PHL – Pelhřimovská Hasičská Liga
PRAVIDLA
(odsouhlasená výkonnou radou PHL dne 29. 3. 2013 platná od 30. 3. 2013 pro sezonu 2013)
Účast v PHL
PHL se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR, členové
starší 15-ti let, vždy na základě přihlášky do PHL před začátkem sezony
(družstvo lze dohlásit dodatečně po uzávěrce přihlášek do PHL, dodatečně
není možno dohlásit pořádání soutěže).
Rozsah PHL
Do bodování PHL se budou počítat domácí pohárové soutěže již
přihlášených družstev (pokud soutěž pořádají a souhlasí). Družstvo, které je
přihlášeno do PHL se na bodované soutěži musí prezentovat nejpozději do
zahájení soutěže. Zahájením soutěže se rozumí nástup soutěžních družstev
na začátku soutěže, tzn. nástupu se musí účastnit min. jeden člen družstva
přihlášeného do PHL. Výši startovného na soutěži bodované do PHL si
libovolně určuje pořádající družstvo.
Startování PHL
Na povel startéra „Na místa!“ a „Připravte se!“ zaujmou soutěžící
místo před startovní čárou. Soutěžící se nesmí dotýkat rukama ani nohama
startovní čáry. Na povel „Pozor!“ zaujmou soutěžící startovní postavení.
Pokus je odstartován akustickým signálem, avšak teprve tehdy, když jsou
soutěžící na svém místě v klidu. Při předčasném výběhu družstva je start
vyhodnocen jako neplatný. Každé družstvo má povolen pouze jeden neplatný
start, pokud nebyla chyba na straně startéra, nebo startovací techniky.
Rozhodčí PHL
Na soutěži musí být přítomen hlavní rozhodčí nominovaný a schválený
radou PHL.Hlavní rozhodčí má za úkol provést kontrolu stavu a správnosti
měření tratě při každém kole PHL. Rozhodčí sledují plnění disciplíny a
zvednutím bílého či červeného praporku (nebo jiným smluveným signálem)
signalizují správnost provedení dané disciplíny. Před startem dalšího pokusu
rozhodčí startérovi signalizuje připravenost úseku.
!!!Jakékoli úmyslné upravování dráhy (posun základny, nádrže,
atd.) během soutěže je zakázáno pod trestem diskvalifikace!!!
!!!Soutěžící nemají právo se domlouvat, dohadovat či jinak
komentovat výrok rozhodčích, v opačném případě může hlavní
rozhodčí dané družstvo ze soutěže pro nesportovní chování
vyloučit, po opakovaném prohřešku (i na další soutěži) pak
družstvo vyloučit z daného ročníku PHL !!!
Měření času PHL
Do bodování PHL je možno přihlásit pouze soutěž, na které bude
použito elektronické časomíry se sklopnými terči (provedení terčů je libovolné).
V případě technické závady na časomíře je možno po odstranění závady
pokus opakovat. Za selhání časomíry se nepovažuje porucha displeje při
zachování funkčnosti stopek. Pokud dojde k takové poruše časomíry, že by
nemohla být zajištěna regulérnost soutěže (v případě nemožnosti opravy
časomíry na místě). Za takového stavu se čas změří na třech stopkách, které
budou mít rozhodčí k dispozici. Jako úřední čas se bere čas prostřední.
Podmínky pořadatele soutěže bodované do PHL
Pořadatel je povinen zajistit startovní pořadí losováním při nástupu
družstev. Výjimku tvoří domácí družstvo (muži, ženy), které mají právo na
obsazení počátku startovního pořadí. Možnost výměny startovního pořadí po
losování je možné po dohodě dotčených soutěžních družstev a nahlášení této
změny pořadateli. Pořadatel soutěže zajistí seznámení s pravidly všechna
družstva. Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která
jsou řádně přihlášena. Začátky soutěží jsou stanoveny vždy od 14:00 hodin,
výjimku tvoří noční a závěrečná soutěž. Pořadatel je povinen zajistit dostatek
pořádajících pro plynulý průběh soutěže (tímto se rozumí např. odtahování
hadic po skončení útoku, odnášení stříkačky a to vždy neprodleně na pokyn
rozhodčího). Pořadatel je povinen zajistit min. 3 rozhodčí + startéra.
Požární útok – nářadí
Plošina – základna pro PPS a nářadí: rozměr 2 x 2 m, materiál: dřevo,
výška: 5 - 10 cm.
Nádrž na vodu: obsah min 1000 l – menší po souhlasu družstev. Nádrž
může být z jakéhokoliv materiálu bez ostrých hran.
Soutěžící musí být oblečeni ve stejnokroji v celém družstvu, výjimku
tvoří půjčený závodník (závodnice) z jiného družstva. Povoleny jsou i kalhoty o
¾ délce, trika s krátkým i dlouhým rukávem, ovšem při zachování stejného
vzhledu a barvy pro celé družstvo. Obuv musí být plná, s pevnou patou
(kopačky jsou povoleny). Stejnokrojový předpis platí pouze pro družstva
přihlášené v PHL.
Specifikace nářadí pro PHL
viz. příloha č. 1 – provedení PÚ
Provedení požárního útoku s vodou
Je nutné dodržet provedení útoku dle nákresu viz.
příloha č. 1 – provedení PÚ.
Strojník musí mít zajištěn takový rozhled na soutěžní trať, aby viděl celý
průběh požárního útoku a mohl včas v případě potřeby reagovat. Trať může
být orientována z kopce dolů nebo naopak. Soutěžící nastoupením na
startovní čáru k provedení požárního útoku potvrzují znalost pravidel PHL a
zároveň potvrzují, že startují na vlastní nebezpečí, jelikož se soutěží bez
přetlakových ventilů.
!!!Všichni členové soutěžícího družstva musí mít při provádění
PÚ nasazeny ochranné přilby (i při přípravě na základně) a oblečeni
ve stejnokroji se zakrytými koleny!!!
Složení družstev
V každém družstvu startuje max. 7 členů. Za soutěžní družstvo mohou
nastoupit pouze dva členové nebo členky jiného družstva – tato skutečnost
musí být oznámena při poradě velitelů před začátkem soutěže. V dané soutěži
smí jeden (jedna) soutěžící startovat maximálně ve dvou soutěžních
kolektivech. V daném ligovém dni může jeden (jedna) soutěžící startovat
pouze dvakrát, při porušení této podmínky se družstvo trestá odpočtem 50
bodů z celkového hodnocení v daném ročníku, body lze odčítat i do mínusu,
tímto trestem bude potrestáno i domácí družstvo v dané kategorii a dále i
družstva, za které soutěžící v daný den závodil, nebo závodila. V kategorii
ženy může startovat družstvo složené výhradně z žen při dodržení výše
uvedených podmínek. V případě účasti dvou družstev z jednoho SDH (muži A,
muži B) se musí soutěže zúčastnit min. 10 členů, u SDH s jedním soutěžním
družstvem se musí soutěže zúčastnit min. 5 členů (způsob kontroly bude
proveden dle domluvy s hlavním rozhodčím).
Bodování, hodnocení a administrativa ohledně PHL
Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích na 1.-15. místě v kategorii
muži a na 1.-10. místě v kategorii ženy obdrží body pro celkové hodnocení
v PHL dle následující tabulky:
Místo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kategorie muži
Body
Místo
20
11.
17
12.
15
13.
13
14.
11
15.
10
9
8
7
6
Body
5
4
3
2
1
Kategorie ženy
Místo
Body
1.
10
2.
7
3.
5
4.
4
5.
3
6.
2
7.
1
8.
0
9.
0
10.
0
Při neplatném pokusu PÚ, technické závadě na stroji a vybavení nebo
neúčasti na soutěži bodované do PHL 0 bodů.
Do celkového hodnocení se započítávají bodové zisky družstev
z absolvovaných soutěží. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem
získaných bodů. Při rovnosti bodů rozhodne vždy počet lepších umístění. Při
stejném dosaženém čase se přidělí stejná bodová hodnota za lepší umístění.
Při neudělení bodů z výše uvedených důvodů či prohřešků nebo obsazení
bodovaného umístění družstva, jež není přihlášené do PHL se umístění a zisk
bodů posunuje o nebodované družstvo.
Každé družstvo uhradí 650,- Kč na konto PHL proti potvrzení o přijetí
částky, nejpozději v prvním kole daného ročníku (družstva přihlášená
dodatečně po termínu, zaplatí před svým prvním startem v soutěži).
Nezaplacení této částky znamená vyřazení z PHL. Finanční částka včetně
příspěvků od sponzorů bude použita při celkovém vyhodnocení PHL.
Podávání protestů
Protest může podat pouze vedoucí soutěžního družstva, které se
účastní daného kola PHL do 15-ti minut od ukončení pokusu a to pouze
písemně s kaucí 1000,- Kč hlavnímu rozhodčímu soutěže. Hlavní rozhodčí je
povinen řádně podaný protest řešit a vyřešit, může využít i videozáznam, to
vše až po složení kauce. Protest může podat pouze vedoucí družstva, které se
cítí být poškozeno rozhodnutím rozhodčího. Kauce je v případě oprávněnosti
protestu vratná, v opačném případě propadá ve prospěch PHL. Protest bude
podáván na předepsaném tiskopise.
Výkonná rada
Rada PHL se bude skládat z jednotlivých členů, vždy po jednom
zástupci z každého sboru. Rada je usnášení schopná, pokud je přítomno min.
5 členů. Rozhodnutí je platné, hlasuje-li nadpoloviční většina přítomných
členů. V případě rovnocenného hlasování při sudém počtu přítomných členů,
má rozhodující hlas předseda výkonné rady PHL (v jeho nepřítomnosti jeho
zástupce).
Seznam členů VR PHL pro r. 2011
Funkce Jméno Příjmení SDH Tel.
Funkce
Jméno
Příjmení
SDH
Tel.
Předseda
Místopředseda
Místopředseda
Pokladník
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Člen
Miroslav
Lukáš
Petr
Blanka
Radek
Václav
Milan
Jan
Jiří
Lukáš
Václav
Šebesta
Voborník
Červený
Tůmová
Romanovský
Vincenc
Zadražil
Prokop
Kepka
Vonderka
Němeček
Rynárec
Bácovice
Kletečná
Rynárec
Hněvkovice
Jiřice
Přáslavice
Salačova Lhota
Samšín
Červená Řečice
Senožaty
606 047 356
728 769 091
737 816 591
728 726 789
603 170 004
739 054 789
777 724 170
774 937 987
731 542 049
723 415 923
723 959 739
Download

Pravidla 2013.pdf