ARTICLES OF ASSOCIATION OF
ORFİN FINANSMAN ANONIM ŞIRKETI
1.
INCORPORATION
ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ
1. KURULUŞ
A joint stock company is hereby incorporated by and
between the founders whose full names, titles, residences
and nationalities are specified herein below, in
accordance with the provisions of the Turkish
Commercial Code regarding immediate incorporation of
joint stock companies:
Aşağıda tam adları, soyadları, unvanları, ikamet adresleri
ve uyrukları belirtilen kurucular tarafından, Türk Ticaret
Kanunu’nun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları
hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket
kurulmuştur:
RCI Banque SA, Banque, a société anonyme
(corporation) organized under French law,
registered in the Bobigny Trade and Companies
Register under the number B 306 523 358, having
its registered offices at "14 avenue du Pavé Neuf,
93160 Noisy le Grand Cedex, France" and holding
the Turkish tax identity number 7340614485
("RCI");
DIAC SA, a société anonyme (corporation)
organized under French law, registered in the
Bobigny Trade and Companies Register under the
number 702 002 221, having its registered offices
at "14, avenue du Pavé Neuf, 93160 Noisy Le
Grand, France" and holding the Turkish tax
identity number 2950443208
(A)
Fransa kanunları uyarınca usulüne uygun olarak
kurulmuş olan, Bobigny Ticaret Sicili’nde (R.C.S) B 306
523 358 sicil numarası ile kayıtlı bulunan, merkezi "14
avenue du Pavé Neuf, 93160 Noisy le Grand Cedex,
Fransa" adresinde kain ve 7340614485 no'lu Türk vergi
kimlik numarası sahibi bir anonim şirket olan RCI
Banque SA ("RCI"),
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Ordu Yardımlaşma Kurumu, a mutual assistance
institution functioning as a pension fund organized
and existing under the Military Personnel
Assistance And Pension Fund Law no. 205,
registered in the Ankara Trade Register under the
number 11267 and having its headquarters at "Ziya
Gökalp Caddesi No. 64, 06600 Kurtuluş, Ankara,
Turkey" ("OYAK");
(B)
Fransa kanunları uyarınca usulüne uygun olarak
kurulmuş olan, Bobigny Ticaret Sicili’nde (R.C.S) 702
002 221 sicil numarası ile kayıtlı bulunan, merkezi "14
avenue du Pavé Neuf 93160 Noisy le Grand Cedex,
Fransa" adresinde kain ve 2950443208 no'lu Türk vergi
kimlik numarası sahibi bir anonim şirket olan DIAC SA,
(C)
205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu'na
göre kurulmuş olan, Ankara Ticaret Sicili'nde 11267 sicil
numarası ile kayıtlı bulunan, merkezi "Ziya Gökalp
Caddesi No: 64 06600 Kurtuluş Ankara, Türkiye" olan ve
bir emeklilik fonu olarak hizmet veren bir yardımlaşma
kurumu olan Ordu Yardımlaşma Kurumu ("OYAK"),
(D)
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası
13100440980 olan ve "Esat Caddesi No: 59/15
Kavaklıdere, Ankara, Türkiye" adresinde mukim bir Türk
Doğa SOYSAL, a Turkish citizen, holding the vatandaşı olan Doğa SOYSAL,
Turkish Citizenship Number 13100440980 and
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası
residing at "Esat Caddesi No: 59/15 Kavaklıdere, (E)
25831329182 olan ve "Güniz Sokak No: 5/5 Kavaklıdere,
Ankara, Türkiye"
Ankara, Türkiye" adresinde mukim bir Türk vatandaşı
Güney ARIK, a Turkish citizen, holding the olan Güney ARIK.
Turkish Citizenship Number 25831329182 and
residing at "Güniz Sokak No: 5/5 Kavaklıdere,
Ankara, Türkiye".
2.
COMMERCIAL TITLE
2. TİCARET UNVANI
The commercial title of the Company is "ORFİN
Finansman Anonim Şirketi" and will be referred to as Şirketin ticaret unvanı "ORFİN Finansman Anonim
Şirketi" olup, işbu Esas Sözleşme'de "Şirket" olarak
the "Company" in these Articles of Association
anılacaktır.
3.
PURPOSE AND SUBJECT
Subject to the Financial Leasing, Factoring and Financing
Companies Law No. 6361, and the relevant provisions of
other applicable laws and regulation, the Company’s
main purpose and scope of activities is to finance the
purchase of the actual goods and services within the
scope of the laws and to provide loan facilities to clients
for this purpose.
In order to achieve its corporate purpose and provided
that it is in compliance with the laws related to the
financing companies and being in relation with the
financing activity, the Company may perform the
following activities:
(a)
Acquire all rights and assume all debts and
liabilities that fall within the scope of the operating
purpose mentioned above;
(b)
Enter into, perform or amend any agreement or
contract regarding the purchase or selling of any goods,
products or services relating to its purpose and subject,
and to transfer or dispose of all its rights, privileges or
benefits arising from the said agreements to Turkish
nationals or to foreigners, or freely dispose of them;
(c)
In accordance with the provisions of applicable
laws and regulations, ; The Company may conduct
intermediation activities for insurance contracts in
relation with the field of activity covering any and all
kinds of insurance to protect the repayment of loan debts
in relation with the goods and services which are bought
with loans, with the collaterals of loans, and to the natural
persons or legal entities who buy the goods or services
with loans, and all similar loan aspects.
3.AMAÇ VE KONUSU
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve
FinansmanŞirketleri Kanunu ve , ilgili diğer geçerli
kanun ve mevzuatın ilgili hükümlerine tabi olmak
kaydıyla, Şirket’in başlıca amacı ve işletme konusu,
mevzuatın öngördüğü mevcut mal ve hizmet alımını
finanse etmek ve bu amaçla müşterilerine kredi vermektir.
Şirket, amacını gerçekleştirmek için, finansman şirketleri
ile ilgili mevzuata uygun olmak ve finansman işi ile ilgili
bulunmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütebilir:
(a) Yukarıda belirtilen amacın kapsamına giren her türlü
hakkı iktisap edebilir ve her türlü borç ve yükümlülüğü
üstlenebilir,
(b) Amaç ve işletmekonusu ile ilgili olarak her türlü mal,
ürün veya hizmetin alımı veya satımı konusunda
sözleşmeler veya anlaşmalar akdedebilir, bunları ifa
edebilir veya tadil edebilir ve söz konusu
sözleşmelerden doğan tüm hak, imtiyaz veya
menfaatlerini Türk uyruklulara veya yabancılara
devredebilir veya bunlar üzerinde serbestçe tasarrufta
bulunabilir,
(c) Yürürlükteki kanun ve mevzuat hükümlerine tabi
olmak kaydıyla, alımı kredilendirilen mallara veya
hizmetlere, kredilerin teminatlarına ve kredilendirilen
malı veya hizmeti satın alan gerçek veya tüzel kişilere,
kredi borcunun geri ödenmesi ve benzeri tüm kredi
unsurlarını koruma altına alacak her çeşit sigortayı
kapsayacak şekilde iştigal konusuna giren işlere ilişkin
sigorta
sözleşmelerinin
yapılmasına
aracılık
faaliyetinde bulunabilir.
(d) Yürürlükteki mevzuat uyarınca ulusal veya
(d)
Obtain guarantees or borrow sums and short-,
uluslararası piyasalardan garanti veya ödünç para veya
medium- and long-term loans from national and
kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir,
international markets according to the applicable (e) Yürürlükteki sermaye piyasası mevzuatının ilgili
legislation;
hükümlerine tabi olmak kaydıyla, finansman
(e)
issue capital market instruments to meet funding
ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile sermaye piyasası
needs subject to the applicable provisions of the capital
araçları ihraç edebilir,
market regulations;
(f) Şirket’in amaç ve faaliyet konusu ile bağlantılı olarak
Türkiye'de
veya
yurtdışında
menkul
veya
(f)
Purchase and/or build any movable or immovable
gayrimenkuller satın alabilir ve/veya inşa edebilir ve
either in Turkey or abroad in connection with the purpose
söz konusu menkul ve/veya gayrimenkullerin kısmen
and subject of the Company, and further perform any
veya tamamen satılması, kiraya verilmesi veya alt
disposition and/or transaction including, but not limited
kiraya verilmesi (kiracı veya kiraya veren sıfatıyla) de
to, partially or fully sell, lease or sub-lease such movable
dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın bunlar
and/or immovable properties (be it as a lessor or a lessee);
üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir ve/veya işlemi
gerçekleştirebilir,
(g) Şirket'in amaç ve işletme konusu ile ilgili olarak
(g)
Acquire, accept, grant, register with the registries
kendisine ve/veya üçüncü kişilere ait (menkul veya
concerned or release, cancel or request the release or
gayrimenkul, maddi veya maddi olmayan) varlıklar
cancellation of all kind of any rights in rem, servitude
ve/veya haklar üzerinde, kendi yararına veya üçüncü
rights, pledge or lien (including movable and commercial
kişiler yararına, her türlü ayni hak, irtifak hakkı, rehin
enterprise pledges) pre-emption rights mortgages and
veya takyidat (menkul ve ticari işletme rehinleri dahil),
other encumbrances over any of its and/or third parties’
rüçhan hakkı, ipotek ve diğer takyidatları iktisap
assets and/or rights (be it movable or immovable, tangible
edebilir, kabul edebilir, verebilir, bunları ilgili
or intangible) to its own benefit or for the benefit of third
sicillerde tescil veya fek edebilir, terkin edebilir veya
parties, in connection with the scope of the business of
fek ve terkin edilmesini talep edebilir. İktisap edilen
the Company. In respect of the immovables acquired, it
gayrimenkuller ile ilgili olarak, Şirket, tevhid, ifraz,
may execute any and all necessary transactions in
taksim, cins tashihi ile bağlantılı gerekli her türlü
connection with the division, unification and parceling.
işlemi yapabilir. Şirket, satış vaadi kabul edebilir, satış
The Company may accept and grant promises to sell;
vaadinde bulunabilir,
(h)
Co-operate with any real or legal persons, (h) Her türlü gerçek veya tüzel kişiler, resmi kurumlar ve
governmental institutions and courts of all degrees,
her derecedeki mahkemeler, sicil daireleri, belediyeler,
registration offices, municipalities, private entrepreneurs,
özel müteşebbisler, dernekler, komisyonlar ve
associations, commissions and committees;
komiteler ile işbirliği yapabilir;
(i)
Carry out any required research, projects and (i) İşletmekonusu kapsamına giren konularda gerekli her
consultancy services within its scope
türlü araştırma, proje ve danışmanlık hizmetleri
yürütebilir;
(j)
Subject to the laws and to the obtaining of all (j) Mevzuata uygun olmak ve gerekli izinleri almak
necessary permits, carry out all kinds of commercial and
kaydıyla, amaç ve faaliyet konusu ile ilgili olarak her
industrial transactions in connection with its purpose and
türlü ticari ve sınai işlemler gerçekleştirebilir ve
scope, and more particularly, acquire industrial and
özellikle, markalar, patent, know-how, model ve
intellectual property rights including without limitation
tasarım hakları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı
trademarks, patents, know-how, model and design rights
olmaksızın fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap
and register the same in the name of the Company, if
edebilir ve bunları, gerektiği taktirde, Şirket adına
necessary. It may also acquire intellectual property rights
tescil ettirebilir. Şirket, aynı zamanda, lisans, teknik
such as licenses, technical information and any other
bilgi ve diğer gayrimaddi haklar gibi fikri mülkiyet
intangible rights. It may enter into agreements with local
haklarını da iktisap edebilir. Söz konusu sınai ve fikri
or foreign individuals or legal entities regarding such
mülkiyet hakları ile ilişkili olarak yerli veya yabancı
industrial and intellectual property rights, it may transfer,
gerçek veya tüzel kişiler ile sınai ve fikri mülkiyet
acquire by way of assignment, grant or accept pledge,
hakları hususunda sözleşmeler akdedebilir, bunları
lease to or from or made them available to third parties
devredebilir, temlik yolu ile iktisap edebilir, rehin
and make any disposal thereof;
verebilir veya rehin alabilir, üçüncü kişilerden
kiralayabilir veya üçüncü kişilere kiraya verebilir veya
başka şekilde üçüncü kişilerin tasarrufuna sunabilir ve
bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir;
(k)
Initiate any kind of litigation procedure, take part (k)
Her türlü dava veya takip başlatabilir, herhangi bir
in any lawsuit either as plaintiff or defendant, relinquish
davaya davacı veya davalı sıfatıyla dahil olabilir,
from lawsuit and accept amicable settlement, appeal
davadan feragat edebilir ve sulh olabilir, mahkeme
against court decisions, execute such decisions, apply to
kararlarına karşı temyize başvurabilir, bu kararları infaz
arbitration tribunal, appoint and reject arbitrators and
edebilir, tahkime başvurabilir, hakem tayin veya
apply for any legal remedy or method in order to
reddedebilir ve her türlü takibi başarılı bir şekilde
successfully conclude any litigation;
sonuçlandırmak için her türlü yasal çözüm yolu veya
yöntemine başvurabilir,
(l)
Supply from third parties all kinds of machinery, (l)
Amacı ile ilgili olarak üçüncü kişilerden her türlü
equipment, office plants, office equipment and any other
makine, teçhizat, ofis tesisi, ofis ekipmanı ve diğer her
equipments and transportation vehicles relating to its
türlü ekipman ve nakliye araçlarını tedarik edebilir.
purpose. It may also import and export such equipments
Şirket, aynı zamanda, bu ekipman ve malzemeleri ithal
and materials, and establish sell, purchase, lease to or
ve ihraç edebilir ve endüstriyel veya ticari tesisler
from wholly or partly industrial or commercial facilities,
kurabilir, satabilir, satın alabilir, bunları üçüncü
undertake individually or together with third parties the
kişilerden kısmen veya tamamen kiralayabilir. Şirketin
establishment of facilities on behalf of third parties within
işletmekonusuyla bağlantılı olmak kaydıyla, üçüncü
the scope of the Company or participate in such
şahıslar adına tesislerin kurulmasını münferiden veya
undertakings;
üçüncü kişiler ile birlikte üstlenebilir veya bu
teşebbüslere katılabilir,
(m)
Subject to the laws and to the obtaining of all
necessary permits, execute powers of attorney and
agreements relating to services, salesmanship, brokerage,
agency, distributorship, guarantee and sub-contract
agreements;
(n)
Perform directly or indirectly, all financial and
commercial transactions or execute all financial and
commercial agreement relating to its purpose or appoint
other parties, be it real persons or be it legal entities, to do
the same;
(o)
Carry out any and all other transactions and
dispositions related to the scope of the Company in order
to achieve the purpose of the Company;
(p)
Incorporate new companies or acquire the shares
of existing companies, if it is deemed necessary, establish
partnerships or joint ventures with local or foreign
companies, individuals and corporations; to acquire,
transfer the shares thereof; acquire, transfer shares of
such companies and to acquire, transfer or establish
encumbrances on bonds, negotiable instruments and
securities;
(q)
Accept mortgage and other security interests (for
securing its receivables) and release such security
interests. The Company may sign negotiable instruments
as the endorser, make payments for bills of exchange to
provide security for its own debts.
(m)
Mevzuata uygun olmak ve gerekli izinleri almak
kaydıyla, hizmetlerle ilgili vekaletnameler ve
sözleşmeler, satıcılık, aracılık, acentelik, distribütörlük,
garanti ve taşeronluk sözleşmeleri akdedebilir,
(n)
Doğrudan veya dolaylı olarak her türlü mali ve
ticari işlemleri gerçekleştirebilir veya konusu ile ilgili
her türlü mali ve ticari sözleşmeler imzalayabilir veya
bu konuda gerçek veya tüzel kişi üçüncü kişiler tayin
edebilir,
(o)
Şirket, amacını gerçekleştirmek için, Şirket'in
işletme konusu ile ilgili diğer her türlü işlem ve
tasarrufta bulunabilir,
(p)
Yeni şirketler kurabilir veya mevcut şirketlerin
hisselerini iktisap edebilir, gerektiği taktirde, yerli veya
yabancı şirketler, kişi ve kuruluşlar ile ortaklıklar veya
ortak girişim
şirketleri (joint-venture) kurabilir;
bunların hisselerini iktisap edebilir, devredebilir; bu gibi
şirketlerin hisselerini iktisap edebilir, devredebilir ve
tahviller, kıymetli evrak ve menkul kıymetler üzerinde
takyidatlar alabilir, devredebilir veya tesis edebilir,
The Company may also undertake activities other than
those listed here as well in relation with its subject, or
those that it will deem beneficial for its subject, provided
that the requirements set forth in the legislation are
fulfilled, and that such activities are not against the
legislation.
4.
REGISTERED OFFICE AND BRANCHES
OF THE COMPANY
Şirket, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı,
burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de
mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine
getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla
girişebilir.
(q)
(Alacaklarını teminat altına almak amacıyla)
ipotek ve diğer teminatları kabul edebilir ve söz konusu
teminatları fek edebilir. Şirket, ciro eden sıfatıyla
kıymetli evrakı imzalayabilir, kendi borçlarının
teminatını teşkil etmek üzere kambiyo senetleri
karşılığında ödemeler yapabilir.
(r) May carry out the works related with their own shares (r)
Türk Ticaret Kanunu’nun 379, ile 382.maddeleri
as per Articles 379 and 382 of the Turkish Commercial
ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile
Code, as well as other provisions.
ilgili işlemleri yürütebilir.
4.
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
The registered office of the Company shall be located at Şirket'in kayıtlı merkezi, İstanbul İli, Ümraniye İlçesidir.
the Ümraniye District, Province of Istanbul. The address Adresi, "Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No. 47
of the Company shall be "Fatih Sultan Mehmet Mah., Ümraniye İstanbul"dur.
Balkan Cad. No.47, Ümraniye/İstanbul".
In case of a change of address, the new address shall be
registered with the trade registry and announced in the
Turkish Trade Registry Gazette. Notices that are
delivered to the registered and announced address of the
Company shall be deemed to have been served to the
Company. The change of address shall be notified to the
Banking Regulatory and Supervision Agency within the
legal term. Failure of the Company to have its new
address duly registered within due legal period after
leaving its previously registered and announced address
Adres değişikliği halinde yeni adres, ticaret siciline tescil
ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.
Şirketin, tescil ve ilan edilmiş olan adresine yapılan
tebligat, Şirket'e yapılmış sayılır. Adres değişikliği yasal
süresi içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden
ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini yasal süresi içinde
usulüne uygun olarak tescil ettirmemiş Şirket için bu
durum fesih sebebi sayılır.
will constitute a cause of dissolution for the Company.
The Company may establish branches and/or
representation offices both in Turkey and abroad
provided that the relevant authorities are duly notified and
applicable approvals obtained thereof.
5.
DURATION
The Company is established for an indefinite period of
time.
6.
SHARE CAPITAL
Şirket, ilgili mercilere usulüne uygun şekilde bildirimde
bulunulması ve gerekli izinlerin alınması kaydıyla,
Türkiye içinde ve yurtdışında şubeler ve/veya
temsilcilikler açabilir.
The share capital of the Company consists of TRY
93,000,000 (ninety three million Turkish Lira), divided
into 93,000 (ninety three thousand) registered shares,
each having a nominal value of TRY 1,000 (one thousand
Turkish Lira) (the "Shares") and allocated among the
shareholders (the "Shareholders") as follows:
Şirket'in sermayesi, her biri 1.000.-TL. (bin Türk Lirası)
nominal değerde 93.000 (doksan üç bin) nama yazılı
hisseye ("Hisseler") bölünmüş 93.000.000,00.-TL.’den
(doksan üç milyon Türk Lirası) oluşmakta olup hissedarlar
("Hissedarlar") arasında aşağıdaki şekilde tahsis
edilmiştir:
Shareh
older
Catego
ry
Share
Capital
Amount
(TRY)
Num
ber
of
Shar
es
Sharehol
ding
Percenta
ge (%)
Ordu
Yardımlaş
ma
Kurumu
A
46,498,0
00
46,4
98
49.998
OYAK
GİRİŞİM
DANIŞMA
NLIĞI A.Ş
A
Sharehold
er
1,000
1
0.001
OYAK
PAZARLA
MA
HİZMET
VE
TURİZM
A.Ş
A
1,000
1
0.001
RCI
Banque
SA
B
46,498,0
00
46,4
98
49.998
DIAC SA
DIAC
LOCATI
ON S.A
Total
B
B
1,000
1,000
93,000,0
00
1
1
93,0
00
5.
SÜRE
Şirket, süresiz olarak kurulmuştur.
6.
SERMAYE
Hissedarlar
Hisse
Grupl
arı
Hisse
Tutarı
Hisse
Adedi
Hisse
Sahipli
ği
Oranı
(%)
Ordu
Yardımlaşm
a Kurumu
A
46.498.0
00
46.498
49,998
OYAK
GİRİŞİM
DANIŞMAN
LIĞI A.Ş
A
1.000
1
0,001
OYAK
PAZARLA
MA
A
HİZMET VE
TURİZM
A.Ş
1.000
1
0,001
RCI Banque
B
SA
46.498.0
00
46.498
49,998
DIAC SA
B
1.000
1
0,001
DIAC
LOCATION B
S.A
1.000
1
0,001
Toplam
93.000.0
00
93.000
100
0.001
0.001
100
The share capital has been fully subscribed and fully paid Sermayenin tamamı Hissedarlar tarafından taahhüt edilmiş
in cash and in a single sum by the Shareholders in olup şirketin tescil tarihinde, hisse adetleri oranında
proportion to their number of shares at the date of nakden ve defaten ödenmiştir:
registration of the Company
Şirket, bir Yönetim Kurulu kararına istinaden, Hisselerini
temsilen ilmühaberler veya hisse senetleri ihraç edebilir.
The Company may, by virtue of a Board of Directors
Bu ilmühaber ve senetler, bir veya daha fazla Hisse'yi
resolution, issue temporary or definitive share certificates
temsil edecek şekilde ihraç edilebilir.
representing its Shares. Such certificates may be issued so
Hissedarlar, Yönetim Kurulu’nun yazılı ön iznini
as to represent one or more than one Share.
Shareholders may not create pledge or security interest in almaksızın, Şirket sermayesinde sahip oldukları
any form whatsoever over any part or all of their Hisselerinin tamamı veya bir kısmı üzerinde rehin veya
respective Shares in the share capital of the Company herhangi teminat hakkı tesis edemez.
without the prior written approval of the Board of
Directors.
7.
TRANSFER OF SHARES
The shares may be transferred to third parties on the
condition to be in compliance with laws and all
regulations of the Banking Regulatory and Supervision
Agency. In the event any Shareholder intends to transfer
any of its shares in the Company to a third party, the
transferring Shareholder shall notify the non-transferring
Shareholder in writing, specifying the identity of the
potential acquirer and the number of shares contemplated
to be transferred as well as the conditions agreed upon for
the sale. The non-transferring Shareholder shall be
granted a period of 30 days, starting from the date of
receipt of this written notice, to authorize or oppose to the
transfer of shares to the potential acquirer. Objection to
any such share transfer shall be considered as a cause of
dissolution of the Company.
Failing for the non-transferring Shareholder to notify its
decision to the transferring Shareholder within the
aforementioned period of 30 days, the transferring
Shareholder shall be authorized to perform the transfer to
the potential acquirer indicated in the written notice
within a period of 30 days from the lapse of the
aforementioned reply period of 30 days. It is however
agreed that in the event the transaction is subject to any
regulatory approval, the period of 30 days for the
completion of the transfer shall start only upon obtaining
of the decisions of all relevant regulatory authorities as
necessary with respect to the transfer of shares, it being
understood that in such a case the application with the
relevant authorities shall be filed within a period of 30
days from the lapse of the aforementioned reply period of
30 days.
The aforementioned provisions shall not apply to transfer
of shares to any Affiliates of OYAK or RCI, provided
that (i) the transferring Shareholder shall evidence the
Affiliate status of the transferee to the non transferring
7.
HİSSELERİN DEVRİ
Hisselerin devri ancak Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu düzenlemelerine ve mevzuata uygun
olmak kaydıyla gerçekleştirilebilir. Herhangi bir
Hissedar'ın Şirket’teki hisselerinden herhangi birini
üçüncü bir kişiye devretmek istemesi halinde, devreden
Hissedar, devretmeyen Hissedara, olası alıcının kimliği ve
devredilmesi planlanan hisse sayısını ve aynı zamanda
satış için kararlaştırılan şartları belirten yazılı bir bildirim
gönderecektir. Devretmeyen Hissedar, bu yazılı bildirimi
teslim aldıktan sonra 30 gün içinde, hisselerin olası alıcıya
devrini onaylayabilir veya devre itiraz edebilir. Söz
konusu hisse devrine itiraz, Şirket için bir fesih sebebi
teşkil edecektir.
Devretmeyen Hissedarın, yukarıda belirtilen 30 günlük
süre içinde kararını devreden Hissedara bildirmemesi
durumunda, devreden Hissedar, yukarıda belirtilen 30
günlük cevap süresinin sona ermesinden itibaren 30 gün
içinde, yazılı bildirimde belirtilen olası alıcıya devri
gerçekleştirme yetkisine sahip olacaktır. İşlemin herhangi
bir düzenleyici kurum onayına tabi olması halinde, devrin
tamamlanması için tanınan 30 günlük süre, ancak
hisselerin devri ile ilişkili, gerekli tüm düzenleyici kurum
onaylarının alınmasından sonra başlayacaktır. Bu
durumda, düzenleyici kurum başvuruları, yukarıda
belirtilen 30 günlük cevap süresinin geçmesinden sonra 30
günlük bir süre içinde yapılacaktır.
OYAK veya RCI’nin iştiraklerine yapılacak hisse devirleri
ile ilgili olarak: (i) devreden Hissedarın, devretmeyen
Hissedara, devralanın bir İştirak olduğunu kanıtlaması ve
(ii) Devralan İştirak’in, duruma göre, OYAK veya
RCI’nin İştiraki statüsünün sona ermesi halinde, hisseleri,
Shareholder and that (ii) the Affiliate to undertake retransfer the shares to the transferring Shareholder in the
event that the transferee Affiliate ceases to be an Affiliate
of OYAK or RCI as the case may be. For the purposes of
this Articles of Association "Affiliate" means any
company of which OYAK or RCI owns more than % 66
of the voting shares or has the control of the board of
directors.
devreden Hissedara geri devretmeyi taahhüt etmesi
kaydıyla, yukarıdaki hükümler, OYAK veya RCI’nin
iştiraklerine yapılacak hisse devirleri konusunda geçerli
olmayacaktır. İşbu Ana Sözleşme’nin amaçları
doğrultusunda, “İştirak”, OYAK veya RCI’nin, oy
haklarının % 66’ından fazlasına sahip olduğu veya
yönetim kurulunun kontrolüne sahip olduğu herhangi bir
şirket anlamına gelecektir.
In any case, any transfer of Shares will become effective
towards the Company only upon registration of the
transfer in the share book upon a positive decision of the
Board of Directors. The Board of Directors may however
refuse to consent to transfer of shares that are made
against the provisions of this Article of Association,
existing agreements entered into among the Shareholders,
the Turkish Commercial Code and other applicable laws
or regulations. In such a case, the transfer of Shares
cannot be registered in the share book.
Her durumda Hisselerin devri, yalnızca, Yönetim
Kurulu’nun olumlu bir kararı üzerine devrin pay defterine
kaydedilmesinden sonra Şirkete karşı geçerli olur.
Bununla beraber, Yönetim Kurulu, işbu Ana Sözleşme,
Hissedarlar arasında akdedilmiş olan mevcut sözleşmeler,
Türk Ticaret Kanunu ve geçerli diğer kanunlar veya
mevzuatta yer alan hükümlere aykırı yapılacak hisse
devirlerine, onay vermeyi reddedebilir. Böyle bir
durumda, Hisselerin devri, pay defterine kaydedilemez.
8.
8. BORÇLANMA SENEDİ İHRACI
ISSUANCE OF DEBT CERTIFICATES
The Company may issue any and all kinds of bonds,
financing bonds, asset backed securities, and other debt
certificates including those that are discount based,
certificates which can be bought and exchanged as well
as any and all kinds of securities and other capital market
instruments that are borrowing instruments, with the
board of directors resolution, and in compliance with the
Turkish Commercial Code, and the Capital Market
legislation. As per the relevant provisions of the Capital
Market Law, the Board of Directors is authorised for an
indefinite period in terms of the issuance of such
securities.
Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası
mevzuatına uygun olarak yönetim kurulu kararı ile her
çeşidiyle tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı
senetler, iskonto esasına göre düzenlenenler de dahil diğer
borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkına haiz
senetlerle her çeşit menkul kıymetleri ve borçlanma aracı
niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç
edebilir.Bu menkul kıymetlerin ihracında Sermaye
Piyasası Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Yönetim
Kurulu süresiz olarak yetkilidir.
9.
9.YÖNETİM KURULU
BOARD OF DIRECTORS
The overall business and day-to-day management of the
Company shall be carried out by the Board of Directors in
accordance with the provisions of the Turkish
Commercial Code.
Members of the Board of Directors are required to
possess the qualifications stipulated in applicable
regulations of the Banking Regulation and Supervision
Agency.
The Company shall be administrated and managed by a
Board of Directors consisting of seven (7) persons,
including the General Manager. The General Manager, or
in case of his/her absence his/her deputy, is the ex-officio
member of the Board of Directors.
Three (3) members of the Board of Directors shall be
elected from amongst persons proposed by A
Shareholders and three (3) members shall be elected from
Şirketin, genel faaliyetleri ve günlük yönetimi, Yönetim
Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak yürütülür.
Yönetim Kurulu'nun üyeleri, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’nun yürürlükteki düzenlemelerinde
öngörülen nitelikleri haiz olacaklardır.
Şirket, Genel Müdür dahil, yedi (7) kişiden oluşan bir
Yönetim Kurulu tarafından idare edilir ve yönetilir. Genel
Müdür, bulunmadığı hallerde vekili, Yönetim Kurulu'nun
doğal üyesidir.
Yönetim Kurulu'nun üç (3) üyesi A grubu Hissedarlar
tarafından aday gösterilen kişiler arasından ve üç (3) üyesi
de B grubu Hissedarlar tarafından aday gösterilen kişiler
amongst persons proposed by B Shareholders by the
General Assembly in accordance with the provisions of
the Turkish Commercial Code and this Articles of
Association.
Each year, the Board of Directors shall elect among its
members one director to serve as Chairman of the Board
of Directors and one Vice-chairman to preside in his
absence.
For the first 3 (three) year term, the Chairman of the
Board of Directors shall be a director nominated by A
Shareholders and the Vice-chairman of the Board of
Directors shall be a director nominated by B
Shareholders.
arasından Türk Ticaret Kanunu ve işbu Ana Sözleşme
hükümleri uyarında Genel Kurul tarafından seçilir.
Thereafter, the Chairman and Vice-chairman shall
alternate every 3 (three) years among directors proposed
by A Shareholders and B Shareholders, so that the
Chairman and the Vice-chairman of the Board of
Directors shall never be simultaneously directors
proposed by A Shareholders (or respectively B
Shareholders).
The members of the Board of Directors shall be elected
for a maximum term of office of 3 (three) years. Any
director whose term of office expires may be re-elected.
A Shareholders and B Shareholders may demand the
removal from office of any director that they respectively
proposed and the appointment of a new director to
replace the same. The Shareholder, who dismisses its
representative, must notify the Company without delay,
by registered letter with return receipt requested, of such
dismissal together with the identity of the new permanent
representative proposed. Upon such a proposal, the new
Board member shall be appointed either by decision of
the General Assembly or by resolution of the Board of
Directors to be further ratified by the General Assembly
pursuant to the provisions of Article 363 of the Turkish
Commercial Code. The same shall apply in the event of
the death or resignation of any such representative.
The General Assembly is entitled to dismiss any Board of
Directors’ member and elect new directors at any time, if
it deems it necessary.
The Board of Directors is authorized to carry out all
activities and operations under the relevant mandatory
provisions of the Turkish Commercial Code, the Articles
of Association, and other applicable laws and regulations,
other than the functions and powers specifically vested
with the General Assembly.
In particular, the Board of Directors shall:
Bundan sonra, Başkan ve Başkan Yardımcısı, her 3 (üç)
yılda bir, A grubu Hissedarlar ve B Grubu Hissedarlar
tarafından aday gösterilen kişiler arasından dönüşümlü
olarak seçilecektir. Bu şekilde, Yönetim Kurulu Başkanı
ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı hiçbir zaman, aynı
anda, A Grubu Hissedarlar (veya B Grubu Hissedarlar)
tarafından önerilen adaylar olmayacaklardır.
Carry out all tasks for the preparation of Ordinary
or Extraordinary General Assembly meetings, including
in particular:
- Özellikle aşağıda belirtilen hususlar olmak üzere,
Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarının
hazırlanması ile ilgili her türlü görevin yerine
getirilmesi,
Her yıl, Yönetim Kurulu, üyeleri arasından, Yönetim
Kurulu Başkanı olarak hareket etmek üzere bir kişi ve
Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda Yönetim
Kurulu'na başkanlık etmek üzere bir Başkan Yardımcısı
seçer.
İlk 3 (üç) yıllık süre için, Yönetim Kurulu Başkanı, A
grubu Hissedarlar tarafından aday gösterilen bir kişi ve
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ise, B grubu
Hissedarlar tarafından aday gösterilen bir kişi olacaktır.
Yönetim Kurulu üyeleri, azami 3 (üç) yıllık bir süre için
seçilir. Görev süresi sona eren bir üye yeniden seçilebilir.
A Grubu Hissedarlar ve B Grubu Hissedarlar, aday
gösterdikleri üyenin azledilmesini ve yerine yeni bir
üyenin tayin edilmesini talep edebilirler. Temsilcisini
azleden Hissedar, iadeli taahhütlü mektup yoluyla söz
konusu azil işlemini, önerdiği yeni temsilci adayının
kimliği ile birlikte gecikmeksizin Şirket’e bildirmelidir.
Bu öneri üzerine, yeni Yönetim Kurulu üyesi, Genel
Kurul'un kararı ile veya Türk Ticaret Kanunu’nun
363üncü maddesi hükümleri uyarınca Genel Kurul
onayına tabi bir Yönetim Kurulu kararı ile tayin
edilecektir. Aynı durum, söz konusu temsilcinin ölümü
veya istifası halinde de geçerli olacaktır.
Genel Kurul, gerekli gördüğünde, herhangi bir Yönetim
Kurulu üyesini azlederek yerine yeni bir üye seçme
hakkını her zaman haizdir.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun emredici
hükümleri, esas Sözleşme ve diğer geçerli kanunlar ve
yönetmeliklerde yer alan hükümler uyarınca özel olarak
Genel Kurul’a verilmiş görevler ve yetkiler dışında, her
türlü faaliyeti ve işlemi yürütmeye yetkilidir.
Yönetim Kurulu, özellikle aşağıdaki hususları yerine
getirecektir:
(a) Genel Kurul’un toplantıya davet edilmesi,
(a) calling General Assembly meetings;
(b) Genel Kurul toplantılarının gündemi ile ilgili bilgi
(b) providing information concerning the agenda of the temini ve söz konusu gündemin toplantı tarihinden en az
General Assembly meetings and making it available to all 15 gün önce tüm Hissedarların erişimine hazır
Shareholders at least 15 days before the date of the bulundurulması,
meeting;
(c) Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri
(c) preparing the balance sheet and profit and loss uyarınca, Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinden
accounts, the yearly activity report (including information 30 gün önce, bilanço ve kar ve zarar hesaplarının, yıllık
on the financial situation and the commercial policy) and faaliyet raporunun (mali durum ve ticari politika ile ilgili
the proposal for the distribution of dividends in bilgiler dahil) ve temettü dağıtımı teklifinin hazırlanması;
accordance with the provisions of the Articles of
Association and the Turkish Commercial Code, 30 days (d) Şirket'in esas sermayesinin yarısının karşılıksız
before the date of the Annual Ordinary General Assembly kalması halinde Genel Kurul'un durumdan haberdar
edilmesi ve Şirket'in esas sermayesinin üçte birinin
meeting;
karşılıksız kalması veya Şirket'in ödemelerinde temerrüde
(d) informing the General Assembly in the event the düşmesi (teknik nedene bağlı aciz) halinde Genel
Company has lost half of its equity capital and making Kurul’un zorunlu olarak toplantıya çağrılması,
the compulsory calling of the General Assembly in the
event the Company has lost a third of its equity capital or (e)Sermayenin en az %10’unu elinde bulunduran
if the Company is in default of payments (technical Hissedarların yazılı olarak Yönetim Kurulu'ndan
gerekçeleri ile birlikte talepte bulunması halinde, Genel
insolvency);
Kurul toplantı gündemine ek maddeler konulması,
(e) recording additional items on the agenda of the
Şirket ve faaliyetleri için bütçelerin gözden
General Assembly meeting, if Shareholders holding at geçirilmesi ve kabulü ve iş planlarının gözden
least 10% of the share capital so demand, in writing with
geçirilmesi
reasoning, to the Board of Directors;
Revise and adopt the budgets for the Company
and its operation, revise the business plan.
Define the Company principles, rules and
standards for the acceptance of financing applications
made by customers and by the distribution network (grant of loans, guarantees, loan risk policy).
-
Define the refinancing policy of the Company.
Define the targets and strategies of the Company
in matters of commercialization, development and pricing
policies for customers.
Müşteriler ve dağıtım şebekesi tarafından
yapılan finansman başvurularının kabulü
hakkındaki şirket ilke, kural ve standartlarının
(kredi verme, garanti, kredi risk politikası)
tanımlanması,
Şirket'in refinansman politikasının tanımlanması,
Şirket'in, müşterilere yönelik ticarileştirme,
geliştirme
ve
fiyatlandırma
politikaları
konusunda Şirket'in hedefleri ve stratejilerinin
belirlenmesi,
Şirket'in çalışma ve organizasyonu ile ilgili
hususlardaki ilkelerin tanımlanması.
Yönetim Kurulu, Kanunda ve Esas Sözleşmede
Define the principles for the working and
münhasıran Genel Kurulun kararına bırakılan hususlar
organization of the Company.
dışında kalan bütün işlemler hakkında karar almaya
The Board of Directors is authorised to make resolutions yetkilidir.
on all procedures other than the issues exclusively left for
the General Assembly to decide in the Law and in the
Articles of Association.
10. MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS
A Board of Directors meeting shall be called by the
Chairman of the Board of Directors or, in his absence, by
the Vice-chairman, with at least a 15 (fifteen) calendar
days' prior written notice sent via facsimile, email or
courier and such notice shall be accompanied by an
agenda of all the matters proposed to be discussed during
this meeting. The agenda may be altered during the Board
of Directors meeting by resolution of the Board of
Directors. The agenda and the resolutions of each Board
of Directors meeting shall be prepared in Turkish and
English . The Board of Directors resolutions shall be
entered in the resolution book.They shall be signed by the
Chairman and the members.
10. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
The Board of Directors shall meet whenever required by
the business and operations of the Company.
Meetings of the Board of Directors shall be held at the
Company’s registered head office or at any other location
that may be deemed appropriate by the Board of
Directors.
Unless one of the members calls for a physical meeting,
the resolutions of the Board of Directors may be taken
without a physical meeting but through a proposal
submitted by one of the members about a specific matter
agreed by the other members in writing. In this case, for
the resolution to be valid, the said resolution shall be
delivered to all members who shall sign the resolution
whether they approve or not such a resolution. It is not
necessary for the approvals to be on the same page,
however, all pages bearing the approval signatures must
be posted in the Board of Directors resolution book, or
must be converted into a resolution consisting of the
signatures of the parties that accept, and entered into the
resolution book, in order for the resolution to be valid.
Yönetim Kurulu, Şirket'in iş ve faaliyetlerinin gerektirdiği
zamanlarda toplanacaktır.
11. MEETING AND DECISION QUORUM
11.TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI
Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı veya onun
yokluğunda Başkan Yardımcısı tarafından, en az 15
(onbeş) takvim günü önceden faks, e-posta veya kurye
aracılığı ile yazılı bir bildirimin gönderilmesi suretiyle
toplantıya çağırılır ve söz konusu bildirimin ekinde,
ayrıca, bu toplantıda görüşülecek hususların gündemi yer
alır. Toplantı gündemi, Yönetim Kurulu'nun kararı ile
Yönetim Kurulu toplantısı esnasında değiştirilebilir. Her
bir Yönetim Kurulu toplantısının gündemi ve kararları,
Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanacaktır. Yönetim
Kurulu kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve
üyeler tarafından imzalanır.
Yönetim Kurulu toplantıları, Şirket kayıtlı merkezinde
veya Yönetim Kurulu tarafından uygun görülebilecek
başka bir yerde gerçekleştirilecektir.
Yönetim Kurulu üyelerinden birisi, fiziki toplantı
talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararları, fiziki
olarak toplantı yapılmaksızın ve üyelerden birinin belirli
bir konuda vereceği teklifin yazılı olarak diğer üyeler
tarafından kabul edilmesi suretiyle de alınabilir. Bu
durumda, kararın geçerli olması için, söz konusu kararın,
kararı kabul edip etmediklerinden bağımsız olarak imza
için tüm üyelere teslim edilmesi gereklidir. Onayların aynı
kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının
bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar
defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını
içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi
When a physical meeting is requested by any member of kararın geçerliliği için gereklidir.
the Board of Directors, members who do not attend such Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından fiziksel
meeting may not vote in writing or by proxy.
toplantı talep edildiğinde, bu toplantıya katılmayan üyeler,
yazılı olarak veya vekaletle oy kullanamazlar.
The validity of the resolutions depend on them being
written and signed.
Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına
The board of directors members may not vote to represent bağlıdır.
each other, and they may not attend meetings through
representing attorneys.
Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy
veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de
katılamazlar.
The Board of Directors may only validly proceed if at Yönetim Kurulu, 2 (iki)’si A Grubu Hissedarlar ve 2
least 4 (four) directors are present, 2 (two) of which shall
be those proposed by A Shareholders and 2 (two) of
which shall be those proposed by B Shareholders.
Decisions of the Board of Directors shall be adopted with
the majority vote of meeting participants on condition
that at least 2 (two) of the members proposed by A
Shareholders and 2 (two) of the members proposed by B
Shareholders shall use an affirmative vote.
The resolutions of the Board of Directors shall be
recorded into a notarized resolution’s book.
(iki)’si de B Grubu Hissedarlar tarafından aday gösterilen
üyeler olmak şartıyla, en az 4 (dört) üyenin hazır
bulunması halinde geçerli şekilde toplanabilir.
Yönetim Kurulu kararları, A Grubu Hissedarlar tarafından
aday gösterilen üyelerden en az 2 (iki)'sinin ve B Grubu
Hissedarlar tarafından aday gösterilen üyelerden en az 2
(iki)sinin olumlu oy kullanması şartı ile, toplantıya
katılanların oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulu kararları, noter tasdikli karar defterine
kaydedilir.
12.
REPRESENTATION AND BINDING OF
THE COMPANY
The Company shall be managed and represented vis-à-vis
third parties by the Board of Directors.
The person who will be authorised to sign on behalf of
the Company, and how they will sign on behalf of the
Company shall be determined, registered, and announced
by the Board of Director.
With the exception of non-transferrable duties and
powers described in Article 375 of the Turkish
Commercial Code, the Board of Directors is authorised to
partially or entirely delegate the management to one or
more member(s) of the board of directors or to a third
party, as per an internal directive to be issued, pursuant to
Article 367 of the Turkish Commercial Code.
Furthermore, the board of directors may delegate its
power to represent to one or more managing director(s) or
to a third party as a manger. It is mandatory for at least
one board of directors’ member to have a representation
power.
12. ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI
Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve üçüncü
kişilere karşı temsil olunur.
Şirket adına imzaya yetkili olacak şahıslar ile Şirket adına
ne şekilde imza edecekleri Yönetim Kurulu tarafından
tespit, tescil ve ilan olunur.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 375.
Maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler
hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 367 inci
maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye
göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim
kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.
Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha
fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye
devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil
yetkisini haiz olması şarttır.
The procedures for the acquisition, receiving and giving
liens of the Company in relation with its own shares shall Şirketin kendi payları ile ilgili iktisap etme, rehin alma,
be conducted by the Board of Directors. The provisions verme vb. işlemlerini Yönetim Kurulu yürütür. Bu hususta
of the Turkish Commercial Code and the relevant TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
legislation shall be complied with, in this respect.
The Board may assign and delegate all of its authorities
related to management and representation or any part
thereof to particular members of the Board, or other
managers or persons who are not required to be
Shareholders, and Article 367 of the Turkish Commercial
Code in this sense is reserved
Unless otherwise decided by the Board of Directors in the
scope of the circular of signatures duly registered with the
relevant trade registry and announced in the Turkish
Trade Registry Gazette, all documents, notes, offers and
acceptances, powers of attorney, commitments, deeds,
transfers, assignments, contracts, obligations, certificates
Yönetim Kurulu, yönetim ve temsil ile ilgili yetkilerinin
tamamını veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan
murahhaslara veya Hissedar olması şart olmayan diğer
yöneticilere veya kişilere devir ve temlik edebilir bu
hususta Türk Ticaret Kanunu’nun 367.maddesi
saklıdır.İlgili ticaret siciline usulüne uygun olarak tescil ve
Türk Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilen imza
sirkülerinde
Yönetim
Kurulu
tarafından
aksi
kararlaştırılmış olmadığı sürece, tüm belgeler, teklifler,
icap ve kabuller, vekaletnameler, taahhütler, senetler,
devirler, temlikler, sözleşmeler, yükümlülükler, vesikalar
ve diğer belgelerin, Şirket'e karşı geçerli ve bağlayıcı
olması için, Şirket kaşesini taşıması ve Yönetim
and other instruments must, in order to be valid and
binding towards the Company, bear the seal of the
Company and be signed on behalf of the Company by
two members of the Board of Directors, provided
however that at least one of such signing members shall
be a director proposed by A Shareholders and the other
one a director proposed by B Shareholders.
Kurulu’nun en az iki üyesi tarafından Şirket adına
imzalanmış olması gerekir; ancak, söz konusu imzaları
atan üyelerden birisinin A Grubu Hissedarlar diğerinin de
B Grubu Hissedarlar tarafından aday gösterilen bir üyeye
ait olması şarttır.
Her durumda, aşağıdaki hususlarda, Yönetim Kurulu'nun
ön yazılı onayı gereklidir:
In any case, the following matters shall require the prior
(i)
written approval of the Board of Directors:
(i)
the grant of special agency powers;
(ii)
(ii)
the establishment of any right in rem over, the
sale or acquisition of real estate properties, the conclusion
(iii)
of real estate lease agreements;
özel vekalet verilmesi,
gayrimenkuller üzerinde ayni hak tesisi,
gayrimenkul satım veya alımı, gayrimenkul kira
sözleşmelerinin akdedilmesi,
(iii)
the grant of loans for purposes other than the
Company's main purpose and scope of activities as
described in Article 3 of this Articles of Association,
personal guarantees, other guarantees and backing, and
the management of risks arising there from;
şahsi teminat, diğer garanti ve kefaletlerin
verilmesi ve bunlardan doğan risklerin yönetimi
ve
iş bu Ana Sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen
Şirketin başlıca amaç ve faaliyeti konusuyla
ilgili olanlar dışında başka bir amaçla Şirket
tarafından kredi verilmesi.
(iv)
the use of the Company’s database in compliance (iv)
with applicable regulation on the data protection;
veri korumaya ilişkin mevzuat ile uyumlu bir
şekilde Şirket veri tabanının kullanımı,
(v)
aşağıda belirtilen sözleşmelerin imzalanması:
the signature of any contract:
(v)
where the amount exceeds the amount of the delegated powers granted to the General Manager or any
other senior executive;
Genel Müdüre veya diğer bir üst düzey
yöneticiye verilen yetkilerin miktarını aşan
meblağlardaki sözleşmeler,
connected with the Company’s insurance agency activity,
Şirket'in sigorta acenteliği faaliyeti ile ilgili
olanlar,
strategic contracts with insurance companies which define the products offered to the Company's
customers together with the financing;
Sigorta şirketleri ile akdedilen ve finansman ile
birlikte Şirket'in müşterilerine sunulan ürünleri
tanımlayan stratejik sözleşmeler,
concerning the acquisition of another company, a business or participations;
Bir diğer şirketin, işletmenin veya ortaklığın
iktisabı ile ilgili sözleşmeler,
concerning real estate or any other contract or concerning the acquisition or sale of real estate assets
used by the Company beyond a certain limit defined by
the Board of Directors.
Gayrimenkullere ilişkin sözleşmeler veya
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen limitleri
aşan meblağda Şirket tarafından kullanılan
gayrimenkullerin satışı veya iktisabı ile ilgili
sözleşmeler veya diğer sözleşmeler,
concluded between the Company and one of its
Shareholders or any companies in such Shareholders' group
(vi)
the issuance of the Company's circular of
signatures defining the scope of the power delegation (vi)
granted within the Company;
Şirket ile Şirket Hissedarlarından birisi veya bu
Hissedarın grubu içinde yer alan herhangi bir
şirket arasında akdedilecek sözleşmeler.
Şirket içinde verilen yetkilerin kapsamını
belirleyen Şirket imza sirkülerinin çıkarılması,
(vii) any substantial modification to the range of (vii)
financing offered by the Company, the development of
new financing and the approval of budgets required for
such developments;
Şirket tarafından sunulan finansman aralığında
esaslı bir değişikliğin yapılması, yeni finansman
araçlarının geliştirilmesi ve bu tür gelişmeler
için gerekli olan bütçelerin onaylanması,
(viii) all decisions for the recruitment and dismissal of (viii)
managers for the Company’s divisions (including the
General Manager).
(Genel Müdür dahil) Şirket'in departman
yöneticilerinin işe alımı ve bu kişilerin görevden
alınmasına dair tüm kararlar.
13. GENERAL MANAGER
GENERAL MANAGERS
AND
ASSISTANT 13.GENEL
MÜDÜR
YARDIMCILARI
The Board of Directors shall appoint a general manager
(the "General Manager") and three assistant general
managers which will respectively be in charge of sales
and marketing, finance and operations (the "Assistant
General Managers"). The General Manager and the
Assistant General Managers shall meet the conditions set
forth by laws and all regulations of the Banking
Regulatory and Supervision Agency.
The General Manager and the Assistant General
Managers shall be responsible for the day-to-day
management and conduct of the operations of the
Company in the ordinary course of the business in
accordance with powers granted by the Board of
Directors from time to time and with the provisions of the
Articles of Associations.
The General Manager will be appointed for a period of 3
years, but can be reelected. The first General Manager of
the Company will be selected out of a list proposed by A
Shareholders. Upon the lapse of this 3-year period, the
General Manager will be appointed by the Board of
Directors out of a list of candidates proposed by either B
or A Shareholders, in which the then existing General
Manager may be included. If the General Manager is
appointed from among individuals proposed by A
Shareholders, then the Assistant General Manager in
charge of Finance will be appointed from among the list
of candidates proposed by B Shareholders, and vice
versa.
The total number of the Managers (General and
Assistant) appointed from among individuals proposed by
A Shareholders has to be same as the total number of
Managers (General and Assistant) appointed from among
the list of candidates proposed by B Shareholders.
The functions, authorities, fee, bonus payments and the
other rights of the General Manager and Assistant
General Managers will be determined by the Board of
Directors.
VE
GENEL
MÜDÜR
Yönetim Kurulu bir genel müdür (Genel Müdür) ve
sırasıyla, satış ve pazarlama, finans ve operasyonlar’dan
sorumlu olmak üzere üç genel müdür yardımcısı (Genel
Müdür Yardımcısı) tayin edecektir. Genel Müdür ve
Genel Müdür Yardımcıları'nın Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu düzenlemelerinin ve mevzuatın
aradığı şartları taşıması zorunludur.
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları,
çeşitli
zamanlarda Yönetim Kurulu tarafından verilen yetkiler ve
Esas Sözleşme hükümleri uyarınca, Şirket'in olağan iş
seyri içindeki faaliyetlerin günlük idaresi ve
yürütülmesinden sorumlu olacaklardır.
Genel Müdür 3 yıllık bir süre için tayin edilecek olup,
yeniden seçilebilir. Şirket'in ilk Genel Müdürü, A Grubu
Hissedarlar tarafından teklif edilecek listede yer alan
kişiler arasından seçilir. Bu 3 yıllık sürenin sona ermesi
üzerine, Genel Müdür, B Grubu Hissedarlar veya A Grubu
Hissedarlar tarafından teklif edilen, ve o sıradaki Genel
Müdür'ün de içinde yer alabileceği bir aday listesi içinden
Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Genel Müdür'ün, A
Grubu Hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından
seçilmesi halinde, Finans’dan sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı, B Grubu Hissedarlar tarafından önerilen aday
listesinden seçilecek ve Genel Müdür'ün B Grubu
Hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından tayin
edilmesi halinde, Finanstan sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı A Grubu Hissedarlar tarafından önerilen aday
listesinden seçilecektir.
A Grubu Hissedarlar tarafından önerilen adaylar arasından
tayin edilen toplam Müdür (Genel Müdür ve Genel Müdür
Yardımcısı) sayısı, B Grubu Hissedarlar tarafından
önerilen aday listesinden seçilen toplam Müdür (Genel
Müdür ve Müdür Yardımcısı) sayısı ile aynı olmalıdır.
Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının görevleri,
yetkileri, ücretleri, ikramiye ödemeleri ve diğer hakları
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
The terms of duty and power for the general manager and Genel müdür ve genel müdür yardımcılarının, görev ve
the assistant general managers are not restricted to the yetki süreleri Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri
ile sınırlı değildir.
terms of duty of the Members of the Board of Directors.
14. AUDITORS
14.DENETÇİLER
The provisions of the Turkish Commercial Code and the Şirket’in denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ilgili
relevant legislation are applicable for the audit of the mevzuat hükümleri uygulanır.
Company.
15. GENERAL ASSEMBLY
15. GENEL KURUL
The following principles shall be applied for the General Genel Kurul
Assembly meetings;
uygulanır:
-
Way and time of convocation
The General Assembly shall convene either in
ordinary or extraordinary meetings called by the Board of
Directors or any other person authorized under the
Turkish Commercial Code with at least a 15 (fifteen)
calendar days prior written notice. Such notice shall be
accompanied by an agenda of all the matters to be
discussed during the meeting, established in accordance
with the requirements of the Turkish Commercial Code
and the Articles of Association.
-
toplantılarında,
aşağıdaki
hükümler
Çağrı Şekli ve Zamanı
-Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Türk Ticaret Kanunu
uyarınca yetkilendirilen başka bir kişi tarafından, toplantı
gününden en az 15 (onbeş) takvim günü önce yapılan
yazılı bildirimle gerçekleştirilen çağrı üzerine olağan veya
olağanüstü olarak toplanır. Bu bildirimde, Türk Ticaret
Kanunu ve Esas Sözleşme gereklerine uygun olarak
belirlenmek kaydıyla toplantı sırasında görüşülecek tüm
konuların gündemi de yer alır
Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 412 ve
Provisions of Articles 410, 411, 412, and 414 of the 414.maddelerinde yer alan hükümler Genel Kurul'un
Turkish Commercial Code shall apply to the invitation to toplantıya daveti ile ilgili hususlarda uygulanır
General Assembly meetings.
Toplantı Tarihi
Date of Meetings
Ordinary General Assembly meetings shall be - Olağan Genel Kurul, Şirketin faaliyet döneminin sona
convened at least once a year, within three months ermesini izleyen üç ay içinde, yılda en az bir defa toplanır.
following the end of the Company’s activity period. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği
Extraordinary General Assembly meetings may be durumlarda kanun ve bu Esas Sözleşmede yazılı
convened whenever necessitated by the business of the hükümlere göre toplanarak yapılabilir.
Company, as per the provisions set forth in the law and in
these Articles of Association hereby.
It is possible for the General Assembly to convene -Genel Kurulun Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca
without complying with the invitation provisions, as per çağrıya ilişkin hükümlere uymaksızın toplanması da
mümkündür.
the provisions of the Turkish Commercial Code.
-
Debates and Meeting Quorums
-
Müzakereler ve Toplanma Yeter Sayısı
Items listed under Article 413 of the Turkish
Commercial Code and the issues set forth in the agenda as - Türk Ticaret Kanunu’nun 413. maddesi ve ilgili
per the legislation shall be debated during the General mevzuata göre belirlenen gündemde listelenen hususlar,
Assembly meetings and relevant decisions shall be taken. Genel Kurul toplantıları sırasında görüşülür ve karara
bağlanır.
The General Assembly shall be validly convened
(be it on its first call or on a later call), if the Shareholders -Genel Kurul (ilk toplantı çağrısında veya daha sonraki bir
representing 90% of the shares with voting rights are çağrıda) oy hakkı veren hisselerin % 90’ını temsil eden
Hissedarların hazır bulunması veya temsil edilmesi
present or represented.
If the quorum has not been met on a first call, a
second General Assembly deciding in accordance with
the same agenda shall be called within 15 days following
the first meeting. In the event the quorum is not met
during this second meeting, the matters referred to in the
meeting agenda shall be deemed rejected.
The Shareholders may have themselves
represented in General Assembly meetings through a
proxy who may be a Shareholder or a non-Shareholder. In
General Assembly meetings, each Share shall entitle its
owner (or the proxy, if any) one single vote. Proxies who
are also Shareholders of the Company are authorized to
vote both for their own Shares and on behalf of the
Shareholders being represented by such proxies.
The General Assembly meetings are held and governed
through an internal directive. The General Assembly
meetings shall be conducted as per the provisions of the
Turkish Commercial Code and the internal directive.
kaydıyla geçerli şekilde toplanır.
-İlk toplantıda toplantı nisabı sağlanamadığı taktirde, ilk
toplantıdan sonraki 15 gün içinde aynı gündemle ikinci
Genel Kurul toplantıya çağırılır. Ikinci toplantıda da
nisabın elde edilememesi halinde, toplantı gündeminde
belirtilen hususlar reddedilmiş addedilir.- Hissedarlar,
Genel Kurul toplantılarında, kendilerini, Hissedar olan
veya Hissedar olmayan bir temsilci vasıtasıyla temsil
ettirebilirler. Genel Kurul toplantılarında, her bir Hisse,
sahibine (veya varsa temsilciye) bir oy hakkı verir.
Şirket'in aynı zamanda Hissedar'ı olan temsilciler, hem
kendi Hisseleri için hem de temsil ettikleri Hissedarlar
adına oy kullanma yetkisine sahiptirler.
Genel kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile
düzenlenir. Genel kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunu
hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.
Majorities
Decisions shall be valid where they are adopted
by the affirmative vote of the Shareholders holding at
least ninety per cent (90%) of the total capital of the
Company. The Shareholders hereby agree that in the
event a General Assembly meeting cannot adopt a given
decision by the affirmative vote of the Shareholders
holding at least ninety per cent (90%) of the total capital
of the Company, the unresolved matter shall be deemed
rejected.
Çoğunluk
-
Kararlar, Şirket toplam sermayesinin en az yüzde
doksanını (%90) elinde bulunduran Hissedarlar'ın olumlu
oyu ile kabul edildiğinde geçerli olacaktır. Hissedarlar, bir
Genel Kurul toplantısında Şirket sermayesinin en az
yüzde doksanını (%90) elinde bulunduran Hissedarlar'ın
olumlu oyu ile belirli bir kararın alınamadığı durumlarda,
çözümlenmeyen konunun reddedilmiş addedileceği
hususunda anlaşmışlardır.
-
-
Toplantı Yeri
Place of meeting
Genel Kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Şirket
General Assembly meetings may be held either at the merkezinin bulunduğu il içinde olmak kaydıyla Yönetim
head office of the Company or at any other location as Kurulu tarafından belirlenen başka bir yerde yapılabilir.
may be designated by the Board of Directors, provided
that such meeting place shall be in the city where the head
office of the Company is located.
16. CHAIRMAN OF THE MEETING:
The General Assembly meetings are chaired by the
Chairman of the Board of Directors. In the absence of the
Chairman, this duty shall be undertaken by the Deputy
Chairman. If the Deputy Chairman is absent as well, the
person to chair the meeting shall be elected by the
General Assembly.
17. THE POWERS OF THE GENERAL ASSEMBLY
16.TOPLANTI BAŞKANI:
Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı
başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanda bu görevi
Başkan Vekili yapar. Başkan Vekili de yoksa başkanlık
edecek kişi Genel Kurul tarafından seçilir.
17.GENEL KURULUN YETKİLERİ
The Powers of the General Assembly are as follows:
Genel Kurul’un Yetkileri aşağıdaki gibidir:
a) To discuss and resolve on the matters outside the a)Yönetim Kurulunun yetkileri dışında bulunan konuları
powers of the Board of Directors,
görüşerek karara bağlamak,
b) To grant special permissions to the Board of Directors b)Yönetim Kuruluna özel izinler vermek ve bunların
and to determine their terms and conditions, as well as the şartlarını tayin ve Şirket işlerinin yönetim şeklini
manner the Company affairs are managed,
belirlemek,
c) to decide on the reports that the board of directors and c)Yönetim Kurulu’nun ve denetçilerin, Şirket işleri
the auditors will issue about the company affairs, to agree hakkında düzenleyecekleri raporlarla, bilanço, kâr ve
or to refuse the balance sheet, profit and loss statements zarar hesapları hakkında kabul veya red kararı vermek
or to discuss and agree on such reports and statements to veya görüşme yaparak yeniden düzenlenmelerini
be re-issued, to decide on the acquittals and the kararlaştırmak, Yönetim Kurulunun zimmetini ibra ve
responsibility of the board of directors for their mesuliyetine karar vermek, tayin edilecek kârların
custodianship, to decide on the manner of distribution for dağıtma şeklini tespit etmek, Yönetim Kurulu üyeleriyle
the profits to be determined, to elect the members of the kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçileri seçmek
board of directors and the auditors other than the ve gerekli gördüğü takdirde bunları azletmek ve yerlerine
exceptions set forth in the law, and to dismiss and başkalarını tayin etmek, Yönetim Kurulu üyelerine
reappoint such members, in case deemed necessary, and verilecek ücret miktarını tespit etmek.
to determine the amount of salaries to be paid to the
members of the board of directors.
18. OTHER POWERS
The powers listed in the article above are not limited.
Within the framework of the provisions of the Turkish
Commercial Code, the General Assembly is authorised to
make decisions on all matters that concern the Company,
both directly such as the management of Company affairs
and the amendment of the articles of association, and
indirectly.
19. ACQUITTALS
18.
DİĞER YETKİLER
Yukarıdaki maddede sayılan yetkiler sınırlı değildir.
Şirketin
işlerinin
yönetimi,
esas
sözleşmenin
değiştirilmesi gibi gerek doğrudan doğruya gerekse
dolaylı olarak Şirketi ilgilendiren bütün konular hakkında
karar alınması, Türk Ticaret Kanunu hükümleri
çerçevesinde Genel Kurul’un yetkileri içindedir.
19.İBRA
Unless the resolution clarifies otherwise, the general
assembly resolution about the approval of the balance
sheet will lead to the outcome of the acquittal of the
members of the board of directors, executives and
auditors. Furthermore, if some issues are not indicated at
all, or not indicated as required in the balance sheet, or if
the balance sheet contains certain items to prevent the real
status of the company to be seen, or if there is deliberate
action to that end, approval does not lead to the
consequence of acquittal.
Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı,
kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim
kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası
sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı
hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemiş ise veya
bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel
olacak bazı hususları içeriyor ise ve bu hususta bilinçli
hareket edilmiş ise, onama ibra etkisini doğurmaz.
20.
ATTENDANCE
OF
A
MINISTRY
REPRESENTATIVE AT GENERAL ASSEMBLY
MEETINGS
Provisions of relevant regulations are adhered to in
matters concerning in what cases a representative from
the Ministry shall be attending the general assembly as
well as procedures and principles governing the
assignment of representatives for the general assembly
and the qualification, and duties and powers of such
representatives.
20..GENEL
KURUL
TOPLANTILARINDA
BAKANLIK TEMSİLCİSİ HAZIR BULUNMASI
Hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda
bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin
görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunların
nitelik görev ve yetkileri hakkında ilgili yönetmelik
hükümlerine uyulur.
21. ANNOUNCEMENTS
21. İLANLAR
Without prejudice to the provisions of Article 35/4 of the
Turkish Commercial Code, announcements relating to the
Company shall be made at least 15 (fifteen) days in
advance and published in a newspaper available in the
place where the registered head office of the Company is
located. In the event that a newspaper is not published at
such place, the announcement shall be made in the
newspaper published in the closest location. However, as
per the provisions of Article 414 of the Turkish
Commercial Code, any announcements relating to the
invitations to the General Assembly meetings shall be
made at least 2 (two) weeks in advance, excluding the
dates of publication and meeting. The provisions of
Article 416 and 1524 of the Turkish Commercial Code
are reserved.
Türk Ticaret Kanunu’nun 35/4 maddesi hükümleri saklı
kalmak kaydıyla, Şirket ile ilgili ilanların, Şirket'in kayıtlı
merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede en az 15
(onbeş) gün önce yayımlanması gerekir. Şirket'in kayıtlı
merkezinin bulunduğu yerde gazete basılmıyor ise,
ilanların, Şirket merkezine en yakın yerde çıkan bir
gazetede yapılması gerekir. Ancak, Türk Ticaret
Kanunu’nun 414 üncü maddesinde yer alan hükümler
uyarınca, Genel Kurul toplantılarına davet ile ilgili
ilanların, yayınlanma ve toplantı günleri hariç olmak
üzere, en az 2 (iki) hafta önceden yapılması gerekir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 416. ve 1524.madde hükümleri
maddesi hükümleri saklıdır
22. AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF 22. ESAS SÖZLEŞME'NİN DEĞİŞTİRİLMESİ
ASSOCIATION
Esas Sözleşme'de, Türk Ticaret Kanunu ve Esas
The amendments to the Articles of Association shall be Sözleşme'nin ilgili hükümleri uyarınca usulüne uygun
made through a General Assembly decision duly adopted olarak alınmış bir Genel Kurul kararı ile değişiklik
as per the relevant provisions of the Turkish Commercial yapılabilir. Söz konusu değişiklikler, Gümrük ve Ticaret
Code and these Articles of Association and are subject to Bakanlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
the prior authorization of the Ministry of Customs and Kurumu'nun ön iznine tabidir. Bu izinler alınmaksızın
Trade and of the Banking Regulation and Supervision yapılan değişiklikler, Ticaret Sicili'nde tescil edilmez.
Agency. Amendments which have been made without the Esas Sözleşme değişiklikleri, Ticaret Sicil tarafından
obtaining of such authorizations shall not be registered usulüne uygun olarak tasdik ve tescil edildikten sonra ilan
with the Trade Registry. Amendments to the Articles of edildikleri tarihte yürürlüğe girer.
Association shall enter into force as of the date of the
announcement of the same, after being duly certified and
registered with the Trade Registry.
23. ACTIVITY PERIOD
The activity period of the Company shall begin on the
first day of January and end on the thirty-first day of
December. However, the first fiscal year of the Company
shall begin on the date of incorporation of the Company
and end on the last day of December of such year.
23. FAALİYET DÖNEMİ
24. DISTRIBUTION OF PROFITS
24. KARIN DAĞITIMI
General Assembly has the power in matters of
distribution of profit in part or in ots entirety, or not
distributing the profit at all.
Practices involving general legal reserve funds and
dividend calculations are carried out within the confines
of the provisions set forth in the Turkish Commercial
Code and relevant legislation.
Genel Kurul, kârın dağıtılmaması ya da kısmen veya
tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir.
Şirket'in faaliyet dönemi, Ocak ayının 1 inci günü başlar
ve Aralık ayının 31 inci günü sona erer. Ancak, Şirket'in
ilk hesap dönemi, Şirket'in kurulduğu tarihte başlar ve
aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
Genel kanuni yedek akçeler ile temettü hesabına ilişkin
uygulamalar Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat
hükümleri çerçevesinde yürütülür.
Furthermore; General Assembly has the power to Ayrıca; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri
distribute the Profit Share Advance per the provisions set çerçevesinde Kâr Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul
forth in the Turkish Commercial Code and relevant yetkilidir.
legislation.
Profits distributed in accordance to the provisions set Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan
forth in this Articles of Association hereby may not be kârlar geri alınamaz. Kar payı avansı dağıtımı halinde
taken back. Recalling of the profit in cases where profit karın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır.
share advances are distributed constitutes an exception to
this.
25. DATE OF PROFIT DISTRIBUTION
25.KAR DAĞITIM TARİHİ
The date and in what manner the profits to be distributed
shall be delivered to the shareholders is decided by the
General Assembly, upon a proposal submitted by the
Board of Directors.
Dağıtılacak kârın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde
verileceği, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel
Kurul tarafından kararlaştırılır.
26. LEGAL PROVISIONS
26. YASAL HÜKÜMLER
The provisions of the Turkish Commercial Code shall Bu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar
apply for matters not covered by these Articles of hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerli
Association.
olacaktır.
TEMPORARY ARTICLE 1.
INCORPORATION EXPENSES
The expenses incurred by the founding Shareholders
during and in connection with the incorporation of the
Company shall be deemed as expenses of the Company
and be payable to the founding Shareholders upon the
request of the latter, once the Company has been duly
incorporated.
GEÇİCİ MADDE 1.
KURULUŞ MASRAFLARI.
Kurucu Hissedarlar'ın Şirket'in kuruluşu sırasında ve
Şirket kuruluşu ile bağlantılı olarak yapmış oldukları
masraflar, Şirket masrafı olarak addedilecek ve Şirket
usulüne uygun olarak kurulduktan sonra, kurucu
Hissedarlar'ın talebi üzerine kendilerine ödenecektir.
TEMPORARY ARTICLE 2. INITIAL MEMBERS GEÇİCİ MADDE 2. YÖNETİM KURULU'NUN İLK
OF THE BOARD OF DIRECTORS AND ÜYELERİ VE GÖREV DAĞILIMI
DISTRIBUTION OF DUTIES
Şirket'in kuruluşunu müteakiben ilk Genel Kurul
The initial members of the Board of Directors to toplantısına kadar Yönetim Kurulu'nun ilk üyeleri olarak
act in such capacity until the first General görev yapacak kişiler aşağıdaki gibi olacaktır:
Assembly meeting following the incorporation
Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla hareket etmek
shall be:
üzere ve Ordu Yardımlaşma Kurumu'nu
Celalettin ÇAĞLAR; a Turkish citizen,
temsilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,
residing at "Münir Ertegün Sokak Hacı
"Münir Ertegün Sokak Hacı Hesnehatun Mah.
Hesnehatun Mah. Selvili Köşk Sitesi No: 6 A
Selvili Köşk Sitesi No: 6 A Blok Daire: 3
Blok
Daire:
3
KuzguncukKuzguncuk-Üsküdar/İSTANBUL"
adresinde
Üsküdar/İSTANBUL", and holding the Turkish
mukim ve T.C. vatandaşlık numarası
Citizenship number 33253807416, acting as
33253807416 olan Celalettin ÇAĞLAR,
Chairman of the Board of Directors and
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı sıfatıyla
representing Oyak Yardımlaşma Kurumu;
-
-
-
-
Michel LUCAS; a French citizen,
residing at "90 avenue du Maine 75014, Paris,
France" and holding the potential tax identity
number 6090437506, acting as Vice-Chairman
of the Board of Directors and representing RCI Banque SA;
Philippe Jean-Claude BUROS; a French
citizen, residing at "74 rue Crillon 69006 Lyon,
France" and holding the potential tax identity
number 1910556715, acting as member of the
Board of Directors and representing RCI Banque SA;
Eric Jean SPIELREIN; a French citizen,
residing at "55 rue Cortembert 75116 Paris,
France" and holding the potential tax identity
number 7810461300, acting as member of the
Board of Directors and representing RCI Banque SA;
Doğa SOYSAL; a Turkish citizen,
residing at "Esat Caddesi No: 59/15
Kavaklıdere, Ankara, Turkey", and holding the
Turkish Citizenship number 13100440980,
acting as member of the Board of Directors and representing Oyak Yardımlaşma Kurumu;
Güney ARIK; a Turkish citizen, residing
at "Güniz Sokak No: 5/5 Kavaklıdere, Ankara,
Turkey", and holding the Turkish Citizenship
number 25831329182, acting as member of the
Board of Directors and representing Oyak
Yardımlaşma Kurumu.
TEMPORARY ARTICLE 3. AUTHORIZED
SIGNATORIES
hareket etmek üzere ve RCI Banque SA’yı
temsilen, Fransız vatandaşı olan, "90 avenue du
Maine 75014, Paris, Fransa" adresinde mukim
ve vergi kimlik numarası 6090437506 olan
Michel LUCAS
Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla hareket etmek
üzere ve RCI Banque SA’yı temsilen Fransız
vatandaşı olan, "74 rue Crillon 69006 Lyon,
Fransa" adresinde mukim ve vergi kimlik
numarası 1910556715 olan, Philippe JeanClaude BUROS,
Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla hareket etmek
üzere ve RCI Banque SA’yı temsilen Fransız
vatandaşı olan, "55 rue Cortembert 75116 Paris,
Fransa" adresinde mukim ve vergi kimlik
numarası 7810461300 olan, Eric Jean
SPIELREIN,
Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla hareket etmek
üzere ve Ordu Yardımlaşma Kurumu'nu
temsilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan
"Esat Caddesi No: 59/15 Kavaklıdere, Ankara,
Türkiye" adresinde mukim ve T.C. vatandaşlık
numarası 13100440980 olan, Doğa SOYSAL;
Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla hareket etmek
üzere ve Ordu Yardımlaşma Kurumu'nu
temsilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,
"Güniz Sokak No: 5/5 Kavaklıdere, Ankara,
Türkiye" adresinde mukim ve T.C. vatandaşlık
numarası 25831329182 olan, Güney ARIK.
GEÇİCİ MADDE 3. YETKİLİ İMZALAR
Yönetim Kurulu'nun kararı ile ilk imza sirküleri
Until issuance of the first circular of signatures by düzenleninceye kadar, Şirket aşağıdaki şekilde temsil ve
resolution of the Board of Directors, the Company shall ilzam olunur:
be represented and bound as follows:
(a) Şirketimizin Genel Müdürü olarak hareket eden,
(a)
Özgür Öztürk, a Turkish citizen, residing at
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, "Barboros
"Barboros Mahallesi, Kentplus Sitesi, 1. Etap, E1 Blok,
Mahallesi, Kentplus Sitesi, 1. Etap, E1 Blok, Daire: 30,
Daire:30, Ataşehir, İstanbul, Turkey", and holding the
Ataşehir, İstanbul, Türkiye" adresinde mukim ve T.C.
Turkish Citizenship number 26788484276, acting as
vatandaşlık numarası
26788484276 olan Özgür
member of the General Manager of the Company and
Öztürk ve Şirketimizde Satış ve Pazarlamadan Sorumlu
Lionel Pierre Baret, a French citizen, residing at
Genel Müdür Yardımcısı olarak hareket eden, Fransız
"Korukent Sitesi F 10 Koru Sokak Levazım, Beşiktaş,
vatandaşı olan, "Korukent Sitesi F 10 Koru Sokak
İstanbul, Turkey", holding the potential tax identity
Levazım, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye" adresinde mukim
number 1420584139 and acting as Assistant General
ve potensiyel vergi kimlik numarası 1420584139 olan
Manager in charge of Sales and Marketing of the
Lionel Pierre Baret, Şirketimizi müşterek imzaları ile
Company, are entitled to represent and bind the Company
with their joint signatures.
In this respect, Özgür Öztürk and Lionel Pierre Baret are
jointly entitled to:
temsil ve ilzam etmeye yetkilidirler.
Bu anlamda, Özgür Öztürk ve Lionel Pierre Baret,
aşağıdaki işlemleri müştereken yapmaya yetkilidirler :
(i)
represent the Company before all ministries, (i)
undersecretariats, departments, directorates, agencies,
courts, prosecution offices, execution and bankruptcy
offices, social security institutions, chambers of industry
and commerce, trade registries, tax offices, regional
directorates of labor, revenue offices, foundations, funds,
associations,
water
administration,
electricity
administration, police stations, post offices, Türk
Telekom, notary publics, banks and any and all kinds of
entities and institutions operating in the public and/or
private sector;
(ii)
(iii)
(b)
Şirketimizi, tüm bakanlıklar, müsteşarlıklar,
daireler,
müdürlükler,
temsilcilikler,
mahkemeler, savcılıklar, icra ve iflas daireleri,
sosyal güvenlik kurumları, sanayi ve ticaret
odaları, ticaret sicilleri, vergi daireleri, bölge
çalışma müdürlükleri, defterdarlıklar, vakıflar,
sandıklar, dernekler, su idareleri, elektrik
idareleri, emniyet müdürlükleri, postaneler, Türk
Telekom, noterler, bankalar ve kamu ve/veya
özel sektörde çalışan her türlü tüzel kişi, kurum
ve kuruluşlar önünde temsil etmek,
Şirket'in faaliyetlerine ilişkin tüm belgeleri,
validly sign all documents concerning the (ii)
senetleri, bonoları, çekleri, vekaletnameleri,
Company’s activities; promissory notes, bills,
taahhütleri, sözleşmeleri, kambiyo senetlerini ve
cheques, power of attorneys, undertakings,
her türlü icap, kabul ve beyannameyi
agreements, bills of exchange and all offers,
açıklamaları geçerli şekilde imzalamak,
acceptances and declarations;
perform and follow-up all kinds of operations in
Şirket'in faaliyet konusu ile ilgili olarak her türlü
relation with the scope of activities of the (iii)
faaliyeti icra ve takip etmek ve bu anlamda irade
Company and in this respect, to make
beyanında bulunmak; teklifte bulunmak; dilekçe
declarations of intention, to make offers, submit
sunmak ve başvurularda bulunmak; ithalat ile
petitions and make applications; to make all
ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmek ve bu
kinds of transactions regarding importation and
bağlamda, her türlü belgeyi imzalamak;
in this context to sign all kinds of documents,
dilekçeler sunmak ve gümrükten her türlü malı
deliver petitions and withdraw all kinds of
çekmek; her türlü hukuki, idari, mali ve adli
goods from customs; to release and to perform
prosedürleri ibra ve ifa etmek; her türlü uzlaşma
all legal, administrative, financial or judicial
protokolü, beyanname, bildirim, tutanak, fatura,
procedures; to sign, submit, notify and accept
makbuz veya yukarıda bahsi geçen işlemler ile
any kind of settlement protocol, declaration,
ilgili tüm belgeleri imzalamak, sunmak, tebliğ
notices, minutes, invoices, receipts or all
etmek ve kabul etmek; her türlü bankacılık
documents related to transactions mentioned
işlemini gerçekleştirmek; hesap açmak ve
above; to perform all kind of banking
kapamak; ödemeler yapmak; Şirket'in aynı
transactions, to open and close an account, to
banka veya başka bankalardaki hesapları
make payments, to perform money orders,
arasında havale, virman ve elektronik fon
internal transfers and electronic fund transfers
transferlerini gerçekleştirmek; Şirketin fazla
between accounts of the Company within the
ödemiş olduğu her türlü vergi, resim ve harcı
same bank or between different banks, to deduct
mahsup ve tahsil etmek.
and to collect all kinds of taxes, duties and
charges of which the Company has overpaid.
(b) Özgür Öztürk ve Lionel Pierre Baret müştereken,
Özgür Öztürk and Lionel Pierre Baret acting
kendilerine burada tanınan yetkilerin tamamı
jointly, shall be entitled to delegate to third
veya
bir
kısmını,
yukarıda
belirtilen
parties a part or all of the powers respectively
sınırlamalara uymak kaydıyla, üçüncü şahıslara
granted to them herein, provided however that
devretmeye yetkili olacaklardır.
such delegation of powers shall comply with the
aforementioned limitations
TEMPORARY ARTICLE 4. INITIAL STATUTORY GEÇİCİ MADDE 4. İLK DENETÇİLER
AUDITORS
Şirket'in kuruluşunu müteakiben ilk Genel Kurul
The initial statutory auditors to act in such toplantısına kadar görev yapmak üzere belirlenen ilk
capacity until the first General Assembly denetçiler aşağıda belirtilmiştir:
meeting following the incorporation shall be:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, "Aras
Cem Çolak; a Turkish citizen, residing at "Aras
Sokak No: 65/7 Yenimahalle/ANKARA"
Sokak No: 65/7 Yenimahalle/ANKARA " and
adresinde mukim ve T.C. vatandaşlık numarası
holding the Turkish Citizenship Number
13337184404 olan Cem Çolak;
13337184404; and
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, "Balat
Nihan Alpay; a Turkish citizen, residing at "
Mahallesi, Bukle Sokak , Dikencik Country
Balat Mahallesi, Bukle Sokak , Dikencik
Sitesi, 1.Etap No: 28,16140 Nilüfer/ BURSA"
Country Sitesi, 1.Etap No: 28,16140 Nilüfer/
adresinde mukim ve T.C. vatandaşlık numarası
BURSA" " and holding the Turkish Citizenship
28126363168 olan Nihan Alpay
Number 28126363168
Download

ARTICLES OF ASSOCIATION OF ORFİN FINANSMAN ANONIM