OTEVŘENÉ ÚLOHY – test 1
1. Najděte největšího společného dělitele čísel 36, 48 a 60
2. Máme pětimístnou lavici. Kolik možností existuje pro umístění čtyř studentek Kláry, Petry, Romany
a Ivany?
(
)
3. Vypočítejte x 2 − 8 x + 7 : ( x − 7 )
4. Určete první člen a diferenci aritmetické posloupnosti ve které platí:
a1 + a 6 = 39
a10 − a 4 = 18
5. Výškový rozdíl mezi úpatím kopce a jeho vrcholem je 480m, vzdálenost obou míst je 4km a z úpatí
vede na vrchol přímá cesta. Pod kopcem je umístěna dopravní značka NEBEZPEČNÉ STOUPÁNÍ
na níž je uvedeno stoupání cesty v procentech. Přitom stoupání cesty je dáno poměrem výškového
rozdílu a vzdálenosti. Jaká je na značce hodnota?
6.
Místnost má délku x, šířku y a výšku z a jsou v ní jedny obdélníkové dveře o rozměrech a a b a dvě
čtvercová okna o délce strany n. Obsah tapety potřebné k vytapetování místnosti je:
7. Cestující ve vlaku v polovině cesty usnul. Když se probudil, byla jeho vzdálenost od cíle polovinou
vzdálenosti, kterou vlak urazil během jeho spánku. Jakou část cesty cestující prospal?
8. Pětinásobek prvního čísla je o 1 větší než osminásobek druhého čísla. Pětinásobek druhého čísla je o
1 větší než trojnásobek prvního čísla. Součet prvního a druhého čísla je:
9. Obraz bodu X [− 4;3] ve středové souměrnosti se středem S [− 1;1] má souřadnice:
10. Grafem kvadratické funkce f : y = x 2 + 6 x + 4 je parabola s vrcholem V, která protíná osu x
v bodech A a C a osu y v bodě D. Určete obsah čtyřúhelníku AVCD
11. Je dána aritmetická posloupnost 13, 19, 25, 31, … Její dva sousední členy, mezi nimiž leží číslo
2004 jsou:
12. Je dán výraz
(2 x + 3)(1 − x ) . Určete, pro která x nabývá nezáporných hodnot.
3x + 5
Download

null