NÁVOD K POUŽITÍ
UHF-400
Bezdrátová mikrofonní souprava
13053510 Omnitronic UHF-400 MIC SET
Uchovejte pro další použiti!
Kopírování zakázáno
1/7
Návod k obsluze
VAROVÁNÍ!
Chraňte tento přístroj před deštěm a vlhkem!
Vždy před otevřením odpojte přístroj od sítě!
PRO VAŠI VLASTNÍ BEZPEČNOST, SI PROSÍM PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE
PEČLIVĚ PROSTUDUJTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE!
Všechny osoby, které budou v kontaktu s přístrojem při instalaci, provozu a údržbě, by měli:
- být kvalifikované
- postupovat podle tohoto návodu
- pokládat návod k obsluze za část produktu
- ponechat si návod k obsluze po celou dobu používání produktu
- předat dál návod k obsluze každému dalšímu majiteli nebo uživateli produktu
- stáhnout si z internetu poslední verzi návodu.
1. ÚVOD
Těší nás, že jste si vybrali bezdrátovou mikrofonní soupravu OMNITRONIC UHF-400. Když budete dodržovat
následující pokyny, jsme si jisti, že se budete těšit z vašeho nákupu po dlouhou dobu.
Vyjměte OMNITRONIC UHF-400 z obalu.
Před prvním uvedením do provozu se prosím ujistěte, že přístroj nebyl přepravou zjevně poškozen. Jestliže si
všimnete jakéhokoliv poškození, v žádném případě neuvádějte přístroj do provozu a ihned kontaktujte svého prodejce
1.1 Vlastnosti
Kompletní UHF mikrofonní souprava
- stacionární 19" přijímač pro 4 ruční mikrofony
- se dvěma gumovými anténami
- provoz v protiporuchovém rozsahu UHF (790-820 MHz)
- s ukazatelem LED pro napětí a příjem signálu
- regulátor blokování rušivých šumů na výstupu přijímače
- s regulátorem výstupního signálu
- s vnějším síťovým zdrojem
- moderní přenosová technika v robustním kovovém plášti
- souprava obsahuje 4 ruční mikrofony v praktickém přenosném kufru
- pro 2 x 1,5 V Mignon baterie (Typ AA)
- dosah při vizuálním kontaktu ca. 80 metrů
- dodává se se 4 barevnými čepičkami pro rozlišení jednotlivých mikrofonů na jevišti
- 8 Mignon baterií (Typ AA) se musí objednat zvlášť
- 1 metr kabelu pro připojení přijímače k audio mixážnímu pultu je dodáván
2. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
Tento přístroj opustil naši firmu v perfektním stavu. K udržení tohoto stavu a k zajištění bezpečného provozu je zcela
nezbytné řídit se bezpečnostními pokyny a varovánímí, uvedenými v tomto návodu.
Důležité:
Závady, vzniklé nedodržováním pokynů, uvedených v tomto návodu k obsluze, nejsou předmětem záruky.
Prodejce neponese zodpovědnost za takto vzniklé závady.
Síťovou zástrčku zapojte vždy jako poslední. Přesvědčte se, že je síťový vypínač nastaven na „OFF“,když připojujete
přístroj do sítě. Chraňte přístroj před zdroji tepla, jako jsou topná tělesa a ventilátory.
Přístroj nesmí být uveden do provozu, pokud byl vystaven náhlým změnám teploty. V přístroji se mohla kondenzací
vytvořit voda, která by mohla váš přístroj poškodit. Ponechte přístroj vypnutý, dokud nedosáhne pokojové teploty!
Nestavte na přístroj nebo do jeho blízkosti žádné nádoby s tekutinou, které se mohou lehce převrhnout. Kdyby přeci
jen dovnitř přístroje vnikla tekutina, okamžitě ho odpojte ze sítě. Nechte přístroj přezkoušet kvalifikovaným
odborníkem, dříve než ho znovu použijete. Na poškození, vzniklá vniknutím tekutiny do přístroje se nevztahují
podmínky záruky.
2/7
Při nepoužívání přístroje a před jeho čištěním ho odpojte ze sítě.
POZOR: Zesilovač zapínejte vždy jako poslední a jako první vypínejte!
Uvědomte si prosím, že na škody, způsobené manuálním zásahem do přístroje, se nevztahují podmínky záruky.
Chraňte před nepovolanými osobami a dětmi!
POZOR: Příliš vysoká hlasitost může poškodit sluch!
V přístroji nejsou žádné opravitelné díly. Eventuelní servisní práce jsou vyhrazeny pouze autorizovaným odborným
servisům!
3. PROVOZNÍ PODMÍNKY
U tohoto přístroje se jedná o soupravu bezdrátového přijímače se samostatnou anténou a ručního mikrofonu. Přijímač
je určen pro připojení k 12-18 V stejnosměrného napětí a je určen výhradně pro provoz v místnostech. Mikrofon smí
být napájen pouze 2 x 1,5 V Mignon-články, AA a je určen výhradně pro provoz v místnostech.
Baterie jsou zvláštní odpad a musí být jako takové zlikvidovány. Před zlikvidováním přístroje nejprve vyndejte baterie.
Prázdné baterie můžete odborně zlikvidovat v obchodech elektro v k tomu určených kontejnerech.
Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu.
Nenechávejte baterie volně ležet, existuje nebezpečí, že by je mohly děti nebo domácí zvířata spolknout. V případě
jejich spolknutí vyhledejte okamžitě lékaře!
Vybité nebo poškozené baterie mohou při styku s pokožkou způsobit poleptání, použijte proto vhodné ochranné
rukavice.
Dbejte na to, aby nebyly baterie zkratovány, odhazovány do ohně a dobíjeny. Existuje nebezpečí výbuchu.
Nikdy nelijte tekutiny nad přístrojem. Pokud přeci jen vnikne dovnitř přístroje tekutina, ihned vyndejte baterie. Nechte
přístroj přezkoušet kvalifikovaným servisním technikem, před tím, než ho znovu použijete. Na poškození, vzniklá
vniknutím tekutiny do přístroje se nevztahují podmínky záruky.
Netřeste s přístrojem. Při používání přístroje se vyvarujte použití hrubé síly.
Při výběru vhodného místa pro umístění přístroje zajistěte, aby nebyl přístroj vystaven zvýšenému teplu, vlhkosti a
prachu. V okolí přístroje by neměly být žádné další kabely. Ohrozili byste tím sebe i ostatní!
Neprovozujte přístroj při extrémních vedrech (přes 35° C) nebo extrémních zimách (pod 5° C). Chraňte přístroj před
přímým slunečním zářením (též při převozu v uzavřených autech) a topnými tělesy.
Nedovolte používat přístroj osobám bez potřebné kvalifikace. Nejčastější poškození jsou způsobena neodborným
zacházením!
Přístroj nikdy nečistěte rozpouštědlem nebo silnými čistícími prostředky, ale použijte měkký navlhčený hadřík.
Při převozu přístroje používejte vždy originální obal.
Upozorňujeme vás, že svévolné změny přístroje jsou z bezpečnostních důvodů zakázány.
V případě, že přístroj bude používán jiným způsobem, než jak je uvedeno v této uživatelské příručce, může dojít
k jeho poškození a k zániku záruky. Kromě toho je každé jiné užití přístroje spojeno s nebezpečím, jako je např.
krátké spojení, požár, úder elektrickým proudem atd.
3.1 Povolení
Tato bezdrátová mikrofonní souprava byla přezkoušena podle evropských norem EN 300422-2, EN 301489-09 a EN
60065. Tento výrobek tudíž odpovídá předpisům R&TTE Evropské unie a nevyžaduje proto žádnou zvláštní vzorovou
zkoušku každého členského státu EU.
4. POPIS PŘÍSTROJE
Přední strana:
(1) Receiver-Moduly
(2) síťový vypínač
Receiver Modul:
(3) Power-LED
(4) RF-LED
(5) AF-LED
(6) regulátor Squelch
(7) regulátor Volume
3/7
Zadní strana:
(8) anténní připojovací zásuvka B
(9) síťová zásuvka
(10) Audio Out- výstupní zásuvky
(11) Kanal 1-4- výstupní zásuvky
(12) anténní připojovací zásuvka A
Ruční mikrofon:
(13) ochranná mřížka mikrofonu
(14) LED indikace baterie
(15) přepínač ON/OFF
(16) prostor pro vložení baterií
(17) vysílač mikrofonu
5. PŘIPOJENÍ
Připojte bezdrátový přijímač pomocí Audio Out zásuvky a standardního mikrofonního vedení do mikrofonní zásuvky
mixážního pultu. Nastavte antény svisle. Zastrčte síťový kabel do zásuvky DC IN. Zastrčte síťový kabel do síťové
zásuvky.
5.1 Vložení / výměna baterií
Dodržujte pokyny v odstavci Provozní podmínky. Posuňte kryt baterií ke spodní straně přístroje a odstraňte ho. Před
výměnou baterií nejprve vyndejte použité baterie ze zásobníku. Vyměňujte vždy kompletní sadu baterií.
Vybité nebo poškozené baterie mohou při styku s pokožkou způsobit poleptání, použijte proto vhodné ochranné
rukavice.
POZOR!
Nebezpečí exploze při neodborné výměně baterií. Používejte pouze tytéž baterie nebo odpovídající, výrobcem
doporučený typ baterií. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce.
Vložte baterie a dbejte na správnou polaritu. Nasaďte zpět kryt baterií a posuňte ho až nadoraz. Pomocí vypínače
ON/OFF lze přístroj zapnout nebo vypnout. Při zapnutí svítí červená LED krátce. V tom případě je napětí dostatečné.
Při použití slabších baterií svítí červená LED nepřetržitě. V tom případě musí být baterie vyměněny(viz výše). Když
nesvítí LED při zapnutí vůbec, buď nejsou vloženy žádné baterie nebo je pólování obrácené.
Když mikrofon nepoužíváte, vypněte ho posuvným vypínačem. Při delším nepoužívání vyndejte baterie, aby
nevytekly. V zájmu udržení dlouhé životnosti baterií používejte pouze alkalické baterie.
POKYNY K LIKVIDACI ODPADU
Staré a použité baterie zlikvidujte odborně. Baterie nepatří do domácího odpadu! Odevzdejte je prosím do sběrného
místa ve vašem okolí.
6. OVLÁDÁNÍ
Přepínačem ON/OFF lze přístroj vypnout nebo zapnout. Při zapnutí svítí červená Power-LED. Když jsou mikrofonní
signály přijímány, svítí RF-LED.
Pro optimální příjem dbejte následujících pokynů:
Pokud je to možné, dodržte mezi vysílací a příjímací anténou přímou viditelnost. Vyvarujte se postavení vysílače a
přijímače do blízkosti objektů z kovu nebo jiných neprodyšných látek.
Vyvarujte se postavení přijímače do blízkosti počítače nebo jiných HF generujících přístrojů.
Regulátor Squelch byl přednastaven ve výrobě pro optimální výkon do polohy 12 hodin. Normálně není potřebné
žádné další nastavení. Je zajisté možné regulátor blokování šumu nastavit tak, že buď kvalita signálu nebo rozsah
systému dostane přednost. Když posunete regulátor blokování šumu ve směru hodinových ručiček, budou
akceptovány pouze signály vyšší kvality (vypnutí zvuku již při malém ruchu); rozsah činnosti bude však tímto omezen.
Když posunete regulátor blokování šumu proti směru hodinových ručiček, budou akceptovány též signály horší kvality
(vypnutí zvuku až při větším ruchu); rozsah činnosti bude však tímto rozšířen.
4/7
Nastavte sílu výstupního signálu regulátorem Volume. Když už nebude používán přijímač, posuňte regulátor Volume
na 0 a vypněte přístroj síťovým vypínačem.
DŮLEŽITÉ: Při každé instalaci bezdrátového mikrofonu se jedná o zvlášť specifickou situaci, při které může nastat
řada problémů. Nikdy nezačínejte s živou produkcí bez provedení zkoušky systému. Když od poslední zkoušky
systému nastanou významné změny (dodatečné bezdrátové systémy nebo účastnické zařízení, posunutí kulis atd..),
znovu bezdrátový systém přezkoušejte – a sice co možná nejpozději před začátkem produkce.
7. ODSTRANĚNÍ PROBLÉMŮ
PROBLEM:
Přístroj nejde zapnout.
ŘEŠENÍ:
• Přezkoušejte připojovací kabel, event. prodlužovací kabely.
Žádný zvuk; RF-LEDs
na přijímači nesvítí.
Přezkoušejte, jestli jsou zapnuty síťový vypínač (POWER) na vysílači a
přijímači.Přezkoušejte, jestli baterie vysílače vydávají proud. Pokud je nutné,
vyměňte baterie.Přezkoušejte, jestli jsou přijímač a vysílač v přímé linii. Pokud je
nutné, snižte vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem.
Žádný zvuk přijímače;
RF-LEDs nesvítí.
Regulátor Leve na přijímači posuňte výš. Přezkoušejte spojení mezi přijímačem a
mixážním pultem. Mluvte do mikrofonu a pozorujte RF-LEDs přijímače. Když se
rozsvítí, je problém na jiném místě systému.
Při zapnutém vysílači je
přijímaný signál rušen
nebo má vedlejší zvuky.
Přezkoušejte baterie vysílače a pokud jsou slabé, vyměňte je. Odstraňte zdroje
HF, jako např.světelné vybavení. Možná pracují dva vysílače na stejné frekvenci.
V tom případě jeden vysílač vypněte. Možná je signál příliš slabý. Pokud je to
možné, postavte přijímač blíž k vysílači.  Nastavte regulátor blokování šumu
přijímače.
Přijímač hučí při
vypnutém vysílači.
 Nastavte regulátor blokování šumu.  Odstraňte zdroje HF-, jako např. světelné
vybavení. Postavte přijímač na jiné místo.
Krátkodobý výpadek
zvuku při pohybu
vysílače v rozsahu
produkce.
. Postavte přijímač na jiné místo, proveďte nový funkční test a pozorujte RF-LEDs
Když výpadek zvuku trvá, označte tyto mrtvé body v rozsahu produkce a při
produkci se jim vyhněte.
8. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ!
Před provedením servisních prací odpojte přístroj ze sítě
Přístroj musí být pravidelně čištěn od nečistot, jako je prach apod. K čištění použijte měkkou, navlhčenou látku.
V žádném případě nepoužívejte alkohol nebo rozpouštědla!
V přístroji nejsou kromě baterií žádné součástky, vyžadující údržbu. Případné opravy a seřízení musí být provedeny
jen autorizovaným servisem!
Při výměně baterií dbejte pokynů v odstavci „Vložení / výměna baterií“ Budete-li potřebovat náhradní díly, používejte
výhradně originální díly.
Pokud máte ještě další dotazy, je vám váš prodejce kdykoliv rád k dispozici.
5/7
9. TECHNICKÁ DATA
Radiový přijímač:
Systém:
Přenosová frekvence:
Frekvenční stabilita:
Šumové napětí:
Rozlišovací ostrost:
Dynamický dosah:
Modulační metoda:
Audio šířka pásma:
Audio výstup:
Napětí:
Celková přípojná hodnota:
rozměry (DxŠxV):
Váha:
Mikrofon:
RF výstupní výkon:
dosah:
Napětí:
Příkon:
Životnost baterií:
Rozměry:
váha:
Diversity
UHF 790 - 820 MHz
±0,002 %
>90 dB
>80 dB
>80 dB
FM-frekvenční modulace
40 - 16 000 Hz
Mono kolíková zásuvka
13-18 V DC, 500 mA
5W
483 x 250 x 44 mm
1 kg
30 mW
80 m (při přímém dohledu)
2 x 1,5 V Mignon-baterie (Typ AA)
ca. 55 mA
ca. 8-10 hodin
50 x 260 mm
400 g
6/7
POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK
Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem
legislativním ustanovením EU.
Zákaz vhazování do veřejného odpadu
Jiné nebezpečí a varování
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Nebezpečí požáru
Nebezpečí popálení
Nebezpečí poškození sluchu
Laserové záření
Nebezpečí pádu přístroje
Neotevírat kryt přístroje
Vodě neodolný přístroj
Přečíst si návod
Nehořlavý povrch přístroje
Přistroj je určen pro použití v interiéru
Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů
Tepelná pojistka (maximální teplota)
Uzemnění
Polarita
Dvojité stínění síťového zdroje
Oddělovací ochranný transformátor
Ochrana povrchové teploty transformátoru
Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá
na napětí bezpečným malým napětím (SELV)
Distribuce v CZ a SK:
HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: [email protected]
www.HDT.cz
HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 Bratislava
E-mail: [email protected]
www.HDTSK.sk
Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.
7/7
Download

NÁVOD K POUŽITÍ UHF-400 Bezdrátová mikrofonní