Školní rok 2013/2014
Mini zpravodaj
CENTRA celoživotního vzdělávání Jezerka
o.p.s.
září 2013 – leden 2014
OBSAH
1. Pokyny k účasti na vzdělávacích programech
4
2. Základní údaje a kontakty
4
3. Seminář pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení - Seč
5
4. Projekt Výchova ke zdraví v pedagogické praxi
5
5. Anotace ostatních vzdělávacích programů
9
6. Vzdělávací akce na zakázku, jazykové kurzy
12
7. Přehled předem plánovaných seminářů v období září 2013 – leden 2014
13
Vážení přátelé,
stejně jako v předchozích letech, předkládáme Vám další Minizpravodaj Centra celoživotního
vzdělávání Jezerka o.p.s. Přestože v uplynulém období došlo ke změně zakladatele společnosti,
z důvodu kontinuity zůstal zachován původní název společnosti a ani její činnost se významně
nemění. Znamená to, že kromě již zavedených vzdělávacích akcí se snažíme doplňovat nabídku DVPP
v Pardubickém kraji o programy, které schází. Snažíme se také využívat dotačních programů a
realizovat projekty, které umožní pedagogickým pracovníkům účast zdarma. V rámci lepšího zacílení
nabídky se soustředíme na vzdělávací akce zajišťované operativně dle aktuálních potřeb, a to zejména
formou akcí na zakázku, které jsou sestaveny dle požadavků klientů a případně pro celé pedagogické
sbory. Výhradně tímto způsobem realizujeme například jazykové kurzy. Po dohodě je možné
realizovat vzdělávací akce přímo na škole nebo v kterékoliv lokalitě.
Přejeme Vám úspěšný nový školní rok a těšíme se na pokračující spolupráci.
Pro další informace sledujte www.ccvj.cz nebo nás prosím kontaktujte.
Na viděnou se těší
interní i externí pracovníci CCVJ o.p.s.
1. Pokyny k účasti na vzdělávacích programech
Podrobné pokyny k účasti na vzdělávacích programech jsou umístěny na wwww.ccvj.cz. Zde
shrneme jenom nejdůležitější zásady:
- obecný formulář přihlášky je možné si stáhnout z www.ccvj.cz
- přihlásit se lze i elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu [email protected] nebo přímo
interaktivně prostřednictvím stránek www.ccvj.cz (v oddíle „Databáze školení“),
- „papírové“ přihlášky zasílejte na adresu uvedenou v záhlaví přihlášky,
- po odeslání Vaší přihlášky jste automaticky zařazeni do vzdělávacího programu a přijetí
přihlášek již dále nepotvrzujeme (přihlášení účastníci budou dále vyrozuměni pouze v případě,
změní-li se avizovaný termín nebo místo konání akce, bude-li překročena kapacita nebo
vzdělávací akce bude zrušena,
- účastnický poplatek lze hradit v hotovosti nebo fakturou,
- závaznou přihlášku lze v opodstatněných případech zrušit nejpozději 3 pracovní dny před
termínem konání akce, v opačném případě může být vyžadován stornovací poplatek ve výši
25 až 100%,
- každý účastník akreditované akce obdrží „Osvědčení o absolvování“ vzdělávací akce,
- u přihlašování na vzdělávací akce v rámci projektů ESF či dlouhodobých akcí může být použit
jiný způsob přihlašování.
2. Základní údaje a kontakty
Adresa
organizace
Zkrácený název
Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s.
Za Pasáží 657
530 02 Pardubice
CCVJ
Kontakty
Webová stránka
E-mail
www.ccvj.cz
[email protected]
Vedení organizace
ředitelka
ekonom
Ing. Kateřina Štěpánková
Eliška Sadílková
Projekt Výchova ke zdraví v pedagogické praxi
věcné manažerky Bc. Jana Nedbalová
projektu
MVDr. Marcela Mathesová
[email protected]
[email protected]
774 058 434
774 058 434, 466 046 131
[email protected]
775 216 577
775 216 707
Návštěvu na pracovišti je nutné předem domluvit. Vzhledem k tomu, že není možné zajistit trvalou
přítomnost pracovníků CCVJ v kanceláři každý den, preferujeme e-mailovou komunikaci – vždy Vás
budeme kontaktovat.
4
3. Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství - Seč
Stejně jako v uplynulých letech jsou na podzim 2013 plánovány výjezdní porady ředitelů všech typů
škol, které termínově kolidují s tradičním seminářem, Vzhledem k vytíženosti ředitelů škol se proto
tento seminář uskuteční opět až na jaře roku 2014.
4. Projekt Výchova ke zdraví v pedagogické praxi
Projekt Výchova ke zdraví v pedagogické praxi byl zahájen 1.3.2012 a potrvá do února 2015. Cílem
projektu je poskytování podpory pro realizaci školních vzdělávacích programů v oblasti Výchova ke
zdraví.
Projekt nabízí pro 1. pololetí školního roku 2013/2014
seminářů:
pedagogickým pracovníkům
sedm
Semináře pro pedagogické pracovníky MŠ:
Psychomotorické hry (2611131)
14. 10. 2013 09:00 - 14:00 / 5 hodin / zasedací místnost MMP Pardubice, U Divadla 828
Cílem semináře je seznámit s formami psychomotorických her, s technikami které zvyšují
pohybovou obratnost dětí a omezují výskyt psychických i fyzických poruch vyvolaných
nízkou stimulací psychomotorického aparátu směřující k poznávání napětí a uvolnění,
vnímání stability a lability, vnímání pocitů a jejich vyjadřování. Témata: vývoj
psychomotoriky dítěte; význam psychomotorických her z hlediska fyzického i psychického
zdraví; prevence vadného držení těla a funkčních poruch pohybového aparátu; kompenzační
pomůcky pro svalovou dysbalanci; pomůcky k realizaci psychomotorických her; nácvik
psychomotorických her s využitím různých technik a pomůcek; technika práce s předškolními
dětmi; psychomotorika a její využití ve výchově a vzdělávání; charakteristika psychomotoriky
a její cíle; praktické náměty činností a her k prohloubení zkušeností osobních, sociálních,
materiálních a prostorových ve vztahu ke kompetencím RVP PV; příklady využití pomůcek.
Lektor: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D (PeDF MU Brno), Garant semináře: MVDr. M. Mathesová
Výchova k nekuřáctví a zdravému životnímu stylu v MŠ (2616131)
15. 1. 2014 09:00 - 13:00 / 4 hodiny/ zasedací místnost MMP, Pardubice, U Divadla 828
Prostřednictvím semináře se učitelé dozví o problematice pasivního kouření se zaměřením na
děti a rodinu, jak komunikovat s dětmi o návykových látkách a jak vysvětlit rodičům proč je
nutné začít s výchovou k nekuřáctví již v předškolním věku. Učitelé budou seznámeni s
programy výchovy k nekuřáctví, shlédnou videoukázky z programu v MŠ, obeznámí se
s příklady dobré praxe a zkušenostmi učitelek s daným typem programu. Formou balíčku
získají účastníci metodické podklady (pohádkové příběhy, scénáře pro děti a učitele v MŠ ke
hraní tematických scének, básničky a písničky, omalovánkové listy a didaktické pomůcky)
5
pro práci s dětmi. Učitelé se také seznámí s prevalencí kuřáctví v ČR, dovědí se o
navazujících preventivních programech výchovy k nekuřáctví pro žáky základních škol.
Poskytnut bude též prostor pro diskusi a základní informace o programu MŠ podporující
zdraví.
Lektoři: Alžběta Palatinová (autor metodiky programu Výchova k nekuřáctví, pedagog MŠ),
Bc. Jana Nedbalová (KHS), Mgr. Radka Lebdušková (pedagog MŠ podporující zdraví),
Renata Nováková (pedagog MŠ), Garant semináře: Bc. Jana Nedbalová
Semináře pro pedagogické pracovníky ZŠ, 1. stupeň:
Prevence šikany na ZŠ - pro 1. st. ZŠ (2613131)
23. 10. 2013 09:00 -15:00 / 7 hodin/ Svitavy, přednáškový sál PPP, Riegrova 2063/11
13. 11. 2013 09:00 -15:00 / 7 hodin/ Svitavy, přednáškový sál PPP, Riegrova 2063/11
20. 11. 2013 09:00 -15:00 / 7 hodin/ Svitavy, přednáškový sál PPP, Riegrova 2063/11
Obsahem semináře je seznámit se a dobře rozpoznat jednotlivá stadia šikany a řešit modelové
příklady. Učitelé se seznámí s technikami vedoucími k omezování šikany. Důraz bude kladen
na vyhledávání zdrojů a příčin šikany; na osvojení si chování v náročných situacích při
komunikaci s žáky a rodiči; na techniky směřující k zachování duševní rovnováhy a posílení
osobnostních kvalit; na zdokonalení profesních dovedností řešením praktických příkladů z
praxe.
1.modul - problematika školní šikany; aktuální situace v českých školách, znaky šikany;
metody řešení
2.modul - stádia vývoje šikany (počáteční, průlom, pokročilá); za jakých okolností a kde se
může šikana vyskytovat; krokové scénáře efektivního řešení šikany
3.modul - co to šikana je a co není (znaky šikany); trojrozměrný pohled na šikanu (různé úhly
vnímání stejného problému x nutnost pro efektivní intervenci); kyberšikana; externí
(pomáhající) instituce + legislativní opora
Lektor: Mgr. Petr Dřínovský (pedagog ZŠ, etoped), Garant semináře: MVDr. Marcela Mathesová
Výchova k nekuřáctví a zdravému životnímu stylu (2617131)
28. 1. 2014 10:00 - 14:00 / 4 hodiny/ CCVJ o.p.s. Pardubice, Za Pasáží 657
Seminář je určen pedagogům, kteří chtějí využívat kvalitní a komplexní program prevence
kuřáctví v rozsahu I. stupně ZŠ a nechtějí spoléhat na externího poskytovatele programů.
Účastnící semináře se seznámí s problematikou kuřáctví ze zdravotnického, společenského,
ekonomického i právního hlediska. Seznámí se s metodikou programu Normální je nekouřit v
rozsahu 1.- 5. třídy. Program vznikl na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně katedře psychologie ve spolupráci s lékařskou fakultou MU a je již v současné době používán
na mnohých školách v ČR. Novou částí metodiky je interaktivní forma programu pro
interaktivní tabule Smart Board, která bude na semináři poprvé představena. Účastníci obdrží
zdarma metodické materiály a interaktivní program.
Témata: Zdravotní a psychosociální aspekty kouření; současná epidemiologická situace
kuřáctví; zařazení programu výchovy k nekuřáctví do ŠVP, metodika preventivního programu
Normální je nekouřit v rozsahu 1.- 5. třída; interaktivní využití programu pro 1. - 3. třídu;
zkušenosti z praxe pedagoga – úspěchy a úskalí programu, zvláštnosti jednotlivých lekcí,
praktická doporučení, ukázky práce s dětmi.
Lektoři: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D (PeDF MU Brno), Mgr. Markéta Černohlávková
(pedagog ZŠ), Bc. Jana Nedbalová (KHS), Garant semináře: Bc. Jana Nedbalová
6
Semináře pro pedagogické pracovníky ZŠ, 2. stupeň:
Komunikace se třídou – obtížné rozhovory (2615131)
1.část – 3. prosince 2013 09:00 - 14:00 / 5 hodin/ CCVJ o.p.s. Pardubice, Za Pasáží 657
2.část – 14. ledna 2014, 09:00 - 14:00 / 5 hodin/ CCVJ o.p.s. Pardubice, Za Pasáží 657
Obsahem vzdělávacího programu je seznámení učitelů s metodikami a aktivitami, které jsou
využitelné v komunikaci se třídou. Účastníci se naučí efektivně pracovat s technikami
zvládání konfliktů, osvojí si poznatky a praktické postupy předcházení konfliktům ve třídě,
budou motivováni k vytváření příznivé atmosféry ve třídě, vyzkouší si aplikaci technik vedení
obtížných rozhovorů.
Témata: 1.modul - zákonitosti fungování dynamiky třídní skupiny; rozdělení sociálních rolí,
vč. role třídního učitele; mapování vztahů; sociometrie.
2.modul - metody komunikace; problémová komunikace (žák x učitel x rodič); využití vnější
podpory; zvládnutí konfliktů; předcházení konfliktům ve třídě
Lektor: Mgr. Ivana Němcová (PPP Pardubice), Garant semináře: Mgr. Bc. Aleš Chejn
Semináře pro pedagogické pracovníky SŠ, 2. stupeň ZŠ:
Jak vyučovat první pomoc pro SŠ a ZŠ II. stupeň (2612131)
21. 10. 2013 09:00 - 14:30 / 6 hodin / zasedací místnost MMP, Pardubice, U Divadla 828
Cílem semináře je umožnit učitelům osvojit si teoreticky i prakticky jak vyučovat první
pomoc (PP) v rozsahu odpovídajícím RVP s přihlédnutím k možnostem ŠVP. Učitelé budou
seznámeni s nejnovější vytvořenou metodikou pro pedagogy SŠ (ZŠ 2. stupně) zpracovanou
zdravotnickými a pedagogickými pracovníky. Metodiku obdrží účastníci semináře v tištěné
formě. Seminář umožní učitelům rozšířit si znalosti z oblasti první pomoci. Týkat se bude
nejčastějších úrazů (včetně školních), onemocnění ohrožujících život (např. alergická reakce,
epilepsie), kardiopulmonální resuscitace a modelového vyzkoušení PP. Učitelé budou
prakticky seznámeni s přístrojem AED a jeho použitím. Resuscitační model pořízený pro
účely semináře bude následně zdarma účastníkům semináře zapůjčován pro účely školní
výuky.
Témata: 1. část teoretická: příklady a kazuistiky úrazů z oblasti dopravních úrazů, otrav,
popálenin, poranění živočichy a hmyzem, život ohrožující stavy, aneb jak si poradit, když
telefon nepomůže; úrazy ve škole; základy první pomoci na základě nových doporučených
postupů
2. část praktická: nácvik použití pomůcek autolékárničky; doporučená výbava domácích a
cestovních lékárniček, nácvik PP improvizovanými pomůckami, nácvik KPR
(kardiopulmonální resuscitace); práce učitele s metodikou vytvořenou k tomuto semináři;
seznámení se s dostupnými metodickými materiály a návody PP v ČR (ČČK, CÚP, CDV a
Besip, PedF, SZÚ aj.)
Lektoři: Mgr. Veronika Lukešová (pedagog SŠ), Kateřina Šťastná (zdravotnický pracovník
ČČK), Garant semináře: Bc. Jana Nedbalová
Prevence sexuálně přenosných onemocnění (2614131)
6. 11. 2013 10:00 - 14:00 / 4 hodiny/ zasedací místnost MMP, Pardubice, U Divadla 828
Seminář je určen pro pedagogy, kteří vyučují na SŠ předmět Výchova ke zdraví. Téma
sexuálně přenosných onemocnění je koncipováno v souladu s požadavky RVP. Rozsah témat
semináře přitom zohledňuje možnosti jak téma zařadit do ŠVP. Účastníci semináře si zvýši
své odborné kompetence hovořit o těchto tématech se svými žáky.
Témata: aktuální informace o virových, bakteriálních i parazitárních onemocněních
7
přenášených sexuálními kontaktem, informace z praxe kožního lékaře i lékaře epidemiologa
(přenos, projevy, moderní léčebné postupy onemocnění, legislativa), současná
epidemiologická situace v Pardubickém kraji (ve srovnání s ČR, příp. světem), formou
zážitkové pedagogiky se učitelé stanou žáky v interaktivním preventivním programu „Hrou
proti Aids“.
Pro každého učitele budou připraveny metodické a didaktické listy pro přímou práci do
vyučovacích hodin, doplňkové materiály např. plakáty, letáky, edukační materiály (dle
možností odborných partnerů) a doporučená literatura. Prostor bude i na diskusi o
zkušenostech s výukou sexuální výchovy na školách v ČR.
Lektoři: MUDr. Jana Daňková (epidemiolog, KHS), MUDr. David Stuchlík (prim. kožního odd.
PKN, a.s.), Jiří Stupka, DiS. (zástupce hlavního manažera pro HIV/AIDS), Garant semináře:
Bc. Jana Nedbalová
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky. Přihlašování na nejbližší pololetí je možné papírovou přihláškou nebo
elektronickou přihláškou na e-mail: [email protected], přihlašování pomocí www.ccvj.cz, Počet
účastníků vzdělávání je omezen, zájemci budou zařazeni dle pořadí došlých přihlášek.
8
5. Anotace ostatních vzdělávacích programů
0601141
Doporučeno pro:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Garant za
CCVJ:
Tematická
náplň:
Účastnický
poplatek:
0602141
Doporučeno pro:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Garant za
CCVJ:
Tematická
náplň:
Účastnický
poplatek:
0603141
Doporučeno pro:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Garant za
CCVJ:
Tematická
náplň:
Účastnický
poplatek:
Základní ovládání počítače
pedagogické pracovníky všech typů škol a další zájemce
19.září 2013 (čtvrtek), 09:00-15:00 hod.
CCVJ o.p.s. Pardubice, Za Pasáží 657
Ing. Zdeněk Cach, učitel SPŠE Pardubice, držitel certifikátu ECDL
Eliška Sadílková
Obsahem semináře je základní ovládání a uživatelská údržba počítače, přehled základních
operačních systémů, základní činnosti v prostředí OS (aplikační, dokumentová, dialogová
okna), seznámení se základními pojmy a práce s nimi (soubor, složka, struktura složek,
schránka. Ovládání jednoduchého textového a grafického editoru (Poznámkový blok,
Malování). Příklady použití a praktická cvičení.
700 Kč
Základní práce s textem
pedagogické pracovníky všech typů škol a další zájemce
24.října 2013 (čtvrtek), 09:00-15:00 hod.
CCVJ o.p.s. Pardubice, Za Pasáží 657
Ing. Zdeněk Cach, učitel SPŠE Pardubice, držitel certifikátu ECDL
Eliška Sadílková
Obsahem semináře je prvotní seznámení se základní prací s textovým editorem MS Word.
Seminář je však také vhodný pro stávající uživatele MS Word, kteří chtějí bezproblémově
zvládnout přechod z nižších verzí MS Word do verze 2007 a vyšší. Účastníci se seznámí s
prostředím textového editoru, zásadami psaní textu v textovém editoru, tvorbou a prací s
dokumenty, formátováním písma a odstavců. Dále se naučí vytvářet seznamy, odrážky,
tabulátory, jednoduché tabulky včetně jejich formátování, tisknout dokumenty. Nebudou
chybět příklady použití textových editorů v praxi škol a praktická cvičení.
700 Kč
Základní práce s tabulkami
pedagogické pracovníky všech typů škol a další zájemce
20.listopadu 2013 (středa), 13:30-18:00 hod.
CCVJ o.p.s. Pardubice, Za Pasáží 657
Ing. Zdeněk Cach, učitel SPŠE Pardubice, držitel certifikátu ECDL
Eliška Sadílková
Obsahem semináře je základní seznámení s tabulkovým kalkulátorem MS Excel. Seminář
je však také vhodný pro stávají uživatele MS Excel, kteří chtějí bezproblémově zvládnout
přechod z nižších verzí MS Excel do verze 2007 a vyšší.Účastníci semináře se seznámí s
prostředím tabulkového kalkulátoru, se základní pojmy a prací s tabulkami. Naučí se
editovat tabulky, formátovat, vkládat číselné, textové údaje, vzorce a základní funkce,
vytvářet jednoduché grafy. Seznámí se s vytvářením jednoduchých statistik a jejich
prezentací. Uvedeny budou příklady použití výstupů z tabulkových kalkulátorů v praxi
MŠ, prostor bude věnován samostatnému procvičování pod vedením lektora.
700 Kč
9
1301141
Doporučeno pro:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Garant za
CCVJ:
Tematická
náplň:
Účastnický
poplatek:
0604141
Doporučeno pro:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Garant za
CCVJ:
Tematická
náplň:
Účastnický
poplatek:
0605141
Doporučeno pro:
Termín konání:
Místo konání:
Lektor:
Garant za
CCVJ:
Tematická
náplň:
Možnosti posuzování školní zralosti z pohledu učitelky mateřské školy
pedagogické pracovníky MŠ
22.listopadu 2013 (pátek), 09:00-14:00 hod.
CCVJ o.p.s. Pardubice, Za Pasáží 657
PhDr. Pavlína Hlaváčová, školní psycholožka Pardubice, externí lektor CCVJ
Eliška Sadílková
Vymezení pojmu školní zralost, role školáka. Ukázky připravenosti dítěte v jednotlivých
oblastech; zrakové vnímání, sluchové vnímání, grafomotorika, řečová stránka.
Problematika sociální zralosti. Možnosti pohledu na lateralitu. Všeobecné znalosti dětí
předškolního věku v návaznosti na ŠVP. Právní rámec odkladu školní docházky.
Předčasný nástup do školy. Talentované dítě a přechod do základní školy. Spolupráce s
odbornými pracovišti PPP, SPC. Ukázka možnosti rozvíjení nerozvinutých oblastí
(cvičení) a jejich použití v podmínkách MŠ. Komunikace a poradenství k rodičovské
veřejnosti
500 Kč
Digitální fotoaparát a digitální hračky v MŠ
Pedagogické pracovníky MŠ a i dalším zájemcům, kteří chtějí efektivně využívat digitální
fotoaparát
5.prosince 2013 (čtvrtek), 08:30-14:00 hod.
CCVJ o.p.s., Za Pasáží 657, Pardubice
Ing. Zdeněk Cach, učitel SPŠE Pardubice, držitel certifikátu ECDL
Eliška Sadílková
Obsahem semináře je seznámení se s prácí a možnostmi využití a používání digitálních
přístrojů v pedagogické praxi. Základní témata semináře jsou: - Praktické fotografování
(ovládání, režimy, rozlišení) Prohlížení fotografií, nahrávání fotografií do počítače,
úpravy fotografií - Základní praktické rady pro fotografování, práce se scanerem - Jak
může využít digitální fotoaparát dítě v MŠ - Metodika práce s digitální fotografií v MŠ Náměty na využití při podpoře problematiky životního prostředí - Jaké digitální hračky v
MŠ využívat - Náměty na aktivity s dětmi a využití fotoaparátu v práci učitelky MŠ Praktická cvičení. Pro konkrétní cvičení bude použit digitální fotoaparát a dostupný SW
pro zpracování a archivaci fotografií, digitální hračky. Velký prostor bude věnován
praktickému procvičování.
700 Kč
Jak využít interaktivní tabuli při práci s dětmi v MŠ
Pedagogické pracovníky MŠ a další zájemce o využívání IT ve výuce
13.ledna 2014 (pondělí), 09:00-13:00 hod.
CCVJ o.p.s. Pardubice, Za Pasáží 657
PhDr. Jana Cachová Ph.D.,
Eliška Sadílková
Obsahem semináře je základní seznámení s ovládáním a využitím interaktivní tabule a
představení výhod využití interaktivní tabule při práci s dětmi v mateřské škole. Základní
témata semináře jsou: - Výhody využití interaktivních tabulí - Základní prvky ovládání
dotykové tabule - Představení softwaru vhodného pro použití ve škole - Možnosti využití
interaktivní tabule při práci s dětmi - Praktická ukázka tvorby přípravy pro práci s dětmi Získávání zdrojů (obrázky, texty) a práce s nimi - Společné funkce a odlišnosti tabulí
SmartBoard a ActivBoard - Náměty na hry a soutěže s aktivním zapojením dětí při
ovládání IT - Zdroje na Internetu pro využití s IT - Praktická cvičení. Pro konkrétní
cvičení bude použita IT SmartBoard. Velký prostor bude věnován praktickému
procvičování.
10
Účastnický
poplatek:
0101141
Doporučeno pro:
Termín konání:
Uzávěrka:
Místo konání:
Lektor:
Garant za
CCVJ:
Tematická
náplň:
Účastnický
poplatek:
700 Kč
Didaktika práce s ICT v MŠ
Pedagogické pracovníky MŠ
20.ledna 2014 (pondělí), 09:00-15:00 hod.
3 týdny před konáním akce
CCVJ o.p.s. Pardubice, Za Pasáží 657
Mgr. Jiřina Chejnová,
Eliška Sadílková
Obsahem vzdělávacího programu je seznámení účastníků s didaktickými pravidly
začlenění ICT do výuky v MŠ a s konkrétními možnostmi a didaktickými prostředky. Základní témata semináře jsou: - Didaktika práce s digitálními hračkami - Didaktika práce
se SW určeným pro předškolní děti - Pravidla a kritéria pro posuzování vhodnosti různých
ICT pro prostředí MŠ - Rozvoj osobnosti a kompetencí dětí v MŠ prostřednictvím ICT Náměty na začlenění využití ICT do ŠVP MŠ - Plánování a implementace ICT do
výukového procesu - Hodnocení pokroku dětí při práci s ICT. Pro konkrétní ukázky bude
použita řada SW, zejména z produkce Terrasoftu. Velký prostor bude věnován diskuzi.
700 Kč
11
6. Akce na zakázku, jazykové kurzy
Vzhledem aktuálně se vyvíjejícím potřebám se orientujeme především akce na zakázku, které jsou
vytvořené dle požadavků zákazníka, který si může určit obsah, rozsah, formu, místo konání, počet
frekventantů ve skupině a případně i požadavky na lektora. Cena je určována individuálně po dohodě a
pokrývá pouze vynaložené náklady. Akce na zakázku mohou být akreditované MŠMT i
neakreditované. Stejně tak je možné po dohodě zajistit vzdělávací programy vhodné pro EU peníze
školám. V případě seminářů, které se týkají využití interaktivní tabule ve výuce, můžeme nabídnout
semináře k oběma nejpoužívanějším typům, tj. SmartBoard i ActivBoard.
Na zakázku pro malé skupiny nabízíme také jazykové kurzy, kde konkrétní obsah, úroveň dle SERR,
místo a termíny konání řešíme dohodou s účastníky tak, aby byly kurzy nastaveny přesně podle jejich
potřeb a očekávání. Od nového školního roku jsou již tři takové kurzy obsazeny, v případě zájmu je
možné realizovat další.
Využijte možnost uspořádání akcí dle Vašich představ.
Nabídka platí pro školní kolektivy nebo větší skupiny účastníků v kterémkoliv místě a z různých
tematických oblastí.
Požadavky na akce na zakázku zasílejte na e-mail: [email protected] nebo se lze domluvit osobně.
12
7. Přehled předem plánovaných seminářů v období září 2013 – leden 2014
Datum
Kód
Čt 19.9.2013
0601141 Základní ovládání počítače
Po 14.10.2013 2611131
Po 21.10.2013 2612131
St 23.10, 13.. 2613131
a 20.11.2013
Čt 24.10.2013 0602141
St 6.11.2013
2614131
St 20.11.2013 0603141
Pá 22.11.2013 1301141
Út 3.12.2013 2615131
Čt 5.12.2013
0604141
Po 13.1.2014 0605141
Název akce
Od-do
9:00-15:00
Doporučeno pro
pedagogické pracovníky všech
typů škol a další zájemce
Lektor
Místo konání
Ing. Cach Zdeněk
CCVJ o.p.s.
Pardubice, Za Pasáží
657
Psychomotorické hry
9:00-14:00 pedagogické pracovníky MŠ
Mgr. Vrbas Jaroslav Ph.D zasedací místnost
MMP Pardubice, U
Divadla 828
Jak vyučovat první pomoc pro SŠ a 9:00-14:30 pedagogické pracovníky SŠ a
Šťastná Kateřina
zasedací místnost
ZŠ II. stupeň
ZŠ 2.stupeň
MMP, Pardubice, U
Divadla 828
Prevence šikany na ZŠ - pro 1. st. ZŠ 9:00-15:00 pedagogické pracovníky ZŠ 1. Mgr. Dřínovský Petr
Svitavy, přednáškový
stupeň
sál PPP, Riegrova
2063/11
Základní práce s textem
9:00-15:00 pedagogické pracovníky všech Ing. Cach Zdeněk
CCVJ o.p.s.
typů škol a další zájemce
Pardubice, Za Pasáží
657
Prevence sexuálně přenosných
10:00-14:00 pedagogické pracovníky SŠ
Stupka Jiří Dis.
zasedací místnost
onemocnění
(případně vyšší ročníky ZŠ 2.
MMP, Pardubice, U
stupně)
Divadla 828
Základní práce s tabulkami
13:30-18:00 pedagogické pracovníky všech Ing. Cach Zdeněk
CCVJ o.p.s.
typů škol a další zájemce
Pardubice, Za Pasáží
657
Možnosti posuzování školní zralosti 9:00-14:00 pedagogické pracovníky MŠ
PhDr. Hlaváčová Pavlína CCVJ o.p.s.
z pohledu učitelky mateřské školy
Pardubice, Za Pasáží
657
Komunikace se třídou , obtížné
9:00-14:00 pedagogické pracovníky ZŠ
Mgr. Němcová Ivana
CCVJ o.p.s.
rozhovory
2.stupeň
Pardubice, Za Pasáží
657
Digitální fotoaparát a digitální hračky 8:30-14:00 Pedagogické pracovníky MŠ a i Ing. Cach Zdeněk
CCVJ o.p.s., Za Pasáží
v MŠ
dalším zájemcům, kteří chtějí
657, Pardubice
efektivně využívat digitální
fotoaparát
Jak využít interaktivní tabuli při práci 9:00-13:00 Pedagogické pracovníky MŠ a PhDr. Cachová Jana Ph.D. CCVJ o.p.s.
s dětmi v MŠ
další zájemce o využívání IT ve
Pardubice, Za Pasáží
výuce
657
13
St 15.1.2014
2616131 Výchova k nekuřáctví a zdravému
životnímu stylu v MŠ
Po 20.1.2014 0101141 Didaktika práce s ICT v MŠ
Út 28.1.2014 2617131 Výchova k nekuřáctví a zdravému
životnímu stylu v MŠ
Zasedací místnost
MMP, Pardubice, U
Divadla 828
9:00-15:00 Pedagogické pracovníky MŠ
Mgr. Chejnová Jiřina
CCVJ o.p.s.
Pardubice, Za Pasáží
657
10:00-14:00 pedagogické pracovníky ZŠ 1. PhDr.
CCVJ o.p.s.
stupeň
Mgr. Žaloudíková Iva Ph.D Pardubice, Za Pasáží
657
9:00-13:00
pedagogické pracovníky MŠ
Palatinová Alžběta
14
Download

Mini zpravodaj