VÝROČNÍ ZPRÁVA
ANNUAL REPORT
2013
EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd.
Člen Skupiny ÚJV / Member of ÚJV Group
Projekty s energií / Energy projects
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ANNUAL REPORT
2013
EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd.
Člen Skupiny ÚJV / Member of ÚJV Group
1
Obsah / Contents
Úvodní slovo ředitele a jednatele společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Orgány společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Struktura vlastníků společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vedení společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Organizační schéma společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zhodnocení činnosti společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Strategické záměry společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Řízení kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Lidské zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Společenská odpovědnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Zahraniční složka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Přehled hospodaření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Základní a kontaktní údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Introductory Word of the Managing Director and Executive of the Company . . . . . . . . . . 4
Company Bodies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Structure of the Company Owners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Company management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Organization diagram of the Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Review of the Company´s Operation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Strategic Plans of the Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Management of Quality, Occupational Safety and Environmental Protection . . . . . . . . . 17
Human Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Corporate Social Responsibility. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Foreign unit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Review of business management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Basic and contact data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2
3
Úvodní slovo ředitele a jednatele
společnosti
Introductory Word of the Managing
Director and Executive of the Company
Vážený společníku, vážení obchodní partneři, spolupracovníci, vážení přátelé,
po zhodnocení hospodářských výsledků společnosti bych
vás rád informoval o nejdůležitějších faktech a aktivitách
v životě EGP INVEST, spol. s r.o.
Rok 2013 byl nejúspěšnějším rokem v historii naší společnosti.
Společnost dosáhla obratu 217 016 tis. Kč, z toho 216 821 tis. Kč
v tržbách za projekty, s EBITDA 35 443 tis. Kč. Plán v tržbách jsme
překročili o 81 % a ve výnosech o 80 %.
Stejně jako v předcházejících letech měla na tomto výsledku
největší podíl naše projektově inženýrská činnost, a to především
pokračování projektu komplexní obnovy elektrárny Prunéřov II –
stavební část, na zakázkách na jaderné elektrárně Dukovany,
především na projektu Seismicita a extrémní klimatické vlivy
a retrofitech klasických elektráren Tušimice, Ledvice.
Významné byly stejně jako v roce 2012 i zakázky od skupiny ÚJV
Řež, a.s. – především realizace projektu SUSEN.
Mimořádně úspěšní jsme byli na rekonstrukci a dostavbě jaderné
elektrárny Mochovce, kde jsme se stali významným projektovým
partnerem společnosti Slovenské elektrárne, a.s. Dominovali
jsme především v činnosti „on site“, kterou jsme aplikovali s výrazným přínosem pro zákazníka i při realizaci projektu Seismicita
a extrémní klimatické vlivy jaderné elektrárny Dukovany.
Za výjimečný úspěch v profesním životě naší společnosti však
považujeme naše rovnocenné partnerství s významnou petrohradskou projektantskou organizací VNIPIET v projektu MBIR
(malý jaderný zdroj na bázi rychlých neutronů). V listopadu jsme
úspěšně předali technický projekt strojovny, který byl v prosinci
předávacím protokolem doplněn o formát 3D v software
SmartPlant americké firmy Intergraph.
Důležité pro nás však je, že tímto naše spolupráce neskončila –
i v roce 2014 se rýsují další možnosti pokračování jak v projektu
MBIR, tak i v projektech zahajovaných mimo Ruskou federaci
(Turecko, Finsko).
Budoucnost naší firmy i nadále stavíme na mladých spolupracovnících. Dále pokračujeme v rozvíjení technologické divize,
orientované především na projektování ve formátu 3D (PDMS,
PDS a nově i SmartPlant). Zde jsme úspěšně zvládli např.
projektování v 3D stavební části elektrárny Prunéřov II, čehož
jsme v plné míře využili i v projektu MBIR pro Ruskou federaci.
V roce 2013 jsme zahájili nový obor projektování, a to teplárenství.
V oblasti kvality jsme v květnu úspěšně absolvovali zákaznický
audit ÚJV Řež, a.s. Divize Energoprojekt Praha na činnosti
vykonávané při dostavbě Jaderné elektrárny Mochovce a následně i audit společnosti Slovenské elektrárne, a.s.
Dear partners, customers, co-workers, friends,
Allow me to inform you of the most important facts and
activities of the company EGP INVEST, spol. s r.o. based on
evaluation of its economical results.
The year 2013 was the most successful year in the history of
our company
Company´s revenues reached CZK 217,016 thousand; of that,
CZK 216,821 thousand for the projects, with EBITDA of CZK
35,443 thousand. Planned revenues were exceeded by 81 % and
returns by 80 %.
Like in the previous years, the highest share on this result goes to
our designing engineering activities, namely complex renovation
of the Prunéřov II power plant – civil part, Dukovany nuclear power
plant – namely the project Seismicity and extreme weather
conditions, and retrofits of Tušimice and Ledvice thermal power
plants.
Orders placed by the group of ÚJV Řež, a.s. – namely the project
SUSEN – had also a significant share similar to that in 2012.
We were extraordinary successful at reconstruction and completion of Mochovce nuclear power plant as important design
partner of the company Slovenské elektrárne. We had dominant
share in the “on site” activities, which brought a significant benefit
also to execution of the project Seismicity and extreme weather
conditions for the Dukovany nuclear power plant.
However, the extraordinary success in the professional history of
our company is our peer partnership with an important designing
organization VNIPIET Petersburg in the MBIR project (small fast
electron based nuclear source). In November, we successfully
handed over the turbine hall technical design supplemented by
a 3D format using the SmartPlant software of U.S. company
Intergraph in December.
This, however, didn't put an end to our cooperation – there are
possibilities to continue the project MBIR and other projects out
of the Russian Federation (Turkey, Finland) in year 2014.
Future of our company is based on our co-workers. We continue
developing the technological division focusing namely on 3D
designing (PDMS, PDS and SmartPlant). For example, we
successfully prepared a 3D design of Prunéřov II power plant civil
part and used this ability also for the MBIR project for the Russian
Federation.
We introduced a new designing section – heating plants in 2013.
We successfully passed the customer´s quality audit performed
by ÚJV Řež, a.s. – Division Energoprojekt Prague for activities
performed at Mochovce nuclear power plant completion, followed
by another successful audit performed by the company Slovenské
elektrárne, a.s.
Our integrated management system based on the standards
EGPI Výroční zpráva / Annual report 2013
V záři úspěšně prošel náš integrovaný systém řízení založený
na normách ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 dozorovým
auditem certifikačního orgánu Bureau Veritas Czech Republic,
spol. s r.o.
Jsme aktivním členem odborné sekce Kvalita v energetice při
Radě kvality ČR.
Mimo naše hlavní pracovní zaměření i nadále aktivně působíme
v realizační části projektu „Technické školky“ (spolu s Českou
manažerskou asociací, o.s., firmou PREFA Kompozity, a.s., VUT
Brno a Mateřskou školu Pramínek v Brně).
Velkou pozornost dlouhodobě věnujeme zapojení se do života
regionu. Pokračovali jsme v oboustranně výhodné spolupráci se
Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotní v Uherském
Hradišti. Zkušenosti z této činnosti jsme využili i na Slovensku. Od
června je zde naším partnerem Stredná priemyselná škola
stavebná Dušana Samuela Jurkoviča v Trnavě.
Dále spolupracujeme s FS VUT v Brně, Univerzitou Tomáše Bati
ve Zlíně, Nadací Tomáše Bati, Junior Achievement, o.p.s. ve
Zlíně, se Zlínskou inovační platformou a v neposlední řadě s obcí
Strání a především s městem Uherský Brod.
I v roce 2013 jsme pokračovali v charitativní činnosti s našimi
stálými partnery Domovem pro osoby se zdravotním postižením
a Oblastní charitou v Uherském Brodě. Svoje působení jsme
rozšířili i na Slovensko, kde se naším partnerem stalo Denné
detské sanatorium pohybové při FN Trnava. Dary jsme podpořili
společenské a kulturní akce regionálního významu a také
sportovce z našich řad.
V souladu s naším mottem „kvalita práce = kvalita života“ jsme
pokračovali ve zlepšování pracovního prostředí a v utužování
našeho týmu i mimo práci. Příkladem je úspěšná reprezentace
fotbalového týmu, běžeckého týmu v rámci štafetového běhu při
Pražském půlmaratonu a obnovená účast v regionálních závodech dračích lodí.
O naši radost z veleúspěšného roku 2013 jsme se v září podělili
s našimi partnery včetně spolupracujících organizací z Ruské
federace v rámci Dne energetiků.
Závěr roku jsme již tradičně završili důstojným setkáním s našimi
spolupracovníky v rámci vánoční oslavy.
Závěrem děkuji všem spolupracovníkům a dodavatelům za spolupráci a našim zákazníkům za projevenou důvěru.
ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 successfully passed the
supervisor´s audit performed by the certification body Bureau
Veritas Czech Republic, spol. s r.o.
Our company is an active member of the Quality section at the
Quality Board of the Czech Republic.
Besides our core business we continue with implementation of the
project “Technical kindergartens” (in cooperation with the Czech
Management Association, o.s., company PREFA Kompozity, a.s.,
Technical University (VUT) Brno and the kindergarten Praminek
Brno).
We pay permanent special attention to participation in the
municipality life. We continued in mutually advantageous cooperation with the Secondary technical, hotel and medical school in
Uherské Hradiště. Experiences from this activity were used also in
Slovakia – we have been having a partner here since June – the
Secondary technical civil engineering school of Dušan Samuel
Jurkovič in Trnava.
We cooperate with the Civil Engineering Faculty of VUT Brno,
Tomas Bata University in Zlín, Tomas Bata Found, Junior
Achievement, o.p.s. Zlín, Zlín Innovation Platform and the
municipality of Strani and the city of Uherský Brod.
Our charity activities continued also in 2013 – e.g., with established partner Home for persons with health impairment and
Regional charity in Uherský Brod. We expanded our activities also
to Slovakia and started cooperation with the Daily Children´s
Convalescent Hospital at the Faculty Hospital Trnava. We donated to regional social and cultural actions and supported our
sportsmen.
We continued improving the working environment and socialising
of our team also out of the work in line with our motto “quality
of work = quality of life”. Examples include successful representation of the football team, relay running team at the Prague
half-marathon and renewed participation in the regional Dragon
ships race.
We shared our success in year 2013 together with our partners
and cooperating organizations form the Russian Federation
during the Power Engineers Day.
The end of the year was, again, was celebrated together with our
co-workers at a Christmas party.
I would like to thank all our co-workers and suppliers for their cooperation, and our customers for their confidence in our company.
Buďme hrdi na naši firmu a naše výsledky – budoucnost
máme ve svých rukou.
Let´s be proud of our company and our results – our future is
in our own hands.
Ing. Petr Sláčala, MBA
ředitel a jednatel společnosti
Ing. Petr Sláčala, MBA
Managing Director and Executive of the Company
4
5
Orgány společnosti
Company bodies
JEDNATELÉ
EXECUTIVES
Statutárním orgánem společnosti EGP INVEST, spol. s r.o. jsou
jednatelé. Za společnost jednají vždy alespoň dva jednatelé.
Ing. Petr Sláčala, MBA
Ing. Jan Benešík
Ing. Jiří Holub
The Company's statutory body (authorized representatives) are
its Executives. Always at least two Executives act on behalf of the
Company.
Ing. Petr Sláčala, MBA
Ing. Jan Benešík
Ing. Jiří Holub
DOZORČÍ RADA
Ing. Miroslav Horák, MBA – předseda dozorčí rady
Ing. Karel Bíža – člen dozorčí rady
Ing. František Pírek, MBA – člen dozorčí rady
SUPERVISORY BOARD
Ing. Miroslav Horák, MBA – Chairman of the Supervisory Board
Ing. Karel Bíža – Member of the Supervisory Board
Ing. František Pírek, MBA – Member of the Supervisory Board
Struktura vlastníků společnosti
Structure of the Company Owners
EGP INVEST, spol. s r.o. je stoprocentní dceřinou společností ÚJV
Řež, a.s. a je tedy součástí uskupení firem tvořící Skupinu ÚJV.
EGP INVEST is one hundred percent subsidiary of ÚJV Řež and,
therefore, it forms a part of the ÚJV Řež Group of companies.
EGPI Výroční zpráva / Annual report 2013
Vedení společnosti
Company management
MANAGEMENT SPOLEČNOSTI / COMPANY MANAGEMENT
Ing. Petr Sláčala, MBA
ředitel společnosti
Managing Director
Ing. Jan Benešík
výkonný ředitel pro výrobu
Production Executive Manager
Ing. Jiří Holub
výkonný ředitel pro obchod
Sales Executive Manager
Ing. Ludmila Velecká
výkonný ředitel pro ekonomiku a finance
Executive Manager for Economy and Finance
Ing. Jaromír Marášek
– divize elektro a SKŘ
– Electrical and SKŘ Division
Ing. František Fiedler
– divize strojní technologie a jaderná
– Mechanical and Nuclear
Technology Division
ŘEDITELE DIVIZÍ / DIVISION DIRECTORS
Ing. Stanislav Kučera
– divize stavební I.
– Construction Division I.
Ing. Jaroslav Oubram
– divize stavební II. Praha
– Construction Division II. Prague
ŘEDITEL PROJEKTU / PROJECT MANAGER
VEDOUCÍ ÚTVARŮ / HEADS OF DEPARTMENST
Ing. Dušan Šišpera
– MO34-Dostavba
– MO34-Building Extensions
Věra Mošťková
– útvar personální
– HR department
Ing. Antonín Sigmund
– útvar smluvní a fakturace
– Contractual and billing
department
Ing. Jaroslav Prachař
– útvar ISŘ a sdílených služeb
– IMS and shared services
department
6
7
Organizační schéma společnosti
DOZORČÍ RADA
Útvar personální
ÚSEK ŘEDITELE
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI
EGP Invest o.z. Trnava
Útvar ISŘ
a sdílených služeb
Sekretariát
Asistent
Úsek výrobní
Výkonný ředitel pro výrobu
Divize stavební I.
Ředitel divize
Divize stavební II. Praha
Ředitel divize
Úsek ekonomický a finanční
Výkonný ředitel
pro ekonomiku a finance
Divize elektro a SKŘ
Ředitel divize
Divize strojní technologie
a jaderná
Ředitel divize
Úsek obchodní
Výkonný ředitel pro obchod
Útvar smluvní
a fakturace
Útvar právní
MO 34 – Dostavba
Energetika
EGPI Výroční zpráva / Annual report 2013
Organization diagram of the Company
SUPERVISORY
BOARD
EGP Invest o.z. Trnava
Human Resource
Department
Managing Director Section
Managing Director
IMS and Shared
Services Department
Secretarial Services
Assistant
Production Section
Production Executive Manager
Construction Division I.
Division Director
Construction Division II.
Prague
Division Director
Economic and Finance Section
Executive Manager for
Economy and Finance
Electrical and
SKŘ Division
Division Director
Mechanical and Nuclear
Technology Division
Division Director
Sales Section
Sales Executive Manager
Contract and
Invoicing
Department
Legal Department
MO 34 – Building
Extensions
Power Engineering
4
8
5
9
Zhodnocení činnosti společnosti
Review of the Company´s Operation
VÝROBNÍ ČINNOST
PRODUCTIVE ACTIVITY
Rok 2013 byl opětovně zaměřen na vyhledávání nových zákazníků.
Byly realizovány významné zakázky v České a Slovenské
republice a také v Ruské federaci a to pokračováním stávajících
i nově vzniklých. V České republice to byly mj. akce pro
ČEZ a.s. a to zodolnění na seismicitu a extrémní klimatické vlivy
Hlavních výrobních bloků Jaderné elektrárny Dukovany a Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II.
Ve Slovenské republice byla naše činnost především zaměřena
na pokračování projektových prací při dostavbě 3. a 4. bloku
Jaderné elektrárny Mochovce.
Byla rozvinuta projektová činnost, zpracovávání projektové
dokumentace MBIR pro zákazníka z Ruské federace.
Dále byla zpracována projektová dokumentace na desítky
menších akcí a tím byla zajištěna všeprofesní vytíženost všech
spolupracovníků.
Soustavné vzdělávání našich projektantů je zajišťováno především organizovanými semináři České komory autorizovaných
inženýrů a techniků.
Významně jsme přispěli zpracováním koncepčních architektonických studií, které určují budoucí stavebně technické
koncepce projektovaných akcí.
V roce 2013 jsme zpracovávali významné zakázky ve stupni
STUDIE PROVEDITELNOSTI, které řeší variantní možnosti. Po
stanovení kritérií se varianty vyhodnotí tak, aby vzniklo nejlepší
technicko-ekonomické (ale také estetické) řešení jako doporučení pro zákazníky. Tyto STUDIE PROVEDITELNOSTI
řešíme všeprofesně a jsou významným podkladem – zadáním
pro stupně dokumentace podle obecné legislativy.
Společnost EGP INVEST, spol. s r.o. má vypracované postupy
pro zpracovávání nabídek v rámci veřejných zakázek.
Z hlediska kategorizace projektových a inženýrských činností
naše společnost zpracovávala výkony především pro průmyslové, energetické a občanské stavby ve stupních:
• Technicko-ekonomické studie proveditelnosti, průzkumy,
architektonické návrhy, vizualizace
• Projektová dokumentace pro účely vydání územního a stavebního povolení
• Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
• Realizační dokumentace
• Dokumentace stávajícího stavu
• Dokumentace skutečného provedení
• Odborné pomoci technicko-ekonomického zaměření a další
dle specifických požadavků zadavatelů
• Výkon autorského dozoru a technického dozoru investora.
The year 2013 was focused on search for new customers.
We realized important projects in the Czech and the Slovak
republics, and in the Russian Federation – both the existing and
the new ones. In the Czech Republic, they included, inter alia,
activities for ČEZ, a.s., namely seismic reinforcement and
extreme weather conditions for the Dukovany nuclear power
plant and Complex renovation of the Prunéřov II power plant.
In Slovakia, we focused namely on continuing design activities
at Mochovce NPP units 3&4 completion.
We developed designing activities and prepared design documentation MBIR for a customer from the Russian Federation.
We also prepared design documentation for tens of smaller
orders, thus ensuring use of professional capabilities of all our
workers.
Continuous education of our designers is provided namely by
seminars organized by the Czech Chamber of Authorized Engineering and the Building Technicians.
We had significant share on preparation of conceptual architectonic studies defining the future civil technical concepts of
designed projects.
In 2013 we worked on important orders in the FEASIBILITY
STUDY stage dealing with possible feasibility alternatives. After
defining the criteria, the alternatives are assessed to reach the
best technical – economic (and esthetical) solution recommended to the customer. These FEASIBILITY STUDIES are allprofession and create an important input for the documentation
stages in line with general legislation.
The company EGP INVEST, spol. s r. o. prepared procedures for
preparation of bids for public tenders.
Our company performed designing and engineering activities
mainly for industrial, power engineering and civil construction
industries in the following stages:
• Technical – economic feasibility studies, surveys, architectonical proposals, visualisations
• Design documentation for the territorial and construction
permit issue proceedings
• Documentation for the construction contractor selection
• Performance documentation
• Documentation of actual conditions
• As-built documentation
• Professional technical – economic assistance and other
assistance type based on specific customers´ requirements
• Author´s supervision and investor´s technical supervision
EGPI Výroční zpráva / Annual report 2013
Mezi významné zákazníky, pro které jsme realizovali zakázky,
patří zejména:
• Energetika – ČEZ a.s. – Jaderná elektrárna Dukovany,
Škoda JS a.s., ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o., METROSTAV a.s., na Slovensku Slovenské elektrárne, a.s., ENEL
INGEGNERIA E RICERCA S.P.A., org. zložka, EUROBUILDING a.s., VÚJE Trnava a.s., Jadrová a vyraďovacia
spoločnosť, a.s. a Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s., v Ruské federaci akciová společnost TASMO.
• Průmyslové stavby – ÚJV Řež a.s., Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.
Vedle vybraných velkých zakázek v ČR i v zahraničí jsme zpracovávali projektovou dokumentaci i k zakázkám regionálního
charakteru.
Our important customers included namely:
• Power engineering – ČEZ, a.s. – Dukovany nuclear power
plant, Skoda JS, a.s., ČEZ ENERGOSERVIS, spol. s r.o.,
METROSTAV, a.s.; Slovakia: Slovenské elektrárne, a.s.,
ENEL INGEGNERIA E RICERCA S.P.A., organizational unit,
EUROBUIDLING, a.s., VUJE Trnava, a.s., Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., and Jadrová energetická spolocnosť
Slovenska, a.s.,; Russian Federation: joint stock company
TASMO
• Industrial construction – ÚJV Řež a.s., Institute of Applied
Mechanic Brno, s.r.o.
Besides selected large orders in CR and abroad we prepared
also design documentation for regional projects.
VYBRANÉ ZAKÁZKY REALIZOVANÉ V ROCE 2013
THE SELECTED CONTRACTS IMPLEMENTED IN 2013
Seismické zodolnění nosných konstrukcí stavebních
objektů Hlavních výrobních bloků JE Dukovany
V JE Dukovany pokračuje seismické zodolňování nosných konstrukcí bezpečnostně významných objektů Hlavních výrobních
bloků (HVB). Projekční práce zajišťuje naše společnost.
Jde o objekty: Reaktorovna, Podélná etažérka, Příčné etažérky
jednotlivých bloků, Strojovna a Čerpací stanice chladící a požární
vody obou HVB. Souběžně se seizmickým zodolněním probíhá
i posouzeni a případné zodolnění těchto objektů na extrémní
klimatické vlivy (EKV) – sníh a vítr.
Projektově byly zpracovány a na základě těchto projektů zrealizovány požadavky na zodolnění konstrukcí vyplývající ze
seizmických a statických výpočtů u objektů Čerpacích stanic
příslušejících HVB I a HVB II. U těchto objektů se jednalo
o zesílení některých prvků ocelové konstrukce střechy. Tyto práce
byly pro každý objekt ukončeny zpracováním a vydáním Hodnotící zprávy, jejíž součástí je Kvalifikační protokol objektu.
V současné době se projektově i realizačně zajišťuje zodolnění
objektů etažérek HVB I, tj. společné Podélné etažérky a dvou
Příčných etažérek příslušejících k 1. resp. 2. bloku. Příprava
projektové dokumentace těchto objektů se musela přizpůsobit
časovým podmínkám realizace a to hlavně ve vazbě na práce,
které je možno provádět pouze po dobu odstávek jednotlivých
bloků. Proto byla realizační dokumentace rozdělena na několik
dílčích celků, jejichž členění odpovídá požadavku na plynulý
průběh všech navržených zodolňujících prací jak v době odstávky
tak i mimo ni. Požadavky a rozsah na zodolnění konstrukcí
vyplynul ze seismických a statických výpočtů, které byly
provedeny na modelu celého HVB I. U těchto objektů jde jednak
o zesílení v místech stávajícího uložení hlavních ocelových nosníků stropů na konzoly, které jsou přivařeny k zabetonovaným
kotevním deskám ve stěně reaktorovny a jednak přikotvení
stropních konstrukcí ke stěnám reaktorovny pomocí nově
navržených kotev. Tyto práce obnáší vyvrtání stovek otvorů pro
kotvy do stěny reaktorovny, osazení kotevních trnů včetně
vyrobení navržených ocelových prvků kotev a jejich montážní
Seismic reinforcement of supporting structures of the
Reactor power block buildings in Dukovany NPP
Dukovany NPP continues with seismic reinforcing of supporting
structures of safety important reactor power block buildings
(RPB). Designing activities are provided for by our company.
They include the following buildings: Reactor building, Lengthwise and Cross-side electrical buildings of individual units,
Turbine hall and Cooling and firewater pumping station for both
RPBs. Seismic reinforcement is also connected with assessment and eventual reinforcement of these buildings for extreme
weather conditions – snow and wind.
Requirements for structure reinforcement resulting from seismic
and static calculations resulted in preparation of designs and
their subsequent implementation for the pumping stations of
RPB I and RPB II, namely reinforcing of certain roof steel
supporting structure components. The works were completed by
preparation and issue of the Assessment report for each building
including the Building qualification protocol.
Current activities include design preparation and implementation
of reinforcement of RPB I electrical buildings, i.e., common
Lengthwise side electrical building and two Cross-side electrical
buildings of unit 1 and 2, respectively. Preparation of design
documentation for these buildings had to be accommodated to
the implementation time sequence, namely with regard to works
that can be performed during outages only. Therefore, the
performance documentation (detail designs) was divided to
several partial sets corresponding with requirements for smooth
course of all designed reinforcing works both during outage and
operation. Requirements and scope of structure reinforcement
resulted from seismic and static calculations performed for the
complete RPB I model. The reinforcement includes both existing
placement of the main roof steel structures on supports welded
to embedded anchoring plates in the reactor hall walls, and
additional anchoring of the roof structures to the reactor hall
walls with new designed anchors. These works include drilling of
hundreds of anchoring openings to the reactor hall walls,
10 11
kompletace přímo na stavbě. V projektové přípravě probíhá
spolupráce s fakultou stavební VUT v Brně.
Pro plynulý průběh realizace byla v JE Dukovany zřízena naše
skupina Designer on-site, která zajišťuje vyznačování kotev přímo
v reálu. Skupina využívá zkušenosti z obdobné činnosti na
dostavbě 3. a 4. bloku JE Mochovce.
Předmětem dalšího postupu projektových a následně realizačních prací jsou objekty Reaktorovny a Strojovny HVB I.
Pro druhý výrobní blok byly provedeny základní výpočty na
modelu, na základě kterých se bude následně zpracovávat
dokumentace. Veškeré práce musí být provedeny do doby, kdy
bude ČEZ, a.s. u jednotlivých bloků žádat Státní úřad pro jadernou bezpečnost o novou licenci na jejich provoz na dalších
deset let. Objekty HVB I (1. a 2. blok) musí být zodolněny do konce
roku 2015 a objekty HVB II (3. a 4. blok) pak do konce roku 2017.
Realizace II. etapy projektu vyřazování JE A-1
Vybudování úložiště pro ukládání velmi nízko kontaminovaných zemin
Výstavba úložiště velmi nízkoaktivních odpadů VNAO,
Mochovce
installation of the anchoring elements including production of
designed anchor steel structures and their installation assembly
directly on the site. Designing preparation is done in cooperation
with the Faculty of Civil Engineering of the Technical University
(VUT) Brno.
To ensure smooth performance of activities, a Designer on-site
group was established in Dukovany NPP marking the anchors
directly in the premise. The group uses experiences of similar
activities performed in Mochovce NPP units 3&4 completion
project.
Further design and performance activities will continue with the
RPB reactor building and Turbine hall.
Basic model calculations were performed for unit 2 to be used
as inputs for documentation preparation. All activities must be
performed before ČEZ, a.s., submits an application to the State
Nuclear Safety Authority for new operational license for another
ten years. RPB I buildings (units 1 and 2) must be reinforced
by the end of 2015, RPB II buildings (units 3 and 4) by the end
of 2017.
A-1 NPP decommissioning project stage II
Construction of repository for very low contaminated soil
Construction of repository for very low active waste (VLAW)
Mochovce
EGP INVEST, spol. s r.o. zpracoval dokumentaci pro stavební
povolení úložiště velmi nízkoaktivního odpadu (VNAO) pro
VÚJE a.s. Trnava. Úložiště bude sloužit pro ukládání nové
kategorie odpadu s velmi nízkou hladinou aktivity, umístěné
v areálu JZ RÚ RAO Mochovce tak, aby navazovalo na rozšíření
stávajícího úložiště RÚ RAO. Technické řešení VNAO je rozděleno na tři samostatně navazující etapy:
• Část pro ukládání odpadu VNAO, která bude zahrnovat
úložné prostory, rozdělené na tři etapy. Součástí úložných
prostorů bude i zastřešení zavážené části a pomocné přímo
související zařízení, jako je drenážní systém a kontrolní
šachty.
• Kontrolní nádrž, která bude sloužit pro sběr a kontrolu potenciálních průsaků vod z drenážních systémů, pro všechny tři
etapy.
• Manipulační budova, která bude sloužit pro manipulaci s odpadem.
Zahájení zkušebního provozu I etapy úložiště VNAO se předpokládá v roce 2015.
EGP INVEST, spol. s r.o. prepared documentation for the
construction permit for VLAW repository for VÚJE, a.s. Trnava.
The repository will be used for storage of new waste category
with very low activity levels located in the area of Mochovce NI
RAW Republic Repository (RR) by extension of existing RAW
RR. Technical solution of VLAW is divided to three independent
subsequent stages:
• VLAW storage part including storage facilities divided to three
stages. The storage areas will also include covering of filled
part and direct auxiliary facilities, such as the drainage
system and inspection shafts.
• Inspection tank for collection and monitoring of eventual
water leaks from the drainage system for all three stages.
• Handling building used for waste handling.
Trial operation of VLAW repository stage I is assumed to begin
in year 2015.
Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II – OB 11 – stavební část
V celém roce 2013 provázeli naši společnost činnosti spojené
se stavbou „KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY PRUNÉŘOV II“. V roce 2012 byla pro dodavatele stavební části firmu
Metrostav a.s. (MTS) zpracována realizační dokumentace.
V průběhu realizace v roce 2013 byla zajišťována pro MTS
Technická pomoc projektanta s přímou účastí na stavbě. Dále
jsme se podíleli na projednání a zpracování více jak 250 změn,
které byly vyvolány v průběhu realizace stavby. V souběhu
s realizací stavby s řadou stavebních objektů byly zahájeny
činnosti, které souvisí s postupným dokončováním stavby a pře-
Complex renovation of Prunéřov II power plant – OB 11 –
civil part
Our company continued with activities connected with the
project “Complex renovation of Prunéřov II power plant” throughout the year 2013. We prepared detail design documentation
for the civil contractor – company Metrostav, a.s. (MTS) in 2012.
During the implementation phase in 2013, we provided the
Designer´s technical assistance directly on the site. We also
participated in discussion and incorporation of more than 250
changes raised during the implementation phase. Together with
implementation of activities, we initiated activities for set of
buildings related with gradual construction completion and
EGPI Výroční zpráva / Annual report 2013
dáváním jednotlivých stavebních objektů jako je zpracovávání
dokumentace skutečného provedení stavby, podkladů k provozním předpisům a další.
MBIR – víceúčelový výzkumný reaktor
V projektu MBIR (malý jaderný zdroj na bázi rychlých neutronů)
společnost EGP INVEST, spol. s r.o. zpracovala projektovou
dokumentaci strojovny s vyvedením výkonu. Veškerá dokumentace byla vypracována v souladu s legislativou Ruské
federace s respektováním zvláštností výzkumného jaderného
zařízení. V listopadu byl úspěšně předán technický projekt
strojovny, který byl v prosinci doplněn o formát 3D v software
SmartPlant americké firmy Intergraph.
Dostavba 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Mochovce
Projektové práce byly vykonávány na základě kontraktů s firmami Slovenské elektrárne, a.s. a Inžinierske stavby, a.s.
Košice formou dodávky projektové dokumentace v úrovni „Detail
design“ v členění na konstrukční celky „titulní listy“ podle původního ruského projektu, projekty místností a ostatní požadavky
na jednotlivé projekty ze strany firmy Inžinierske stavby, a.s.
Košice. Koordinační tým investora dostavby dodává projektantům podklady ve formě validovaných technologických dat
v nepravidelných intervalech. Veškeré časové milníky jsou
vedeny v centrálním harmonogramu prací zakázky. Správce
harmonogramu se tak v tomto případě stává neodmyslitelnou
součástí procesu řízení zakázky. Každý projektový tým má na
starost svůj dílčí projekt (místnost), který spravuje od prvotní
prohlídky staveniště až po montáž posledního zabudovaného
prvku. Zcela zásadní požadavky klade investor na statické
výpočty. Naši statici vyvíjejí ve spolupráci s odborníky investora
veškeré postupy statických výpočtů pro kotvení zabudovaných
prvků. Projektanti také zajišťují podpůrné činnosti přímo na
staveništi „on site“, kde kontrolují veškeré práce od zaměření až
po montáž každého kotevního prvku.
OBCHODNÍ ČINNOST
Obchodní činnost naší společnosti probíhala v aktivním trendu,
který byl zaměřen na vyhledávání nových potencionálních
zákazníků, zejména v zahraničí. Dále bylo značné úsilí
věnováno i udržování obchodních vztahů s tradičními partnery.
Klíčovými zákazníky pro EGPI zůstávají zejména energetické
firmy ČEZ, a.s., Slovenské elektrárne, a.s., ÚJV Řež a.s. Dále
i dodavatelské společnosti – např. Metrostav a.s., Inžinierské
stavby, a.s. Košice, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., ŠKODA JS
a.s. a další.
Novými zahraničními obchodními partnery se staly společnosti
ROSATOM, resp. VNIPIET, kde se podařilo v rámci konsorcia
(s partnerskými firmami TASMO, a.s. a ARPO, a.s.) získat
zakázku v Ruské federaci. Jednalo se o zpracování technického
projektu turbínového ostrova pro výzkumný jaderný reaktor
MBIR v ruském Dimitrovgradu.
Pro rok 2014 předpokládáme pokračovat ve spolupráci s našimi
osvědčenými obchodními partnery a dále rozvíjet a posilovat
obchodní příležitosti v zahraničí.
handover of individual buildings, such as preparation of as-built
documentation, inputs for operational instructions, etc.
MBIR – Multi-purpose research reactor
For the MBIR project (small fast neutron based nuclear source),
EGP INVEST, spol. s r.o. prepared the turbine hall design
documentation with power outlet. All documentation was prepared in compliance with the Russian legislation while observing
the special features of research nuclear installation. In November, we successfully handed over the turbine hall technical
design supplemented by a 3D format using the SmartPlant
software of U.S. company Intergraph in December.
Mochovce nuclear power plant units 3&4 completion
Design activities were performed based on contracts with the
companies Slovenské elektrárne, a.s., and Inžinierske stavby,
a.s., Košice (ISK), as delivery of design documentation on the
“Detail design” level divided to structural units “title lists”
according to original Russian documentation, design “by rooms”
and other requirements for individual designs presented by ISK.
The completion investor´s coordination team provides the
designers with inputs in form of validated technological data in
irregular intervals. All time milestones are recorded in the central
job order time schedule. Thus, the time schedule administrator
becomes an inseparable part of the order management process.
Each design team is in charge of its partial design (room)
managed from the first site walkdown up to installation of the last
embedded component. The investor applies very specific
requirements on the static calculations (stress analysis). Our
structural designers, in cooperation with investor´s professionals, developed all static calculation procedures for anchoring of
embedded components. The designers also perform supporting
activities directly on the site checking all activities from measuring up to installation of every single anchoring point.
BUSINESS ACTIVITIES
Business activities of our company have active trend focused on
search for new potential customers, namely abroad. Big attention was paid to continuing business relations with our standard
partners.
Key EGPI customers include namely the power engineering
companies, such as ČEZ, a.s., Slovenské elektrárne, a.s., ÚJV
Řež, a.s. and supplier´s companies – e.g., Metrostav a.s., ISK
Košice, ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., ŠKODA JS a.s. and
others.
New foreign partners include the companies ROSATOM or
VNIPIET where our company in consortium with partner
companies TASMO, a.s. and ARPO, a.s. won a contract in the
Russian Federation – preparation of technical design of the
turbine island for research nuclear reactor MBIR in Russian
Dimitrovgrad.
We assume to continue our cooperation with standard business
partners and to develop and strengthen business opportunities
abroad also in 2014.
12 13
Za perspektivní oblast v rámci Evropské unie, zejména v Německu a Itálii, považujeme proces inženýrských a projekčních
prací souvisejících s vyřazováním jaderných elektráren
z provozu. Jde jak o likvidaci vlastních jaderných elektráren, tak
i o skladování a ukládání radioaktivních odpadů a dalších
souvisejících aktivit. Navážeme v této oblasti na stávající kontakty se snahou dospět do fáze komerční spolupráce.
V širším obchodním zájmu naší společnosti pro rok 2014 jsou
i potenciální trhy v Africe, Asii a Jižní Americe, kde v těchto případech začínáme spolupracovat se společností AF-Consult
Czech Republic s.r.o.
Formu obchodní činnosti i nadále budeme stavět na osobních
vztazích, což podpoříme intenzivní účastí na konferencích
a kongresech.
Potential areas in the European union – namely Germany and
Italy – include the engineering and design activities related with
decommissioning of nuclear power plants including removal of
own nuclear power plants and storage and depositing of
radioactive waste and other related activities. We will develop
existing contacts to reach eventual commercial cooperation.
Wider business interest areas of our company for year 2014
include potential markets in Africa, Asia and South America,
where we start cooperating with the company AF-Consult Czech
Republic s.r.o.
Our business activities will continue to be based on personal
relations to be contributed to also by intense participation in
conferences and congresses.
MAJOR EVENTS IN 2013
VÝZNAMNÉ POČINY A UDÁLOSTI ROKU 2013
Únor
• Společnost EGP INVEST, spol. s r.o. se stala členem exkluzivního Firemního klubu Erste Corporate Banking České
spořitelny
Březen
• Pracovní návštěva Rosatomu v EGP INVEST, spol. s r.o. pod
vedením náměstka generálního ředitele Vjačeslava Aleksandroviče Peršukova doprovázeného ředitelem projektu
MBIR Aleksandrem Aleksandrovičem Tuzovem a Jevgenijem
Viktorovičem Lavrešovem, ředitelem firmy TASMO
Duben
• Aktivní účast a prezentace EGP INVEST, spol. s r.o. na konferenci Quality of Energy Management na Slovensku
• Účast EGP INVEST, spol. s r.o. na vyhlášení výsledků regionálního kola XIII. ročníku ceny Ď v Uherském Hradišti, kam
byl nominován Domovem pro osoby se zdravotním postižením v Uherském Brodě
• Účast štafety EGP INVEST, spol. s r.o. a jednotlivců na
Pražském půlmaratonu
Květen
• Úspěšné absolvování zákaznického auditu společnosti ÚJV
Řež, a.s. – divize Energoprojekt Praha
• Pracovní konzultace k projektu MBIR za účasti zástupců
společností EGP INVEST, spol. s r.o., VNIPIET, TASMO,
GNC NIIAR a ROSATOM
• V EGP INVEST, spol. s r.o. se uskutečnil první ročník akce
„Den dětí v EGPI“
Červen
• Vítězství mužstva EGP INVEST, spol. s r.o. na X. ročníku
turnaje v malé kopané o „Putovní pohár GŘ ÚJV Řež“
Červenec
• Pracovní konzultace k projektu MBIR za účasti zástupců
společností EGP INVEST, spol. s r.o., VNIPIET, TASMO,
GNC NIIAR a ROSATOM
• EGP INVEST, spol. s r.o. organizoval první ročník fotbalového turnaje Mochocup na Slovensku
EGPI Výroční zpráva / Annual report 2013
February
• Company EGP INVEST, spol. s r.o. became member of
exclusive Company club Erste Corporate Banking of the
Czech Savings Bank
March
• Working visit of ROSATOM representatives in EGP INVEST,
spol. s r.o. led by the General Director deputy Mr. Viaceslav
Alexandrovic Persukov accompanied by the Director of MBIR
project Mr. Alexander Alexandrovic Tuzov and director of the
company TASMO, Mr. Jevgeniy Viktorovic Lavres
April
• Active participation and presentation of EGP INVEST, spol.
s r.o. in the conference Quality of Energy Management in
Slovakia
• Participation of EGP INVEST, spol. s r.o. in announcement of
results of the regional round of XIII year of the “D” award in
Uherské Hradiště – nominated by the Home for persons with
health impairment in Uherský Brod
• Participation of relay-race team and individuals of EGP
INVEST, spol. s r.o. in the Prague half-marathon
May
• Successful customer´s audit performed by the company ÚJV
Řež, a.s. – division Energoprojekt Prague
• Work level consultation for the MBIR project at presence of
representatives of EGP INVEST, spol. s r.o., VNIPIET,
TASMO, GNC NIIAR and ROSATOM
• The 1st year of the “Children´s Day” in EGP INVEST, spol. s r.o.
June
• Victory of EGP INVEST, spol. s r.o. team in the 10th year of
the small football tournament ”Challenge cup of the General
Director of ÚJV Řež”
July
• Working level consultation for the MBIR project at presence
of representatives of EGP INVEST, spol. s r.o., VNIPIET,
TASMO, GNC NIIAR and ROSATOM
• EGP INVEST, spol. s r.o. organized the 1st year of the football cup Mochocup in Slovakia
Srpen
• EGP INVEST, spol. s r.o. otevřel v rámci dostavby jaderné
elektrárny Mochovce operativní kancelář EFD (Engineering
Field Design)
• Účast posádky EGP INVEST, spol. s r.o. na závodech Dračích lodí v Ostrožské Nové Vsi
Září
• Úspěšné absolvování dozorového auditu integrovaného
systému řízení podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS
18001 certifikačním orgánem Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o.
• Aktivní účast EGP INVEST, spol. s r.o. na semináři o možnostech česko-ruské spolupráce v energetice v Sankt Peterburku
• EGP INVEST, spol. s r.o. získal v rámci hodnocení CZECH
TOP 100 ratingové hodnocení ČEKIA Stability Award za rok
2013 "AA vynikající".
• EGP INVEST, spol. s r.o. organizoval ke Dni energetiků
společenské setkání svých zákazníků a dodavatelů
Říjen
• Aktivní účast EGP INVEST, spol. s r.o. na fóru „ATOMEXEvropa“ v Brně
• Účast EGP INVEST, spol. s r.o. na podnikatelské misi na
Ukrajině v rámci návštěvy prezidenta ČR
• Účast EGP INVEST, spol. s r.o. na jednání pracovní skupiny
pro spolupráci v energetice mezi ČR a Běloruskem v Praze
• Účast EGP INVEST, spol. s r.o. na jednání Britsko-českého
jaderného fóra
• Účast EGP INVEST, spol. s r.o. na zasedání Českokazachstánské pracovní skupiny pro spolupráci v energetice v Praze
• Aktivní účast EGP INVEST, spol. s r.o. na prezentaci průmyslových firem a středních škol města s názvem BRODexpo
2013 v Uherském Brodě
Listopad
• EGP INVEST, spol. s r.o. finalistou soutěže Vstřícný zaměstnavatel
Prosinec
• Pracovní setkání zástupců EGP INVEST, spol. s r.o. a Divize
Integrita a technický inženýring společnosti ÚJV Řež, a.s.
v Uherském Brodě
• Vítězství družstva EGP INVEST, spol. s r.o. na druhém
ročníku badmintonového turnaje čtyřher DZP OPEN 2013
August
• EGP INVEST, spol. s r.o. opened the operative office EFD
(Engineering Field Design) as part of the Mochovce NPP
completion project
• Participation of EGP INVEST, spol. s r.o. team in the Dragon
ships race in Ostrozska Nova Ves
September
• Successful supervisory audit of integrated management
system pursuant to the standards ISO 9001, ISO 14001 and
OHSAS 18001 performed by the certification body Bureau
Veritas Czech Republic, spol. s r.o.
• Active participation of EGP INVEST, spol. s r.o. in seminar
regarding possible Czech-Russian cooperation in power
engineering in Sankt Petersburg
• EGP INVEST, spol. s r.o. obtained CEKIA rating Stability
Award for year 2013 “AA excellent” as part of CZECH TOP
100 rating
• EGP INVEST, spol. s r.o. organized a common meeting with
its customers and suppliers as part of the Power Engineers
Day
October
• Active participation of EGP INVEST, spol. s r.o. in the forum
“ATOMEX-Europe“ in Brno
• Participation of EGP INVEST, spol. s r.o. in an business
mission in Ukraine as part of visit of the CR President
• Participation of EGP INVEST, spol. s r.o. in negotiations of
the working group for cooperation in power engineering
between CR and Belorussia in Prague
• Participation of EGP INVEST, spol. s r.o. in negotiations of
the British-Czech Nuclear Forum
• Participation of EGP INVEST, spol. s r.o. in the meeting of
Czech-Kazakhstan Working Group for cooperation in power
engineering in Prague
• Active participation of EGP INVEST, spol. s r.o. in presentation of industrial companies and secondary schools of the
town named BRODexpo 2013 v Uherský Brod
November
• EGP INVEST, spol. s r.o. became the finalist of the competition “Accommodating employer”
December
• Working level meeting of EGP INVEST, spol. s r.o. and the
Division Integrity and technical engineering representatives
of ÚJV Řež, a.s., in Uherský Brod
• Victory of the EGP INVEST, spol. s r.o. team in the second
year of badminton doubles DZP OPEN 2013
14 15
Strategické záměry společnosti
Strategic Plans of the Company
VIZE SPOLEČNOSTI:
COMPANY VISION:
„Být stabilní společností v rámci skupiny ÚJV – vyhledávaným partnerem významných dodavatelů, provozovatelů
a uživatelů jaderných a dalších technologií – poskytující
špičková profitabilní řešení a služby s vysokou přidanou
hodnotou jak v projektové a inženýrské činnosti, tak v oblasti vývoje a inovací.“
“To be a stable company within the ÚJV group – attractive
partner of important suppliers, operators and users of
nuclear and other technologies – providing topic profitable
solutions and services with high added value both in designing and engineering activities, and in development and
innovation area.”
Z VIZE a veleúspěšného roku 2013 vyplývá, že se i nadále
budeme zaměřovat na energetiku včetně jaderné v lokalitě ČR,
SR i v zahraničí, především v Ruské federaci. I nadále jsme
přesvědčeni, že energetika je odvětvím, které se i přes globální
krizi bude dále rozvíjet. Stranou nebudeme nechávat i další trhy,
především technologických staveb a oblast teplárenství. Proto
náš marketing zaměřujeme i na stavební firmy z TOP 10 v ČR
a TOP 5 ve SR a také významné dodavatele technologických
celků. Chceme se stát respektovaným partnerem ruských firem,
a to jak projektantských tak i investorských. Velkou pozornost
věnujeme i vývoji a inovacím.
Jsme členy Technologické platformy „Udržitelná energetika“.
Zde chceme především využít naší erudice v projektu „chytré
sítě“ (GRIDS) a vývoje „inteligentních kabelů“ SIFLEKS. Máme
také připraven tým projektového řešení biotechnologií. Náš
inovační program zaměřený na „soft výstupy“ je ve Zlínském
kraji známý.
Na základě této naší aktivity jsme i v roce 2013 aktivně spolupracovali se Zlínskou inovační platformou. I nadále sázíme na
mladé projektanty, konstruktéry. Soustředíme se především
na středoškoláky, jejich přípravu a výchovu. Úzce spolupracujeme se Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotní
v Uherském Hradišti a nově i se Strednou priemyselnou školou
stavebnou Dušana Samuela Jurkoviča v Trnavě.
Spolu s firmou PREFA Kompozity, a.s., VUT Brno, Českou manažerskou asociací a soukromou mateřskou školkou Pramínek
v Brně (má návaznost i na Základní školu) pokračujeme v realizačních pracích projektu „Technické školky“, který má za cíl
odhalit technické geny již u dětí v předškolním věku. Rádi
bychom také tento projekt uplatnili ve Zlínském kraji.
Všechny tyto činnosti vycházejí ze solidního základu a jsou zarámovány a podpořeny kvalitou.
Our VISION and highly successful year 2013 show our future
focus – power engineering including the nuclear in CR, SR and
abroad, namely in the Russian Federation. We are convinced
that power engineering is industry with continuous development
despite the global crisis. We will neither forget other markets,
namely technological constructions and heating industry.
Therefore, our marketing focuses also on the civil construction
companies from TOP 10 in CR and TOP 5 in SR and important
suppliers of technological units. We want to become a respected
partner of Russian companies – both designing and investment.
We pay high attention to development and innovation. We are
member of the Technological Platform “Sustainable power
engineering”. Here, we would like to use our skills in the “smart
grid” project (GRIDS) and development of “intelligent cables”
SIFLEKS. We have also prepared a team for design solution of
biotechnologies. Our innovation programme aimed at “soft
outputs” is well known in the Zlín region. Based on this activity,
we continued our active cooperation with the Zlín Innovation
Platform also in 2013. We continue relaying on young designers
and design engineers. We concentrate namely on secondary
school students, their preparation and education.
We have close cooperation with the Secondary technical, hotel
and medical school in Uherské Hradiště and also with the
Secondary technical civil engineering school of Dušan Samuel
Jurkovič in Trnava.
In cooperation with the company PREFA Kompozity, a.s., VUT
Brno, Czech Management Association and private kindergarten
Praminek in Brno (has relations also with the Primary school) we
continue the “Technical kindergarten” project aimed at finding of
technical genes in small children. We would like to use this
project also in the Zlín region.
All our activities are based on firm foundations and are framed
and backed up with quality.
EGPI Výroční zpráva / Annual report 2013
Řízení kvality, bezpečnosti a ochrany
životního prostředí
Management of Quality, Occupational
Safety and Environmental Protection
Pro zajištění kvality projektových prací a výkonu inženýrských
činností v investiční výstavbě, má společnost EGP INVEST,
spol. s r.o. zaveden a certifikován integrovaný systém řízení dle
norem ISO 9001, OHSAS 18001 a ISO 14001. V roce 2013 byl
certifikačním orgánem Bureau Veritas Czech Republic, spol.
s r.o. proveden dozorový audit, který konstatoval, že systém řízení je funkční a že bylo prokázáno jeho udržování a zlepšování.
Účinnost a efektivnost jednotlivých systémů pravidelně přezkoumáváme, a tím prokazujeme svému vlastníkovi, obchodním
partnerům a ostatní veřejnosti, že naše činnosti jsou kvalifikované, na vysoké úrovni, šetrné k životnímu prostředí, a že
pečujeme o bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců.
Úspěšně jsme absolvovali zákaznický audit společností ÚJV
Řež, a.s. – divize Energoprojekt Praha a Slovenské elektrárne,
a.s. zaměřený na naše činnosti při dostavbě 3. a. 4. bloku
jaderné elektrárny Mochovce.
V roce 2013 absolvovali naši zaměstnanci školení pro práci ve
výškách a pravidelné školení BOZP a PO. Nebyl zaznamenán
žádný pracovní úraz.
Vytyčené cíle v oblasti ochrany životního prostředí jsme splnili
a naplňovali požadavky příslušné legislativy vztahující se na
naši činnost. V roce 2013 nebyla zaznamenána žádná událost
s negativním environmentálním dopadem.
O své zkušenosti se umíme podělit i s veřejností, např. na
konferenci QEM 2013 – Quality of Energy Management na Slovensku nebo na mezinárodní konferenci "Perspektivy rozvoje
hospodářské spolupráce České republiky s Ruskou federací,
zeměmi, členy BRICS – tradičními obchodními partnery českých
firem“.
Jsme aktivní v odborné sekci Kvalita v energetice při Radě
kvality ČR.
Quality of designing activities and performance of engineering
activities in the investment construction in EGP INVEST, spol.
s r.o. is ensured by implemented and certified integrated
management system pursuant to the standards ISO 9001,
OHSAS 18001 and ISO 14001. In 2013, the certification body
Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o. performed the
supervision audit confirming functional management system and
it proved its maintenance and improvement.
Efficiency and effectiveness of individual systems is reviewed in
regular intervals, thus proving the quality, high level, environmental friendship of our activities and care for safety and
protection of health of our employees to our owner, business
partners and other public.
We successfully passed the customer´s audit performed by the
company ÚJV Řež, a.s., – division Energoprojekt Prague,
and Slovenské elektrárne, a.s., focused on our activities at
Mochovce NPP units 3&4 completion.
Our employees passed the training of works at heights and
regular OH&S and FP training in 2013. No working accident was
recorded. No event with environmental impact was recorded in
2013.
We share our experiences also with the public, e.g., in the
conference QEM 2013 – Quality of Energy Management in
Slovakia or in international conference “Perspectives of economic cooperation development among the Czech Republic, the
Russian Federation, BRICS members – traditional business
partners of Czech companies.”.
We are an active member of the professional section “Quality in
the power engineering” at the Quality Board of CR.
Lidské zdroje
Human Resources
V oblasti lidských zdrojů vedení společnosti naplňovalo personální strategii tak, aby se vytvářel motivovaný, schopný
a výkonný personál, zaměřený na proces zlepšování činnosti
naší společnosti.
Strategické cíle personální politiky
• získávat pro společnost schopné a výkonné spolupracovníky,
soustavně rozvíjet jejich potenciál v souladu s potřebami společnosti a udržet je ve společnosti
• vytvářet předpoklady pro osobní rozvoj a optimální uplatnění
každého jednotlivce
In HR area, the company management followed the HR strategy
so as to establish motivated, capable and effective personnel
focused on the improvement process of activities in our
company
Strategic goals of HR policy
• To get capable and efficient workers for the company, ensure
continuous development of their potential in line with the
company needs and their keeping in the company
• To create assumptions for personal development and optimal
application of each individual worker
16 17
• soustavně získávat účelné informace pro potřeby personálního řízení a trvale jimi disponovat
• účinně realizovat systém personálních činností spolupracovníků všech řídících úrovní
• co nejvíce sladit zájmy společnosti se zájmy spolupracovníků
• aktivně zapojit spolupracovníky do pracovního a sociálního
dění společnosti a motivovat je jako tvůrce podnikové kultury
• podporovat výkonově orientované pracovní chování spolupracovníků
Vývoj v personální oblasti
Společnost k 31. 12. 2013 zaměstnávala celkem 123 osob,
z toho 79 mužů a 44 žen. Z uvedeného počtu má 66 % vysokoškolské vzdělání, 32 % středoškolské vzdělání a 2 % vyučení.
Průměrný věk spolupracovníků se oproti roku 2012 snížil o 1 rok
na hodnotu 40 let. Nemocnost se meziročně snížila o 2,15 %
na 1,6 %.
• To continue obtaining effective information for the HR management and permanent availability thereof
• To ensure efficient implementation of personnel activities
system for workers at all management levels
• To harmonize company interests with the workers´ interests
in maximum possible way
• To ensure active participation of workers in the working and
social events of the company and their support as creators of
the company culture
• To support performance oriented working behaviour of the
workers
HR area development
The company employed 123 persons as at 31 December 2013;
of that, 79 men and 44 women. Of them, 66% have university
education, 32% secondary education and 2% are vocational
school graduates. Average age decreased by 1 year to 40 compared with the year 2012. Sick-leave ratio decreased annually
by 2.15% to 1.60%.
2%
Struktura vzdělání
Education structure
Vysokoškolské / university
32%
Stredoškolské / secondary school
66%
Výcvik a vzdělávání
Pro rozvoj znalostí a kvalifikace svých zaměstnanců zpracovává
firma každoročně „Plán výcviku a odborné přípravy zaměstnanců EGPI“. V roce 2013 byl tento plán zaměřen na oblasti:
• Vzdělávání projektantů v rámci ČKAIT
• Novela stavebního zákona včetně prováděcích předpisů
• Specifická školení projektantů pro vstup do jaderných zařízení
• Školení projektantů v systému PDMS
• Školení projektantů v systému Smart Plant 3D společnosti
Intergraph
• Firemní kultura, kultura bezpečnosti v jaderné energetice
a související změny v dokumentaci ISŘ EGPI
• Vzdělávání v bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Periodické školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP
a PO
- Školení o bezpečnosti při práci ve výškách
- Školení řidičů referentských vozidel
• Nácvik prezentačních dovedností vybraných zaměstnanců
• Jazyková příprava vybraných zaměstnanců
EGPI Výroční zpráva / Annual report 2013
Vyučení / vocational school
Education and training
In order to develop knowledge and qualification of the employees, the company prepares the “Education and professional
preparation plan of EGPI employees” in annual intervals. In
2013, it focused on the following areas:
• Development of designers as part of CKAIT
• Update of the Building act including executive regulations
• Specific training of designers to enter nuclear facilities
• Training of designers in PDMS system
• Training of designers in the Intergraph´s 3D SmartPlant system
• Company culture, safety culture in the nuclear power engineering and related changes in EGPI IMS documentation
• Education in OH&S area
- Periodical OH&S and FP training of leading workers
- Safety training for works et heights
- Training of company car drivers
• Training of presentation skills of selected employees
• Language preparation of selected employees
Společenská odpovědnost
Corporate Social Responsibility
EGP INVEST, spol. s r.o. je transparentní společností, která se
dlouhodobě chová tak, aby svou činností přispívala k udržitelnému rozvoji a napomáhala celkovému zlepšování stavu
společnosti. Naše firma chápe společenskou odpovědnost jako
koncepci dobrovolného závazku, který jde nad rámec zákonných povinností.
Obchodní vztahy s našimi partnery jsou postaveny na vzájemné
důvěře a tak, aby obě strany měly ze spolupráce prospěch.
Zákazníkům navrhujeme taková řešení zakázek, která budou
nejlépe vyhovovat jejich požadavkům. Velikou pozornost věnujeme platební disciplíně vůči svým obchodním partnerům a při
odvodových povinnostech vůči státu.
Mezi významné společenské akce pořádané EGP INVEST, spol.
s r.o. můžeme zařadit společenské setkání pozvaných zákazníků, dodavatelů a významných osobností k oslavě Dne
energetiků, které pořádáme jednou za dva roky.
Naše společnost postupnými kroky zlepšuje pracovní prostředí
a podporuje i mimo pracovní aktivity svých zaměstnanců. A to
vše k naplnění svého motta „kvalita práce = kvalita života“.
Mezi podporované akce lze zařadit účast běžecké štafety
a jednotlivců na Pražském půlmaratonu, vítězství fotbalového
týmu na X. ročníku turnaje v malé kopané o „Putovní pohár GŘ
ÚJV Řež“, účast posádky EGP INVEST, spol. s r.o. na závodě
Dračích lodí v Ostrožské Nové Vsi a na Slovensku pořádání
fotbalového turnaje Mochocup.
Pro děti našich spolupracovníků jsme uspořádali první ročník
„Dne dětí v EGPI“, kterého se zúčastnilo 30 dětí v doprovodu
svých rodičů. Podle kladných ohlasů bude tato akce mít pokračování i v dalších letech.
Rok 2013 byl pak završen setkáním všech spolupracovníků
v rámci vánoční oslavy.
Oceněním péče o zaměstnance pak byla finálová účast EGP
INVEST, spol. s r.o. v soutěži Vstřícný zaměstnavatel v kategorii
nad 25 zaměstnanců, kterou pořádal Podnikatelský inkubátor
Kunovice.
Zajímá nás i dění v našem regionu. Pokračovali jsme ve
spolupráci se Střední školou průmyslovou, hotelovou a zdravotnickou z Uherského Hradiště. Rozvinuli jsme spolupráci
s Domovem pro osoby se zdravotním postižením v Uherském
Brodě, kterým jsme za dlouholetou spolupráci a podporu byli
nominováni do projektu „Cena Ď“. Finančními dary jsme podpořili Oblastní charitu v Uherském Brodě, a to Terapeutickou
dílnu sv. Justiny a také další kulturní a sportovní akce regionálního významu.
Prostřednictvím naší organizační složky na Slovensku jsme
v červnu zahájili spolupráci se Strednou priemyselnou školou
stavebnou Dušana Samuela Jurkoviča v Trnavě. Charitativní
činnost jsme rozšířili i na Slovensko, kde se naším partnerem
stalo Denné detské sanatorium pohybové při FN Trnava.
EGP INVEST, spol. s r.o. is a transparent company with longterm behaviour aimed at contribution to sustainable development and overall improvement of the company status. Our
company understands the corporate responsibility as voluntary
commitment above the scope of legal duties.
Business relations with our partners are based on mutual trust
and benefit for both parties. Solutions proposed to our clients
are solutions best meeting their requirements. We pay specific
attention to the payment discipline towards our business partners and contributions to the state.
Important social activities organized by EGP INVEST, spol. s r.o.
include social meetings with invited customers, suppliers and
important persons to celebrate the Power Engineers Day organized once in two years.
Our company takes steps for gradual improvement of working
environment and supports, inter alia, activities of its employees
to meet its motto “quality of work = quality of life”.
Supported actions include participation of the relay-race and
individual runners in the Prague half-marathon, victory of the
football team in the 10th annual tournament in small football in
the “Challenge cup of the General Director of ÚJV Řež”,
participation of EGP INVEST, spol. s r.o. team in the race of
Dragon ships in Ostrozska Nova Ves and organization of football
tournament Mochocup.
We organized the first event of the “Children´s day in EGPI”
attended by 30 children and their parents. Based on positive
feedback, this event will be held also in the future.
We closed the year 2013 at a Christmas party of all employees.
Our care for employees was acknowledged by participation of
EGP INVEST, spol. s r.o. in the final round of competition
“Accommodating employer” in the category 25+ employees
organized by the Business incubator Kunovice.
We are also interested in our region. We continued our cooperation with the Secondary technical, hotel and medical school in
Uherské Hradiště. We developed cooperation with the Home for
persons with health impairment in Uherský Brod, which nominated us for our long-term cooperation and support to the
project “D Award”. We financially supported the Regional charity
in Uherský Brod, namely the Therapeutic workshop of saint
Justina and other cultural and sport events of regional importance.
Through our organizational unit in Slovakia we started cooperation with the Secondary technical civil engineering school of
Dušan Samuel Jurkovič in Trnava last June. Our charity
activities expanded also to Slovakia – the Daily Children´s
Convalescence Hospital at the Faculty Hospital in Trnava
became our partner.
EGP INVEST, spol. s r.o. is – either as whole or through its
individual employees – member of many organizations,
18 19
EGP INVEST, spol. s r.o. je kolektivním nebo prostřednictvím
svých zaměstnanců členem řady organizací, asociací, komor
apod. Nadále aktivně působíme v realizační části projektu
„Technické školky“ (spolu s Českou manažerskou asociací, o.s.,
firmou PREFA Kompozity, a.s., VUT Brno a Mateřskou školu
Pramínek v Brně). Dále spolupracujeme s Fakultou stavební
VUT v Brně, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Nadací Tomáše
Bati, Junior Achievement, o.p.s. ve Zlíně, se Zlínskou inovační
platformou a v neposlední řadě s obcí Strání a především
s městem Uherský Brod.
associations, chambers, etc. We continue active participation in
the “Technical kindergarten” project (together with the Czech
Management Association, o.s., company PREFA Kompozity,
a.s., VUT Brno and Kindergarten Praminek in Brno).
We cooperate with the Civil Engineering Faculty of VUT Brno,
Tomas Bata University in Zlín, Tomas Bata Found, Junior
Achievement, o.p.s. Zlín, Zlín Innovation Platform and the municipality of Strani and the city of Uherský Brod.
Zahraniční složka
Foreign unit
Název:
EGP Invest, spol. s r.o., Uh. Brod, ČR – organizačná zložka
Identifikační údaje:
IČ: 35590491,
DIČ: SK2020393870
Sídlo organizační složky:
Jána Bottu 2, 917 88 Trnava, Slovenská republika
Datum vzniku organizační složky:
14. 10. 1994
Právní forma:
Organizační složka zahraniční osoby
Vedoucí organizační složky:
Ing. Petr Sláčala, MBA
Ing. Jan Benešík
Rozhodující předmět činnosti:
Projektování pozemních, průmyslových a inženýrských staveb
a zpracování projektové dokumentace pro pozemní, průmyslové a inženýrské stavby, inženýrská činnost ve stavebnictví.
Ostatní předměty činnosti:
Zprostředkování dodávky stavebních prací
Zahraniční obchodní činnost v rozsahu volné živnosti
Činnost organizační složky:
Hlavní činností organizační složky jsou projektové práce při
dostavbě 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce. Přímo na
stavbě působí skupina projektantů „on site“. Předmětem práce
on-site inženýra je znalost konkrétně přidělené části objektu až do
úrovně jednotlivého kotevního prvku. Po nastudování projektové
dokumentace kontroluje pracovník „on-site“ veškeré práce od
vrtání až po samotnou montáž prvku. Velmi úzká spolupráce
s pracovníky zákazníka napomáhá vývoji nových pracovních
postupů s cílem zaručené kvality dodávky. Dohodnuté postupy
jsou používány přímo na stavbě, lze tedy konstatovat, že pracovníci stavebního dodavatele pracují pod odborným dohledem
projektanta. Vzhledem k rostoucímu tlaku investora na progres
výstavby se tým „on-site“ stále vyvíjí a rozšiřuje.
Name:
EGP Invest, spol. s r.o., Uh. Brod, CR – organizational unit
Identification data:
Company identification number: 35590491
Tax identification number: SK2020393870
Seat of the organization unit:
Jana Bottu 2, 917 88 Trnava, Slovak Republic
Date of establishment of the organizational unit:
14 October 1994
Legal form:
Organizational unit of foreign entity
Organizational unit manager:
Ing. Petr Sláčala, MBA
Ing. Jan Benešík
Core business:
Designing of ground, industrial and engineering constructions
and preparation of design documentation for ground, industrial and engineering constructions, engineering activities in
the building industry
Other business:
Mediation of the civil work deliveries
Foreign business activities in the scope of free trade
Activities of the organizational unit:
The main activities of the organizational unit include the design
activities at Mochovce nuclear power plant Units 3&4 completion. A group of designers is working directly “on site”. The
on-site engineer must know specific assigned portion of the
design down to the level of individual anchoring element. After
studying the design documentation, the “on-site” worker monitors all works starting from the drilling up to the element
installation. Very close cooperation with client´s workers helps to
develop new working procedures to ensure delivery quality.
Agreed procedures are used directly on the site. Thus, the civil
contractor workers work directly under designer´s professional
supervision. The “on-site” team is being constantly developed
EGPI Výroční zpráva / Annual report 2013
Od začátku srpna 2013 funguje na základě požadavku zákazníka,
společnosti ENEL, přímo na staveništi elektrárny (lokalita 1) nová
projektová kancelář. Jedná se o specializovanou operativní
kancelář EFD (Engineering Field Design), která řeší úkoly vzniklé
na rozhraní projektové dokumentace a realizace stavby. Veškeré
zde prováděné projektové činnosti spadají pod STO (Site
Technical Office) oddělení zákazníka.
and expanded considering increasing Owner´s pressure on the
construction process.
A new designing office was established in early August 2013
directly on the power plant site (locality 1) based on requirement
of the client – ENEL company. It is a specialized operative office
EFD (Engineering Filed Design) solving tasks occurring on the
design documentation boundaries and construction performance. All designing activities performed in this office fall under
Client´s STO (Site Technical Office).
Přehled hospodaření
Review of business management
Významné meziroční změny ve struktuře výkazu zisků
a ztrát
Tržby z hlavní provozní činnosti vykazují proti minulému roku
nárůst o 173 %, tj. v absolutní hodnotě 91 764 tis. Kč. Výši tržeb
ovlivnilo především plnění zakázky na dostavbě 3. a 4. bloku
Jaderné elektrárny Mochovce, zpracování projektové dokumentace MBIR do Ruské federace a akce pro ČEZ, a.s. Oblast
výkonové spotřeby vykazuje meziroční nárůst o 36 379 tis. Kč.
Z hlediska struktury se jedná především o vyšší kooperace
o 32 970 tis. Kč, což souvisí se zvýšením v oblasti tržeb.
U ostatních ukazatelů v rámci služeb se jedná o nevýznamné
meziroční hodnoty. Porovnání podílu celkové spotřeby z výkonů
ve srovnání s předcházejícím obdobím vykazuje snížení o 3 %.
Tyto skutečnosti pozitivně ovlivnily ukazatel přidané hodnoty,
který dosáhl výše 121 963 tis. Kč.
Provozní hospodářský výsledek pozitivně ovlivnil ukazatel
ostatních provozních nákladů, který meziročně vykazuje snížení
o 5 936 tis. Kč. V loňském roce jeho výši negativně ovlivnil odpis
pohledávek, který byl řešen mimosoudním vyrovnáním prostřednictvím Dohody o urovnání. Oblast osobních nákladů se
v meziročním srovnání zvýšila o 12 640 tis. Kč. Toto zvýšení
souvisí s nárůstem počtu zaměstnanců a s jejich odměňováním
v návaznosti na oblast tržeb.
Naopak negativně tento ukazatel ovlivnila tvorba rezervy na
podnikatelská rizika ve výši 15 599 tis. Kč. Jedná se o případná
rizika související s plněním zakázky na dostavbě 3. a 4. bloku
Jaderné elektrárny Mochovce.
Vlivem popsaných skutečností provozní hospodářský výsledek vykazuje zisk ve výši 32 765 tis. Kč, tj. meziroční nárůst
o 29 375 tis. Kč.
Hospodářský výsledek z finančních operací vykazuje zisk ve
výši 2 462 tis. Kč. Jedná se o meziroční zvýšení o 4 077 tis. Kč.
Hospodářský výsledek před zdaněním představuje zisk ve výši
35 227 tis. Kč.
V roce 2013 došlo k vykázání odložené daňové pohledávky
z rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy, z rezerv na odměny
Significant annual changes in the profit and loss account
structure
Revenues from the core business rose by 173%, i.e., CZK
91,764 thousand compared with the previous year. The revenues were affected namely by performance of the activities at
Mochovce nuclear power plant units 3&4 completion, preparation of MBIR design documentation for the Russian Federation
and activities for ČEZ, a.s.
Performance consumption rose annually by CZK 36,379
thousand. It includes mainly higher cooperation that rose by
CZK 32,970 thousand, which is related with increased revenues.
Other service indicators show minor annual values. Share of
consumption on performance compared with the previous period
has decreased by 3%. These facts had positive influence on the
added value indicator that reached CZK 121,963 thousand.
Operational income was positively affected by the other
operational costs indicator with annual decrease by CZK 5,936
thousand. Its last-year value was negatively affected by
depreciation of accounts receivable that was solved by amicable
settlement in form of a Settlement agreement. Personal costs
have annually increased by CZK 12,640 thousand. This increase is related with increased headcount and remuneration in
relation with the area of services.
On the other hand, this indicator was negatively influenced by
formation of reserve for business risks in amount of CZK 15,599
thousand. They include eventual risks related with performance
of the order at Mochovce nuclear power plant units 3&4
completion.
These facts influenced the operational income resulting in profit
of CZK 32,765 thousand, i.e., annual growth by CZK 29,375
thousand.
Profit from financial operations reached CZK 2,462 thousand,
i.e., annual growth by CZK 4,077 thousand.
Profit before taxation reached CZK 35,227 thousand.
Deferred tax account receivable resulting from difference
between accounting and tax depreciation, reserves of CEOs
20 21
jednatelů, nevyčerpanou dovolenou a na odměny zaměstnanců.
Daňové odpisy byly uplatněny u všech kategorií majetku. Výše
odložené daně činí -458 tis. Kč.
Výsledek hospodaření za účetní období roku 2013 vykazuje zisk
ve výši 25 502 tis. Kč
bonuses, unspent vacation and bonuses of employees was
shown in 2013. Tax depreciation was applied for all equity
categories. Deferred tax reaches CZK -458,000.
Profit for the accounting period of year 2013 reached CZK
25,502 thousand.
Významné meziroční změny ve struktuře rozvahy
Celková hodnota aktiv vykazuje meziroční zvýšení o 54 011 tis.
Kč. Nárůst byl zaznamenán především u oběžných aktiv, z toho
u pohledávek o 42 912 tis. Kč a finančního majetku o 10 573 tis.
Kč. Výši pohledávek ovlivnila především jejich evidence
k 31. 12. 2013 na zakázce „Jadrová elektráreň Mochovce dostavba 3. a 4. bloku“ a „IJAU MBIR“.
Vlastní kapitál společnosti se zvýšil o 24 877 tis. Kč. Pozitivně se
projevil nárůst výsledku hospodaření běžného účetního období
o 24 447 tis. Kč. Stav cizí zdrojů se zvýšil o 28 997 tis. Kč. Tuto
skutečnost ovlivnilo zvýšení ostatních rezerv o 16 144 tis. Kč
a závazků o 15 934 tis. Kč. Výše závazků souvisí s plněním akcí
„Jadrová elektráreň Mochovce dostavba 3. a 4. bloku“, „IJAU
MBIR“ a „Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II, OB 11, stavební část“.
U úvěrů byla provedena úhrada provozního úvěru ve výši
1 000 tis. Kč a investičního úvěru ve výši 2 081 tis. Kč.
Significant annual changes in the balance sheet structure
Overall assets rose annually by CZK 54,011 thousand. The
growth was recorded namely for the current assets; of them,
CZK 42,912 thousand for accounts receivable and CZK 10,573
thousand for financial assets. Accounts receivable were affected
namely by their recording as at 31 December 2013 in the project
“Mochovce NPP units 3&4 completion” and “IJAU MBIR”.
Company equity increased by CZK 24,877 thousand. Growth of
current accounting period had positive effect by its growth by
CZK 24,447 thousand. Not-own sources increased by CZK
28,997 thousand. This fact was influenced by growth of other
reserves by CZK 16,144 thousand and liabilities by CZK 15,934
thousand. Level of liabilities is related with performance of the
projects “Mochovce nuclear power plant units 3&4 completion”
and “IJAU MBIR” and “Complex renovation of the Prunéřov II
power plant, OB 11, civil part”.
Loans: payment of the operational loan of CZK 1,000 thousand
and investment loan of CZK 2,081 thousand.
Finanční situace a platební schopnost
Společnost se vypořádala se všemi odvodovými povinnostmi
do státního rozpočtu i k orgánům sociálního a zdravotního
pojištění. Finanční situaci společnosti lze hodnotit jako dobrou.
Ukazatele zadluženosti dosahují optimálních hodnot. Dosažená
výše tržeb pozitivně ovlivnila ukazatele rentability.
EGPI Výroční zpráva / Annual report 2013
Financial situation and solvency
The company has settled all its obligations regarding contributions to the state budget and to the social and medical
insurance companies. Financial situation of the company is good.
The indebtedness indicators reach optimal values. Reached
revenues had positive influence on the profitability indicators.
Struktura tržeb / Structure of sales
2010
(v tis. Kč)
(in thousand CZK)
2011
(v tis. Kč)
(in thousand CZK)
2012
(v tis. Kč)
(in thousand CZK)
2013
(v tis. Kč)
(in thousand CZK)
Projektové práce
Designing works
124 288
134 429
125 057
216 821
Pronájem budov
Lease of buildings
132
159
159
159
Kopírovací práce
Copying works
11
19
13
10
Ostatní výkony
Other services
102
26
25
26
Celkový součet
Total
124 533
134 633
125 254
217 016
2013
217,0
125,3
2012
Celkové tržby
v letech 2010 – 2013 (v mil. Kč)
Total revenues
in 2010 – 2013 (CZK millions)
134,6
2011
124,5
2010
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
22 23
Výkaz zisků a ztrát – vybrané údaje / Profit and loss account – selected data
2010
(v tis. Kč)
(in thousand CZK)
2011
(v tis. Kč)
(in thousand CZK)
2012
(v tis. Kč)
(in thousand CZK)
2013
(v tis. Kč)
(in thousand CZK)
122 340
137 615
125 059
216 841
Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží
Production consumption and cost of goods sold
55 406
67 157
58 499
94 878
Přidaná hodnota
Value Added
66 934
70 458
66 560
121 963
Osobní náklady
Personnel expenses
54 599
56 573
56 803
69 443
Ostatní provozní náklady
Other operating expenses
1 085
917
6 671
735
Provozní hospodářský výsledek
Profit (loss)
7 096
6 562
3 390
32 765
-2 087
-1 237
-1 615
2 462
2 383
1 287
1 673
762
113
60
- 42
- 458
Hospodářský výsledek z běžné činnosti
Income from ordinary activity
3 609
3 592
1 055
25 502
Hospodářský výsledek za účetní období
Profit (loss) of current accounting period
3 609
3 592
1 055
25 502
Hospodářský výsledek před zdaněním
Profit before tax
5 009
5 325
1 775
35 227
Výkony a prodej zboží
Production and revenues from merchandise
Hospodářský výsledek z finančních operací
Profit (loss) from financial operations
Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná
Income tax from ordinary activity – due
Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená
Income tax from ordinary activity – deferred
35,2
2013
Hospodářský výsledek
před zdaněním
v letech 2010 – 2013 (v mil. Kč)
Income before taxation
in 2010 – 2013 (CZK millions)
1,8
2012
2011
5,3
2010
5,0
0
EGPI Výroční zpráva / Annual report 2013
5
10
15
20
25
30
35
40
Rozvaha – vybrané údaje / Balance sheet – selected data
2010
(v tis. Kč)
(in thousand CZK)
2011
(v tis. Kč)
(in thousand CZK)
2012
(v tis. Kč)
(in thousand CZK)
2013
(v tis. Kč)
(in thousand CZK)
Aktiva celkem
Total assets
69 647
116 501
86 731
140 742
Dlouhodobý majetek
Fixed assets
18 901
18 726
16 666
17 197
Oběžná aktiva
Current assets
50 356
96 932
69 802
123 146
512
3 470
3 288
3 147
40 001
74 838
55 415
98 149
9 617
18 492
3 994
14 567
390
393
263
399
Pasiva celkem
Total liabilities
69 647
116 051
86 731
140 742
Vlastní kapitál
Equity
34 055
37 468
38 245
63 122
3 609
3 592
1 055
25 502
34 501
78 520
48 480
77 477
2 195
5 301
1 764
17 908
Dlouhodobé závazky
Long-term liabilities
–
35
1 808
123
Krátkodobé závazky
Short-term liabilities
17 748
41 895
24 512
42 131
Bankovní úvěry a výpomoci
Bank loans and assistances
14 558
31 289
20 396
17 315
1 091
63
6
143
Zásoby
Inventory
Krátkodobé pohledávky
Short-term accounts receivable
Finanční majetek
Financial assets
Časové rozlišení
Accruals and deferrals
Hospodářský výsledek
Profit (loss)
Cizí zdroje
Not-own sources
Rezervy
Reserves
Časové rozlišení
Accruals and deferrals
63,1
2013
Vlastní kapitál
v letech 2010 – 2013 (v mil. Kč)
Equity capital
over the period 2010 – 2013 (CZK millions)
2012
38,2
2011
37,5
34,1
2010
0
10
20
30
40
50
60
70
24 25
Zpráva nezávislého auditora
o ověření účetní závěrky
Independent auditor's report on the
review of the financial statements
Základní a kontaktní údaje
Basic and contact data
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
EGP INVEST, spol. s r.o.
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2580
IČ: 16361679
DIČ: CZ16361679
IDENTIFICATION DATA
EGP INVEST, spol. s r.o.
Registered at the Regional court Brno, section C, insert 2580
Company registration number: 16361679
Tax identification number: CZ16361679
Předmět činnosti
Projektová činnost ve výstavbě
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
Subject of business
Designing activities in the building industry
Execution of constructions, their modifications and removal
Production, trade and service not defined in annexes 1 to 3
of the Trade act
Kontaktní údaje
Česká republika
EGP INVEST, spol. s r.o.
Ant. Dvořáka 1707
688 01 Uherský Brod
Telefon: +420 572 610 311
Fax: +420 572 633 725
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.egpi.cz
Contact data
Czech Republic
EGP INVEST, spol. s r.o.
Ant. Dvořáka 1707
688 01 Uherský Brod
Phone: +420 572 610 311
Fax: +420 572 633 725
E-mail: [email protected]
http://www.egpi.cz
Pracoviště Praha
Novákových 970/41
180 00 Praha 8
Telefon: +420 284 681 400
Prague office
Novákových 970/41
180 00 Prague 8
Phone: +420 284 681 400
Slovenská republika
EGP Invest, spol. s r.o., Uh. Brod, ČR – organizačná zložka
Jána Bottu 2
917 08 Trnava, SK
Telefon: +421 335 353 124
E-mail: [email protected]
Slovak Republic
EGP Invest, spol. s r.o., Uh. Brod, CR – organizational unit
Jána Bottu 2
917 08 Trnava, SK
Phone: +421 335 353 124
E-mail: [email protected]
26 27
EGPI S ÚSMĚVEM
PROJEKTY S ENERGIÍ
EGPI Výroční zpráva / Annual report 2013
EGP INVEST, spol. s r.o., projektová a inženýrská společnost
Ant. Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2580
IČ: 16361679
DIČ: CZ16361679
Telefon: +420 572 610 311, Fax: +420 572 633 725
E-mail: [email protected]
www.egpi.cz
EGP INVEST, spol. s r.o., designing and engineering company
Ant. Dvořáka 1707, 688 01 Uherský Brod
Registered at the Regional court in Brno, section C, insert 2580
Company registration number: 16361679
Tax identification number: CZ16361679
Phone: +420 572 610 311, Fax: +420 572 633 725
E-mail: [email protected]
www.egpi.cz
EGPI Výroční zpráva / Annual report 2013
Download

Výroční zpráva EGPI za rok 2013