Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt
z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a
inovacích pro potřeby státní správy „BETA“
Předkladatel - garant výzkumné potřeby
Ministerstvo pro místní rozvoj
Adresa:
Staroměstské nám. 6/
110 15 Praha 1
Kontaktní osoba:
Mgr. Ivana Svojtková
Telefon:
234 154 190
Fax:
234 154 243
E-mail:
[email protected]
Odborný gestor výzkumné potřeby
Odbor územního plánování
Adresa:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské
6/
11015 Praha 1
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Ing. arch Hana Máchová
234152382
[email protected]
Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt)
1) Název:
Výzkum vhodných nástrojů ke zvyšování stavební kultury
2) Stručný popis výzkumné potřeby, která se má řešit:
Výzkumná potřeba a její výsledky budou využity pro uplatňování Politiky rozvoje stavební kultury
(architektury), jejímž dílčím cílem je zvýšit povědomí a znalosti o stavební kultuře mezi odbornou i
laickou veřejností. Nejdříve se provede analýza znalostí o stavební kultuře, a na jejím základě bude
navržena forma a způsob zvyšování kvality stavební kultury. Výsledky budou promítnuty do výše
uvedených bodů a) až d).
Výzkumná potřeba má řešit promítnutí tématiky stavební kultury:
a) do výchovy a výuky na jednotlivých stupních škol,
b) do vzdělávání veřejné správy,
c) do informování/vzdělávání volených orgánů obcí,
d) do informování odborné i laické veřejnosti.
3) Kategorie činnosti:
Aplikovaný výzkum
4) Vazba na hlavní cíl programu BETA:
Návrh výzkumu je v souladu s hlavním cílem
výzkumných potřeb MMR, spočívajícím ve zkvalitnění metodické, legislativní i
rozhodovací činnosti ve věcech územního plánování, stavebního řádu, regionální
politiky a bydlení.
5) Vazba na jeden ze specifických cílů programu BETA:
Řešení projektu se váže na specifický cíl MMR v programu BETA, jímž je nalezení nových
mechanismů pro udržitelný a sociálně-ekonomický rozvoj sídel v městském a venkovském prostoru
včetně jejich vzájemné interakce a spolupráce.
6) Cíl(e):
Cílem projektu je přispět ke zvýšení kvality architektonického
a urbanistického prostředí (stavební kultury – prostředí vytvářeného
výstavbou).
7) Potřebnost:
Výstupy výzkumného projektu jsou nezbytným
podkladem pro plnění úkolů uložených v návrhu
Politiky rozvoje stavební kultury (architektury).
8) Požadované výsledky a předpokládané výstupy:
Hneleg: výsledky budou promítnuty do přípravy strategických a koncepčních dokumentů orgánů
státní nebo veřejné správy a do jejich činnosti na základě těchto dokumentů. Konkrétně budou
výsledky promítnuty do uplatňování a aktualizace Politiky rozvoje stavební kultury (architektury), a v
souvislosti s jejím cílem zvyšovat kvalitu stavební kultury v ČR budou promítnuty:
a) do výchovy a výuky na jednotlivých stupních škol,
b) do vzdělávání veřejné správy,
c) do informování/vzdělávání volených orgánů obcí,
d) do informování odborné i laické veřejnosti.
9) Způsob využití výsledků v praxi:
Výstupy výzkumný projektu budou využity při
realizaci Politiky rozvoje stavební
kultury (architektury) a
prostřednictvím této Politiky budou implementovány do praxe.
10) Očekávaný přínos:
Zkvalitnění činnosti ústředního správního úřadu
územního plánování, stavebního řádu a bydlení ve vztahu k přípravě nového
strategického materiálu.
11) Uživatel výsledků, další uživatelé výsledků:
MMR, pořizovatelé a projektanti ÚPD a staveb,
veřejná správa, školství a vzdělávací instituce.
12) Předpokládaná doba řešení:
2014 – 2015 (24 měsíců)
13) Předpokládaná cena:
4 500 000 Kč
2014 - 2,5 mil. Kč vč. DPH
2015 – 2 mil. Kč vč. DPH
14) Kvalifikační předpoklady, vhodné subjekty pro oslovení za účelem podání nabídky
s návrhem řešení projektu:
Kvalifikační předpoklady:
§§ 54 a 56 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Vhodné subjekty:
Vysoké školy zabývající se problematikou územního plánování, urbanismu, architektury, bydlení,
popř. veřejné správy; profesní a odborné organizace se zaměřením na několik z výše uvedených
problematik.
Návrh řešitele:
Fakulta architektury ČVUT
České vysoké učení technické
Thákurova 7
166 34 Praha 6
15) Doplňující informace:
Datum: …………………………………
…………………………………
Jméno a podpis
kontaktní osoby předkladatele
…………………………………
Jméno a podpis
odpovědné osoby předkladatele
Download

TB030MMR003 - Seznam výzkumných potřeb schválených k zadání