Vimperské noviny
Vydává Město Vimperk
5/2011 • Ročník XVI • Zdarma
Rožmberský rok ve Vimperku
V letošním roce uplyne 400 let
od úmrtí posledního mužského
potomka rodu Rožmberků Petra
Voka. Protože byli Rožmberkové
mimo jiné spjati také s městem
Vimperk, zapojili jsme se velice
rádi do tohoto projektu.
Slavnostní zahájení proběhne
v neděli 22. května 2011 ve 14:00
hodin na vimperském zámku.
Představen bude celý projekt a
nabídka kulturních akcí. Aktivně
se ho účastní í podnikatelé, kteří
pro návštěvníky připravují mnohé nabídky a překvapení. Místa
nabídek naleznete velice snadno
zásluhou jednotných vlajek s logem Rožmberského roku.
Děkujeme všem sponzorům,
kteří se na projektu podílejí.
Veškeré informace o projektu
naleznete na www.rozmberskyrok.vimperk.cz.
Lenka Švecová, Renata Lešková
Odbor ŠKaCR
VIMPERSKÁ
POU!
28.5. - 29.5.2011
stánky * ob3erstvení * atrakce
Uzávěrka dalšího čísla bude
23. května 2011 v 15:00 hodin
TERMÍN ZASTUPITELSTVA:
16. 5. 2011 od 15:30 v MěKS Vimperk
od 15:00 diskuze občanů s vedením města
Rozkvetlé pampelišky navozují tu pravou májovou náladu už i ve Vimperku.
FOTO: J. TLÁSKAL
Nejkrásnější květinová výzdoba
Město Vimperk – odbor životního prostředí – vyhlašuje
9. ročník soutěže o nejkrásnější květinovou výzdobu bytu pro
rok 2011: ul. Na Vyhlídce, Pod
Homolkou, Hraničářská, Špidrova, Čelakovského, Klostermannova, Palackého, Smetanova,
Družstevní, Sušická
Podmínky soutěže:
• ohodnotí se byty s adresou
výše uvedených ulic
• ohodnotí se výzdoba viditelná z veřejného prostranství
• ohodnotí se květinová výzdoba v nádobách umístěná vně
oken i při vstupech do domů
• hodnotit bude porota složená ze zástupců města a odborné
firmy
• ohodnocení proběhne minimálně 2 x v náhodně zvolených
termínech
Zahájení soutěže je 1. 6. 2011
a ukončení 30. 9. 2011
Výherce soutěže obdrží od
města Vimperk příspěvek ve
výši 2 000 Kč, druhý v pořadí
1 500 Kč, třetí v pořadí 1 000 Kč,
čtvrtý a pátý v pořadí 500 Kč.
Do soutěže se nemusíte přihlašovat, odborná porota provede
v uvedených ulicích a vybraných
termínech hodnocení a v případě
Vašeho umístění na hodnoceném
místě budete osloveni zástupci
města.
Soutěž je jen jednou z možností, jak zkrášlit vzhled našeho města. Prospěch z ní nebudou mít jen jeho návštěvníci,
ale především my, kteří zde
žijeme.
Dokažme, že i ve Vimperku
to umíme.
Vítězové 8. ročníku soutěže:
1. místo Mírová 406, 2. místo
Mírová 458, 3. místo Mírová 409,
4. místo Mírová 504, 5. místo Mírová 437, Vimperk
Neotisknuté příspěvky
se nacházejí na webu města
http://www.vimperk.cz/?artid=1171&lang=cz
Redakce VN
2 [email protected] tel. 388 402 264
Zprávy z Rady města
Rada dne 28. 3. 2011:
• schválila uzavření darovací smlouvy mezi Českou spořitelnou,
a. s., a městem Vimperk, na podporu kultury v roce 2011, projekt
„Rožmberský rok“ (fi nanční dar ve výši 10 000 Kč s DPH – výroba
raznice pro minci se znakem města Vimperk).
Rada dne 4. 4 2011:
• souhlasila se zabudováním nájezdové váhy a vybudováním vsakovacích jímek na pozemku parc. č. KN 2522/62, které má v nájmu
Alvepal, s. r. o., Bořivojova 35, Praha 3 – Žižkov. Rada města upozorňuje
žadatele na nutnost pojednání stavebních úprav s odborem VÚP MěÚ
Vimperk,
• vzala na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 23. 3.
a rozhodla poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu města takto:
• Základní umělecké škole ve Vimperku ve výši 10 000, Kč na částečnou úhradu pronájmu sálu v Kulturním domě „Cihelna“ na pořádání
plesu dechovky a mažoretek dne 2. dubna 2011,
• společnosti Palestra s. r. o. ve výši 5 000 Kč na částečnou úhradu
nákladů při akci Šumavousův pohádkový les dne 4. června 2011,
• občanskému sdružení Kurzy o. s., ve výši 10 000 Kč na částečnou
úhradu nákladů při akci 18. ročník Letních kurzů žesťů „Vimperk
2011“ v červenci 2011,
• Radě rodičů při ZŠ T. G. M. ve výši 10 000 Kč na částečnou úhradu nákladů při pořízení nových kostýmů pro mažoretky skupiny
Klapeto III.,
• občanskému sdružení Mažoretky Premium ve výši 10 000 Kč na
částečnou úhradu nákladů při pořízení nových kostýmů na vystoupení,
• SDH Výškovice ve výši 2 000 Kč na částečnou úhradu nákladů dětského karnevalu dne 12. března 2011,
• SDH Výškovice ve výši 3 000 Kč na částečnou úhradu nákladů
masopustního průvodu dne 5. března 2011,
• SDH Výškovice ve výši 2 000 Kč na částečnou úhradu nákladů mikulášské besídky v prosinci 2011,
• Vikuř, o. s. ve výši 6 000 Kč na částečnou úhradu nákladů akce
„veřejné malování“ v městském parku dne 4. června 2011,
• Vikuř, o. s. ve výši 4 500 Kč na částečnou úhradu nákladů koncertu
skupiny OTK v říjnu 2011,
• Vikuř, o. s. ve výši 4 000 Kč na částečnou úhradu nákladů koncertu
skupiny Potrubí dne 12. března 2011,
• Vikuř, o. s. ve výši 500 Kč na částečnou úhradu nákladů akce „Hledání středu města Vimperka“ v červenci 2011,
• Vikuř, o. s. ve výši 5 000 Kč na částečnou úhradu nákladů akce
„Latino, funky, samba“ v září 2011,
• rozhodla neposkytnout příspěvek panu Josefu Vítovcovi ve výši
3 000 Kč na částečnou úhradu nákladů maškarního karnevalu v KD
Cihelna dne 27. února 2011,
• rozhodla poskytnout fi nanční příspěvek ve výši 6 000 Kč Svazu
tělesně postižených ČR, MO Vimperk, na zajištění výstavy 30 dní
neziskových organizací, seniorů a osob s handicapem.
Rada dne 11. 4. 2011:
• rozhodla prověřit všechny nájemce bytů v majetku města, zda-li
nevlastní jiný byt nebo objekt k bydlení a zda v souvislosti s tímto vlastnictvím neporušují § 711 odst. 2 písm. c) občanského zákoníku,
• na základě zápisu z otevírání obálek a hodnocení nabídek, který
vypracoval odbor investic a údržby na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Výměna podlah ve vybraných učebnách ZŠ TGM
Vimperk – budova č. p. 167 “, rozhodla přidělit předmětnou zakázku
uchazeči: Zdeněk Rod, Čkyně 175, 38481 Čkyně,
• Rada města rozhodla v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných
zakázek v podmínkách města Vimperk zadat zakázku na stavební práce „Vimperk – veřejné osvětlení“ jejíž předpokládaná hodnota je
3 200 000 Kč bez DPH (3 840 000 Kč včetně DPH) a jmenuje hodnotící
komisi ve složení: členové komise: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal
Janče, Josef Mistr, Alena Szabová, Ing. Petr Bednarčík, náhradníci:
Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Václav Kokštein, Zdeněk Ženíšek, Marcela Kobrová, Ing. Jaroslav Zámečník,
• jako jediný společník společnosti Městské lesy Vimperk, s. r. o.,
vzala na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2010, a souhlasí
Vimperské noviny 5/2011
s převodem zisku z hospodaření za rok 2010 ve výši 200 073,23 Kč na
účet 428 – Nerozdělený zisk,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč na zajištění okresního kola SHM žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
které se bude konat dne 6. 5. 2011. Příspěvek bude použit na ceny pro
vítěze jednotlivých kategorií,
• Rada města jmenuje Ing. J. Caise, Ing. P. Bednarčíka a M. Malíkovou jako členy DR MěSD Vimperk s. r. o. s platností od 15. 4. 2011.
Zprávy ze Zastupitelstva
Zastupitelstvo dne 11. 4. 2011
• pověřilo starostu města a vedoucího odboru hospodářského a bytového MěÚ Vimperk jednáním s vlastníkem pozemků PK st. č. 460
o výměře 32 m2, PK č. 2039 díl 2 o výměře 2835 m2 a stavby mostu přes
Pravětínský potok vše v k. ú. Vimperk tj. s Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR o možnostech převodu uvedených nemovitostí do vlastnictví města Vimperk, z důvodu jejich zásahu do připravované stavby „Okružní
křižovatka na silnici II/145 ve Vimperku, Lidl a Penny“,
• rozhodlo zařadit do plánu investic na rok 2011 – obnovu komunikace v ul. Nad Stadionem, obnovu vodovodu a kanalizačního sběrače
v ul. Žižkova a obnovu komunikace, opěrné zdi, dešťové kanalizace
a veřejných toalet v ul. Sadová po povodni 2009,
• rozhodlo poskytnout finanční příspěvek ve výši 100 000 Kč Oblastní charitě Vimperk na činnost Služby pro rodiny s dětmi. Příspěvek
bude poskytnut z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
• pověřuje starostu města předložením finanční a časové rozvahy
oprav Zimního stadionu Vimperk s ohledem na možnost celoročního
využití s rekonstrukcí kabin na zimním stadionu,
• doporučuje radě města jmenovat komisi, která by se zabývala bezpečnostní problematikou města.
Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete na webových stránkách města www.vimperk.cz
M!sto Vimperk si p-ipomene
66. výro'í
osvobození m/sta
americkou armádou
v pátek 6. kv/tna 2011, 15:30 hodin
na nám/stí U Jelena
Program:
-vystoupení Vimperské dechovky a mažoretek
-uct!ní památky ob!tí 2. sv!tové války
a p-ipomenutí si ceny znovunabyté svobody
-projev starosty m!sta
-zav!šení kv!tin k pam!tní desce
Vimperské noviny 5/2011
Malá slavnost
Ve čtvrtek 14. dubna proběhla
ve vimperském závodě Rohde &
Schwarz, špičkové nadnárodní
soukromé společnosti podnikající již víc než 75 let v oblasti elektronických testovacích a měřicích
přístrojů, informačních technologií a radiokomunikací, malá
slavnost s velkým významem pro
Vimperk a okolí. Slavnostním výkopem byla zahájena třetí etapa
výstavby nové výrobní haly.
Slavnostní projevy proslovili
pan Gerhard Geier, člen představenstva fi rmy a paní místostarostka Ing. Jaroslava Martanová.
Oba vyjádřili potěšení nad dosavadní vzájemnou spoluprací
města s fi rmou, vyslovili naději,
že dobré vztahy mezi Bavorskem
a námi nebudou již nikdy omezovány.
Pan Geier zmínil předchozí úspěšnou 10letou spolupráci s podnikem TESLA, kterou
R & S na počátku tisíciletí odkoupila, čímž vznikl první zahraniční závod koncernu. Zdůraznil, že
téměř 100 % vimperských výrobků je exportováno do celého světa. Zmínil historii jednotlivých
etap výstavby výrobní haly, uvedl, že právě odstartovaný investiční projekt vloží do výrobních
technologií 150 mil. korun a do
nových výrobních hal dalších
100 mil. Podtrhl, že vznikne 150
nových pracovních míst.
Paní místostarostka vyzdvihla
vznik nových pracovních příleži-
tel. 388 402 264
tostí pro vimperské občany i lidi
z okolí. Přivítala, že ve Vimperku budou žít, byť třeba jen přes
týden, vysokoškolsky vzdělaní
zahraniční odborníci. Ocenila,
že firma je sponzorem mnoha
akcí pořádaných městem. Kladně hodnotila, že R & S přispívá
k vzhledu města, protože její
budova působí na přijíždějící od
Prachatic velmi pozitivně.
Na krátkém společenském
setkání se neformálně hovořilo
o tom, že neustále probíhá nábor
nových pracovníků, především
z elektrotechnických oborů, že
R & S má zájem o vysokoškolsky
vzdělané odborníky a středoškolsky vzdělané zkušební techniky.
Jednatel společnosti závodu Vimperk pan Konrad Bartl a prokurista firmy a vedoucí koncové
výroby pan Tomáš Kadeřábek informovali zúčastněné o spolupráci vimperského závodu s elektrotechnickými vysokými a středními školami, kterým firma nabízí
exkurze, praxe, letní aktivity,
podporu při zpracování závěrečných prací atp. Představili zázemí
společnosti, spoustu zaměstnaneckých benefitů, zdravotní péči
o pracovníky. Zdůraznili, že na
půdě fi rmy platí zákaz požívání
alkoholu a narkotik, kouření že je
povoleno o přestávkách v kuřáckých zónách. Skleněnou stěnou
bylo možné nahlédnout do příjemného pracovního prostředí.
Vimperký závod Rohde &
Schwarz se má čím chlubit.
Redakce VN
Upozornění pro nájemce
městských pozemků
Odbor hospodářský a bytový MěÚ Vimperk upozorňuje
všechny občany, kteří mají od
města Vimperk pronajaty pozemky za účelem zahrádkaření, provozování zemědělské činnosti,
podnikání, garážování, výstavby
rodinného domu apod., a dosud
neuhradili nájemné za rok 2011
splatné u většiny smluv do konce
března, aby tak učinili v nejbliž-
ším možném termínu. Úhradu je
možné provést buď v hotovosti
na odboru hospodářském a bytovém, nebo prostřednictvím bankovního převodu na účet města
č. 19-722281/0100 s příslušným
variabilním symbolem, tak aby
plátce bylo možno identifikovat.
Ing. Martin Kalous
vedoucí odboru HB
Tel. 388 402257
Prezentace odborné firmy
o nových směrech v odvlhčování zdiva
Bezplatná přednáška fi rmy Hydropol spol. s r. o. se uskuteční
26. května 2011 od 16:00 na Městském úřadě ve Vimperku, v zasedací místnosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu, Náměstí
Svobody 8.
Účast je nutné potvrdit do 13. května na tel.: 388 402 264 nebo na
emailové adrese: [email protected]
Renata Lešková odbor ŠK
[email protected] 3
Konec zapisování dětí
do cestovního pasu rodiče
Upozorňujeme občany, že
od 1. července 2011 již nebude
možné zapisovat děti do cestovního pasu rodiče! (Dle novely zákona č. 329/99 Sb., o cestovních
dokladech, ve znění pozdějších
předpisů.) Pokud byl zápis občana mladšího 15 let v cestovním
dokladu jeho rodiče proveden
přede dnem 1. září 2006, smí
i po uvedeném datu tento občan
do věku 15 let překročit hranice
bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním
dokladu je zapsán, nejpozději
do 26. června 2012. Pokud byl
zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče proveden od
1. března 2008 do 1. července 2011,
smí i po uvedeném datu tento
občan do věku 10 let překročit
hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož
cestovním dokladu je zapsán,
nejpozději do 26. června 2012.
Zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče, který byl proveden přede dnem 1. července 2011,
pozbývá platnosti dnem 26. června 2012.
Po tomto datu bude moci občan, a to bez ohledu na jeho
věk, cestovat do zahraničí jen
s vlastním platným cestovním
dokladem.
Dále je třeba upozornit na
skutečnost, že mohou vzniknout
problémy při společném cestování dětí zapsaných v občanském
průkazu rodiče, pokud tyto děti
nebudou mít vlastní cestovní doklad. Dítě zapsané v občanském
průkazu rodiče neprokáže státní
občanství, neboť do občanského
průkazu se zapisují i děti – cizinci. Na rozdíl od občanského
průkazu se do cestovního pasu
rodičů zapisují pouze děti, které jsou státními občany České
republiky. Dalším rozdílem je,
že do občanského průkazu rodičů
se zapisuje místo data narození
a pohlaví – rodné číslo dítěte.
Rodné číslo, jakožto vnitrostátní identifi kační údaj, může být
nesrozumitelné pro cizí státní
orgány. Z uvedených důvodů
nedoporučujeme cestování dětí
zapsaných v občanském průkazu rodiče bez vlastního cestovního dokladu.
Doba vydání cestovního pasu
se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
pro nezletilého občana do 15 let je
30 dnů (pokud bude občan žádat
o osvědčení o státním občanství
ČR, tato doba se prodlouží o 2 – 3
týdny), jeho platnost trvá 5 let,
správní poplatek činí 100 Kč.
Jak pas získat:
1. Žádá zákonný zástupce (rodič) osobně v místě trvalého pobytu dítěte (nevyplňuje se žádný
tiskopis),
2. k podání žádosti je nutná
osobní účast dítěte,
3. rodný list dítěte,
4. cestovní pas dítěte, pokud
byl vydán (když bylo vydáno více
pasů, je vhodné všechny předložit
ke kontrole jejich platnosti, neplatné pasy povinnost vrátit),
5. u prvního pasu je třeba
„Osvědčení o státním občanství
ČR“, které vyřizuje matriční
úřad v místě trvalého pobytu,
doba vydání 2 – 3 týdny (dítě
nemusí být přítomno). K vydání
tohoto osvědčení jeden z rodičů
předloží:
• „Žádost o vydání osvědčení
o státním občanství“,
• „Čestné prohlášení“
• rodný list dítěte, rodné listy
rodičů (rozvedený rodič, kterému
je dítě svěřeno do péče, předloží
svůj rodný list a rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci), oddací
list rodičů (v případě, že rodič zemřel, též úmrtní list), OP rodičů
k ověření trvalého pobytu (příp.
listiny o nabytí st. občanství ČR).
Je možné, že všechny uvedené
dokumenty nebude zákonný zástupce potřebovat. Jsou uvedeny
všechny možnosti s ohledem na
co nejkratší vyřízení „Osvědčení
o státním občanství ČR“
6. platný občanský průkaz zákonného zástupce.
Správní poplatek za zápis jednoho dítěte ve věku do 10 let do
cestovního pasu zákonného zástupce činí 50 Kč.
K zápisu dítěte do cestovního
pasu rodiče občan předkládá:
1. Vyplněný tiskopis „Žádost
o provedení změn údajů nebo
doplnění údajů v cestovním dokladu“ (slouží též k provedení
změny jména – příjmení dítěte
zapsaného v cestovním dokladu,
zapsaní titulu, vědecké hodnosti a prodloužení doby platnosti
cestovního průkazu),
2. rodný list dítěte,
3. doložení státního občanství
ČR zapisovaných dětí (informace
získáte v kanceláři cestovních dokladů nebo na tel. 388 402 224),
4. občanský průkaz a cestovní
pas zákonného zástupce.
Miroslav Vácha
referent Odboru vnitřních věcí
4 [email protected] tel. 388 402 264
Vimperští ochránci a dobrovolníci
uklidili Velkou Homolku
Tento úklid probíhal v rámci
mezinárodní kampaně Clean Up
the World (Ukliďme svět!), při
které lidé na celém světě provádí úklid svého okolí, parků, cest,
břehů řek a potoků, chráněných
území a likvidují černé skládky.
Do této kampaně se již tradičně zapojuje i ZO ČSOP Šumava,
a proto k příležitosti Dne Země
(22. 4.) zorganizovala úklid Velké
Homolky a jejího okolí od smetí
a odpadků. Letošní ročníku se
zúčastnilo 17 dobrovolníků, mezi
nimiž byli i členové ZO ČSOP Šumava.
Homolka byla uklizena už
v loňském roce. Zdálo by se, že už
to znovu není potřeba, ale opak
byl pravdou, protože se podařilo
za celé dopoledne nasbírat a nashromáždit neuvěřitelných 500 kg
odpadu. Mezi ním byly pneumatiky, starý papír, oblečení, plasty
a především velké množství elektrických kabelů, z kterých byl vyjmut měděný drát.
Velká Homolka byla a vždy
bude tradičním místem pro vycházky a výlety, ale to neznamená, že bude tradičním místem,
kde se budeme potkávat s nepořádkem a odpadky. Všem, kteří
pomohli uklidit další kousek
přírody, děkujeme a věříme, že
v dalších letech budeme mít stále
méně a méně práce.
Jiří Šejna
předseda ZO ČSOP Šumava
www.csopsumava.cz
Časy se mění
neprojedou ve svém vozidle. Svoji
službu vykonávají pěšky, tak jak
to má být. Přece není možné, abychom je viděli každý den postávat
u květinářství na Malém náměstíčku U Jelena, kde by si prohlíželi
procházející pěkná děvčata, která obdařovali svými oslnivými
úsměvy. Bydlím na sídlišti a bylo
takovým nehezkým pravidlem, že
pravidelně každý víkend se v hluboké noci ozývaly zvuky, které
připomínaly snad i lidský hlas.
To se pán tvorstva vrací z jedné
z mnoha místních osvěžován.
Svým zpěvem nám, kteří už spíme, chce dokázat, že do soutěže,
která hledá nové talenty nebo
zpěváky, byl nepřijat neprávem.
Naštěstí v současné době mohu
napsat, že to bylo pravidlem. Od
té doby, co zde Městská policie
vykonává své pravidelné obchůzky každou noc po celém sídlišti,
opilecké koncerty ustaly. Stačilo
opravdu málo – jedno špatné
hlasování a časy se mění. Každý má možnost se vyjádřit, jestli
„plácám“, nebo ke změně opravdu
došlo.
Karel Beránek
Velikou a neutuchající diskuzi
vyvolává situace kolem Městské
policie. Je velká většina, která by
Městskou policii úplně zrušila,
protože je zbytečně drahá, nevýkonná. Padají i méně slušné
argumenty proti její existenci.
Pak je tu druhá, menší skupina,
která celkem oprávněně říká, že
bez Městské policie by se z bezpečnostního hlediska ve městě
situace zhoršila. Zrušit něco, aby
se ušetřilo, je přece tak moderní
a jednoduché. Každá mince má
ale dvě strany. Jistě, že se Městská
policie netěší velké lásce u některých lidí. Jsou to hlavně ti, kterým nějak šlápla na paty. Není
přece záhodno, aby po každých
komunálních volbách s příchodem nového starosty byl odvolán
vrchní strážník a vybrán nový,
který bude vyhovovat. Poslední
naštěstí neúspěšný pokus měl ale
dobrý konec. Jistě jste si už všimli, že již druhý měsíc můžete potkávat městské strážníky nejen ve
dne, ale i v noci. Už ale kolem vás
Vimperské noviny 5/2011
Poslední Rožmberkové
Zpracováno podle díla rožmberského archiváře, historiografa
a knihovníka Václava Březana.
Jošt III. Z Rožmberka (*1488
†1539) cítil povinnost zajistit fyzické pokračování rožmberského
rodu, jehož budoucnost koncem
20. let 16. století visela na vlásku.
Žádný ze čtyř bratří příslušníků
jedenácté generace Rožmberků
neměl potomka.
Jošt se oženil ve 41 letech roku
1529 s Bohunkou ze starobylého
rodu Starhemberků. Manželství
mělo krátké trvání, v roce 1530 se
jim narodila dcera Anna (*1530
†1580 ) matka při porodu zemřela.
Jošt se oženil podruhé, nevěsta patřila mezi družky královny
Anny Jagelonské (manželky krále Ferdinanda I. Habsburského),
byla to Anna z rodu svobodných
pánů Rogendorfů. Za devět let trvání manželství mu Anna porodila 7 dětí. Ferdinand Vok (*1531
†1531), Alžběta (*1533 †1576),
Oldřich IV. (*1534 †1535), Vilém
(*1535 †1592), Bohunka (*1536
†1557), Eva (*1537 †1591), Petr
Vok (*1539 †1611). Dva týdny po
narození Petra Jošt III. zemřel.
Vládu nad rožmberským dominiem a poručnictví nad Joštovými dětmi převzal jediný
poslední dospělý Rožmberk Petr
V. Pro neshody s ovdovělou Annou poslal Petr Annu k jejímu
bratrovi do Rogendorfu. Děvčata
a Petra poslal na vychování k tetě
Anně Rožmberské z Jindřichova
Hradce.
Vilém získal základy vzdělání, čtení a psaní od domácího
učitele v Českém Krumlově. Ve
věku sedmi let byl poslán na dva
roky do soukromé školy v Mladé
Boleslav. Protože tato škola byla
vedena v duchu protestantismu,
což nebylo ve shodě s katolickým
duchem na rožmberském dvoře,
byl Vilém poslán v létech 1544-50
do Pasova, kde měl Biskup při své
katedrále elitní vzdělávací ústav
pro mládež z nejvyšších šlechtických kruhů.
Petr Vok se v době 1547 až
1557 vzdělával na rožmberském
českokrumlovském dvoře spolu
se svými bratranci, kde zastával
funkci domácího učitele bakalář
Gabriel Svěchinus a Jan Aquarius Soběslavský, mistr pražské
university.
Petr V. se staral o zabezpečení lepší budoucnosti mladých
Rožmberků, očistil majetek od
fi nančních závazků a začal pro
své synovce stavět palác na Pražském hradě. Před svou smrtí
1545 jmenoval v závěti (se souhlasem krále Ferdinanda I.) tři
dočasné správce – poručníky pro
sirotky po Joštovi. Jejich prvním
úkolem bylo pořízení soupisu
veškerého movitého majetku.
Bezúhonnost a kontrolovatelnost hospodářských a finančních
záležitostí měla být zaručena vedením účetních knih ve čtyřech
exemplářích, každý poručník měl
jedno vyhotovení a jedno zůstalo v českokrumlovské kanceláři.
Podobně byla zabezpečena i pokladna uzamčená několika klíči,
které po jednom vlastnilo několik
osob. Po Petrově smrti se mohla
Anna vrátit do Krumlova a vzít si
k sobě svoje děti, kromě Viléma,
který studoval v Pasově.
Milena Smolová,
vedoucí muzea
Pozvánka na výstavy do muzea:
467 DNÍ NA CESTĚ KOLEM SVĚTA
Výstavní prostory muzea nabídnou návštěvníkům možnost zúčastnit se cesty kolem světa alespoň prostřednictvím komentovaných fotografií, map, deníků, pohledů, mincí a suvenýrů. Každé
navštívené zemi je věnován jeden panel se základními údaji o daném státu. Nejenom krásné fotografie, ale řada dalších informací
mohou být názornou výukou zeměpisu nebo návodem k cestování. Výstavu připravil dačický rodák Tomáš Zajíc. S přáteli se vydali
na cestu kolem světa 21. července 2006 a vrátili se domů až za 467
dnů tj. 30. října 2007. Během cesty ujeli celkem 119 702 kilometrů
a navštívili 35 zemí.
STAVEBNICE MERKUR
Výstava o historii i současnosti legendární stavebnice s modely
staveb, strojů, letadel a vláčků. Součástí výstavy je i koutek pro
malé i velké kutily. Výstavu zapůjčil muzeu náš největší sběratel
a znalec dětských kovových stavebnic pan Jiří Mládek. V muzeu
je k vidění do konce října.
Vimperské noviny 5/2011
tel. 388 402 264
[email protected] 5
!"#$%&' ()*+,
-.%/012304567%/.%"045-13%8(%9%:;+$%<3=9-9,%%
01>[email protected]%+-72?A%-.%?@.6B%CDE%F%CGE%HE%CIJJ%
"#KL)8#"+M%N$#$O*PN':+M%%
Q$*+";$(%8P#K*&'"'$8%CIJJ%
Ve Vimperku letos na konci zá í prob!hne již 10. ro"ník mezinárodního filmového festivalu o zví atech a p írod!
NaturVision. Jedná se o "esko-n!mecký projekt pod záštitou hejtmana Jiho"eského kraje. Ve Vimperku jsou
b!hem této "ty denní filmové p ehlídky každoro"n! promítány nejlepší dokumenty o zví atech a p írod!. Sou"ástí
festivalu jsou doprovodné akce, jako mezinárodní fotografická sout!ž, výstavy, d!tská výtvarná sout!ž i tento
5. ro"ník netradi ního fotografického workshopu.
Zveme studenty se zájmem o fotografování!!! Ú ast na workshopu v etn! ubytování je
pro studenty zdarma !!! (Ú astníci si zajistí pouze stravování.)
O workshopu:
Slovo fotografie pochází z latiny a znamená „kreslení
sv!tlem“ - sv!tlo je také základní a st!žejní stavební
prvek fotografie. Fotograf by tak m!l znát nejen jeho
povahu a r#zné modifikace, ale také to, jak je dostat
pod kontrolu a p i fotografování je um!t využívat. To
však vyžaduje ur"ité schopnosti a p edevším
dovednosti. Jak na to, vám prozradí studentský
workshop s Janem Svatošem.
Technické požadavky:
Vlastní digitální fotoaparát s možností nastavení priority
"asu a clony, nejlépe zrcadlovka, stativ, základní
objektiv, teleobjektiv výhodou.
Fotoworkshop je ur en pro mírn! pokro ilé
studenty s tv"r ími nápady.
Foto: Jan Svatoš
%
Na workshopu se nap". dozvíte:
•
fotografická povaha sv!tla, druhy sv!tla
jak je dokázali využít slavní fotografové a um!lci,
•
jak transformovat svoje nápady aneb složitá cesta
z 3D reality k 2D reprodukci se 4D rozm!rem,
•
jak se m!ní atmosféra místa v krajin! v pr#b!hu dne,
•
jak se nau"it dívat na své fotografie i fotografie druhých kriticky tak,
abyste se pou"ili z chyb a dále se vyvíjeli.
%
O lektorovi :
Bc. et BcA. Jan Svatoš je absolventem FAMU (obor fotografie)
a FSV Univerzity Karlovy. Spolupracuje s mezinárodním
festivalem NaturVision. Vystavoval na více než 20 spole ných i
samostatných výstavách doma i v zahrani í a p!ispívá do n"kolika
tuzemských magazín# (Koktejl, P!íroda, Euro). Loni v srpnu vedl
do severní Keni expedici Fotografické návraty, která
dokumentovala Afriku starými analogovými p!ístroji.
V koprodukci s $eskou televizí nato il dokument Africa obscura
(duben 2011). Více informací na www.fotografickenavraty.cz
P"ihlášku na workshop se z"etelným ozna ením FOTOWORKSHOP NATURVISION
zašlete nejpozd!ji do 13. kv!tna 2011 na adresu:
M stský ú!ad Vimperk, Lenka Švecová, Odbor školství, kultury a cestovního ruchu, Steinbrenerova 6,
385 01 VIMPERK
P ihláška je sou"ástí tohoto letáku a je možno ji stáhnout i na webu www.vimperk.cz.
V p ípad! velkého zájmu o fotoworkshop NaturVision 2011, jenž by p ekro"il kapacitní možnosti, má m!sto
Vimperk právo výb!ru ú"astník# podle jejich p ihlášek! P ípadné další informace o programu workshopu a jeho
podmínkách získáte na níže uvedených kontaktech: [email protected] (Tel: 721 137 577)
a [email protected] (Tel: 388 402 263, 602 236 484).
6 [email protected] tel. 388 402 264
Jaro je tady,
aneb jaký byl 36.
Každoročně sice
říkáme, že ples
ZO ČZS zahajuje
zahrádkářskou sezónu, ale až
příliš často se konal ještě za
vlády paní zimy, nebo, řekněme,
při jejím doznívání. Řekl bych
však, že ten letošní, již 36., se do
začínajícího jara skutečně trefi l,
což je dobře. Jenom škoda, že se
plesů nezúčastňuje více organizovaných zahrádkářů.
Na plesu jsme v souladu s tradicemi předchozích let přivítali
ženy kytičkou, muži tentokrát
dostali po perníkové „mašince“,
Opět je upekla a krásně nazdobila členka naší organizace paní
Marie Vozdecká. Na dotaz jednoho z hostí „A kde jsou vagónky?“
jsem mu je musel přislíbit na příští ples. No, uvidíme. Každopádně
paní Vozdecké patří srdečné poděkování.
O zahájení plesu se tentokrát
postaraly dvě skupiny zcela odlišných tanečníků. Jako první se
účastníkům plesu představila
Moravská beseda v podání dětí
různého věku účinkujících pod
hlavičkou Domu dětí a mládeže
ve Vimperku pod vedením paní
Netáhlové. Mohli jsme shlédnout nejen tradiční provedení
původních tanců z Moravy, ale
současně i obdivovat kroje, ve
kterých účinkující vystupovali.
Zde je na místě upozornit, že
jsou dokonalou replikou krojů
původních, vyrobeny přesně podle kroje paní Netáhlové, v němž,
jak ona sama podotýká, „tancovala ještě její stařenka“ (rozuměj
prababička), a je tedy okolo 150
let starý. O druhé předtančení
se postaraly děti základní školy
TGM ve Vimperku pod vedením
paní učitelky Mgr. Kubíčkové.
Nejmenší mažoretky, ať už ty ve
světle modrém, tak ty v růžovém,
nás dostaly především svým zaujetím pro přesnost, malá děvčata
pak bezprostředností při předvedení „kosího“ tance. Neztratily
se samozřejmě ani dívky tančící
s vycházkovou holí a cylindrem.
Je na místě všem předtančícím
a jejich vedoucím ještě jednou
poděkovat nejen za předvedený
výkon, ale i za udržování tradic
a poctivou přípravu pro budoucí
reprezentaci Vimperku v tradičním mažoretkovém sportu.
V tomto roce se nám podařilo zajistit účinkování hudební
skupiny, jež si říká podle svého
zakladatele a vedoucího Malá
muzika Nauše Pepíka a přijela
z Kejnic. Tato v jihočeském regionu oblíbená kapela má mnoho příznivců v řadě míst a po
účinkování na našem 34. a nyní
i 36. plesu jich bude mít určitě
řadu i ve Vimperku. O tom jsem
přesvědčen. Pravda, muzika nehraje tzv. vypalovačky, nezpívá
anglicky, ale svým záběrem od
tradiční dechovky, přes písničky
české populární hudby až po styl
country předkládá široký repertoár, ve kterém se nám blízké věkové kategorie spolehlivě najdou.
Jsme skutečně rádi, že jsme se
opět shodli na volném termínu
a mohli jsme skupinu našim hostům „nabídnout“.
Letošní ples přinesl opět něco
nového. Vypustili jsme z něho
tombolu, resp. květináč štěstí
z posledních let, a nahradili jsme
ho slosováním vstupenek. Nejenže se zjednodušila práce pořadatelů, ale slosování bylo daleko
zábavnější a zajímavější než prosté vydávání cen v salonku. Jsme
rádi, že i tento krok byl obecně
přijat pozitivně a všem výhercům
(vyhrávala více než jedna třetina
vstupenek) srdečně blahopřejeme. Pochopitelně i panu Václavu
Sovovi, novému držiteli naší putovní ceny – obrazu jelena.
Závěrem je nutno poděkovat těm, bez kterých bychom si
slosování vstupenek dovolit nemohli, tedy našim sponzorům
a příznivcům: JIMI Nihošovice,
Koupelny Obselka, Reklamní
studio 3P, ADR Malík, Stavební
fi rma Lešek Jaroslav Svatá Máří,
Řeznictví a uzenářství Jan Rataj
Zdíkov, Elektro Sichinger, Textil
Vimperské noviny 5/2011
Cafourková, Ingo Casino Strážný,
VAVI Vávrová, Instalatérství Jonáš, Atlantik Kantor, ČSOB Vimperk, Česká spořitelna Vimperk,
Cukrárna Pod zámkem, Módní
zboží R+R, Broušené sklo Jaroslav
Zedník, S-tisk Štěrba, Stavoplast
Stachy, Komerční banka Vimperk, Zahradnictví Emil Janda,
Elektro Vácha Buk, Sklo Bohemia Matoušek, Pizerie Marco,
KCK Kohout, MIRO centrum
Bohumilice, Koupelny Obselka,
Květinářství Hodinová, Lékárna Arnika, Salon Hana Důrová,
Kadeřnictví DUO, Lesostavby
Třeboň stavební středisko Vimperk, p. Jaroslav Nový Bohumilice, Intoma Čkyně, p. Milan Cais
Vimperk, Eurookna Formánek,
Lékárna Soldanela, NP Šumava, Rašelina Soběslav středisko
Hrabice, firma Sedlák Šumavské
Hoštice, Hobby-tech, Hračkárna
Krteček, Klenoty Kotálová, Jarokai Čkyně, Květinářství Růžička
a paní Marie Vozdecká. Děkujeme.
Loni jsme se po letech vrátili do
hotelu Zlatá Hvězda. Hned jsme
ocenili vstřícnost vedení hotelu
a korektní jednání majitele pana
Kutila. Letos se vše potvrdilo. Co
bylo dohodnuto a nasmlouváno,
bylo včas a k naší plné spokojenosti splněno, počínaje sálem
a dohodnutou výší nájmu, přes
vkusně a chutně připravené objednané občerstvení, zázemí pro
skupiny předtančení až po přístup mladých lidí, kteří nás po
celý večer obsluhovali.
Chtěl bych rovněž poděkovat
svým kolegům, členům výboru
základní organizace Matyldě
Kollerové, Jiřině Střelečkové,
Marii Krejsové, Ladislavu Novému a Zdeňkovi Foltýnovi, bez jejichž práce by se ples nepodařilo
připravit.
Třicátý šestý ples zahrádkářů
je za námi, ať žije ples třicátý sedmý. Budeme se na Vás všechny
opět těšit.
Za výbor ZO ČZS Vimperk
dr. Vojtěch Vlček, předseda
Noc s Andersenem
Noc s Andersenem, ve vimperské knihovně v pořadí již čtvrtá,
vypukla 1. dubna. Kolem páté hodiny podvečerní se začaly scházet
děti obtěžkané spacáky a karimatkami, aby strávily tajuplnou
noc v knihovně a podnikly výlet
neznámo kam. Osmnáct přihlášených dětí si nenechalo ujít tuto
jedinečnou akci, a tak všechny
v plné „zbroji“ dorazily včas.
Než jsme se vydali na cestu,
zasadily si děti pohádkovník, tj.
pohádkový stromek Fabularius
Anderseni, na který si zavěsily
vlastnoručně vyrobené večerníčkovské čepice jako pozdrav
příštím Andersenům 2012, který
nyní zdobí dětské oddělení. Cílem našeho putování byly Skláře,
především stáje paní Budínské, ve
kterých jsme všichni nalezli azyl.
Čekalo nás tu povídání o koních,
mohli jsme si potěžkat jezdecké
sedlo, zkusit čištění koně a hlavně vyzkoušet si, jak vypadá svět
z koňského hřbetu. Posíláme za
tovelký dík Marcele, Veronice
a panu Petrovi!
Kdyby nás nečekal táborák
a opékání vuřtů, jezdily by děti
na koních snad do půlnoci. Během cesty tam i zpět děti plnily
řadu úkolů, odpovídaly na otázky.
Správné odpovědi je dovedly až
k ukrytému pokladu. A protože
se jednalo o sladké překvapení
v podobě dortu-zajíce, sluply ho
na posezení. O noční překvapení
se nám postarala i spousta ropuch
na silnici a ze tmy se vynořivší
dva černí psi. Strašidel tedy nebylo třeba.
A co se dělo v knihovně? Šili
jsme si na památku koníky (s jehlou se zdárně oháněli i kluci), soutěžili jsme ve znalostech pohádek
Václava Čtvrtka (který by se byl
4. 4. dožil 100 let), malovali jsme
a četli si z knížek Puntíkáři, Duchaři a Kouzláci od Miloše Kratochvíla. Také na odměny a sladkosti došlo zásluhou Domu dětí
a mládeže ve Vimperku i na hry.
Děti toho moc nenaspaly, zvláště jeden oddaný rybář, který už
v 6 ráno vyrážel na závody...
Co říci závěrem? Nocí s Andersenem si připomínáme výročí
narození úžasného dánského pohádkáře H. Ch. Andersena a tím
i Mezinárodní den dětské knihy.
V celostátním měřítku se podařilo do letošní akce zapojit na
40 957 dětí a na 12 200 dospělých
organizátorů. K andersenovskému dni se zase rozrostl pohádkový les až na 1 779 pohádkovníků.
Spoustu spacích míst navštívila
řada spisovatelů a význačných
hostů. Řada dětí tento den vůbec
poprvé spala mimo domov bez
rodičů. Rozeslány byly krásné
pohlednice vytvořené ilustrátorkou Markétou Vydrovou s verši
Miloše Kratochvíla.
Bylo to s vámi úžasné... ...tak
zase příště, milí Anderseni ☺
Eva Buryanová, MěK
Vimperské noviny 5/2011
tel. 388 402 264
[email protected] 7
Americké jednotky na Šumavě Spolek Zlatá stezka o.s. hodnotil
svojí činnost v uplynulém roce
a sovětskou okupační zónou. Do
Na základě válečných událostí, které se v minulosti odehrály
v našem regionu, se mezi lidmi
rozšířila spousta dohadů o jednotkách amerických jednotek,
které zde operovaly. Některé
z polopravd a historických nesmyslů bohužel zakořenily i do
oficiálních informačních zdrojů,
dokonce i z pera nejednoho „odborníka“ na historii. Proto jsem
se v několika článcích rozhodl
trochu upřesnit hlavně čísla divizí, pluků a praporů, které se podílely na osvobození šumavského
regionu a našeho města.
Začít bychom mohli trochu
obšírněji. 4. května 1945 vydal
armádní generál David Dwight
Eisenhower, vrchní velitel štábu spojeneckých vojsk v Evropě, rozkaz generálu Pattonovi
k postupu amerických vojsk do
Československa. Generálporučík
G. S. Patton o tom ve svých
vzpomínkách „War as I knew it“
napsal: „V 19:30 mi volal Omar
Bradley (velitel XII. sboru U. S.
ARMY) a ptal se mě, za jak dlouho bych mohl začít útok na Československo. Řekl jsem mu, že
zítra ráno a on mi odpověděl, že
O. K.“
Na základě tohoto rozkazu
překročily 5. května v ranních hodinách některé jednotky (důležité
i pro naše město) XII. armádního
sboru U. S. ARMY pod vedením
generála Omara Bradleyho státní
hranici ve Strážném. Konkrétně
5. pěší divize (5-th Inf. Div. „Rudý
diamant“) pod vedením generálmajora Alberta E. Browna a
4. obrněná divize (4-th Armored
Div.) pod velením brigádního generála Hodge. Právě 10. pěší pluk
5. pěší divize zde narazil na tvrdý
odpor zbytků XI. SS Panzer Division. Po tvrdém boji byl teprve
v podvečer zlomen odpor nacistů a Strážný byl dobyt. Součástí
5. pěší byli také příslušníci 252.
mechanizovaného praporu (nikoliv divize, jak se někde uvádí),
kteří na základě dalších rozkazů pospíchali směrem na město
Vimperk, které bylo obsazeno
ještě v pozdních večerních hodinách téhož dne. Konkrétně ve
Vimperku přímé boje už nepokračovaly, protože Vimperk měl
status lazaretního města a shromažďovaly se zde velké počty zraněných německých vojáků.
V noci z 5. na 6. května uskutečnil 803. protitankový prapor
5. pěší divize útok na Volary a postupoval dále směrem na Lhenice
a Netolice, kde se nacházela demarkační linie mezi americkou
Netolic dorazila prvá americká
jednotka 7. května odpoledne.
Jednotky XII. armádního sboru americké armády dorazily
8. května do Chvalšin a dále postupovaly k Brlohu. Dle dochované americké vojenské mapy pobočný oddíl 803. protitankového
praporu při svém průzkumu zjistil soustředění dalších zbytků nacistické pancéřové divize a začalo
obklíčení nacistů. Podle německých pramenů 9. května odpoledne zaujal vrchní velitel 1. pancéřové armády, generál tankových
vojsk Walther Kurt Nehring, své
poslední bojové postavení na Šumavě v obci Ktiš (Tisch).
Pátá americká pěší divize
sevřela nacisty a zabezpečila
ústupové cesty Němců k Bavorsku. Marné byly snahy německého náčelníka štábu von Weitershausena o možnosti amerického
zajetí. Americký velitel německému náčelníkovi štábu pancéřové
divize sdělil, že jeho jednotka aktivně bojovala proti Rudé armádě, a proto všichni zajatci budou
předáni do Sovětského svazu. Po
tomto sdělení se vrátil von Weitershausen do Ktiše a generál
tankových vojsk Walther Kurt
Nehring spolu s více než deseti tisíci německých vojáků se
vzdali.
Z XII. sboru se osvobození
našeho regionu zúčastnily ještě
4. obrněná divize, 5., 26. a 90. pěší
divize. Tyto jednotky se podílely
na osvobození Písku, Strakonic,
Vimperka, Volar a dalších českých měst. Co se týče 5. pěší divize, v roce 1945 byla organizována
v následujících jednotkách:
2. pěší pluk (2-nd Infantry
Regiment)
7. technický pluk (7-th Engineer Regiment)
10. pěší pluk (10-th Infantry
Regiment) – součástí byla 252.
mechanizovaná. brigáda
11. pěší pluk (11-th Infantry
Regiment)
19. pluk polního dělostřelectva (19-th Field Artillery Regiment)
Je nutné zdůraznit, že právě
příslušníci divize se znakem rudého diamantu na rukávu a se
sloganem „WE WILL“ se na osvobození Vimperka podíleli nejvíce
a také oni prolili za naši vlast svou
krev, byť za cenu „pouze” několika desítek padlých a zraněných na
našem území. V příštím článku se
budeme věnovat 4. obrněné divizi
U. S. ARMY a jejím aktivitám na
Šumavě.
Pavel Reichart
V sobotu 2. 4. 2011 proběhla
v sále Městského kulturního střediska schůze Česko – bavorského
spolku Zlatá stezka o. s., se sídlem ve Vimperku. Pozvání přijala
místostarostka města Vimperk
paní Ing. Jaroslava Martanová
a zástupce Böllerschützen (střeleckého spolku) z Freyungu pan
Ernst Weigerstorfer. Po přijetí deseti žadatelů o členství má spolek
v současné době 74 členů.
V uplynulém roce se nám podařilo uskutečnit několik akcí,
které se setkaly s velkým zájmem
členů, jejich rodinných příslušníků a veřejnosti.
Zorganizovali jsme zájezd na
horu Arber (Javor) a absolvovali „Stezku v korunách stromů“
v Neuschönau. Vydařil se nám
i plánovaný zájezd na hrad Rabí
s následnou prohlídkou muzea
vojenské a letecké techniky ve
Zruči – Senci a návštěvou pamětihodností v Plzni. Vydařil se
i zájezd do termálních lázní v Bad
Füssingu. Na požadavek organizátorů Kovářských slavností v Hinterschmidingu se spolek podílel
na přípravě a organizacci této
akce. Pro slavnosti Zlaté stezky
v Prachaticích a Vimperské slavnosti jsme zajistili účast a vystoupení Böllerschützen a Historického spolku z Freyungu. Uvedené
spolky jsou našimi dlouholetými
partnery a patří jim poděkování
za aktivní přístup a spolupráci.
Členové výboru spolku se na pozvání zúčastňují různých akcí,
pořádaných městy Vimperk,
Prachatice, Freyung a přilehlých
bavorských obcí.
Spolek má dlohodobou neformální spolupráci se Spolkem
pro ochranu šumavské přírody
a Sborem dobrovolných hasičůna
sídlišti Míru. Velmi dobrá je spolupráce s MěÚ Vimperk a MěÚ
Prachatice. Patří jim poděkování za podporu našeho spolku ze
strany starostů a pracovníků úřadů uvedených měst. Poděkování
patří i fi rmám Seaquist Löffler
Kunstoff werk a Bachl s r. o. za
finanční podporu spolku v uplynulém roce.
Pro tento rok spolek zařadil
do plánu několik akcí na základě zájmu svých členů. Pojedeme
opět do termálních lázní v Bad
Füssingu, navštívíme Chýnovskou jeskyni a hrad Kámen na
Táborsku. Připravujeme zájezd
na Písecko a spolu s Policií Prachatice dvoudenní zájezd na Jižní
Moravu. S odvoláním na stanovy
spolku, ve kterých se zavazujeme
pomáhat ostatním institucím,
organizacím a spolkům v rozvoji
vzájemných vztahů s bavorským
příhraničím, nabízíme tuto pomoc všem, kteří o ni požádají.
Prezentaci spolku, s odkazem
na spolek Zlatá stezka, http://
w w w.vimperk.cz/488/cz/normal/.
8 [email protected] tel. 388 402 264
Projekt Evropské unie završilo
vyhlášení vítězů soutěže
SEV Vimperk
informuje
POZNÁVEJME ŠUMAVSKOU
PŘÍRODU!
Oddělení středisek environmentální výchovy Správy NP
a CHKO Šumava připravilo česko-německé určovací klíče, které vás seznámí s faunou a flórou
šumavských lesů, vod, bezlesí
a rašelinišť. Jedná se o názornou
praktickou pomůcku pro terénní
vycházky do šumavské přírody.
Každý živočišný i rostlinný druh
je představen jedinečnými ilustracemi Pavla Procházky a zá-
kladní charakteristikou včetně
např. potravních nároků, stupně
ochrany, velikosti, váhy či doby
květu. Jednotlivé kartičky jsou
barevně odděleny podle živočišných a rostlinných řádů. Tento
materiál vznikl ve spolupráci se
Správou NP Bavorský les. Určovací klíče můžete zakoupit na všech
informačních střediscích Správy
NP a CHKO Šumava, v budově
Správy ve Vimperku a v muzeu
na zámku v ceně 55 a 50 Kč.
Martina Kučerová
POVÍDÁNÍ S V. CHALOUPKEM,
TVŮRCEM ZVÍŘECÍCH
VEČERNÍČKŮ
Nejen děti ale i dospělí určitě
znají seriálové příběhy Vydrýska,
tří nezbedných medvíďat Vojty,
Kuby a Matěje či štěněte Madly
a rysíka Ťapa. Sympatické herce
z říše zvířat obsadil do rolí večerníčkových postav režisér, scénárista a milovník přírody Václav Chaloupek, který zavítá do
Vimperka na besedu o natáčení
zvířecích večerníčků.
Pokud vás, vážení čtenáři, zají-
má, jak takový večerníček se zvířecími hrdiny vzniká, jak se s divokými zvířátky žije nebo jak se
pečuje o mláďata, která nemohou
žít ve volné přírodě sama, přijďte si poslechnout povídání pana
Chaloupka do vimperské učebny Střediska environmentální
výchovy při Správě NP a CHKO
Šumava. Akce se vstupem zdarma se koná ve čtvrtek 12. května
od 16.30 hodin. Bližší informace
a možnost rezervace poskytneme
na telefonním čísle 731 530 508
nebo 388 450 210.
ZAJÍMAVOSTI ZE SLUNEČNÍ
SOUSTAVY A POZOROVÁNÍ
NOČNÍ OBLOHY
V pátek 10. června pořádá od
18:30 hodin vimperské Středisko environmentální výchovy
při Správě NP a CHKO Šumava
astronomickou přednášku spojenou s pozorováním Slunce
a jiných planet, které budu viditelné po setmění. Akci, konanou
částečně v učebně SEV Vimperk
a částečně v prostorách zámec-
Vimperské noviny 5/2011
V úterý 12. 4. 2011 byly v sále
MěKS Vimperk slavnostně předány diplomy a ceny vítězům výtvarné a literární soutěže k miléniu Zlaté stezky, kterou v rámci
projektu „1000 let soumarských
stezek mezi Bavorskem a Čechami“, podpořeného Evropskou
unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, zorganizovalo
Gymnázium a Střední odborná
škola ekonomická Vimperk. Soutěž na téma „1000 let Zlaté stezky“ byla vyhlášena pro žáky ZŠ,
SŠ a ZUŠ ve věkových kategoriích
7-11, 12-15 a 16-20 let a podpořilo
ji Město Vimperk a nakladatelství
Albatros Praha.
Vyhlášení výsledků se zúčastnili hosté v čele s Ing. Jaroslavou
Martanovou, místostarostkou
města Vimperk, Christianem
Weishäuplem, místostarostou
Philippsreutu a učitelem na gymnáziu ve Waldkirchenu, Erichem
Dornerem, předsedou sdružení KuLaMu Grenzerfahrung
Haidmühle a členem poroty,
PhDr. Milošem Benešem, vedoucím odboru školství, kultury
a CR MěÚ Vimperk. Pozvání přijali také Mgr. Dagmar Rückerová,
ředitelka ZŠ TGM Vimperk, Pavel
Vališ, ředitel ZUŠ Vimperk, Jitka
Martanová, vedoucí DDM Vimperk a členka poroty, a Roman
Kozák, člen Rady města Volary
a zároveň člen poroty.
Vyhlášení vítězů soutěže moderovali Mgr. Roman Hajník
a Šimon Blaschko, o doprovodný
program se postaralo Dechové
trio ZUŠ Vimperk a Veronika
Spiegelová z pořádající školy, finalistka soutěže Jihočeský vrabčák.
Publikum zhlédlo dokumentární
film „Cesta bílého zlata“ o historii Zlaté stezky, v němž si zahráli
i vimperští divadelníci a šermíři.
Vítězkami výtvarné soutěže se
staly T. Orságová, J. Zíková a
A. Pavlásková (ZUŠ Vimperk),
druhá místa získali T. Řezníková, Z. Geier (G a SOŠe Vimperk) a
M. Oliwová (ZUŠ Vimperk),
bronzov ý stupínek obsadily A. Stadlerová, J. Hůlovcová
(G a SOŠe Vimperk), B. Váchová
a A. Vienerová (ZUŠ Vimperk).
V české části literární soutěže zvítězily ve 2. a 3. kategorii
E. Szpuková a L. Klímová (G a
SOŠe Vimperk), následovány
K. Bláhovou, A. Randákovou (G a
SOŠe Vimperk) a L. Sedleckou
(Gymnázium Prachatice), 3. místo ve 2. kategorii získal L. Vavřík
(ZŠ TGM Vimperk).
V německé části literární soutěže byli v 1. a 2. kategorii úspěšní
studenti 8. a 10. ročníku Gymnázia Johanna Gutenberga ve Waldkirchenu. Vítězkami se staly Leila
Kennerknecht, Katharina Biebl,
Nathalie Autengruber, Julia Bösl
a Sabrina Windorfer, druhá místa
obsadili Markus Vogl, Julian Nigl,
Anne-Lise Gibis a Constanze Resch, třetí místa pak získaly Franziska Seibold, Nina Windorfer,
Juliane Ascher, Franziska Strobl
a Theresa Fuchs.
Účast waldkirchenských studentů na soutěži i na vyhlášení
výsledků byla, jak ve svých projevech uvedli Ing. Jaroslava Martanová a Christian Weishäupl,
příkladem velmi dobré spolupráce mezi oběma gymnázii, která
trvá již 20 let. Celý projekt tak
přímo symbolicky připomněl
75. výročí založení školy, které si
Gymnázium a Střední odborná
škola ekonomická Vimperk letos
připomínají.
Roman Hajník
Foto Luboš Drenčeni
kých arkád, povede odborník
z plzeňského planetária a hvězdárny Lumír Honzík. Přijďte si
poslechnout zajímavý výklad doplněný obrázky a, pokud počasí
dovolí, pozorovat oblohu s odborným vedením astronoma. Cena
vstupného je 20 Kč, bližší informace získáte na telefonním čísle
731 530 508 nebo 388 450 210.
Za SEV Vimperk
Stanislav Čtvrtník
Vyhlášení soutěže moderovali Mgr. Roman Hajník a Šimon Blaschko.
Vimperské noviny 5/2011
tel. 388 402 264
Z Gymnázia
a Střední odborné školy ekonomické Vimperk
SBÍRKA PRO HOSPIC
SV. JANA N. NEUMANNA
V PRACHATICÍCH
Na Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické, Vimperk,
proběhla ve dnech 6. – 7. dubna
2011 sbírka mezi žáky a zaměstnanci, jejíž výtěžek v celkové výši
10 500 Kč byl věnován prachatickému hospicu. Tato akce vznikla
spontánně po rozhovoru vyučující se studenty 3. ročníku obchodní akademie. Předmětem diskuse
bylo téma hospicové péče. Někteří
studenti o této péči nikdy neslyšeli, zajímalo je, co je jejím obsahem.
Hovořili jsme konkrétně o prachatickém hospicu, který zahájil
provoz 1. listopadu 2005. Jedná
se o zařízení, které se s největší
možnou lidskostí a empatií stará
o nevyléčitelně nemocné spoluobčany, kde již klasická medicína
vyčerpala všechny možnosti léčby a rodinní příslušníci pacienta
nemají podmínky ani sílu se o něj
postarat v domácí péči. Personál
je velice milý, vstřícný a snaží se
pacientům poslední chvíle života co nejvíce zpříjemnit, snížit
na nejnižší možnou míru jejich
fyzické a psychické utrpení. Bohužel tyto instituce nemají dostatek finančních prostředků,
stát se o ně nestará tak, jak by se
slušelo a patřilo. Na tuto informaci studenti sami zareagovali
tím, že bychom mohli v naší škole uspořádat sbírku, jejíž výtěžek
darujeme prachatickému hospicu.
Velice jsem ocenila pochopení,
lidskost a sociální cítění studentů, zejména fakt, že chtějí pomoci
lidem, kteří se ocitli na konci své
životní poutě a zaslouží si důstojný odchod…
Do týdne jsme celou akci zorganizovali, vyrobili jsme informační letáky, které jsme vyvěsili
po celé škole a umístili na webové stránky školy, seznámili jsme
se svým záměrem všechny třídy
a všechny zaměstnance Gymnázia a SOŠe, Vimperk. Oslovili
jsme pana ředitele prachatického
hospicu PhDr. Roberta Huneše,
[email protected] 9
který náš záměr ocenil a zásobil nás propagačními materiály.
Musím velice pochválit studenty
2. a 3. ročníku obchodní akademie, kteří s velkým nadšením
sbírku organizovali a vysvětlovali svým spolužákům v ostatních třídách smysl a potřebnost
celé akce. Věříme, že vybranou
částkou 10 500 Kč přispějeme ke
zkvalitnění služeb Hospicu sv.
Jana N. Neumanna v Prachaticích a uděláme obětavým pracovníkům radost, kterou přenesou
i na obyvatele hospicu. Chceme
zároveň vyjádřit velkou úctu
a vděk celému personálu a popřát
jim v jejich záslužné práci hodně
síly a potřebné energie.
Na závěr bych ráda vyjádřila
svůj pocit, že jsme kromě cíle
vybrat určitý finanční obnos
a věnovat ho na správné místo,
učinili poznání, že naši mladí lidé
nejsou lhostejní ke svému okolí,
chtějí pomáhat a mají srdce na
správném místě…
Dana Frnochová
Gymnázium a SOŠe, Vimperk
V letošním roce si připomeneme 75. výročí založení naší školy.
FOTO: ARCHIV G A SOŠE
M sto Vimperk, jako organizátor vimperské !ásti filmového festivalu o zví"atech
a p"írod NaturVision, vyhlašuje 4. ro!ník výtvarné sout že pro d ti od 3 do 15 let
„MÁME RÁDI ZVÍ ATA“ o Cenu Stanislavy Chumanové.
Téma sout že souvisí s tematikou festivalu NaturVision – tedy život zví"at ve volné
p"írod , letos s mottem „OHROŽENÉ DRUHY ZVÍ AT“.
Každé dít se m#že zú!astnit maximáln se t"emi pracemi (kresbami, malbami
nebo fotografiemi).
Sout žní p"ísp vek musí být na tvrdším papí"e a na zadní stran opat"en
povinnými informacemi: jméno a p!íjmení dít"te, jeho v"k, jeho p!esná
adresa, telefonní kontakt na rodi#e (nutné v p!ípad", že dít" bude
ocen"no), p!esná adresa školy, t!ída, jméno u#itele. Bez t chto povinných
údaj# nebudeme moci práce do sout že p"ijímat.
Velikost prací je stanovena na formát A4 – A3.
Termín a místo dodání - do 3. #ervna 2011 k rukám Lenky Švecové, M Ú Vimperk,
Odbor ŠKaCR, Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk.
Nejlepší d tští tv#rci budou odm n ni na galave!eru NaturVision 23. zá"í 2011.
Vít zi bude p"edána Cena Stanislavy Chumanové.
Z nejlepších prací bude uspo"ádána výstava.
Auto"i i jejich zákonní zástupci tím, že se zú!ast$ují této sout že, dávají sou!asn souhlas
s bezplatným zve"ejn ním t chto výtvarných d l pro eventuální další propagaci festivalu.
T"šíme se na zajímavé d"tské pohledy do sv"ta voln" žijících zví!at!
VÍT$ZNÝ OBRÁZEK LO%SKÉHO RO&NÍKU SOUT$ŽE
AUTOR: TOMÁŠ ROU%E
10 [email protected] tel. 388 402 264
NÁRODNÍ KOLO SOUTĚŽE F1
VE ŠKOLÁCH
V neděli 10. 4. se skupina studentů ze Střední školy Vimperk
v Nerudově ulici vydala pod vedením učitele Mgr. Václava Sovy
do Kolína na národní kolo Čech
v soutěži F1 ve školách. Jde o celosvětovou vzdělávací soutěž pro
studenty od 15 do 18 let. Studenti
mají za úkol navrhnout tvar formulky ve 3D programu, otestovat
ve větrném tunelu, vyrobit model
z balzy a nakonec závodit proti
ostatním školám na rovné dráze
dlouhé dvacet metrů.
Celé to začalo před rokem,
když nás pan učitel Sova oslovil.
Řekli jsme si, proč ne, a tak se
čtyři žáci Jiří Bartoš, Pavel Česal, Marek Petráš a Adam Hanus
pustili do práce. V průběhu roku
se k nám přidal pátý, Vlastimil
Fišer.
Začátky byly velmi těžké. Museli jsme se naučit pracovat s 3D
programem SolidWorks, abychom mohli navrhnout design
modelu a taky s programem GibssCAM, abychom mohli uchytit
formulku do NC stroje a vyrobit
ji. Další z mnoha věcí, která nás
čekala, byla sehnat sponzory,
abychom si mohli vyrobit vlastní
reklamní předměty.
Když už konečně bylo stanoveno datum závodu, byli jsme
nervózní, ale zároveň jsme měli
dobrý pocit z naší práce. Ráno
v 8 hodin jsme měli čas si připravit box, vyzdobit ho podle
našeho vkusu a pak jsme napjatě
čekali, až nás zavolá porota k ústní prezentaci. Měli jsme zadání
nepřekročit hranici pěti minut.
Snažili jsme se ji co nejvíc zkrátit
a nakonec jsme to zvládli za čtyři
minuty. Hned co jsme dopovídali, přišly na řadu otázky porotců.
Řekli nám, kde jsme měli chyby
i kde jsme vynikali, ale ze všeho
nejvíc je udivilo naše mládí a velmi si nás oblíbili. Po prezentaci
porota obcházela postupně boxy
a kladla doplňující otázky.
Když přišel čas na hlavní
závod, ve kterém se prakticky
rozhoduje o celkovém umístění,
blížil se k našemu boxu hlavní
porotce s nepříznivou zprávou.
Sdělil nám, že náš model nemůže pustit k závodu, protože nám
byl zjištěn špatný rozměr. Jednalo
se o masiv okolo bombičky s oxidem uhličitým, který kvůli bezpečnosti má mít tloušťku 3,5 mm.
Chybělo nám 0,5 mm, a tak nás
museli diskvalifi kovat. Po skončení závodu nám dovolili vyzkoušet naši formulku mimo soutěž.
Těch 0,5 mm nás mrzelo o to víc,
protože jsme zjistili, že jsme měli
nejrychlejší čas ze všech týmů.
Byli jsme zklamaní, ale usoudili jsme, že nejdůležitější bylo
zúčastnit se. Nyní se už ve stejném složení týmu plně připravujeme na příští ročník. Získali
jsme mnoho nových a cenných
zkušeností a chceme ještě dokázat velké věci.
Na závěr bych chtěl jménem
celého týmu poděkovat všem
sponzorům, kteří nás podporovali. Jmenovitě to jsou fi rma
t-support z Prahy, Aptar ze Čkyně, Rohde & Schvarz, Auto Jamra, Transkom spedition Vimperk
a Technický týdeník, který o nás
vytiskl článek. Samozřejmě nesmíme zapomenout na naši školu,
bez které bychom se nemohli ani
zúčastnit.
Za tým F1 Pavel Česal
EXKURZE
Dne 6. dubna 2011 se uskutečnila exkurze žáků 3. ročníku
oboru mechanik elektronik ve
firmě Rohde & Schwarz − závod
Vimperk.
Před zahájením exkurze jsme
se shromáždili v prezentační
místnosti, aby nás přivítala hlavní personalistka pí Vávrová. Poté
jsme všichni obdrželi antistatické pásky na obuv a firemní pláště. Bez tohoto vybavení by žáci
nemohli nahlédnout na odborná pracoviště, kde se pracuje se
součástkami citlivými na průraz
statickou elektřinou. Celým zá-
vodem nás provázela a odborný
výklad měla pí Ing. Milotová.
Viděli jsme všechny možné
technologické výrobní postupy.
V oddělení výroby kabelů a cívek
jsme byli seznámeni s výrobou
a měřením signálových a VF kabelů, s výrobou kovových kabelů
do 50 GHz, automatizovaným
laserovým pájením konektorů
a laserovým popisováním. V oddělení osazování desek jsme se
seznámili s technologií výroby
desek, které jsme zatím znali
pouze z výuky. Zaujala nás automatická linka pájení vlnou, pájení přetavením i selektivní pájení
Vimperské noviny 5/2011
a dozvěděli se, jak se provádí automatická optická kontrola desek.
Též nás zajímalo, kdy se používá
pro pájení olovnatá a kdy bezolovnatá pájka a jakým způsobem
se provádí demontáž a montáž integrovaných obvodů horkovzdušným ohřevem.
Další naše kroky vedly do oddělení montáže a zkoušení měřicích přístrojů. Zde jsme se mohli
seznámit se sestavováním měřicích přístrojů a s prací zkušebních techniků, tj. s prací, kterou
by absolventi školy mohli vykonávat. Setkali jsme se i s bývalými
žáky školy, kteří tam pracují.
Paní Milotová nás též seznámila s úplně novou výrobou, která vznikla transferem fi rmy Ha-
meg do závodu Rohde & Schwarz
ve Vimperku.
Na závěr prohlídky provozu
jsme se opět shromáždili v prezentační místnosti, v níž byla
připravena ukázka budiče a koncového stupně vysílače a deska
s plošnými spoji. Odborný výklad
měl produktový inženýr p. Bauer.
Po ukázce nás píVávrová seznámila s historií fi rmy, s výrobním
programem, s perspektivou firmy
a jejích zaměstnanců, odpověděla
rovněž na naše dotazy.
Exkurze byla zajímavá, po odborné stránce velice přínosná.
Nelze nic jiného, než se těšit na
další návštěvu.
Učitel odborných předmětů
Ing. Augustín Pešek
Výlet
na Zadov
s přívěsem pro transport, čtyřkolku, lékařské přístroje, dlahy
apod. Velmi zajímavě a přiměřeně k předškolnímu věku vyprávěl
o své práci, poučil děti o zásadách
bezpečnosti při sportování. Největším zážitkem pro všechny děti
byla možnost vyzkoušet si sněžný
skútr.
Při čekání na autobus do MŠ
si děti ještě užily her se sněhem,
stavěly sněhuláky, koulovaly se,
tvořily stopy ve sněhu, osvěžovaly
se dobrůtkami, které jim maminky připravily do batůžků. Zážitky
byly tak silné, že při návratu některé děti v autobuse usnuly.
Chtěly bychom poděkovat
p. Tischlerovi za nádherné zážitky, poučení a doplnění naší vzdělávací práce.
V úterý 15. března jsme se
s dětmi 2.–4. třídy vydaly na výlet k Horské službě Zadov. Cestou autobusem pozorovaly děti
krásnou přírodu Šumavy, první
známky jara v níže položených
oblastech a s blížícím se cílem
našeho výletu přibývající množství sněhu.
Na Zadově bylo nádherné slunečné počasí, na sjezdovce jsme
viděli spoustu lyžařů. Po chvilce
chůze jsme došli k budově Horské služby Zadov, kde na nás čekal záchranář p. Tischler, který
nám exkurzi umožnil. Předvedl
dětem vybavení pro záchranu
zraněných, např. sněžný skútr
Učitelky MŠ Klostermannova
Vimperské noviny 5/2011
tel. 388 402 264
[email protected] 11
ZŠ TGM informuje
HOKEJBAL
V týdnu od 11. 4. – 15. 4. 2011
probíhal již 10. ročník turnaje
HOKEJBAL PROTI DROGÁM
2011. Okresní kola probíhala
v Prachaticích.
V pondělí se nám dařilo, hrála
kategorie 4. – 5. třídy.
Kluci zvítězili a postoupili do
krajského kola. Odvezli jsme si
ještě individuální ocenění.
Nejlepší střelec turnaje byl
Filip Vondruška, nejužitečnější
hráč zase Tomáš Schwamberger.
Nejlepším brankářem byl zvolen Petr Had.
Úterý hrály 6. – 7. třídy. Zde
nás reprezentovalo pouze pět
chlapců a přivezli si krásné 2.
místo s nadějí na postup do krajského kola. Nejlepším brankářem
byl vyhlášen Josef Chodora.
Ve středu kluci z 8. a 9. tříd
také brali stříbro.
Hokejbalový týden jsme zakončili parádně. Kluci z 1. – 3.
tříd zvítězili a postupují do krajského kola. Nejlepšími střelci byli
vyhlášeni Petr Hrůša a Matěj
Havlíček.
Všem klukům moc gratulujeme a držíme palce v nastávajících
bojích v krajských kolech HPD.
Petra Hrůšová
VELIKONOCE VE ŠKOLE
V rámci projetu 1/9 – spolupráce mezi žáky 1. a 9. tříd, strávili prvňáčci s deváťáky společný
den před Velikonocemi. Nejstarší žáci si pro své malé kamarády
připravili program, ve kterém je
seznámili s tradicemi Velikonoc
a s velikonočním týdnem. Všichni dohromady pak vyráběli různé symboly těchto svátků. Závěr
společně prožitého dopoledne
patřil hledání pokladu, kdy každý našel malou odměnu, kterou
si osladil příjemně strávený den
velkých s malými.
Tento projekt vede nejenom
k tomu, že se děti 1. tříd seznamují s nejstaršími spolužáky na
škole, ale zároveň vidíme, jak
se deváťáci dovedou o malé kamarády starat. Tato spolupráce,
která začala již při pasování budoucích prvňáčků, vyvrcholí na
závěr školního roku při školní
slavnosti.
PROJEKT ZVLÁDNU TO
Žáci 9. tříd se ve dnech 28. –
30. 3. zúčastnili třídenního studijního soustředění Zvládnu to.
Smyslem této akce je shrnout
a utřídit učivo základních předmětů, někteří se zde rovněž připravovali na přijímací zkoušky.
Tentokrát jsme navštívili hotel
Kodrea na Nových Hutích, kde
jsme prožili příjemné tři dny
a kromě učení jsme si užili také
hodně legrace, někteří si zasportovali a všichni jsme se mohli ještě
lépe poznat – tedy jinak, než ve
školních lavicích.
Mgr. Dana Toušlová
Mgr. Dana Toušlová
Pro zájemce o činnost ZŠ TGM Vimperk jsou určeny
naše webové stránky – www.zstgmvimperk.cz
KOŠÍKOVÁ
V předposledním březnovém
týdnu uspořádala ZŠ Smetanova
Vimperk ve své tělocvičně dva
turnaje v košíkové.
V úterý 22. 3. se utkaly týmy
6. – 7. tříd a odpovídajících ročníků gymnázií. V kategorii chlapců
si nejlépe vedli kluci ze ZŠ Čkyně,
druzí byli žáci ZŠ TGM Vimperk
a třetí žáci pořádající ZŠ Smetanova Vimperk. Další pořadí: 4. ZŠ
Volary, 5. GaSOŠe Vimperk a 6.
ZŠ Stachy. Pořadí dívek: 1. G a
SOŠe Vimperk, 2. ZŠ Smetanova
Vimperk, 3. ZŠ TGM Vimperk.
O den později se střetly týmy
8.-9. tříd a odpovídajících ročníků gymnázií. Mezi staršími žáky
byli nejlepší žáci ZŠ Čkyně. Další pořadí: 2. G a SOŠe Vimperk,
3. ZŠ Smetanova Vimperk, 4.
ZŠ Volary, 5. ZŠ TGM Vimperk,
6. ZŠ Stachy. V kategorii starších
dívek si nejlépe vedla děvčata ze
ZŠ TGM Vimperk, 2. ZŠ Stachy, 3. ZŠ Smetanova Vimperk a
4. G a SOŠe Vimperk.
Vítězové se pak ještě utkali
v okresním finále, které se uskutečnilo 29. 3. opět v tělocvičně ZŠ
Smetanova Vimperk.
Mgr. Jan Líkař,
hlavní organizátor turnaje
FUTSAL
Ve čtvrtek 24. března 2011 se
zúčastnili žáci osmých a devátých
tříd krajského finále Školské futsalové ligy, které se hrálo v Týně
nad Vltavou.
Jednotlivá utkání se hrála na
dvakrát dvacet minut, což byl
pro zúčastněné pořádný fyzický
oříšek. Naši chlapci se snažili
postoupit do republikového finále, ale nakonec skončili na třetím
místě v kraji, a to je určitě velmi
pěkné umístění.
Všem hráčům tímto děkujeme za reprezentaci školy i celého
města.
Mgr. Vladan Pokorný
HOKEJBAL PROTI DROGÁM
Ve dnech 12., 13, a 15. dubna se
v Prachaticích konal turnaj žáků
hokejbalového turnaje „HOKEJBAL PROTI DROGÁM“.
12. 4. se žáci naší školy ze 6. – 7.
tříd umístili na 4. místě.
Ve středu 13. 4. 2011 dosáhli
žáci 8. – 9. tříd velkého úspěchu,
když ve finálovém zápase zvítězili
2:1 nad ZŠ TGM Vimperk a vybojovali si tak postup do krajského
finále.
V pátek se svého turnaje zúčastnili kluci z 2. – 3. tříd, kteří
skončili na 3. místě.
Všem hráčům děkuji za dobrou reprezentaci naší školy.
DRÁTKOVÁNÍ
Ve dnech 14. a 21. března jsme
se třídou navštívili DDM. Paní
Kubišová si pro nás připravila
drátovaného motýla. Motýla jsme
vyráběli z měděných drátků a barevných korálků. Nejdřív jsme
si drátkem udělali tvar motýla.
Potom jsme do křídel upevnili
korálky, aby motýl byl barevnější
a veselejší. Výrobek se může použít jako ozdoba.
Moc se nám to líbilo. Byl to
pěkně strávený čas.
Mgr. Jan Líkař
Lucie Pešlová, V. třída
k
INFORMACE Z ČINNOSTI DDM
Děti z tanečního kroužku,
sportovní gymnastiky a aerobiku
zvou všechny maminky, babičky
a ostatní veřejnost na své krátké vystoupení, které jim věnují
k svátku matek., které se bude
konat 6. května od 16:30 hodin
v tělocvičně ZŠ Smetanova
Pravidelná činnost zájmových
kroužků bude ukončena v prvním červnovém týdnu.
4. června se rozloučíme s dět-
d
ry
Vo
la
ry
Vo
la
•
er
ic
to l i c e • V i m p
at
ic
Ne
d ě t í a mlá
P ra ch
at
•
ům
e
e
P ra ch
e
Dům dětí a mládeže
ve Vimperku
e
•
d
D
d ě t í a mlá
Vimperské noviny 5/2011
ež
ům
ež
D
12 [email protected] tel. 388 402 264
•
Ne
to l i c e • V i m p
er
k
mi na Vodníku při oslavě Dne
dětí, na jejíž organizaci se podílíme.
V období letních prázdnin
jsou pro děti připraveny pobytové tábory na Lipně a městské
ve Vimperku. Přihlášky na letní
tábory jsou k dispozici v DDM
Vimperk, Smetanova 405 – telefon: 388 411 164.
Vyplněné přihlášky odevzdejte
nejpozději do konce května.
Velikonoční řemeslné trhy 2011 – tvořivá dílna a zdobení perníčků, textilní
dekorace.
Ples dechovky a mažoretek
Tradiční ples se konal 2. 4. 2011
v Cihelně ve Vimperku. Organizátorem akce byla Rada rodičů
při ZŠ TGM Vimperk a Sdružení
rodičů při ZUŠ Vimperk.
Krátce před dvacátou hodinou
ples zahájil slavnostním nástupem
Dechový orchestr ZUŠ Vimperk.
Za jeho hudebního doprovodu se
na parketě představily postupně
všechny mažoretkové skupiny.
Po slavnostním zahájení začala
k tanci a poslechu hrát skupina
Apollo. V půl jedenácté program
zpestřily opět mažoretky se svými sólovými vystoupeními, show
programem a sestavou s náčiním
pom-pom. Po necelé hodině, kdy
se opět tančilo a zpívalo, přišla
na řadu půlnoční překvapení.
Děvčata z mažoretek trochu postrašila svým vystoupením s upíří tematikou, dechovka pobavila
Ptačím tancem.
Ples pokračoval do pozdních
nočních hodin, podle slov účastníků i účinkujících se vydařil.
Mgr. Alžběta Rückerová
JARNÍ ÚSPĚCHY
MLADÝCH UMĚLCŮ ZE ZUŠ
V únoru se konala okresní kola
soutěže ZUŠ, kterou každoročně
vyhlašuje MŠMT. V letošním
roce se představili před porotami
mladí houslisté, kytaristé, klavíristé a akordeonisté.
Okresní kolo ve hře na klavír
a akordeon pořádala naše škola.
Domácí řádně využili známého
prostředí a vybojovali výborná
umístění. Ve hře na akordeon 6 x
1. místo s postupem a 2 x 2. místo. Klavíristé pak dosáhli ocenění
následovně: 4 x 1. místo s postupem, 5 x 2. místo a 1 x 3. místo.
Žáci hrající na strunné nástroje, tedy housle a kytaru, soutěžili
v Prachaticích. Jediní 2 naši zástupci v kategorii houslí vybojovali 1. místa s postupem. Kytaristky pak přivezly 2 x 1. místo
s postupem, 1 x 1. místo a 1 x 2.
místo. Ze všech těchto výsledků
je patrné, že si naši žáci vedli
znamenitě a zanechali za sebou
své kolegy z jiných ZUŠ našeho
okresu.
V měsících březnu a dubnu
se uskutečnila krajská kola výše
uvedených soutěží. Z Českého
Krumlova, kde soutěžili klavíristé přivezl Ondřej Červený 1. místo, Karolína Karasová 2. místo
a čestná uznání vybojovali Oldřich Szpuk a Alena Hradecká.
Akordeonisté měli svoje krajské kolo v Třeboni. Petr Podskalský, Petra Zíková, Josef Kouba,
Sabina Soukupová a Pavel Hédl
získali 2. místa a Martin Štrobl
se vrátil s 1. místem. Petr Podskalský navíc získal diplom pro
nejmladšího účastníka soutěže.
ZUŠ Písek byla pořadatelem
krajského kola hry na housle. Už
jen fakt, že se Kateřina Vaňková
a Jan Zelenka do Písku probojovali, byl velký úspěch. Odtud
si pak Kateřina přivezla čestné
uznání.
Poslední krajské kolo kytaristů, se uskutečnilo v Českých
Budějovicích. Michaela Vyskočilová i Nikola Nusková si přivezly
čestná uznání.
Na závěr několik zajímavostí.
Poprvé v historii naší školy se
probojovali žáci hrající na kytaru
do krajského kola. Dva zástupce
houslí jsme měli tak daleko po
asi 20 letech. Stejně tak výrazné
úspěchy akordeonistů na sebe
čekaly přes 20 let. Všichni výše
jmenovaní i nejmenovaní vzorně reprezentovali ZUŠ Vimperk
a patří jim veliké poděkování
stejně jako jejich učitelům. Kompletní výsledky soutěží najdete na
www.zusvimperk.cz.
Pavel Vališ,
ředitel ZUŠ Vimperk
FOTO: J. TLÁSKAL
Vimperské noviny 5/2011
tel. 388 402 264
Oblastní charita Vimperk
VIMPERŠTÍ SENIO,I
Vás srde2n4 zvou na
MÁJOVOU
VESELICI,
Květen – činnosti pro rodiny s dětmi
Adresa: Krátká 125 (1. patro), 385 01 Vimperk
kontakt: 739 739 886, e-mail: [email protected]
Služba pro rodiny s dětmi: PO-PÁ 7:30–9:00, 15:00–16:00 hod.
Máte problém?
Jsme tu pro Vás.
POMÁHÁME RODINÁM S DĚTMI VE VIMPERKU A OKOLÍ:
• pomáháme rodičům při výchově dětí,
• pomáháme při problémech
s prospěchem ve škole,
• nabízíme doprovod dětí do
školy, k lékaři,
• nabízíme podporu osob při
jednání na úřadech, ve školách,
• nabízíme pomoc v jakékoliv
obtížné situaci rodiny,
• pomáháme rodinám při zadlužení,
• pomáháme rodinám ohroženým sociálním vyloučením,
• poskytujeme potravinovou
pomoc rodinám v hmotné nouzi,
• nabízíme krizovou intervenci – jedná se o formu pomoci,
která je určená osobám v nepříznivé krizové situaci, při které poradíme a pomůžeme,
• nabízíme sociální terapii –
cílem je dosahovat žádoucích
změn v chování člověka i v jeho
sociálním okolí,
• odpolední klub – každé sudé
úterý od 13:00 hod. „Vařeníčko“,
které má za úkol naučit děti
správnému stolování a připravovat jednoduché pokrmy, každé
liché úterý bude pokračovat „Volňásek“ od 13:00 hod. a každý
čtvrtek od 13:00 hod. „Dílnička“,
kde budou děti tvořit různé výrobky.
DÁLE NABÍZÍME S NAŠIMI
ODBORNÍKY:
• konzultace s psychologem,
kurzy sebeřízení – pro předškolá-
ky i školáky kurzy pozornosti,
soustředění při výuce a domácí
přípravě, pokračovací kurzy pozornosti, komunikačních dovednosti, sebeprezentace – každý
čtvrtek od 15:00 hod.,
• konzultace se speciálním
pedagogem – pomoc dětem, které mají problémy s učením, chováním, rozpoznání poruch učení
a nabídka následného řešení, dále
v neposlední řadě nabídka logopedické prevence.
AKCE:
10. 5. 2011 Vimperský zámek
– návštěva muzea (od 13:00 hod.
do 14:30 hod.)
24. 5. 2011 Míčové hry na
hřišti (od 13:00 hod. do 14:30
hod.)
ČHAVE DEVLESTAR
Součástí naší služby je romský
taneční soubor Čhave Devlestar.
Zkouška souboru je vždy každé
úterý do 15:00 hod. do 18:00 hod.
INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ
Poskytujeme internetové poradenství na e-mailové adrese:
[email protected]
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI
Každé úterý od 10:00 hod. do
11:00 hod. pro děti ve věku od 1,5
roku do 3 let
[email protected] 13
která se koná v úterý
24. kv4tna 2011 od 14.00 hodin
ve spole2enském dom4
„CIHELNA“ ve Vimperku.
K tanci a poslechu hraje
hudební skupina „MRAMOR“.
O pYekvapení nebude nouze.
Vstupné 50 K2.
Bezbariérový vstup a pohyb po celém zaYízení.
Parkování na vlastním parkovišti.
Srde2n4 zveme i seniory našeho m4sta
a pYilehlých osad!
T_ŠÍ SE NA VÁS
PO,ADATELÉ!
Pojďte s námi
První letošní výlet Spolku na
ochranu šumavské přírody ve
Vimperku povede v sobotu 14.
května své účastníky z Malenic
po červené turistické značce do
Volyně. Po trase přibližně 7 km
dlouhé účastníky doprovodí Dušan Žampach. Účast veřejnosti je
možná na vlastní náklady a nebezpečí. Odjezd z Vimperka vlakem v 7:48, předpokládaný návrat
do Vimperka je po poledni.
Dušan Žampach
předseda spolku
Služba pro rodiny s dětmi je realizována z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu ČR,
z dotace Ministerstva kultury ČR,
z dotace Úřadu vlád a z příspěvku Města Vimperk.
Jedním z nejoblíbenějších turistických cílů v okolí Vimperka je Boubín.
FOTO: J. TLÁSKAL
14 [email protected] tel. 388 402 264
Rekondiční dny na Lipně
Ve dnech 10.-15. dubna 2011
strávili členové místní organizace
STP Vimperk v rámci Rekondičního pobytu dny plné rehabilitací. Do programu byly zahrnuty
kromě každodenního půlhodinového cvičení ve vodě a vířivky,
nadále byly do programu zahrnuty další z procedur jako masáž
v infra sauně. Vše pod odborným
vedením fyzioterapeutky M. Nedvědové. Členové využívali každé
chvilky mezi procedurami vycházkami do okolí Lipenské přehrady. V rámci možností vyjela
i skupinka na kolech. Ve středu
odpoledne měli členové možnost
pedikúry.
Zpáteční cesta byla zpříjemněna seznámením se s historií
Lipenské přehrady a provozem
vodní elektrárny Lipno I. a Lipno
II. Zajímavá byla také prohlídka
Kláštera ve Vyšším Brodě.
Za příjemně prožité dny na
Lipně děkujeme všem, kteří se
o nás vzorně starali.
Příští rok zveme nejen členy,
ale všechny, kterým nevadí aprílové počasí.
Motto ,,Ať je slunce nebo mráz,
pojedeme zas.“
Nadále v programu na měsíc
květen je zahrnut poznávací zájezd DOSTUPNÁ ŠUMAVA ve
středu 18. května 2011
Trasa zájezdu povede – Hartmanice, Velký Babylon, Stodůlky, Zhůří, Hůrka, Schwaldvalská
kaple,Rokyta Tříjezerní slať, Javoří pila, Modrava, Srní-Klostermannova vyhlídka, zpět do Vimperka. Cena pro členy Svazu TP
100 Kč. Ostatní 200 Kč. Odjezd
z Autobusového nádraží v 7:30
hodin a návrat do 17 hodiny
Hydroterapie ve Waldkirchenu
v sobotu 28. května 2011
Výbor MO STP Vimperk
Setkání pracovníků
Vážení přátelé, dovolujeme si
vás pozvat na přátelské setkání
spolupracovníků dnes již zaniklého podniku na výrobu prádla.
Domníváme se, že čas prožitý
v bývalých závodech nebyl jen
o práci, ale i o přátelství. Vaše
práce byla vždy vysoké kvality
a znala ji celé Evropa. Nechceme
posuzovat současný stav , ale do-
cela obyčejně si zavzpomínat na
své spolupracovníky.
Podařilo se zajistit příjemné
prostředí, kde bude i příjemné
potkat ty, se kterými jsme mnohdy neměli příležitost setkání
mnoho let.
Těšíme se na vaši účast, kterou
potěšíte.
Setkání se uskuteční dne
21. května 2011 v hotelu Zlatá
Hvězda ve Vimperku, předpokládaný čas zahájení: 14:00 hod.
Zároveň si vás dovolujeme požádat o šíření této pozvánky mezi
vám dostupné spolupracovníky
bývalého n. p. Šumavan. Děkujeme.
J. Uhříček
Vimperské noviny 5/2011
Start pátého ročníku
Již po páté se v pondělí 4. dubna 2011 slavnostně otevřela v galerii u Šaška výstava 30. dnů neziskového sektoru seniorů a osob
s handicapem.
Se svými službami se prezentovalo celkem 12 společností a organizací. Slavnostnímu
zahájení byli přítomni nejvyšší
zástupci města – pan starosta
Ing. Bohumil Petrášek, místostarostka Ing. Jaroslava Martanová,
vedoucí odborů kultury a cestovního ruchu PhDr. Miloš Beneš
a vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Mgr. Jana Korbelová. Přijeli i hosté z Prachatic,
Předsedkyně Asociace rodičů
a přátel postižených dětí paní
Hana Rabenhaubtová a vedoucí
Centra zdravotně postižených
Mgr. Hana Vlasáková
Paní místostarostka pozdravila
a vyzdvihla práci všech, kteří pracují s osobami jak postiženými,
tak i se seniory nejen v terapeutických dílnách. Poděkovala všem
lidem, kteří i přes svůj handicap
chtějí a jsou zapojeni do různých
činností, mají zájem se podílet na
rozvoji sebe samých. O kulturní
vystoupení se podělili klienti
STROOMu DUB s recitačním
pásmem, zatančil soubor Čhave devestar při oblastní Charitě
Vimperk. Své country vystoupení
zatančili a zazpívali klienti Sociální pohody z Javorníka.
Závěrem si všichni prohlédli prezentace výrobků v přísálí,
zakoupili výrobky se symboly
Velikonoc.
V rámci výstavy se konala ve
čtvrtek beseda s pracovnicemi
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Pracovnice odpovídaly přítomným na různé dotazy
týkající se možností v sociální
oblasti. Program svým vystoupením zpestřili žáci ZŠPaS ve
Vimperku a klienti Sociální pohody Javorník. V rámci besedy se
přítomní seznámili s produkty
firmy MEDICCO, které si i mohli
vyzkoušet při provozu.
S nabízenými službami společností se veřejnost měla možnost
seznámit v galerii U Šaška do
konce měsíce dubna.
Touto cestou patří poděkování městu Vimperk za podporu při
realizaci této výstavy, pracovníkům MěKS Vimperk za vstřícnost
nejen při instalování, ale i během
průběhu celé akce.
Velké poděkování patří všem
občanům, kteří přišli podpořit
tuto akci.
Výbor MO STP Vimperk
Vimperské noviny 5/2011
tel. 388 402 264
Zprávy z DOZP Javorník
LÁZEŇSKÝ POBYT
Ve dnech 9. − 13. března 2011
se zúčastnilo 20 uživatelů Sociální pohody, o. p. s., Domova pro
osoby se zdravotním postižením
Javorník lázeňského pobytu v Bechyni.
Naše cesta začala ráno budíčkem v 5:40. Po snídani jsme naložili zavazadla do autobusu, rozloučili se s ostatními a vyrazili.
V lázeňském domě „Olga‘‘
jsme se ubytovali do luxusně
vybavených pokojů. Následovala
lékařská prohlídka, která každému určila procedury a vymezila
jejich časový harmonogram.
Dopoledne jsme trávili na určených procedurách, odpoledne
jsme si uživali v bazénu a vířivce.
Dny byly pro nás fyzicky náročné.
Pokud si myslíte, že jsme chodili
brzy spát, není tomu tak. Na každý večer jsme si zajistili kulturní
program.
První večer jsme podnikli večerní procházku Bechyní. Druhý
a třetí večer jsme protančili. Nejdříve v rytmu country se skupinou „ Countrio‘‘, dále v duchu
60. let s hudebním doprovodem
DJ Mr. Driver. Čtvrtý večer byl
odpočinkový. Zpívali jsme za doprovodu kytarového dua Madam
Mici a Pedro.
V neděli jsme se nasnídali, předali pokoje, rozloučili se s ochotným a milým personálem. V 10
hodin jsme nasedli do autobusu
a vydali se domů.
Pobyt v lázních jsme si dokonale užili a velice se nám líbil.
Martina Vávrová,
Roman Serinek
JAVORNICKÝ SLAVÍK
Zbrusu nová aktivita první ročník soutěže „Javornický slavík“ se
konala dne 23. 3. 2011 v hotelu
„Krásná vyhlídka“ v šumavském
Javorníku. Pořádal ji DOZP −
Javorník Sociální pohoda,
o. p. s.. Soutěže se mohli zúčastnit uživatelé domovů pro osoby
se zdravotním postižením, a to
s vystoupením pěveckým nebo
tanečním.
Účast byla nečekaně vysoká.
Mezi soutěžícími bylo přihlášeno 9 žen v kategorii jednotlivců,
6 účastníků v mužské kategorii,
2 pěvecké a 3 taneční skupiny
ze 4 zařízení svého druhu.
Denní stacionář „Strom“ Dub
u Prachatic, zařízení „Petra“
z Mačkova, z Domova Libníč,
Centra sociálních služeb Empatie z Českých Budějovic a domácí „Sociální pohoda, o. p. s.“
z Javorníka.
Diváci shlédli v úvodním pěveckém představení děti ze Základní a mateřské školy z Vacova
pod osobním vedením ředitele
školy pana Jana Hartla.
Čestnými hosty byli obyvatelé
Domova pro seniory z obce Kůsov, které doprovázel pan ředitel
Ladislav Gál.
Sponzory akce byli Pekárna
Vacov, která poskytla občerstvení pro všechny zúčastněné, ceny
pro výherce zajistila firma „Milan
Dragoun“ ,potraviny „Jan Beneš“
a firma Euron.
Jako předseda poroty zasedl
pan Pavel Vališ, ředitel ZUŠ Vimperk. Uvádění se ujala paní Jana
Mrázková ze zařízení „Sociální
pohoda, o. p. s.“
Akce si svou úrovní v ničem
nezadala s podobnými soutěžemi talentů. Nervozita, líčidla, ladění strun jako před televizními
kamerami. A výkony? Všichni se
bavili a všichni si dobře uvědomili, že múza nenavštěvuje jen lidi
bez postižení.
Helena Čálková,
sociální pracovnice
[email protected] 15
Kontaktní centrum prevent
pomáhá i panu F.
Začátkem roku 2011 proběhlo
schválení strategie protidrogové
politiky ČR. Jejím hlavním cílem je také snížit rizika spojená
s užíváním drog. Rádi bychom
vám tedy jednu z možností naplňování této strategie ukázali
na příkladu klienta Kontaktního
centra Prevent (KCP).
Pan F. je 27letý muž s pestrou
minulostí. Drogy bere dvanáct
let. Začínal s alkoholem a cigaretami. Během studia na střední
škole začal přidávat snadno dostupnou marihuanu, díky které
se dostal do kontaktu s dealery
dalších drog (pervitin, heroin
atp.). Zhruba v 17 začal injekčně užívat pervitin. V současné
době nejvíce užívá heroin nebo
jeho uměle vyrobenou náhražku
(subutex). Vše užívá injekčně, je
na drogách závislý. V důsledku
užívání drog postupně nedostudoval, nepracuje, rodiče jej vyhodili z bytu na ulici, páchá trestnou činnost, neplatí zdravotní
ani sociální pojištění, má dluhy,
nemá vlastní doklady, nepobírá
žádnou z dávek sociálního zabezpečení, není registrován na úřadu
práce. Zhoršuje se jeho zdravotní
i psychický stav. Za trestnou činnost má vyměřen trest obecně
prospěšných prací, který zatím
nevykonává. Díky tlaku rodičů
vyzkoušel 2x pobytovou léčbu
v psychiatrické léčebně a terapeutické komunitě, ani jednou však
léčbu nedokončil a na vlastní žádost z léčby odešel. Sám zatím
nemá potřebu svou situaci týkající se užívání drog měnit.
Co s takovou situací můžeme
v Kontaktním centru dělat?
Zmírnit důsledky jeho rizikového chování a společenských
nákladů formou poskytování levných služeb. Vycházíme z předpokladu, že i takovýto člověk je
schopen na sobě i společnosti
páchat menší škody, než je nutné. Cílem služeb KCP je vyhledat
a udržovat v kontaktu uživatele
drog, kteří v současné době nechtějí měnit svůj dosavadní způsob života. Následně pak u nich
snižovat rizika spojená s užíváním drog tak, aby nás všechny
řešení tohoto problému stálo co
nejmenší finanční prostředky
(např. odvody z daní). Služby
nabízíme do doby, než klient
dospěje do fáze, kdy bude chtít
svůj život změnit společensky
přijatelným způsobem – ideálně
abstinovat od drog.
Panu F. proto hlavně nabízíme:
poradenství (aby pan F. nenakazil
sebe nebo někoho ze svého okolí některou z infekčních chorob,
aby jeho tělo vydrželo v relativně
zachovalém stavu, aby nemusel
zbytečně vyhledávat nákladnou
lékařskou péči); výměnu injekčních stříkaček; orientační test na
výskyt infekčních nemocí (HIV,
žloutenky typu B, C); základní
zdravotní ošetření (panu F. byly
ošetřeny menší rány; sociální práce (informace a nabídka asistence
při jednání s úřady, hledání práce,
ubytování); zprostředkování léčby (také díky našim intervencím
pan F. nastoupil do první léčby).
Dále nabízíme poradenství pro
rodiče, příbuzné, známé uživatelů drog. Matka pana F. nás kontaktovala při jeho prvním pokusu
o umístění do léčby, v rámci poradenství jí byly sděleny veškeré
informace týkající se zneužívání
drog, byla s ní probrána jejich
aktuální situace v rodině a poskytnuta podpora a ocenění za
dosavadní zvládání situace.
Služby KCP zabraňují šíření
nebezpečných infekčních onemocnění mezi klienty, ale i mezi
drogami nezasaženou populaci.
Kontaktní centra motivují klienty ke změně jejich rizikového
chování. Prozatím jde o jedinou
použitelnou a efektivní metodu,
jak pracovat s skupinou uživatelů
drog, kteří prozatím nechtějí svůj
rizikový způsob života měnit.
Díky zaměření našich služeb na
společensky nepopulární cílovou
skupinu jsou často naše služby
společností vnímány negativně.
Rádi bychom tento pohled změnili např. i prostřednictvím výše
uvedených informací.
Kontakt:
Mgr. Daniel Randák
vedoucí zařízení KC Prevent
Strakonice a Prachatice
Netradiční pohled na věž zámku.
FOTO: J. TLÁSKAL
16 [email protected] tel. 388 402 264
SLOVÍČKO FARÁŘE
Milý Petře, zrcadlo našich zrad
Milý Petře,
když ti píšu, myslím znovu na onen večer, kdy stál Ježíš před soudem a byl pak odsouzen k smrti a ty ses na dvoře ohříval u ohně.
Tam jsi ho zapřel.
Sázím se, že když jsi zradil Ježíše, pak přestože jsi byl tak blízko
u ohně, aby ses zahřál v nočním chladu, mrazilo tě na celém těle
a u srdce. Vždyť když někdo miluje, ale uvědomí si, že chybil, srdce
mu zledovatí!
Proléval jsi slzy, když sis uvědomil, cos udělal, protože je pravda,
co o tobě píše Heinz: „Petr nezapírá Ježíše z pouhé zbabělosti. Nikdy
se neprojevil jako zbabělec. Nechybí mu charakter, ochabuje jeho
víra.“
Ježíš přece věděl, že ho zapřeš, a přece ti chtěl jednoho dne odhalit
tvé poslání a řekl ti: „Petře, na tobě zbuduji svou církev.“ Pro Ježíše,
pro ostatní učedníky, pro křesťany všech dob jsi vždycky představoval
víru, měl jsi vůdčího ducha. A přece jsi zradil Mistra. Proč? Snad
proto, že Bůh, který neponechává nikdy nic náhodě, chtěl nám tvým
prostřednictvím říct, že přes naše slabosti nás miluje nekonečnou
láskou.
Milý Petře, když uvažuji o tom, co se ti přihodilo, myslím na naši
křehkost, na naši malověrnost, na naši omezenou lásku k Bohu, na
naše sobecké zájmy.
Naše víra, často zárodečná, nás často vede k tomu, abychom si
vytvořili „boha“ k svému užívání a konzumování nebo morálku přizpůsobitelnou každé situaci. Jsme jako ty, Petře, když zapíráme Ježíše v malých nebo velkých životních zkouškách, při kterých by zralá
víra vnukala naopak naprostou důvěru v Boha, jistotu, že za onou
otřesnou nebo dramatickou událostí chce nám dát Bůh znamení
milosrdenství.
Milý Petře, tvá zrada mi také připomněla a trochu oživila, co cítil
Ježíš při tvém zapření. Také toto utrpení mělo být zřejmě součástí
jeho pašijí.
Biblická moudrost nás napomíná: „Přítel je poctivý, i když tě zraňuje, nepřítel tě klame, i když tě líbá... Přátelit se s kdekým je ke
škodě; kdo však miluje, přilne víc než bratr.“
Jaké hluboké zklamání, jakou hořkost a sklíčenost v sobě pociťujeme, když shledáme, že jsme byli zrazeni, obelstěni někým, s kým nás
pojilo hluboké přátelství!
Ale Ježíš tě neodsoudil, dokonce tě měl i nadále rád. Když máme
někoho rádi, milý Petře, nedovedeme přát zlo tomu, kdo nám je působí. Jakmile máme nenávistné pocity vůči někomu, koho milujeme
a kdo nám ublížil, je to známka, že naše láska nebyla pravá, že to
nebylo upřímné přátelství.
Je doba, kdy se mají dokázat city mezi osobami, láska, úcta, náklonnost. Sirachovec říká: „Přítel tě miluje za každé okolnosti, je to
bratr v den protivenství.“
Milý Petře, také nám se stává jako tobě, že milujeme přítele, a přece ho zapřeme. Ale důležité je, abychom uměli uznat své křehkosti
a snažili se je odstranit. Díky za tvé slzy lítosti a za pokání! Poučil
jsi mě, že naděje nikdy nepřestává, že se hodí vždy a pro všechny.
Bezpečná naděje z vědomí, že Někdo nás bez ohledu na naše viny
miluje.
Z materiálů na www.vira.cz sestavil P. Michal Pulec
Vimperské noviny 5/2011
Blahopřejeme
Občané Vimperska, kteří oslavili v dubnu životní jubilea:
Alois Beneš
Jiří Svoboda
Pavel Hraníček
Vlasta Kalousová
Walter Spiegel
Marie Borovková
Ivan Braum
Vojtěch Kopf
Ivan Icha
Ludmila Nováková
Marie Ouředníčková
Karel Nový
Otto Fontán
Anna Tobischová
Jan Valdman
Rosemarie Bartošová
Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.
O mlouváme se panu Jaroslavu Hryzbylovi, za chybné uvedení jeho jména v dubnovém čísle Vimperských novin
Jana Lukelová, matrikářka
Léto pod Sudslavickou lípou
Nově upravená naučná stezka Sudslavický okruh láká nové zájemce jejichž počet se hlavně o víkendu podstatně zvýšil. Spolu s tím se
zvyšuje počet kulturních a zábavních akcí a tak uvádíme přehled těch,
které proběhnou v letošním roce.
11. června
Koncert dechové kapely Babouci
začátek 15:00 hodin, občerstvení perfektní, při horším počasí ve stanech
16. července
VI. setkání heligonkářů a harmonikářů
představí se kolem 30 účinkujících z jihočeského regionu – Tábor, Písek, Klatovsko, Praha
začátek 14,30 hodin, konec v nočních hodinách
23. (30.) července Veterán pohár – VIII. ročník v soutěži hasičů
6. srpna
Posezení s Pěčňovankou
Od 14:00 hodin, vynikající hudba, zpěv a tanec při
výborném občerstvení pana Míry Smoly
O úspěch všech akcí se plně stará majitel mlýna pan Vanický, který
už od jarního období upravuje prostranství a parkovací místa pro návštěvníky. Spolu s ostatními pořadateli se těší na hojnou účast.
Vojtěch Kohout, nejst.
Vimperské noviny 5/2011
tel. 388 402 264
[email protected] 17
Kulturní přehled MěKS
J O H N O VA 2 2 6 , V I M P E R K
pondělí 2. 5. 2011, 18:00 hodin, předsálí MěKS Vimperk
VERNISÁŽ ABSOLVENSKÝCH PRACÍ
ZUŠ VIMPERK
sobota 7. 5. 2011, 19:00 hodin, sál MěKS Vimperk
DIVADLO STUDNA: HEUREKA
Vydejme se na 80 minutovou dobrodružnou cestu s velmi
vybranou společností napřič dějinami. Dopravni prostředek važici
něco přes půl tuny připominajici chvilemi obři sud, katedralu či
obchodni galeru, by nam mohl závidět i baron Prašil. K výpravám
za dobrodružstvím patří také bojové scény, chvilky smíchu
i mrazivého napěti, chvilky na zamyšlení i spousta otázek
a odpovědí, které necháme na vás. Na cestu s námi zveme nejen
dospělé věkem, ale také ty školou povinné, kteři dosahli alespoň
dvanáctého roku věku.
Divadelni představeni, vstupne 90 Kč.
pondělí 16. 5. 2011, 15:00 hodin, sál MěKS Vimperk
ZASTUPITELSTVO MĚSTA VIMPERKA
středa 4. 5. 2011, 20:00 hodin
SPRÁVCI OSUDU
Romantický / Sci-Fi,USA, 2011, 106 min
Režie: George Nolfi, hrají: Matt Damon, Emily Blunt,
Anthony Mackie, Shohreh Aghdashloo, Michael Kelly.
Věříte na náhodu? Nebo na osud? A co když je to všechno
úplně jinak?
úterý 10. 5. 2011, 20:00 hodin
DĚCKA JSOU V POHODĚ – FK
středa 16. 5. 2011, 13:00 hodin, sál MěKS Vimperk
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Závěrečná část letošní semestru vzdělávacího cyklu pro seniory.
neděle 22. 5. 2011, 14:00 hodin
Zámek Vimperk – kaple
ZAHÁJENÍ ROŽMBERSKÉHO ROKU
VE VIMPERKU
Slavnostní zahájení, představení celého projektu, představeníi akcí
a nabidky jednotlivych podnikatelů.
GALERIE U ŠAŠKA
Drama / Komedie USA, 2010, 106 min
Režie: Lisa Cholodenko, hrají: Julianne Moore, Mark
Ruffalo, Annette Bening, Mia Wasikowska, Josh Hutcherson,
Vtipný a energický portrét moderní rodiny,níž jsou postupně
definovány, přehodnoceny a pak znovu formulovány rodinné
vztahy.
středa 11. 5. 2011, 20:00 hodin
SVĚTOVÁ INVAZE
Animovaný, Rodinný, Fantasy , USA, 2011, 116 min
Režie: Jonathan Liebesman, hrají: Aaron Eckhart, Michelle
Rodriguez, Bridget Moynahan, Michael Peña.
Co kdysi bylo jen fantazií, stane hroznou realitou. Země je
napadena neznámými silami.
ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ ZUŠ VIMPERK
KINO Šumava Vimperk
úterý 3. 5. 2011, 20:00 hodin
EROTIKON – FK, P-100
Drama / Romantický / Poetický / Psychologický, Československo,
1929, 85 min
Režie:Gustav Machatý,
hrají: Karel Schleichert,
Ita Rina, Olaf Fjord,
Theodor Pištěk, Charlotte
Susa, Luigi Serventi.
Legendami opředené opus
magnum Gustava Machatého.
sobota14. 5. 2011, 17:00 hodin
GROMEO A JULIE
Komedie / Romantický / Francie / 1969 / 84 min, dabing
Režie: Pierre Étaix, v českém znění: Jan Dolanský, Tereza Bebarová,
Pavel Liška, Tatiana Vilhelmová, Petr Rychlý, Petr Oliva
Nový animovaný komediálně-dobrodružný snímek o trpaslících
18 [email protected] tel. 388 402 264
Vimperské noviny 5/2011
úterý 17. 5. 2011, 20:00 hodin
IMAGINÁRNÍ LÁSKY – FK
Drama / Romantický, Kanada, 2010, 95 min
Režie: Xavier Dolan, hrají: Monia Chokri, Niels Schneider,
Xavier Dolan, Louis Garrel
Rozpoutané vášně, očekávání, smutek, ponížení a nakonec samota.
7. 5. 2011 od 20:00 hodin
JAKSI TAKSI
Vystoupení legendární neopunkové kapely.
středa 18. 5. 2011, 17:00 hodin
RANGO
Animovaný / Akční / Dobrodružný, USA, 2011, 107 min, dabing
Režie: Gore Verbinski
Než si začal říkat Rango a vybájil si spoustu mýtů o svých
hrdinských kouscích, obýval chameleon v havajské košili
prostorné terárium.
sobota 21. 5. 2011, 20:00 hodin
VARIETÉ
Drama / Muzikál / Romantický, USA, 2010, 119 min
Režie: Steve Antin, hrají: Christina Aguilera, Cher, Stanley
Tucci, Kristen Bell, Cam Gigandet,
The Burlesque Lounge má dny své slávy za sebou.
úterý 24. 5. 2011, 20:00 hodin
NORSKÉ DŘEVO – FK
Drama / Romantický, Japonsko, 2010, 133 min
Režie: Anh Hung Tran, hrají: Ken‘ichi Matsuyama, Rinko
Kikuchi, Kiko Mizuhara, Tetsuji Tamayama
Filmová podoba knižního bestselleru Haruki Murakamiho.
sobota 25. 5. 2011, 20:00 hodin
KRÁLOVA ŘEČ
Historický / Drama, Velká Británie / Austrálie / USA, 2010,
118 min
Režie: Tom Hooper, hrají: Colin Firth, Geoffrey Rush,
Helena Bonham Carter, Guy Pearce
Země stojí na prahu 2. svět. války a potřebuje silného vůdce.
úterý 31. 5. 2011, 20:00 hodin
ČERNÁ LABUŤ – FK
Drama / Thriller / Mysteriózní, USA, 2010, 108 min
Režie: Darren Aronofsky, hrají: Natalie Portman,
Mila Kunis, Vincent Cassel, Barbara Hershey
Fascinující a mrazivá cesta do nitra mladé baleríny,
která se kvůli své vytoužené roli stane až děsivě dokonalou.
KD CIHELNA
16. 5. 2011, 19:00 hodin
DROBNOSTI
MILANA DROBNÉHO s YVETTOU SIMONOVOU
Program plný starých evergreenů, ale také vzpomínka na M.
Chladila díky duetům O nás dvou, Teď už je ráno, Děti z Pirea,
Santa Anna Maria… Koncert je zpestřen i různými zážitky ze
života obou umělců, kteří právem patřili mezi pilíře 70. a 80. let
československé populární scény.
13. 5. 2011 od 20.00 hodin
KISS PÁRTY LIVE
Diskotéka s moderátory Kiss Rádia Jižní Čechy.
20. 5. 2011 od 20.00 hod.
NEON FOX
Koncert triphop – psychedelic kapely z Brna.
21. 5. 2011 od 14:00 hodin
SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ
BÝVALÝCH ZAMĚSTNANCŮ ŠUMAVANU
ZIMNÍ STADION
7. 5. 2011 od 9:00 hodin
MČR V MAŽORETKOVÉM SPORTU
ZUŠ
9. 5. 2011, 18:00 hodin, sál ZUŠ Vimperk
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Absolventský koncert žáků z oddělení bicích nástrojů, el. kytary
a el. kláves.
12. 5. 2011, 18:00 hodin, sál ZUŠ Vimperk
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
16. a 17. 5. 2011 14:00 – 17:00 hodin
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
17. 5. 2011, 18:00 hodin, sál ZUŠ Vimperk
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
18. května 18:00 hodin sál ZUŠ Vimperk
ABSOLVENTSKÉ VYSTOUPENÍ
Absolventské vystoupení žáků literárně-dramatického oboru
Damián (Anna Burianová, Zuzana Kubíčková, Erik Ernest).
19. 5. 2011 18:00 hodin, sál ZUŠ Vimperk
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Absolventský koncert Nikoly Frühaufové a Lindy Simetové – kytary.
4. 6. 2011
Pohádkový les
Pohádkový les v areálu U Sloupů, pořádá Penzion Šumavous
23. – 26. 5. 2011, 16:00 – 18:00 hodin
ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ
Vimperské noviny 5/2011
tel. 388 402 264
[email protected] 19
Léto pod Boubínem 2011
datum
čas
typ
akce
detail
místo
11. 6.
14:30
slavnost
Rožmberské pivní slavnosti
Tradiční setkání milovníků piva
KD Cihelna – zahrada
18. 6.
14:00
hudba
20 let Dech. orchestru ZUŠ Vimperk
ZUŠ Vimperk, Berit, mažoretky
KD Cihelna – zahrada
25. 6.
20:30
hudba
Hudební léto
Smeykal & Dvořáček
Arkády
26. 6.
20:30
film
Letní kino Vodník
Tobruk
Vodník
2. 7. – 9. 7.
20:30
hudba
Letní kurzy žesťů
Letní kurzy žesťů
MěKS
2. 7.
20:30
film
Letní kino Vodník
Babel
Vodník
3. 7.
15:00
divadlo
Vimperský kašpárek
Já to jsem:Eliščiny pohádky
Arkády
8. 7.
20:30
hudba
Hudební léto
Pub Animals + The Spankers
Arkády
9. 7.
20:30
film
Letní kino Vodník
Bestiář
Vodník
10. 7.
15:00
divadlo
Vimperský kašpárek
Divadlo Studna: princ Jaromil
Arkády
11. 7.
20:00
film
Letní retrospektiva klubových fi lmů
Kurz negativního myšlení
Kino Šumava
12. 7.
20:00
film
Letní retrospektiva klubových fi lmů
Když se muž vrací domů
Kino Šumava
13. 7.
20:00
film
Letní retrospektiva klubových fi lmů
Domů na Vánoce
Kino Šumava
14. 7.
20:00
film
Letní retrospektiva klubových fi lmů
Všude dobře, proč být doma
Kino Šumava
společnost
Setkání dřevosochařů
Rožmberkové
Arkády
11. – 15. 7.
15. 7.
18:00
hudba
Hudební léto
Garden Party – Milli trio + Kititi
Arkády
15. 7.
20:00
hudba
Parkán
Hudební léto
KD Cihelna – zahrada
16. 7.
20:30
film
Letní kino Vodník
Kill Bill
Vodník
17. 7.
15:00
divadlo
Vimperský kašpárek
Buchty a loutky: Žabák Valentýn
Arkády
22. 7.
20:30
hudba
Hudební léto
Jan Budař a Eliščin band
Arkády
23. 7.
20:30
film
Letní kino Vodník
Kill Bill 2
Vodník
23. 7.
20:00
divadlo
ČOJČ
Tvrz Schwarzenberg
MěKS
24. 7.
15:00
divadlo
Vimperský kašpárek
ŠUS: Barbucha
Arkády
29. 7.
20:30
hudba
Hudební léto
Slávek Janoušek & Luboš Vondrák
Arkády
30. 7.
20:00
30. 7.
20:30
31. 7.
15:00
5. 8.
20:30
6. 8.
20:30
film
Hudební léto
Na strunách napříč staletími
sv. Bartoloměj
Letní kino Vodník
Obsluhoval jsem anglického krále
Vodník
divadlo
Vimperský kašpárek
Divadélko Kuba: Pasáček vepřů
Arkády
hudba
Hudební léto
Jazoo
Arkády
Letní kino Vodník
Jánošík – pravdivá historie
Vodník
film
6. 8.
14:00
slavnost
Bitva na Wintembergu
Šermíři opanují vimperský zámek
Arkády
7. 8.
15:00
divadlo
Vimperský kašpárek
O kohoutkovi a slepičce
Arkády
12. 8.
20:30
hudba
Hudební léto
Traband
Arkády
13. 8.
20:30
film
Letní kino Vodník
Zkrocená hora
Vodník
13. 8.
20:30
hudba
Hudební léto
Odpoledne pro každého
Letní areál KD Cihelna
14. 8.
15:00
divadlo
Vimperský kašpárek
Mimotaurus: Dloušiby
Arkády
hudba
Hudební léto
Son Caliente
Arkády
20:30
film
Letní kino Vodník
2Bobule
Vodník
20. 8.
20:00
audio
Poslech duchovní hudby
Alfred Schnittke
sv. Bartoloměj
21. 8.
15:00
divadlo
Vimperský kašpárek
Studio Dell´Arte: Sněhurka
Arkády
26. 8.
20:00
hudba
Hudební léto
Rock bez hranic
Hotel Zlatá Hvězda
19. 8.
20. 8.
27. 8.
20:30
film
Letní kino Vodník
Edith Piaf
Vodník
27. 8.
10:00
slavnost
Šumavské řemeslné trhy
Řemesla bez hranic
Zámek
27. 8.
10:00
slavnost
Rožmberský Vimperk
Rožmberský Vimperk
Zámek
27. 8.
14:00
hudba
Setkání harmonikářů
Šumavský korbel
Arkády
17. – 18. 9.
památky
Dny evropského dědictví
20. – 23. 9.
film
Naturvision
Mezinárodní fi lmový festival
Vimperk
MěKS, Hotel Zlatá hvězda
20. – 23. 9.
film
Naturvision
Filmový festival o zvířatech a přírodě
MěKS, Hotel Zlatá hvězda
Změna programu vyhrazena! Kontakt: MěKS Vimperk, tel.: 388 413 800, [email protected]
20 [email protected] tel. 388 402 264
i
TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ
STŘEDISKO
VIMPERK
nám. Svobody 42
385 01 Vimperk
Otevírací doba:
po – pá 9:00 – 11:30 hod.,
12:30 – 16:00 hod.
SLUŽBY:
• prodej map, pohlednic, brožur,
suvenýrů,
• internet pro veřejnost –
v provozní době TIS,
• kopírování, scannování, kroužková vazba, laminování,
• informace o historických
a kulturních památkách Vimperska a Šumavy,
• informace o přírodních a technických památkách Vimperska
a Šumavy,
• kontakty na ubytování a stravování,
• zajišťování provozu Minimuzea Zlaté stezky a Městské
zvonice – otvírací doba v provozní době TIS; po dohodě
s referentkou TIS,
• infobox,
• dětský koutek (bez hlídací
služby),
• neprodejní výstava broušeného
a pískovaného skla,
Kontakt:
tel.: 388 402 230
fax: 388 414 822
[email protected]
www.info.vimperk.cz
Služby
Nejmenší fotbalisté Šumavanu Vimperk
slaví další úspěch
KNIHOVNA
Nádražní 274, tel.: 388 411 457
Výpůjční doba pro dospělé:
po, čt 10:00 – 11:30 hod.
12:30 – 18:00 hod.
st
12:30 – 16:00 hod.
Výpůjční doba pro děti:
po, st 12:30 – 16:00 hod.
út
12:30 – 17:00 hod.
Internet: ve výpůjčních hodinách pro dospělé.
MUZEUM
Zámek, tel.: 388 411 506
Otevřeno: úterý až neděle
Od 9:00 do 16:00 hod.
Poslední prohlídka v 15:30 hod.
Stálé expozice: příroda, knihtisk,
sklářství a historie.
Výstavy: 467 dní na cestě kolem
světa a Stavebnice Merkur.
ZÁMEK
Prohlídky v sobotu a v neděli
Od 10:00 do 16:00 hod.
Každou celou hodinu, poslední
prohlídka v 15:00 hod.
BOHOSLUŽBY
kostel Navštívení Panny Marie:
út – 18:00 hod., pá – 18:00 hod.
so – 18:00 hod. – tichá adorace
ne – 8:30 hod.
BOHOSLUŽBY
Evangelická církev metodistická,
Misijní stanice Vimperk
Každá neděle, kromě 1. neděle
v měsíci, Hotel Anna, 10:00 hod.
CENTRUM STROOM DUB
O. P. S.,
centrum sociálních služeb pro
tělesně a mentálně postižené
Dub 26, 384 25 Dub
tel. 388 328 159
e-mail: [email protected]
Další informace o službách
hledejte na www.vimperk.cz
a vimperk.eu
Novinky v prodejním sortimentu
TIS Vimperk
Vzhledem k blížící se letní
sezóně jsme se rozhodli rozšířit
prodejní sortiment našeho Turistického informačního střediska.
Běžně prodávané zboží, jako
jsou mapy, pohlednice, turistické známky, magnety Šumavy,
dárkové balení Krále Šumavy
atd., doplní pro letošní rok veselé
tužky, propisky a frisbee.
Vimperské noviny 5/2011
Kromě nového zboží máme
pro návštěvníky připravenu sběratelskou lahůdku: turistickou
známku Rožmberský rok 2011,
razítko Rožmberského roku a Turistický pas, kde je uvedeno 24
nejvýznamnějších míst spjatých
s rodem Rožmberků.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Kolektiv TIS
První dubnovou sobotu uspořádal fotbalový oddíl TJ Šumavan
Vimperk turnaj v sálové kopané
„O Jarní pohár“, který byl určen
pro úplně nejmenší fotbalisty
ročníku 2005 a mladší. Turnaj se
konal v tělocvičně ZŠ Smetanova. Pozvání přijaly týmy FC Písek
a SK Dynamo České Budějovice.
Turnaj byl dvoukolový. V každém
kole se utkal každý s každým.
Hrálo se 2 x 15 minut. Vítěze
turnaje potom určil celkový počet bodů z obou kol, který každý
tým získal.
Vimperští benjamínci po
senzačním úspěchu v Dobřichovicích, kde zvítězili a za sebou nechali Pražské týmy Slavie
a Boheminas 1905, chtěli vyhrát
i domácí turnaj.
A hned v prvním zápase dokázali, že si skvělou formu z Dobřichovic přivezli zpět do Vimperka,
když hned od začátku vlétli na
svého prvního soupeře z týmu
FC Písek. Od začátku zápasu měli
vimperští herní převahu a bylo jen
otázkou času, kdy otevřou skóre.
Zápas skončil výsledkem 6:0 pro
Vimperk.
Hned po ukončení prvního zápasu vimperští po 5minutové pauze nastoupili proti ambicióznímu
týmu SK Dynama Č. Budějovice.
Protivník měl výškovou převahu
a byl i fotbalovější než první soupeř. Když hned ve druhé minutě
prostřelil Jardu Uhlíka, vimperským trenérům a všem fanouškům zatrnulo. Ale benjamínci se
nepoložili. Nakonec zápas skončil
11:4 pro domácí fotbalisty, když
Petr Benda nastřílel neskutečných 8 branek.
První kolo turnaje vimperští
s přehledem vyhráli, když souboj
mezi Dynamem Č. Budějovice
a FC Písek skončil 10:4 pro Dynamo.
Ve druhém kole se Šumavan
Vimperk nejprve utkal opět s týmem z Písku, který měl za sebou
již první zápas druhého kola
s Dynamem. Vimperk pokračoval v dobrých výkonech a přes to,
že trenéři zkoušeli náhradníky,
zvítězili 5:0 pro domácí.
V posledním zápase turnaje
se Šumavan utkal opět s týmem
z Českých Budějovic. V utkání
zazářil brankář Šumavanu Jarda
Uhlík, který svým výkonem donutil k potlesku i trenéra soupeře.
Ostatní hráči Vimperka se nechali výkonem svého brankaře strhnout a svým výkonem dokazovali,
že tréninkový plán je trenéry nastaven správným směrem. Zápas
skončil 5:2 pro Vimperk.
Vimperským se již podruhé
podařilo zvítězit v turnaji věkové
kategorie minipřípravek ročníků
2005 a mladší, aniž by prohráli.
Na druhém místě skončil tým
SK Dynama České Budějovice, na
třetím místě FC Písek. Nejlepším
hráčem turnaje byl vyhlášen hráč
Dynama Matěj Bělohlav, nejlepším střelcem turnaje vimperský
Petr Benda, nejlepším brankařem
vimperský Jaroslav Uhlík. Nejlepším hráčem domácího týmu byl
vyhlášen Martin Willmann.
Dalším turnajem, kterého se
benjamínci Šumavanu Vimperk
zúčastní, bude turnaj „O Velikonoční pohár“, který pořádá ve své
sportovní hale tým FK Vlčata Soběslav dne 23. 4. 2011. Vimperští
se pokusí o „zlatý hattrick“. Turnaje se v kategorii žáků ročníku
2004, zúčastní i družstvo FC Lvíčata Vimperk.
Sestava Šumavanu Vimperk:
Uhlík – Willmann, Benda, Pergler, Paletář, Kurz, Kecskés, Kopolovič, Kliment, Dvořák, Chalupný, Hanko, Sedláček, Sova.
M. Willmann
Šumavan Vimperk – oddíl kopané – děkuje Všem ponzorům,
kteří se podíleli na nákupu časomíry na vimperské hřiště,
zvláště pak panu Jiřímu Formánkovi staršímu.
Download

Vimperské noviny