ZŠ Milady Petřkové Velký Týnec
Zpracované materiály ICT v systému OLAT (autor: H. Dočkalová)
Matematika 2. stupeň ZŠ
Matematika 6. ročník
Znaky dělitelnosti
Kurz Znaky dělitelnosti
Dělitelnost 10
Dělitelnost 5
Dělitelnost 2
Dělitelnost 3
Dělitelnost 6
Dělitelnost 9
Dělitelnost 4
Test – znaky dělitelnosti
Matematika 6. – 9. Ročník
Převody jednotek délky, obsahu, objemu
Kurz Převody jednotek
Jednotky délky
Jednotky obsahu
Jednotky objemu
Test – jednotky délky
Test – jednotky obsahu
Test – jednotky objemu
Matematika 8. ročník
Vzorce pro úpravu výrazů
Kurz Vzorce pro úpravu výrazů
Vzorec – ( a + b )2 = a2 + 2ab + b2
Vzorec – ( a - b )2 = a2 - 2ab + b2
Vzorec – ( a + b ).( a – b ) = a2 - b2
Test – vzorce pro úpravu výrazů
Projekt „Interaktivita a e-learning - progresivní nástroje moderního vzdělávání“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.04/03.0019, je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Matematika pro 6. – 9. ročník
Povrchy a objemy těles
Kurz Povrchy a objemy těles
Povrch a objem krychle
Povrch a objem kvádru
Povrch a objem válce
Povrch a objem jehlanu
Povrch a objem kužele
Povrch a objem koule
Test - Povrch a objem krychle
Test - Povrch a objem kvádru
Test - Povrch a objem válce
Test - Povrch a objem jehlanu
Test - Povrch a objem kužele
Test - Povrch a objem koule
Zpracované materiály ICT v systému OLAT (autor: J. Koš)
Informatika 5. – 9. roč.
Digitální fotografie
Úvod
Digitální fotoaparát – princip funkce,
popis těla fotoaparátu, rozdělení digitálních fotoaparátů, příslušenství.
Zásady při fotografování
Popis programu ZPS 7
Úpravy fotografií v ZPS 7
Test – digifoto
Pracovní listy
Textové editory
Typy textových editorů
Projekt „Interaktivita a e-learning - progresivní nástroje moderního vzdělávání“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.04/03.0019, je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Word a ti druzí – Poznámkový blok,
WordPad, Word
Samostatná práce
Test – textové editory
Operační systém
Co to je OS
Historie Windows
Windows 7
Test – operační systémy
Tvorba jednoduchých animací
Animace a jejich užití
Prostředí programu
Tvorba animace
Vytvoření banneru
Autíčko
Samostatná práce – náměty
na samostatnou práci
Test – animace
Pracovní listy
Zpracované materiály v systému OLAT (autor: T. Hanušková)
Anglický jazyk 2. stupeň
Angličina - parts of body (vocabulary).
Angličtina - asking the way, giving
directions
Angličtina - budoucnost pomocí WILL
Angličtina - going to
Angličtina - minulý čas prostý
Angličtina - minulý čas průběhový
Angličtina - muset, nesmět
Projekt „Interaktivita a e-learning - progresivní nástroje moderního vzdělávání“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.04/03.0019, je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Angličtina - numbers
Angličtina - počitatelná a nepočitatelná
podstatná jména
Angličtina - předpřítomný čas
Angličtina - přítomný čas prostý
Angličtina - přítomný čas průběhový
Angličtina - stupňování přídavných jmen
Angličtina - subject /object pronouns
Test - angličtina - countable x
uncountable nouns OAU- Podrobné
informace
Test - angličtina - minulý čas průběhový
Test - angličtina - předpřítomný čas
Test - angličtina - příčestí minulé trpné
Test - angličtina - přítomný čas prostý
nebo průběhový?
Test - angličtina -stupňování přídavných
jmen.
Zpracované materiály v systému OLAT (autor: J. Rytířová)
Přírodověda, 1. stupeň
NEŽIVÁ PŘÍRODA
vzduch
voda
půda
horniny a nerosty
světlo a teplo
ŽIVÁ PŘÍRODA
houby
ŽIVÁ PŘÍRODA, rostliny
byliny
Projekt „Interaktivita a e-learning - progresivní nástroje moderního vzdělávání“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.04/03.0019, je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
dřeviny
ŽIVÁ PŘÍRODA – ŽIVOČICHOVÉ, bezobratlí
měkkýši
kroužkovci
členovci
ŽIVÁ PŘÍRODA – ŽIVOČICHOVÉ – obratlovci
ryby
obojživelníci
plazi
ptáci
savci
Zpracované materiály v systému OLAT (autor: J. Machovská)
Prvouka, 1. stupeň
Společenstva lesa
Rostliny našich lesů
Houby našich lesů
Živočichové našich lesů
Společenstva louky
Rostliny našich luk
Živočichové našich luk
Společenstva vod
Rostliny našich vod
Živočichové našich vod
Společenstva polí
Hospodářské rostliny
Projekt „Interaktivita a e-learning - progresivní nástroje moderního vzdělávání“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.04/03.0019, je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Plevele
Živočichové našich polí
Společenstva okolí lidských obydlí
Zvířata domácí a hospodářská
Volně žijící živočichové
Rostliny kulturní a plané
Člověk
Stavba těla
Kostra
Svaly
Vnitřní orgány
Dýchací a oběhové ústrojí
Nervový systém
Trávicí ústrojí
Vylučování
Kůže
Smysly
Zrak
Sluch
Čich
Chuť
Hmat
Rozmnožování
Vývoj
Tomu neuvěříš
Projekt „Interaktivita a e-learning - progresivní nástroje moderního vzdělávání“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.04/03.0019, je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd
Zpracované materiály ICT v systému OLAT (autor: M. Psota)
ICT - význam a dějiny počítačů
5. a 6. roč. - ICT
7. a 9. roč. - Informatika (volitelná)
ICT – Hardware
5. a 6. roč. - ICT
7. a 9. roč. - Informatika (volitelná)
ICT – Software
5. a 6. roč. – ICT
7. a 9. roč. - Informatika (volitelná)
PowerPoint 2003
II. stupeň ZŠ
Zpracované materiály v systému OLAT (autor: P. Konečný)
Výukové materiály (kurzy) interaktivní verze je zpracována pro práci v prostředí SMART
Notebook 10.
Taxonomie (klasifikace)
6. – 7. roč. – Přírodopis
Les a jeho význam
6. – 7. roč. – Přírodopis
Pavoukovci
6. roč. – Přírodopis
Měkkýši
6. roč. – Přírodopis
Žahavci
6. roč.– Přírodopis
Hlavonožci
6. roč. – Přírodopis
Kroužkovci
6. roč.– Přírodopis
Hmyz
6. roč.– Přírodopis
Ostnokožci
6. roč.– Přírodopis
Strunatci, Obratlovci
7. roč. – Přírodopis
Pláštěnci, Bezlebeční
7. roč. – Přírodopis
Kruhoústí
7. roč.– Přírodopis
Paryby
7. roč.– Přírodopis
Ryby
7. roč.– Přírodopis
Obojživelníci
7. roč.– Přírodopis
Projekt „Interaktivita a e-learning - progresivní nástroje moderního vzdělávání“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.04/03.0019, je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Plazi
7. roč.– Přírodopis
Zpracované materiály v systému OLAT (autor: L. Jánošová)
výukové materiály (kurzy):
dokument Microsoft Word
Slovní druhy
6. – 7. roč. – Český jazyk
Podstatná jména
6. – 7. roč. – Český jazyk
Přídavná jména
6. – 7. roč. – Český jazyk
Zájmena
6. – 7. roč. – Český jazyk
Číslovky
6. – 7. roč. – Český jazyk
Slovesa
6. – 7. roč. – Český jazyk
Příslovce
7. roč. – Český jazyk
Předložky
7. roč. – Český jazyk
Spojky
7. roč. – Český jazyk
Částice
7. roč. – Český jazyk
Citoslovce
7. roč.– Český jazyk
výukové materiály (kurzy + procvičování): SMART Notebook 10
Slovní druhy
6. – 7. roč.
– Český jazyk
Podstatná jména
6. – 7. roč. – Český jazyk
Přídavná jména
6. – 7. roč.
– Český jazyk
Zájmena
6. – 7. roč.
– Český jazyk
Číslovky
6. – 7. roč.
– Český jazyk
Slovesa
6. – 7. roč. – Český jazyk
Příslovce
7. roč. – Český jazyk
Citoslovce
7. roč. – Český jazyk
Částice
7. roč. – Český jazyk
Spojky
7. roč. – Český jazyk
Předložky
7. roč. – Český jazyk
Projekt „Interaktivita a e-learning - progresivní nástroje moderního vzdělávání“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.04/03.0019, je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Zpracované materiály v systému OLAT (autor: J. Ryšavý)
Interaktivní verze je zpracována pro práci v prostředí SMART Notebook 10.
AJ -
Seznamka, I. stupeň ZŠ
Barvy, I. stupeň ZŠ
Číslovky, I. stupeň ZŠ
Školní pomůcky, I. stupeň ZŠ
Povely-pokyny, I. stupeň ZŠ
Školní nábytek, I. stupeň ZŠ
Osobní údaje, I. stupeň ZŠ
Zvířata, I. stupeň ZŠ
Nálady a pocity, I. stupeň ZŠ
Části dne a pozdravy, I. stupeň ZŠ
Já a mé zvířátko, I. stupeň ZŠ
Obličej, I. stupeň ZŠ
Pocity, I. stupeň ZŠ
Opakování A, I. stupeň ZŠ
Zpracované materiály v systému OLAT (autor: J. Krbečková)
Čechy
5. roč. - Vlastivěda
Morava
5. roč. – Vlastivěda
Česká republika
5. roč. – Vlastivěda
Planeta Země
5. roč. - Vlastivěda
Evropa
5. roč. – Vlastivěda
Česká republika
4. roč. – Vlastivěda
Sousedé ČR
4. roč. – Vlastivěda
Práce s mapou
4. roč. – Vlastivěda
České země za vlády Přemyslovců
4. roč. – Vlastivěda
Lucemburkové, Karel IV.
4. roč. – Vlastivěda
Husitství
4. roč. – Vlastivěda
České země část rakouské říše
5. roč. – Vlastivěda
Projekt „Interaktivita a e-learning - progresivní nástroje moderního vzdělávání“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.04/03.0019, je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Světové války a doba meziválečná
5. roč. – Vlastivěda
Doba poválečná, současnost
5. roč. – Vlastivěda
Projekt „Interaktivita a e-learning - progresivní nástroje moderního vzdělávání“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.04/03.0019, je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Download

ZŠ Milady Petřkové Velký Týnec