VÝROČNÍ ZPRÁVA
Základní školy Chotěšov
za školní rok 2010 - 2011
na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou
se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních
zpráv
a
vlastního
hodnocení školy.
Zpracoval:
Mgr. František Halada
ředitel školy
Schválila Školská rada dne 3.10.2011
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Základní údaje o škole
Charakteristika školy
Organizační schéma
Údaje o pedagogických a nepedagogických pracovnících
Průběh školního roku a údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Prevence sociálně patologických jevů
Údaje o výsledcích vzdělávání. Umístění žáků v soutěžích, vzorní žáci
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a kvalifikovanost
Údaje o zapojení školy do rozvojových programů a projektů
Vycházející žáci a výsledky přijímacího řízení
Školská rada, výsledky provedených kontrol
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a správní řízení
Evidované stížnosti
Naplňování zákona č.106/1999 o svobodném přístupu k informacím
Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a spolupráce
s firmami a organizacemi v obci
Zpráva o hospodaření školy za rok 2009
Vnitřní hodnocení školy
Seznamy žáků jednotlivých tříd a třídní učitelé
Strategický plán školy
Předpokládané aktivity 2011 – 2013
Budova školy
Sportovní hala
Školní jídelna (Dobřanská 3)
Školní zahrada
2
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název organizace:
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Ulice, číslo:
Obec:
Pracoviště:
Spádový obvod školy:
PSČ:
Právní forma:
Školský rejstřík:
IČ:
IZO:
Zřizovatel:
Počet žáků:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:
Ředitel:
Plzeňská 388
Chotěšov
budova ZŠ Plzeňská 388
školní jídelna Dobřanská 3
Losina, Mantov, Hoříkovice, Týnec
332 14
příspěvková organizace
č.j. ŠMS/109/06 s účinností od 1.9.2006
75006707
600070450
Obec Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov
celkem 211
377 900 342
377 900 984
[email protected]
www.zschotesov.eu
Mgr. František Halada
2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola v Chotěšově je plně organizovanou školou s devíti ročníky běžných
tříd a jedním smíšeným ročníkem pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
(2.- 5. ročník). Škola ke své činnosti využívá vlastní prostory školy, sportovní halu
s moderním zázemím, víceúčelové hřiště, herní prostory pro zájmovou činnost
školní družiny a školního klubu a pozemek školy. Vlastní budova školy disponuje
devíti kmenovými učebnami pro běžné třídy, jednou učebnou pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, čtyřmi odbornými učebnami (laboratoř
chemie a fyziky, cvičná kuchyně, učebna jazyků - počítačů, a učebna
polytechnické výchovy-dílny).
Školu navštěvuje poměrně vysoké procento dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, proto jednou ze snah
vedení školy je maximálně pomoci této skupině žáků tak, aby mohla být ve svém
životě úspěšná. Výsledkem těchto snah je provoz jedné třídy pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami (schválena rozhodnutím OŠMS Plzeňského
kraje). Třída se stala významným faktorem v přístupu školy ke znevýhodněným
žákům.
Škola má zpracován vzdělávací program Tvořivá škola, podle nějž se učily
všechny ročníky školy kromě 5. ročníku.
3
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Vzdělávací program
Školní vzdělávací program TVOŘIVÁ ŠKOLA (OŘ-11/2007-VV)
pro 1.-4. roč. a 6.-9. ročník (od šk.roku 2011/2012 bude ŠVP rozšířen pro celou
ZŠ), původní osnovy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1684796-2) pro 5. ročník.
3. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
Ředitel školy
Vedení školy
Zástupkyně
ředitele školy
I.+ II.stupeň ZŠ
Učitelé
Školní
družina
Metod. sdružení
Předm. komise
Vedoucí
hospodářského
úseku
Školní
klub
Školník
Správce
Údržba
Vedoucí
kroužků
Vedoucí
šk.jídelny
Administr.
Mzdy
Personalist
Kuchařky
Uklízečky
Na základě organizační struktury školy je vytvořen Školní řád a systém interních
organizačních směrnic. Školní řád obsahuje základní pravidla fungování organizace a
zásady pro hodnocení vzdělávacích výsledků žáků a jejich chování Školní řád je
zveřejněn na webu školy a je také k dispozici v sekretariátu školy.
4
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
4. 1. ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH
Titul, jméno,
příjmení
Nástup praxe, roky/
z toho na této škole
Aprobac
e
Reálně učil/a
Mgr. Jarmila Koubková
1987 ; 17/2;
od 20.8.2009 ZŠ Chotěšov
1996; 10/8
od 18.8.2003 ZŠ Chotěšov
26.8.2010 – 17.10.2010
1993; 15/1
od 18.10.2010 ZŠ Chotěšov
1989; 22/5
od 1.8.2006 ZŠ Chotěšov
2/2
20.8.2009 - 31.8.2011
1985;\ 26/8
od 18.8.2003 ZŠ Chotěšov
1987; 19/5
od 1.6.2006 ZŠ Chotěšov
1992; 13/8
od 18.8.2003 ZŠ CHotěšov
2010; 1,5/1,5
Od 22..2. 2010 ZŠ Chotěšov
2003; 8/8
od 25.8.2005 ZŠ Chotěšov
1976; 34/1
od 26.8.2010 ZŠ Chotěšov
1981; 18/3
od 25.8.2008 ZŠ Chotěšov
2009; 1,5/1,5
1.6.2009 - 31.1.2011
2007; 4/2
od 20.8.2009, nástup na MD
2008; 2/0,5
od 1.1.2011 ZŠ Chotěšov
2011; 0,5/0,5
Od 1.2.2011 ZŠ Chotěšov
1978; 33/33
od 25.8.1978 ZŠ Chotěšov
1976; 35/3
od 25.8.2008 ZŠ Chotěšov
PF-1.st.
Předměty 1.st. – 3.A
PF-1.st.
Předměty 1.st. – 4.A
PF -1.st.
PF -1.st.
Předměty 1.st. – 1.A
Předměty 1.st. - 1.A
PF-1.st.
Předměty 1.st. – 5.A
PF-1.st.
Předměty 1.st. – 2.A
PF- ČJ, VV
VV, Z, PV, ČJ,
2.st. ZŠ
ČJ, D, VV, Z
2.st. ZŠ
M, VT, Fy, TV
2.st. ZŠ
Př, Ch, Tv
2.st. ZŠ
AJ, KAJ
2.st. ZŠ
M, F, Pv, Tv
2.st. ZŠ
Vych. ŠD
Mgr. Šárka Lukášová
Mgr. Eva Kořínková
Mgr. Lucie Hrubá
Mgr. Miroslava
Foudová
Mgr. Tamara Zahálková
Mgr. Irena Hudcová
Mgr. Jaroslava
Studničková
Mgr. Miroslav Čáp
Mgr. Petr Koňařík
Mgr. Radka Šístková
Mgr. František Marek
Ivana Bašná
Kateřina Lišková
Bc. Petra Belešová
Mgr. Iveta Macháčková
Mgr. Pavla Dvorská
Mgr. Alice Jindrová
Mgr. František Halada
PF- ČJ, VV
PF- Fy, ZT
PF- Př-Tv
PF ČJ, OV,
AJ
PF Pv
ÚSV
Střední
(vych.)
Vysok.
nižší
PF - I.st.
Vych. ŠK
PF Aj
Vychovatelka ŠK
PF – NŠ +
VV
PF- ČJ, OV
TV, Př, Vlast. (1.st.)
Speciální třída
(2.-5.)
Asistent pedagoga
OV
2.st.ZŠ
4. 2. ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH
Titul, jméno a
příjmení
Květa Vítková
Jitka Volmutová
Alena Bláhová
Počet let
na škole
7
2,5
2,5
Zařazení
Poznámka
Ved.hosp.úseku, účetní
Vedoucí ŠJ
PaM
1.1. 2009 – 31.8.2011
Od 1.1. 2009
5
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Jiří Janka
Stanislav Pflug
Renata Haváčková
Julie Knihová
Jana Divišová
Štumpf Michal
Valentina Petráčková
5
10
2,5
5
9
5
2
Školník – údržbář
Správce haly – údržbář
Kuchařka
Pomocná kuchařka
Uklízečka
Správce sítě
Uklízečka
Od 12.1. 2009
Do 16.11.2010
Do 20.2.2011
6.4. 2009 – 9.3.2011
5. PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU A ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI
ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Ve středu 1. září 2010 byl ve sportovní hale zahájen českou státní hymnou nový
školní rok. Učitelé do školy nastoupili ve středu dne 25.8.2010. Výuka dle rozvrhu
začala v pondělí dne 6.9.2010. Všechny třídy byly umístěny ve školní budově
Plzeňská 388 včetně školní družiny, která byla přestěhována z původní budovy na
Plzeňské 88 a je situována ve světlé místnosti s příslušenstvím v budově sportovní
haly na Plzeňské 388, která je součástí budovy školy.
Vzdáleným místem zůstává nadále budova školní jídelny (Dobřanská 3). To přináší
jednak velké riziko při přecházení žáků na oběd a zpět (při dnech odpoledního
vyučování), jednak časový problém při zajišťování dohledu ve školní jídelně (není
jednoduché zajistit jej vzhledem k velké vzdálenosti od školní budovy - 750 m). Tato
budova není v optimálním technickém stavu. Výhodou je moderní vybavení kuchyně.
Celý školní rok probíhal standardním způsobem a byl specifikován pouze některými
změnami v organizačním uspořádání a také změnami v učitelském sboru.
Zřízení třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Po ročním jednání škola obdržela během léta 2010 souhlas Krajského úřadu
Plzeňského kraje se zřízením třídy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Do třídy bylo - na základě vyšetření pedagogicko psychologickou poradnou v Plzni a
žádosti rodičů - zařazeno 7 žáků od 2.do 5.třídy. Třídní učitelkou se stala dosavadní
asistentka pedagoga Bc. Petra Belešová.
Změny v učitelském sboru
Nově nastoupili do školy tito učitelé a učitelky: Zástup za Mgr. Rochovu (Nejedlou) je
realizován necelým pracovním úvazkem paní Bc. Monikou Kudelovou, která vyučovala
německý jazyk a hudební výchovu. Za Ing. Gubrice nastoupil Mgr. František Marek,
který učil matematiku, fyziku, pracovní výchovu a tělesnou výchovu.
Jedinou problematickou záležitostí školního roku bylo propuštění nově přijaté učitelky
pro 1.třídu Mgr. Kořínkové ve zkušební době. Důvodem bylo zjištění naprosté
ignorace tematického plánu, metodiky výuky a obrovský skluz učiva za měsíc září a
prvního týdne října. Mgr. Kořínkové byl pracovní poměr ukončen ke dni 17.10.2010.
6
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Na její místo nastoupila dne 18.10.2010 Mgr. Lucie Hrubá. Na schůzce s rodiči byla
celá situace analyzována a škola přijala opatření ke stabilizaci třídy a výuky. Před
Vánoci 2010 jsme mohli konstatovat, že situace je vyrovnaná a rodiče s prací svých
dětí ve škole spokojeni. Navíc se nám podařilo vyjednat znovu asistenta pedagoga,
který ve třídě minimálně 2 hodiny denně pomáhal. Funkci asistentky pedagoga
zastávala dočasně důchodkyně paní Margita Belešová. Od 1.1.2011 pak nově přijatá
učitelka Mgr. Iveta Macháčková.
Z důvodu stěhování do nového bydliště byl k 31.1.2011 ukončen pracovní poměr
dohodou s vychovatelkou školního klubu Bc. Liškovu. Na její místo nastoupila Mgr.
Pavla Dvorská.
Prezentace a informace školy
Ve školním roce vydala škola opět dvě čísla Zpravodaje školy pro rodiče se
zajímavostmi, články a údaji ze života školy. Současně jsme se prezentovali v každém
vydání Chotěšovského zpravodaje. Členem redakční rady byl i ředitel školy.
Ve školním roce 2010/2011 pokračoval úspěšně provoz informačního systému Škola
OnLine. Jedná se o internetovou aplikaci, která má 2 části. Pro samotné potřeby
školy je to KATEDRA, pro rodiče a zákonné zástupce žáků pak ŽÁKOVSKÁ.
Veškerá předepsaná školní dokumentace je již vedena elektronickou formou. To
znamená třídní kniha a školní matrika (bývalé katalogové listy žáků).
Učitelé zajišťovali informace i do elektronických žákovských knížek. Rodiče tak mohli
sledovat nejen hodnocení (známky) svých dětí, ale i probírané učivo, zadané úkoly a
docházku. Pedagogická rada v červnu 2011 rozhodla o zrušení papírových
žákovských knížek od září 2011. Toto rozhodnutí bylo podpořeno zjištěním vybavení
a připojení žáků ve svých domovech k internetu (cca 96% má doma internet
k dispozici). Dalšími důvody byly neustálé problémy se ztrátou ŽK, jejím zapíráním a
častým poničením.
Škola zavedla od začátku školního roku nový design svých webových stránek
současně s technologií tzv.redakčního systému. Na stránky tak mohou (přes
schvalovací proceduru redakce) přispívat všichni učitelé školy.
Naše škola (žáci, někteří zaměstnanci školy a občané Chotěšova) pořádala pod
hlavičkou Charity Plzeň opět Tříkrálovou sbírku - v sobotu 8.1.2011. Výtěžek ze sbírky
byl celkem 22.315,- Kč. Z toho škola obdržela částku 14.505,- Kč. Polovinu této
částky využijeme na volnočasové aktivity ŠD a ŠK základní školy a částku 7.300,- Kč
jsme slavnostně předali Domovu se zvláštním režimem a sociálně terapeutickým
dílnám v Meclově. Na této významné aktivitě se podíleli následující žáci a dospělí v 8
skupinách:
-
Eliška Hudcová, Kateřina Koubová, Marie Wellnerová + vedoucí Pavla Dvorská
Jan Weiss, Miloslav Karban, Roman Fikrle+ vedoucí Irena Hudcová
Jiřina Spillerová, Adéla Spillerová, Andrea Pospíšilová + vedoucí Ivana Bašná
Václav Janov, Josef Spiller, Lucie Králová + vedoucí Renata Haváčková
Radek Milička, Petr Milička, Jakub Nuzík + vedoucí Jana Miličková
Veronika Štöklová, Matěj Soušek, Pavel Tušek + vedoucí Jana Štöklová
Blanka Švihovcová, Vítek Baláž, Pavel Klein + vedoucí Miriam Retová
Petr Laštovka, Matyáš Kunc, Václav Fryč + vedoucí Kateřina Lišková
7
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Předání částky 7.300,- Kč Domovu se zvláštním režimem a sociálně terapeutickým dílnám v Meclově
Významné akce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hudebně vzdělávací pořad Dějiny populární hudby (p.Parnahaj, K.Vary)
Plavecký výcvik žáků 2. a 3. ročníku (bazén PF Plzeň, Sokolovská ul.)
Dlouhodobé preventivní programy pro žáky školy - Mgr. Vojtěch Škarda (PPP)
Den otevřených dveří 21.10.
Burza dětského odívání
Představení “Řím, gladiátoři, legionáři a Cesarové“ 5.díl, Pernštejni
Beseda o holocaustu p. Haslinger (8.-9.tř.)
Přednáška „Poruchy příjmu potravy“ (paní Vroblová-Váchalová)
Představení divadla Alfa „James Bland“ pro 6. a 7.ročník
Vernisáž výstavy znaků obcí – účast a umístění našich žáků
Třídní a školní kola soutěže „Věříš si“
Vánoční trh v ND Chotěšov
Vánoční koncert v kostele
Pěvecké vystoupení žáků školy v DPS Chotěšov
Projekt: Den Afriky
Tříkrálová sbírka
Představení divadla Alfa „Standa a dům hrůzy“ pro žáky 1. až 5.ročníku
Školní brána pro rodiče školy - téma „Prevence nežádoucích jevů kyberšikana“
8
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zápis do první třídy
Lyžařský výcvik - Pancíř
Beseda „Nechtěné těhotenství“ pro 8.ročník
8. školní ples v ND Chotěšov
Výlet žákovského senátu do K.Varů
Projektový den Středověká škola
Projekt: Den Země
Beseda o historii chotěšovského kláštera a jeho prohlídka- p.V.Celer
Projekt: Den zdravé výživy
Třídní výlety
Představení divadla Alfa: „Amberville aneb Drsné město hebkých plyšáků“
pro 8. a 9.ročník
• Den dětí
• Exkurze do Prahy pro žáky 6.až 9.ročníku
• Letní tábor pořádaný školním klubem (červenec) - Kralovice
6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Škola každý rok zpracovává Minimální preventivní program, který vychází z pokynu
MŠMT, č.j.: 1454/2000 – 51. Prevence sociálně patologických jevů je zaměřena
zejména na konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, poruchy příjmu potravy,
kriminalitu, virtuální drogy a gamblerství, záškoláctví, šikanování a jiné násilí,
kyberšikanu, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus, homofobii.
Cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči a odborníky dané
oblasti formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná se
orientovat v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, činit rozhodnutí, která si bude
vážit svého zdraví, bude umět nakládat vhodně se svým volným časem a zvládat
základní sociální dovednosti.
Všichni zákonní zástupci nezletilých žáků byli požádáni o souhlas se zařazováním
besed a akcí v souvislosti s prevencí SPJ. Program je součástí dokumentace školy,
byli s ním seznámeni všichni pedagogičtí pracovníci školy, je dostupný na webu školy,
v sekretariátu školy a u koordinátorky prevence sociálně patologických jevů Mgr.
Studničkové.
Škola vyvíjí maximální úsilí o naplnění volného času žáků jejich zapojením do
zájmových kroužků.
Součástí jednotlivých aktivit školy a propojením s prevencí nežádoucích jevů je i
environmentální výchova, která vede k uvědomění si člověka jako součásti přírody.
9
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
7. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH.
VZORNÍ ŽÁCI
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků k 30.6.2011
z toho
počet žáků
celkem
prospělo s vyznamenáním
prospělo
208
96
108
Žáci s individuálním vzdělávacím plánem
počet žáků s IVP
z toho talentovaní
8
0
Chování žáků
Snížený stupeň z chování:
2. stupeň
3. stupeň
neprospělo nehodnoceno
4
0
v jakém oboru/předmětů
-
Počet žáků
1. pololetí
4
4
Docházka žáků
Zameškané hodiny celkem
- z toho neomluvené
2. pololetí
4
2
20486
93
Soutěže
Škola se v rámci výuky i zájmové činnosti zapojuje do nejrůznějších soutěží a
olympiád. Sami pořádáme ZŠ Chotěšov florbalovou ligu. Nově jsme se zúčastnili
turnajů v hokejbalu a naši žáci se probojovali až do republikového finále, na němž se
umístili na skvělém 7.místě.
V ý s l e d k y soutěží
Okresní soutěže:
•
•
•
•
•
•
•
Žáci na 1.místě:
Pavel Braun – 7.tř.,přespolní běh v Chlumčanech, kat.III.
Družstvo chlapců 6.-7.tř., přespolní běh v Chlumčanech, kat.III.
(Pavel Braun, Lukáš Calta, Martin Filip, Petr Milička, Jakub Vaněk)
Eliška Hudcová – dějepisná olympiáda a postup do krajského kola
Lukáš Calta – 7.tř., Pohár rozhlasu, skok vysoký, ml.žáci
Pavel Braun – 7.tř., Pohár rozhlasu, běh 1 000m, ml.žáci
Družstvo hokejbalistů 6.-7.tř., hokejbal kat. žáci 6.-7.tř. v Plzni
(Lukáš Calta, Petr Vintr, Marek Brabec, Adam Kvarda, Pavel Braun, Jakub
Albrecht, Adam Kavka, Martin Filip, Tomáš Janouškovec, Jakub Kanta, Petr
Milička)
Rostislav Pittr – 4.tř., recitační soutěž, kat.II (4. a 5.tř.), a postup do
krajského kola
10
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Žáci na 2.místě:
• Jitka Vrátníková – 9.tř., anglický jazyk kat. I. a II.A, postup do krajského kola
• Filip Moulis – 6.tř., Pythagoriáda
• David Calta – 9.tř., Pohár rozhlasu, skok vysoký, st.žáci
Žáci na 3.místě:
• David Calta – 9.tř., přespolní běh v Chlumčanech, kat.IV.
• Družstvo dívek 8. a 9.tř., přespolní běh v Chlumčanech, kat.IV.
(Kristýna Hadravová, Andrea Kováčová, Kateřina Vacková, Martina Bartošová,
Cecílie Baláková)
Čestné uznání v okresním kole:
Tereza Harantová 8.tř., recitační soutěž kat.IV.
Krajské soutěže: Žáci, kteří postoupili do krajských (regionálních) kol:
• 6.místo: Jitka Vrátníková 9.tř., soutěž v AJ
• 15.místo: Eliška Hudcová 8.tř., dějepisná olympiáda
(z celkového počtu 29 účastníků)
• Účast - Rostislav Pittr 4.tř., recitační soutěž
Republiková kola:
Družstvo hokejbalistů 6. a 7.tř. 7.místo na přeboru ČR „Hokejbal proti drogám 2011“
(Jakub Kanta, Petr Vintr, Tomáš Janouškovec, Pavel Braun, Jakub Albrecht, Lukáš
Calta, Marek Brabec, Martin Filip, Adam Kvarda, Petr Milička, Adam Kavka).
Soutěž tříd
Úklid a výzdoba třídy, luštění hádanek, účast na akcích ŠD a ŠK, reprezentace školy
na soutěžích, pomoc při organizování akcí a tipovací soutěž při MS v ledním hokeji.
1.místo
2.místo
3.místo
4.místo
5.místo
6.místo
7.místo
8.místo
9.místo
10. místo
4.tř. 715 bodů (šek v hodnotě 700,- Kč)+diplom
3.tř. 590 bodů (šek v hodnotě 200,- Kč)+diplom
8.tř. 570 bodů (šek v hodnotě 100,- Kč)+diplom
5.tř. 565 bodů
2.tř. 550 bodů
9.tř. 495 bodů
1.tř. 490 bodů
6.tř. 450 bodů
7.tř. 435 bodů
SPU 390 bodů
Vzorní žáci – navržení třídními učiteli za celoroční pečlivou práci, studijní výsledky a
vzorné chování, současně i za případnou reprezentaci školy
1.tř.
2.tř.
3.tř.
4.tř.
5.tř.
Sára Nehonská
Jan Brabec
Jakub Petřík
Rostislav Pittr
Anna Brabcová
6.tř. Adéla Kvardová
7.tř. Jana Petříková
8.tř. Martina Šimandlová
9.tř. Iveta Fořtová
SPU Sabina Kováčová
11
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
8. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ,
DVPP je na ZŠ Chotěšov realizováno na základě pokynu ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy č.j.11336/2001-25. Vychází z potřeby systematického zkvalitňování
vzdělávací a výchovné práce celého pedagogického sboru a z koncepčních záměrů
školy. Součástí systému jsou týmová školení pedagogů školy.
Vzdělávání vedoucích pracovníků
Ředitel školy ukončil v únoru 2011 dvouleté studium celoživotního vzdělávání
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky.
Zástupkyně ředitele absolvovala v průběhu školního roku školení pro výchovné
poradce v programu „Profesní průprava zástupců ředitele“ v rámci kurzů NIDV
v rozsahu 4 seminářů .
Současně se zúčastnila semináře pro výchovné poradce, který pořádala Pedagogickopsychologická poradna Plzeň.
Vedoucí hospodářského úseku úspěšně absolvovala dlouhodobý kurz akreditovaný
MŠMT k prohloubení své kvalifikace v oblasti manažerského účetnictví.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
probíhalo z nabídky KCVJŠ v Plzni, která byla odborně zaměřena k jednotlivým
předmětům. Bohužel jsme, díky nedostatku finančních prostředků na vzdělávání,
mohli vzdělávání realizovat až od druhého pololetí školního roku. Školení byla
zaměřena i odborně k jednotlivým předmětům a to zejména v oblastech:
-
-
-
Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek
(Školní metodik prevence absolvoval 1.rok školení v rámci dalšího vzdělávání
pedagogů v primární prevenci v projektu KOTVA (CPPT Plzeň) v rozsahu 250
hodin -zahájení v září 2010)
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta
Jazyky (zejména angličtina a němčina)
Problematika výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu
Oblast finanční gramotnosti učitelů (finanční hra „Virtulife“ - prosinec 2010)
Odborné semináře (výukové předměty)
Týmová spolupráce, komunikační a prezentační dovednosti zaměřené na
vyjednávání a řešení konfliktů (firma Elien -28.1.2011)
počet navštívených vzdělávacích akcí
počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání zúčastnili
11
10
• učitelka I.st. pokračuje v kurzu anglického jazyka pro pokročilé (KCVJŠ Plzeň)
• učitelka II.st pokračuje třetím rokem ve studiu obor Speciální pedagogika na
PF Plzeň
• vychovatelka ŠD pokračuje ve studiu na PF UK v Praze obor Vychovatelství
(3.ročník bakalářského studia)
• učitelka ve speciální třídě pokračuje ve studiu na Jihočeské univerzitě
v Českých Budějovicích (Teologická fakulta) obor Pedagogika volného času
(2.ročník)
• výchovná poradkyně a metodik prevence absolvují pravidelné semináře, které
organizuje PPP P-J popř. Úřad práce v Plzni
12
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků (v procentech):
kvalifikovaných:
nekvalifikovaných:
88%
12%
9. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ A PROJEKTŮ
Ve školním roce pokračovala realizace projektu OP VK „Moderní škola Chotěšov“,
který je zaměřený na vybavení novým HW a interaktivní výuku ve výši 2 089 000,Kč. Pokračovala i činnost realizačního týmu ve složení: Mgr. František Halada, Květa
Vítková, Michal Štumpf. Ve složení týmu tvůrců interaktivních materiálů namísto
Mgr. Šárky Lukášová začala pracovat Mgr. Pavla Dvorská. Další tvůrci IM zůstali beze
změny: Mgr. T.Zahálková, Mgr. J.Koubková, Mgr. J.Studničková, Mgr. M.Čáp.
Dalším projektem je schválený projekt Modernizace výuky (EU peníze školám
vyhlášený MŠMT) ve výši 1 067 000,- Kč. Projekt je zaměřen na individualizaci výuky
a dovybavení školy technikou a pomůckami. Projekt měl být zahájen 1.září 2010, ale
díky zpoždění první platby z MŠMT začal až 1.12.2010. Cílem projektu je posílit
zejména individualizaci výuky v naší škole (dělení žáků v hodinách českého jazyka –
čtenářské dovednosti, anglického jazyka a matematiky). Dalším cílem je dovybavení
školy pomůckami.
10. VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI A VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Ve školním roce 2010/2011 ukončilo školní docházku 22 žáků, z toho 18 žáků
v 9. ročníku, 3 žáci v 8. ročníku a 1 žák v 7. ročníku.
Plné základní vzdělání získalo: 18 žáků 9.třídy. Žáci obdrželi pamětní listy, které
zhotovila třídní učitelka Mgr. Studničková a dárkové sady + bílé klíčenky na památku
od naší školy.
Na střední školy s maturitou bylo přijato celkem 12 žáků, to je 52% všech
vycházejících žáků. Do učebních oborů bylo přijato 9 žáků, to je 43% všech
vycházejících žáků. 1 žákyně nebyla vlastní vinou a díky nezájmu rodičů umístěna
(byla jí předána informace o uzávěrce 3.kola do 30.8.2011).
V tabulkách je uveden rozpis jednotlivých škol a oborů, do nichž byli naši žáci přijati:
Střední školy s maturitou (12 žáků)
Škola
HŠ U Borského parku Plzeň
ISŠ živnostenská Plzeň,Škroupova
SZŠ a VOŠ zdravotnická
SPŠ elektrotechnická Plzeň
SOŠ profesora Švejcara
SPŠ strojnická Plzeň
Počet přijatých žáků
4
2
2
1
2
1
13
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Učební obory tříleté (8 žáků)
Škola
Hotelová škola Plzeň
ISŠ živnostenská Plzeň
SOU Domažlice
SOŠ a SOU Horš.Týn
ISŠ Stod
Počet přijatých žáků
1
2
1
1
3
Učební obory dvouleté (1 žák)
Škola
ZŠ a OŠ Horšovský Týn
Počet přijatých žáků
1
11. ŠKOLSKÁ RADA, VÝSLEDKY PROVEDENÝCH KONTROL
Předsedou školské rady (a zástupcem zřizovatele) byl do března 2011 Bc. Filip Hrubý,
členy pak Mgr. Šárka Lukášová (zástupce učitelů) a Květa Vítková (zástupce rodičů).
Školská rada se sešla během školního roku celkem 3x. Na programu byl rozvoj školy,
výsledky kontrol hospodaření školy, diskuse s rodiči a volba nové školské rady. Ta
proběhla v dubnu 2011 tajným hlasováním mezi učiteli a rodiči.
Za učitele byla do školské rady zvolena opět Mgr. Šárka Lukášová, za rodiče paní
Pavla Bednářová. Zřizovatel nominoval do školské rady pana Václava Konopíka.
Ustavující schůze školské rady se sešla dne 26.4.2011. Předsedou se stal pan Václav
Konopík, zapisovatelkou Mgr. Lukášová a členkou je paní Bednářová.
Kontroly:
Ve škole byly provedeny tyto kontroly:
• Kontrola lyžařského výcviku (provedl ředitel školy) – šetření na místě
• Česká školní inspekce – dodržování bezpečnosti při vzdělávací a výchovné
činnosti školy (3.- 4.5.2011)
• Kontrola školní jídelny – Krajská hygienická stanice (23.2.2011)
• Kontrola hospodaření ZŠ (7.3.2011) + následná kontrola (27.4.2011) - OÚ
• Kontrola inventarizace majetku v ZŠ (18.5.2011) – obec Chotěšov
• Kontrola hospodaření ZŠ (měsíce leden – březen 2011) – obec Chotěšov
• Následná kontrola hospodaření školy (27.6.2011) - obec Chotěšov
• Kontrola hospodaření (měsíce duben - červen) - obec Chotěšov
Všechny kontroly proběhly s výsledkem bez závažných závad, drobné nedostatky
byly odstraněny na místě či v dohodnutém termínu.
14
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
12. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
Zápis do 1.ročníku základní školy se konal dne 20.1. 2011 a dostavilo se k němu
celkem 40 dětí. K povinné školní docházce bylo přijato 37 dětí.
Rozhodnutí ředitele školy ve správním řízení
Odklad povinné školní docházky
Dodatečný odklad povinné školní docházky
Přijetí do ZŠ na základě zápisu do 1.třídy
Rozhodnutí o absolvovaní 10. roku školní docházky
Počet
3
1
37
0
Počet odvolání
0
0
0
0
Další statistické údaje o žácích a škole jsou uloženy v elektronické podobě
v systému KEVIS KÚ Plzeňského kraje, www.kevis.kr-plzensky.cz .
13. POČET EVIDOVANÝCH STÍŽNOSTÍ
Celkový počet evidovaných stížností
- z toho oprávněných
- z toho částečně oprávněných
- z toho neoprávněných a neprokazatelných
- z toho postoupených jinému orgánu
0
0
0
0
0
14. NAPLŇOVÁNÍ ZÁKONA Č.106/1999 O SVOBODNÉM
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
Žádná informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. nebyla na škole požadována.
15. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
SPOLUPRÁCE S FIRMAMI A ORGANIZACEMI V OBCI
Škola jako nedílná součást života v obci se podílí na aktivitách obce, zejména
v oblasti nabídky vzdělávacích aktivit pro mládež a dospělé.
Škola pokračuje ve snaze stát se střediskem setkávání ředitelů a učitelů okolních
škol, hlavně v oblasti ICT a moderních metod výuky. I ve školním roce 2010 - 2011
se ve škole konaly vzdělávací semináře zaměřené na interaktivní výuku a e-learning.
Ve strategickém plánu školy na období 2009 – 2015 je zapojení školy do dalšího
vzdělávání v rámci celoživotního učení zahrnuto jako důležitá součást rozvoje školy.
Novinkou pak bude od roku 2015 moderní forma Rodičovská akademie. Cílem je
podchytit absolventy školy, kteří zůstanou po svých studiích trvale bydlet
15
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
v Chotěšově a přilehlých obcích. S těmito lidmi a dalšími zájemci škola dlouhodobě
zorganizuje cyklus komponovaných pořadů o vztazích, komunikaci, rodičovství a
výchově dětí.
Stejně jako v předešlých letech, i v tomto roce, pokračovala spolupráce s firmami
v Chotěšově, zájmovými sdruženími a spolky ve formě kulturních vystoupení
a pozvánek na akce školy.
Ve školním roce 2010-2011 obdržela škola celkem 23.910,- Kč ve formě
sponzorských darů od dodavatelských firem a ostatních spolupracujících organizací
včetně Tříkrálové sbírky.
16. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010
Základní škola hospodaří s poměrně velkými finančními prostředky. Ve svém
hospodaření se řídí zejména školským zákonem, zákonem o účetnictví
a vnitřními směrnicemi, které jsou v souladu s platnými předpisy.
a) ekonomické údaje (v tis. Kč)
Náklady celkem: 12 341
Výnosy celkem
12 481
Celkový výsledek hospodaření
+ 140.308,- Kč
Podrobné údaje jsou k dispozici ve výkazu zisku a ztrát školy
b) údaje o zaměstnancích v kalendářním roce 2010
Počet zaměstnanců celkem v roce:
Přepočtený stav zaměstnanců:
Počet pedagogů:
Přepočtený stav pedagogů:
Počet ostatních zaměstnanců:
Přepočtený stav ostatních zam.:
28
27,522
18
18,461
10
9,061
Dosažený průměrný plat pedagogů:
Dosažený průměrný plat ostatních zaměstnanců:
20.787,- Kč
14.199,- Kč
(hrubá mzda)
(hrubá mzda)
Díky ekonomické situaci ve státě průměrný plat, zejména pedagogů, výrazně poklesl.
17. VNITŘNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY (evaluace)
Ve školním roce 2010/2011 škola realizovala část opatření, která vyplynula
z autoevaluace školy, jež proběhla ve školním roce 2009/2010. Zaměřili jsme se
hlavně na zlepšování čtenářských a matematických dovedností, vyjadřování a rozvoj
komunikace.
Evaluační zpráva je založena pro interní potřeby školy v kanceláři ředitele školy a je
přístupná všem zaměstnancům.
16
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
18. SEZNAMY ŽÁKŮ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD A TŘÍDNÍ UČITELÉ
Každoročně zveřejňujeme ve výroční zprávě společné fotografie tříd a učitelského
sboru:
I.A
Třídní učitelka Mgr. Lucie Hrubá
Albrecht Matěj
Bažantová Barbora
Dražská Vendula
Fryč Vít
Herget David
Hergeth Daniel
Horáček Tomáš
Hulinská Viktorie
Kaiser Samuel
Klimeš Jan
Kocián David
Konopíková Barbora
Král Petr
Malátová Lucie
Musilová Natálie
Nehonská Sára
Olah David
Pospíšilová Andrea
Radlingerová Adéla
Ruhsamová Adriana
I.A
17
Schafferová Zuzana
Soušek Jan
Spillerová Adéla
Svěchota Patrik
Šindelková Karolína
Tonár Martin
Tuschlová Tereza
Vránová Barbora
Zahradníková Gabriela
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
II.A
Třídní učitelka Mgr. Tamara Zahálková
Baláž Vítek
Brabec Jan
Dandášová Monika
Feklová Denisa
Hájek Petr
Hejl Miroslav
Jindřich Jan
Klein Pavel
Koláček Lukáš
Kurešová Eliška
Liška Pavel
Louda Štěpán
Mastná Karolína
Mašková Tina
Novotný Rudolf
Peprná Melisa
Romanivová Ina
Rybová Lenka
Spillerová Jiřina
Šeflová Lucie
Štengelová Veronika
Vacek Matěj
Zahoř Jakub
II:A
18
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
III.A
Třídní učitelka Mgr. Jarmila Koubková
Bauer Martin
Bryndzák Ondřej
Březinová Eliška
Drda Adam
Drdová Simona
Eichlerová Karolína
Fialová Tereza
Fišerová Aneta
Hofman Jaroslav
Hrbas Ondřej
Hurt David
Jandová
Veronika
Janov Václav
Kagánek Roman
Koubová Eliška
Mastná Karolína
Nemec Petr
Neradová
Karolína
Patera Václav
Petřík Jakub
Pomahač Ondřej
Trnka Matěj
Zelísková Denisa
III.A
19
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
IV.A
Třídní učitelka Mgr. Šárka Lukášová
Balážová Anna
Králová Lucie
Bednářová Sára
Majer Daniel
Beran Jakub
Mathesová Dominika
Fonta Dominik
Pata Matěj
Hrubá Barbora
Pelzerová Klára
Hulinská Karolína
Petřík Martin
Jaroš Jan
Pittr Rostislav
Wellnerová Marie
IV.A
20
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
V.A
Třídní učitelka Mgr. Miroslava Foudová
Bednářová Tereza
Berka Daniel
Brabcová Anna
Brabcová Lucie
Cihlář Petr
Dolejš Filip
Fonta Jiří
Harmáček Jan
Hřebcová Petra
Chramostová Aneta
Jindřich Jakub
Krainová Sabina
Moldan Daniel
Nuzík Jakub
Randa Jakub
Ruhsamová Kristýna
Soušek Matěj
Šimandl Ondřej
Šimek Jakub
Štöklová Veronika
Tušek Pavel
Ulč Angel
V.A
21
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Třída pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Třídní učitelka: Bc. Petra Belešová
Bryndzák Marek
Dolejš Václav
Hergeth Marek
Kováčová Sabina
Romaniv Roman
Vůch Tomáš
Zahner Marek
SPU
22
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
VI.A
Třídní učitelka Mgr. Irena Hudcová
Cihlářová Karolína
Dandášová Denisa
Egermaier Karel
Filip Martin
Gardaš Jiří
Heidlberger Jiří
Horvát Lukáš
Kavka Adam
Krocová Martina
Kvarda Adam
Kvardová Adéla
Mašek Dominik
Milička Petr
Moulis Filip
Nedelkov Petr
Pata Petr
Prix Jan
Rajtová Lenka
Rajtová Martina
Spiller Josef
Straková Nikola
Švihovcová Blanka
Zahořová Klára
VI.A
23
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
VII.A
Třídní učitelka Mgr. Radka Šístková
Albrecht Jakub
Bažant Antonín
Blahník Lukáš
Brabec Marek
Braun Pavel
Bryndzáková Kristýna
Calta Lukáš
Fryčová Kateřina
Gardašová Markéta
Hofmanová Michaela
Janouškovec Tomáš
Kanta Jakub
Kastnerová Darina
Kernerová Tereza
Klička David
Kozlíková Petra
Kozová Lucie
Křenková Martina
Mastná Karolína
Nemcová Miroslava
Petříková Jana
Phung Thanh Tien
Přibík Pavel
Štumpf Miroslav
Vaněk Jakub
Vintr Petr
Zaborowská Michaela
VII.A
24
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
VIII.A
Třídní učitel Mgr. Miroslav Čáp
Bartoňová Lucie
Fryč Václav
Hadravová Kristýna
Harantová Tereza
Hudcová Eliška
Karban Miloslav
Kašparová Lucie
Klier Martin
Konopíková Michaela
Koubová Kateřina
Kouřilová Eliška
Kováčová Andrea
Kunc Matyáš
Laštovka Petr
Meierová Nikola
Milička Radek
Nguyen Manh Long
Rauch Jan
Schafferová Michaela
Šimandlová Martina
Tušek Josef
Vašková Karolína
Weiss Jan
Wolfová Petra
VIII.A
25
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
IX.A
Třídní učitelka Mgr. Jaroslava Studničková
Baláková Cecílie
Bartošová Martina
Calta David
Fikrle Roman
Fořtová Iveta
Gruberová Lucie
Hrdonková Irena
Hřebcová Jana
Kubíková Denisa
Malátová Monika
Mathesová Andrea
Moulisová Nikola
Patera Jakub
Patová Klára
Peprný Daniel
Sedláček Jakub
Vacková Kateřina
Vrátníková Jitka
IX.A
26
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Učitelský sbor a zaměstnanci školy 2011
Třetí řada zleva: Mgr. Petr Koňařík, Eva Mastná (úklid), Mgr. Miroslav Čáp, Mgr. Jaroslava
Studničková, Mgr. Miroslava Foudová, Jiří Janka (školník), Stanislav
Pflug (správce haly), Mgr. Irena Hudcová, Bc. Monika Kudelová,
Mgr. František Marek.
Druhá řada zleva: Mgr. Lucie Hrubá, Vendula Paterová (úklid), Mgr. Radka Šístková, Mgr.
Šárka Lukášová, Mgr. Alice Jindrová (zástupkyně ředitele),
Mgr.František Halada (ředitel školy), Alena Bláhová (personalistka,
mzdová účetní), Mgr. Pavla Dvorská (školní klub).
Sedící zleva:
Jitka Volmutová (ved.ŠJ), Renata Haváčková (kuchařka), Květa Vítková
(vedoucí hospodářského úseku), Ivana Bašná (školní družina), Mgr. Iveta
Macháčková (asistentka ped.).
Na foto přidány zleva: Mgr. Tamara Zahálková, Bc. Petra Belešová, Mgr. Jarmila Koubková
(v době fotografování nebyly ve škole přítomny)
27
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
19. STRATEGICKÝ PLÁN ŠKOLY
Dlouhodobý strategický plán školy byl zpracován koncem roku 2008 na léta 2009 až
2015 a zaměstnancům předložen k diskusi na poradách pedagogů a provozních
zaměstnanců.
V dokumentu jsou popsány vize školy a stanoveny dlouhodobé cíle a úkoly ve
stěžejních oblastech práce. Obsahuje i odkazy na další dokumenty školy, zaměřuje
se zejména na zkvalitnění výuky a zvyšování profesionálního přístupu učitelů
k žákům, rozvoj kvalifikace v oblasti komunikačních schopností, zvyšování úrovně
práce v oblasti ICT, elektronizaci agendy školy, zlepšení materiálního vybavení a to
zejména v oblasti interaktivní výuky.
Strategický plán je k dispozici v kanceláři školy a na intranetu.
20.
PŘEDPOKLÁDANÉ AKTIVITY 2011-2013
Některé aktivity školy (kromě běžných vzdělávacích prvků tvořících osnovy výuky) se
stávají standardními prvky života školy a vytvářejí tak charakteristiku školy jako
vzdělávacího a komunikačního centra v obci. Jedná se zejména o:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vzdělávací semináře pro okolní školy i veřejnost
Vzdělávací semináře pro vlastní tým učitelů
Vánoční koncert v kostele v Chotěšově
Tříkrálovou sbírku
Školní bránu pro rodiče (diskusní fórum) a připravovanou Akademii
(od roku 2015)
Školní ples
Veřejné prodejní akce pro rodiče a veřejnost (vánoční a velikonoční trhy)
Vydávání Zpravodaje pro rodiče a přátele školy
Vnitřní evaluaci školy (2013) s opatřeními na zlepšení fungování školy
Ochutnávkový týden pro rodiče a veřejnost ve školní jídelně
Sportovní aktivity (zejména ZŠ Chotěšov florbalovou ligu, rozvoj hokejbalu)
Plně rozvinutý informační systém školy s bezplatným přístupem rodičů
Plán uspořádat atletický čtyřboj pro žáky naší a okolních škol ve sportovním
víceúčelovém areálu u školy
Zprávu zpracoval ředitel školy na základě podkladů a dokumentů školy. Autory části
jednotlivých podkladů a zpráv jsou Mgr. Alice Jindrová, Květa Vítková, Mgr. Jaroslava
Studničková a Alena Bláhová.
Dne 26.9.2011 byla Výroční zpráva ZŠ Chotěšov předložena k projednání Školské
radě ZŠ Chotěšov. Schválena bez připomínek dne 3.10.2011.
28
Základní škola Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Školská rada dne 3.10.2011
Václav Konopík
Pavla Bednářová
Šárka Lukášová
29
Download

Výroční zpráva 10-11