Dřínovský občasník
Číslo VII/37/2013
Obecní noviny
zdarma
Přišel k nám měsíc únor,
lišky se krčí u nor
a s nimi spousta zvířátek
chce vrátit jaro nazpátek.
Říkanka z elektronické knihy pro předškoláky
Alena Chudobová
Zdroj: http://www.predskolaci.cz/
> > > ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU < < <
11.ledna bylo doručeno ze SFŽP akceptování žádosti na projekt Snížení energetické náročnosti
objektu Prodejny Dřínov č.p. 100 z programu OPŽP. Po posouzení bude sděleno rozhodnutí
ministra životního prostředí a bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby, proces
výběrového řízení zabezpečí smluvně zajištěná firma Energy Benefit.
Společností INNOVA byly podány žádosti o poskytnutí dotace na výstavbu sportovního hřiště:
Nadace ČEZ z programu Oranžové hřiště
Celkové náklady na projekt 2.478.079 Kč
Požadovaná výše dotace ČEZ
2.222.164 Kč
MMR
Celkové náklady na projekt 2.478.079 Kč
Požadovaná dotace MMR
400.000 Kč
Další související náklady s případnou výstavbou jsou 35.000 Kč vyhotovení projektové
dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, 30.000 Kč za správní poplatky za územní a
stavební řízení a 40.000 poplatek za vynětí půdy ze ZPF. Dalšími náklady jsou smluvní zajištění
zpracování a podání žádostí společností INNOVA ve výši 11.300 Kč bez DPH za jednu
zpracovanou a podanou žádost a 5% bez DPH z veškerých získaných finančních podpor.
Z novely zákona o ochraně ovzduší mají obce, na jejichž území se nachází čerpací stanice
pohonných hmot, zpoplatnit čerpání PHM na základě vydaného rozhodnutí. Provozovatel je
povinen tento zdroj znečištění obci hlásit.
INFORMACE
o konání veřejných zasedání Zastupitelstva obce Dřínov v roce 2013
Místo konání: Obec Dřínov, zasedací místnost obecního úřadu, Dřínov 38
Čas konání:
od 19 hodin
Předpokládané termíny konání:
18. března, 13. května, 22. července, 16. září, 16. prosince
Ocenili bychom větší zájem veřejnosti o dění v obci a činnost zastupitelstva například
podáváním podnětů na veřejných zasedání zastupitelstva obce. Zasedání jsou veřejná
z tohoto důvodu, sedm zastupitelů z 430 občanů obce je pro důležitá rozhodování sice
občany zvoleno, leč víc hlav více ví.
> > > SPOLEČENSKÁ RUBRIKA < < <
Oslavenci v měsících leden a únor – dosažení
plnoletosti, půlkulatá a kulatá výročí a občané
starší 75 let:
Sabina Nimochodská, Andrea Remešová, Jakub
Hakl, Alena Kubátová, Petr Švehla, Andrea
Hajdíková, Markéta Haklová, Petr Hejnal, Jarmila
Feriová, Anežka Švehlová, Pavel Šrol, Dagmar
Maierová, Eva Turková, Marie Bohuňková,
Blažena Pancířová, Margita Mrzenová, Berta
Hradcová, Vlasta Štěpánková, Josef Štěpánek,
Jarmila Jarošová, Božena Tylová
Všem oslavencům přejeme za občany Dřínova lásku, životní optimismus
a pohodu a do dalších let hlavně hodně zdraví.
V měsíci srpnu se narodil Lence Mesterové
další občánek Dřínova Jiří Vránek.
Rodičům za všechny občany Dřínova blahopřejeme a miminku
přejeme dlouhý, šťastný a zdravý život.
Informujeme rodiče, kteří mají zájem o slavnostní přivítání svých občánků do
života, aby se dostavili na obecní úřad s rodným listem svého dítěte.
> > > KRÁTCE Z PROBĚHLÝCH SPOLEČENSKÝCH AKCÍ < < <
Pokus o rekord - Vypouštění
balónků 2012
K Ježíškovi přilétly balónky.
I když má jako každoročně
Ježíšek v těchto dnech napilno,
v pátek 14. prosince si udělal
pauzu. Tento den totiž musel
pochytat
tisíce
balónků
s přáníčky od dětí z celé naší
země. Již tradiční událost,
která
předznamenává
již
několik let předvánoční čas,
proběhla letos v 350 obcích,
městech a organizacích, včetně
naší obce!!! O vypouštění
balónků s přáníčky k Ježíškovi je každoročně velký zájem a tato akce je ozdobou
přípravy Vánoc v mnoha městech. Letos bylo v celé zemi vypuštěno 89 437
balónků, což je opět o dost víc než v loňském roce.
Věříme, že i vypuštěná přáníčka dřínovských dětí k Ježíškovi dolétla a toužebně
očekávané dárky byly pod stromečkem nalezeny. Pokud ne, asi Ježíškovi nějaká
přáníčka ulétla a tak musíme počkat na příští předvánoční vypouštění balónků.
Těšíme se na Vás 
Použity informace z webových stránek www.ceskyjezisek.cz
2
V měsíci prosinci 2012 proběhl také tradiční Vánoční jarmark, který proběhl opět
v komorním duchu.
V lednu 2013 uspořádali sportovci již druhý ročník Plesu sportovců a hasiči
výroční schůzi, obě akce se velmi podařily a těšíme se na další ročníky.
.
> > > CO PLÁNUJEME < < <
I na letošní rok jsme připravili několik akcí,
osvědčily:
16.2. – Dětský karneval
- Pyžamová párty
16.3. - Josefská zábava
26.3. – Velikonoční zdobení
31.3. – Velikonoční zábava
27.4. – Prvomájový průvod
30.4. – Čarodějnice
18.5. – Máje
25.5. – Dřínovský kros
8.6. - Dětský den
– Dřínovská pouť
- Hasičské závody „O pohár starostky“
22.6. - Turnaj ve fotbale „Memoriál p. Maška“
20.7. – Minifotbal
18.8. - GIRO di Dřínov
31.8. - Pohádková cesta
7.9. – Posvícenská zábava
9.9. - Montérková zábava
27.10. - Posezení s dechovkou
26.10. - Drakyáda
26.11. – Vánoční zdobení
7.12. - Rozsvícení stromku
8.12. - Vánoční jarmark
22.12. - Besídka sportovců
25.12. - Vánoční zábava
které
se
Změny akcí nejsou vyloučeny, aktuální informace budou vždy
zveřejňovány na plakátech.
> > > DALŠÍ INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU < < <
Dne 16. 2. bude provozovat své služby kadeřnice v zasedací místnosti v patře budovy
obecního úřadu. Případné objednávky telefonicky na obecním úřadě nebo osobně
v uvedených dnech.
Pedikérka se všem klientkám a klientům omlouvá, z důvodu nemoci je termín
přesunut na 29. a 30. března, objednávky zůstávají ve stejných časech
Poplatky
Upozorňujeme občany, že termín na zaplacení poplatků za odvoz a likvidaci
domovního komunálního odpadu vypršel 31.1.2013 a nyní může být k poplatku
přiúčtováno penále.
Dále důrazně žádáme občany, kteří dosud nezaplatili projektovou dokumentaci na
kanalizační přípojku, aby tak neprodleně učinili v pokladně obecního úřadu nebo
převodem na účet č. 490110359/0600 s uvedením variabilního symbolu = číslo popisné.
V letošním roce by měla proběhnout rekonstrukce části komunikace Mostní od mostu
k Přemyslově ulici v Kralupech nad Vltavou s plánovanou uzavírkou na cca 2 – 3 měsíce.
> > > STŘÍPKY Z KRONIKY < < <
Na pokračování uvádíme přesný obsah kronik, které jsou archivovány na
obecním úřadě. Nejstarší zachovalá kronika z naší obce je z roku 1923 a
nyní uvádíme další díl doslovného přepisu:
1947
Obecní rozpočet na rok 1947 = vydání 92.913 Kč. Příjem 92.913 Kč.
Tento rok panovalo kruté sucho. Od jarního tání začalo býti hezké počasí, ale zem
pomalu vysichala a déšť nepřicházel. Nepršelo celý duben, obylí zasuchalo, řepa
nevycházela. Až v sobotu před svátky 24 května na svátek Zuzany přihnala se asi v ½
6 na večer od jihozápadu bouřka a namoklo na 3 milimetry. Po tomto dešti však přišli
zase horké dny, teploměr stoupal až na 30°C ve stínu. Další deštík přišel zase až
v pátek 6 června kdy namoklo 4 mm a druhý den odpoledne zase pršelo. Úroda však
již značně utrpěla jarním suchem. Nepršelo pak již celé žně které byli velmi chudé a
přes celé řepy až 5 listopadu začlo mírně pršet, 6 opět a začlo vlhčí počasí se mohlo
zasít. Následkem sucha stala pšenice 400 Kč a na každý odevzdaný cent přidávala
vláda 200 Kč takže byla za 6000 Kč za 1 g. Ječmen měl rovněž takovou cenu a žito
552 Kč.
V lednu byli přiděleni do naši obce tři rodiny maďaru k rolníkům na práci.
V únoru se přistěhoval zpět z pohraničí Ant. Bošina který do pohraničí odešel
v roce 1945.
Dne 16 února byla schůze všech občanů a na této schůzi skládali členové
Místního národního výboru účty ze své činnosti za uplynulý rok.
Dne 15 března byli volány rozhlasem všecky sbory z okolí Kralup na pomoc
zatopeným Kralupům. Následkem protržení hráze Okořského rybníka a
prudkým táním bylo rozvodněným potokem Zakolanským zatopeno půl
Kralup. Zdejší sbor hasiču se sůčasnil těchto pomocných prací v Kralupech po
dva dny.
Dne 1 června byla v obci zřízena mateřská školka pro děti nepatřící dosud do
školi aby je pracující matky nemuseli bráti s sebou na pole. Školka byla přes
tuhý odpor místní učitelky K. Bartůškové umístěna ve škole ve II třídě kde se
pro nedostatek dětí nevyučovalo.
Dne 7 června přiženil se na hosp. usedlost čp. 33 k Venclovům p. Václav
Hampejs z Hospozína uř. O.N.V. veznouc si za ženu druhorozenou dceru p.
Vencla Jiřinu.
Dne 21. ledna 1947 byli lidovým soudem v praze odsouzen Ferd. Jarošík nar.
21.IV.1895 Renesdorf, Rakousy bytem Dřínov pro zločin proti státu, zločin
udavačství v době okupace, pro členství a zastupování funkcí v něm. org. a
podp. fašis. hnutí na 7 roků těžkého žaláře ¼ letně tvrdé lůžko a ztrátu cti
4
navždy. Dne 21. III. 1946 byl lid. soudem odsouzen zdejší rodák Karel Pešák
nar. 1.3.1916 ke 12 rokům ¼ letně tvrdé lůžko a ztrata cti na 15 roků. Trest za
to že udával za peníze spoluobčany. Dne 17.X.1946 byl odsouzen Ant. Pešák
nar. 20.11.1890 pro zločin udavačství v letech 1942 na 7 roků těžkého žaláře
¼ letně tvrdé lůžko a ztráta cti na 15 roků. Všichni tito odsouzení Dřínovští
občané si odpykají trest v pracovních oddílech.
Dne 2 března M.R.O. hovory s mládeží
dne 8 března Divadlo „Princ s rudou hvězdou na čele“
6 dubna divadlo „Ať žije dvouletka“
20. dubna dětská besídka
4-10 května oslavy ukončení války, revoluce a příchod rudé armády
10 května divadlo „Z českých mlýnu“
23 srpna divadlo „Její pastorkyňa“
31 srpna divadlo „Pozdravna adresa S.S.S.R.
21 prosince „Besídka skautu“
Dále jsou v kronice vyjmenovaní zemřelí. Kdo chce nahlédnout, může přijít
v úředních hodinách OÚ.
V letošním roce přibyl v naši obce 1 rod. domek a sice postavil si Karel Švec
rodák z Křivous který se do obce přiženil vezmouc si za ženu Marii Mecerovou
dceru po kováři j. Mecerovi který padl v 1 válce.
Pokračování příště …
Zpracovala Lenka Maříková
> > > HASIČI < < <
Klub dětí Dřínov
Klub je určen pro děti minimálně od 5 do 15 let, oboustranný přesah není na závadu.
Rodiče mohou své dítě přihlásit každou středu v 17:00 hodin v klubovně v hasičské
zbrojnici, stále je volná kapacita.
Více informací najdete na http://jan-klempa.webnode.cz/ (lze použít odkaz z webových stránek obce
Dřínov).
Výroční zpráva SDH Dřínov
Milé sestry, bratři, milí hosté. Chtěl bych Vás tímto přivítat na dnešní, v pořadí již XI. valné
hromadě SDH Dřínov konané zde v sále pohostinství Na staré ve Dřínově.
Nejprve bych chtěl minutou ticha uctít památku našich zesnulých sester a bratří.
Dále bych Vás chtěl seznámit s dnešním programem:
uvítání hostí
přečtení zprávy o činnosti SDH za rok 2012
zpráva pokladničky sboru o hospodaření v roce 2012
návrh činnosti na rok 2013
poděkování sponzorům
změny ve složení výboru
usnesení a závěr
diskuse
tanec a zábava
Hodnocení uplynulého roku
Rok 2012 byl jako každý jiný. Jako v uplynulých letech jsme se starali o veškerou techniku, kterou
vlastní SDH a zvelebování obce. SDH je plně vybaveno, proto se nic zvláštního nenakupovalo jen na
pár maličkostí za cca 200 000, které jsme dostali dotací od středočeského kraje. Více o tom pohovoří
ve svém příspěvku velitel jednotky. Z tohoto jsme především dovybavili Opela novým čerpadlem a
další technikou potřebnou k zásahu.
V tomto roce jsme zasahovali, spíše nezasahovali. Více poví velitel jednotky Ondřej Myška:
Výjezdy v roce 2012
Zda lze mluvit o výjezdech může být předmětem diskuse. Jediný opravdu registrovaný výjezd jsme
měli 4.11. v nočních hodinách. K tomu se ale vrátím na konci svého příspěvku, neb se jednalo o
výjezd poslední.
Předně bych chtěl říci, že i přes nevyužívání naší jednotky složkami HZS mimo náš hasební katastr
považuji jednotku z Dřínova za plně akceschopnou, a to nejen personálně, ale i co do technického
vybavení. Zrekapituluji vybavení:
T 138 CAS 32, na které vozíme kompletní vybavení pro zásahy vodou, dále plovoucí čerpadlo,
elektrocentrálu 5kW/380V, ruční nářadí, JMP, dýchací techniku, žebřík a lana+opasky.
Opel Movano (DA), který je vybaven JMP, žebříkem, dýchací technikou, lana + opasky, čerpadlo
Honda WB30 s potřebným hadicovým materiálem a proudnicí kombi. Ve vozidle se nachází též pár
prázdných lahví od piva různých značek, a to podle destinace, do které vozidlo cestovalo. Z Dřínova
u Kroměříže je to převážně pivovar Zubr z Přerova, který se z vlastní zkušenosti dá požívat tak
maximálně 15 minut od WC, či, ze Skrbeně pivovar Litovel a Holba, zde se o poživatelnosti těchto
piv z úcty k bratrům ze Skrbeně nechci vyjadřovat.
Oba zásahové vozy jsou vybaveny vozidlovými stanicemi, které sice dosud nejsou zcela korektně
naladěny na frekvence HZS, ale docela makají s našimi ručkami. (pokud si Pešek zrovna nevyndá
klíček ze spínačky, pak teda nefungují).
Dále máme k dispozici komplet PPS 12, která se však již příliš nepoužívá, jen ke sportovnímu
vyžití.
Ještě před odstěhováním MUDr. Davida Ratha z Hostivic do Litoměřic jsme získali po každoročních
žádostech dotaci na nákup vybavení pro naši jednotku. Za dotačních 200 000,-Kč (spoluúčast obce
10%) jsme nakoupili spoustu krásných věcí. Jako nejvýznamnější považuji radiostanice do vozidel,
nový žebřík 3dílný na Tatru, neb ten původní Libor připravil neopatrným couváním do hasičárny o
ten poslední dílec), krásné lehounké čerpadýlko, pilu do Opla, 5 zásahových obleků a 4 Galletky,
takže dnes má každý člen jednotky helmu svou. Staré opasky jsme doplnili o 3 nové, nová byla
pořízena i 2 lana a 30m. Do každého vozidla byla přidána i kombi proudnice, Na Opla i Tatru jsme
zakoupili velmi lacině docela svítivé LED majáky.
Tatru, se kterou jsme měli problémy s elektrickou instalací, jsme překopali na alternátor, též rampu
jsme překopali na 24V tak, že je zcela zapojena na obě baterky, nikoli jako před tím na 1, která se
tak vybíjela víc a dělala docela chaos. Zejména dopad na životnost.
Nyní k zásahům, nebo aby nebyly dohady o přesné formulaci, zapojení jednotky do pracovní
činnosti při haváriích v obci.
Březen a duben byly měsíce čerpací. Čerpali jsme spodní, nebo horní, vodu u Hradců ze sklepa, kde
se vlivem tání a celkové sešlosti drenážních systémů zastavil přirozený odtok vody a tak jsme ji
museli pomoci ze sklepa ven. Šlo o práci Sysifovskou, neb co jsme odčerpali, zase odteklo. Pokusili
jsme se obnovit průchodnost drenáží, za tímto účelem byl náš roční krtek C doplněn o nového krtka
D. Někde prošel, někde ne. Ale pokud máte někdo trable s kanalizací v obci, vřele doporučuji, super
pomocník. Zatáhne i 2 D hadice a někdy se i podaří jej vytáhnout zpět. Těchto čerpání jsme se
účastnili v poměrně hojném počtu, též s veškerou technikou, neb bylo potřeba jak dodávat vodu do
krtka, tak i odčerpávat vodu z jímky. Paní Hradcová i Martin nás napájeli čajem a kafem, takže
vlastně taková vlhká mrazivá idylka tuším 2x v týdenním odstupu.
Další mimořádná situace byl výskyt 2 včelích rojů. Tento, řekněme zásah, byl taky idylický. Neb
jsem se s tímto nesetkal a starostka trvala na pacifikaci obtížného hmyzu, chtěl jsem na včely
zaútočit pomocí Tatry a lafety. Což si mohu dovolit i ve složení družstva 1+0, neb nám už funguje i
6
ruční brzda. Ale též jako milovník přírody a medu především jsem oslovil včelaře, chovatele,
pěstitele, traktoristu a zastupitele obce Petra Švehlu, který můj postup zamítl a přinesl rojáčky s tím,
že včel je málo a co budeme v zimě pít, vole, nebude li dostatek medoviny. Rojáčky jsme v poklidu
postavili poblíž rojících se včel, odebrali se zde do místního pohostinství na 3-4 piva, včely si
posedaly do rojáčků a byly odvezeny do úlů Petra.
Do další akce se pustila jednotka dne 23.10. na ranní pokyn starostky. Před 6:00 mne zvedl (z WC,
nikoli z postele) telefonát Jitky, že u Koukolíků praskla voda a poměrně masivně prýští z vodoměrné
šachty na dvorek. A vodárny sice hlášení o poruše přijaly, ale dojezd poruchové služby slíbily do
dvou hodin. Na tomto dvorečku večer před událostí dokončil Koudy zámkovou dlažbu, ještě ani
jemný píseček neumetl. Bude to znít neuvěřitelně, ale byl jsem u toho zase jen já (asi proto jsem
velitel, strojník a hasič v jednom) a ve složení družstva 1+0 jsem s oplíkem vyrazil bojovat s tímto
živlem. Nasadil jsem naší novou hračku čerpadýlko Honda WB 30 s cca kubíkem vody za min a
váze 29 kg., což umožňuje i zásah v jednom, neměla voda z řadu šanci, a tak jsem čerpal do příjezdu
vodařů. Po zavření vody se zjistilo, že vystřelil vodoměr. Možná přítomné zarazí, proč jsem nezavřel
vodu já? Protože jsem sice šoupě našel, ale jiné. To správné našli vodaři až po použití jakéhosi
pískacího zařízení zahrabané a zarostlé travou.
Krásná byla i předposlední akce roku 2012, a to jak do počtu účastných, tak i co do práce a
výsledku. Starostka se rozhodla zlikvidovat schnoucí břízy okolo pomníčku a bylo též potřeba
sundat jeden z kaštanů, který schnul u hospody. Za tím účelem jsme objednali plošinu a začal
koncert. Já s Mírou v koši plošiny (mladí se bojí výšek), zbytek pod námi. Po 3 a ½ hodině jsme
z koše vylezli, pak se ještě drobet poklidilo a bylo možno se vrhnout ke Karlovi na pivo. Vyzkoušel
se též nový obecní drtič větví, docela maká, jen šutry nežere. Zde byla jednotka až na pár jedinců
komplet. Aby se nám náš místní obyvatel řečený John Deere vždy trefil domů a nikoli do strouhy,
ponechali jsme z kaštanu pahýl, který jsem opatřil směrovou šipkou a monogramem zmiňovaného.
V budoucnu může sloužit i jiným účelům.
Poslední událost byla již zmiňovaná ze 4.11. V 23:00 mne telefonem vzbudil Libor, který na pumpě
oblboval pumpařku, že se řidič návěsové soupravy točil a točil u ČS na Lhotě, až mu zadek tahače
sjel kompletně do příkopy. Neb jsem si s tímto druhem souprav taky něco malinko užil, docela jsem
nechápal, jak se mu to povedlo. Asi je jiná doba a autoškoly vyučují jiné věci, než před 30 lety.
Nešlo o to jet se na místo podívat, ale pomoci silou. Po delším přemlouvání (nechtělo se mi, byl
jsem večer výjimečně v restauraci na své obvyklé každodenní 4-5), mne Libor ukecal a vzali jsme
tedy rovnou mou 813. Přece jen naviják něco umí a ona i samotná 813 tahá docela schopně. Po
dojezdu na místo události se tam již vyskytovali kluci z Kralup s Nissanem a 815 CAS, velel Tomáš
(Motyčka, nstržm). Po zralé úvaze se pokusil ještě před naším příjezdem povolat vyprošťovák
z Mělníka, ale byl zejména prostorový problém, AV 15 se před zapadlý kamion nevešla a navázání
směrové kladky o cca 20cm jasánek za plotem prasečáku jsem klukům vymluvil. Tak došlo na moji
813, hezky předek za předek a poté, co jsem zjistil, že couvám se zataženou ruční brzdou (znalci
vědí, že to moc u starších Tater s RB na převodovce nejde) jsem kamión vytáhl. Aspoň to bylo
chvilku dramatické.
Ze všech akcí jsme se vrátili všichni, nezranění, lze tedy rok 2012 JSDH Dřínov považovat za
úspěšný. V roce tomto bych byl rád, aby si složky HZS opět vzpomněly, že hasiči na Dřínově jsou,
mohou býti ku prospěchu ostatním, a že mezi Mělníkem a Kralupy není jen jediná schopná jednotka,
ale že jsou i ostatní.
Tak jsem o tom našem hovno hasičení mluvil docela dlouho, tak teď někdo další.
Personální složení jednotky vypadá následovně:
Ondřej Myška - velitel jednotky, řidič CAS
Mrozek Bohdan - velitel družstva, NDT
Pavel Růžička - velitel družstva, NDT
Libor Kostka, Pavel Potluka – strojník, řidiči CAS
Jan Klempa, Jan Klempa ml. - hasič NTD
Jirka Plocek, Josef Karas, Minda, Petr Havelka, Tomáš Měřínský, Venca Bařtipán, Pavel Šrol, Míra
Kužel, Aleš Jindra - hasiči
Petra Klempová - týlový člen
Václav Tyle ,,dědek“, - trenér
Konec konců, můžete si získat 100% přehled o kontaktech na PF 2013, které jsou k dispozici na
úřadě, tak až půjdete platit popelnice, tak na rubu pohlednice najdete telefony i maily na všechny
členy jednotky, popřípadě je táž tabulka na konci tohoto příspěvku.
Na poli sportu
V roce 2012 jsme se zúčastnili tří závodů. Oužická osma, u nás „O pohár starostky obce Dřínov“ a
pár šílených jedinců navštívilo dědkiádu ve Skrbeni. Výsledky ze všech závodů odpovídají úrovni
přípravy, není se tedy čím chlubit. Asi by bylo dobré na tomto místě slíbit, že se v přípravě
polepšíme a výsledky v roce 2013 budou lepší, tak, jako to děláme každoročně. Ale stejně jako
každoročně to dopadne jak jinak, než stejně. Naprosto tradičně nás i v roce 2013 navštívili bratři ze
Skrbeně, na našich závodech, a dopadlo to taky stejně tradičně. Naprosto netradiční byla i návštěva
dvou mladých Američanů z Washingtonu, kteří trávil víkend u Myšků, kteří ovšem naprosto
nestíhali tempo našeho běžného sportovního dne, tak si pamatují z klání na Dřínovském vrchu jen
útržky. I toto však stačí k tomu, aby na náš Dřínov nikdy nezapomněli a šíří naši slávu i za velkou
louží.
Akce kulturně společenské
Kultura 2012
Kulturní sezonu jsme začali
Josefskou zábavou – Povedla se, ale jak už to v posledních letech bývá, účast obyvatelstva byla
slabá i když ti co přišli se očividně dobře bavili.
Máje – V loňském roce jsme se rozhodli, že tak trošku poupravíme tradici a zaměnili jsme tradiční
májku , za májku netradiční. Bylo to z několika důvodů, za prvé vzhledem k chování místního
obyvatelstva k místnímu lesu, nám hajný odmítl prodat májku a za druhé z hlediska ekonomického
kdy dovoz májky ze vzdáleného místa by byl velice drahý a velice komplikovaný i z hlediska
dopravy. A tahle je navíc neuříznutelná tak že odpadá i hlídání, ke kterému se dnes mladí kluci staví
odmítavě a starý kozlové už na to kašlou. Zábava byla povedená i tanečky po vsi se vyvedly.
Prvomájový průvod – i zde jsme inovovali a založili, jak doufáme novou tradici prvomájového
průvodu, který se sice nekoná prvního května, ale víkend před 1 májem, je to z toho důvodu, že po
čarodějnicích by nebyl nikdo střízlivý, kdo by se chopil volantu, nicméně i tak se průvod
s alegorickými vozy líbil jak zde, tak i v okolních vesnicích, lidé nadšeně vybíhali z domovů a
mávali. Jistě k tomu přispěla i pokroková muzika a hesla.
Čarodějnice – klasické pálení čarodějnic jako každý rok, vatra byla o trošičku menší než v jiných
letech ale to je dáno přístupem již řečeného hajného k potřebám ohledně dřeva. Nicméně zábava
byla, občerstvení též, není co dodat.
Závody – i ty proběhly v tradičním duchu, proběhla i návštěva našich bratří ze Skrbeně, jen v loni
naštěstí vynechali půlnoční zvonění na místní zvoničku a nepobouřili tolik lidí.
Giro di Dřínov – zde jsme se jako ostatně každý rok zúčastnili jako pořadatelé.
Návštěva našich bratří ve Skrbeni – zde bych raději nekomentovala, opět proběhla a opět přijeli
účastníci zájezdu zpět trošku dost společensky unavení.
Rozsvěcení vánočního stromku – také již tradiční účast vaření vánočního svařáku
Vánoční besídka – Vánoční besídky se letos zúčastnili jak hasiči tak sportovci místní obce, kdy se
spojili síly a společně se uvařil ovar, posedělo se a popilo.
Finanční zhodnocení roku 2012
Rok 2012 jsme začínali se zůstatkem 25.785,-- Kč. V průběhu roku se tyto finanční prostředky
použily na uspořádání kulturních a sportovních akcí, proto jsme ukončili rok 2012 se zůstatkem 0,-Kč.
Plán na letošní rok
Co v letošním roce? Nadále se budeme snažit, abychom byli akceschopní, starali se o techniku a
v rámci svých sil a možností přispívali k zvelebování obce, budeme se podílet na akcích kulturních a
sportovních pořádaných obcí i sportovci. Rádi ve svých řadách přivítáme nové členy, kteří mají
8
zájem o práci u SDH a chuť pomáhat druhým a to dobrovolně a bez nároku na odměnu, na úkor
svého volného času.
Na závěr této zprávy bych rád poděkoval všem fungujícím členům, zejména Jirkovi Plockovi,
Ondřejovi Myškovi, Klempům za práci v letošním roce, všichni pracují pro SDH bez nároku na
jakoukoli odměnu. Dovoluji si popřát všem členům sboru a také Vám všem, mnoho štěstí a zdraví a
co nejméně výjezdů. Dále bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří pravidelně přispívali a
přispívají různými formami na provoz, zábavy a další akce.
Hlavní sponzoři jsou:
Ing. Václav Kohout řeznictví
Hostinec Na Staré
Zdeněk Špičák autoservis Úžice
Společnost Genei zastoupena zde v obci sousedemi Ing. Danielem Mikulkou
Petr Pachta
A zejména si ceníme pomoci pomoci plk. Ing. Pepíka Procházky
Poděkování patří také starostce obce Jitce Bockové a celému zastupitelstvu za podporu a spolupráci i
za to, že nás takto pěkně zřídili.
Soupis členů jednotky JSDH Dřínov číslo
216107
Jméno
tel
Mrózek Bohdan Ing
605234180
Myška Ondřej Ing
733313690
Růžička Pavel
774821342
Kostka Libor
724045468
Bařtipán Václav
606625201
Mynařík Lukáš
603820434
Klempa Jan
607409612
Klempová Petra
606900347
Klempa Jan ml
606145545
Kužel Miroslav
724314218
Plocek Jirka
607126759
Mikyska Lukáš
608442944
Karas Josef
604508916
Měřínský Tomáš Ing
772283515
Havelka Petr
603815872
Potluka Pavel
603470691
Tyle Václav
776262481
e-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
funkce JSDH
velitel družstva
velitel
velitel družstva
strojník
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič
hasič
strojník
hasič
Zpracoval a se zveřejněním plné verze souhlasil Ing. Ondřej Myška, velitel JSDH
> > > ODPADY < < <
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 9.3.2013 v době od 8:40 do 9:10 před
prodejnou potravin.
Předmětem sběru jsou:
Vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů
Použité fritovací oleje
Barvy a laky včetně obalů, lepidla, pryskyřice atd.
Kyseliny, louhy, čistidla a další domácí chemie
Nádobky od sprejů
Fotochemikálie
Pneumatiky do velikosti Avie bez disků
Předmětem sběru nejsou stavební sutě s obsahem azbestu !!!
V sobotu a v neděli budou přistaveny kontejnery na objemný domovní odpad.
Co sem patří:
Starý nábytek (skříně, postele, stoly, židle, křesla), koberce, linolea, matrace apod.,
zdravotní keramika - umývadla, záchody.
Co sem nepatří: Do velkobjemových kontejnerů nelze ukládat zeminy a sutě! Dále nelze
ukládat do kontejneru nebezpečný odpad: zářivky a výbojky, autobaterie a monočlánky,
vyjeté oleje a použité olejové filtry (včetně obalů), použité fritovací oleje, barvy a laky
(včetně obalů), kyseliny, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii, nádobky od sprejů,
staré a nepotřebné léky, ledničky, televize a pneumatiky.
Vysloužilé elektrospotřebiče, vybité baterie a světelné zdroje budou ukládány do
našeho sběrného dvora.
Věříme, že nebudou do kontejnerů ukládány zakázané odpady, protože tentokrát budou
kontejnery monitorovány kamerovým systémem a případné nežádoucí odpady
budou muset být ukladatelem z kontejnerů vyndány, v opačném případě bude
přefakturována částka za likvidaci tohoto odpadu.
> > > SPORT < < <
STOLNÍ TENIS
Vánoční turnaj dětí do 15 let
Dne 23. 12. 2012 se konal poslední
dětský turnaj končícího roku Vánoční pro hráče do 15 let.
Klasicky nejpříjemnější turnaj, co
dřínovský oddíl pořádá, měl
poměrně hojnou návštěvnost dorazilo celkem sedm hrajících a tři
nehrající děti. Všem pro dobré
pinkání zahrály koledy a zavonělo
cukroví.
Krom
pingpongvého
zápolení jsme už tradičně pouštěli
lodičky,
vybarvovali
vánoční
obrázky a uzobávaly slané dobrůtky.
Program byl sportovně poměrně
nároční, ale děti statečně zvládly dvouhry a některé i čtyřhry, počítat zápasy kamarádům a
ještě se dobře pobavit, nikdo si ani pak nevšiml, že strávil v herně skoro celý den. Vítězství
prvně v krátké kariéře si vybojoval Kuba Hrdlička, který neskrýval radost z úspěchu.
Medaile si sice vysloužili jen tři nejlepší, štědrý balíček s věcnými i sladkými cenami potěšil
všechny zúčastněné.
Po vyhlášení výsledků jsme si připili punčem (samozřejmě nealkoholickým) na zdar nového
roku a druhé půlky rozehrané sezóny. Pak už se všichni šťastně rozprchli domů, očekávat
příchod Ježíška...
Poděkování za sponzorské dary patří obci Dřínov, která celým rokem dodávala drobné
hračky a sladkosti a dobře nám posloužily jako motivační odměny, ceny i pohoštění, a
vedení hostince "Na Staré", které do Vánočního turnaje přispělo pěknými cenami, jež
všechny moc potěšily. Jménem rozzářených oček našich dětí velmi děkujeme!
10
Pořadí dvouhry:
1. Jakub Hrdlička
2. Jonáš Jalovec
3. Vítek Soukup
4. Pavlík Káš
5. Rozárka Feriová
6. Honzík Konopásek
7. Honzík Hrdlička
Pořadí čtyřhy:
1. Káš, Poláková (mimo soutěž - levačkou)
2. Soukup, Jalovec
3. Feriová, Konopásek
Mikulášská obíhačka 9. 12. 2012
Ani letos jsme nemohli vynechat tradiční
Mikulášské obíhačkové blbnutí. Účast
byla nádherných deset dětí, povětšinou
mladšího věku, tak se místo běhání spíše
sbíraly míčky, což ale nikterak neubralo
na zábavě. Balíčky od fousatého strejdy
obdrželi všichni bez ohledu na pořadí. To
uvádíme jen tak (i s body), aby se
neřeklo...
Pořadí:
1. Marek Benda
2. Karolína Mikysková
3. Jakub Hrdlička
4. Pavel Káš
5. Rozárka Feriová
6. Jan Konopásek
7. Lucie Krumlová
8. Jan Hrdlička
9. Nela Kadlecová
10.Simona Mikysková
body
10 let 245
12
240
10
131
7
180
6
171
7
148
7
135
7
122
7
90
7
89
Novoročňovánoční turnaj open pro hráče 1-99 let 13. 1. 2013
byl takovou letošní novinkou, neboť z nedostatku času a tak trošku schopnosti najít vhodný
termín jsme sloučili dva turnaje do jednoho, jak je patrné z názvu. Konečně nedorazila jen
běžná sešlost (což není narážka na výkon, ale na tradiční obsazení) členů oddílu, ale zavítali
k nám i další pinčesisté. Potěšitelná byla účast i několika dětí - a díky rozvržení sil jsme
mohlo vlastně uspořádat dvě disciplíny - registrovaných a neregistrovaných + dětí. Troufáme
si tvrdit, že si všichni zahráli dostatečně, komu nestačily dvouhry, ten se vyřádil ještě ve
čtyřhrách.
Žádná velká překvapení se nekonala,
bitky byly porovnatelné v obou
kategoriích a do toho ještě doprovod
pomohl
s
vytvořením
pohodové
atmosféry a umírněním (i podpořením
zároveň) přílišné sportovní horlivosti
některých hráčů.
Čtyřhry byly pro větší zábavu tentokráte
určeny dle pořadí jednotlivců - vždy první
z registrovaných hrál s posledním z
neregistrovaných a takto dále křížem. Vznikly tak zajímavé dvojice, kde bylo nutno hodně
taktizovat pro zisk každého balónku. Úžasný souboj byl o třetí až páté místo, kde nakonec
rozhodoval jediný balónek!
ořadí dvouher registrovaní:
1. Lucie Poláková
2. Jan Kruml
3. Pavel Káš
4. Jiří Polák
5. Zdeněk Tůma
6. Michal Kostrhoun
7. Oldřich Salač
Pořadí dvouher neregistrovaní:
1. Romana Bláhová
2. David Hrdlička
3. Jakub Hrdlička
4. Drahuše Šmídová
5. Karolína Mikysková
6. Rozárka Feriová
Pořadí čtyřher:
1. David Hrdlička, Zdeněk Tůma
2. Romana Bláhová, Michal Kostrhoun
3. Drahuše Šmídová, Pavel Káš st.
4. Jakub Hrdlička, Jiří Polák
5. Karolína Mikysková, Jan Kruml
6. Rozárka Feriová, Lucie Poláková
FOTBAL
Fotbal jaro 2013
přátelák
sobota 23.02. 14:00 hod Dřínov – Kaučuk
Český pohár
Sobota 02.03 14:00 hod Chlumín – Dřínov
Sobota 09.03 14:30 hod Kaučuk – Dřínov
Sobota 16.03 15:00 hod Dřínov – Zálezlice
mistrovská utkání
Neděle 24.03. 15:00 hod Dřínov – Vraňany
Sobota 30.03. 15:00 hod Dolany - Dřínov
Neděle 07.04. 16:30 hod Dřínov – Všestudy
Neděle 14.04. 16:30 hod Jeviněves - Dřínov
Neděle 21.04. 17:00 hod Dřínov - Obříství
Sobota 27.04. 17:00 hod Chvatěruby - Dřínov
Neděle 05.05. 17:00 hod Dřínov – Chlumín
Neděle 12.05. 17:00 hod Dřínov – Zálezlice
Sobota 18.05. 17:00 hod Sazená - Dřínov
Neděle 26.05. 17:00 hod Dřínov – Cítov
Sobota 01.06. 17:00 hod Čechie Kr. - Dřínov
Neděle 09.06. 17:00 hod Dřínov - PTZ
Sobota 15.06. 17:00 hod Beřkovice H. - Dřínov
Sobota 22.06. 11:00 hod turnaj 5.r. p.Mašek
Uzávěrka příštího vydání Dřínovského občasníku bude 5.4.2013,
příspěvky zaslané po tomto datu budou zařazeny do následujícího vydání.
Redakce nemusí vždy sdílet stejný názor s autorem příspěvku, autor si za obsah ručí sám.
Dřínovský občasník vydává Obec Dřínov cca 6x ročně, IČ 00236802, Dřínov 38, 277 45 Úžice, T: 315 782 172, [email protected],
www.drinov.net. Evidenční číslo MK ČR E 1734
12
Download

Únor 2013