pprap. Michal Kraft





příjezd organizovat z návětrné strany,
neustále kontrolovat směr větru,
zastavit v dostatečné vzdálenosti (doporučeno
100m), pokusit se za pomoci dalekohledu zjistit o
jakou látku se jedná (výstražná identifikační cedule
, výstražné značky atd.),
techniku odstavit na vyvýšené místo (většina plynů
je těžší než vzduch),
zamezit přístupu ostatních osob.



úkolem jednotek při havárii nebezpečných látek jsou
činnosti vedoucí ke snížení bezprostředních rizik a
omezení rozsahu havárie s cílem stabilizovat situaci.
každá jednotka musí provést tzv. prvořadá opatření:
 průzkum,
 opatření k záchraně osob a zvířat,
 uzavření místa havárie,
 přivolání pomoci, včetně jednotek
předurčených pro zásah na NL.
další činnosti závisí na druhu a vybavení jednotky
ochrannými prostředky. Činnost musí být co nejvíce
bezpečná pro jednotku !!!











druh havárie (samovolný únik, požár, výron plynů,
dopravní nehoda),
možné množství uniklé nebezpečné látky,
velikost zasažené plochy,
skupenství a možnosti jejich změny,
rizika vyplývající z nebezpečné látky,
možnost šíření nebezpečné látky, směr větru a vývoj
počasí,
konfiguraci terénu a hustotu osídlení,
ohrožení povrchových nebo podzemních vod,
zdroje iniciace a možnost výbuchu,
rychlost úniku NL a rychlost jejího šíření,
možnosti k zastavení nebo omezení úniku a
rozšiřování NL.









uzavřít místo zásahu a určit:
 nebezpečnou zónu,
 vnější zónu,
 zónu ohrožení(pouze RaL nebo B-agens).
vyloučit iniciační zdroje,
připravit hasební prostředky pro požární zásah
(trojnásobná požární ochrana),
nasadit na práci v neb. zóně co nejmenší počet hasičů
s co největší ochranou (4/PPO-P)
připravit alespoň zjednodušenou dekontaminaci,
pokusit se identifikovat NL a získat informace o jejím
nebezpečí,
pokusit se zabránit dalšímu šíření,
snížení bezprostředních rizik,
omezení rozsahu havárie.
pozn. RaL a B-agens
zóna ohrožení
vnější zóna
nebezpečná zóna
pozn. ostatní NL
vnější zóna
nebezpečná zóna


vymezený prostor bezprostředního ohrožení života
a zdraví účinky MU; prostor této zóny ohraničuje
hranice nebezpečné zóny (označena ),
platí zde režimová opatření, např. ochranné
prostředky, stanovená doba pobytu včetně řízeného
vstupu a výstupu z této zóny,

je prostor nejpravděpodobnější kontaminace SaP,

vymezuje základní odstup od ohniska nebezpečí,

musí být dostatečně rozsáhlá (viz. velikosti NZ),

přímo se zde provádí činnosti vedoucí ke snížení
rizik a omezení rozsahu havárie.
Nebezpečné látky
Minimální vzdálenost hranice
nebezpečné zóny od NL
výbušniny, rozsáhlá oblaka par
100 m
neznámá látka
100 m
radioaktivní látky
50 m
látky schopné výbuchu (páry, plyny,
prachy)
jedovaté, žíravé plyny a páry
30 m
hořlavé kapaliny, louhy, kyseliny
B-agens
15 m
5m
15 m *







záchrana bezprostředně ohrožených osob a zvířat,
identifikace nebezpečné látky,
utěsňování trhlin obalů nebo poškozených armatur,
utěsňování kanálových vpustí a propustí,
ohraničení vyteklé a rozšiřující se nebezpečné látky
na pevném povrchu a na vodní hladině,
jímání a odčerpávání vytékající nebezpečné látky
do náhradních nádrží a přečerpávání nebezpečné
látky,
hašení,
ředění, neutralizace, protivýbuchová opatření apod.
podle druhu nebezpečné látky.

typu a ochranné době použitého izolačního
dýchacího přístroje,

typu ochranného oděvu a teplotě okolí,

náročnosti prováděné činnosti,



odolnosti materiálu ochranných prostředků vůči
přítomným nebezpečným látkám,
povolených dávkách ozáření,
době potřebné k provedení dekontaminace a
odložení ochranných prostředků. Tato doba se
uvažuje minimálně 10 minut.






indispozice hasiče (přehřátí, nevolnost apod.),
zjištění jakékoliv závady na ochranných
prostředcích, která se vyskytne v průběhu činnosti
(špatná funkce dýchacího přístroje, porušení
těsnosti oděvu apod.),
změna barvy materiálu ochranného oděvu,
bobtnání případně odlupování vnější vrstvy
ochranného oděvu apod.,
snížení průhlednosti zorníku ochranného oděvu
nebo masky,
nenadálá změna situace na místě zásahu,
pokyn velitele zásahu (velitel nástupního prostoru)
pro okamžité opuštění nebezpečné zóny.

Obklopuje NZ.

Je určena k uzavření místa události.

Prvotně se ve vnější zóně provádí evakuace
obyvatel.

Minimální velikost je doporučena 60-100 m.

Uvnitř vnější zóny se zřizuje:

týlový prostor,

nástupní prostor,

dekontaminační
prostor.

Prostor, který je určen pro zasahující složky. A je
rozdělen na:
 Seřaďovací stanoviště



slouží k soustředění přijíždějících
jednotek,
dále jsou zde vytvořeny podmínky pro
regeneraci sil zasahujících.
Vystrojovací stanoviště

na tomto stanovišti se hasiči vybavují
ochrannými prostředky a potřebnou
výzbrojí.



Zřizuje se pro zajištění přípravy sil a prostředků
před přímým nasazením do nebezpečné zóny.
je umístěn na návětrné straně uvnitř vnější zóny a
vždy bezprostředně sousedí s nebezpečnou zónou.
Rozděluje se na:

Stanoviště přípravy



Stanoviště pohotovosti



vybavení technickými prostředky,
bezpečnostní pohovor.
místo pro jistící skupinu,
zde vyčkávají hasiči na pokyn pro vstup do NZ
Kontrolní bod (stanoviště)


jediné místo pro vstup do NZ,
kontrola nasazení ochranných prostředků.

příprava prostředků pro práci v nebezpečné zóně,

nasazovaní ochranných prostředků,



kontrola úplnosti a správnosti nasazení ochranných
prostředků a věcných prostředků,
evidence osob a doby jejich nasazení v nebezpečné
zóně, kontrola plánované doby nasazení.
zajišťování přípravy hasičů pro nasazení do
nebezpečné zóny, pro toto platí:


nasazovat hasiče do nebezpečné zóny jen ve
stanovených ochranných prostředcích (po provedení
kontroly bezpečnosti),
organizovat střídání hasičů v nebezpečné zóně tak, aby
činnost mohla probíhat bez přerušení.




úkoly a postup činnosti, předpokládaná doba
nasazení v nebezpečné zóně,
dané nebo předpokládané nebezpečí, upozornění
na zvláštnosti a možné komplikace,
pravidla komunikace a signály,
vstupní a výstupní trasa, místo a způsob
dekontaminace.




dohlížet již při nasazování ochranných prostředků
na správnost postupu kontroly a nasazení,
v případě zjištění nedůslednosti ze strany hasiče
nebo zjištění jakékoliv závady zjednat nápravu,
těsně před nasazením do nebezpečné zóny
provádět případné dostrojení a závěrečnou
kontrolu,
při zjištění neodstranitelné závady informovat
nadřízeného velitele a hasiče nenasadit,

prověřit znalost pravidel komunikace a signálů,

při vybavení radiostanicí provést zkoušku spojení,

zkontrolovat funkčnost detekční techniky.

Úkolem jistící skupiny je poskytnutí neodkladné
pomoci hasičům nasazeným v nebezpečné zóně při
jejich ohrožení zejména:
 záchranou hasičů (vyvedením, vynešením mimo
nebezpečnou zónu),
 snížením ohrožení, např. uhašením nenadálého
požáru,
 varováním smluveným signálem.

Ohrožení hasičů může nastat:
 náhlou indispozicí hasiče,
 selháním ochranného prostředku,
 náhlou změnou situace na místě zásahu (vznik
požáru, výbuchu, výronu plynu apod.).



v případě žádosti o pomoc ze strany nasazených
hasičů (signál pro případ ohrožení),
při zjevném ohrožení, kdy v důsledku nenadálé
změny situace nejsou hasiči v nebezpečné zóně
schopni žádat o pomoc (výbuch, vznik požáru
apod.),
na pokyn velitel zásahu nebo velitele jistící
skupiny.

Komunikace spočívá v předávání :
a) vizuálních signálů (za pomoci paží nebo světla),
b) mluveným slovem za pomoci spojových prostředků,
c) jinými prostředky např. lanem, píšťalkou, spojkou.

Komunikace se vede:
a) mezi nasazenými hasiči a velitelem zásahu nebo
velitelem nástupního prostoru,
b) vzájemně ve skupině při činnosti v nebezpečné zóně

veliteli zásahu a jistící
skupině
 signál pro případ
bezprostředního ohrožení.
Jedná se vždy o žádost o
pomoc ze strany hasičů v
nebezpečné zóně.


Slovní signál zní třikrát
opakovaným slovem
„pomoc“.
Na tyto signály zasahuje
jistící skupina.

veliteli zásahu a veliteli
hasičů nasazených v
nebezpečné zóně
 signál, kterým hasič
upozorňuje na určitý problém,
který se vyskytl v průběhu
činnosti a musí neprodleně
opustit nebezpečnou zónu .

Po příchodu do
dekontaminačního prostoru
musí být hasiči poskytnuta
nezbytná pomoc.

hasičům v nebezpečné
zóně pro opuštění
nebezpečné zóny
signály určené pro opuštění
nebezpečné zóny v případě
uplynutí plánované doby
nasazení hasičů v
nebezpečné zóně .

Na tyto signály hasiči ukončí
činnost v nebezpečné zóně a
přesunou se do
dekontaminačního prostoru.





slouží pro dekontaminaci zasahujících hasičů a
prostředků po návratu z nebezpečné zóny,
je umístěn na návětrné straně ve vnější zóně a vždy
bezprostředně sousedí s nebezpečnou zónou,
dekontaminace musí být zajištěna nejpozději před
vstupem prvních hasičů do nebezpečné zóny,
rozsah, postup a způsob provádění dekontaminace
musí odpovídat situaci a podmínkám na místě
zásahu,
velitel zásahu pro zajištění dekontaminace
vyčleňuje potřebný počet hasičů.


záchytná vana :
 pevná fólie o rozměrech
minimálně 4 x 4 m,
hadice B a rozdělovač,
nanášení dekontaminačního
činidla:
 kbelík, košťátko, kartáč,

oplachování :

příslušenství:
 hadice C s proudnicí
 neprodyšné obaly na
kontaminovaný odpad a na
použité věcné prostředky.



dekontaminace zasahujících hasičů a prostředků,
odkládání ochranných prostředků po provedené
dekontaminaci,
odkládání kontaminovaných prostředků a jejich
izolace v neprodyšných obalech.




odkládání kontaminovaných věcných prostředků,
nanášení dekontaminačního prostředku a jeho
oplachování,
měření účinnosti dekontaminace,
odkládání osobních ochranných prostředků a
místo pro opětovné vystrojení.
Stanoviště soustředění JPO
Týlový prostor
Vystrojovací stanoviště
Vnější zóna
Dekontaminační prostor
Nástupní prostor
Zpětné vystrojení
Stanoviště přípravy
Odkládání dýchací techniky
Stanoviště pohotovosti
Odkládání ochranných
oděvů
Kontrolní bod
Hrubá dekontaminace
Odkládání tech.prostředků
Nebezpečná zóna
Download

Zásah na havárii nebezpečné látky.pdf