Typová činnost složek STČ13/IZS
„Reakce na chemický útok v metru“
plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška
ředitel odboru IZS a výkonu služby
MV-GŘ HZS ČR
1
Typové činnosti složek IZS
podklad pro spolupráci sil a prostředků IZS
na místě zásahu
 odkazy na hierarchické scénáře řízení
zásahu s ohledem na charakter kritické
situace, tj. mimořádné události velkého
rozsahu
 postupy jednotlivých složek IZS při
společném zásahu
 odpovídají tedy hlavně na otázky
„jak efektivně a v přijatelném čase“
„kdo“ nebo s „kým“ je třeba navázat
spolupracovat

2
Struktura typové činnosti
Společný list složek
 Činnost složky IZS na místě zásahu

•
•
•
•






jednotky PO
Policie ČR
ZZS
Armáda ČR
List velitele zásahu
List operačních středisek
Schémata
Algoritmy
Opravy
Přehled souvisejících předpisů
3
Katalog typových činností
složek IZS

STČ 01/IZS – uskutečněné a ověřené
použití radiologické zbraně

STČ 02/IZS – demonstrování úmyslu
sebevraždy

STČ 03/IZS – oznámení o uložení nebo nálezu výbušniny nebo výbušného
systému

STČ 04/IZS – letecká nehoda

STČ 05/IZS – nález předmětu s podezřením na přítomnost B-agens nebo
toxinů

STČ 06/IZS – společný zásah v podmínkách rozsáhlých policejních opatření
pro udržení veřejného pořádku při technopárty

STČ 07/IZS – Záchrana pohřešovaných osob - pátrací akce v terénu

STČ- 08/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu při dopravní
nehodě

STČ- 09/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu u mimořádné
události s velkým počtem raněných osob a obětí

STČ- 10/IZS Typová činnost složek IZS při společném zásahu při nebezpečné
poruše plynulosti provozu na dálnici

STČ 11/IZS - Chřipka ptáků

STČ 12/IZS – Poskytování psychosociální pomoci
http://www.hzscr.cz
4
Typové činnosti
Aktualizace
– STČ 07/IZS – Záchrana pohřešovaných osob - pátrací akce v
terénu (2011)
– STČ 06/IZS - Společný zásah v podmínkách rozsáhlých
policejních opatření pro udržení veřejného pořádku při
technoparty (2012)
– STČ 03/IZS – Oznámení o uložení nebo nálezu výbušniny nebo
výbušného systému (2013)
– STČ 01/IZS – Uskutečněné a ověřené použití radiologické
zbraně (9/2013 – 2014)
– STČ- 04/IZS - Letecká nehoda (2014)
5
Typové činnosti
Nové

STČ 13/IZS
Reakce na chemický útok v metru
– TČ byla dokončena v květnu 2013,
– připravuje se tištěná verze,
– 17. září 2013 bude TČ předložena na schůzi VCNP.

STČ 14/IZS Amok – šílený střelec
–
–
Dosud proběhla 2 pracovní setkání (6 a 7/2013), zpracovává se společný list.
Předpoklad dokončení cca. 2013/2014
6
Reakce na chemický útok v metru
Vývoj zpracování

TČ navazuje na výzkum z období 2006-2011
– SUJB Zkoušky šíření neb. látek v metru (stanice Muzeum, Zličín)
– IOO L. Bohdaneč – „REAKCE NA TERORISTICKÝ ÚTOK S POUŽITÍM BOJOVÝCH
OTRAVNÝCH LÁTEK NA PRAŽSKÉ METRO; E:7 Plán opatření „Reakce na zjištění
teroristického chemického útoku na pražské metro“ (2007-2011)

Řídící výbor k vytvoření TČ „Metro“
– ustaven 8/2011
– nominace členů do pracovní skupiny „Metro“

Pracovní skupina „Metro“
– první setkání pracovní skupiny 9/2011
– metodou per-partes postupně zapojovány další zainteresované subjekty a složky IZS
7
Spolupracující subjekty

HZS ČR
–
–


HZS DP hl. m. Prahy
PČR
–
–
–
–









MV - GŘ HZS ČR
HZS hl. m. Prahy
KŘ PČR hl. m. Prahy
Policejní prezidium ČR
ÚOOZ PČR
Kriminalistický ústav Praha Policie ČR
Městská policie hl. m. Prahy
ZZS hl. m. Prahy
Ministerstvo zdravotnictví ČR
VFN v Praze a 1. lékařská fakulta UK v Praze
ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Dopravní podnik, hl. m. Prahy a.s.
Magistrát hl. m. Prahy
SÚJB
AČR
8
Reakce na chemický
útok v metru
Obsah
TČ 13 - Reakce na chemický útok v metru
počet listů
počet příloh
gestor
společný list složek IZS
1
4
HZS ČR
list jednotek požární ochrany
1
2
HZS ČR
list velitele zásahu
1
HZS ČR
list operačních středisek složek IZS
1
HZS ČR
list Policie ČR
1
list Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy
1
list Magistrátu hl. m. Prahy
1
2
MHMP
list Dopravního podniku hl. m. Prahy
1
1
DP
list Městské policie hl. m. Prahy
1
2
MP
list SÚJB
1
SÚJB
list soudního lékařství
1
MZ
list Armády ČR
1
AČR
list předpisů a zkratek
1
HZS ČR
celkem
13
2
PP PČR
MZ+ZZS hl. m. Prahy
13
9
Reakce na chemický útok
v metru
Reakce podniku Metro


Navazuje na vnitřní plán podniku
Zjištění nebezpečné látky v metru - potvrzený útok
– bojová chemická látka byla ve stanici metra detekována systémem
PROVAS nebo byla potvrzena chemickým průzkumem HZS DP, resp.
HZS hl. m. Prahy.







Zastavení provozu
Informace cestujícím
Evakuace stanic
Podmínky pro zásah – odvětrání stanic,
Informační podpora složek IZS &
Uzavření stanic metra a náhradní doprava v Praze
Obnovení provozu
10
Reakce na chemický útok
v metru
Zásah složek IZS


Úrovně řízení &
Organizace místa zásahu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nástupní a týlový prostor složek IZS,
stanoviště velitele zásahu,
shromaždiště zaměstnanců metra (viz příloha č. 3 společného listu),
shromaždiště osob evakuovaných z metra,
místo kontrolovaného vstupu/výstupu do a z nebezpečné zóny,
stanoviště dekontaminace osob evakuovaných z metra,
stanoviště dekontaminace zasahujících,
místo pro poskytnutí zdravotnické pomoci,
místo pro dočasné uložení obětí,
uzávěry na komunikacích do vnější zóny.
11
Reakce na chemický útok
v metru
Zásah složek IZS

Průzkum
– chemický
– pro záchranu osob



Záchrana osob
Vymezení nebezpečné zóny
Dekontaminace osob








na místě mimořádné události
u předurčených nemocnic
Zdravotnická pomoc
Vymezení vnější zóny
Ochrana stanic
Informace veřejnosti a složek IZS &
Uložení a dekontaminace obětí, transport
Vyšetření události
12
Reakce na chemický útok
v metru
Zásah složek IZS

Činnost operačních středisek


Velitel zásahu



včasné rozpoznání útoku a vzájemné informování
podle počtu stanic
list velitele zásahu – kontrolní seznam postupných kroků &
Informace veřejnosti



přepravce, Magistrát hl.m. Prahy
zpracované formulace hlášení k dané situaci &
Informační linka pro občany u Magistrátu hl. m. Prahy, call centrum
tel.: 800 100 991
13
Návazný postup

HZS ČR
• Vydání STČ-13/IZS - pokynem GŘ (10/2013)
•
Zveřejnění na www.hzscr.cz (pod heslem)
•
Předložení STČ-13/IZS na zasedání VCNP (17.9. 2013)
•
Zařazení do plánu odborné přípravy (HZS hl. m. Prahy, HZS SČK)
•
Příprava cvičení složek IZS „METRO 2014“
•
Dovybavení prostředky
14
Děkuji za pozornost
15
Download

Typové činnosti složek IZS při společném zásahu a STČ 13/IZS