SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE
(upřesňující informace ČSPS k činnosti Sportovních center mládeže)
Článek I.
Všeobecná ustanovení
1. Úvodní ustanovení
Sportovní centrum mládeže (dále jen SCM) je organizační jednotkou Českého svazu
plaveckých sportů (dále jen ČSPS), vyvíjející svou činnost jednak celorepublikově a jednak na
území jednotlivých oblastí.
2. Poslání a úkoly SCM
a) výběr sportovně talentované mládeže ve věkové kategorii 15 - 21 let u chlapců a 13 – 19
let u dívek, u SCM dálkového plavání do 21 let (dále jen talentovaná mládež)
b) odborné vedení sportovní přípravy talentované mládeže, především na vybraných VT a
dalších společných akcích dle schváleného projektu.
c) koordinace činnosti péče o talentovanou mládež v plaveckých oddílech (dále jen PO)
v dané oblasti
d) metodická pomoc pro systematické trenérské působení u talentované mládeže v PO (
školení, semináře )
e) vytvoření ekonomicko-organizačních podmínek pro podporu sportovní přípravy
talentované mládeže v plavání.
Článek II.
Zřizování SCM
1. Sídlo SCM I je totožné se sídlem ČSPS, sídlo SCM II je totožné se sídlem ČSPS nebo
výjimečně i pověřeného subjektu v dané oblasti. Pověření uděluje VV ČSPS. Projekt počítá
s činností 4 SCM I stupně ( plavání A,plavání B, dálkové plavání a synchronizované plavání)
a 9 SCM II stupně dle oblastí, s tím, že v případě potřeby se oblasti složené z více krajů,
mohou rozdělit na jednotlivé kraje.
2. Činnost SCM je zabezpečována prostřednictvím vedoucích trenérů SCM, pověřených
subjektů v dané oblasti ( pokud je nějaký subjekt pověřen ), oddílů se zařazenými sportovci a
výbory sekcí ČSPS.
1
Článek III.
Činnost, řízení a plánování SCM
1. Povinnosti a kompetence odpovědných subjektů pro zajištění činnosti SCM
1.1 VV ČSPS prostřednictvím jednotlivých sekcí zabezpečuje:
1.1.1. vyčlenění finančních prostředků od MŠMT určené na krytí:
a) odměn pro vedoucí trenéry SCM,
b) odměn pro další trenéry SCM,
c) části nákladů spojených se zabezpečením sportovní přípravy členů SCM
1.1.2. Další odborné vzdělávání vedoucích trenérů SCM a osobních trenérů plavců
zařazených ve SCM.
1.2. Pověřený subjekt v dané oblasti ( pokud existuje )
podílí se na řízení činnosti SCM, dle kritérií určených VV ČSPS
2. Řízení SCM
2.1. Činnost SCM je řízena
a) VV ČSPS prostřednictvím výborů sekcí po stránce odborné a ekonomické,
b) Vedoucím trenérem po stránce organizační
2.2. Vedoucí trenér SCM
je řízen
a) VV ČSPS po stránce pracovně - právní,
b) Výborem sekce - po stránce obsahové a organizační
3. Plánování činnosti SCM
3.1. Plán činnosti SCM pro roční tréninkový cyklus (RTC)
Plán činnosti SCM pro následující RTC zpracovává vedoucí trenér SCM podle
předepsané osnovy ČSPS a odevzdává ke schválení do 20.9. a obhajuje ho při
oponenturách v říjnu.
3.2. Povinná a doporučená náplň činnosti SCM
Každé jednotlivé SCM II musí do svého ročního plánu povinně zařadit:
- dva plavecké VT, v celkové délce minimálně 12 dní ( každý půlrok jeden )
2
- jeden minimálně tříhodinový seminář pro trenéry dané oblasti
Dále se pro každé SCM doporučuje zařadit ještě:
- společné závody či kontrolní srazy
- další VT, různé délky i náplně
- další metodické přednášky pro trenéry i závodníky
Náplň činnosti SCM I je určena individuálně pro jednotlivá sportovní odvětví sekcemi
ČSPS a schválena VV ČSPS.
SCM I plavání A, SCM I dálkového plavání a SCM I synchronizovaného plavání zařadí
minimálně dvě VT v celkové délce 18 dní a SCM I plavání B zařadí minimálně dvě VT
v celkové délce 14 dní.
Článek IV.
Personální zabezpečení činnosti SCM
1. Obecné zásady
a) činnost SCM je zabezpečena vedoucími trenéry center a osobními trenéry zařazených
závodníků,
b) při výběru na pracovní místo vedoucího trenéra SCM I i SCM II v jednotlivých krajích
(oblastech) je vypsáno výběrové řízení. Kandidáty posuzuje výbor dané sekce, jmenování
podléhá schválení VV ČSPS. Oblastní soutěžní komise slouží jako poradní orgán u
vedoucích trenérů SCM II.
2. Kvalifikační předpoklady pro výkon funkce vedoucího trenéra SCM
Pro výkon funkce vedoucího trenéra SCM je předpokladem kvalifikace trenéra plavání I.
třídy. Je možné uznat i trenérskou kvalifikaci II. třídy ve spojení s odbornou praxí v trvání
min. 8 let.
3. Další předpoklady pro výkon funkce vedoucího trenéra SCM
a) přímé trenérské vedení sportovní přípravy plavců (trenérská praxe zejména v oblasti práce
s mládeží),
b) administrativně - organizační schopnosti.
4. Pracovně právní vztahy
4.1. Obecné zásady
a) vedoucí trenéři SCM mají smlouvu s ČSPS
b) smlouvy s vedoucími trenéry SCM uzavírá VV ČSPS na návrh výborů sekcí
4.2. Popis práce vedoucího trenéra centra
Realizuje vlastní činnost SCM dle požadavků ČSPS, které vyplývají z poslání a úkolů
SCM, podílí se na výběru talentované mládeže příslušné věkové kategorie v dané oblasti,
navrhuje jejich zařazení do SCM.
4.2.1. Přímé trenérské působení
3
Na výcvikových táborech (dále jen VT) pořádaných SCM a dalších akcích,
kterých se SCM dle projektu účastní.
4.2.2. Organizační a administrativní práce
a) organizace VT a dalších akcí dle projektu
b) zpracování hodnocení činnosti SCM za uplynulé období (RTC) a zpracování
plánu činnosti SCM na období následující (RTC) dle požadavků ČSPS včetně
zpracování návrhu na zařazení závodníků
c) organizace odborných seminářů pro trenéry ( pro SCM II )
d) ve spolupráci s KPS či soutěžní komisí doporučuje se komunikace s krajskými
orgány ( pro SCM II )
4.2.3. Koordinace činnosti SCM II v kraji
a) spolupracuje s PO,
b) spolupracuje s dalšími články talentované mládeže v kraji (SpS, SG),
c) spolupracuje s oblastní soutěžní komisí či KPS,
d) spolupracuje s osobními trenéry závodníků zařazených do SCM.
4.2.4. Vedoucí trenér je povinen informovat členy SCM a jejich osobní trenéry
o činnosti ve SCM (plánované tréninkové kempy a soustředění, rozdělení
finančních prostředků aj.).
Článek V.
Výběr a zařazení plavců do SCM, kritéria pro zařazení.
1. Výběr do SCM
a) provádí vedoucí trenér SCM dle kritérií, daných VV ČSPS
b) plavci jsou navrhováni k zařazení do SCM na základě níže uvedených kritérií
2.
Zařazení do SCM
a) plavci jsou do SCM zařazováni 1x ročně z pravidla od 1. 9. vždy na 1 rok
b) plavci jsou zařazováni dle výkonnosti v předešlém období (kritéria viz níže). Do SCM II
plavání jsou zařazeni hoši ve věku 15 -18 let a dívky ve věku 13 – 16 let. Do SCM I
plavání jsou zařazeni hoši ve věku 19 – 21 let a dívky ve věku 17 – 19 let. Ve
výjimečných případech do 21 let. Tyto výjimky musí být schváleny VV ČSPS. Do SCM
synchronizovaného plavání jsou zařazeny dívky ve věku 15-19 let Do SCM dálkového
plavání jsou zařazeni plavci ve věku 15-21 let.
4
c) Do péče SCM lze navrhnout a zařadit žáky SG.
d) Vedoucí trenér SCM dále navrhne do SCM i další plavce , kteří nesplnili výkonnostní
kritéria, pokud se ke kritériím těsně přiblížili, zdají se mu perspektivní, chce pomoci
nějakému PO ve složité situaci, atd.
e) Tyto plavce mu musí schválit výbor dané sekce a jejich množství nesmí přesáhnout 20%
celkového počtu.
f) Do SCM se nesmí doplňovat závodníci z padesáti metrových tratí a kraulových tratí.
g) seznam může být 1. 1. výjimečně doplněn o plavce starší 15 let, kteří prokážou
mimořádné zlepšení výkonnosti. Návrh na zařazení nových členů předkládá vedoucí
trenér SCM do 31. 12.
h) seznam SCM pro následující rok schvalují jednotlivé sekce a následně VV (zpravidla
začátkem září)
i) do SCM je možné zařadit plavce zařazené do RSC MŠMT ČR, MV ČR pouze na žádost
ČSPS schválenou MŠMT ČR.
3. Kritéria pro zařazení do SCM
LIMITY – SCM I plavání A ( B )
Výkonnostní kritéria (50m bazén) pro zařazení do SCM I plavání pro sezónu 2012 -13
Nominační období 1.1. - 15.7.2012
Muži
92
93
94
Muži
92
93
94
Muži
92
93
94
A - 730
B - 690
A - 710
B - 660
A - 680
B - 630
50VZ
:23,22
:23,66
:23,43
:24,01
:23,77
:24,39
100VZ
:52,09
:53,08
:52,58
:53,87
:53,34
:54,72
200VZ
1:53,28
1:55,42
1:54,33
1:57,15
1:55,99
1:58,98
400VZ
4:04,41
4:09,04
4:06,68
4:12,76
4:10,25
4:16,71
800VZ
8:22,12
8:31,64
8:26,79
8:39,28
8:34,14
8:47,40
1500VZ
16:11,28
16:29,70
16:20,32
16:44,48
16:34,53
17:00,17
A - 730
B - 690
A - 710
B - 660
A - 680
B - 630
50P
:29,61
:30,18
:29,89
:30,63
:30,32
:31,11
100P
1:05,05
1:06,29
1:05,66
1:07,28
1:06,61
1:08,33
200P
2:21,39
2:24,07
2:22,70
2:26,22
2:24,77
2:28,50
50Z
:26,69
:27,20
:26,94
:27,61
:27,33
:28,04
100Z
:57,68
:58,77
:58,22
:59,65
:59,06
1:00,58
200Z
2:04,29
2:06,65
2:05,45
2:08,54
2:07,27
2:10,55
A - 730
B - 690
A - 710
B - 660
A - 680
B - 630
50M
:24,91
:25,38
:25,14
:25,76
:25,50
:26,16
100M
:55,33
:56,37
:55,84
:57,22
:56,65
:58,11
200M
2:03,84
2:06,19
2:04,99
2:08,07
2:06,80
2:10,07
200PZ
2:06,71
2:09,12
2:07,89
2:11,05
2:09,75
2:13,09
400PZ
4:30,80
4:35,94
4:33,32
4:40,06
4:37,29
4:44,44
5
Ženy
94
95
96
Ženy
94
95
96
Ženy
94
95
96
A - 730
B - 690
A - 710
B - 660
A - 680
B - 630
50VZ
:26,35
:26,85
:26,56
:27,25
:26,98
:27,68
100VZ
:57,82
:58,92
:58,38
:59,80
:59,21
1:00,73
200VZ
2:05,47
2:07,85
2:06,64
2:09,76
2:08,47
2:11,79
400VZ
4:25,60
4:30,63
4:28,07
4:34,67
4:31,95
4:38,96
800VZ
9:08,74
9:19,15
9:13,85
9:27,50
9:21,88
9:36,36
1500VZ
17:26,78
17:46,63
17:36,52
18:02,55
17:51,84
18:19,47
A - 730
B - 690
A - 710
B - 660
A - 680
B - 630
50P
:33,09
:33,72
:33,40
:34,22
:33,88
:34,76
100P
1:11,57
1:12,93
1:12,24
1:14,02
1:13,29
1:15,18
200P
2:35,61
2:38,56
2:37,06
2:40,93
2:39,34
2:43,45
50Z
:30,05
:30,62
:30,33
:31,07
:30,77
:31,56
100Z
1:04,54
1:05,77
1:05,14
1:06,75
1:06,09
1:07,79
200Z
2:18,61
2:21,24
2:19,90
2:23,35
2:21,93
2:25,59
A - 730
B - 690
A - 710
B - 660
A - 680
B - 630
50M
:27,84
:28,37
:28,10
:28,79
:28,50
:29,24
100M
1:02,26
1:03,44
1:02,83
1:04,38
1:03,75
1:05,39
200M
2:15,28
2:17,84
2:16,54
2:19,90
2:18,52
2:22,09
200PZ
2:20,10
2:22,75
2:21,40
2:24,89
2:23,45
2:27,15
400PZ
4:59,25
5:04,92
5:02,03
5:09,47
5:06,41
5:14,31
LIMITY – SCM II plavání
Výkonnostní kritéria (50m bazén) pro zařazení do SCM II plavání pro sezónu 2012 -13
Nominační období 1.1. - 15.7.2012
Muži
95
96
97
98
Muži
95
96
97
98
Muži
95
96
97
98
Ženy
97
98
99
00
550
520
480
440
50VZ
:25,52
:26,00
:26,70
:27,49
100VZ
57,25
:58,33
:59,91
1:01,67
200VZ
2:04,49
2:06,84
2:10,27
2:14,10
400VZ
4:28,60
4:33,66
4:41,06
4:49,34
800VZ
9:11,82
9:22,23
9:37,43
9:54,43
1500VZ
17:47,42
18:07,56
18:36,97
19:09,84
550
520
480
440
50P
:32,55
:33,16
:34,06
:35,06
100P
1:11,49
1:12,84
1:14,81
1:17,01
200P
2:35,38
2:38,31
2:42,59
2:47,38
50Z
:29,34
:29,89
:30,70
:31,60
100Z
1:03,39
1:04,59
1:06,33
1:08,28
200Z
2:16,60
2:19,17
2:22,94
2:27,14
550
520
480
440
50M
:27,37
:27,89
:28,64
:29,49
100M
1:00,80
1:01,95
1:03,62
1:05,50
200M
2:16,10
2:18,66
2:22,41
2:26,60
200PZ
2:19,26
2:21,88
2:25,72
2:30,01
400PZ
4:57,61
5:03,22
5:11,42
5:20,59
550
520
480
440
25m
50VZ
:28,96
:29,50
:30,30
:31,19
:30,56
100VZ
1:03,55
1:04,75
1:06,50
1:08,45
1:07,06
200VZ
2:17,89
2:20,49
2:24,29
2:28,54
2:26,16
400VZ
4:51,88
4:57,39
5:05,43
5:14,42
5:08,86
800VZ
10:03,06
10:14,44
10:31,05
10:49,62
10:37,04
6
1500VZ
19:10,39
19:32,10
20:03,79
20:39,22
20:20,95
Ženy
97
98
99
00
Ženy
97
98
99
00
550
520
480
440
25m
50P
:36,37
:37,05
:38,06
:39,18
:37,86
100P
1:18,66
1:20,14
1:22,31
1:24,73
1:22,43
200P
2:51,01
2:54,24
2:58,95
3:04,22
2:56,92
50Z
:33,02
:33,65
:34,56
:35,52
:33,78
100Z
1:10,93
1:12,27
1:14,22
1:16,41
1:12,61
550
520
480
440
25m
50M
:30,59
:31,17
:32,01
:32,96
:32,05
100M
1:08,42
1:09,71
1:11,59
1:13,70
1:12,37
200M
2:28,67
2:31,47
2:35,57
2:40,15
2:38,79
200PZ
2:33,96
2:36,87
2:41,11
2:45,85
2:43,82
400PZ
5:28,86
5:35,07
5:44,13
5:54,26
5:43,20
200Z
2:32,33
2:35,20
2:39,40
2:44,09
2:38,00
Článek VI.
Ekonomické zabezpečení činnosti SCM
1. Struktura ekonomického zabezpečení činnosti SCM
ČSPS na základě přidělené dotace ze státního rozpočtu a schváleného rozpočtu ČSPS
Konferencí ČSPS na kalendářní rok garantuje činnost SCM v následujících položkách:
1.1. odměny vedoucích trenérů SCM,
1.2. jednorázové odměny dalších trenérů SCM podílejících se na přípravě
1.3. výdaje na sportovní přípravu plavců zařazených do SCM v určeném rozsahu
2. Výplata odměn vedoucích a dalších trenérů SCM
Odměny jsou určeny směrnicí ČSPS pro odměňování trenérů.
3. Zabezpečení sportovní přípravy
a) na základě schváleného rozpočtu ČSPS jsou jednotlivým SCM poskytovány finance na
zabezpečení sportovní přípravy a odměny pro trenéry SCM,
b) konečný rozpočet pro jednotlivá SCM je stanoven na základě složení SCM a vypočten
podle níže uvedených pravidel
4. Využití finančních prostředků
Využití finančních prostředků na zabezpečení sportovní přípravy je možné na:
a) náklady na soustředění a tréninkové kempy (včetně zahraničních),
b) náklady na závody v ČR s výjimkou mistrovských soutěží
c) rehabilitaci a regeneraci,
d) výživové doplňky
e) materiální zabezpečení
U všech akcí SCM II se předpokládá 25% spoluúčast zařazených závodníků.
7
5. Rozdělení finančních prostředků na činnost SCM
Mezi jednotlivá SCM I a SCM II je rozdělena částka z dotace na talentovanou mládež určená
VV ČSPS a schválená konferencí ČSPS. Celková částka na činnost SCM II je rozdělována
mezi jednotlivá SCM podle následujícího klíče:
Celková částka na všechna SCM II je vydělena počtem členů všech SCM II, kteří splnili
vypsaná kritéria. (včetně nově dodaných 20% na základě návrhu vedoucího SCM) Tím
vyjde částka na jednoho člena SCM. Výsledná částka se vynásobí počtem členů u
jednotlivých SCM a tím je vypočtena dotace pro jednotlivá SCM. Dotace se vypočítává
na každé pololetí zvlášť.
Na jednotlivá SCM I je výše finančních prostředků navržena VV ČSPS.
7.
Zodpovědnost za poskytnuté finanční prostředky na činnost SCM
Za správné vyúčtování finančních prostředků zodpovídá ČSPS.
Za účelné využívání poskytnutých finančních prostředků na činnost SCM zodpovídají
vedoucí trenér SCM, eventuálně pověřený subjekt. Zodpovídají za věcnou a formální
správnost dokladů. Využití prostředků se děje v souladu s pokyny MŠMT ČR, v souladu se
schváleným plánem činnosti a rozpočtem SCM na kalendářní rok.
8.
Rozhodování a podpisování jménem SCM
Rozhodovací pravomoci v průběhu kalendářního roku v ekonomických záležitostech mohou
být přeneseny po schválení VV ČSPS na vedoucího trenéra SCM . Přijímání rozhodnutí
musí korespondovat se schváleným plánem činnosti a rozpočtem SCM. Podpisové právo má
ekonom ČSPS, eventuálně po schválení VV ČSPS vedoucí trenér SCM.
9.
Majetek SCM
Materiál pořízený z prostředků SCM (neinvestiční výdaje) zůstává majetkem ČSPS a je
zapůjčován členům SCM na základě zápůjčního listu. Zápůjční list je evidován
v dokumentaci SCM.
Článek VII.
Hodnocení činnosti a kontrolní činnost
1. Hodnocení činnosti SCM
a) Zpracované písemné hodnocení činnosti SCM dle předepsané osnovy předkládá vedoucí
trenér SCM a odevzdává na ČSPS do 20.9. Zpracované písemné hodnocení je podkladem
pro oponentní řízení.
b) Činnost SCM je hodnocena při oponentním řízení. Forma oponentur je stanovena ČSPS.
2. Kontrolní činnost
provádí:
a) Výbory sekcí
b) Pověřený subjekt ( pokud existuje )
c) Kontrolní a revizní komise ČSPS
8
Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Dle těchto upřesňujících informací postupují všichni výše jmenovaní účastníci programu
Sportovních center mládeže – vedoucí trenéři SCM, zařazení členové SCM, odpovědní
pracovníci oblastí či krajů a zodpovědní pracovníci ČSPS.
2. Tyto informace nabývají platnosti schválením VV ČSPS od 18.4.2012.
9
Download

Ke stažení