ze světa obráběcích strojů
Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery
1 / 2011
fotoseriál
rozhovor
pozvánka
Nové portálové centrum
Ladislav Borkovec
Absolvent Baťovy školy práce
Den otevřených dveří
kovosvit mas, a.s.
strana 9
strana 10
strana 6 - 7
www.kovosvit.cz
> krátké zprávy | Odborová organizace připravuje na konec dubna turnaj v kuželkách
Krátké zprávy pro zaměstnance
Objednávání
kancelářských potřeb
– formulář nově na
intranetu
Na podkladě nákupů v r. 2010 byly vytipovány
nejčastěji nakupované položky kancelářských
potřeb. Proběhlo výběrové řízení, vítězem
se stala firma Buroprofi, která dodávala i v
předchozím období. S Buroprofi byly dojednány
podmínky fungování konsignačního skladu
kancelářských potřeb.
Konsignační sklad = seznam položek kancel.
potřeb jehož náležitosti jsou:
 objednací číslo Buroprofi
 objednací číslo Kovosvit /skladová položka/
 popis zboží
 katalog Buroprofi str.
 speciální jednotková cena /bez DPH/
 běžná jednotková cena Buroprofi /bez DPH/
limity
Na materiál ze seznamu se nevystavuje
objednávka, ale dodavatel sám zajišťuje
průběžné doplňování položek na stanovené
limity /počty ks/.
Zajišťuje i dopravu a termíny závozu do 1. patra
naší administrativní budovy.
Seznam kancelářských potřeb je zveřejněný
na Intranetu, kde má každá položka jasnou
identifikaci.
Pokud bude někdo potřebovat něco jiného
mimo již nastavený seznam:
1. v případě jednorázové potřeby - objednáme
samostatně v zásobování
2. v případě opakujícího se požadavku na
zajištění zboží se po dohodě s dodavatelem
rozšíří seznam v rámci konsignačního skladu
a dále funguje standardně dle zavedeného
režimu
Postup objednávání:
V seznamu u příslušné položky do sloupce
požadováno počet kusů. Seznam následně vytiskněte, podepište a nechte schválit u vašeho
vedoucího. Zboží vám bude dle schváleného
seznamu vydáno ve skladu kancelářských
potřeb číslo dveří 216 (administrativní budova
1. patro)
Výdejní den:
Každé úterý od 8 do 11h po telefonní domluvě
na číslech 2501 a 2608. 
Erika Jirásková / vedoucí LOG
Informace ze základní organizace OS KOVO
Kovosvit , a.s.
Březen: V průběhu měsíce března probíhalo mezi odbory a zaměstnavatelem kolektivní vyjednávání
o dodatku č. 4 k uzavřené kolektivní smlouvě pro roky 2010 až 2014. Přijatým dodatkem č. 4 se
nově zavádí:
Příspěvek osobám se zdravotním postižením, ve výši 5 000,- Kč za rok, za předpokladu, že zaměstnanec zaměstnavateli doloží předepsané doklady zdravotního postižení a dále, že pracovní poměr
zaměstnance u zaměstnavatele a zdravotní postižení trvalo celý rok. V případě kratšího období se
příspěvek úměrně krátí.
Osoby se zdravotním postižením jsou:
Osoby invalidní ve 3. stupni (osoby s těžším zdravotním postižením).
Osoby invalidní v 1. nebo 2. stupni.
Osoby zdravotně znevýhodněné.
Invalidita ve 3. v 1. nebo ve 2. stupni se dokládá rozhodnutím nebo potvrzením vydaným orgánem
sociálního zabezpečení (ČSSZ nebo okresní správa sociálního zabezpečení). Zdravotní znevýhodnění
se dokládá rozhodnutím úřadu práce, na základě posouzení zdravotního stavu lékařskou posudkovou službou správy sociálního zabezpečení.
Jedním z dalších bodů dodatku č. 4 jsou dohodnuté mzdové předpisy, jejichž platnost a účinnost je
stanovena na období od 1. 4. 2011 do 31. 12. 2011.
V mzdovém předpisu č. 10/2011 jsou stanoveny podmínky pro mimořádné pololetní a roční prémie
a mimořádnou odměnu za rok 2011.
Mimořádná pololetní prémie je stanovena ve výši 3 000,- Kč a bude vyplacena za podmínky dosažení provozního hospodářského výsledku za období leden až červen 2011 ve výši 20 mil. CZK a více.
Mimořádná roční prémie je stanovena ve výši 4 000,- Kč a bude vyplacena za podmínky dosažení
provozního hospodářského výsledku za období leden až prosinec 2011 ve výši 30 mil. CZK a více.
Mimořádná odměna ve výši 1 000,-Kč bude vyplacena za podmínky dosažení provozního hospodářského výsledku za období leden až prosinec 2011 ve výši 0 mil. CZK a více. Tato odměna byla
dohodnuta jako kompenzace za zrušené penzijní pojištění. Celkový objem prostředků vyplácených
na penzijní pojištění byl zachován a následně přepočten na počet zaměstnanců, kteří splňují
podmínky pro výplatu mimořádné odměny.
Ve mzdovém předpisu č. 11/2011 je řešena otázka mzdových výměrů a ve mzdovém předpisu č.
12/2011 je řešena motivace k zajištění výkonu ve výrobě slévárny. Jednotlivé mzdové předpisy jsou
doplněny ještě i o některé další podmínky např. délka trvání pracovního poměru u zaměstnavatele,
přítomnost v zaměstnání, nemocnost apod. Dodatek č. 4 a mzdové předpisy jsou zveřejněny na
intranetu a dostupné na VZO OS KOVO kde se můžete s přesným zněním dodatku č. 4 a mzdových
předpisů seznámit.
Duben: Odborová organizace připravuje na konec dubna turnaj družstev v kuželkách. Bližší
informace o turnaji a způsobu přihlášení budou zveřejněny na nástěnce VZO OS KOVO ve vestibulu
jídelny. 
František Veselý / místopředseda VZO OS KOVO
Úprava zeleně v areálu Kovosvit MAS, a.s.
V září 2010 začala spolupráce mezi společností KOVOSVIT MAS, a.s. a Odborným učilištěm v
Soběslavi, obor zahradnické práce. Spolupráce je zaměřena na úpravu zeleně areálu společnosti
KOVOSVIT MAS, a.s. v rámci praktické výuky studentů.
Během podzimních dní minulého roku mladé studentky a studenti odborného učiliště, pod vedením
praktického vyučujícího, stihli upravit zeleň v některých částech areálu akciové společnosti – především prostor před vrátnicí, částečně před administrativní budovou a před vstupem do klimatizované
budovy montáže.
Spolupráce pokračuje i v roce 2011. Jarní zahradnické práce již začaly a budou pokračovat pravidelně
každý týden v závislosti na počasí. Aktuálně je dokončen základní úklid po zimním období před
5-etážovou budovou, před vrátnicí závodu a před budovou těžkých hal. Práce budou dále pokračovat základním úklidem ve zbývajících částech areálu a následně oživením okrasných květin a dřevin
na určených místech areálu.
Věříme, že se díky vzájemné spolupráci s Odborným učilištěm v Soběslavi podaří zlepšit prostředí v
areálu společnosti KOVOSVIT MAS, a.s.
Bližší informace o Odborném učilišti můžete nalézt na www.ousobeslav.cz. 
Kovosvit MAS, a.s. dbá na úpravu zeleně areálu
02 |
novinky
Miroslav Smolák / vedoucí údržby
MCU 630V-5X je léty a desítkami spokojených zákazníků prověřený stroj | představujeme <
Nové multifunkční frézovací a soustružnické
obráběcí centrum MCU 630VT-5X od předního
výrobce KOVOSVIT MAS, a.s. řízené moderním
cnc systémem Sinumerik 840D SL od
společnosti SIEMENS AG
Inovace technologií za účelem snižování nákladů, snižování ekologických
dopadů a zvyšování produktivity. Tak se dají na počátku 21. století charakterizovat hlavní kroky všech významných výrobců i dodavatelů, jejichž
cílem je zvyšování konkurenceschopnosti na světových trzích napříč
technickými obory. Čerpání zkušeností ze stabilních, na trhu zákazníky
ověřených produktů a jejich neustálá modernizace, jsou nutnými faktory
při vlastních inovativních projektech.
MCU 630V-5X je léty a desítkami spokojených
zákazníků prověřený souvisle řízený pětiosý
frézovací stroj pro přesné a produktivní
obrábění, který si svoji pozici na trhu vydobyl
nikoli množstvím, ale kvalitou a individuálním
přístupem. Stroj vyniká bezkonkurenční
robustní nosnou konstrukcí, která skrze tuhost
přináší stabilitu a dlouhodobě stálou kvalitu
obráběných rovinných i obecných tvarových
ploch. Pro oko technika je dostatečně
vypovídající pohled na obrázek č. 1 na skelet
stroje s patrnou koncepcí horní gantry a
otočně sklopný stůl.
stroj MCU 630V-5X v provedení se silovým
vřetenem s průvlakovým a průtokově chlazeným motorem. Dodávka byla kompletně na
klíč včetně technologie s moderními přístupy k
obrábění, tak aby zákazník společnost Siemens
Industrial Turbomachinery s.r.o. získal výrobní
nástroj s několikanásobně vyšší produktivitou
oproti původnímu. Samozřejmostí je, že stroj
byl osazen moderním cnc řídícím systémem
Sinumerik 840D SL, který vyrábí německá
mateřská společnost.
rotačních plochách s obráběným průměrem až
1000 mm při otáčkách až 500 ot/min. Jelikož
stroj vychází z předchozích, byl i pro multiprofesní centrum zvolen cnc systém nejvyšší
úrovně. S takovým, se kterým jsou již výborné
zkušenosti se strojem MULTICUT. Systém
Sinumerik 840 SL je pro kombinaci technologií
pětiosého frézování a soustružení vhodným
a i díky létům tvrdé dřiny odzkoušeným a
odladěným partnerem.
Předpoklady byly naplněny, první testovací „špony“ již padají ze stroje, výsledky
předznamenávají výborné vlastnosti. Zatím je
to obchodní tajemství, ale o takto inovovaný
stroj mají již teď zájem přední tuzemští výrobci
v oblasti leteckého průmyslu a první signály
naznačují, že spolupráce bude i se zahraničními partnery v oblastech energetického a
těžebního průmyslu. Jednoduše řečeno, stroj
je vhodný pro každého, kdo před nebo po
frézování nechce přepínat součásti na soustruh
nebo karusel. Přirovnání nakonec. Při velkých
a náročných nákupech dá jistě každý přednost
komplexní péči na jednom místě tzv.
"DONE IN ONE". 
Konkrétně se podařilo dodat a úspěšně předat
Na základě velmi dobrých zkušeností se
KOVOSVIT MAS, a.s. rozhodl realizovat nabízející se inovaci stroje MCU. Zkušenosti byly
získány nejen se strojem MCU, ale především
s multifunkčním soustružnicko frézovacím
strojem MULTICUT, který je vhodný pro
rotační dílce s rozměrovou charakteristikou
typu válec. Pro doplnění portfolia o stroj,
který bude kompletně obrábět složité součásti
přírubového charakteru, bylo nutné stroj
vybavit vysokými otáčkami na stole a uzamykatelným vřetenem. Tím výrobce a hlavně jeho
potenciální zákazníci získali výrobní nástroj
vhodný pro frézování, vyvrtávání, vystružování
a především soustružení, které přináší ještě
větší geometrickou kvalitu a přesnost na
Obrázek č. 1
Obrázek č. 2
Obrázek č. 3
Hlavními výhodami v porovnání s konkurenčními produkty jsou důležité detaily a to hlavně
konstrukční. Viz obrázek č. 2 a č. 3 výše uložení
vertikálního smykadla v saních. Mimo jiné
i dvouosý stůl je vybaven nejmodernějšími
technologiemi. Těmi jsou tři torque motory s
průtokovým chlazením a hydraulickou indexací
v libovolné poloze. Stroj si našel své zákazníky
zejména v oborech jako jsou výrobci forem a
nástrojů, přesného strojírenství a v neposlední
řadě i v průmyslu energetickém a automobilovém. Potenciál má pro oblasti medical.
Zbyněk Ludačka / key account manager
novinky
| 03
> představujeme | Švýcarský zákazník je obzvláště náročný
Švýcarské hodinky
Distribučním partnerem naší
společnosti ve švýcarském
spříseženství je po dlouhá léta firma
Reiden Technik AG. Kromě prodeje a
servisu strojů je Reiden také naším
významným zákazníkem v oblasti
odlitků a opracovaných dílců.
Spolupráce s „Reidenem“ začala již
v roce 1997, takže je toto jméno pro
většinu kolegů z Kovosvitu alespoň
trochu známé. Tímto příspěvkem
bych rád našeho partnera všem
spolupracovníkům i ostatním
čtenářům představil i trochu blíže.
Historie firmy Reiden Technik AG se datuje od
roku 1904 a od počátku bylo hlavním předmětem činnosti strojírenství – nejprve výroba
vodních turbín, pak produkce dřevoobráběcích
strojů a následně soustruhů a frézek. Podobně
jako v MASu, došlo i u Reidena během času k
vývoji a vyprofilování vlastní výroby. Reiden v
80. letech nadobro opustil výrobu soustruhů a
začal se naplno věnovat produkci frézovacích
strojů. Již v roce 1985 začal výrobu šestiosých
obráběcích center. V dnešní době se plně
specializuje na víceosá centra, určená pro
obrábění skříňových součástí větších rozměrů
– stroje řady BFR mají rozjezdy v ose X až
4000 mm. Roční produkce firmy Reiden činí
20-30 strojů.
Konstrukce a výroba pracovních integrovaných otočných stolů, vícenásobné plně
automatické paletizace, elektrovřeten nebo
jedno i dvouosých frézovacích hlav je výlučně
v režii firmy Reiden, vše si „dělá doma“.
Ve své obrobně má Reiden produkční
soustruhy MAS SPU20, SPU40 a SP280Y. Pro
vlastní učně ještě pak univerzální soustruh
Masturn 32. Reiden je tedy výrobní podnik
a v současné době zaměstnává zhruba 110
lidí. Reiden je technicky vysoce kvalifikovaný
partner. Zaměstnává celkem 15 servisních
pracovníků, z čehož 4 pracovníci jsou schopni
oživovat a servisovat stroje MAS a to včetně
softwarových záležitostí a PLC.
Prodeji „v terénu“ se věnují 3 kolegové – Ruedi
Willimann, Florian Isler a Patrick Glanzmann
(viz. foto, pořadí zleva). Z Reidenu je dále
podporují marketingovou činností, přípravou
nabídek a různých dalších podkladů Daniel
Lustenberger a Débora Martinez. Tito lidé se
tedy věnují i MAS, jakožto doplnění vlastního
frézovacího programu soustružnickými stroji
MAS, kterých ve Švýcarsku prodali již přes
150 ks.
Švýcarský zákazník je obzvláště náročný.
Hlavním krédem firmy Reiden je kvalita a
spokojený zákazník. V případě Reidena to není
jen obyčejná proklamace, ale právě naopak
je to skutečné motto, kterým se celá firma
řídí. Výsledkem jsou funkční, kvalitní a vysoce
přesné stroje, zajištěná dostupnost náhradních dílů a okamžitá profesionální reakce
kvalifikovaného servisu.
Jsme proto v Kovosvitu rádi, že nás ve
Švýcarsku zastupuje právě takto kvalitní
partner a pojďme se všichni snažit, aby
stroje MAS, nejen ve Švýcarsku, ale i u všech
ostatních zákazníků, i nadále šlapaly jako ony
pověstné švýcarské hodinky. 
Petr Král / obchodní zástupce Kovosvit MAS, a.s.
Náš spokojený zákazník - HLADÍK INTERREAL s.r.o.
Můžete nám stručně představit vaši
společnost?
Naše firma se nachází 20 km jižně od Prahy
v Kamenici – Ládví. Zabýváme se strojním
obráběním na CNC – čtyřosých strojích s
možností opracování kovů, neželezných kovů
a plastů. Předmětem naší další činnosti je také
obrábění na konvenčních strojích. Přesnost
a kvalitu výroby nám zajišťuje souřadnicové
měřící centrum.
Do jakých segmentů průmyslu dodáváte
vaše výrobky?
Automobilový průmysl, hydraulika, vzduchotechnika, elektrotechnický průmysl
(60% AL díly, 20% ocel, 20% nerez)
Jaké máte stroje ve výrobě?
4 CNC stroje MAS (MCV 750 r.v. 2002, MCV
750 r.v. 2005, MT 54 r.v. 2006, MCV 754 r.v.
2010) + 6 konvenčních strojů
Od kdy používáte stroje KOVOSVIT MAS?
V roce 2002 jsme pořídili 1. stroj MCV
Jaká je Vaše zkušenost se stroji KOVOSVIT
MAS?
Na základě zkušeností s prvním strojem jsme
pořídili další. Nebál jsem se koupit další stroje
z KOVOSVITU. Stroje mě přesvědčily spolehlivostí a přesností. Oceňuji průběžné inovace na
strojích (zásobník nástrojů: „napichovací –
04 |
novinky
s rukou“, zvýšení rozjezdu v ose Z). Stroje
se stále vyvíjejí a přinášejí zproduktivnění
výroby. Jako na každém stroji se objeví
porucha, ale díky pružnosti servisu ze
strany KOVOSVITU je závada v krátké době
odstraněna a můžeme dále pracovat.
Proč jste si vybrali stroje KOVOSVIT MAS?
1. jde o velkou investici a chtěl jsem podpořit
českého výrobce
2. poloha, vzdálenost Ládví – Sezimovo Ústí
je 67 km
3. průzkum trhu: porovnání s konkurencí
4.reference
5. nabízené služby
Společnost KOVOSVIT MAS má pro rok
2011 jako jednu ze strategických priorit
zkvalitnění služeb servisu, jak vy vnímáte
tuto oblast?
Jsem rád, že na servisu pracujete. Nemám
problém s dosahem personálního servisu.
Důležité je, a to mě v některých případech
pálí, dosažitelnost náhradního dílu. Na
skladě byste měli mít vždy jakýkoli ND nebo
dosažitelnost dílů u vašich dodavatelů v co
nejkratší době.
Víte, že KOVOSVIT MAS pořádá kromě
Zákaznických dnů také Dny aplikovaných
technologií? Zajímají Vás podobné akce,
jak hodnotíte tuto akci?
Vím o těchto akcích. Jsem na ně pravidelně
zván. V březnu jsem se DAT soustružení
zúčastnil. Hodnotím tyto akce velice
pozitivně. Zvete na akce dodavatele nářadí a
ve spolupráci s nimi nám ukazujete novinky
a směr vývoje obrábění. I na špičkovém stroji
nelze se špatně zvoleným nářadím dosáhnout
požadované produktivity.
Jak vnímáte posun trendu v technologii
obrábění směrem k multifunkčnímu a
pětiosému obrábění?
Tím, že jsem si pořídil čtyřosou mašinu, vidím
zvýšení produktivity a přesnosti. Rozšiřují
se nám možnosti a tím směřuji k pořízení
pětiosého stroje. Můj sen je pořízení pětiosého
stroje. Naše výrobky jsou v přesnostech, které
musíme splnit a zároveň musíme zvyšovat
produktivitu, což má za důsledek zvyšování
obratu firmy.
Chcete něco dodat nebo vzkázat našim
čtenářům?
Samozřejmě přeji hodně zdraví. KOVOSVITU
držím palce, aby udržel tempo, které doposud
drží ve směru vývoje a inovací a čelil tak své
konkurenci. Stroje MAS mají šanci držet se ve
špičce na celosvětovém trhu. Když ten trend
udržíte, i vaši zákazníci budou spokojeni se
stroji. 
Rozhovor s panem Jaroslavem Hladíkem připravil
Ivan Šedivec / obchodní zástupce Kovosvit MAS, a.s.
po vyučených slévačích se slehla zem | napříč firmou <
Vývoj změn odlévaného sortimentu v Divizi
Slévárna 2008 - 2011
Převodová skříň – 18,3 kg,
3 jádra ve formě.
Těžké ekonomické období pro Divizi
Slévárna, potažmo celý Kovosvit
MAS a.s., teprve doznívá a s
nastupujícím oživením výroby i trhů,
nás nutí k ohlédnutí až ke konci roku
2008, který odstartoval největší
změny v odlévaném sortimentu.
Výroby středních a těžkých odlitků
se změny v sortimentní skladbě
téměř nedotkly.
požaduje zákazník. Změnil se poměr ve výrobě
tzv. jádrové a bezjádrové práce. Nyní trochu
teorie – pískové jádro tvoří dutinu v odlitku, při
výrobě odlitků se jádra zakládají do slévárenské
formy a tato činnost vyžaduje přesnou a
zodpovědnou činnost pracovníků slévárny,
tzv. skládačů. Takovýto odlitek je náročný na
výrobu, manipulaci, je vždy lépe zaplacen, ale
také je při výrobě těchto odlitků vyšší procento
nejakosti. Odlitky bezjádrové, které tvoří pouze
forma, jsou jednodušší tvarově, méně náročné
a také levnější.
Stále zůstává nosným programem výroba
odlitků pro kovoobráběcí stroje: základny, lože,
stoly, základny pro roboty do automobilek,
převodové skříně a další odlitky pro různá
průmyslová odvětví. Vytížení střední formovny
(myšlena průměrná váha odlitku ve formě)
se stále pohybuje v rozmezí od 320 – 400
kg a liší se dle objednávané skladby odlitků.
Průměrná váha na těžké formovně se ustálila
na 1500 kg a mění se jen málo. Samozřejmě,
že v našem zájmu je posun průměrné váhy na
obou formovnách směrem k těžším vyráběným
odlitkům.
Rok 2008, kdy byla výroba ustálená v
poměru jádrová a bezjádrová práce 65% /
35%, nastartoval změny v požadavcích našich
zákazníků. Zvýšily se zejména kvalitativní
standardy týkající se jakosti vnitřních i vnějších
povrchů odlitků, přičemž vnitřní kvalita
odlévaných materiálů (šedá a tvárná litina)
je samozřejmostí. Tyto změny nás donutily k
používání slévárenských nátěrů na všechny
typy jader používaných na drobné formovně i
speciálních nástřiků bentonitových forem. Než
se toto ustálilo, proběhla celá řada provozních
zkoušek slévárenských nátěrů, způsobu jejich
nanášení, sušení zapalováním i odparem a byla
vyrobena tzv. máčecí vana, která byla umístěna
na drobné jaderně.
Samostatnou kapitolou je tento vývoj na
drobné formovně, výroba odlitků od 0,5 – 80 kg
čisté váhy, kde jsme od roku 2008 zaznamenali
největší změnu ve skladbě sortimentu, kterou
V roce 2009 se poměr výroby odlitků ještě
Kolo – 9,2 kg, bezjádrový odlitek,
tvořený pouze formou.
zvýšil na 70% / 30% a nyní, v roce 2011, odléváme z 80% odlitky tvořené jádry a pouze 20%
výroby tvoří tzv. bezjádrovka. Díky investici do
vstřelovacího stroje firmy SandTeam nebylo
nutno dále navýšit počet pracovníků jaderny
a zároveň se přestala využívat i kooperace
formou nákupu jader od externí firmy.
Co se týká odlévaných materiálů je poměr
mezi výrobou šedé a tvárné litiny stejný již
několik let. Z celkového objemu vyráběných
odlitků ve slévárně zaujímá výroba tvárné litiny
cca 15% a stále převažuje poptávka po šedé
litině. Mezi naše strategické zákazníky patří
firmy GB Nord, Claas, MCR, Bondioli a Pavesi,
Sokolík, RHC, Strojna Gonila, EURO GUSS a
SIN-MECC, pro které vyrábí převážně drobná
formovna, zatímco střední a těžká formovna
plní především požadavky firem Mazak, Expert,
Agie - Charmilles, Erwin Junker a Weiler.
V letošním měsíci březnu jsme zaznamenali
nejvyšší tržby v Divizi Slévárna od ekonomického propadu minulých let, Divize Slévárna
odlila 995 tun odlitků „na čisto“ s celkovými
tržbami přes 37 mil. Kč. Výroba odlitků je
nyní plněna na 101,7% proti business plánu a
naším pochopitelným přáním je pohybovat se
v podobných číslech a zachovat vysoký objem
kvalitní výroby. 
Miroslav Lazar / provozní technolog formovacích směsí
Podpora vzdělávání slévačů
Výroba odlitků je čím dál složitější a náročnější za použití moderních technologií a surovin, ale po vyučených slévačích se slehla zem. Tento obor není pro
školní veřejnost zajímavý a lukrativní, proto v ČR téměř vymizel.
Jednou z mála šancí na omlazení pracovních
týmů sléváren je rekvalifikace pracovníků
financovaných podniky. S tím souhlasí také
tajemník Svazu sléváren ČR Radovan Koplík.
„Učiliště sice na Moravě existují, ale zájem o
tyto obory je prakticky nulový“, říká. "Požádali
jsme už loni ministerstva práce a průmyslu,
aby finančně podpořila rekvalifikační systém.
Spoléháme na rychlou podporu státu a zhruba
do dvou let také od evropských fondů," vysvětlil Koplík. Ministerstva ale nakonec vrátila
profesním svazům a sdružením návrh k dopracování. Podle Koplíka bude nová verze, která
spoléhá na aktuální státní pomoc, předložena
v nejbližších dnech. "Potřeba slévačů na všech
úrovních vzdělání je opravdu velká a stát by
měl řadu nesmyslných a zbytečných oborů
regulovat", uvedl tajemník svazu. Dodal, že
tisíce absolventů nemají žádné uplatnění a
musejí se následně rekvalifikovat.
V loňském roce vstoupil ředitel Divize
Slévárny Kovosvitu MAS, a.s. ing. Aleš Jedlička
v jednání s vedením Střední průmyslové školy
strojní a stavební v Táboře, které by mělo
tuto situaci pomoci alespoň částečně vyřešit.
Přínosná je také účast ing. Petra Zikmunda,
absolventa táborské SPŠS, který nyní střídavě
vyučuje slévárenství na ČVUT v Praze i na
SPŠS v Táboře a jehož diplomová práce byla
tvořena v provozu slévárny Kovosvit MAS, a.s.
Za podpory evropských nadačních fondů by
měl být ve školním roce 2011/2012 od října
otevřen rekvalifikační učební obor slévač.
Výuka bude probíhat v délce minimálně půl
roku s třídenní výukou v pracovním týdnu.
Jeden den by probíhala teoretická příprava na
půdě SPŠS v Táboře a dva dny praktická část
v areálu Divize Slévárna. Poslední pracovní
schůzka mezi zástupci Slévárny a SPŠS určila
konečnou formu osnovy výuky, která bude
nyní schvalována pracovníky ministerstva
školství. A koho by se tento rekvalifikační
kurz měl týkat především? Zejména mladých
pracovníků slévárny Kovosvitu MAS, a.s., kteří
nejsou v oboru „slévač“ vzděláni, zájemců z
řad studentů SPŠS, kterým rozšíření znalostí
pomůže při studiu vysokých škol technických
směrů a konečně zájemcům o zaměstnání z
Úřadu práce v Táboře. Absolventům tohoto
rekvalifikačního programu bude po úspěšně
složené závěrečné zkoušce vydán certifikát o
absolvování rekvalifikačního kurzu učebního
oboru slévač.
Pokud se tento rekvalifikační výukový kurz
úspěšně osvědčí, nebude nic bránit jeho
otevření i v dalších letech a kovosvitské
slévárně zvýší počet odborně zdatných
mladých slévačů, bez kterých se výroba
odlitků neobejde i přes veškerou automatizaci
slévárenských provozů. 
Miroslav Lazar / provozní technolog formovacích směsí
novinky
| 05
> fotoseriál | nové portálové obráběcí centrum Heynumill
PORTÁLOVÉ OBRÁBĚCÍ CENTRUM
Heynumill ecoflex VD 2500 x 4000/4000
Jak už jsme vám slíbili v minulém čísle Novinek, vracíme se znovu k jedné z
největších investic v Kovosvit MAS, a.s. za poslední období, k novému portálovému obráběcímu centru Heynumill. Tentokrát půjde o krátký fotoseriál
z přípravné fáze investice až po současný stav stavby stroje.
Předpokládaný termín předání stroje dle
aktuálního harmonogramu byl stanoven na
21. 4. 2011. Tento termín bude posunut z
důvodů špatné konstrukční přípravy vnějšího
krytování ze strany dodavatele.
V průběhu měsíce února 2011 proběhla
návštěva dodavatele ve společnosti
KOVOSVIT MAS, a.s. Na této návštěvě jsme
se s dodavatelem dohodli, že díky výpadku
německého subdodavatele zabezpečíme
výrobu pochozího zakrytování prostoru mezi
konstrukcí vlastního stroje a betonovým
základem.
Při instalaci vnějšího krytování stroje
zastavil útvar investic další postup německého
subdodavatele z důvodů nekompaktnosti
krytování, které se dodavatel pokoušel na
místě řešit nestandardním způsobem. V
posledním týdnu měsíce března 2011 bylo ze
strany Kovosvitu MAS, a.s. schváleno nové
řešení vnějšího krytování, to se aktuálně v
SRN připravuje.
V současné době pokračujeme v kompletaci
nářadí, probíhá školení údržby, v nástrojárně
je ve stavu rozpracovanosti nová univerzální
upínací sestava, v technologii se studují
manuály pro programování a připravuje se
základní verze NC programu pro obrábění
předávacího dílce, dokončujeme pochozí
06 |
novinky
krytování prostoru mezi konstrukcí stroje a
základem okolo stroje.
Stroj bude společnosti KOVOSVIT MAS, a.s.
předán na základě splnění všech tolerancí
uvedených v protokolu geometrické přesnosti
a zároveň na základě opakované přesnosti při
obrábění 3 ks lože pro stroj MULTICUT 500.
Stávající kapacitní zatížení na zbývajících
dvou portálových obráběcích centrech a jejich
technický stav ukazuje, že investice v podobě
nového portálového centra je velmi nutná.
Pevně věřím, že nový stroj převezmeme od
výrobce v průběhu května 2011 a velmi rychle
ho začleníme do standardního výrobního
cyklu těžké mechaniky.
Závěrem bych rád poděkoval pánům Práškovi
z těžké mechaniky a Kroutilovi z útvaru investic za trpělivé pořizování snímků z přípravných
prací a vlastní stavby stroje. 
Pavel Prokop / ředitel výrobní základny
nové portálové obráběcí centrum Heynumill | fotoseriál <
novinky
| 07
> Inovace | hlavní oblastí inovace strojů je změna řídících systémů
MASTURN – Univerzální hrotové soustruhy s CNC řízením  inovace řady
Léty prověřená kvalita, vynikající parametry strojů MASTURN, až přes
dva tisíce spokojených zákazníků, tak by se dala charakterizovat historie
produktu, u kterého většina menších firem začínala. Byl to první CNC
řízený stroj, který si zákazník pořídil. Nyní opět po několika letech přichází
KOVOSVIT MAS, a. s. s inovací těchto strojů a tím již celkově pátou vývojovou verzí stroje.
automatickém cyklu s podporou CNC systému,
pracujícího na bázi pevných cyklů. Program lze
tvořit konturovým programováním TEACH IN
nebo DIN programováním. Řezné podmínky a
geometrické údaje tvaru součásti jsou zadávány
přes klávesnici do řídicího systému a v něm
automaticky zpracovány. Na přání zákazníka
lze dodat software pro tvorbu programů a jejich
realizaci mimo stroj na PC zákazníka.
Stroje MASTURN 550i a MASTURN 820i
jsou jednoduché CNC soustruhy vhodné pro
kusovou a malosériovou výrobu dílců, které se
vyznačují vysokou přesností, výkonností a jednoduchou obsluhou. Stroje umožňují obrábění
v módu konstantní řezné rychlosti, což zaručuje
kvalitně opracovaný dílec. Již předchozí verze
strojů a jejich řídicího systému umožňovaly
grafickou simulaci obrábění, nyní jsou funkce
v systému posunuté o několik úrovní výše.
Obrábění je možné provádět v ručním řízení
jako na běžném konvenčním soustruhu nebo v
Hlavní oblastí inovace strojů je změna řídících
systémů. U Siemensu se přechází na systém
Sinumerik 828D, u Heidenhainu na systém
Manual Plus 620. V tomto článku zůstaneme
detailněji u druhého jmenovaného systému.
HEIDENHAIN MANUALplus 620 je přehledný
a uživatelsky přátelský nástroj. Použití sběrnice
HSCI v tomto systému redukuje nezbytnou
kabeláž a snižuje tím výrazně poruchovost
celého systému a následně i stroje. Řídící
systém je integrován v ovládacím panelu, což
redukuje nutnou kabeláž, snižuje náklady na
servis a příznivě ovlivňuje celkovou spolehlivost
stroje. V systému je použit operační systém
HeROS, který výrazně zvyšuje spolehlivost
řídicího systému oproti MANUALplus4110
s OS Windows. Veškerá data jsou umístěna
na flash paměti, což opět znamená výrazné
zvýšení spolehlivosti oproti systémům s
pevným diskem. Na nové verzi systému je
pro obsluhu komfortně umístěn USB port
přímo na ovládacím panelu, což umožňuje
jednoduše přenášet NC programy a ostatní
data na USB flash disk. Systém MP 620 nyní
obsahuje také vertikální lištu soft-kláves pro
intuitivní ovládání funkcí stroje. Samozřejmostí
je opět možnost TEACH-IN programování s
grafickou podporou pro vytváření programů a
jejich okamžité odlaďování pomocí simulace i
reálného obrábění s mnoha novinkami.
Novinky a inovace řady MASTURN 550i a 820i
se týkají především nových vylepšených van na
třísky, které zlepšují práce s třískovým hospodářstvím a umožňují úspornější hospodaření s
chladicí kapalinou. U řady MASTURN 820i je
nyní u všech variant průchod vřetene 128mm.
MASTURN 820i bude mít shodně s menším
kolegou 550i ovládací prvky stroje zabudovány
do jedné skříně s monitorem, uchycené na
posuvné konzole nezávislé na pohybu saní
suportu stroje, což bude umožňovat snadnější
obsluhu stroje, bezpečnost a komfort. U varianty MASTURN 820i / 4500 je nyní zvýšená
bezpečnost obsluhy použitím bezpečnostních
lišt krytů pracovního prostoru. 
Martin Volný / marketingový manažer
135 let od narození ševce, který obul polovinu světa
Tomáš Baťa (3. 4. 1876 – 12. 7. 1932)
3. 4. 2011 uplynulo 135 let od narození Tomáše Bati. I v našich Novinkách jsme nezapomněli připomenout si pár
informací z historie „kovosvitských ševců“. Kromě vzpomínek pana Ladislava Borkovce jsme za vás prolistovali
internetové stránky a na www.batastory.net našli slova Tomáše Bati, která mají co říci i v dnešní době.
Tomáš Baťa k české politice. Jako by to říkal dnes
Již před válkou se čeští politici předháněli v tom, jak utratit co nejvíce z peněz daňových poplatníků. Slova Tomáše Bati zakladatele (1876 – 1932) ze Sdělení z roku 1928 platí bohužel dodnes…
Včasné slovo statečných mužů
Dr. Kramář ve svém lednovém projevu zaujal otevřené stanovisko proti zbytečně nákladnému
projektu stavby sněmovní budovy. Dr. Stránský, jinak politický odpůrce Dra. Kramáře, připojuje se k
jeho názoru.
Sluší se, abychom my poplatníci poděkovali oběma statečným politikům za to, že potírají velikášství
ve vydávání peněz na účely neproduktivní. Děkuji tímto oběma za poplatníky, kteří rádi platí daně,
avšak neradi vidí, když se těžce dobyté peníze lehce vydávají.
Plocha pro novou sněmovnu měla býti dvakrát větší, než kolik zaujímá anglický parlament a třikrát
větší, nežli plocha sněmovny Spojených Států Severoamerických – národa to, který jest tisíckráte
bohatší nežli náš a kterému náš stát dluhuje značné obnosy.
Myslím, že slova těchto dvou vážených mužů stačí, aby nám byla ušetřena ostuda, mít nejhorší
silnice v Evropě a největší sněmovnu na světě.
Tomáš Baťa, 1928
08 |
novinky
Absolvent Baťovy školy práce Ladislav Borkovec | rozhovor <
Na den přesně – po sedmdesáti letech
Dne 10. 3. 2011 přišel do KOVOSVITu MAS, a.s. zavzpomínat na dobu
minulou Absolvent Baťovy školy práce Ladislav Borkovec. Na den přesně
10. 3. 1941 před sedmdesáti lety prvně překročil brány KOVOSVITU a stal se
učněm Baťovy školy. Při jeho návštěvě jsem měla možnost se ho zeptat na
pár otázek.
Kdy a za jakých podmínek jste nastoupil do
Baťovy školy práce?
Narodil jsem se v roce 1926 v malé vesnici
Slapsko na mladovožicku. Začátkem března
roku 1941 prováděli pracovníci nově budovaného závodu MAS nábor zájemců na učení
ve strojírnách v Sezimově Ústí po školách
táborského okresu. Tak jsem se 4. března
dověděl v měšťanské škole v Mladé Vožici, že se
ve čtvrtek 6. března 1941 uskuteční pohovory
pro zájemce o řemeslo strojařů. Rozhodl jsem
se a s otcem se vypravil do Sezimova Ústí.
Netušil jsem, že to bude moje osudová životní
cesta na dráze strojaře! Ze 120 chlapců, kteří
se podrobili celkem náročnému testu, bylo
vybráno 38 a po následující lékařské prohlídce
19 přijato. Byl jsem mezi nimi. Druhý den jsem
se v Mladé Vožici odhlásil z měšťanky a v neděli
9. března nastoupil, ještě ani ne patnáctiletý,
do učení.
Kde jste byli ubytovaní a jak vypadal váš
školní den?
Ubytovali nás „mladé chlapce“ v jedné učebně
Průmyslové školy v Sezimově Ústí. Dne 10.
března 1941 jsem poprvé procházel bránou
závodu MAS do školní dílny zaplněné řadou
obráběcích strojů, které pro mě vydávali divné
zvuky a hluk. V dalším týdnu bylo přijato
dalších 15 chlapců a tak doplněna celá třída.
Než byl postaven internát pro ubytování učňů
„ Mladých Mužů Baťovy školy práce“ bylo v
tělocvičně školy ubytováno až 102 chlapců.
V závodě jsme pracovali od 7-12h a pak od
14-17h. O polední pauze jsme měli oběd, hráli
v létě fotbal nebo v zimě hokej na prostranství
před závodem, kde jsme ze sněhu udělali
mantinely a plácek polévali vodou, společně
jsme zpívali a hráli na kytaru. Po práci v závodě
následovalo od 18 do 21 hodin pokračování
učiva měšťanské školy. Učitelé dojížděli i z
Tábora.
Povinností každého učně bylo vést Ročenku
muže, do které jsme museli každý týden
zapisovat náš příjem, to bylo třeba 159,- Kč a
zároveň všechna vydání, včetně kapesného (to
bylo na týden např. 5,- Kč) nebo nákup ponožek
(10,-Kč), daň, spoření, oblečení ... Domů za
rodiči jsme se dostali tak jednou za tři měsíce.
Jinak jsme během víkendů pořádali různé
výlety, např. do Zruče nad Sázavou za děvčaty
z obuvnické školy. Na konci školního roku byla
závěrečná zkouška před učiteli ve škole v Plané
nad Lužnicí.
Po čtyřleté učební době, tříletém školním
vyučování, vykonání učňovské zkoušky jsem se
stal Absolventem Baťovy školy práce – ABŠ.
Kam dál vedla vaše životní cesta?
V závodě jsem začal pracovat jako brusič
průměrů v nástrojárně. Po skončení války v roce
1945 jsem odešel ze závodu MAS a pokračoval
ve studiu na Druhé průmyslové škole strojnické
v Praze, kterou jsem dokončil s vyznamenáním.
Základní vojenskou službu jsem nastoupil v
roce 1950 u PTP – známých „Černých baronů“
do uhelných dolů v Ostravě a potom ke stavební firmě MORAVOSTAV. Po propuštění koncem
roku 1953 jsem se vrátil zpět do Kovosvitu.
V roce 1954 začala moje dráha konstruktéra.
Nejprve jsem prováděl úpravy soustruhu SN 20
jako konstruktér. V roce 1955 jsem byl s Janem
Vokounem poslán do VUOSO Praha, kde jsme
společně s TOS Čelákovice a VUOSO navrhovali
řešení řady nových soustruhů SN 40 až 71.
Soustruhy se vyráběly v TOS Čelákovice a TOS
Trenčín.
V konstrukci jsem byl v roce 1958 pověřen
k návrhu nového kopírovacího poloautomatu
SP 12, který se stal úspěšným strojem u mnoha
zákazníků a stal se i základními soustružnickými
stroji v mladoboleslavské automobilce.
V roce 1960 jsem navrhl stavebnici
soustružnických strojů EKONOMAT, která byla
základem stavby soustružnických poloautomatů SPT 20 a SPT 32. Byly vyráběny v různých
provedeních podle požadavků zákazníků v
délkách obrábění hřídelů až do délky 2500mm.
Tato unifikovaná řada strojů SPT získala
uznání odborníků a v roce 1966 stroje získaly
dvě zlaté medaile, na veletrhu v Lipsku a na
Mezinárodním veletrhu v Brně a v roce 1967
státní vyznamenání prezidenta republiky. Dále
následovaly číslicově řízené soustružnické
stroje SPT 32 N a SPT 32N-R – v Záhřebu v roce
1977 oceněný zlatou medailí, další ocenění jsem
získal za stroj SPT 16 N.
Ne vždy jsem byl se svými návrhy pochopen
a vedení se jevily jako neekonomické a jako velká fantasie, já se ovšem nevzdával a dále jsem
přemýšlel a ideově načrtl nové způsoby řešení
soustružnických strojů 3. vývojového stupně.
Navzdory zdravotním problémům jsem v roce
1977 na lázeňském léčení řešil kombinace stroje
s dvěma proti sobě se pohybujícími vřeteny
s možností přebírání obrobku a dokončování
obrábění z druhé strany a to nejen soustružením, ale i vrtáním, frézováním a dalším způsobu
obrábění po všech stranách obrobku na jednom
stroji. Stroj byl opatřený zásobníkem pevných
i rotačních nástrojů s výměnou nástrojů do
nástrojové hlavy na suportu stroje. Pracoval
jsem doma po večerech a později na modelu
demonstroval stavebnici nejen pro řešení stroje
pro PVS z tyče, ale i pro přírubové, hřídelové,
ale i skříňové součásti. Návrh stroje byl prosazen do výroby funkčního vzorku a po úspěšném
ověření v roce 1980 vyrobeny další stroje. Stále
však nebyl vhodný číslicový řídící systém, který
by pokryl všechny možnosti stroje. Určité řešení
se našlo. Poprvé bylo soustružnické obráběcí
centrum MCSY 80A představeno v roce 1983
na výstavě EMO v Paříži, kde nové řešení stroje
zaujalo pozornost návštěvníků. Ve stejném roce
získal stroj v Brně zlatou medaili a další zlatou
v Lipsku v roce 1986 s diplomem vedoucímu
projektantovi. Po vyrobení 45 strojů MCSY
byla výroba zastavena z ekonomických důvodů
a nedostupnosti kvalitní řídící elektroniky. Po
25 letech se Kovosvit vrátil k myšlence vzniku
stroje MCSY a na podkladě nových možností
a prvků sestrojil multifunkční soustružnické
frézovací centru MULTICUT 500 S.
Za svou konstruktérskou práci jsem
získal řadu ocenění, čestná uznání, jsem
autorem nebo spoluautorem 24 vynálezů a 2
průmyslových vzorů, na 15-ti osvědčeních jsem
jediným autorem. Na návrh Úřadu pro vynálezy
mi v roce 1986 prezident republiky udělil za
koncepční vysoce produktivní konstrukční
řešení soustružnického obráběcího centra
MCSY 50/80 A Státní cenu s čestným titulem
Laureát Státní ceny.
Když se vrátíme k ABŠ, scházíte se dodnes a
jak velká přátelství díky BŠ vznikla?
Ze života kamarádů a vzniklých přátelství na
internátě, na pracovištích a dílnách a škole vedu
Pamětní knihu, ve které jsou zaznamenány
vzpomínky na tu dobu a na pravidelná setkání
i po 68 letech. Bohužel účast na setkáních je
stále menší a menší. Dnes už nás je jen pár a
setkání neorganizujeme, prostě máme určeno,
že se 1. sobotu v červnu dostavíme (pokud
budeme na živu) do Hotelu MAS v Sezimově
Ústí a dáme si pivo. Naposledy jsme se sešli
čtyři.
Vím, že v Sezimově Ústí bydlí ještě jeden
absolvent Baťovy školy práce pan Kalina, s
tím jste v kontaktu jak často?
S Václavem Kalinou jsme v Sezimově Ústí
založili Klub ABŠ ještě žijících absolventů
Baťovy školy práce a scházíme se každé 1. úterý
v měsíci v restauraci SPEKTRUM. A na stará
kolena se nás 7 přihlásilo ještě na studium
výuky Univerzity třetího věku. Seznámili jsme
se s prací na počítači a tak jsme neustále v
kontaktu přes Skype a e-mail. 
Za rozhovor panu Borkovcovi děkuje Renata Vaňková
 Ze školních let Absolventů Baťovy školy (1941)
 Setkání ABŠ v roce 2010. Z leva: Jaroslav
Salajka, Václav Kodad, Ladislav Borkovec, Josef
Novotný
novinky
| 09
> pozvánka | den otevřených dveří Kovosvit MAS, a.s.
Tip na výlet
HARDEGG
Přátelé turisti a milovníci přírody i hezkých vyhlídek. Naplánujete-li
několikadenní dovolenou v blízkosti Vranovské přehrady, měl bych pro vás
několik tipů na hezký jednodenní výlet. Pokud nebudete ještě dost nabaženi
krásami vranovského okolí ani prohlídkami hradů a zámků Vranova, Bítova a
Cornštejnu, zajeďte nebo zajděte se podívat k našim rakouským sousedům
do jejich nejmenšího městečka Hardegg a také na stejnojmenný hrad.
Na skále nad městečkem se tyčí mohutný
hrad z 12. - 13. století. V jeho prostorách je
nainstalována expozice císaře Maxmiliána
Habsburského s přehledem jeho životních
etap a působení v Mexiku, až po jeho
odsouzení k smrti zastřelením, dále s četnými
ukázkami umění starých Inků a Aztéků.
Otevírací doba je od 1. dubna do 15. listopadu
9.00 -17.00, v červenci a srpnu 9.00 -18.00.
Jste-li zdatnými turisty a vystoupáte-li po
červené značce k vyhlídce na Maxplateau,
otevře se vám pěkný pohled na celý Hardegg.
Ještě na naší straně hranice je na modré
značce vedoucí z Čížova odbočka - také na
vyhlídku – logicky pojmenovanou Hardeggská
vyhlídka. Odtud je celý hrad, městečko pod
ním a celé údolí jako na dlani. Městečkem
Hardegg protéká potok Fugnitz, který se ještě
před mostem přes Dyji a hraničním přechodem do Dyje vlévá. Z údolí se proto nese
všudypřítomný uklidňující šum a v případě
zvýšených vod či místních povodní pak docela
silný hukot proudící vody. Míst, odkud je
částečná nebo velmi dobrá vyhlídka, je
ostatně v okolí Hardeggu více, takže milovníci
půvabných zákoutí nad údolím Dyje a lovci
krajinek do objektivu fotoaparátu si přijdou
jistě na své.
V nejbližším okolí také rozhodně stojí za
zmínku zříceniny hradu Kaja nebo směrem
po proudu přímo nad Dyjí zřícenina Nového
Hrádku.
A kudy do Hardeggu?
Pokud pojedete autem, můžete se dostat až
do podhradí Hardeggu, odkud je to k hradu
jen několik desítek metrů. Musíte ale použít
některý z následujících hraničních přechodů:
Vratěnín - Obertürnau (otevřen 1.4. - 31.10.
/ 6.00 -22.00; 1.11. - 31.3. / 8.00 - 22.00) nebo
Hatě - Kleinhaugsdorf (otevřen celoročně 24
hodin denně) nebo Hnanice – Mitterretzbach
– (otevřen také celoročně, 6.00 - 22.00).
Ti, co chtějí ušetřit za pohonné hmoty a
navštívit Hardegg pěšky, na kole nebo na
běžkách, mohou navíc využít přechodů
mezi obcemi Podmyče – Felling, Stálky –
Heinrichtsreith nebo úplně cíli nejbližší již
zmíněný Čížov – Hardegg. Tyto přechody jsou
přístupné od začátku dubna do konce října
od 6.00 - 22.00, od listopadu do konce března
od 8.00 do 20.00. Ještě je možno přejít státní
hranici mezi obcemi Šafov a Langau (1.4. 30.9. / 8.00 - 22.00; 1.10.-31.3. / 8.00 - 20.00). 
Krásný výlet přeje Petr Novák
Kulturní tip
Pozvánka
do Světa obráběcích strojů
Srdečně Vás zveme
na Den otevřených dveří KOVOSVIT MAS, a.s.
V sobotu 14. 5. 2011 | 9 - 12 hodin
www.kovosvit.cz
10 |
novinky
Festival Mighty
Sounds 2011
S potěšením mohu oznámit, že i v letošním
roce se bude opět konat hudební festival
Mighty Sounds 2011. Tento ročník bude v historii festivalu již sedmý. Pětkrát, vždy skvěle,
festival hostil areál v Olší, ale po přívalových
deštích v roce 2009 a neustále rostoucím
počtu návštěvníků se konání této akce přestěhovalo do areálu letiště Čápův Dvůr v Táboře.
V roce 2010 padl rekord v návštěvnosti, kdy
festival navštívilo více jak 12 000 fanoušků
hudebních žánrů ska a punk. Ke cti pořadatelů
patří vždy bezproblémový a hladký průběh
akce.
Tento festival je svého druhu největší evropská akce! Letos se můžeme těšit například na
venezuelské Desorden Publico, britské The
Hotknives, newyorskou skupinu The Toasters,
španělské Orbint Pas, českou špičku zastoupenou skupinami Sto Zvířat, Fast food orchestra,
Prague conspiracy a mnoho dalších. Tedy,
kdo máte v srdci jamajské hudební styly a nespoutaný punk, neměli byste chybět 15.-17.7.
2011 na táborském letišti, kde se minimálně
na 3 dny oprostíte od každodenních starostí a
budete zaplaveni přívalem hudby a zlatavého
Miroslav Lazar
moku. 
Obchodní zastoupení
Obchodní zastoupení ČR a SR //
Daniel Horský
Manažer prodeje ČR+SR
M: +420 775 876 604
[email protected]
Plzeňský kraj,
Karlovarský kraj
Václav Štědronský
M: +420 602 114 632
[email protected]
Pardubický kraj, Hradec
Králové, Liberecký kraj
Daniel Horský
M: +420 775 876 604
[email protected]
Moravskoslezský kraj,
Olomoucký kraj
Marek pechal
M: +420 602 515 323
[email protected]
Zbyněk Ludačka
Key Account manager
ČR+SR - frézovací stroje a
technologie
M: +420 606 637 149
[email protected]
Středočeský kraj,
Hlavní město Praha,
Ústecký kraj
Ivan Šedivec
M: +420 724 256 544
[email protected]
Kraj Vysočina
Michal Horáček
M: +420 724 353 387
[email protected]
Zlínský kraj
Pavel Šišák
M: +420 774 273 512
[email protected]
Jihočeský kraj
Zdeněk Štedronský
M: +420 724 256 505
[email protected]
Jihomoravský kraj
Martin Vondráček
M: +420 606 754 953
[email protected]
Slovenská republika
Miroslav križan
M: +421 918 990 199
[email protected]
Německo, Rakousko,
Švýcarsko, Francie,
Benelux
petr král
M: +420 602 651 948
T: +420 381 632 286
[email protected]
Čína, Indie, Turecko, Irán
jan chyna
M: +420 724 256 504
T: +420 381 632 751
[email protected]
Skandinávie, Velká
Británie, Irsko, USA,
Kanada, Polsko
zdeněk slabý
M: +420 602 430 592
T: +420 381 632 586
[email protected]
Itálie, Španělsko,
Portugalsko, Balkán
Jižní Amerika
Zbyněk sabiniok
M: +420 775 875 118
T: +420 381 632 624
[email protected]
Bělorusko, Ukrajina,
Pobaltí, Kazachstán,
Uzbekistán, Ázerbajdžán
ivan dubrovin
M: +420 775 859 994
T: +420 381 632 405
[email protected]
Rusko a státy SNS
eva rufferová
M: +420 606 623 414
T: +420 381 632 505
[email protected]
Interní /
Kontakty na Záruční
a Pozáruční servis:
Jitka Hradílková
[email protected]
Interní /
Kontakt na poradenství
Hot line
David Rychlý
[email protected]
Miloslav Holan
[email protected]
Josef Duba
[email protected]
Obchodní zastoupení svět //
Servisní centrum mas // +420 381 74 74 74
jaroslav richter
Vedoucí servisu
M: +420 602 481 570
T: +420 381 632 582
[email protected]
Externí /
Servis kontakt pro zákazníky:
telefon: +420 381 74 74 74
příjem požadavků:
www.kovosvit.cz/servis/
Lubomír Duba
[email protected]
VYDÁVÁ:
KOVOSVIT MAS, .a.s.
náměstí Tomáše Bati 419
391 02 Sezimovo Ústí
KONTAKT:
T: +420 381 632 351
E: [email protected]
www.kovosvit.cz
REDAKČNÍ RADA:
Renata Vaňková
Martin Volný
Miroslav Lazar
Monika Sabinioková
Ladislav Dostál
Petr Novák
František Veselý
Jan Chyna
Lucie Drtinová
GRAFICKÁ ÚPRAVA:
Redgap.cz
REGISTRACE:
MK ČR E 17608
novinky
| 11
Svět obráběcích strojů
kovosvit mas
Zdvih v ose X
754; 1013 mm
750 mm
1016 mm
1270 mm
mcv 754 ; 1016 quick
MCV 750
MCV 1000
MCV 1270
Ø 520 mm
Ø 630 / 800 mm
Ø 630 / 800 mm
MCV 1000 5AX
MCu 630 / 800V-5X
MCu 630VT-5X
2000 mm
3000 mm
1500 mm
1500 mm
Mcu 2000
Mcu 3000
mmc 1500
mmc 1500 dt
2×500×500mm / 800kg
2×630×630mm / 1200kg
hmc 500
hmc 630
Vertikální
obráběcí centra
Upínací plocha stolu
Pětiosá
vertikální obráběcí
centra
Zdvih v ose X
Portálová
obráběcí centra
Paleta / Hmotnost obrobku
Horizontální
obráběcí centra
Max. průměr soustružení
Ø 690 mm
Multifunkční
soustružnicko - frézovací
centra
multicut 500 s / t
Max. průměr soustružení
Ø 180 mm
Ø 280 mm
Ø 430 mm
Ø 530 mm
sp 180
sp 280
sp 430
sph 50 cnc
Ø 550 mm / 350 mm
Ø 550 mm / 350 mm
Ø 820 mm / 530 mm
Ø 820 mm / 530 mm
masturn 550i cnc 800/1500
masturn 550i Live tool cnc 1500
masturn 820i cnc 2000/3000
masturn 820i cnc - 4500
soustružnická centra
Max. průměr materiálové tyče
Ø 65 mm
vysoceproduktivní
soustružnická centra
hiturn 65-9x
Oběžný Ø nad ložem/ nad příč.
suportem
Univerzální hrotové
soustruhy s CNC řízením
Max. síla válečkování / Max hmotnost
obrobku
50 kN / 1000kg
Speciální technologie
- válečkování
roller 2800 cnc
www.kovosvit.cz
Download

ze světa obráběcích strojů