škoda JS a.s.
ROČNÍ ZPRÁVA
2o12
Rok 2012 byl nejúspěšnějším rokem
v novodobé historii společnosti ŠKODA JS a.s.
Společnost v roce 2012 docílila
konsolidovaného zisku před zdaněním
ve výši 310 mil. Kč a čistého zisku ve výši
247 mil. Kč (IFRS).
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Obsah
Prezentační část
02 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele
06 Finanční a provozní výsledky ve zkratce
08 Představení společnosti
10 Zpráva o činnosti a stavu majetku
20 Integrovaný systém managementu jakosti
22 Lidé ve ŠKODA JS a.s.
24 Podpora vzdělávacích projektů a společenská odpovědnost
26 ŠKODA JS a.s. a konsolidační celek
27 Organizační schéma společnosti ŠKODA JS a.s. k 1. 6. 2013
28 Statutární orgány a vedení společnosti k 1. 6. 2013
Finanční část
31 Komentář k finančnímu hospodaření
34 Zpráva auditora (podle CAS)
35 Účetní závěrka ŠKODA JS a.s. (podle CAS)
39 Zpráva auditora (podle IFRS)
40 Konsolidovaná účetní závěrka (podle IFRS)
44 Kontaktní údaje
1
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Úvodní slovo
předsedy představenstva a generálního ředitele
tržeb. V současnosti projekt postoupil
do druhé poloviny. V příštím roce budou
ukončeny práce na 3. bloku a celý
projekt Obnovy systému kontroly a řízení
bude ukončen na 2. bloku v roce 2016.
Vážení akcionáři,
vážení obchodní partneři,
rok 2012 byl již třináctým úspěšným rokem společnosti ŠKODA JS a.s. v nepřetržité řadě za sebou. Tržby společnosti
dle metodiky IFRS konsolidované účetní
závěrky dosáhly hodnoty 4,98 miliardy Kč, z toho 56 % připadá na export.
Objem nově přijatých zakázek se blíží
1,8 miliardy Kč. ŠKODA JS a.s. docílila
v roce 2012 konsolidovaného zisku před
zdaněním podle IFRS ve výši 310 mil. Kč
a čistého zisku ve výši 247 mil. Kč.
Tyto výsledky znamenají splnění všech
ukazatelů plánu stanoveného akcionářem
společnosti. Počet zaměstnanců, který se
v posledních čtyřech letech v souvislosti
s velkými investičními projekty zvyšoval přibližně o 100 pracovníků ročně,
se v hodnoceném období stabilizoval
na počtu 1 200 pracovníků.
Investiční inženýring zůstává nadále
nosným oborem firmy ŠKODA JS a.s.
s podílem na celkových tržbách více než
60 %. Společnost se účastní v současnosti nejvýznamnějšího investičního projektu
na Slovensku – dostavby 3. a 4. bloku
jaderné elektrárny Mochovce. Dodávka
zahrnuje hlavní systémy elektrárny, kterými jsou mj. primární okruh a transportně-technologická část. V současné době
se projekt opožďuje, což se nepříznivě
projevuje u naší společnosti, zejména
v oblasti koordinace činností a plánování
lidských zdrojů pro montážní práce. Jednáme se zákazníkem o novém harmonogramu činností i o potřebném dodatku
k uzavřené smlouvě o dílo.
Další významnou dlouhodobou investiční
akcí, kterou ŠKODA JS a.s. realizuje, je
projekt „Obnova systému kontroly a řízení jaderné elektrárny Dukovany“. Rok
2012 byl dosud nejintenzivnějším obdobím z hlediska dodávek, projekčních
a montážních prací. Došlo k velkému
souběhu činností, protože řídicí systémy
byly zaměňovány ve všech čtyřech blocích elektrárny. Díky úspěšné realizaci
všech plánovaných činností byl rok 2012
pro tento projekt rekordním z hlediska
2
Již čtvrtým rokem pokračuje výběrové
řízení na dodavatele projektu „Dostavba jaderné elektrárny Temelín“.
ŠKODA JS a.s. v roli lídra Konsorcia
MIR.1200 usiluje o vítězství v tomto
historicky největším investičním projektu
České republiky. V červenci 2012 byly
zadavateli tendru, společnosti ČEZ, a. s.,
předány nabídky všech účastníků tendru.
Nabídka Konsorcia MIR.1200 je postavena na osvědčené a prověřené technologii
VVER, evolučně vylepšené, která je v provozu desítky let např. i v České republice
v Temelíně. Nabídka počítá s maximálním
zapojením českého průmyslu s podílem
dodávek a prací v objemu minimálně
70 %. Vyhlášení výsledku tendru je očekáváno závěrem roku 2013.
ŠKODA JS a.s. se jaderné energetice
věnuje více než půl století a zúčastnila
se výstavby významné části jaderného
ostrova všech českých a slovenských
jaderných bloků. Věřím, že získané zkušenosti i vynikající technické a bezpečnostní
charakteristiky nabízeného projektu
povedou k úspěchu v tendru. Jaderné
bloky využívající technologii VVER patří
k nejspolehlivějším jaderným elektrárnám
na světě.
Výroba jaderného zařízení představuje další segment firemních aktivit.
V období roku 2012 pokračovaly
dodávky technologie VVER pro tradiční
české, slovenské, maďarské a ukrajinské
zákazníky – provozovatele jaderných
elektráren: ČEZ, a. s., Slovenské
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
elektrárne, a.s., MVM Paks NPP Ltd.
a NAEK „Energoatom“. Jednalo se zejména o pohony řídicích tyčí pro regulaci
reaktoru, hermetické kabelové průchodky
a kompaktní mříže pro mokré skladování
použitého jaderného paliva.
Naším nejvýznamnějším obchodním
případem na trhu reaktorů typu PWR
v uplynulém roce bylo dokončení výroby
kompletu vnitřních částí reaktoru EPR
pro 1. blok čínské jaderné elektrárny
Taishan. Další důležitou zakázkou pro
francouzského zákazníka je výroba
a postupná instalace zařízení pro vyvážení použitého paliva z nově budovaného bloku typu EPR jaderné elektrárny
Flamanville. V tomto projektu je
ŠKODA JS a.s. jediným přímým zahraničním dodavatelem společnosti EDF. Část
montáže proběhla v roce 2012, zbývající montážní práce a uvedení do provozu
budou realizovány do konce roku 2014.
Společnost ŠKODA JS a.s. rozvíjí své
aktivity také ve strategickém oboru výroby zařízení pro transport a skladování
použitého jaderného paliva. Dlouholetá
spolupráce s klíčovým německým zákazníkem GNS v této oblasti byla v uplynulém roce završena uzavřením licenční
smlouvy, umožňující využití designu kontejneru CASTOR® 440/84M a ochranné
známky CASTOR® pro vlastní přímé
dodávky provozovatelům jaderných elektráren v České republice, na Slovensku
a některých dalších teritoriích. Byl rovněž
podepsán kontrakt na dodávku osmi
kusů kontejneru CASTOR® 1000/19 s termínem dodávky do roku 2015, s opcí
na dalších devět kusů s dodávkami až
do roku 2017.
Servis jaderných elektráren je
třetím segmentem podnikání naší firmy,
který úspěšně navyšuje objem i rozšiřuje
spektrum poskytovaných činností při
údržbě šesti českých jaderných bloků
v Dukovanech a Temelíně. Všechny
služby jsou poskytovány na základě rámcové smlouvy s provozovatelem českých
jaderných bloků, společností ČEZ, a. s.,
na poskytování údržby logického celku
Reaktorovna. Tento dlouhodobý kontrakt
má platnost do roku 2015. Díky svému
zodpovědnému přístupu k výkonu údržby
se ŠKODA JS a.s. stala pevnou součástí
odstávkového týmu na JE Temelín. V roce
2012 servisní tým provedl jako první
ve střední Evropě technologicky i organizačně unikátní opravu heterogenního
svaru DN 1100 mm na horkém kolektoru parogenerátoru jaderné elektrárny
Dukovany.
Rok 2013 je rokem velkých výzev. Věřím,
že v nich obstojíme a že splníme cíle
a úkoly stanovené naším akcionářem.
Stejně tak jsem přesvědčen, že naplníme
očekávání našich zákazníků a udržíme
vysoký standard poskytovaných služeb.
Hlavním cílem pro nás zůstává vítězství
ve výběrovém řízení na dostavbu
3. a 4. bloku JE Temelín.
Závěrem chci znovu zopakovat, že
máme za sebou velmi úspěšný rok
s dobrými výsledky. Děkuji našemu akcionáři za účinnou podporu, chci ocenit
vstřícný přístup bankovních institucí, které
poskytovaly důležité služby v souvislosti
s rozvojem našich obchodních aktivit,
rovněž děkuji všem našim obchodním
partnerům. Děkuji také všem zaměstnancům naší společnosti za jejich nasazení
a aktivní přístup k práci.
Naše inženýrské a výrobní schopnosti
budou zapojeny nejen do jaderného programu, ale i do oblasti nejaderné výroby
zařízení pro rafinérský, petrochemický
a plynárenský průmysl, kde chceme
navázat na obchodní úspěchy z let
1997–2005. K tomuto účelu byl v uplynulém roce založen odbor Oil & Gas, který
přispěje k lepšímu využití inženýrských
a výrobních kapacit naší společnosti.
Z aktuálního vývoje v jaderné energetice vyplývá, že se již podařilo z velké
části překonat šok z havárie ve Fukušimě
v roce 2011. Oživují se pozastavené plány na výstavbu nových bloků ve východní i západní Evropě a v USA, třebaže
v redukované podobě. Tento vývoj je
příslibem pro lepší budoucnost jaderného průmyslu.
3
Ing. Miroslav Fiala
předseda představenstva a generální
ředitel
Oprava
heterogenního
svaru na
parogenerátoru
V průběhu roku 2012 byla provedena příprava a realizace
opravy heterogenního svarového spoje parogenerátoru
jaderné elektrárny Dukovany (projekt VVER 440). Jedná se
o unikátní opravu, první svého druhu mimo území Ruské
federace. Opravovaný svar není svarem montážním,
ale výrobním a při konstrukci parogenerátoru nebyla
předpokládána jeho oprava přímo v podmínkách elektrárny.
Příprava opravy zahrnovala několik úskalí. Prvním
bylo sestavení servisního týmu, protože vzhledem
k předpokládané radiační situaci v místě opravy a její délce
dosahoval odhad nutného počtu svářečského personálu
cca 20 osob. Tito pracovníci museli projít náročným sítem
psychotestů, které jsou podmínkou pro práci v elektrárně,
a množstvím pracovních zkoušek.
Dalším omezujícím faktorem byla doba přípravy celé akce,
která zahrnovala jak vlastní technická řešení, tak nákup
speciálních přípravků, materiálů i desítky analýz a výpočtů.
Celou opravu bylo nutno připravit v rekordně krátkém čase.
Bylo nutno vyvinout a vyrobit přípravek, který by zamezil
trvalé deformaci a nevratnému poškození vnitřních částí
parogenerátoru. Byla řešena i otázka fixace zařízení smyčky
primárního okruhu, aby nedošlo po odřezání vadného svaru
k jejich vzájemnému posunu.
Následující etapou bylo zavaření kontrolních svarových
spojů, jejichž úspěšný výsledek je uvolňující podmínkou
pro vlastní realizaci opravy. Byl zkonstruován a vyroben
stend v měřítku 1:1, na kterém byly prováděny zkoušky
úkosovacího zařízení a výcvik svářečů.
Celá příprava byla dozorována Státním úřadem pro
jadernou bezpečnost. Přípravy a vlastní realizace se také
zúčastnilo dalších 15 organizací, přičemž jejich řízení
a koordinaci zajišťovala pro konečného zákazníka ČEZ, a. s.
rovněž ŠKODA JS a.s.
Vlastní oprava proběhla v rámci plánované odstávky
hlavního výrobního bloku v požadovaných termínech
(tzn. bez negativního dopadu do délky odstávky)
a v požadované kvalitě.
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Finanční a provozní výsledky
ve zkratce
Konsolidační celek (dle ifrs)
tis. Kč
2009
Aktiva = Pasiva (netto)
Dlouhodobá aktiva (netto)
Oběžná aktiva (netto)
2010
2011
2012
4 127 952
4 107 649
3 178 445
(upraveno)**
5 103 845
754 849
757 398
533 930
667 612
4 348 996
3 370 554
3 573 719
2 510 833
Zásoby (netto)
364 516
301 396
297 935
170 737
3 539 841
1 765 962
1 555 847
1 018 885
Finanční majetek (netto)
284 480
646 843
813 937
909 331
Ostatní aktiva (netto)
160 159
656 353
906 000
411 880
Vlastní kapitál
1 401 534
1 526 653
1 578 416
1 621 759
Cizí zdroje
Pohledávky (netto)
3 702 311
2 601 299
2 529 233
1 556 686
Rezervy
104 957
127 591
141 873
136 978
Závazky
3 386 606
1 267 902
554 602
643 590
79 255
0
0
0
131 493
1 205 806
1 832 758
776 118
Úvěry
Ostatní pasiva
Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb
3 917 400
4 574 950
4 948 024
4 983 389
1 473 132
3 322 308
3 594 858
2 809 972
Osobní náklady
634 555
685 376
763 124
795 756
Provozní zisk (EBIT)
238 205
362 940
316 319
308 118
Zisk za účetní období
193 705
283 218
249 882
247 049
Zisk před zdaněním
240 749
365 327
319 252
310 353
945
1 064
1 170
1 214
923 556
985 259
922 601
909 287
Export
Průměrný počet pracovníků*
Produktivita práce z přidané hodnoty
= EBIT+osobní náklady/prům. počet pracovníků (Kč/zaměstnanec)
2 100 000
2 000 000
160 000
1 400 000
1 000 000
0
2009
2010
2011
2012
80 000
0
2009
2010
2011
6
2012
700 000
0
2009
2010
2 809 972
240 000
3 594 858
3 000 000
1 473 132
2 800 000
310 353
320 000
319 252
4 000 000
365 327
3 500 000
240 749
400 000
4 983 389
5 000 000
4 948 024
Export dle IFRS
(v tis. Kč)
4 574 950
Zisk před zdaněním dle IFRS
(v tis. Kč)
3 917 400
Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků
a služeb dle IFRS (v tis. Kč)
3 322 308
* průměrný přepočtený stav
** Při sestavování IFRS účetních výkazů Skupiny za rok 2011 bylo provedeno posouzení členění poskytnutých a přijatých záloh k dlouhodobým projektům z pohledu jejich
vykazování v rámci nefinančních aktiv a pasiv. Na základě provedené analýzy jsou tyto položky nově klasifikovány jako krátkodobé, pokud jsou související projekty
realizovány v rámci běžného výrobního cyklu Skupiny. Srovnatelné údaje za rok 2010 byly adekvátně upraveny.
Poznámka: Výše uvedené vybrané finanční informace vycházejí z konsolidované účetní závěrky společnosti, která je kompletní včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti
a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
2011
2012
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Škoda js a.s. (dle cas)
tis. Kč
Aktiva = Pasiva (netto)
2009
2010
2011
2012
6 150 908
5 189 929
4 411 530
3 507 172
Stálá aktiva (brutto)
1 563 460
1 626 376
1 696 681
1 796 376
Oběžná aktiva (brutto)
5 920 682
4 928 061
4 076 271
3 112 623
1 415 567
Zásoby (brutto)
2 655 581
3 207 196
2 360 166
Pohledávky (brutto)
2 997 182
1 174 776
975 123
822 948
267 920
546 089
740 982
874 108
Finanční majetek (brutto)
Ostatní aktiva (brutto)
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
12 350
13 592
14 006
12 452
985 642
1 101 439
1 296 853
1 505 378
1 793 399
5 114 168
4 025 267
2 961 884
Rezervy
167 892
246 726
235 368
247 720
Závazky
4 867 021
3 778 541
2 726 515
1 545 679
Úvěry
79 255
0
0
0
Ostatní pasiva
51 098
63 223
152 794
208 395
Tržby z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb
Export
3 958 719
4 187 050
5 912 022
5 317 825
1 114 035
3 214 997
4 167 740
2 717 362
1 356 283
Přidaná hodnota
999 065
1 092 944
1 293 900
Provozní výsledek hospodaření
210 833
323 451
513 461
523 671
Výsledek hospodaření za účetní období
143 992
275 304
403 433
415 717
Výsledek hospodaření před zdaněním
184 997
350 959
500 850
518 051
883
975
1 056
1 095
1 131 444
1 120 968
1 225 284
1 238 615
Průměrný počet pracovníků*
Produktivita práce z přidané hodnoty (Kč/zaměstnanec)
* průměrný přepočtený stav
Poznámka: Výše uvedené vybrané finanční informace vycházejí z nekonsolidované účetní závěrky společnosti, která je kompletní včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
Tržby na zaměstnance dle IFRS
(v tis. Kč)
Produktivita práce z přidané hodnoty
dle IFRS (v Kč/zaměstnanec)
Rentabilita tržeb (ROS)
Zisk po zdanění/Tržby dle IFRS (v %)
5 000
1 000 000
4 000
800 000
5
3 000
600 000
4
2 000
400 000
1 000
200 000
6
3
2010
7
2011
2012
2009
2010
2011
5
5
0
5
2009
909 287
0
1
6
2012
922 601
2011
985 259
2010
923 556
4 229
2009
4 105
4 300
0
4 145
2
2012
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Představení
společnosti
Společnost ŠKODA JS a.s., která je členem ruské skupiny OMZ, ve svých čtyřech divizích rozvíjí strategické obory podnikání, zaměřené na vývoj a dodávky pro jadernou energetiku a pro rafinérský, petrochemický a plynárenský průmysl.
V jednotlivých divizích jsou předmětem podnikání tyto dílčí obory:
D1 – Inženýring
jaderných elektráren
„„ výstavba jaderných elektráren typu VVER
„„ modernizace a rekonstrukce provozovaných
bloků VVER
„„ výstavba meziskladů pro
uložení použitého paliva
„„ výstavba a rekonstrukce
výzkumných reaktorů
„„ decommissioning
„„ výpočty, projekty
D2 – Servis jaderných
elektráren
„„ řízení odstávek zařízení
reaktorovny
„„ údržba a opravy zařízení
reaktorovny
„„ modernizace zařízení
reaktorovny
„„ řízení/prodlužování životnosti zařízení reaktorovny
„„ provozní kontroly hlavního zařízení reaktorovny –
reaktor, parogenerátory,
hlavní cirkulační potrubí
apod.
„„ autorský dozor při revizích a opravách reaktoru
a jeho součástí (pohony
řídicích tyčí)
„„ zkoušky pohonů typu
VVER, RBMK
8
D3 – Jaderné zařízení
„„ výroba zařízení pro
jaderné elektrárny
s reaktory VVER
„„ výroba zařízení pro
jaderné elektrárny
s reaktory západních
typů
„„ výroba zařízení pro
transport a skladování
použitého jaderného
paliva
„„ výroba zařízení pro
rafinérský, petrochemický
a plynárenský průmysl
„„ výroba zařízení pro
výzkumná a vývojová
pracoviště
„„ vývoj a projektování
nového zařízení (včetně
obslužného a servisního)
pro výše uvedené technologie
D4 – Systémy kontroly
a řízení jaderných
elektráren
„„ modernizace a rekonstrukce systémů kontroly
a řízení (I&C) provozovaných bloků VVER
Kontejnery
Castor®
440/84 M
Významným obchodním úspěchem roku 2012 je uzavření
licenční smlouvy se společností GNS na výrobu kontejnerů
CASTOR® 440/84M. Od tohoto kroku si ŠKODA JS a.s.
slibuje posílení pozice předního dodavatele kontejnerů
pro přepravu a skladování použitého paliva. Společnost
zároveň zajistí výrobu kontejnerů CASTOR® 440/84M pro
elektrárnu Dukovany až do roku 2020.
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Zpráva o činnosti
a stavu majetku
Inženýring
Obnova systému kontroly a řízení
JE Dukovany
Nejvýznamnějším investičním projektem
současnosti v oblasti energetiky České
republiky je Obnova systému kontroly
a řízení (SKŘ) jaderné elektrárny Dukovany. ŠKODA JS a.s. je generálním dodavatelem této rozsáhlé investiční akce. Projekt
má za cíl prodloužení životnosti elektrárny Dukovany a splnění zvyšujících se
požadavků na bezpečnost a spolehlivost
jaderných elektráren.
První etapa projektu v hodnotě téměř
7 miliard Kč byla zahájena v roce 2001
a postupně byla provedena na všech čtyřech blocích. Tato část modernizace byla
dokončena předáním posledního bloku
do provozu v prosinci 2009.
V říjnu 2007 byla zahájena druhá etapa
projektu obnovy SKŘ JE Dukovany v hodnotě více než 4 miliardy Kč. Hlavními
subdodavateli jsou společnosti ZAT a.s.
a I&C Energo a.s. Obnova systémů
SKŘ zahrnuje výměnu řídicích systémů
primárního okruhu, turbíny a sekundárního okruhu. Kromě obnovy zmíněných
systémů bude v rámci této etapy dodán
nový blokový nadřazený diagnostický
a informační systém DIAG, který je
určen ke sběru a zpracování provozních
a diagnostických dat. Tento systém nebyl
doposud obsažen ve stávající architektuře
SKŘ JE Dukovany.
Rok 2012 znamenal pro společnost
ŠKODA JS a.s. velmi intenzivní nasazení
ve všech oblastech projektu. Přes značný
souběh projektových činností byly úspěšně splněny všechny milníky této rozsáhlé
akce. Byly modernizovány systémy
na všech reaktorových blocích. Největšího objemu dodávek a s tím souvisejících
činností bylo dosaženo na 2. bloku, kde
bylo instalováno a uvedeno do provozu
více než 180 skříní rozvaděčů včetně polní instrumentace a modernizace blokové
dozorny. Na 2. bloku byla také provedena modernizace řídicího systému turbíny.
Tato instalace byla spojena s paralelním
projektem zvyšování výkonu JE Dukovany
a přispěla ke zvýšení výkonu jednotlivých
bloků ze 440 na 500 MWe. Díky dlouholetým zkušenostem týmu ŠKODA JS a.s.
a týmu investora byly všechny činnosti
zvládnuty i při souběhu prací na ostatních blocích elektrárny.
Činnosti na jednotlivých blocích probíhají
během plánovaných odstávek na údržbu
a výměnu paliva. Tento způsob instalace
klade obrovské nároky na koordinaci
velkého množství činností při přípravě odstávky i během jejich realizace v plánovaných odstávkách bloků elektrárny.
Způsob instalace, strategie zkoušek
a zprovoznění obnovovaných systémů
SKŘ, bez přerušení normálního provozu
elektrárny jsou zcela unikátní, protože
obdobný způsob záměny tak významné
a rozsáhlé části technologie jaderné elektrárny nebyl dosud na jaderně-energetickém zařízení nikde ve světě aplikován.
Celá rozsáhlá akce Obnovy SKŘ probíhá
v souladu s plánovaným harmonogramem. Je také nutné zdůraznit, že
po celou dobu realizace nedošlo k žádné
mimořádné události, která by ovlivnila
běžný provoz jakékoliv části jaderné
elektrárny Dukovany. Kompletní modernizace jaderné elektrárny Dukovany bude
dokončena v roce 2016.
10
Projekt Obnova SKŘ Neblokových
souborů JE Temelín
V roce 2012 byl po vítězství ve veřejné
soutěži podepsán kontrakt mezi
ŠKODA JS a.s. a ČEZ, a. s. na projekt
Obnovy SKŘ Neblokových souborů JE Temelín. Subdodavatelem jsou opět společnosti ZAT a.s. a I&C Energo a.s. Projekt je
rozdělen do čtyř částí, první z nich byla
zahájena v roce 2012 a poslední bude
ukončena v roce 2015.
Dostavba 3. a 4. bloku
JE Mochovce
V projektu dostavby jaderné elektrárny
Mochovce působí ŠKODA JS a.s. jako
dodavatel důležitých provozních systémů
elektrárny – primárního okruhu, transportně-technologické části, spojovacího
potrubí, vložených chladicích okruhů,
části systému SKŘ a dílen údržby.
ŠKODA JS a.s. jako dodavatel nejdůležitějších systémů jaderné části elektrárny
dodala veškeré zařízení dle platného
harmonogramu. Montážním pracím však
vždy předchází stavební připravenost
v jednotlivých místnostech elektrárny ze
strany dodavatele stavební části. Zpoždění této fáze způsobilo, že činnosti
ŠKODA JS a.s. v roce 2012 neproběhly
v celém plánovaném rozsahu.
V uplynulém roce byly finalizovány prováděcí projekty na obou blocích – programy testů a programy spouštěcích operací. Rovněž byly prakticky dokončeny
dodávky zařízení na staveniště a práce
na repasích dříve dodaného zařízení.
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Hlavní milníky roku 2012:
„„ dodávka pohonů regulačních tyčí pro
3. blok,
„„ dokončení svařování hlavního cirkulačního potrubí pro oba bloky,
„„ dokončení montáže hlavních cirkulačních čerpadel pro 3. blok,
„„ dokončení repase a modernizace
horního bloku pro 3. blok,
„„ dodávka utahováku matic hlavní
dělící roviny reaktoru,
„„ dodávka kompaktní skladovací mříže
pro 4. blok,
„„ dokončení montáže kulových opor
a těles hlavních cirkulačních čerpadel
pro 4. blok,
„„ dodávka zařízení na likvidaci termočlánků a čidel neutronového měření
KNI.
Vzhledem k aktuál­nímu zpoždění projektu
bude ŠKODA JS a.s. stejně jako ostatní dodavatelé pod extrémním tlakem
na urychlení montážních prací a koordinaci činností při dodržení veškerých
bezpečnostních a legislativních předpisů.
Zpoždění projektu také vyžaduje sdílení
staveniště s dalšími dodavateli.
V roce 2012 došlo k významnému
posílení integrity celého dodavatelského
modelu ŠKODA JS a.s. na tomto projektu.
Opakovaně byla potvrzena schopnost zajistit pro investora široké spektrum dodávek a služeb na nejvyšší úrovni. Důležitá
role tohoto dodavatelského modelu pod
vedením ŠKODA JS a.s. byla prokázána
při přípravě nabídky konsorcia MIR.1200
na dostavbu nových bloků jaderné elektrárny Temelín.
Rok 2013 bude v projektu dostavby
JE Mochovce pro společnost
ŠKODA JS a.s. opravdovou zkouškou.
11
Servis pro jaderné
elektrárny
Provádění údržby na českých JE
Na základě rámcové smlouvy, podepsané v roce 2008, a dodatku pro rok 2012
pokračovala ŠKODA JS a.s. v poskytování údržby logického celku Reaktorovna
na JE Dukovany a Temelín. Jedná se
o velmi důležitý dlouhodobý kontrakt
na servisní práce. Rámcová smlouva
předpokládá provádění údržby minimálně do roku 2015.
V uplynulém roce byly rozšířeny činnosti
v oblasti revize reaktoru a všechny práce
na tomto zařízení byly realizovány vlastními silami ŠKODA JS a.s. Bylo stabilizováno personální a profesní složení týmů
v obou lokalitách. Stejně jako v předchozím roce byla kvalita personálu a připravenost skupiny subdodavatelských
firem prověřena v průběhu plánovaných
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
i neplánovaných oprav zařízení při
generálních opravách všech šesti bloků
a během jejich provozu na výkonu.
Při odstávkách JE Temelín bylo dosaženo
souhrnného zkrácení jejich délky o 6,1
dne (u prvního bloku o 2,0 dne a u druhého bloku o 4,1 dne). I díky činnostem
ŠKODA JS a.s. poprvé v historii této
elektrárny překročila roční výroba elektřiny hodnotu 15 TWh. Během odstávek
byla kromě standardního rozsahu prací
dokončena záměna lineárních krokových
pohonů řídicích tyčí reaktoru, pokračovala výměna seizmických tlumičů hlavního
zařízení primárního okruhu, záměna
rotorů elektromotorů hlavních cirkulačních
čerpadel a vyjmutí svědečných vzorků
oceli tlakové nádoby reaktoru.
Činnosti ŠKODA JS a.s. byly rozšířeny
o oblast zkoušení teplosměnných trubek
parogenerátorů a to včetně jejich zaslepení.
Tři ze čtyř odstávek JE Dukovany byly
zrealizovány v kratších termínech oproti
plánovaným délkám (zkrácení o 2,2 dne).
Během těchto odstávek byla mj. provedena výměna horní části kolektoru parogenerátoru. Při poslední odstávce byla nad
standardně plánovaný rozsah činností
úspěšně provedena mimořádně náročná
a jedinečná oprava heterogenního svaru
DN 1100 mm na parogenerátoru PG46.
Nejen během odstávek bloků, ale
i během přípravy a realizace údržby
v příslušném kalendářním roce, při
zabezpečení preventivní a korektivní
údržby, je ŠKODA JS a.s. silným partnerem provozovatele elektrárny. V této roli
využívá nejen zkušeností svých a prověřených partnerů dodavatelského řetězce,
ale i odbornost, zázemí a dlouholetou
zkušenost výrobního závodu v Plzni.
Díky svému přístupu k výkonu údržby,
znalostem a vazbám na výrobní závody
domácích a zahraničních dodavatelů se
ŠKODA JS a.s. stala pevnou součástí odstávkového týmu JE Temelín. Letošní dobrý
výsledek obou temelínských odstávek je
i výsledkem dobré práce ŠKODA JS a.s.
a celého dodavatelského řetězce logického celku Reaktorovna.
V oblasti výroby v rámci divize
Servis JE byly zrealizovány akce:
„„ zahájení montáže technologie pro
vyvážecí zařízení na JE Flamanville
(Francie)
„„ výroba manipulační traverzy pro
firmu AREVA na JE Taishan (Čína)
„„ výroba podpěr parogenerátoru pro
3. blok JE Mochovce
Ostatní činnosti divize Servis JE
Mezi významné projekty řešené v rámci
divize Servis JE v roce 2012 patřil úkol
technického rozvoje s názvem „Vývoj nové
technologie opravného svařování provozovaných tlakových nádob jaderných
reaktorů VVER 1000“. Hlavní výhodou
vyvíjené technologie je zkrácení doby
opravy (předehřevu a tepelného zpracování po opravě) oproti původní technologii. Dalším významným projektem, který
byl zahájen v roce 2012, je hodnocení
zbytkové životnosti tlakové nádoby reaktoru VVER 440 pro JE Metsamor v Arménii.
V roce 2012 pokračovala modernizace
zařízení Materiálové laboratoře. Materiálové laboratoře zajišťují nejen materiálové zkoušky a expertizy, ale poskytují
také významnou podporu výrobní divizi
v oblasti výroby konektorů a průchodek
pro pohony regulačních orgánů a dále
12
pájení hlavic a patic palivových souborů. Vhodnými investicemi bylo rozšířeno
portfolio akreditovaných zkušebních
metod, které bude možno nabízet
i externě.
Ve středisku Zkušebny byly v průběhu
roku 2012 provedeny kompletní předávací a periodické zkoušky 65 ks lineárních
krokových pohonů pro Chmelnickou JE
(Ukrajina). Na zkušebním stendu bylo
testováno 31 ks pohonů typu PRO pro JE
Paks (Maďarsko) a 45 ks pohonů pro JE
Mochovce. Pro přírubové spoje horního
bloku reaktorů VVER a pro dodávky
a zkoušky pohonů bylo v roce 2012 vyrobeno více než 14 000 kusů různých typů
grafitových těsnění.
Tým pracovníků útvaru Nedestruktivní
zkoušky provedl kontrolu tlakové nádoby
reaktoru arménské JE Metsamor pomocí
zařízení SKIN. Na Záporožské JE (Ukrajina) proběhla na blocích 3, 4 a 5 montáž
kompaktních mříží do bazénu skladování
použitého paliva.
Zlepšování kvality lidského výkonu
je chápáno jako trvalý proces, jehož
hlavním přínosem je systémové snižování rizika vzniku chyby, způsobené
lidským faktorem, a konečným důsledkem
snižování počtu takto vzniklých událostí.
Jedním z předpokladů funkčního procesu
je otevřená komunikace mezi zúčastněnými stranami, správný a úplný přenos
informací, účinná zpětná vazba, vyhodnocení provedené práce a požadavky či
připomínky zákazníka nebo realizátora
práce, která je podporována dostatečně
propracovanými softwarovými prostředky
pro práci s těmito daty. Právě fungující
a systémově nastavený přenos informací
mezi realizátorem práce (potenciálním
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
nositelem lidské chyby) a přípravou
této práce (včetně správné identifikace
rizikových a problematických míst) může
ve své podstatě zabránit vzniku události
způsobené lidským faktorem.
Výroba zařízení pro
jaderné elektrárny –
východní trhy
V rámci dostavby JE Mochovce, bloky
3., 4., byla dodána první sada pohonů
PRO-M v objemu 45 ks. Pro tutéž elektrárnu byl dodán komplet kompaktních
mříží a také pokračovala dodávka 214 ks
hermetických kabelových průchodek.
ŠKODA JS a.s. dále vyrobila a dodala
pro oba nově budované bloky
JE Mochovce utahovák svorníků hlavní
dělicí roviny reaktoru a zařízení pro
vyjmutí, transport a likvidaci čidel měření
neutronového toku a termočlánků.
V minulém roce ŠKODA JS a.s. za podpory České exportní banky a pojišťovací
společnosti EGAP dodala 70 ks pohonů
LKP-M/3 pro 1. blok Chmelnické JE a kompaktní mříž pro 1. blok Záporožské JE.
V roce 2012 bylo ve čtyřech tranších
dodáno posledních 42 ks pohonů PRO-M
z celkových 124 ks pro JE Paks. Všechny
bloky JE Paks jsou již kompletně osazeny
pohony nové generace s prodlouženou
projektovou životností 25 let, což pozitivním způsobem ovlivňuje výhled na prodloužení životnosti elektrárny.
Důležitým a rostoucím oborem činnosti
společnosti ŠKODA JS a.s. je servis
jaderných elektráren. V rámci kontraktu realizace údržby logického celku
13
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Reaktorovna na JE Dukovany a JE Temelín
došlo v uplynulém roce k rozšíření služeb
a k výraznému navýšení objemu vlastních činností, které nyní představují podíl
ve výši 60 %.
ŠKODA JS a.s. získala v uplynulém
roce také zakázku na dodávku vagon
kontejneru pro Černobylskou jadernou
elektrárnu. Součástí kontraktu je dopracování dokumentace, výroba, dodávka,
montáž a certifikace. Kontrakt bude realizován v letech 2013 až 2014. Komplet
se skládá z kontejneru o délce 12 m pro
devět palivových kazet RBMK umístěných
ve speciálním koši, z transportního vagonu a hydraulického zařízení pro zvedání
kontejneru. Úspěšná realizace projektu
zapojí společnost ŠKODA JS a.s. do prací spojených s vyřazováním Černobylské
jaderné elektrárny z provozu i v následujících letech.
Výroba zařízení pro
jaderné elektrárny –
západní trhy
V roce 2012 pokračovala úspěšná
spolupráce se společnostmi AREVA a EDF
na projektech jaderných bloků s reaktorem typu EPR. Bezesporu nejdůležitější
událostí loňského roku v tomto segmentu
byla dodávka vnitřních částí tlakové
nádoby reaktoru EPR, které byly v březnu
2012 dodány společnosti AREVA. S dvouměsíčním předstihem oproti smluvenému
dodacímu termínu byl komplet vnitřních
částí reaktoru dodán na první blok JE
Taishan do Číny.
Nejvýznamnějším kontraktem, který
ŠKODA JS a.s. v současnosti pro projekty
EPR realizuje, je vývoj, výroba a instalace
zařízení pro vyvážení použitého paliva ze
třetího bloku JE Flamanville.
ŠKODA JS a.s. je jediným přímým dodavatelem EDF ze zahraničí na tomto novém
bloku, stavěném na francouzském území.
V rámci první etapy montážních prací
na staveništi, která byla zahájena v roce
2012, byla namontována nosná konstrukce prostupu včetně horního víka, stanice
pro manipulaci s biologickým víkem
kontejneru, pokrytí stropu, boční vedení
vozu a koleje na podlaze budovy paliva.
V závislosti na připravenosti stavby budou
zbylé montážní práce a uvedení do provozu realizovány v letech 2013 a 2014.
Další zakázkou pro společnost AREVA NP
je dodávka 256 ks CRGA čepů (díly horních
vnitřních částí reaktoru EPR) pro budovaný
2. blok elektrárny v čínském Taishanu.
V roce 2012 vstoupila ŠKODA JS a.s.
do přímého smluvního vztahu s elektrárenskou společností Taiwan Power Company (TPC), vlastníkem a budoucím provozovatelem dvou rozestavěných bloků
jaderné elektrárny Lungmen na Tchaj-wanu. V rámci kontraktu byla realizována
modernizace dvou utahováků matic hlavního přírubového spoje s cílem usnadnit
operátorům obsluhu zařízení. Součástí
smlouvy bylo i zajištění technického dozoru specialistů společnosti ŠKODA JS a.s.
během uvedení utahováků do provozu.
Tímto přímým smluvním vztahem byly
vytvořeny předpoklady pro dlouhodobou
spolupráci společnosti ŠKODA JS a.s. se
společností TPC.
V roce 2012 pokračovaly dodávky
náhradních dílů regulačních mechanismů
14
pro reaktory VVER 440 jaderné elektrárny Loviisa ve Finsku. Finský provozovatel
dvou bloků elektrárny Loviisa, společnost
Fortum Power and Heat Oy, vysoce
oceňuje kvalitu dodávaných komponent
a dodržení smluvních termínů dodávek.
Pokračovala spolupráce se společností
Westinghouse Electric Sweden AB na dodávkách hlavic a patic pro palivové soubory VVER 1000. Konečným zákazníkem
je ukrajinský NAEK „Energoatom“, který
palivové soubory používá na Jižněukrajinské a Záporožské JE.
Pro mezinárodní termonukleární
experimentální reaktor ITER vyvíjí
ŠKODA JS a.s. design utahováku přírubových spojů. ITER je projekt připravovaného zařízení tokamak, který bude tvořit
předstupeň komerčního využití termonukleární fúze v energetice. Samotný reaktor
ITER má 32 přírubových spojů
(18 horních a 14 středních), k jejichž
obsluze bude zapotřebí dvou utahováků.
Výroba zařízení pro
skladování použitého
jaderného paliva
V loňském roce ŠKODA JS a.s. úspěšně
zakončila významnou kapitolu dlouholeté
spolupráce se společností GNS, a to
dodáním posledního z 25 ks kontejnerů
typu CASTOR® 440/84M osazeného
košem ŠKODA. Tyto kontejnery byly
vyráběny na základě subdodavatelské
smlouvy z prosince roku 2001. Všechny
kontejnery byly dodány konečnému
uživateli JE Dukovany v požadovaném termínu a kvalitě. S ohledem na spokojenost
společnosti GNS i konečného uživatele
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
ČEZ s dodávkami bude ŠKODA JS a.s.
vyrábět kontejnery CASTOR® 440/84M
pro elektrárnu Dukovany až do roku
2020.
Zásadní změnou ve smluvních vztazích
se společností GNS a zároveň bezprecedentním vyjádřením důvěry v inženýrské
a výrobní schopnosti společnosti
ŠKODA JS a.s. je uzavření licenční smlouvy, na jejímž základě má ŠKODA JS a.s.
právo využívat design kontejneru
CASTOR® 440/84M pro vlastní přímé
dodávky provozovatelům jaderných elektráren VVER 440, a to včetně práva tento
design modifikovat, či použít jen některé
jeho prvky pro vlastní řešení obalového
souboru ŠKODA. Součástí dohody je
i právo využívat ochrannou známku
CASTOR® pro vybraná teritoria.
ŠKODA VPVR/M byly vybrány pro tento
projekt pro svoji univerzálnost a vysokou spolehlivost doloženou úspěšným
používáním v projektu repatriace vysoce
obohaceného jaderného paliva z výzkumných reaktorů ruského typu (Projekt
RRRFR). ŠKODA JS a.s. pro tento projekt
nabízí modifikaci vnitřní vestavby kontejneru a výrobu specifických komponent,
které umožní vysoce obohacené jaderné
palivo z výzkumných reaktorů MNSR
bezpečně transportovat zpět do Číny.
Dostavba 3. a 4. bloku
JE Temelín
Projekt je založen na referenčních řešeních, která potvrdila svou spolehlivost
a efektivitu, a je unikátní díky kombinaci
nejmodernějších aktivních a pasivních
bezpečnostních systémů, což z něj činí
jeden z nejlepších modelů bloků generace III+. Nabídka počítá s maximálním
využitím potenciálu českého průmyslu.
Společnost Rosatom je připravena předat
české straně technologie a know-how
na výrobu klíčového zařízení pro jaderné
elektrárny v České republice. České firmy
tak budou disponovat veškerými znalostmi a schopnostmi, aby mohly provozovateli elektrárny poskytovat kvalifikovanou
podporu během celé životnosti bloků.
Byl rovněž podepsán další kontrakt se
společností GNS na dodávky kontejnerů
typu CASTOR® 1000/19 pro JE Temelín
v letech 2014–15. CASTOR® 1000/19
je jedním z nejmodernějších kontejnerů
v portfoliu GNS a přenesení jeho výroby
do společnosti ŠKODA JS a.s. opět potvrzuje důvěru GNS ve spolehlivost dodávek společnosti ŠKODA JS a.s. a otevírá
novou kapitolu spolupráce.
ŠKODA JS a.s. se v roce 2009 stala lídrem
mezinárodního Konsorcia MIR.1200, které
se účastní soutěže na realizaci dostavby
3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín.
Dalšími členy konsorcia jsou firmy ZAO
Atomstrojexport a OAO OKB Gidropress,
jejichž vlastníkem je společnost Rosatom.
Předmětem veřejné zakázky je projektové
řešení (design), zpracování dokumentace,
inženýring, výroba zařízení, dodávka,
montáž na staveništi, zkoušky a uvedení do provozu dvou kompletních bloků
jaderné elektrárny Temelín tzv. formou EPC
dodávky „na klíč“ včetně paliva.
Na přípravě nabídky se členy Konsorcia
MIR.1200 spolupracoval generální projektant jaderné elektrárny, petrohradský
institut SPbAEP. Důležitá byla součinnost
s dodavatelem jaderného paliva společností TVEL, projektantem strojovny
turbínového ostrova NIAEP či organizací
specializovanou na spouštění jaderné
elektrárny Atomtechenergo. Vědeckou
podporu poskytl Kurčatovský institut.
Na přípravě výchozích údajů pro nabídku se také významně podílely české firmy,
které pokrývají zásadní část dodávek pro
tento projekt.
Společně s ÚJV Řež a pod patronací Mezinárodní agentury pro atomovou energii
MAAE byla zahájena jednání o možném
použití obalových souborů
ŠKODA VPVR/M pro transport aktivní
zóny s vysoce obohaceným jaderným palivem z výzkumných reaktorů typu MNSR
(Miniature Neutron Source Reactor).
Tyto výzkumné reaktory byly v minulosti
postaveny čínskou státní společností CIAE
nejen v Číně, ale také v Sýrii, Ghaně,
Nigérii, Pákistánu a Íránu. Kontejnery
V říjnu 2011 předal zákazník všem kvalifikovaným nabízejícím stranám tendrovou
dokumentaci, která je oficiálním zadáním
zákazníka pro podání nabídek všemi
uchazeči. Konsorcium neprodleně zahájilo
práci na přípravě nabídky v souladu s dohodnutým dodavatelským modelem.
2. července 2012 proběhlo předání nabídek účastníků výběrového řízení zadavateli
tendru, společnosti ČEZ, a. s.
Konsorcium MIR.1200 nabízí evoluční
projekt jaderné elektrárny VVER-1200.
Nabídka Konsorcia MIR.1200 garantuje
více než 70% lokalizaci v České republice.
Konsorcium navázalo spolupráci s téměř třemi stovkami českých dodavatelů.
S většinou z nich přitom již ŠKODA JS a.s.
úspěšně spolupracovala na investičních
projektech v minulosti.
15
V dlouhodobé strategii ŠKODA JS a.s.
spolu s konsorciálními partnery usiluje
o vytvoření dodavatelského řetězce
z českých a slovenských firem, který
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
bude schopen nejen efektivně realizovat projekt ETE 3, 4, ale opakovat jej
znovu v České republice nebo nabídnout
dodávky do dalších zemí. Dodavatelský
řetězec Konsorcia MIR.1200 tvoří společnosti, které byly vybrány na základě referencí z výstavby jaderných bloků v ČR
a ve světě a splňují kvalifikační požadavky zákazníka a legislativy. České firmy
dále doplňují renomované zahraniční
společnosti, které patří ke světové špičce
v oboru jaderné energetiky.
S nejvýznamnějšími dodavateli konsorcium podepsalo řadu memorand o spolupráci, s klíčovými dodavateli velkých
celků byly podepsány smlouvy o smlouvách budoucích, definující parametry
budoucí účasti dodavatelů na projektu.
Tyto smlouvy vymezují závazky a povinnosti obou stran, jasně určují konkrétní
odpovědnost a upřesňují rozsah prací.
Cílem ŠKODA JS a.s. je i nadále
upevňovat svou vedoucí roli v českém
jaderném průmyslu a oživit jeho tradičně
silné postavení ve světě. Účast českých
dodavatelů na aktuálních projektech
VVER ve třetích zemích by znamenala
obrovský nárůst zakázek pro český strojírenský a stavební průmysl a měla by
tak velmi pozitivní dopad na jeho další
rozvoj a profesionalizaci.
V roce 2013 čeká Konsorcium MIR.1200
období vyjasňování a odpovědí na další
dotazy zadavatele tendru a intenzivní
jednání se všemi subdodavateli, která
povedou k technickému i obchodnímu
doladění nabídek. Závěrem roku 2013
lze očekávat ukončení jednání se zákazníkem a vyhlášení vítěze tendru.
16
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Nadcházející období, kdy se rozhodne,
jakou cestou se český jaderný průmysl
vydá, bude zlomové. Český jaderný průmysl dnes potřebuje silný impulz pro svůj
další vývoj. Takovým impulzem může být
právě rozhodnutí o dostavbě Temelína.
Investice
V roce 2012 vynaložila ŠKODA JS a.s.
celkem více než 170 mil. Kč na pořízení
a opravy investičního majetku, z toho
51 mil. Kč na opravy strojů, zařízení
a budov a více než 119 mil. Kč na modernizaci a nákup nové technologie včetně
IT projektů za 13,4 mil. Kč.
K největším nákladům patřily opravy
mechanické zkušebny v celkové výši
1,2 mil. Kč, výměna oken v hlavní administrativní budově v celkové výši 1,1 mil. Kč
a oprava jeřábové troleje v Reaktorové
hale za 810 tis. Kč.
Mezi nejvýznamnější investiční projekty,
které byly dokončeny v roce 2012, patří
pořízení magnetické brusky včetně odsávání, zřízení nového datového centra,
náhrada soustruhu SPU40, záměna dvou
soustruhů s CNC řízením. V Reaktorové
hale byla dokončena modernizace vodorovné vyvrtávačky WEQ 200NC/4.
K dalším investicím patřilo pořízení 3D
měřicího přístroje, jeřábu o nosnosti
12,5 t, vakuové pece z korozivzdorné
oceli a speciální plánovací hlavy pro
opracování vnitřního a vnějšího tvaru
hrdel šachty reaktoru EPR.
Výzkum a vývoj
Práce výzkumu a vývoje byly zaměřeny
na řešení úkolů spojených s dostavbou 3.
a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce,
se zajištěním servisních činností na provozovaných jaderných elektrárnách a na oblast transportu a skladování použitého
paliva.
Mezi hlavní úkoly výzkumu a vývoje v roce
2012 patřily:
„„ validace zvýšených požadavků na bezpečnost a spolehlivost dodávaných
zařízení v rámci projektu dostavby
jaderné elektrárny Mochovce,
„„ vývoj speciálních zařízení a technologií pro provádění diagnostiky, oprav
a prodlužování životnosti komponent
v oblasti servisu jaderných elektráren,
„„ vývoj vlastního typu kontejneru pro
moderní paliva VVER 440 a 1000
určeného pro transport a skladování
použitého paliva,
„„ technická podpora a inovace v oblasti
výroby zařízení a servisu pro jadernou
energetiku.
ŠKODA JS a.s. se zapojila společně se Západočeskou univerzitou a dalšími subjekty
do činnosti Centra pokročilých jaderných
technologií (CANUT). Centrum CANUT
je konsorciem výzkumných organizací
a významných průmyslových podniků
pro dlouhodobou spolupráci ve výzkumu,
vývoji a inovacích. Činnost Centra CANUT
je podporována Technologickou agenturou
ČR z prostředků státního rozpočtu.
17
ŠKODA JS a.s. vede v rámci konsorcia
CANUT dva projekty. Prvním z nich je
„Skladování a transport radioaktivních
odpadů, zejména použitého jaderného paliva“. Cílem tohoto výzkumného
úkolu je skladování a transport použitého
paliva VVER 440 a VVER 1000 s vyšším obohacením až 5 % U235, které se
bude v budoucnu používat v jaderných
elektrárnách v České republice a okolních
zemích. Vyvíjeny jsou obalové soubory
pro palivo VVER 440 a nově pro VVER
1000. Maximální pozornost je věnována
použitým materiálům pro tělesa kontejnerů a vnitřní vestavby kontejnerů.
Druhým projektem, jehož garantem je
ŠKODA JS a.s., je „Zařízení pro kontroly
součástí primárního okruhu tlakovodních jaderných reaktorů“. Cílem tohoto
výzkumného úkolu je vývoj zařízení, které
zkrátí dobu provádění nedestruktivního
zkoušení součástí primárního okruhu
jaderných elektráren s tlakovodními
reaktory při zachování rozsahu kontrol.
U nových zařízení budou aplikovány
nové postupy nedestruktivního zkoušení,
které zpřesní určování rozměrů detekovaných necelistvostí v materiálu zkoušených
součástí.
V rámci projektu TIP 2012, který je podpořen Ministerstvem průmyslu a obchodu
České republiky, získala ŠKODA JS a.s.
grant na vývoj nových technologií opravného svařování provozovaných tlakových
nádob jaderných reaktorů VVER 1000.
Zdroj: SPbAEP
Dostavba
3. a 4. bloku
JE Temelín
Konsorcium MIR.1200 nabízí evoluční projekt jaderné
elektrárny VVER-1200. Projekt je založen na referenčních
řešeních, která potvrdila svou spolehlivost a efektivitu,
a je unikátní díky kombinaci nejmodernějších aktivních
a pasivních bezpečnostních systémů, což z něj činí jeden
z nejlepších modelů bloků generace III+.
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Integrovaný systém
managementu jakosti
Technická kontrola
Kvalifikace personálu technické kontroly
je udržována v souladu s požadavky
české legislativy dle vyhl. 309/2005 Sb.,
s mezinárodními standardy dle EN 473
a ASME Code.
Technické zajištění kontrolních a zkušebních činností je udržováno na vysoké
úrovni. Mezi speciální techniku používanou při kontrolních a zkušebních činnostech patří např. 3D souřadnicové měřicí
stroje, přenosné víceosé měřicí rameno
s rozsahem 4,5 m, drsnoměry, spektrometry, videoskop, dílenská měřidla velkých
rozsahů, optické olovnice, nivelační
přístroje, teodolity a řada specifických
přístrojů pro měření elektrických veličin.
Technická kontrola provádí požadované
kontrolní a zkušební operace, kontrolní
montáže a funkční a finální zkoušky.
Zpracovává dokumentaci o zkouškách
a předává výrobky zástupcům zákazníků a inspekčním orgánům. Zpracovává
a předává průvodní technickou dokumentaci dle požadavků vyplývajících ze
zakázek.
Zajišťování jakosti
zakázek
Při realizaci výrobních zakázek je nutno
respektovat různé legislativní požadavky,
standardy, normy a vyhlášky příslušných
národních jaderných úřadů a další požadavky zákazníka prokazující technickou
a jadernou bezpečnost výrobků a zařízení. U většiny zakázek se jedná o aplikaci
jaderné legislativy Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost (SÚJB) a slovenského Úradu jadrového dozoru (ÚJD).
V případě dalších významných zakázek
to jsou švédské předpisy KBM a TBM,
francouzský jaderný kód RCC-M, ruské
předpisy standardů PNAE G a standardy
GOST či německé předpisy KTA.
V návaznosti na legislativní a technické
požadavky je průběžně prověřována
a hodnocena úroveň zajišťování jakosti ze
strany dodavatelů materiálů, polotovarů,
dílů a služeb. V roce 2012 bylo externím
auditem nebo inspekcí kvality opakovaně
prověřeno 28 firem a nově bylo kvalifikačním auditem prověřeno dalších
23 tuzemských i zahraničních firem.
Významným přínosem v oblasti zajišťování dodavatelské kvality je orientace
na menší počet osvědčených dodavatelů,
kteří již znají specifika jaderné výroby,
o čemž svědčí výše uvedený počet externích auditů zaměřených právě na prodlužování a rozšiřování jejich kvalifikace.
Certifikace
a kvalifikace
Významnou událostí loňského roku byl
dozorový audit integrovaného systému
řízení kvality – ČSN EN ISO 9001:2009
(QMS), ochrany životního prostředí
– ČSN EN ISO 14001:2005 (EMS),
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ČSN OHSAS 18001:2008 (SM BOZP).
Dozorový audit byl proveden společností Det Norske Veritas, která potvrdila
připravenost a aktuálnost integrovaného
systému řízení ŠKODA JS a.s.
Dozorovým auditem za účasti inspektora
supervisora (ANIS) ASME byl rovněž
prověřen systém řízení podle amerických
jaderných kódů ASME, sekce III.
20
V roce 2012 proběhly každoroční
pravidelné dozorové návštěvy v akreditovaných laboratořích Provozní prohlídky a Materiálové laboratoře dle ISO
17025:2005, provedené Českou institucí
pro akreditaci.
Společnost byla oceněna „Certifikátem
výjimečnosti“, který osvědčuje, že certifikace proběhly dle následujících norem
a předpisů: AD2000-Merkblatt HP0,
ISO 3834, EN 1090 a vyhlášky SÚJB č.
309/2005 Sb. v oborech:
„„ návrh, výroba a montáž jaderných
systémů a jejich částí, technický
servis pro jaderné elektrárny a
„„ návrh, výroba a montáž tlakových
nádob a obalových systémů pro
použité palivo.
V roce 2012 se ve společnosti uskutečnily
zákaznické audity společností
Westinghouse Electric Sweden AB,
PPA Energo s.r.o., ČEZ, a. s., Areva NP
GmbH, Areva NP a Slovenské elektrárne,
a.s., provedené za účelem prodloužení
kvalifikace ŠKODA JS a.s. jako dodavatele. Při žádném z těchto auditů nebyly
zjištěny žádné významné neshody.
Certifikačním auditem prošel také systém
řízení dle CEFRI, dohled nad dozimetrií
pracovníků vykonávajících servisní činnost
na jaderných elektrárnách ve Francii.
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Zkušební laboratoř
Defektoskopie
Defektoskopické kontroly jsou nedílnou
součástí výrobního procesu a podílejí
se na plnění přísných kritérií pro kvalitu
výrobků pro jadernou energetiku.
Stav personálu laboratoře Defektoskopie
se v roce 2012 zvýšil na 20 pracovníků.
V průběhu roku dále probíhalo zvyšování
kvalifikace (tři pracovníci Level III) a recertifikace pracovníků po deseti letech
v souladu s požadavky normy ČSN EN
473. Průběžně byly prodlužovány certifikace po pěti letech dle uvedené normy
a po třech letech dle SNT-TC-1A v souladu s požadavky ASME Code.
Pro zvýšení úrovně radiační ochrany
pracovníků bylo pracoviště pro zkoušky
prozařováním v Bolevci vybaveno novým
přístrojem pro měření dávkového příkonu.
Největší objem nedestruktivních zkoušek
v Reaktorové hale byl proveden na sušiči
páry pro švédskou jadernou elektrárnu
Oskarshamn, dále pak na vyvážecím zařízení pro manipulaci s použitým palivem
pro francouzskou jadernou elektrárnu
Flamanville, na kontejnerech CONSTOR®
a CASTOR®. V Bolevci probíhaly zkoušky
pohonů regulačních orgánů PRO, lineárních krokových pohonů LKP a hermetických kabelových průchodek pro jaderné
elektrárny na Slovensku, v Maďarsku
a na Ukrajině.
Zkušební laboratoř defektoskopie prošla
v roce 2012 po pěti letech novým posuzováním pracovníky ČIA dle ČSN EN
ISO/IEC 17025, tzv. reakreditací, která
potvrdila odbornou způsobilost a fungující systém managementu jakosti ve Zkušební laboratoři defektoskopie.
Ochrana životního
prostředí
Společnost ŠKODA JS a.s. plně respektuje
platné zásady ochrany životního prostředí. Environmentální chování společnosti je
předmětem zájmu řady zainteresovaných
stran a může významným způsobem
ovlivnit prosperitu podnikání. Přístup podniků k životnímu prostředí hraje významnou roli při výběru obchodních partnerů
nejen u zahraničních výběrových řízení,
ale také u větších tuzemských firem.
Environmentální aspekty jsou součástí
podnikatelské strategie i každodenního
řízení dobrovolných nástrojů, které jsou
doporučovány mezinárodními organizacemi a politikou Evropské unie či jednotlivých členských států.
V roce 2012 byla dále rozvíjena spolupráce se společností EKOvia EUROPE pro
zvýšení kvality při plnění legislativních
povinností a zlepšování systému řízení
ochrany životního prostředí.
Rozvoj informačních
technologií
V roce 2012 byla realizována výstavba
nového datového centra v hlavním sídle
společnosti. Přechod k novému umístění serverové infrastruktury znamenal
výrazné zlepšení v oblasti spolehlivosti,
bezpečnosti a dalších možností rozvoje. Přenosy velkého objemu dat splňuje
21
použití technologie 10 Gb propojení
serverů. Uplatněny byly moderní technologie v napájení, chlazení i zabezpečení
infrastruktury.
Neustále narůstající objem dat vyžaduje
použití současných technologií zálohování. ŠKODA JS a.s. zvolila nové systémy
pro zálohování dat EMC Avamar a EMC
Data Domain.
Propojení novými linkami přinese zvýšení
spolehlivosti připojení a zkvalitnění přenosu dat do externích lokalit Dukovany,
Temelín, Brno, Mochovce a do Reaktorové haly. Smlouva o realizaci této zakázky
byla podepsána se společnostmi
Škoda ICT s.r.o. a GTS Czech s.r.o.
V loňském roce byl také realizován nákup
63 notebooků a 12 pracovních stanic.
K dalším investicím patřil nákup serverů
pro hlavní sídlo společnosti, pro oddělení Výpočty a pro střediska Mochovce
a Dukovany.
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Lidé
ve ŠKODA JS a.s.
Rozvoj společnosti znamenal v roce
2012 stejně jako v předcházejících letech
nárůst počtu zaměstnanců. Průměrný
přepočtený počet zaměstnanců
ve ŠKODA JS a.s. se zvýšil o 39 zaměstnanců oproti roku 2011, tzn. počet
průměrných přepočtených zaměstnanců
v roce 2012 činil 1 095 zaměstnanců.
V dělnických profesích došlo meziročně
k nárůstu o 5,4 % průměrných přepočtených zaměstnanců, v ostatních profesích
vzrostl počet o 2,7 % zaměstnanců.
Konsolidovaný průměrný přepočtený
počet zaměstnanců ŠKODA JS a.s.
včetně dceřiné společnosti ŠKODA
SLOVAKIA, a.s. činil v loňském roce
1 214 zaměstnanců, tzn. meziroční nárůst
o 44 zaměstnanců.
Struktura
zaměstnanců
Věková struktura zaměstnanců
ŠKODA JS a.s. je dlouhodobě udržována
ve stejném poměru u jednotlivých kategorií zaměstnanců, viz uvedené grafy.
Průměrný věk zaměstnanců v roce 2012
byl 44,1 let.
Rozvoj zaměstnanců
a jejich vzdělávání
Společnost dlouhodobě podporuje
vzdělávání svých zaměstnanců. V roce
2012 byla do této oblasti investována
částka přesahující 3,5 mil. Kč. V průměru
na jednoho zaměstnance byla vynaložena částka 3 203 Kč.
Zaměstnanci se účastnili odborných
seminářů zaměřených na jadernou
energetiku, na rozvoj komunikačních
dovedností a ekonomického povědomí.
Dále bylo vzdělávání zaměstnanců zaměřeno na rozšiřování jazykových znalostí
a počítačových dovedností. Nedílnou součástí vzdělávání jsou pravidelná školení
a certifikace zaměstnanců vyplývající ze
1400
1064
1000
800
830
1170
V roce 2012 se zaměstnanci
ŠKODA JS a.s. opět účastnili projektu
v rámci operačního programu „Lidské
zdroje a zaměstnanost“, který je realizován Regionální hospodářskou komorou
Plzeňského kraje.
Oblast bezpečnosti
a ochrany zdraví při
práci
Ve společnosti je certifikován systém managementu BOZP OHSAS 18001:2008.
I přes nárůst činností ve všech oblastech
je počet pracovních úrazů ve společnosti
ŠKODA JS a.s. dlouhodobě udržován
na nízké hodnotě. V roce 2012 to bylo
osm méně závažných pracovních úrazů
s pracovní neschopností.
Fluktuace zaměstnanců ve ŠKODA JS a.s.
v letech 2008–2012 (v %)
Stavy zaměstnanců ŠKODA JS a.s. v letech 2008–2012
(koncov stav k 31. prosinci)
1200
závazných vyhlášek a norem. Pro mladé
perspektivní zaměstnance byla realizována školení dle stanoveného vzdělávacího
plánu.
3,5
1214
3,10
3
945
2,74
2,5
2
600
1,5
400
1
200
0,5
2,46
2,37
2010
2011
1,81
0
0
2008
2009
2010
2011
2012
2008
Průměrné přepočítané stavy konsolidované
22
2009
2012
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Nízkého počtu úrazů je dosaženo
především díky neustále se zlepšujícímu
povědomí zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce.
Sociální program
„„ Ve společnosti je stanovena pracovní doba 37,5 hodiny týdně.
„„ Zaměstnavatel přispívá na penzijní
připojištění zaměstnancům částkou
700 Kč měsíčně.
„„ Pro zaměstnance, kteří pracují
ve ztíženém pracovním prostředí,
zajišťuje zaměstnavatel rekondiční
rehabilitační péči s poskytnutím
pracovního volna.
„„ Společnost poskytuje zaměstnancům
týden dovolené nad základní výměru dovolené dle zákoníku práce.
„„ Příplatky za práci nad rámec zákoníku práce.
„„ Pracovní volno s náhradou mzdy
nad rámec legislativy.
„„ Zaměstnancům, kteří pracují ve společnosti déle než 5 let, poskytuje
zaměstnavatel při prvním skončení
pracovního poměru po nabytí nároku na důchod jubilejní odměnu.
„„ Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům příspěvek za první tři dny
pracovní neschopnosti.
„„ Zaměstnavatel vytváří sociální fond
pro uspokojování sociálních potřeb
zaměstnanců.
Čerpání sociálního fondu v roce 2012 (v tis. Kč)
Příspěvek na stravování
250
Dětské a rodinné rekreace
182
Příspěvek na preventivní ozdravné programy
1 404
Sportovní, kulturní a další činnost
322
Celkem čerpání
2 158
Věková struktura zaměstnanců ŠKODA JS a.s.
k 31. prosinci 2012
Vzdělanostní struktura zaměstnanců ŠKODA JS a.s.
k 31. prosinci 2012
1
4
4
1
18 % do 30 let
1
2
23 % 31–40 let
2
3
22 % 41–50 let
3
26 % úplné střední
4
37 % 51 let a výše
4
40 % vysokoškolské
2
32 % základní
1
2 % střední odborné bez maturity
2
3
3
23
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Podpora vzdělávacích projektů
a společenská odpovědnost
Podpora vzdělávacích
projektů
ŠKODA JS a.s. již třetím rokem podporuje
Západočeskou univerzitu v Plzni při výuce
oboru „Stavba jaderně energetických
zařízení“. Výuku jednotlivých předmětů
na Katedře energetických strojů a zařízení
Fakulty strojní zajišťují specialisté společnosti ŠKODA JS a.s., nepostradatelnými
jsou zejména při výuce předmětů jako
Projektování jaderných elektráren, Primární
okruh jaderných elektráren a Regulace
jaderných reaktorů. Jejich úsilí již přináší
úspěchy. V loňském roce získal absolvent
tohoto oboru Ing. Václav Sláma se svou diplomovou prací na téma „Možnost použití
malých modulárních jaderných reaktorů
v ČR“ třetí cenu v prestižní soutěži pořádané firmou Siemens. V komisi pro závěrečné
státní zkoušky studentů magisterského
a doktorského studia tohoto oboru působí
již několik let přední odborník společnosti
Ing. Jan Zdebor, CSc. ŠKODA JS a.s.
tradičně podporuje vyhodnocení nejúspěšnějších magisterských a doktorských prací
v rámci soutěže pořádané Fakultou strojní
Západočeské univerzity.
Spolupráce s touto univerzitou je však
mnohem širší. Specialisté na jaderný
inženýring ze společnosti ŠKODA JS a.s.
pravidelně přednášejí například na Fakultě
elektrotechnické a pedagogické. Pokračuje i mimořádně úspěšná spolupráce
mezi oddělením Výpočty společnosti
ŠKODA JS a.s. a Katedrou matematiky při
Fakultě aplikovaných věd na vývoji výpočtových nástrojů pro neutronově-fyzikální
výpočty aktivních zón reaktorů typu VVER.
Vyvíjený program umožňuje provádět optimalizaci palivových vsázek pro jaderné
elektrárny Temelín a Dukovany.
V roce 2012 byla na Západočeské univerzitě zahájena činnost Centra pokročilých
jaderných technologií (CANUT). Činnost
Centra CANUT je podporována Technologickou agenturou ČR. ŠKODA JS a.s.
se zapojila do práce tohoto konsorcia
společně s dalšími významnými průmyslovými podniky a výzkumnými organizacemi. Dvě z celkem sedmi výzkumných
témat, kterými se CANUT zabývá, vede
ŠKODA JS a.s. a na dalších třech spolupracuje.
Oddělení Výpočty společnosti
ŠKODA JS a.s. dlouhodobě spolupracuje také s Českým vysokým učením
technickým v Praze, konkrétně s Ústavem
mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
při Fakultě strojní. Díky této spolupráci byl
v loňském roce úspěšně dokončen projekt
„Identifikace parametrů tvárného porušení
materiálů jaderných zařízení“. Projekt byl
veden společností COMTES FHT a.s. a byl
spolufinancován Ministerstvem průmyslu
a obchodu ČR. Na Katedře jaderných
reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně
inženýrské působí již řadu let Dr. Ing. Jan
Šik jako člen zkušební komise pro státní
závěrečné zkoušky studentů bakalářského,
magisterského a doktorského studia v oboru Jaderné inženýrství.
Společnost již tradičně podporuje českou
síť pro jaderné vzdělávání CENEN,
která sdružuje vysoké školy zajišťující
výuku v oblasti jaderného inženýrství.
ŠKODA JS a.s. se podílela v roce 2012
jako partner na organizaci Letní školy
jaderného inženýrství i na výuce formou
přednášek svých odborníků.
24
Společenská
odpovědnost
Společensky odpovědné chování je součástí firemní filozofie společnosti
ŠKODA JS a.s. Společnost si uvědomuje
své závazky, které vyplývají z postavení
jedné z nejvýznamnějších firem v Plzeňském regionu. Každoročně podporuje
celou řadu kulturních, vzdělávacích,
sportovních a charitativních projektů.
Společnost dlouhodobě aktivně podporuje technické školství v regionu. Studentům
Západočeské univerzity je nabízena
možnost zpracování témat zadaných
společností ŠKODA JS a.s. v diplomových
pracích. Spolupráce pokračuje také v oblasti praktické výuky učňů strojírenských
oborů nebo odborné praxe studentů
středních technických škol. Pro zvýšení
zájmu veřejnosti o vědu a techniku se
společnost aktivně účastní projektů pořádaných společností Techmania Science
Center.
ŠKODA JS a.s. se dlouhodobě zaměřuje na pomoc potřebným, a to zejména
prostřednictvím ústavů sociální péče, dětských domovů a charitativních organizací
působících v Plzeňském kraji.
Servis
pro jaderné
elektrárny
Při plánovaných odstávkách jaderné elektrárny Temelín
bylo v roce 2012 dosaženo souhrnného zkrácení jejich
délky o 6,1 dne. I díky činnostem ŠKODA JS a.s. bylo
poprvé v historii elektrárny dosaženo roční výroby vyšší než
15 TWh.
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
ŠKODA JS a.s.
a konsolidační celek
Mateřská společnost
Mateřská společnost:
ŠKODA JS a.s.
Sídlo:
Orlík 266, 316 06 Plzeň
Datum vzniku:
5. 3. 1993
Zakladatel:
ŠKODA a.s.
Akcionář:
OMZ B.V.
Vklad:
100 %
IČ:
25235753
Dceřiné společnosti zahrnuté do konsolidačního celku
Dceřiná společnost:
ŠKODA SLOVAKIA, a.s.
Sídlo:
Hornopotočná 4, 917 00 Trnava, Slovenská republika
Datum vzniku:
25. 4. 1995 (zapsána do obchodního rejstříku u registračního soudu Bratislava,
oddíl s.r.o., vložka 3544/K)
Zakladatel:
ŠKODA JS a.s. (v době založení ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ, Plzeň, s.r.o.)
Akcionář:
ŠKODA JS a.s.
Vklad:
100 %
IČ:
34120220
Ostatní cenné papíry a podíly
Společnost:
ÚJV Řež, a. s.
Sídlo:
Husinec-Řež, čp.130, PSČ 250 68
Datum vzniku:
31. 12. 1992 (zapsána do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1833, v době založení pod názvem Ústav jaderného výzkumu
Řež a.s.)
Zakladatel:
Společnost byla založena jediným zakladatelem Federálním fondem národního
majetku
Výše účasti ŠKODA JS a.s. na základním jmění:
17,40 %
IČ:
46356088
Společnost:
Interatomenergo M.CH.O.
Sídlo:
Kitajgorodskij projezd, d. 7, 109074, Moskva, Ruská federace
Datum vzniku:
13. 12. 1973, poslední registrace: 11. 1. 1994 u Moskovskoj registracionnoj
palaty č. 11520-cl.
Zakladatel:
Sdružení bylo založeno na základě rozhodnutí vlád zemí bývalé RVHP a SFRJ
Výše účasti ŠKODA JS a.s. na základním jmění:
10,53 %
Právní forma:
mezinárodní hospodářské sdružení
26
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Organizační schéma
společnosti ŠKODA JS a.s. k 1. 6. 2013
Valná hromada
Dozorčí rada ŠKODA JS a.s.
Představenstvo ŠKODA JS a.s.
Generální ředitel
Kancelář generálního
ředitele
Divize D1
Inženýring JE
Obchod
Zástupce generálního
ředitele pro ekonomiku
a finance
Divize D2
Servis JE
Personalistika
Business Controlling
Divize D3
Jaderné zařízení
Management jakosti
Finance
Divize D4
SKŘ JE
27
Zástupce generálního
ředitele pro administrativu
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Statutární orgány
a vedení společnosti k 1. 6. 2013
Představenstvo
společnosti
Miroslav Fiala
Předseda představenstva
Iliya Novickov
Místopředseda představenstva
Miroslav Fiala
Předseda představenstva
a generální ředitel
Iliya Novickov
Místopředseda představenstva
Miloslav Provod
Člen představenstva
a obchodní ředitel
Josef Perlík
Člen představenstva
a ředitel projektu Dostavba JE Temelín
Jan Kleisner
Člen představenstva
a finanční ředitel
ikhail Ignatenkov
M
Člen představenstva
a zástupce generálního ředitele
pro administrativu
Miloslav Provod
Člen představenstva
Josef Perlík
Člen představenstva
Jan Kleisner
Člen představenstva
ikhail Ignatenkov
M
Člen představenstva
28
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Dozorčí rada společnosti
Elena Borisova
Zástupce generálního ředitele
pro ekonomiku a finance
rantišek Krček
F
Ředitel divize Servis JE
Vadim Makhov
Předseda
Dmitry Zauers
Člen
Igor Molibog
Místopředseda
Vladimír Bejvančický
Člen
Yuri Utochkin
Člen
Jaroslav Eliášek
Člen
Vedení společnosti
Otakar Blahut
Ředitel divize Jaderné zařízení
Jiří Janeček
Ředitel divize SKŘ JE
Miroslav Fiala
Generální ředitel
Miloslav Provod
Obchodní ředitel
Josef Perlík
Ředitel projektu Dostavba
JE Temelín
Kateřina Říhová
Personální ředitelka
J an Kleisner
Finanční ředitel
Libor Holík
Ředitel úseku Business Controlling
Elena Borisova
Zástupce generálního
ředitele pro ekonomiku
a finance
ikhail Ignatenkov
M
Zástupce generálního ředitele pro administrativu
Roman Zdebor
Ředitel pro jakost
etr Altschul
P
Pověřený řízením divize Inženýring JE
29
rantišek Krček
F
Ředitel divize Servis JE
Otakar Blahut
Ředitel divize Jaderné
zařízení
Jiří Janeček
Ředitel divize SKŘ JE
Kateřina Říhová
Personální ředitelka
Libor Holík
Ředitel úseku Business
Controlling
Roman Zdebor
Ředitel pro jakost
etr Altschul
P
Pověřený řízením divize
Inženýring JE
UNIKÁTNÍ ZAŘÍZENÍ
PRO SERVIS JE
ŠKODA JS a.s. vyvinula speciální zařízení pro vyjmutí,
transport a likvidaci čidel měření neutronového toku
a termočlánků. Na konci roku 2012 bylo toto zařízení
předáno zákazníkovi a bude sloužit na jaderné elektrárně
Mochovce.
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Komentář k finančnímu
hospodaření
Výkaz zisku a ztráty
Společnost ŠKODA JS a.s. vykázala
v roce 2012 zisk před zdaněním ve výši
518 051 tis. Kč (CAS). Představuje to
9,74 % z realizovaných tržeb, a jedná
se tedy z tohoto pohledu o nejúspěšnější
rok během novodobé historie společnosti.
Úspěchu bylo dosaženo především v důsledku efektivního řízení průběhu realizace obchodních případů, šetřením nákladů
režijního charakteru a opatřeními pro zvýšení produktivity práce, která umožnila
snížit plánovaný nábor nových zaměstnanců, a tím snížit osobní náklady oproti
plánu. Výkony společnosti se udržely
prakticky na úrovni předchozího období.
Za pozornost stojí úroveň ukazatele přidaná hodnota ve výši 1 356 283 tis. Kč. Při
průměrném přepočteném stavu zaměstnanců společnosti 1 095 tak produktivita
práce z přidané hodnoty na pracovníka
překročila poprvé částku 1,23 mil. Kč
a dosáhla hodnoty 1 239 tis. Kč. To lze
považovat za výrazný úspěch.
Konsolidované výsledky hospodaření
společnosti dle IFRS jsou na srovnatelné
úrovni s předchozími roky a ve všech
ukazatelích bylo dosaženo plánu stanoveného akcionářem.
Rozvaha
V porovnání s předchozím obdobím
upoutá pozornost zejména snížení
aktiv, a to o 904 358 tis. Kč (dle CAS),
vyvolané snížením oběžných aktiv
zejména v oblasti nedokončené výroby
a poskytnutých záloh na zásoby. Poklesly
i pohledávky z obchodních vztahů. Je to
zejména důsledkem nižší rozpracovanosti
zakázek pro další období, což je dáno
reálnou situací na trhu, kde poklesla poptávka dodávek pro provozované bloky
a nové se zatím nestaví.
Odpovídající změnu prodělala rovněž pasiva společnosti, kde došlo k výraznému
poklesu přijatých krátkodobých zálohových plateb. Tyto strukturální změny plně
odrážejí snížení rozpracovanosti projektů
realizovaných společností.
Všechny ostatní meziroční posuny a změny v dalších položkách aktiv i pasiv jsou
důsledkem běžné obchodní činnosti společnosti a vzhledem k její velikosti nejsou
nijak významné.
Finanční situace
společnosti,
financování projektů
a pojištění
Společnost vykazovala po celý rok 2012
dobrou finanční kondici. Inkaso pohledávek probíhalo bez vážnějších problémů.
Pohledávky po splatnosti k 31. 12. 2012
nepřekračovaly 5 %. Převážná část tržeb,
přes 70 %, plynula z projektů realizovaných pro významné energetické společnosti, hlavně ČEZ, a. s. a Slovenské
elektrárne, a.s., které patří mezi odběratele s nejlepší platební morálkou. Tyto
pohledávky tak byly hrazeny v termínech
splatnosti.
Dlouhodobé pohledávky z obchodního
styku představují cca 22,5 % z celkových
pohledávek z obchodního styku. Jedná se
o pohledávky za společností ČEZ, a. s.
z titulu zádržného z realizovaného projektu Obnova SKŘ JE Dukovany splatného
na konci let 2015 a 2016, a dále o po-
31
hledávky za německou společností GNS
Gesellschaft für Nuklear-Service mbH,
které představují zádržné z fakturace
dodávek kontejnerů na použité jaderné
palivo pro litevskou elektrárnu Ignalina
splatné koncem roku 2014.
Opravná položka k pohledávkám vykazuje dlouhodobě klesající trend a oproti
roku 2011 se dále snížila na hodnotu
2 170 tis. Kč. Byla vytvořena především
v souvislosti s pohledávkami za dlužníky,
na které byl v minulosti vyhlášen konkurz.
Příznivý průběh cash flow během roku
2012 se promítl do bezproblémové platební schopnosti, ŠKODA JS a.s. hradila
své závazky v termínech splatnosti.
V příjmové části cash flow byl v souladu s plánem realizován objem cca
5,2 mld. Kč. Nejvyššího kladného salda
v objemu 332 mil. Kč bylo dosaženo
ve 4. čtvrtletí, přičemž kumulované plusové saldo za celý rok 2012 dosáhlo hodnoty 95 mil. Kč. To se projevilo zvýšením
zůstatku peněžních prostředků na konci
roku v objemu 909 mil. Kč za konsolidovaný celek. Z této hodnoty bylo účelově
vázáno v bankách 187 mil. Kč.
Plánovaný objem zůstatku peněžních
prostředků na konci roku 2012 ve výši
247 mil. Kč byl výrazně překročen
na konečných již zmíněných 909 mil. Kč.
Hlavní příčina byla v menším objemu
výdajové části cash flow. Jednalo se
o odložení realizace části plánovaných
investic do dalších let. Realizován byl
2,5krát menší objem investičních výdajů,
než stanovil plán.
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Struktura tržeb v letech 2009–2012
dle oborů činnosti za konsolidovan celek (IFRS)
Struktura tržeb v roce 2012
dle oborů činnosti za konsolidovan celek (IFRS)
4
1
63,2 % Investiční inženýring
2
14,2 % Servis pro JE
3
17,9 % Zařízení pro JE VVER
4
1,9 % Zařízení pro západní JE
5
2,3 % Skladování použitého
6
0,5 % Ostatní
jaderného paliva
5 6
5
3
1
2
Struktura tržeb v roce 2012 dle teritoria země
určení za konsolidovan celek (IFRS)
1
56,3 % Investiční inženýring
2
13,8 % Servis pro JE
3
19,4 % Zařízení pro JE VVER
4
3,5 % Zařízení pro západní JE
5
6,3 % Skladování použitého
6
0,7 % Ostatní
3
1
jaderného paliva
2
Struktura tržeb v letech 2009–2012 dle teritoria země
určení za konsolidovan celek (IFRS)
4
1
2
3
4
4
43,6 % Česká republika
1,0 % Západní Evropa
6
4
3
1
54,3 % Střední a východní Evropa
1
39,2 % Česká republika
2
2,5 % Západní Evropa
3
1,1 % Asie
4
1
57,1 % Střední a východní Evropa
1,2 % Asie
3
2
2
Výplata dividend našemu akcionáři byla
v uplynulém roce realizována v souladu
s plánem, tj. 8 mil. EUR.
Dostatek prostředků na bankovních účtech
i při nízkých úrokových sazbách umožnil
získat úrokový výnos 2,2 mil. Kč. Vzhledem k dobré finanční situaci v průběhu celého roku 2012 nebylo nutné ani v jednom
případě čerpat kontokorentní úvěr.
V průběhu roku 2012 v oblasti financování projektů úspěšně pokračovala spolupráce společnosti ŠKODA JS a.s. s ban-
kovními domy. Zejména se to projevilo
rozšířením či obnovou záručních a úvěrových linek zřízených u významných financujících bank jako jsou zejména Komerční
banka, a.s. a Citibank Europe plc. Dále
došlo k prohloubení spolupráce s bankovními domy jako jsou Česká exportní
banka, a.s., Československá obchodní
banka, a.s. a HSBC Bank plc. Po ukončení činnosti Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank S.A. na českém trhu byla
nastartována spolupráce s GE Money
Bank, a.s., která vedla k uzavření nové
záruční a úvěrové linky v roce 2013.
32
Společnost ŠKODA JS a.s. již řadu let
úspěšně realizuje dodávky zařízení
na ukrajinský trh. Velkou měrou tomu
napomáhá podpora České exportní
banky, a.s., která společnost ŠKODA JS a.s.
doprovází zejména na zmíněném trhu
exportním financováním prostřednictvím
vývozních odběratelských úvěrů. Mezi obchodní případy financované takto během
roku 2012 patří dodávky mříží na použité
jaderné palivo pro 1. blok Záporožské
jaderné elektrárny a dodávky modernizovaných lineárních krokových pohonů
včetně modifikace řídicí elektroniky SGIU.
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Česká exportní banka vystavila v roce
2012 k uvedeným obchodním případům
bankovní záruky ve výši 76,8 mil. Kč
a poskytla vývozní odběratelské úvěry
ve výši 347,72 mil. Kč.
V roce 2012 na základě tendrové kvalifikace společnost ŠKODA JS a.s. ve spolupráci s ostatními členy Konsorcia
MIR.1200 zaměřila svoje úsilí především
na oblast přípravy a podání nabídky na dostavbu dvou bloků jaderné
elektrárny Temelín. V části komerčně-finanční vedla společnost ŠKODA JS a.s.
mnohočetná jednání s bankovními domy
v České republice i v Ruské federaci.
Komerční banka, a.s. vystavila v červnu
roku 2012 z příkazu ŠKODA JS a.s.
jako lídra Konsorcia MIR.1200 Bid Bond
ve výši 10 mil. EUR ve prospěch vyhlašovatele tendru, společnosti ČEZ, a. s.
Největší ruské banky Gazprombank,
Vněštorgbank či Sberbank rovněž
vyjádřily svůj zájem podílet se určitým
způsobem na finančním zajištění této
významné investiční akce.
Zajišťování měnových
rizik
Výraznou část svých produktů a služeb
exportuje ŠKODA JS a.s. do zahraničí
a téměř všechny příjmy z těchto exportů
jsou inkasovány v EUR. Jen menší část
výdajů je v cizích měnách a většinou
opět v EUR. To je důvodem, proč příjmy
v EUR dlouhodobě převyšují výdaje
v této měně a proč musíme jejich část
prodávat za české koruny. Kromě
běžných transakcí, jako jsou úhrady
pohledávek či závazků v cizí měně,
ovlivnily výsledek hospodaření roku
2012 z titulu kurzových rozdílů také FX
transakce. Dominující mezi nimi byly
měnové swapy a forwardy představující
prodej či nákup EUR za Kč.
Průměrný kurz EUR vůči Kč v roce 2012
(25,143) proti roku 2011 (24,586) stoupl
asi o 2,3 %, česká koruna tedy oslabila
a tato okolnost měla negativní dopad
na výsledek FX transakcí vypořádaných
v roce 2012. Přesto byl výsledkem všech
FX transakcí realizovaných v roce 2012
zisk, a to ve výši 26,7 mil. Kč. Bylo to
méně než v předchozích letech, převážně
z důvodu výše zmíněného oslabování
české koruny vůči EUR. Menší část ze
zaúčtovaného zisku se projevila zvýšením
tržeb u konkrétních zakázek (3,2 mil. Kč),
kdy bylo postupováno dle principů
zajišťovacího účetnictví a znamenalo to
zlepšení provozního výsledku hospodaření. Zbývající větší část (23,5 mil. Kč) byla
zahrnuta do finančního výsledku hospodaření, přičemž šlo o výsledek transakcí
klasifikovaných jako deriváty k obchodování.
Saldo mezi prodejem a nákupem cizích
měn v roce 2012 činilo 569 mil. Kč, tj. –
jak už bylo naznačeno v úvodu – prodej
cizích měn převažoval nad jejich nákupem. Celkový nominální obrat všech FX
transakcí vypořádaných v roce 2012 dosáhl hodnoty téměř 2,6 mld. Kč. V mnohem menší míře byly cizí měny nakupovány i za aktuální tržní kurz – celkový
obrat těchto „spotových“ transakcí byl jen
asi 16 mil. Kč a šlo o nákupy amerických
dolarů nezbytných pro realizaci nákupů
z dolarové oblasti.
Nominální hodnota všech nevypořádaných finančních derivátů k 31. 12. 2012
dosahovala 511 mil. Kč. Znamenalo
to závazek společnosti prodat zhruba
33
20,3 mil. EUR za Kč. Tržní ocenění
nevypořádaných derivátů k 31. 12. 2012
bylo -0,96 mil. Kč a představovalo to při
porovnání s celkovou nominální hodnotou „ztrátu“ asi -0,2 %. Pro srovnání –
na konci roku 2011 to bylo -25,7 mil. Kč
a -2,2 %. Ocenění bylo záporné, protože
se negativně projevilo oslabení koruny
ve druhém pololetí 2012. Na rozdíl
od předchozích let nebyly žádné nevypořádané finanční deriváty klasifikovány
jako zajišťovací, šlo výhradně o deriváty
k obchodování. Proto tržní ocenění těchto
derivátů ovlivnilo v plné výši výsledek
hospodaření roku 2012.
Závěrem
Společnost ŠKODA JS a.s. v roce 2012
dosáhla v kvalitativních i objemových
ukazatelích výsledků hospodaření, které jí
svým plánem stanovili akcionáři. V meziročním srovnání jsou to stabilní výborné
výsledky. Vzhledem k zásobě uzavřených
zakázek a situaci na trhu v roce 2013
není reálné tuto úroveň, zejména u ukazatele tržeb, udržet. Přes nepříznivou situaci
na trhu společnost využije veškeré svoje
schopnosti, aby se ve střednědobém horizontu vrátila k výborným výsledkům roku
2012 a několika předchozích let.
Ing. Jan Kleisner
finanční ředitel
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Zpráva auditora (podle CAS)
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika
Telephone +420 222 123 111
Fax +420 222 123 100
Internet
www.kpmg.cz
Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti ŠKODA JS a.s.
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti ŠKODA JS a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2012, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok 2012 a přílohy této účetní závěrky, včetně popisu použitých
významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti ŠKODA JS a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této
účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán společnosti ŠKODA JS a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby
neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem
o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu,
že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených
v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že účetní závěrka obsahuje
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém, který je relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné
auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti
použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ŠKODA JS a.s. k 31. prosinci 2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy.
V Praze, dne 15. března 2013
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Oprávnění číslo 71
Ing. Karel Růžička
Partner
Oprávnění číslo 1895
34
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Účetní závěrka ŠKODA JS a.s.
(podle CAS)
Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2012 (v tisících Kč)
Označ.
TEXT
I.
Skutečnost v účetním období
Tržby za prodej zboží
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
+
Obchodní marže
II.
2011
490
5 831
0
3 907
490
1 924
Výkony
5 065 899
5 111 530
5 317 335
5 906 191
-251 436
-795 104
II.
1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
II.
2.
Změna stavu zásob vlastní činnosti
II.
3.
Aktivace
B.
2012
0
443
Výkonová spotřeba
3 710 106
3 819 554
B.
1.
Spotřeba materiálu a energie
1 304 736
1 000 300
B.
2.
Služby
2 405 370
2 819 254
1 356 283
1 293 900
+
Přidaná hodnota
C.
Osobní náklady
710 048
685 310
521 898
501 426
C.
1.
Mzdové náklady
C.
2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
C.
3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
C.
4.
13 866
14 823
159 935
155 715
13 346
Sociální náklady
14 349
D.
Daně a poplatky
1 101
1 337
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
42 119
44 172
5 209
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
5 314
III.
1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
3 452
57
III.
2.
Tržby z prodeje materiálu
1 862
5 152
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
5 134
3 020
F.
1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
2 872
0
F.
2.
Prodaný materiál
2 262
3 020
F.
G.
IV.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
33 521
8 720
Ostatní provozní výnosy
26 263
31 305
H.
Ostatní provozní náklady
*
Provozní výsledek hospodaření
VII.
VII.
1.
72 266
74 394
523 671
513 461
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
0
30 199
Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
0
30 199
30 649
26 492
35 502
IX.
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
8 086
X.
Výnosové úroky
2 228
2 929
XI.
Ostatní finanční výnosy
62 860
116 154
Ostatní finanční náklady
93 271
152 882
-5 620
-12 610
102 334
97 418
96 706
93 124
L.
O.
Finanční výsledek hospodaření
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
Q.
1.
- splatná
Q.
2.
- odložená
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
5 628
4 294
415 717
403 433
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
415 717
403 433
****
Výsledek hospodaření před zdaněním
518 051
500 851
Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla
řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
35
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Účetní závěrka ŠKODA JS a.s.
(podle CAS)
Rozvaha k 31. prosinci 2012 (v tisících Kč)
Označ.
AKTIVA
B.
B.
B.
I.
III.
B.
III.
Netto
Netto
AKTIVA CELKEM
4 921 451
-1 414 279
3 507 172
4 411 530
Dlouhodobý majetek
1 796 376
-1 342 385
453 991
379 858
104 975
-88 330
16 645
9 353
3.
Software
76 284
-69 128
7 156
6 457
4.
Ocenitelná práva
21 637
-19 011
2 626
1 040
6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
448
-191
257
41
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
6 022
0
6 022
1 815
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
2.
Stavby
3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Dlouhodobý finanční majetek
1.
Podíly - ovládaná osoba
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
C.
Oběžná aktiva
C.
I.
C.
I.
C.
II.
C.
II.
C.
III.
C.
III.
C.
IV.
C.
IV.
D.
I.
D.
I.
2011
Korekce
Dlouhodobý nehmotný majetek
II.
B.
2012
Brutto
Zásoby
584
0
584
0
1 637 276
-1 254 055
383 221
316 161
65 511
-11 612
53 899
41 387
1 509 375
-1 232 558
276 817
240 253
1 863
-1 115
748
813
31 668
-6 507
25 161
22 590
26 314
0
26 314
10 666
2 545
-2 263
282
452
54 125
0
54 125
54 344
8 346
0
8 346
8 565
45 779
0
45 779
45 779
3 112 623
-71 894
3 040 729
4 017 666
1 415 567
-69 724
1 345 843
2 304 409
1.
Materiál
190 738
-39 081
151 657
288 960
2.
Nedokončená výroba a polotovary
899 027
-30 643
868 384
1 137 963
6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
325 802
0
325 802
877 486
Dlouhodobé pohledávky
179 774
0
179 774
109 240
1.
Pohledávky z obchodních vztahů
157 452
0
157 452
81 293
8.
Odložená daňová pohledávka
22 322
0
22 322
27 947
Krátkodobé pohledávky
643 174
-2 170
641 004
863 035
543 081
-2 135
540 946
797 382
15 461
0
15 461
73
256
0
256
281
1.
Pohledávky z obchodních vztahů
6.
Stát - daňové pohledávky
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
8.
Dohadné účty aktivní
18 152
0
18 152
1 556
9.
Jiné pohledávky
66 224
-35
66 189
63 743
874 108
0
874 108
740 982
1 573
0
1 573
1 779
872 535
0
872 535
739 203
Krátkodobý finanční majetek
1.
Peníze
2.
Účty v bankách
1.
Časové rozlišení
12 452
0
12 452
14 006
Náklady příštích období
12 452
0
12 452
14 006
36
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Označ.
PASIVA
A.
A.
I.
A.
I.
A.
II.
A.
II.
A.
III.
A.
III.
A.
IV.
A.
IV.
A.
V.
2011
3 507 172
4 411 530
Vlastní kapitál
1 505 378
1 296 852
Základní kapitál
550 000
550 000
Základní kapitál
550 000
550 000
Kapitálové fondy
111 248
109 801
1.
Emisní ážio
111 696
111 696
2.
Ostatní kapitálové fondy
3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
1.
II.
II.
B.
III.
B.
III.
C.
I.
C.
I.
-1 945
112 579
92 565
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
111 472
91 300
2.
Statutární a ostatní fondy
1.
I.
B.
50
-498
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
1 107
1 265
Výsledek hospodaření minulých let
315 834
141 053
Nerozdělený zisk minulých let
315 834
141 053
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
415 717
403 433
1 793 399
2 961 884
247 720
235 368
Cizí zdroje
B.
50
1.
B.
B.
2012
PASIVA CELKEM
Rezervy
3.
Rezerva na daň z příjmů
10 050
4.
11 423
Ostatní rezervy
237 670
223 945
Dlouhodobé závazky
279 568
293 851
1.
Závazky z obchodních vztahů
5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
9.
Jiné závazky
Krátkodobé závazky
56 438
2 299
223 100
291 037
30
515
1 266 111
2 432 665
1.
Závazky z obchodních vztahů
558 703
428 825
5.
Závazky k zaměstnancům
80 471
69 282
6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
31 088
27 582
7.
Stát - daňové závazky a dotace
49 765
116 787
8.
Krátkodobé přijaté zálohy
509 995
1 693 804
10.
Dohadné účty pasivní
32 423
70 717
11.
Jiné závazky
Časové rozlišení
3 666
25 668
208 395
152 794
1.
Výdaje příštích období
175
175
2.
Výnosy příštích období
208 220
152 619
Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla
řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
37
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Účetní závěrka ŠKODA JS a.s.
(podle CAS)
Přehled o peněžních tocích k 31. prosinci 2012 (v tisících Kč)
P.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
2012
2011
740 982
546 089
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z:
518 051
500 851
A.
1.
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
Úpravy o nepeněžní operace
88 994
19 706
A.
1.1.
Odpisy stálých aktiv
42 119
44 172
A.
1.2.
Změna stavu:
33 521
8 719
A.
1.2.2.
rezerv a opravných položek
33 521
8 719
A.
1.3.
Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv
A.
1.5.
Výnosy z dividend a podílu na zisku
A.
1.6.
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky
A.
1.7.
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
A.*
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního
kapitálu, finančními a mimořádnými položkami
A.
2.
Změna potřeby pracovního kapitálu
A.
2.1.
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a aktivních účtů časového rozlišení
A.
2.2.
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti a pasivních účtů časového rozlišení
A.
2.3.
Změna stavu zásob
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, finančními a mimořádnými položkami
A.**
A.
4.
Přijaté úroky
A.
5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období
A.
7.
Přijaté dividendy a podíly na zisku
A.***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
-580
-57
0
-30 199
-2 228
- 2 929
16 162
0
607 045
520 557
-53 743
42 207
148 101
344 050
-1 131 753
-1 148 874
929 909
847 031
553 302
562 764
2 228
2 921
-99 148
-145 050
0
30 199
456 382
450 834
Peněžní toky z investiční činnosti
B.
1.
Nabytí stálých aktiv
-118 071
-83 991
B.
1.1.
Nabytí dlouhodobého hmotného majetku
-108 301
-80 448
B.
1.2.
Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku
-9 770
-3 543
B.
2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
3 452
57
B.
2.1.
Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
3 452
57
-114 619
-83 934
-208 637
-172 007
B.***
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností
C.
2.
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky
C.
2.5.
Platby z fondů tvořených ze zisku
C.
2.6.
-2 157
-2 007
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy
-206 480
-170 000
-172 007
C.***
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
-208 637
F.
Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků
133 126
194 893
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období
874 108
740 982
Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla
řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
38
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Zpráva auditora (podle IFRS)
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika
Telephone +420 222 123 111
Fax +420 222 123 100
Internet
www.kpmg.cz
Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti ŠKODA JS a.s.
Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti ŠKODA JS a.s., tj. konsolidovaného výkazu o finanční pozici
k 31. prosinci 2012, konsolidovaného výkazu o úplném výsledku, konsolidovaného výkazu změn vlastního kapitálu a konsolidovaného
výkazu o peněžních tocích za rok 2012 a přílohy této konsolidované účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních
metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o společnosti ŠKODA JS a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této konsolidované účetní
závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za konsolidovanou účetní závěrku
Statutární orgán společnosti ŠKODA JS a.s. je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky, která podává věrný a poctivý
obraz v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České
republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali
přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených
v konsolidované účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že konsolidovaná
účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí
vnitřní kontrolní systém, který je relevantní pro sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto
posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit
též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové
prezentace konsolidované účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ŠKODA JS a.s.
k 31. prosinci 2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2012 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií.
V Praze, dne 17. dubna 2013
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Oprávnění číslo 71
Ing. Karel Růžička
Partner
Oprávnění číslo 1895
39
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka
(podle IFRS)
Konsolidovaný výkaz o finanční pozici k 31. prosinci 2012
(v tisících Kč)
Aktiva
2012
2011
(Upraveno)
Oběžná aktiva
Peníze a peněžní ekvivalenty – volné zdroje
722 780
610 677
Peníze a peněžní ekvivalenty – vázané zdroje
186 551
203 260
Pohledávky – finanční
565 969
857 957
Nevyfakturované částky odběratelům
432 169
695 734
Zásoby
170 737
297 935
Pohledávky z derivátových operací
Ostatní nefinanční pohledávky
2 595
444
399 171
891 692
Ostatní oběžná aktiva – finanční
18 152
1 712
Ostatní oběžná aktiva – nefinanční
12 709
14 308
2 510 833
3 573 719
Oběžná aktiva celkem
Dlouhodobá aktiva
Nehmotná aktiva
Pozemky, budovy a zařízení
Realizovatelná finanční aktiva
Ostatní dlouhodobé pohledávky – finanční
Odložená daňová pohledávka
Dlouhodobá aktiva celkem
Aktiva celkem
16 191
9 570
449 762
399 638
45 779
45 779
153 056
78 943
2 824
0
667 612
533 930
3 178 445
4 107 649
554 107
433 205
Vlastní kapitál a závazky
Krátkodobé závazky
Závazky – finanční
Závazky z derivátových operací
3 554
25 646
Daňové závazky – daň z příjmů splatná
8 215
15 119
Ostatní závazky – finanční
Ostatní závazky – nefinační
Rezervy
Krátkodobé závazky celkem
23 136
46 451
776 118
1 832 758
136 978
141 873
1 502 108
2 495 052
Dlouhodobé závazky
54 578
2 228
Závazky z derivátových operací
Ostatní dlouhodobé závazky – finanční
0
489
Ostatní dlouhodobé závazky – nefinanční
0
15
Odložený daňový závazek
0
31 449
54 578
34 181
Dlouhodobé závazky celkem
Vlastní kapitál
Základní kapitál
550 000
550 000
Kapitálové a ostatní fondy a rezervy
225 454
202 612
846 305
825 804
Vlastní kapitál celkem
Nerozdělený zisk
1 621 759
1 578 416
Vlastní kapitál a závazky celkem
3 178 445
4 107 649
Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla
řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
40
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka
(podle IFRS)
Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku za rok končící
31. prosincem 2012 (v tisících Kč)
Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb
Ostatní tržby
Tržby
Spotřeba materiálu a služeb
Změna stavu zásob hotové a nedokončené výroby
Osobní náklady
Odpisy
2012
2011
4 983 389
4 948 024
0
443
4 983 389
4 948 467
-3 785 509
-3 764 721
33 096
-447
-795 756
-763 124
-57 638
-58 328
Ostatní provozní výnosy
103 035
165 232
Ostatní provozní náklady
-172 499
-210 760
308 118
316 319
Provozní zisk
Finanční výnosy
Zisk před zdaněním
2 235
2 933
310 353
319 252
Daň z příjmu
-63 304
-69 370
Zisk po zdanění
247 049
249 882
Ostatní úplný výsledek:
Kurzové rozdíly z přepočtu zahraničních činností
Zisky/ztráty ze zajištění peněžních toků
Daň z příjmu vztahující se k položkám ostatního souhrnného výsledku hospodaření
Ostatní úplný souhrnný výsledek po zdanění
Celkový souhrnný výsledek hospodaření za období
-628
246
4 200
-35 019
-798
6 654
2 774
-28 119
249 823
221 763
Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti
a byla řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
41
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka
(podle IFRS)
Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu za rok končící
31. prosincem 2012 (v tisících Kč)
Základní
kapitál
Zákonný
rezervní
fond
Kapitálové
a ostatní
fondy
Kumulované kurzové
rozdíly
Zajištění
peněžních
toků
Oceňovací
rozdíly
Nerozdělený zisk
Celkem
Stav k 1. lednu 2011
550 000
81 506
109 201
2 550
24 963
-1 371
759 804
1 526 653
Zisk za účetní období
-
-
-
-
-
-
249 882
249 882
Ostatní úplný výsledek
Kurzové rozdíly z přepočtení
-
-
-
246
-
-
-
246
Změna reálné hodnoty zajištění peněžních toků
-
-
-
-
-4 200
-
-
-4 200
Zúčtování změny reálné hodnoty penežních toků do výsledku
hospodaření
-
-
-
-
-30 819
-
-
-30 819
Daňový dopad zúčtování změny reálné hodnoty peněžních
toků
-
-
-
-
6 654
-
-
6 654
Celkový ostatní úplný výsledek
-
-
-
246
-28 365
-
-
-28 119
Příděl ze zisku do zákonného rezervního fondu
-
13 882
-
-
-
-
-13 882
-
Vyplacené dividendy
-
-
-
-
-
-
-170 000
-170 000
Transakce s vlastníky účtované ve vlastním kapitálu
Celkem transakce s vlastníky
Stav k 31. prosinci 2011
-
13 882
-
-
-
-
-183 882
-170 000
550 000
95 388
109 201
2 796
-3 402
-1 371
825 804
1 578 416
Základní
kapitál
Zákonný
rezervní
fond
Kapitálové
a ostatní
fondy
Kumulované kurzové
rozdíly
Zajištění
peněžních
toků
Oceňovací
rozdíly
Nerozdělený zisk
Celkem
Stav k 1. lednu 2012
550 000
95 388
109 201
2 796
-3 402
-1 371
825 804
1 578 416
Zisk za účetní období
-
-
-
-
-
-
247 049
247 049
-628
Ostatní úplný výsledek
Kurzové rozdíly z přepočtení
-
-
-
-628
-
-
-
Změna reálné hodnoty zajištění peněžních toků
-
-
-
-
-
-
-
-
Zúčtování změny reálné hodnoty penežních toků do výsledku
hospodaření
-
-
-
-
4 200
-
-
4 200
Daňový dopad zúčtování změny reálné hodnoty peněžních
toků
-
-
-
-
-798
-
-
-798
Celkový ostatní úplný výsledek
-
-
-
-628
3 402
-
-
2 774
Příděl ze zisku do zákonného rezervního fondu
-
20 068
-
-
-
-
-20 068
-
Vyplacené dividendy
-
-
-
-
-
-
-206 480
-206 480
Transakce s vlastníky účtované ve vlastním kapitálu
Celkem transakce s vlastníky
Stav k 31. prosinci 2012
-
20 068
-
-
-
-
-226 548
-206 480
550 000
115 456
109 201
2 168
-
-1 371
846 305
1 621 759
Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla
řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
42
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Konsolidovaná účetní závěrka
(podle IFRS)
Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích za rok končící
31. prosincem 2012 (v tisících Kč)
Čistý zisk před zdaněním
Odpisy
Zisk z prodeje dlouhodobého majetku a fin. investic
2012
2011
310 353
319 252
57 638
58 328
-630
-57
Vyúčtované přijaté/zaplacené úroky
-2 235
-2 933
Změna stavu rezerv
-4 895
14 282
Přijaté úroky
2 235
2 933
11 483
-35 711
-106 286
-147 091
267 663
209 003
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
971 810
222 214
Změna stavu zásob
127 198
3 461
98 810
-160 768
-1 101 700
189 232
363 781
463 142
Výdaje na nákup dlouhodobého majetku
-117 255
-97 677
Příjem z prodeje dlouhodobého majetku
3 502
57
-113 753
-97 620
Ostatní nepeněžní operace
Placená daň z příjmu
Provozní cash flow před změnami pracovního kapitálu
Změny pracovního kapitálu:
Změna stavu závazků z provozní činnosti
Změna stavu ostatních oběžných aktiv a závazků
Čisté peněžní toky z provozní činnosti
Investiční činnost:
Peněžní toky z investičních činností
Finanční činnost:
Změna stavu úvěrů, půjček a dlouhodobých závazků
51 846
-28 428
Vyplacené dividendy
-206 480
-170 000
Peněžní toky z finančních činností
-154 634
-198 428
95 394
167 094
Peníze a peněžní prostředky na začátku období
813 937
646 843
Peníze a peněžní prostředky na konci období
909 331
813 937
Čistá změna peněz a peněžních prostředků
Poznámka: Výše uvedené výkazy představují pouze vybranou část z účetní závěrky společnosti, která je kompletně včetně přílohy k dispozici v sídle společnosti a byla
řádně zveřejněna v obchodním rejstříku.
43
Roční zpráva 2012 / Škoda JS a.s.
Kontaktní údaje
ŠKODA JS a.s.
Orlík 266
316 06 Plzeň
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internet:
378 041 111
377 524 755
[email protected]
www.skoda-js.cz
IČ:
DIČ:
OR:
25235753
CZ25235753
Rejstříkový soud v Plzni, oddíl B, vložka 811
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., pobočka Plzeň, Goethova 1, 309 95 Plzeň
Číslo účtu (CZK):
74303311/0100
IBAN CZ12 0100 0000 0000 7430 3311
Číslo účtu (USD):
4848440247/0100
IBAN CZ09 0100 0000 0048 4844 0247
Swift: KOMB CZ PP
Číslo účtu (EUR):
4848610277/0100
IBAN CZ15 0100 0000 0048 4861 0277
Swift: KOMB CZ PP
44
© 2013
Zpracovala: ŠKODA JS a.s.
Poradenství, design a produkce: ENTRE s.r.o.
www.skoda-js.cz
Download

pdf - ŠKODA JS as