UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
MLM 42S
MIKROFONNÍ / LINKOVÝ MIXER
RYCHLÝ START
Jistě, vypadá to jako poměrně jednoduchá
krabička. 4 vstupy, 2 výstupy a efektová smyčka.
Výborně, abyste však z vámi zakoupeného
přístroje dostali co nejlepší výstupní signál a také
předešli potencionálním problémům, přece jen si
přečtěte následující informace.
Budeme struční, slibujeme!
Každá vstupní část disponuje vstupy mikrofonní
(konektory XLR) a linkové (konektory ¼“ STEREO
JACK) úrovně. Pro daný kanál použijte vždy pouze
jeden vstup. Všechny vstupy jsou zapojené
symetricky.
Používáte-li kondenzátorový mikrofon, přepněte
přepínač PHANTOM POWER (phantomové
napájení) do pozice ON (zapnuto). Pro dynamické
mikrofony a zdroje signálu linkové úrovně nechte
tyto přepínače vypnuté. Phantomové napájení lze
poslat pouze do konektorů XLR, nikoliv do
konektorů STEREO JACK.
Svítí-li indikátor přebuzení vstupu (dioda OL
v sekci postiženého vstupu), musíte ubrat vstupní
zisk
daného
vstupu
odpovídajícím
potenciometrem GAIN nacházejícím se na zadním
panelu přístroje.
Indikátor přebuzení výstupu (dioda rovněž
pojmenovaná OL neboli OverLoad vedle
potenciometru OUTPUT LEVEL pro výstup),
reaguje na součet signálů všech 4 vstupních
kanálů, avšak v bodě před potenciometrem
výstupní úrovně OUTPUT LEVEL, takže tímto
potenciometrem nelze odstranit přebuzení
výstupu. Toho dosáhnete pouze stažením úrovně
jednoho, nebo více vstupů potenciometry LEVEL
v sekcích vstupů. Dioda OL výstupu by měla
přestat svítít.
Tento výrobek neobsahuje uživatelsky opravitelné části, nebo části vyžadující uživatelskou údržbu.
POPIS ČELNÍHO PANELU
1. Tahové ovladače ekvalizéru (LOW/MID/HIGH typu Accelerated-Slope) každého vstupu poskytují větší
rozsah ovládání, rovnou fázovou charakteristiku a menší vzájemnou interakci jednotlivých filtrů oproti
klasickému ekvalizéru. Dělící kmitočet LOW/MID je 300 Hz. Dělící kmitočet MID/HIGH je 4 kHz. Každé
kmitočtové pásmo lze zesílit až o 6 dB, nebo potlačit až zcela ztlumit.
2. Indikátor přebuzení vstupu (dioda „OL“) by neměla svítit ani při nejhlasitějších úrovních vstupního
signálu. Pokud se rozsvítí, musíte ubrat vstupní zisk daného vstupu odpovídajícím potenciometrem GAIN
nacházejícím se na zadním panelu přístroje.
3. Potenciometry INPUT LEVEL lze nastavit hlasitost každého vstupu. Společně s potenciometry GAIN na
zadním panelu slouží k dosažení maximálního možného zesílení signálu. V zájmu dosažení co nejpohodlnější
mixáže nastavte potenciometr GAIN na zadním panelu tak, aby bylo možno potenciometrem LEVEL ovládat
hlasitost daného kanálu v maximálním možném rozsahu (dokud nesvítí indikátor přebuzení vstupu).
4. Potenciometrem EFFECTS lze nastavit poměr, ve kterém se přimíchá efektovaný (WET) signál přijímaný
konektorem RETURN na zadním panelu z externího efektového procesoru k součtu čistých signálů všech
vstupů (DRY). Další podrobnosti ohledně používání externích efektových zařízení naleznete v kapitole
EFFECTS LOOP na straně 4.
5. Indikátor přebuzení výstupu OL se nachází v signálové cestě před potenciometrem výstupní úrovně
LEVEL (na čelním panelu tedy nalevo od tohoto posledního potenciometru). Proto nelze potenciometrem
OUTPUT LEVEL odstranit přebuzení výstupu. Toho dosáhnete pouze stažením úrovně jednoho nebo více
vstupů potenciometry LEVEL v sekcích vstupů. Dioda OL výstupu by měla přestat svítit. Vašim úkolem je
držet součet signálů vstupů přicházející na výstup na takové úrovni, aby tato dioda nesvítila.
6. Potenciometrem OUTPUT LEVEL nastavujete konečnou úroveň výstupního signálu přístroje.
7. Indikátor POWER Svítí-li tato žlutá dioda, je mixer MLM 42S zapnut a připraven pracovat.
2/4
POPIS ZADNÍHO PANELU
1. Vstupy (INPUTS) 1 až 4 jsou osazeny konektory XLR (pro mikrofonní úroveň) a STEREO JACK (pro linkovou
úroveň). Pro daný kanál použijte vždy pouze jeden vstup. Všechny vstupy jsou zapojené symetricky.
Je-li to nezbytné, lze do zdířky STEREO JACK kromě doporučeného konektoru STEREO JACK (TRS) rovněž
zasunout konektor MONO JACK (TS), ale lepší výsledek dává doporučené symetrické 3-vodičové zapojení.
Viz strana 4.
2. Přepínač PHANTOM POWER posílá do zapojených kondenzátorových mikrofonů phantomové napájení
15V prostřednictvím mikrofonních vstupů (konektory XLR „MIC“).
3. Potenciometrem GAIN nastavíte vstupní zesílení tak, aby potenciometr hlasitosti vstupu LEVEL mohl
ovládat úroveň signálu v co nejširším rozsahu (od nuly po hranici zkreslení). Je-li použit mikrofonní vstup
XLR, je rozsah zisku GAIN 12 až 50 dB a lze (v případě potřeby) zapnout phantomové napájení. Je-li použit
linkový vstup JACK, je rozsah zisku GAIN 0 až 12 dB a phantomové napájení je nedostupné.
4. Konektory EFFECT SEND a RETURN slouží k vytvoření efektové smyčky (konektorem SEND posíláme
signál do externího zvukového procesoru a efektovaný signál přijímáme zpět konektorem RETURN). Lze jimi
také posílat/přijímat signál do/z jiného mixeru (mixpultu). Viz strana 4.
5. Symetricky zapojené výstupní konektory XLR a JACK jsou zde přítomny pro větší pohodlí. Oba typy
mohou být použity současně.
6. Přepínač LINE/MIC přepíná u obou typů výstupních konektorů (XLR i JACK) mezi linkovou a mikrofonní
úrovní signálu. Mnoho DJ mixpultů má mikrofonní vstup vybavený funkcí Talk-Over (potlačení ostatních
signálů při mluvení do mikrofonu). Po připojení MLM 42S přímo do takového mikrofonního vstupu, budete
moci tuto funkci využívat.
7. Výstupní konektory Cinch A a B poskytují nesymetrický signál linkové úrovně. Konektory A i B jsou
identické.
8. Zdířka IEC 60320 C6 interního univerzálního napájecího zdroje, který je schopen pracovat se
střídavým napájecím napětím 100 až 240 V, je určena pro napájecí kabel IEC 60320 C5. (Pozn. Platí pro USA,
pro Evropu by měl být napájecí zdroj osazen zdířkou pro klasický „Euro“ napájecí kabel IEC 60320 C13.)
Nikdy neodpojujte zemnící vodič!
3/4
MIKROFONY
4
3
2
1
VYBERTE SEND
NEBO RETURN
EFEKTOVÁ SMYČKA
Efektová smyčka umožňuje upravit
smíchaný signál ze čtyř vstupů
externím efektovým procesorem.
Konektory SEND a RETURN (1/4“ Mono
Jack TS jsou dvoupinové (hrot/objímka)
a tedy zapojené nesymetricky, takže se
snažte do nich zapojovat co možno
nejkratší kabely (max. 3 metry), abyste
předešli brumu a šumu. Typický
efektový procesor zahrnuje Reverb,
Gate, Kompresor, Limiter, Ekvalizér atd.
Mix čtyř vstupů se objeví na výstupu
EFFECT SEND, odkud je posílán (po
propojení) do vstupu externího
efektového procesoru.
Konektor EFFECT RETURN přijímá (po
propojení) zpracovaný signál z výstupu
efektového
procesoru.
V zájmu
prevence ztráty signálu v případě, že
není do konektoru RETURN zapojen
kabel, je tento konektor vybaven
spínací funkcí:
Není-li do konektoru
RETURN zapojen kabel, je interně
propojen
s konektorem
SEND.
Potenciometr DRY/WET umožňuje
ovládat, v jakém poměru k čistému
signálu bude na výstup MLM 42S
posílán efektovaný signál.
DO
REKORDÉRU
Z KLÁVES
ZESILOVAČ NEBO
HLAVNÍ MIXPULT
L VSTUP (LINKA)
PŘEHRÁVAČ CD
L VÝSTUP
P VÝSTUP
P VSTUP (LINKA)
Mixáž 4 mikrofonů nebo 2 mikrofonů a přehrávače CD
SEND napájí rekordér, případně RETURN slouží jako 5. vstup
pro monofonní zdroj.
MIKROFONY
4
3
2
1
MIKROFONY
8
7
6
5
REKORDÉR
L VSTUP (LINKA)
Alternativní použití efektové smyčky je
rozšíření výstupu i vstupů. Chcete-li
například použít dva mixery, můžete
výstupem SEND 1. mixeru napájet
vstup RETURN 2. mixeru. Relativní
úroveň signálu přijímaného z 1. mixeru
vůči původnímu výstupnímu signálu
2. mixeru, je pak možno ovládat
potenciometrem DRY/WET 2. mixeru.
P VSTUP (LINKA)
HLAVNÍ MIXPULT
MIKROFONNÍ
VSTUP
Propojení dvou MLM 42S pro získání 4 mikrofonních vstupů
Další použití efektové smyčky může využívat pouze výstup SEND nebo pouze vstup RETURN. Do vstupu
RETURN například zapojíte elektronické bicí, klávesy nebo jiný zdroj monofonního signálu. Poměr úrovní
součtu signálů čtyř vstupů vůči tomuto signálu lze pak ovládat potenciometrem DRY/WET. Výstup SEND lze
například použít jako přímý výstup (DIRECT OUT) pro nahrávání.
4/4
Download

Uživatelský manuál