ČVUT v Praze
Fakulta stavební
Katedra konstrukcí pozemních
staveb
Sanace nosných konstrukcí
Historický dům v Telči
Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011.
Popis objektu
dům č.48 na náměstí Zachariáše z Hradce
2
Sanace nosných konstrukcí - Historický dům v Telči
Popis objektu
2 nadzemní podlaží + půda, částečně podsklepen
obdélníkový půdorys – protáhlý tvar, podélná osa směřuje do
náměstí
kombinovaný stěnový systém
orientační půdorys 2.NP
3
Sanace nosných konstrukcí - Historický dům v Telči
Historie objektu
část objektu postavena již ve 14. stol –
dům má gotické jádro
renesance: přistavěno loubí a nové
průčelí domu, přední místnosti ve 2.NP
tak byly protaženy o cca 3 metry
výraznější přestavby – na začátku 20.
století, kdy byl vlastníkem nemovitosti
Emil Šolc (knihkupec, nakladatel) –
rozšíření krámu z přízemí vedlejšího
objektu
1931 – celková rekonstrukce vnějšího
vzhledu a přestavba interiéru zhruba do
dnešní podoby
4
Sanace nosných konstrukcí - Historický dům v Telči
Stavebně technický průzkum
zaměřen na pevnost,
vlhkost a porušení zdiva
zdivo: cihelné, kamenné a
smíšené
zkouška pevnosti zdiva
Kučerovou vrtačkou a
Schmidtovým kladívkem
typu N
velikost trhlin – měřítko
šířky trhlin
vlhkost zdiva – Moisture
monitor M49
laboratorní analýza
vlhkosti – gravimetrická
váha Sartorius MA45
5
Sanace nosných konstrukcí - Historický dům v Telči
Stavebně technický průzkum
výsledky zkoušení zdiva Kučerovou vrtačkou
6
hodnoty výpočtové pevnosti zdiva
Rd,sklep = 0,38 MPa
Rd,1.NP = 0,76 MPa
Rd,2.NP = 1,10 MPa
Sanace nosných konstrukcí - Historický dům v Telči
Stavebně technický průzkum
výsledky zkoušení zdiva Schmidtovým tvrdoměrem
7
výpočtová pevnost kamenného zdiva
Rd,sklep, 1.NP = 1,3 MPa
Sanace nosných konstrukcí - Historický dům v Telči
Stavebně technický průzkum
vlhkost zdiva
orientační měření příložným vlhkoměrem – půdorys sklepa
8
Sanace nosných konstrukcí - Historický dům v Telči
Stavebně technický průzkum
9
odběr 10 vzorků malty a cihel
k transportu do neprodyšných obalů
nejvyšší naměřená vlhkost ve vzorku odebraném ve sklepě 9,05% „vlhkost vysoká“
Sanace nosných konstrukcí - Historický dům v Telči
Popis poruch
Trhliny ve zdivu
největší šířky
v omítce - 2 mm
- dosahují trhliny
v rohu
v návaznosti na
objekt č.47
10
Sanace nosných konstrukcí - Historický dům v Telči
Analýza poruch
odklon přední stěny objektu směrem do náměstí
sedání sloupu loubí
zdivo není dostatečně provázáno a chybí jakékoli ztužení objektu
11
Sanace nosných konstrukcí - Historický dům v Telči
Analýza poruch
hlavní příčiny vlhkosti
přímý kontakt neizolované zdi pod úrovní terénu v celé ploše se
základovou zeminou
difundující vodní páry z podzákladí, které kondenzují ve zdivu
srážková voda: stéká po fasádě a proniká do zdiva narušenou
omítkou; děravá střešní krytina, narušené, chybějící nebo
nedostatečně dimenzované klempířské prvky (nízký lem,
zkorodovaný ohyb krytiny), nedostatečně dimenzované střešní
svody – vzhledem k délce objektu a situování sedlové střechy
kolmo k ose náměstí slouží k odvodnění celé střechy pouze svody
umístěné na obvodu budovy
nedostatečné větrání sklepních prostor
12
Sanace nosných konstrukcí - Historický dům v Telči
Sanace poruch
sepnutí pomocí lan
zmonolitnění celé stavby
sepnutí dvojicí táhel v úrovni
stropu v každém podlaží –
na každé straně objektu
jedno táhlo
13
Sanace nosných konstrukcí - Historický dům v Telči
Sanace poruch
hloubková injektáž
zpevnění zdiva a zvýšení jeho
únosnosti
hloubkové spárování zdiva
zpevnění povrchových částí
zdiva, které jsou narušeny
povětrnostními vlivy a dalšími
činiteli
varianta se svorkováním trhlin
do nové výplně spar se vloží
pruty z betonářské oceli do
každé druhé vodorovné spáry
před injektáží – předem
zpevněný líc zabraňuje vytékání
injekční směsi a poklesu tlaku
14
Sanace nosných konstrukcí - Historický dům v Telči
Sanace poruch
sanace vlhkého zdiva
pouze místnost sklepa směřující do dvora, která má v budoucnu
sloužit jako suchý sklad
izolace zarážením plechů – cihelná stěna sousedící s exteriérem
sanační infuzní clona – ostatní stěny
hydroizolační systém iglú – podlaha
sanační omítka – omítnutí stěn a stropních kleneb
15
Sanace nosných konstrukcí - Historický dům v Telči
Download

dům v Telči.pdf