Brno 29.6.2012
Pracovní postup pro připojení do Základních registrů.
Úvodem jen tolik, že jsme byli osloveni, abychom Vám pomohli vyznat se ve změti odkazů a PDF.
Po několika týdnech tady máte první ucelenou verzi. Posíláme ji všem, protože za a) nevíme, kdo je
u Vás "lokální administrátor" a za b) může pomoci všem. Neříkáme, že je nejlepší, ale dá se pomocí
tohoto postupu udělat dostatek úkonů pro připojení Vašeho úřadu do ZR. Neřešíme taky nijak zvláště
úpravu dokumentu, věnujeme se obsahu.
Předpokládá se, že máte CZECHPOINT a svého "lokálního administrátora", který má přístupové
jméno a heslo a podpisový elektronický certifikát (většinou získaný přes www.postsignum.cz).
Mnohé úkony, nejen pro ZR, se pak provádí na Vám snad známé obrazovce
Dříve to bylo přes http://www.epusa.cz nyní přes
https://www.czechpoint.cz/as/login?uri=https%3a%2f%2fwww.czechpoint.cz%2fspravadat%2f&status=NCOO
nebo také http://portal.gov.cz a následným kliknutím na "Služby pro orgány veřejné moci" (hledejte vpravo)
a následně na odkaz (hledejte vlevo) "Administrace seznamu orgánů veřejné moci".
1
Vysvětlivky:
AIS - libovolná agenda, kterou na úřadě provozujete, ať už pomocí specializovaných počítačových programů
(VITA, Gordic, Triáda...) nebo jen v Excelu - a zároveň - u které bude nutné vstupovat do ZR. Každá taková
agenda-SW bude pro ZR vždy AIS (agendový informační systém). Časem asi zaregistrujete všechny
programy Vašeho úřadu.
V některém z PDF jsou i další vysvětlivky:
Garant AIS
ISZR
JIP
KAAS
Lokální administrátor
MV ČR
OVM
Subjekt
ZR
Osoba, která odpovídá za provoz daného
AIS.
Informační systém základních registrů
Jednotný identitní prostor, zabezpečená
adresářová služba obsahující údaje pro
autentizaci a autorizaci uživatelů.
Katalog autentizačních a autorizačních
služeb
Webové služby pro autentizaci uživatelů
do AIS a pro správu dat uložených v JIP.
Role uživatele pro správu údajů o
subjektu a uživatelích v JIP.
Ministerstvo vnitra České republiky
Orgán veřejné moci
Orgány veřejné moci, orgány územní
samosprávy a další úřady či právnické
osoby, které jsou evidovány v JIP Czech
POINT.
Základní registry
2
Vlastní postup pro připojení do ZR:
1) Veřejná IP adresa
Aby jste mohli napojit Váš AIS (od Triády, Gordicu, Alisu, XLS, WORD apod. ) musíte mít veřejnou IP adresu
(tu Vám poskytne Váš poskytovatel připojení k Internetu popřípadě Váš informatik)
Co to je veřejná IP adresa? Zkráceně možnost komunikace s Vaším počítačem přímo z Internetu...kde Váš počítač
má právě tu jednu jedinou IP adresu a je tedy nezaměnitelný. A právě tuto adresu vyžadují ZR, pokud se k nim
chcete připojit.
2) ISVS
Než Vám informatik zjistí, zda máte pevnou IP, tak musíte zaregistrovat svůj AIS na informační portál s názvem
"Informační systém o informačních systémech veřejné správy". Takto stát zjistí, jaký AIS používá která obec
a na co. Na stránce http://www.sluzby-isvs.cz kliknete vlevo na čtverec s "IS o ISVS" (níže na obrázku v červeném
kolečku)
3
Dostanete se tak vlastně na https://www.sluzby-isvs.cz/ISoISVS/Applets/DefaultSSL.aspx
a dle obrázku (viz níže) vidíte, že se musíte přihlásit Vašim osobním certifikátem (QCA):
Po vstupu do ISVS/registraci obdržíte informační email (bohužel nikoliv obratem), že byl zjištěn Váš přístup
do ISVS s dotazem, zda opravdu potřebujete v systému pracovat + popis, co pro to máte udělat. Až odpovíte,
že potřebujete, tak budete opět emailem, informováni, že už můžete v ISVS pracovat.
A jak? Kdo si chce číst v příručce, tak ji máte v příloze pod názvem
" BOD2_Postup_při zadavani_udaju_do_IS_o_ISVS.pdf".
V souhrnu je postup asi takový: Přihlásíte se a budete vkládat nový AIS: musíte vyplnit "Název ISVS" - takže pokud
potřebujete zaregistrovat Gordický SW, tak napište " GORDIC WIN". Podle posledních informací stačí takto
zaevidovat běžný Gordic SW pro obce. Má-li některé město už GINIS, tak napíše "GORDIC GINIS".
Kategorie ISVS - viděl jsem "Veřejná správa", ale i "Města a obce – samostatná působnost", možná více najdete
v přiloženém PDF " BOD2_Postup_při zadavani_udaju_do_IS_o_ISVS.pdf".
Charakteristika ISVS - pro GORDIC WIN můžete napsat asi takto " AIS Gordic WIN je modulární systém
pro zpracování agend úřadu - např. registry, spisová služba a také ekonomických agend".
Komentář - zde rozepište, jaké agendy používáte: např. " Používáme tyto moduly: WDDP - Daně, dávky,
poplatky, WUCR-Účetnictví a rozpočet , WKDF - kniha došlých faktur, WESS - Spisová služba, WEOB evidence obyvatel apod. ....."
Veřejný/Neveřejný ISVS - "zcela neveřejný ISVS"
Dále vyplníte údaje o úřadu, email, telefon.....a Finanční náročnost v tis. Kč.
Po registraci AIS do ISVS dostane Váš AIS přiděleno ID, které se dále používá při generování certifikátu (jakéhosi
zabezpečení komunikace mezi Vaším AIS a ZR, který je nutný pro každý AIS mít. O certifikátu však později.
4
3) Registr práv a povinností
Než dostanete email, že můžete pracovat v ISVS, tak můžete (průběžně) pracovat v Registru práv a povinností.
Zde musíte ohlašovat všechny Vaše agendy.
Přihlášení přes odkazy:
https://rpp-ais.egon.gov.cz/AISP/
https://kaas.czechpoint.cz/as/login?atsId=AIS78377c7bc8f349179ec136a27186634a&type=default
5
Popis práce v RPP uvidíte po přihlášení:
6
4) Registrace AIS do JIP a ZR
Až budete mít AIS v ISVS, tak si musíte stáhnout "Formulář pro podání žádosti o registraci AIS do JIP
a Základních registrů" ze stránek:
http://seznam.gov.cz/ovm/welcome.do?part=documentation
(Na těchto stránkách máte také soubor "Příručka pro správce AIS s popisem postupu registrace AIS do JIP
a konfigurace AIS" - "prirucka_garant_AIS.pdf" http://seznam.gov.cz/dokumentace/formulare/files/prirucka_garant_AIS.pdf)
Jedná se o formulář "zadost_registrace_AIS.zfo", který si otevřete, zaškrtnete " Žádám o předvyplnění........"
(http://seznam.gov.cz/dokumentace/formulare/files/zadost_registrace_AIS.zfo)
a vyplněný soubor pošlete Datovou schránkou (DS) pomocí Spisové služby do Datové schránky MV ČR,
ID = "vu33nsr".
7
Skoro obratem musíte dostat do Vaší DS další formulář, kde si už zažádáte o "Žádost o registraci AIS
do JIP " s vyplněním konkrétního AISu (který již máte v ISVS).
Nezapomeňte v datové zprávě v položce "Sp. zn. odesílatele " vždy vyplnit text: " Seznam OVM-206".
5) Certifikáty
Asi zde využijete služeb Vašich/našich IT pracovníků.
Po všech možných, výše uvedených, registracích si musíte na http://www.szrcr.cz/spravci přečíst
PDF "Certifikáty a jejich použití." (http://www.szrcr.cz/uploads/Certifikaty_a_jejich_pouziti.pdf).
Tam se dozvíte, proč musí být další certifikát.
Následně "Postup pro vytvoření žádosti o digitalní certifikát."
( http://www.szrcr.cz/uploads/Postup_pro_vytvoreni_zadosti_o_digitalni_certifikat.pdf )
V textu se píše o formuláři " Žádost o umožnění přístupu orgánu veřejné moci ke službám vnějšího rozhraní ISZR“ na SZR k
certifikaci vašeho veřejného klíče", ale podle www.szrcr.cz je od 11.6. k použití pro certifikát formulář, který se nápadně
podobá výše uvedené (bod 4) žádosti o předvyplnění formuláře pro registraci. No uvidíte, jiný formulář jsem opravdu
nenašel.
8
6) Jak v od 2.7.2012 ?
Až začnete v červenci pracovat a bude potřeba vstoupit do ZR, tak asi jediná možnost bude přes CZECHPOINT.
V příloze emailu Vám zasílám dva PDF návody typu "výpis údajů z registru....", ostatní už Vám "lokální správce"
najde na www.info-port.cz nebo Vám je zašleme na vyžádání (abychom jedním emailem neposílali mnoho příloh).
Víte sami, že s nekonfliktním běžným občanem provedete svůj správní úkon bez problému. Přijmete podání a svoji
agendu budete vykonávat jako minulý týden.
Nepojedou-li ZR přes CZPOINT, tak se nedá nic dělat a využijete zákon 111/2009 Sb a jeho paragraf 63:
Přechodná ustanovení
§ 63
(1) Pokud orgán veřejné moci nemá z technických důvodů dosud zaveden přístup k základním registrům,
do doby, než bude tento přístup zaveden, se § 5 pro tento orgán veřejné moci nepoužije.
Můžete také využít paragraf 37, odst.2 Správního řádu:
§ 37 Podání
(2) Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání
jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19
odst. 3. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě
dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému
druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené
evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj
název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro
doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví
zákon, a podpis osoby, která je činí.
7) Konec ?
Snad zatím vše. A mezitím bude pro autory SW prostředí ZR takové, aby mohli dotáhnout vývoj prohlížečky do ZR
a tlačítek ve specializovaném SW (EOB, DDP...) dokončit.
A nám prosím obratem napište, pokud máme něco špatně a zavádějící, stát se může.
Veškeré odkazy najdete také na úvodní stránce našich http://www.miks.cz .
Lubomír Mikš
Mikš Software s.r.o.
Kounicova 6, 602 00 Brno
www.miks.cz, servis počítačů, kompletní IT služby, dodávky SW, www stránky
Telefony: 603 432 294, 549 210 806, 530 331 741
9
Download

Pracovní postup pro připojení do Základních