Modely BELL 201-203 se liší pouze počtem zvonkových tlačítek na vysílací jednotce a počtem dodaných
přijímačů. Technicky jsou totožné. Je-li ke stlačené zvonkové tlačítko (vysílač), dojde k vysílání rádiového
signálu o frekvenci 868MHz směrem ke zvonku (přijímač) a zvonek se rozezní.
Bezdrátové dveřní zvonky pro 1 až 3 rodiny Popis obrázků
1 = Vysílač
2 = Přijímač
4 = Zvonkové tlačítko (jmenovka)
5 = Drážka pro uvolnění pouzdra na baterie
6=
7=
8 = Kontakty pro připojení externího napájení
9 = Hlasitost HI (vysoká) / LO (nízká)
10 = Přepínač pro kódování
11 = Kryt baterie vysílače
14 = Reproduktor
16 = Tlačítko pro volbu melodie zvonku
17 = Terminály pro připojení napájení a externího tlačítka
18 = Otvor pro připojení na zeď
Obj. č.: 610793
BELL 201
Obj. č.: 610794
BELL 202
Obj. č.: 610795
BELL 203
Pracovní dosah je přibližně 100 metrů v závislosti na úhlu pohledu. Nicméně, dosah
bezdrátového signálu je snížen vysílá-li se přes zdi nebo železobetonové stěny.
Kovové dveřní rámy rovněž mohou pracovní dosah snížit.
Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezdrátového dveřního zvonku.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
Napájení
VYSÍLAČ: 1x baterie CR2032 (součástí dodávky)
PŘIJÍMAČ: 4x baterie AA 1,5 V
Baterie: (nejsou součástí dodávky)
Zvonkové tlačítko (VYSÍLAČ)
Zvonkové tlačítko je připraveno k použití jakmile jsou vloženy baterie.
Vložení a výměna baterie
Odstraňte kryt přihrádky baterie (5) odklopením víčka. Vyndejte starou baterii a vložte novou baterii
CR2032 (použijte plochý šroubovák), při vkládání dodržte polaritu. Potom opět přikryjte přihrádku baterií.
Upozornění: po výměně baterie musí dojít k opětovnému překódování (kapitola nastavení kódu Set-Up)
1 2 Připevnění
Použijte zadní kryt vysílače jako šablonu pro vyvrtání 2 děr do zdi (je nezbytné použít hmoždinky) a
zašroubujte dva šrouby. Ponechte mezi hlavou šroubu a zdí mezeru zhruba 3mm.. Nyní zavěste vysílač
prostřednictvím dvou děr v zadní straně na dva šrouby ve zdi.
Připevnění na stěnu
Vyvrtejte do zdi 1 díru (je nezbytné použít hmoždinky) a zašroubujte do nich šrouby. Ponechte mezi hlavou
šroubu a zdí mezeru zhruba 3mm. Nyní zavěste přijímač prostřednictvím šroubu ve zdi.
Volba vyzváněcího tónu
Stisknutím malého černého tlačítka „S“ (16) uvnitř zvonkového tlačítka si můžete zvolit vyzváněcí tón. Zvuk
zvonu je přednastaven jako první. Pokud chcete namísto toho použít jeden ze sedmi dalších tónů,
stiskněte jednou tlačítko a uslyšíte nový tón z přijímací části. Pokračujte se stlačováním dokud neuslyšíte
tón, který chcete. Naposledy hrající tón je automaticky uložen.
Hlasitost
Hlasitost vyzváněcího tónu lze plynul nastavit na zadní straně přijímače ( 9). Vypnutí zvuku přijímače lze
postraním přepínačem (8)
Připojení k externímu napájecímu zdroji (zvonkové trafo)
Nastavení a změna kódu Digital Code SET-UP (pokud je v blízkosti
výrobek na podobné frekvenci)
Vysílač je rovněž možné napájet ze sítě prostřednictvím zvonkového transformátoru. Pro tento účel jsou
ve vysílači dva vhodné kontakty označená B a C (17). Po odklopení krytu přihrádky baterií můžete připojit
zvonkový transformátor pomocí dvou připravených šroubů (17). Pokud je napětí stejnosměrné (DC), tak je
potřeba správně zapojit polaritu: B plus a C mínus. U střídavého (AC) je to jedno. Napětí na transformátoru
by mělo být v rozmezí 8 až 12 V a za žádných okolností nesmí být vyšší.
Tento zvonek má proměnlivé a samoučcí kódování, žádné nastavení kódu není potřeba.Výrobek je
dodáván již přednastaven na určitý kanál. Pokud dochází bez zjevné příčiny k náhodné aktivaci dveřního
zvonku nebo zvonek nezvoní, je možné, že se v dosahu signálu nachází podobné zařízení pracující na
stejné frekvenci a pod stejným kódem. Vzhledem k těmto okolnostem byste měli změnit kód.
Upozornění: Nikdy nepřipojujte přímo síťové napětí 230 V!
Vyndejte baterie z tlačítka (vysílače) paměť bude vymazána. Po vložení baterií do tlačítka a resetu zvonku
(přijímač dvakrát pípne) stiskněte jednou tlačítko a automaticky bude vygenerován kod, který bude vyslán
do přijímače a ten si ho zaregistruje a uloží do paměti. Napárování tlačítka bude také signalizováno
zvukem zvonku.
U zvonků pro více rodin BELL 202 a 203 je potřeba nejdříve dát baterie do prvního přijímače a nastavit
první tlačítko. Poté dát baterie do dalších a opakovat postup.
Připojení externího tlačítka
Zvonek je možné ovládat pomocí externího tlačítka, které připojíte pomocí svorek A a C. Nepřipojujte
stávající tlačítko pokud ho neodpojíte od stávajícího zvonku, případně odpojte napájení podsvícení. Délka
připojení může být jen pár metů.
Kontrola baterie
Stav baterie vysílače je neustále pod kontrolou. Vysílač pravidelně vysílá kontrolní signál k přijímači.
Jakmile je třeba baterii vyměnit, rozsvítí se na přijímači červená „TX“ LED.
Vyslat kod z vysílače musíte během 3 min po resetu přijímače. Pokud budete mít více
přijímačů musíte počkat 3 min, než první (případně druhý) z nich ukončí přijímací mód.
Ovládání bezdrátového zvonku
Stisknutím tlačítka vyšlete signál, který zaznamená přijímač a aktivuje jednu s následujících funkcí.
Zvuk, zvuk a blikání LED, blikání LED. Tyto funkce lze přepínat tlačítkem MODE (10) na zadní straně
přijímače.
Řešení problémů
Zvonek (PŘIJÍMAČ)
Problém
Zvonek se po stisknutí zvonkového tlačítka nerozezní.
Výměna baterií
Možná příčina
1. Zařízení jsou mimo pracovní dosah – ten je maximálně 100 metrů.
Odstraňte kryt přihrádky baterie na zadní straně přijímače. Vyndejte staré baterii a vložte nové baterii 4 x
1,5V AA, při vkládání dodržte polaritu. Správné vložení baterií je doprovázeno dvojitým pípnutím přijímače.
Potom opět přikryjte přihrádku baterií.
Upozornění: po výměně baterie musí dojít k opětovnému překódování (kapitola nastavení kódu Set-Up)
2. Zvonkové tlačítko a zvonek nejsou nastaveny na stejný kód.
3. Je třeba vyměnit baterie.
Řešení
3 4 Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly
spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě
lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak
poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte
vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány,
odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze!
Nabíjet můžete pouze akumulátory.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří
do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození
životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!
1. Přeneste dveřní zvonek blíž ke zvonkovému tlačítku
2. Zkontrolujte nastavení kódu (viz kapitola Nastavení a změna kódu)
3. Vyměňte baterie
Problém
Zvonek se rozezní aniž by bylo stisknuté zvonkové tlačítko
Možná příčina
V dosahu je podobné bezdrátové zařízení pracující na stejné frekvenci a se stejným kódem.
Řešení
Změňte nastavení kódu (viz kapitola Nastavení a změna kódu)
Šetřete životní prostředí!
Technické údaje
VYSÍLAČ
Napájení:
Spotřeba:
Frekvence:
1 x baterie 9 V nebo 9 V z externího zdroje
1,5 mA – v zapnutém stavu / 0,001 mA ve vypnutém stavu
868 MHz
Tento návod k použití je publikace firmy FK technics spol. s r.o.
PŘIJÍMAČ
Napájení:
Provozní teplota:
Pracovní dosah:
Počet volitelných tónů:
Počet volitelných kanálů:
4 x 1,5 V alkalická baterie typu AA (není součástí dodávky)
-10°C až +40°C
100 metrů na volném prostranství
8
16
4/2011/BR
Návod odpovídá technickému stavu při tisku.
Změny vyhrazeny !
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do bezdrátového
dveřního zvonku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti,
nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek
a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně
ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti
spolknout.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete
potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte
o radu kvalifikovaného odborníka.
Bezdrátový dveřní zvonek nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně
vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla
barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro.
Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje
odpad na konci doby životnosti přístroje přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
Manipulace s bateriemi a akumulátory
5 6 
Download

Návod - ElektroEden.cz