötunnus (HETU), který se používá pro identifikaci občanů ve vládních a občanských
systémech. Má tvar DDMMRRCZZZQ, kde DDMMRR je datum narození, C je znak označující století (+ pro 19.,
- pro 20. a A pro 21. století), ZZZ je osobní identifikační číslo (sudé pro ženy, liché pro muže) a Q je znak
vyjadřující kontrolní součet. Správným osobním číslem je tedy například 311280-999J. Znak kontrolního součtu
se počítá z devíti číslic DDMMRRZZZ, z něhož se zjistí zbytek po dělení 31. Znak kontrolního součtu je pak
n+1. znak z řetězce „0123456789ABCDEFHJKLMNPRSTUVWXY“.
Podobně funguje číslo sociálního pojištění i ve Francii, Spojených státech, Švýcarsku, Rakousku a dalších
zemích. Naproti tomu ve Velké Británii nebo v Kanadě a v mnoha dalších zemích, není číslo sociálního pojištění
považováno za jednoznačný identifikátor osoby. V těchto zemích se někdy jako identifikátor používá číslo
zdravotního pojištění nebo fiskální číslo (číslo pro daňová přiznání).
Slovensko
Na Slovensku se i po rozdělení federace používá rodné číslo ve stejném formátu jako v Česku.
Reference
Úplné znění zákona o evidenci obyvatel č. 133/2000 Sb. ve znění pozdějších zákonů, vyhlášené jako č.
302/2004 Sb. (http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2004/sb098-04.pdf) (380KB PDF)
Ing. Roman Rak: Unikátní objektové identifikátory (základy teorie v bezpečnostní praxi)
(http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/kriminalistika/1999/9903/rak.html) , časopis Kriminalistika,
3/1999
Jednoduchý datový prvek: Rodné číslo občana (prvek číslo AA0001) (https://www.sluzby-isvs.cz
7. 11. 2010 16:41
Rodné číslo - Wikipedie
3z3
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodné_číslo
/ISDP/DatovyPrvek/DetailDP.aspx?id_procesu=c35c0033-6d4f-4542-b415-dcf1f0c40266) v
Informačním systému o datových prvcích (https://www.sluzby-isvs.cz/ISDP/)
Katalog datových prvků ISVS (http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/micr/files
/2429/mi_katalog_dp_isvs_20050602.pdf)
Citováno z „http://cs.wikipedia.org/wiki/Rodn%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo“
Kategorie: Člověk | Identifikace | Každodenní život
Stránka byla naposledy editována 25. 5. 2010 v 10:27.
Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported,
případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.
Ochrana osobních údajů
O Wikipedii
Vyloučení odpovědnosti
7. 11. 2010 16:41
Download

Rodné číslo - Wikipedie