Vimperské noviny
Vydává město Vimperk
10/2012 • Ročník XVII • Zdarma
Shrnutí roku 2012 po změnách
s vydáváním e-OP a e-Pasů
Vážení občané, jistě jste zaznamenali změny související s vydáváním nových občanských průkazů a především cestovních dokladů po skončení platnosti zápisů
dětí v cestovním pasu rodiče.
Na základě novely zákona
o cestovních dokladech může
každý občan, a to bez ohledu na
svůj věk, od 26. 6. 2012 překročit
státní hranice pouze s platným
cestovním dokladem, tj. s platným cestovním pasem, Dnem
1. 1. 2012 se nově vydává i dětem
bez ohledu na jejich věk. O této
skutečnosti jsme vás informovali ve čtvrtém čísle Vimperských
novin podrobným článkem, v pátém čísle Vimperských novin informačním letákem Ministerstva
vnitra ČR, reportáží, kterou vysílala kabelová televize Epigon,
a celoplošně podobné reportáže
jste sledovali téměř denně ve večerních zprávách vašich televizorů.
Jelikož náš úřad disponuje
pouze jediným zařízením na
pořizování žádostí o vydání nového cestovního pasu, a vzhledem k velkému nárůstu žadatelů
o vydání cestovního pasu, který
za poslední 2 roky vzrostl o 97 %,
prodloužily se v měsících spojených s dovolenou a prázdninami
čekací doby před kanceláří cestovních dokladů. Žadatelé, kteří
žádost o vydání nového cestovního pasu nechali „na poslední
chvíli“, nečekali na vyřízení déle
než 2 hodiny. Z tohoto důvodu
nebylo nutné na našem úřadě
zavést dočasný sobotní provoz
dotčených agend.
S přihlédnutím ke skutečnosti, že průměrná doba na pořízení
1 cestovního pasu činí 15 minut
(snímání obrazu obličeje, snímání
otisků prstů), čtyřčlenná rodina
zabere kancelář cestovních pasů
na 1 hodinu. Děkujeme občanům
za trpělivost a pochopení.
Nepatrný nárůst žádostí o vydání nového e-OP zaznamenala
i agenda občanských průkazů,
avšak s přihlédnutím, že náš úřad
disponuje opět pouze jediným
zařízením na pořizování žádosti
o občanský průkaz a skutečnosti,
že se prodloužila doba potřebná
na pořízení jedné žádosti (nově
se také pořizuje obraz obličeje)
na vydání nového e-OP, jsou i zde
čekací doby delší než v posledních
letech před novelou zákona o občanských průkazech spojených
s vydávání e-OP, avšak nikterak
zásadně.
Jak jsem se již zmiňoval výše,
náš úřad disponuje pouze jediným zařízením na pořizování
žádostí o vydání cestovních pasů
a jediným zařízením na pořizování žádostí o vydání občanských
průkazů. Tato situace není zapříčiněna naším úřadem, ale vzhledem k velikosti našeho správního
obvodu více těchto zařízení od
Ministerstva vnitra ČR nedostaneme. Stejně tak náš úřad neovlivní výši správních poplatků.
Ta je pevně stanovena zákonem
o správních poplatcích. Zákonem
stanovená lhůta na vyhotovení
nového cestovního pasu a občanského průkazu je 30 dní, avšak
tyto doklady jsou připraveny pro
předání o něco dříve (v zimních
měsících se tato doba pohybuje
okolo 14 dní, avšak v letních měsících bývá tato doba až 25 dní).
Z tohoto důvodu plánuje Odbor
vnitřních věcí informovat občany
prostřednictvím webových stránek úřadu, že doklady podané
určitého dne a všechny žádosti
podané před tímto datem jsou
připraveny k vyzvednutí. Spuštění této služby proběhne během
měsíce října tohoto roku.
Závěrem předpokládám, že
tento rok skončil největší nápor
o vydání cestovních pasů spojený s možností vycestovat do zahraničí, týkající se převážně dětí
mladších 15 let a příští rok už to
bude jen lepší. M. Vácha,
referent Odboru vnitřních věcí
Termín zastupitelstva:
15. 10. 2012 od 15.30 hod. v MěKS Vimperk.
Je zavedení prohibice krok správným směrem? Nebo se tímto nařízením omezí
výroba legálních výrobcům a zvýší zisky nelegálních?
Služby na vlně pohody
Vážení občané, vážení klienti
České pošty, dlouholetá historie
naší pošty má nezastupitelné
místo v nabídce poštovních služeb našim klientům, zákazníkům. Nabídka našeho porfolia
služeb v současné době převyšuje
nabídky služeb ostatních institucí
města Vimperka. O to více mne
mrzí, že se k mým uším dostávají
informace o nespokojenosti s některými činnostmi apod.
Ve funkci vedoucí pracuji 5 let
a mým cílem je připravit veškeré
služby, které nabízí v současné
době Česká pošta tak, aby plně
odpovídaly potřebám a spokojenosti našich zákazníků, klientům
– vám občanů. V první řadě budeme chtít upravit pracovní dobu
pro veřejnost. Analýzy ukázaly,
že největší nápor veřejnosti u nás
na poště je mezi 15 – 17 hodinou
odpoledne. Úpravu, kterou jsem
připravila od 1. 9. 2012 rozšiřuje
počet otevřených přepážek právě
v tuto dobu. Proto od 1. 9. 2012
bude pracovní doba pro veřejnost
následující:
Pondělí–pátek 8.00–17.00 hod.
Sobota
8.00–10.00 hod.
Pro budoucí období budu velice ráda, když Vaše připomínky,
podněty, příspěvky, náměty
či kritické připomínky budou
směřovány přímo ke mě, k mým
uším.Uvedené jsem ochotna přijímat jak v písemné formě, telefonické formě, eventuálně v rámci
osobního setkání. Jsem přesvědčena, že toto pomůže vzájemné
spolupráci – neboť pošta a její
služby patří zejména Vám vimperským občanům.
Těším se na spolupráci.
Marcela Bromová,
vedoucí pošty Vimperk
tel.: 388 411 102, 776 696 554
Drobné příspěvky je možné vhodit do pokladniček umístěných
v turistickém informačním středisku, ve farním kostele nebo
v kanceláři MěKS. Větší obnos
peněz je možné složit v turistickém informačním středisku,
v MěKS nebo zaslat na účet:
107-2907470237/0100.
Aktuální stav sbírky: 2 530 Kč
Uzávěrka dalšího čísla bude 15. 10. 2012 v 15 hodin.
Vimperské noviny 10/2012
[email protected] 388 402 264
Zprávy z Rady
Rada dne 27. 8. 2012
• provádí změnu rozpočtu na rok 2012 dle předloženého návrhu:
změnu ve výdajích rozpočtu v částce 144 302 Kč (RO č. 51); navýšení
objemu rozpočtu na celkovou částku 162 811 tis. Kč (RO č. 52–č. 54),
• rozhodla zadat zakázku na stavební práce „Vimperk, areál bývalých
kasáren v ulici Špidrova – demolice objektu na p. č. 1225/34 a výstavba
parkoviště na p. č. 1225/34 a 1225/80“ a jmenuje hodnotící komisi ve
složení – členové komise: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče,
Josef Mistr, Petr Květoň, Ing. Petr Bednarčík, náhradníci: Ing. Jaroslava
Martanová, Ing. Václav Kokštein, Alena Szabová, Marcela Kobrová,
Ing. Jaroslav Zámečník,
• rozhodla zadat zakázku na stavební práce „Vimperk, areál bývalých kasáren v ulici Špidrova – rekonstrukce infrastruktury“ a jmenuje
hodnotící komisi ve složení – členové komise: Ing. Bohumil Petrášek,
Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Petr Květoň, Ing. Petr Bednarčík, náhradníci: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Václav Kokštein, Alena Szabová, Marcela Kobrová, Ing. Jaroslav Zámečník,
• rozhodla uzavřít smlouvu s ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, Praha 4
o poskytnutí finančního daru na realizaci další etapy obnovy v objektu
kaple Panny Marie Lurdské v Hrabicích,
• rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene k umístění stavby „Veřejné osvětlení Sudslavice“ spočívající v uložení nového podzemního kabelového
vedení VO a pro budoucí opravu a údržbu této stavby na parcele KN č.
406/1 v k. ú. Výškovice u Vimperka s jejím vlastníkem,
• souhlasí s odprodejem kalendáře „Vimperk objektivem minulosti
2013“ vimperským knihkupectvím, papírnictvím a trafikám za cenu
65 Kč včetně DPH/ks; kalendáře budou prodávány na fakturu na základě předchozí objednávky, a to při minimálním počtu 6 ks,
• rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi obdarovaným městem
Vimperk a darujícím Ing. Martinem Paštikou o poskytnutí finanční
částky, která bude využita na pořádání a propagaci kulturních akcí
v rámci oslav 700 let vimperské větve Zlaté stezky ve městě Vimperk,
• souhlasí s předloženým zadáním veřejné výzvy na podání nabídky
na veřejnou zakázku „Dodávka systému policových regálů pro Městskou knihovnu Vimperk II“.
Rada dne 3. 9. 2012
• schvaluje ceník pro Zimní stadion na sezónu 2012/2013,
• schvaluje Pokyny pro vedení účetních dokladů příspěvkovými organizacemi,
• rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k umístění stavby „Přeložka vodovodu
v rámci stavby Okružní křižovatka na silnici II/145“, spočívající v právu
města Vimperk jako oprávněného uložit nový vodovodní řad a práva
přístupu pro budoucí opravu a údržbu této stavby na parcele KN č. 1107
v k. ú. Vimperk s jejím vlastníkem.
Rada dne 10. 9. 2012
• rozhodla uzavřít licenční smlouvu s Ochranným svazem autorským pro zajištění veřejné produkce s reprodukovanou hudbou na akci
„Odpadové dny“ ve Vimperku dne 22. 9. 2012,
• rozhodla uzavřít licenční smlouvy s Ochranným svazem autorským pro zajištění veřejné produkce s reprodukovanou hudbou a živé
veřejné hudební produkce v rámci festivalu Natur Vision 2012 ve dnech
18.–21. 9. 2012,
• rozhodla neposkytnout finanční příspěvek na údržbu lyžařských
stop obci Horská Kvilda,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 2 500 Kč TJ Šumavan Vimperk, oddílu stolního tenisu, na částečnou úhradu nákladů
spojených s pořádáním turnaje „O zlatou vánočku“ dne 15. 12. 2012.
Příspěvek bude použit na úhradu nákladů za nákup věcných cen a úhradu nájmu tělocvičny,
• rozhoda nominovat do komise pro konkurzní řízení na místo ředitele Základní školy praktické ve Vimperku jako člena s hlasem poradním PhDr. Miloše Beneše,
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je veřejná
zakázka malého rozsahu na stavební práce „Vimperk, ulice K. Weise
– oprava chodníku před č. p. 390–392“ mezi městem Vimperk a společností GSI INVEST s. r. o., Na Hroudě 3317/22, 101 00 Praha 10.
Nové kontakty na Úřad práce
Od 5. 9. 2012 došlo na Úřadu
práce, kontaktním pracovišti
Vimperk ke změně telefonních
čísel. Jsou uvedena v tabulce. Na
původní telefonní čísla je možné
Mgr. Jitka Bednarčíková
Ing. Miroslav Holub
Jitka Veverková
Lenka Soukupová
Vendulka Petrášková
dovolat se do konce roku 2012.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Jitka Bednarčíková,
vedoucí KoP Vimperk
Vedoucí kontaktního pracoviště
Ref. zaměstnanosti
Ref. zaměstnanosti
Ref. zaměstnanosti
Ref. zaměstnanosti
Ref. NSD – SSP,
Jana Ludvíková, Bc.
příspěvek na péči, dávky pro OZP
Ref. NSD – SSP,
Hana Hiršlová
příspěvek na péči, dávky pro OZP
Ref. NSD – SSP,
Pavel Schröder, Bc.
příspěvek na péči, dávky pro OZP
Ref. NSD – SSP,
Jaroslava Hrabáková
příspěvek na péči, dávky pro OZP
Ref. NSD – SSP,
Helena Švihelová
příspěvek na péči, dávky pro OZP
Ref. NSD – podatelna,
Jitka Cimbalová
příspěvek na péči, dávky pro OZP
Kateřina Bandíková, DiS., Bc. Ref. NSD – hmotná nouze
Zelenková Božena, Bc.
Ref. NSD – hmotná nouze
Václava Tobischová, DiS., Bc. Ref. NSD – hmotná nouze
950 153 410
722 761 793
950 153 474
950 153 473
950 153 472
950 153 471
950 153 481
950 153 486
950 153 485
950 153 482
950 153 483
950 153 484
950 153 489
950 153 487
950 153 488
I přes nepřízeň počasí se přišlo podívat na představení systému nakládání
s odpady ve Vimperku velké množství lidí.
Zrcadla
V
e městě jsou na nebezpečných nebo nepřehledných místech umístěna zrcadla. Mají svůj nepopiratelný význam, jen někteří řidiči
se do nich nepodívají a přednost nepřednost zkusí to. Říkají tomuto
sportu „zběsilá kola“. Někdy máte pocit, že si musí připadat nesmrtelní.
Alespoň podle způsobu divoké jízdy.
Ve městě jsou ale další místa, kde by zrcadla byla opravdu nutná.
Ani opatrná jízda vás totiž neuchrání od nechtěné srážky s jiným vozidlem. Mám na mysli silnici nad starou Jitonou směrem na Hajnou Horu
a v ulici Karolíny Světlé, kde sjíždíte dolů a dáváte přednost zprava.
Jenže tam nevidíte, proto to risknete. Mohlo by se stát, že zde strávíte dlouhou dobu a dáváte stále přednost. Rozjedete se a zprava úplně
náhodou jede auto. Máte hotovo a vyděláno. Zde by rozhodně zrcadlo
pomohlo nejvíce. Druhé takové místo, kde opravdu nic nevidíte a jedete
takzvaně naslepo, je sjezd ke staré Jitoně. Jednou už jsem upozornil na
rozbité zrcadlo a bylo ihned po otištění mého příspěvku vyměněno.
Proto doufám, že i v tomto zmíněném případě bude jednáno neprodleně. Předem děkuji.
Karel Beránek
Vimperské noviny 10/2012 tel. 388 402 [email protected]
Oznámení o době a místě konání voleb Běh pro Paraple ve Vimperku
Starosta města Vimperk podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů oznamuje:
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 12. října 2012
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
Místa konání voleb
Volební okrsek č. 1
Volební místnost: ZŠ T.G.M., ulice Pražská 167, Vimperk (v parku)
Pro voliče bydlící: 1. máje č. p. 3, Brantlova, Inocencova, Jirchářská,
Kaplířova , Kostelní, Na Baště, Na Stráni, Nám. Svobody, Pasovská,
Pivovarská, Podzámčí, Purkártova, Rožmberská, Steinbrenerova, Svornosti, U Lázní, Zahradní, Zámek, Zlatá stezka.
Volební okrsek č. 2
Volební místnost: ZŠ T.G.M., ulice Pražská 167, Vimperk (v parku)
Pro voliče bydlící: Družstevní, Hraničářská, Na Vyhlídce, Pod Homolkou, Slunečná, Špidrova, Větrná, místní části: Bořanovice, Boubská,
Pravětín, Veselka.
Volební okrsek č. 3
Volební místnost: ZŠ T. G. M., ulice 1. máje 268, Vimperk
Pro voliče bydlící: 1. máje č. p. 68, 74, 108, 115, 126, 128, 138, 144, 182,
195, 222, 248, 249, 250, 268, 314, 315, 610, Boženy Němcové, Boubínská, Brigádnická, Hájná Hora, Hřbitovní, Husova, Jiráskova, Johnova,
K. Světlé, Krátká, Na Výsluní, Nad Stadiónem, Nádražní, Nerudova,
Pražská, Rückerova, Tovární, Žižkova.
Volební okrsek č. 4
Volební místnost: ZŠ T. G. M., ulice 1. máje 268, Vimperk
Pro voliče bydlící: 1. máje č.p.211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 269,
286, 294, 326, Karla Weise, Sklářská, místní části: Arnoštka, Klášterec,
Korkusova Huť, Lipka, Michlova Huť, Skláře, Solná Lhota, Sudslavice,
Vnarovy, Výškovice.
Volební okrsek č. 5
Volební místnost: ZŠ, ulice Smetanova 405, Vimperk
Pro voliče bydlící: 1. máje č. p. 40, 48, 50, 122, 147, 187, 188, 200, 253,
333, Čelakovského, Klostermannova, Palackého, Smetanova.
Volební okrsek č. 6
Volební místnost: ZŠ, ulice Smetanova 405, Vimperk
Pro voliče bydlící: K Rokli, Mírová č. p. 406, 407, 408, 409, 410, 421,
422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 437, 438, 476, 504,
Luční, Pod Pekárnou.
Volební okrsek č. 7
Volební místnost: ZŠ, ulice Smetanova 405, Vimperk
Pro voliče bydlící: Mírová č. p. 432, 433, 434, 435, 436, 453, 454, 455,
456, 457, 458, 459, 460, SNP, Pod Hrabicemi, místní části: Cejsice,
Hrabice, Křesanov, Modlenice, U Sloupů.
Voliči bude umožněno hlasování poté, když prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták,
v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního
práva. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise neumožní hlasování.
K zajištění pořádku a důstojného hlasování ve volební místnosti je
každý volič povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební
komise.
Ve Vimperku dne 17. 9. 2012
Ing. Bohumil Petrášek,
starosta
Občanské sdružení Stanislavy
Chumanové společně s Centrem
Paraple, městem Vimperkem
a městskou organizací Svazu
tělesně postižených navázali na
tradici Běhu pro Paraple a uspořádali v sobotu 15. 9. ve vimperském sportovním areálu Vodník
benefiční akci Běh pro Paraple.
Každý, kdo se rozhodl svou
účastí v běhu na 100 m Centrum Paraple podpořit, zaplatil
startovné 150 Kč a dostal tričko
s vtipem. Děti za startovné 40 Kč
dostaly placku s vtipem. I přes
nepřízeň počasí činí výtěžek ze
startovného 13 903 Kč, šek na
3 000 Kč věnovala BH nemocnice Vimperk a 1 200 Kč utržilo Centrum Paraple za prodej
ve svém propagačním stánku.
K běhu se zaregistrovalo téměř
120 běžců, které přišla podpořit řada přihlížejících. Na startu
se vedle závodníků všech věkových kategorií objevili zástupci
vimperských firem a institucí.
V programu nechyběla ani exhibice dobrovolných hasičů, šermířů v plné zbroji, či mažoretek,
jejichž vystoupení si návštěvníci
během odpoledne vskutku užívali. Děti si po odběhnutí tratě
mohly namalovat perníček ve
tvaru paraplete, důkladně pro-
zkoumat výzbroj a výstroj dobrovolných hasičů a k dispozici byl
i malý bazének plný kuliček. Celý
odpolední program byl příjemně
orámován hudební produkcí dechové hudby při místní ZUŠ.
Obecně prospěšná společnost
Centrum Paraple pomáhá lidem
ochrnutým po poškození míchy
následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich
rodinám překonat těžkou životní
situaci a najít cestu dál. V České
republice zasáhne úraz s poraněním míchy každý týden do života
čtyř lidí. Musí začít znovu. Jinak.
Na vozíku. Centrum Paraple jim
pomáhá již od roku 1994.
Kontakt:
Centrum Paraple, o. p. s.
Kateřina Jungbauerová
[email protected]
Tel.: +420 274 771 478.
Mobil: +420 774 980 918
www.paraple.cz
Můžete přispět zasláním dárcovské SMS:
DMS PARAPLE na číslo
87 777 nebo DMS ROK PARAPLE na číslo 87 777 – jednorázově, případně každý měsíc po dobu
jednoho roku vám bude odečteno
30 Kč a Centrum Paraple získá
27 Kč.
Kateřina Jungbauerová
Charita děkuje
dne 8. září 2012 v Prachaticích
na podporu pečovatelské služby.
Díky nim a dalším sponzorům
se nám podařilo získat touto akcí
10 046 Kč. Výtěžek bude věnován
na nákup pohonných hmot pro
terénní pečovatelskou službu.
Ještě jednou děkujeme!
Oblastní charita Vimperk děkuje Dechovému orchestru ZUŠ
Vimperk pod vedením kapelníka
pana Petra Staňka a Mažoretkám
Klapeto Vimperk při ZŠ TGM pod
vedením Mgr. Alžběty Rückerové
za vystoupení bez nároku na odměnu na benefiční akci, kterou pořádala Oblastní charita Vimperk
A
d
Pozvánka
Mgr. Dana Marková,
ředitelka Oblastní charity
Vimperk
c
Již II. setkání pracovníků bývalých
Tiskáren n. p. Stráž Vimperk,
se koná v sobotu 27. října 2012 od 18 hodin
v sále hotelu Zlatá hvězda ve Vimperku.
Setkání tentokrát zpříjemní kapela Bédy Šísla.
Srdečně vás všechny zveme.
b
Případné informace a dotazy podají:
Dušan Fiala 606 548 682,
Josef Fitti Jiroušek 723 540 016.
E
Vimperské noviny 10/2012
[email protected] 388 402 264
Pijeme, pijeme, pijeme… čaj!
Třídíme odpad – 9. díl –
Zpracování tříděného skla
V minulém díle jsme si nastínili proces recyklace skla ve
sklárnách. Základní podmínkou
pro recyklaci skla je jeho správné
třídění již v domácnosti. Dotřiďování v úpravnách je velmi nákladné. I proto se znovu objevují
na ulicích kontejnery na bílé sklo,
do kterých je možné odkládat jen
bílé, čiré sklo. V praxi to jsou jen
sklenice od potravin a lahve od
nápojů. Tabulové sklo, i když je
na první pohled čiré, se chemicky blíží sklu barevnému a do
kontejnerů na bílé sklo nepatří.
Podobné to je i s některými jinými druhy skla. Drátosklo nebo
skla z aut nepatří do kontejnerů
na sklo vůbec. Jejich recyklace je
odlišná a je výhodnější, sbírají-li
se např. přes autoservisy. Důvodem pro oddělený sběr bílého
a barevného skla je zejména skutečnost, že ze směsi bílého a barevného skla lze vyrobit jen sklo
barevné, bílé nikoliv. A protože
bílého skla se vyrábí skoro stejně
jako barevného, je potřeba i podobné množství bílého skla.
Recyklací skla se v České republice zabývají sklárny v Dubí
a v Kyjově, přičemž obě vyrábějí
zejména obalové sklo. Opětovná
výroba skla však není jedinou
možností, jak odpadní vytříděné
sklo využít. V Krupce u Teplic
byla otevřena nová továrna na
výrobu tepelných izolací ze skleněných vláken. Skleněný prach se
používá i jako plnidlo do obkladaček, na dlažby nebo při výrobě
umělého kamene. V některých
případech mohou obroušené
skleněné střepy sloužit jako drenážní materiál místo štěrku.
Možnost použití odpadního skla
je tedy velmi rozmanitá a široká.
Základní podmínkou jeho dalšího využití je však jeho třídění
v domácnostech. O tom, že se tak
opravdu děje, svědčí stále větší
množství sebraného skla.
Průměrný občan Jihočeského
kraje vytřídí ročně 7,5 kg skla!
Více než 4,5 tisíce tun skla tak
neskončí na skládkách odpadů,
ale je předáno ke zpětnému využití. To potvrzuje, že třídění
odpadů má smysl!
Příště o recyklaci papíru.
Marie Hejlková,
Odbor ŽP
Jak lze využít nefunkční zářivky?
1
Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé lineární či
úsporné zářivky k recyklaci.
Ale proč vlastně a jaký je jejich
další osud?
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se
od roku 2005 zabývá neziskový
kolektivní systém EKOLAMP.
Recyklace nefunkčních zářivek
má dva velmi rozumné důvody.
Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou
rtutí, která je v těchto výrobcích
v malém množství obsažena. Při
vyšších koncentracích může tato
jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné
materiálové využití, jež u zářivek
v současnosti dosahuje 85–87 %.
Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Obyvatelé našeho města mohou nefunkční zářivky zdarma
odevzdávat ve sběrném dvoře ve
Sklářské ulici nebo v obchodě při
nákupu nových výrobků. Ze sběrných míst je EKOLAMP sváží do
specializovaných recyklačních
firem, v nichž jsou pro opětovné
použití ze zářivek získávány pře-
devším kovy, plasty, sklo a rtuť.
Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě,
např. pro součástky jízdních kol.
Recyklované plasty jsou dobrou surovinou pro zatravňovací
dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu využívána
v průmyslové výrobě. Sklo se
používá jako technický materiál
nebo v některých případech i pro
výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMP
se ročně recyklují miliony zářivek
a výbojek. Stále ale velké množství zářivek končí v koši. Právě
vy můžete pomoci tuto situaci
změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami
dočtete na www.ekolamp.cz.
EKOLAMP, a. s.
Polozelené čaje
Časný podzim vybízí k pití čajů
tmavších barev. Chladná rána
si žádají čaj pro zahřátí. Teplá
odpoledne pak čaj pro pohodu
a povzbuzení. Ideálním čajem
pro rozmary babího léta je čaj
polozelený – oolong, jenž poskytuje nálevy světlých i tmavších
barev. Rozsáhlá kategorie polozelených čajů (oolongů) představuje několik stovek čajů, jež jsou
charakterizovány různou mírou
oxidace (20 – 70 %), rozdílným
zpracováním listu (list rolovaný
do čajinek nebo jen lehce pokroucený) a odlišnými postupy
při dalších rozhodujících výrobních operacích (zejména při tzv.
„pečení“). Běžně rozeznáváme
oolongy s malou oxidací, jež se
svým vzhledem a barvou nálevu
blíží čajům zeleným, a se střední
až velkou oxidací, kdy se čaje mohou svými projevy blížit až čajům
černým.
Jedním z nejslavnějších polozelených čajů je Tie Guan Yin
(Tchie-kuan-yin) – Železná bohyně milosrdenství, který se na
trhu vyskytuje v různých variantách zpracování i stáří. Objevení
tohoto čaje osvětluje prastará legenda: Kdysi v minulosti se jakýsi
venkovan Wej, v okrese Ša-sien ve
středu provincie Fu-ťien, obětavě
staral o chrám s železnou sochou
bohyně Kuan-jin. Bylo mu líto
chátrajícího chrámu a zanedbané
sochy, neměl však žádných prostředků na opravu, pouze dobré
srdce a pracovité ruce. Pálil tedy
pravidelně v chrámu kadidlo
a poklízel. Jedné noci se mu bohyně zjevila ve snu a jako vděk za
jeho úsilí mu poradila, kde hledat
poklad. Měla pouze jednu podmínku. Až bude poklad nalezen,
musí se o něj podělit s ostatními
lidmi z vesnice. Jaké bylo Wejovo překvapení, když na určeném
místě u chrámové polorozpadlé
zdi nenašel nic kromě jediného
malého čajového výhonku. Ne-
věděl co si počít, aby rostlina nezahynula. Dělal vše pro její dobré
prospívání. Netrvalo to dlouho.
Z rostlinky se stal keřík a pak
statný keř. Wej z něj sklidil velké
množství lístků, jež po zalití horkou vodou poskytovaly lahodný
nápoj opojné vůně a podmanivých chutí. Wej nezapomněl
na svou povinnost rozdělit se
s ostatními vesničany. Společně
pili božský nápoj, rozmnožili keř
a začali jej pěstovat. Naučili se
lístky zpracovávat na čaj a dali
mu jméno Kuan-jin. Zanedlouho s ním slavili velké úspěchy na
blízkých i vzdálených trzích. Jelikož pěstováním a prodejem čaje
velmi zbohatli, nechali chrám bohyně Kuan-jin celý opravit a sochu pozlatit. Chrám stojí dodnes
a jejich potomci se k bódhisattvě
chodí nejen modlit, ale hlavně
děkovat za vzácný dar, za jeden
z nejlepších čínských oolongů.
Babí léto je zřejmě jediným obdobím roku, kdy se mohou potkat
vyznavači odlišných druhů čajů
nad šálkem čaje ze stejné čajové
skupiny. Mohou tak pít čaj stejný, a přesto velmi odlišný. Mohou
pít oolongy, tj. čaje polozelené či
„polofermentované“ dle nepříliš
přesné definice českých norem.
Richard Simet
a Ing. Zdeněk Nepustil
Pojďte s námi
Poslední letošní sobotní výlet Spolku na ochranu šumavské přírody na Kvildu 13. 10. 2012 bude tradičně spojen se šumavským
gruntováním. Po trase účastníky doprovodí Mgr. Dana Zývalová.
Potřebný materiál (pytle) bude připraven. Účast veřejnosti je možná na vlastní náklady a nebezpečí. Odjezd linkovým autobusem
z Vimperka v 8.45. Sraz ostatních zájemců v 9.30 přímo na Kvildě;
předpokládaný odjezd zpět autobusem v 13.05 hod. Tomu, kdo si
bude chtít ten den v okolí Kvildy užít, odjíždí poslední autobus
v 15.30.
Dušan Žampach, předseda spolku
Vimperské noviny 10/2012 tel. 388 402 [email protected]
České menšinové hnutí ve Vimperku
Pro paměť občanů i národa
Motto: Všechny naše kroky musí
vésti láska k národu a jeho štěstí.
Josef Kajetán Tyl
A takových lidí jako pan Churavý bylo víc. Uvedu jeden příklad
z mnohých. Pan Josef Mašek,
okresní školní inspektor, jeden
z iniciátorů myšlenky připomenout dávné události v menšinovém hnutí ve Vimperku jako reakci na politické události současnosti, nesmírně vzdělaný člověk
ovládající vedle němčiny i latinu,
se hluboce zajímal o historii své
obce na Domažlicku, napsal její
podrobné dějiny. Patřil do řady
písmáků, zabýval se šumavskými
bájemi a pověstmi, pro potřeby
vzpomínkových oslav zpracoval
brožurku s názvem Historická
vzpomínka, je autorem vynikající
knihy Paměti o školách a učitelích na Prachaticku, knihu, která
by měla být v knihovně každého
učitele v našem okrese. Svým poctivým životem a svou činností
se pan Mašek řadí vedle významných osobností minulosti, jako
byl Jan Fr. Svoboda píšící o vývoji
oblastí národnostní, kulturní
a školské na Šumavě. Pan Mašek
patřil k vlastencům typu pana
Chromého. Za svoji práci na brožurce nepožadoval žádnou odměnu. I jeho činy vedla láska k národu, pracoval pro jeho štěstí.
Později po oslavách byl za tyto
své postoje krátce před důchodem
zbaven funkce, bylo mu dovoleno
učit malé pacienty v nemocnici.
(Podobně se vedlo i Josefu Černochovi, který byl zbaven funkce,
krátce učil a pak byl ze školských
služeb propuštěn.)
Škoda, že se pan Mašek nedožil
konce totalitního režimu. Zemřel
17. dubna 1987.
Bylo by možné vzpomenout
i dalších statečných učitelů, např.
Pana Viléma Tláskala nebo pana
učitele Josefa Hodouše.
Vraťme se ale k popisovaným událostem. Zásluhou pana
Františka Chromého byly oslavy
zachráněny, takže 30. září 1969
mohla být v jedné ze tříd české
menšinové školy slavnostně otevřena výstava dokumentů a fotografií spolu s ukázkami prací
žáků vimperských škol. Hosty
a návštěvníky přivítal předseda
organizačního výboru pro vzpomínkové oslavy Josef Černoch.
V pátek 3. října se uskutečnil
v hotelu Zlatá hvězda kulturněspolečenský večer. Vystoupil na
něm taneční soubor vedený pí He-
lenou Musilovou a tancem Česká
beseda. K poslechu i tanci hrál
taneční orchestr pod vedením
pana Františka Kováře, ředitele
Lidové školy umění. Večer měl
vysokou společenskou a kulturní
úroveň., všechna místa ve velkém
sále Hvězdy byla obsazena.
Druhý den, v sobotu 4. října,
se v 10.00 konalo v obřadní síni
MěstNV uvítání vzácných hostů
(15 bývalých žáků, mezi jinými
i 67letá paní Anežka Tůmová
z Klatov) předsedou MěstNV.
panem Jindřichem Hájkem. Bývalí žáci menšinové školy i organizátoři vzpomínkových oslav
se podepsali do Pamětní knihy
a všichni obdrželi na památku
dar knihu pana Josefa Maška
Paměti o školách a učitelích na
Prachaticku. Po slavnostním přijetí se v restauraci hotelu Hvězda podával slavnostní oběd za
přítomnosti předsedy MěstNV
Jindřicha Hájka, členů organizačního výboru v čele předsedou
Josefem Černochem, vzácných
hostů, bývalých žáků menšinové
školy. Po obědě následovala beseda, v jejímž úvodu vystoupil Josef
Mašek, který přítomné seznámil
s historií města a školství v něm
a odpověděl na řadu dotazů. Na
závěr příjemného posezení poděkoval pan Prepsl z Teplic Šanova jménem všech pozvaných
za skvělé přijetí, starostlivost
a členům organizačního výboru
za jejich nezištnou práci.
Večer v 19.30 začal společenský kulturní večer v hudební škole, ve kterém vystoupili nejen její
žáci, ale také žáci všech škol všeobecně vzdělávacích. Program měl
celkem 27 čísel. Zazněly housle,
klavír, recitace (básně Jaroslava
Seiferta), zajímavé pásmo ze Slabikáře spisovatele Josefa Škvoreckého připravil se svými žáky
profesor Jiří Horák (později také
ze školských služeb propuštěný).
Vynikající úroveň mělo vystoupení pěveckého souboru 6.–9.
ročníku II. ZDŠ pod vedením
pana učitele Jindřicha Řeřábka.
Přeplněný sálek hudební školy
přijal program s velkým kladným
ohlasem.
V závěrečný den vzpomínkových oslav, v neděli 5. října,
koncertovala za velké pozornosti
publika v dopoledních hodinách
v městském parku dechová hudba
pod taktovkou Františka Kováře,
ředitele LŠU.
V 10.00 byla na budově bývalé České menšinové školy ve
Vimperku slavnostně odhalena
pamětní deska. Program byl následující:
1. Československá státní hymna zazpívaná dětským pěveckým
souborem II. ZDŠ za řízení pana
učitele Jindřicha Řeřábka.
2. Slavnostní projev k odhalení
pamětní desky měl školní inspektor pan Josef Mašek.
3. Projev předsedy MěstNV ve
Vimperku pana Jindřicha Hájka.
4. Odhalení pamětní desky na
budově školy.
5. Národní písně v podání pěveckého souboru II. ZDŠ za řízení
pana učitele Jindřicha Řeřábka.
6. Závěrečné slovo k odhalení
pamětní desky k 60. výročí České
matiční menšinové školy Josefa
Černocha, předsedy organizačního výboru.
Čestnou stráž v průběhu odhalování desky drželi členové
skautské organizace ve Vimperku
(později rozpuštěné) a pionýři. Po
skončení slavnosti proběhlo před
vchodem do budovy fotografování účastníků, bývalých žáků
školy.
Závěr autora vzpomínky:
Vzpomínkové oslavy splnily
přes všechny obtíže, překážky
a svízele svůj smysl. Upozornily
na historickou událost ve Vimperku na přelomu 19. a 20. století, vrátily se ke kořenům národní
vzájemnosti. Přiblížily velké národně záchranné práce v pohraničních oblastech Čech a Moravy.
Především upozornily na region
města Vimperka a jeho okolí. Připomněly občanům, jak probíhalo
upevňování národní identity vedoucí později k české státnosti,
oživily jejich paměť. Navíc měly
napřímit páteř všem, kteří se
obávali o osud naší republiky po
vpádu vojsk Varšavské smlouvy
v čele s jednotkami Sovětského
svazu 21. srpna 1968.
Uzavírám vzpomínky myšlenkou vypsanou jako motto v knize
mého přítele Josefa Maška Paměti
o školách a učitelích na Prachaticku: „Má-li vlast naše milá dokonalého, věrného a plného dějepisu
své minulosti dočkati, nestane se
zajisté dříve, dokud paměti jednotlivých míst, jež v minulosti
na obecné věci mocněji působily,
v známost nepřejdou!“
Tolik pro paměť a poučení nejen občanům Vimperska.
Josef Černoch,
promovaný pedagog v. v.,
bývalý ředitel školy
ve Vimperku
Vyhlášením výsledků dětské výtvarné soutěže byl zakončen letošní ročník
filmového festivalu Naturvision. Foto: L. Drenčeni
Vimperské noviny 10/2012
[email protected] 388 402 264
Očima Jaroslava Pomezného
• Po úspěchu na mistrovství
ČR horských kol v Peci pod Sněžkou bodovali bikeři vimperského
Gymnázia, jezdící v dresu České spořitelny Junior Specialized
MTB týmu, také v letošním ročníku Českého poháru horských
kol. Ve finálovém závodě, který se
jel v Koutech n. Desnou na trati,
která svým profilem a náročností
patří mezi nejtěžší v ČR, ovládli
svoji kategorii, když zvítězil Martin Stošek, druhý skončil Jan Vastl, desátý Luděk Šeller a třináctý
Filip Kubín. V juniorkách obsadila Markéta Drahovzalová šestou
příčku. Svěřenci trenérů Jiřího
Lutovského a Vojtěcha Huříka
dominovali i v celkovém hodnocení Českého poháru. V první
desítce skončilo pět borců, včetně vítěze Jana Vastla a stříbrného
Martina Stoška.
• V neděli 16. 9. se v rámci
seriálu 5 x Vimperkem konal již
21. ročník „Běhu do vrchu Vodník“. Pěkné slunečné počasí přilákalo do vodnického areálu více
jak stošedesátku běžců všech
věkových kategorií. Pro nejmenší připravili pořadatelé ze Ski
klubu Šumava tratě 100 až 300
metrů. Kategorie mladších žáků
až po muže absolvovaly táhlé
lesní stoupání k vysílači dlouhé
1 300 metrů, které řádně prověřilo jejich fyzické síly a běžecké
umění. S nástrahami náročné
trati se v kategorii mužů nejlépe
vypořádal Miroslav Rypl z Dukly
Liberec, v ženách Šárka Grabmüllerová ze Ski klubu Šumava. Traťový rekord, který drží v mužích
od roku 2011 časem 6.29 Martin
Chlada, v ženách, letošní vítězka Šárka Grabmüllerová časem
7.58,6 z roku 2010 letos nebyl
pokořen, a tak vyhlášené finanč-
ní prémie za překonání rekordů
zůstaly pořadatelům.
• Rakouské Alpy, oblast Solné komory, byly cílem zájezdu,
který ve dnech 13.–14. 9. pořádal
vimperský Senior klub. Zamračená obloha a vytrvalý déšť byly
průvodci prvního dne, v Alpách
je dokonce přivítal i první sníh,
ale to nic neubralo na dobré náladě šestačtyřicítky seniorů, kteří
směřovali do malebného městečka Hallstatt, vtěsnaného do kamenného břehu stejnojmenného
jezera. Po jízdě lanovkou navštívili nejstarší solný důl na světě,
který je ještě v plném provozu.
Ve štolách 100 metrů pod zemí
se seznámili se vznikem solných
ložisek, historií a technikou těžby včera a dnes. Stojí za zmínku,
že podzemní chodby měří přes
30 km a ročně se zde vytěží přes
jeden milión 300 tisíc tun soli.
Zajímavostí je, že v minulosti
zdejší „bílé zlato“ putovalo po
vodě do Lince a Pasova a odtud
větvemi Zlaté stezky do Čech.
Návštěva dolu byla vlastně malým připomenutím letošního
700. výročí vimperské větve Zlaté stezky. Další seniorské kroky
směřovaly do přírodní rezervace
Lesní potok, známé malým a velkým vodopádem. Zvláště „velký“
všechny uchvátil množstvím
Velký vodopád v přírodní rezervaci Lesní potok.
vody valící se do stometrové
hloubky. Druhý den následovala
prohlídka Hallstattu, starých poschoďových domků, náměstíčka,
kostelíků doslova nalepených na
skále. Závěr pobytu v Solné ko-
moře patřil sedmikilometrové
procházce kolem jezera Gosau
s nádhernými vyhlídkami na zasněžené alpské vrcholky, včetně
z mlhy vykukujícího Dachsteinu.
Po té následovala cesta domů.
Středisko environmentální výchovy
Správy NP a CHKO Šumava
V rámci projektu Partnerské školy obdrželi prvňáčci z vimperských základních
škol od SEV Správy NP a CHKO Šumava krásné sešity.
II. ročník přírodovědné
soutěže „Národní park
Šumava ve školních
lavicích“
Po velice úspěšném loňském
I. ročníku přírodovědné soutěže s názvem „Národní park
Šumava ve školních lavicích“
organizují v tomto školním roce
Střediska environmentální výchovy (SEV) Správy NP a CHKO
Šumava ročník druhý. Soutěž,
která se koná v rámci projektu
„Zkvalitnění a zefektivnění environmentální výchovy“ a která je
kofinancována Státním fondem
životního prostředí – program
4. 1., je určena nejen regionálním
školám, ale také těm vzdálenějším.
„Do prvního ročníku se v loňském roce přihlásilo a zúčastnilo
se jej téměř 1 700 dětí z 23 základních škol. Nyní však počítáme s účastí daleko vyšší, jelikož
jsme jako novinku soutěž rozšířili
o další věkovou kategorii. Znamená to, že školy mohou do soutěže
přihlásit děti od 2.–5. tříd a také
starší děti od 6.– 9. tříd základních škol či studenty víceletých
gymnázií,“ sdělila metodička
SEV Martina Kučerová.
V polovině září byly ředitelům
škol zaslány propozice a přihlášky do soutěže. Školy, které se
přihlásí, obdrží začátkem listopadu soutěžní pracovní listy pro
jednotlivé kategorie čímž bude
zahájeno první kolo.
„Dle výsledků z I. ročníku jsme
zjistili, že děti, které se pravidelně
účastní našeho přírodovědného
kroužku Sedmikvítek, mají daleko větší znalosti než ostatní děti,“
řekla Martina Kučerová.
Sedmikvítek bude mít i během tohoto školního roku bohatý program a může se pochlubit
také novinkou – lektoři vychází
totiž vstříc starším dětem a od
letošního roku kroužek rozšiřují
o kategorii dětí 6. až 9. tříd ZŠ
a odpovídajících tříd víceletých
gymnázií. „Proto rádi přivítáme
nové zájemce o kroužek, kteří patří do této věkové skupiny.
Členové kroužku mají možnost
zúčastnit se krajského kola a po
možném úspěchu i národního
kola přírodovědné soutěže Zelená stezka – Zlatý list, na níž
se loni v krajském kole umístili
naši soutěžící v kategorii mladších dětí na třetí příčce,“ upřesnil
referent Střediska environmentální výchovy Vimperk Stanislav
Čtvrtník.
Jana Zvettlerová,
referentka SEV
Vimperské noviny 10/2012 tel. 388 402 [email protected]
Z Gymnázia
a Střední odborné školy ekonomické Vimperk
Poděkování
Město Vimperk děkuje vedení
a žákům Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické ve Vimperku za aktivní přístup k zajištění Dni památek ve Vimperku ve
dnech 15. a 16. září. Ve zmíněné
dny byly veřejnosti zpřístupněny
vimperský zámek, Černá brána, Minimuzeum Zlaté stezky,
městská zvonice, kostel Navštívení Panny Marie na náměstí,
kaple 14. sv. Pomocníků a kostel
sv. Bartoloměje v urnovém háji.
Památné objekty navštívila
více jak stovka zájemců, které
jednotlivými památkami provázeli odborným výkladem Jiří
Kanděra, Jana Tomášková, Lucie
Dvořáková, Tereza Orságová,
Aneta Staňková, Denisa Frühaufová, Kateřina Kunclová, Nela Zahradníková, Dominik Vozobule,
Jiří Fulín, Anna Křížová, Kristýna Vyskočilová, Karolína Karasová, Tereza Daňková, Tomáš Kučera, Václav Kasal, Jakub Netáhlo,
Marek Myslík, Jiří Bártík, Libor
Bezděk, Iva Hadravová, Pavel
Hédl a Jakub Čech. Všichni pod
odborným vedením Mgr. Květoslavy Jelínkové.
PhDr. Miloš Beneš,
vedoucí Odboru školství, kultury
a cestovního ruchu
Zahájení školního roku
3. září 2012 přivítali třídní učitelé a učitelé odborného výcviku
žáky všech oborů vyučovaných
v SŠ. Jedná se o maturitní obor
mechanik elektrotechnik, mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov,
dále o tříleté učební obory elektromechanik pro zařízení a přístroje, autoelektrikář, zedník, tesař, instalatér, pokrývač, opravář
zemědělských strojů, opravářské
práce a stravovací a ubytovací
služby. Od 1. ledna 2012, kdy došlo ke spojení SŠ Vimperk s SOU
Netolice, se nabídka oborů rozšířila o maturitní obor kosmetické služby, dvouleté nástavbové
studium s maturitou podnikání
a o učební obory kuchař-číšník,
Země živitelka 2012
V letošním roce zasáhl konec
celostátní zemědělské výstavy Země živitelka do školního
roku, a proto jsme 4. 9. vyrazili
na českobudějovické výstaviště.
Žáci třetího ročníku vzdělávacího oboru Opravář zemědělských
strojů měli možnost se seznámit
s novinkami v oblasti zemědělské
techniky a porovnat nabídky jednotlivých výrobců. Počasí nám
přálo a umožnilo zhlédnout i do-
KURZY pro veřejnost
Gymnázium a SOŠe ve Vimperku nabízí i v letošním roce
kurzy pro veřejnost. Schůzka zájemců se bude konat dne 11. října
2012 v 16.30 hodin v budově A školy. Prosíme zájemce, aby potvrdili svůj předběžný zájem na
mail [email protected], případně
na tel. 388 386 411.
V letošním roce nabízíme
zájemcům z řad veřejnosti tyto
kurzy:
ANGLICKÝ JAZYK
• začátečníci,
• mírně pokročilí,
• pokročilí,
• konverzace v anglickém jazyce
• obchodní angličtina,
• příprava ke zkouškám PET,
FCE, CAE, ELSA, Business for
English.
NĚMECKÝ JAZYK
• začátečníci,
• mírně pokročilí,
• pokročilí,
• konverzace,
prodavač, kadeřník. Do naší školy nastoupilo 3. září celkem 403
žáků. Změnil se i poměr chlapců
a dívek. Dříve převažovali chlapci,
v současné době se počet chlapců
a dívek vyrovnává.
Následovalo seznámení s organizací školního roku a zároveň proškolení všech žáků školy
v bezpečnosti práce.
V prvních týdnech měsíce září
proběhla po jednotlivých ročnících ve třech termínech burza
učebnic. Ta je již několik let tradicí a umožňuje žákům maturitních oborů prodat nepotřebné
knihy a naopak výhodně pořídit
učebnice do vyššího ročníku.
V průběhu měsíce září žáci
prvních ročníků maturitních
oborů tradičně navštívili knihovnu a muzeum ve Vimperku
a zhlédli vybraný film z nabídky
Natur Vision.
Mgr. Martina Slámová,
Mgr. Jitka Švarcová
provodné programy a předváděcí akce na volném prostranství,
například převádění plemenných
býků, práci ovčáckých border
kolií se stádem, výstavy drobných chovatelů a zbyl čas i na
odpočinek u muziky a ochutnání
opékané klobásy či bramboráků.
Akce se povedla, kdo chtěl, odnesl si spoustu nových poznatků pro
doplnění teoretické výuky.
Ing. Milan Pavlovský
• obchodní němčina,
• příprava ke zkouškám ÖSD –
ZD, MD, OD, Business for German.
FRANCOUZSKÝ JAZYK
• začátečníci,
• mírně pokročilí,
• pokročilí.
INFORMAČNÍ
TECHNOLOGIE
• začátečníci,
• mírně pokročilí,
• pokročilí,
• dle zájmu Excel, Word, Powerpoint, úprava digitálních fotografií, webové stránky.
ÚČETNICTVÍ
• dle zájmu a potřeb zájemců.
ROZSAH KURZů:
Jazykové kurzy – 44 h.
(s možností návazného kurzu).
Kurzy ICT (informační technologie) a účetnictví – 20 h.
(s možností pokračování).
Po stopách starých pověstí vimperských se vydali skauti v polovině září. Pátrání po tajuplném kameni čarodějnic je zavedlo do kaple sv. Anny ve staré Lipce
a odtud se s pomocí starých map pokoušeli najít místo, kde by se některá z
více než pětice pověstí hovořících o „kameni“ mohla odehrávat. Přestože mise
pro tentokráte nebyla úspěšná, skauti hledání nevzdávají a do prostoru mezi
Lipku a Vimperk se určitě ještě vrátí.
Foto J. Pulkrábek
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 10/2012
ZŠ TGM informuje
a proto jsme obsadili první tři
místa v okresním kole této soutěže v kategorii 4 (8–9. ročník)
a první a druhé místo v kategorii 3
(6–7. ročník). V kategorii 4 byli
oceněni Jaroslava Zíková, František Jungvirt, Tereza Šípová
a v kategorii 3 se o první 2 ceny
podělily Lucie Matheislová a Michaela Petlanová. Úspěšný byl se
svou prací i žák prvního stupně
Dominik Dubský, který obsadil
hezké třetí místo v kategorii 2
(4–5. ročník).
Vyhlášení vítězů a předání cen
se uskutečnilo tento týden na
stanici HZS ve Vimperku. Poté
následovala prohlídka hasičské
techniky s instruktáží.
Velké poděkování patří nejen
našim žákům, ale rovněž i pedagogům, pod jejichž odborným
dohledem krásná výtvarná dílka
vznikala.
Spolupráce s Evropským
centrem jazykových
zkoušek
V minulém školním roce uzavřela ZŠ TGM rámcovou dohodu
o spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek s. r. o.
v Českých Budějovicích. Toto
centrum je držitelem licence University of Cambridge k pořádání
celosvětově uznávaných zkoušek
z anglického jazyka na území
Jihočeského kraje, zabezpečuje
i realizaci mezinárodně uznávaných zkoušek z němčiny a státních zkoušek dalších jazyků.
Evropské centrum zajišťuje
proškolení pedagogů k examinátorské činnosti, poskytuje metodické, výukové a testové materiály, organizuje školení, semináře
a buduje knihovnu a studovnu
s materiály pro výuku i s beletrií.
K posílení motivace žáků ke studiu cizích jazyků pořádá v partnerských školách zdarma testování jazykových aktuálních znalostí
žáků. Toto testování proběhlo
v ZŠ TGM Vimperk v jarních měsících tohoto roku a zúčastnilo se
ho s písemným souhlasem zákonných zástupců na 80 žáků. Nabídky k testování využili a žáci ze
spádové školy ve Sv. Maří. Všem
testovaným žákům bylo zasláno
vyhodnocení testu s doporučeným typem zkoušky a možným
termínem realizace. Žákům 6.
a 7. tříd byla doporučena zkouška
YLE movers v měsíci květnu, nejlepším žákům 8. a 9. tříd zkouška
KET již v červnu 2012, ostatním
na podzim 2012.
Ke zpoplatněným zkouškám se
přihlásilo 6 žáků školy, certifikát
úrovně KET získala jedna žákyně,
YLE starters 1 žák, 4 žáci získali
certifikát zkoušky YLE movers.
Slavnostní předání certifikátů
proběhlo 4. září 2012 na MěÚ
ve Strakonicích za přítomnosti
představitelů města Strakonice
a zástupců partnerských škol. Za
ZŠ TGM se předání kromě rodičů žáků zúčastnila Mgr. Zuzana
Vaňková.
Také pro nastávající školní
rok se centrum i škola připravují k další spolupráci. Zájemci
o zkoušky YLE, KET nebo PET se
mohou přihlásit do 15. 10. 2012.
Probíhat bude i vstupní test zdarma pro žáky zabývající se anglickým jazykem i němčinou. Svou
činnost bude Evropské centrum
prezentovat přímo ve škole v termínu třídních schůzek dne 14.
11. 2012.
Znalost cizího jazyka je v současné době vnímána jako běžná
součást gramotnosti, a tak se
snažíme našim žákům zprostředkovat možnost získat jazykové
zkoušky uznávané celosvětově.
Mgr. Dagmar Rückerová,
ředitelka ZŠ T. G. Masaryka
Nabídka kroužků
Základy pohybové výchovy
(mažoretky) čtvrtek 14.00–14.45
– 2. ročník, čtvrtek 15.00–16.30
– 3., 4., 5. ročník – vedoucí pí
uč. Kubíčková.
Základy pohybové výchovy –
1. ročník + předškolní děti – vedoucí pí řed. Rückerová – úterý
od 15.30 ve ŠD, v případě většího
zájmu budou skupiny rozděleny.
Mažoretky – 5.–9. ročník –
vedoucí pí uč. A. Rückerová –
pondělí, pátek – po dohodě.
Pěvecký kroužek při ŠD – vedoucí pí vych. Malíková – úterý
od 14.15–15.00.
Dovedné ruce při ŠD – vedoucí pí vych. Iglerová – středa
od 14.45–15.30.
Dramatická výchova – pondělí 13.30–14.30 – 1., 2., 3. ročník, čtvrtek 16.00–17.00, 4.–6.
ročník – dle dohody – vedoucí pí
uč. Karasová.
Výtvarný kroužek – 5.–9. ročník – středa od 14.00 hod. – vedoucí pí uč. Řeřichová.
Základy práce s počítačem
– 1.–5. ročník –vedoucí pí uč.
Schneiderová – termín po dohodě.
Skiraple – úterý15.–17.00,
čtvrtek 16.00–17.00 – vedoucí pí
uč. Mondlová, Jedličková.
Zájmová těl. výchova – basket – 5.–9. ročník – pondělí od
14.00 – vedoucí p. uč. Bejček.
Kroužek snowboardingu
a sjezdového lyžování – čtvrtek
15. 15–16.30 – kroužek klubu
SNOWRIDERS.
Sportovní kroužek – 1.–2.
ročník – pondělí 13.30–14.15 –
vedoucí pí uč. Daňková.
Sportovní kroužek – 3., 4. +
5. ročník – úterý od 12.40–13.25
– vedoucí pí uč. Hrůšová.
Volejbal – 5.–9. ročník – pátek 13.30–14.30 – vedoucí pí uč.
Hudečková.
Ruský jazyk – 8., 9. ročník –
pondělí – vedoucí pí uč. Pánová
(termín po dohodě).
Kroužek čes. jazyka a literatury – 2–4. ročník, pondělí
13.15–14.00 – pí uč. Ondřejová.
Požární ochrana
očima dětí
Každý rok se naše škola účastní výtvarné soutěže ,,Požární
ochrana očima dětí“.
Žáci z prvního a druhého stupně naší školy zpracovávají různé
náměty ze života hasičů a jejich
práce. Tak vznikala menší či větší
,,umělecká“ dílka v hodinách výtvarné výchovy či ve školní družině. Děti používaly především
techniku kresby a malby. Výtvarné práce našich malých ,,umělců“
se odborné porotě velice líbily,
Mgr. Dana Holočiová
Dne 21. září jsme si potřetí připomněli smutné výročí,
kdy nás navždy opustila Mgr. Hana Hrdá.
Vzpomínají kolegové ze ZŠ Smetanova Vimperk Více informací o škole na www.zsvimperk.cz.
Vimperské noviny 10/2012 tel. 388 402 [email protected]
Oblastní charita Vimperk
Říjen – činnosti pro rodiny s dětmi
Soustředění mažoretek
a dechovky 2012
Dvě vimperská tělesa spolu
tráví společné soustředění již 15
let. I když místa, kde tréninky
a nácviky probíhaly, se změnila, stále je stejné to, že dechovka
pobývá a nacvičuje celý týden,
zatímco mažoretky přijedou trénovat na tři až čtyři dny. Posledních několik prázdnin si vedoucí
se svými svěřenci oblíbili hotel
Kodrea na Nových Hutích, z jehož vnitřních i venkovních prostor jsou fotografie.
Soustředění slouží k tomu,
aby se noví členové zapojili do
nácviku, stávající členové, kteří
užívali volna, aby opět naladili
své nástroje a zvykli se na každodenní cvičení. Při večerních programech se vzájemně stmeluje
kolektiv hraním různých her, plněním úkolů, řešení kvízů atd.
Doufejme, že vimperským
mažoretkám Klapeto a Dechovému souboru ZUŠ Vimperk se
společný začátek sezóny 2012
vydařil a bude dobrým startem
do soutěží, které je letos a příští
rok čekají.
Mgr. Alžběta Rückerová
DDM Vimperk
Zprávy z prázdnin
Činnost v Domě dětí nekončí
měsícem červnem, ale pokračuje táborovými aktivitami. O letošních prázdninách vyjely děti
tradičně na pobytové tábory do
Nové Pece. První tábor byl motivován celotáborovou hrou Pod
pirátskou vlajkou a na druhý se
vypravili rybáři a archeologové.
Tábory si užilo celkem 116 dětí
a dalších 30 dětí využilo možnosti pobývat na příměstském táboře
ve Vimperku.
Děkujeme dětem, které s námi
léto prožívaly, a děkujeme všem
vedoucím, kteří pro ně připravili
bohatý program a na táboře se
o ně starali.
Fotografie z táborů jsou k dispozici v DDM.
Začínáme
Pravidelná činnost zájmových
kroužků začíná 1. října. Ti kteří se
ještě nepřihlásili a měli by zájem,
mají možnost se přihlásit během
měsíce října. Přihláška a nabídka kroužků je k dispozici přímo
v DDM nebo na našich stránkách www.ddm-prachatice.cz.
V tomto školním roce nabízíme
35 zájmových kroužků různého
zaměření. Naší snahou je vyhovět dětem, které rády tvoří, sportují anebo se chtějí něco nového
naučit a vyzkoušet si. Snahou je
napomoci rodičům i dětem umět
správně naložit se svým volným
časem.
J. Martanová a E. Kubišová,
pedagožky volného času
v DDM Vimperk
Adresa: Krátká 125 (1. patro), 385 01 Vimperk
kontakt: 739 739 886, e-mail: [email protected]
Služba pro rodiny s dětmi
Otevřeno: denně dopoledne od 7.30 hod.–9.00 hod.
odpoledne od 12.00 hod.–13.00 hod.
Pomáháme rodinám s dětmi
ve Vimperku a okolí
• Pomáháme rodičům při výchově dětí,
• pomáháme při problémech
s prospěchem ve škole,
• nabízíme doprovod dětí do
školy, k lékaři,
• nabízíme podporu osob při
jednání na úřadech, ve školách,
• nabízíme pomoc v jakékoliv
obtížné situaci rodiny,
• pomáháme rodinám ohroženým sociálním vyloučením,
• poskytujeme potravinovou
pomoc rodinám v hmotné nouzi,
• nabízíme krizovou intervenci – jedná se o formu pomoci,
která je určená osobám v nepříznivé krizové situaci, při které
poradíme a pomůžeme,
• nabízíme sociální terapii
– cílem je dosahovat žádoucích
změn v chování člověka i v jeho
sociálním okolí,
• odpolední klub – každé
úterý od 13.00 hod. bude probíhat „Volňásek“, kde budeme
společně vytvářet různé výrobky,
hrát kolektivní a míčové hry.
Dále nabízíme s našimi
odborníky:
• konzultace s psychologem,
kurzy sebeřízení – pro předškoláky i školáky, kurzy pozornosti,
soustředění při výuce a domácí
přípravě, pokračovací kurzy pozornosti, komunikačních dovednosti, sebeprezentace – každý
čtvrtek od 15.00 hod.,
• konzultace se speciálním
pedagogem – pomoc dětem, které mají problémy s učením, chováním, rozpoznání poruch učení
a nabídka následného řešení, nabídka logopedické prevence.
Čhave Devlestar
Součástí naší služby je romský
taneční soubor Čhave Devlestar.
• Zkouška souboru je vždy
každé úterý 15.00–18.00 hod.
Cvičení pro rodiče s dětmi
Každé úterý 10.00–11.00 hod.
pro děti od 1,5 roku do 3 let.
Internetové poradenství
Poskytujeme poradenství na
adrese: [email protected]
Všechny naše služby jsou poskytované bezplatně – anonymně – diskrétně.
Služba pro rodiny s dětmi je
realizována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, z dotace Ministerstva
kultury ČR, z dotace Úřadu
vlády a z příspěvku města Vimperk.
Memoriál Milana Podskalského
Předposlední prázdninovou sobotu jsme již tradičním stokilometrovým
cyklovýletem po Šumavě
již po páté zavzpomínali na kamaráda Milana
Podskalského. Milan se
zúčastnil prvního výletu na této trase. Výlet
v nezměněné podobě na
jeho počest každoročně
opakujeme.
Vzpomínají kamarádi.
Jiří Horejš
Vimperské noviny 10/2012
[email protected] 388 402 264
Medohrátky
aneb nedělní hravé odpoledne
Blahopřejeme
Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v září
Dětské centrum Šumavous
připravilo pro děti v neděli 9. září
již 4. ročník Medohrátek. Děti
měly možnost nejen soutěžit, ale
zároveň se během jednotlivých
úkolů dozvědět, jak včely vidí,
čím se živí, jaké existují druhy včel nebo jak pracuje včelař.
Z tvořivých dílen si odnesly na
památku voskovou svíčku, tričko vlastního návrhu nebo originální včelku. Mimoto byly do
programu nedělního odpoledne
zařazeny dva divadelní vstupy.
Divadelní spolek Rendlík ze Zdíkovce odehrál netradiční hru „Ježibaby z Babína“ přímo na lesním
jevišti. Divadlo jednoho herce,
pohádkové divadlo tety Terezy,
představilo dvě krátké pohádky,
které pobavily nejen děti, ale i jejich rodiče svým neotřelým vtipem. Letošní ročník Medohrátek,
se díky slunečnému počasí a pěknou návštěvností vydařil k plné
spokojenosti organizátorů.
Není možné, aby závěrem nepadlo poděkování všem, kteří
dobrovolně pomáhali při organizaci nedělního odpoledne a městu Vimperk za finanční podporu
akce. Budeme se těšit při dalších
akcích, Pohádkovém lese v červnu a v září na dalším ročníku
Medohrátek.
Dětské centrum Šumavous
Miloslav Haitingr
Milada Šrámková
Jan Matějka
Marie Kyznarová
Věra Šnelzerová
Marie Kotálová
Ludmila Váchová
Kristina Šefranyová
Jaroslav Piech
Otto Brož
Věra Kramlová
Marie Kotlíková
Marie Valtová
Bohumila Kopolovičová
František Doule
Josef Smetana
Marie Půbalová
Ludmila Přerostová
Herta Novotná
Hana Rybáková
Samuel Varga
Mária Mitášová
Jindřich Pankratz
Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.
Helena Váchová, matrikářka
Vimperští senioři
Ve středu 10. října 2012 pořádáme již třetí vycházku do okolí
města. Sejdeme se ve 9.00 hod.
u hotelu Vltava a pěšky Kláštereckým údolím a Kláštercem
dojdeme k novému zařízení (pro
Koncertem Dana Bárty vyvrcholil letošní ročník Léta pod Boubínem.
Foto: L. Drenčeni
handicapované živočichy) NP Šumavy. Po prohlídce se navrátíme
jinou trasou do města.
Chůze cca 6 km na vlastní nebezpečí, vede K. Krejčí. Kdo bude
mít zájem, občerství se v restauraci NA TERASE.
Výbor SENIOR KLUBU
Vimperské noviny 10/2012 tel. 388 402 [email protected]
Kulturní přehled
Vimperk
MěKS Vimperk
Pondělí 1. 10. 2012, 16.00 hodin
„POMÁHÁME SI“
Vernisáž výstavy a slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže.
Čtvrtek 4. 10. 2012, 14.00 hodin
DEN SENIORŮ
Oslava dne seniorů. Hudba, tanec a doprovodný program.
Pátek 5. 10. 2012, 19.00 hodin
TANEČNÍ KURZY
Taneční škola Gaudník.
Sobota 6. 10. 2012, 8.00 hodin
PO STOPÁCH SOUMARŮ: RÖHRNBACH – FREYUNG
Pokračování putování po vimperské větvi zlaté stezky. Návštěva
muzea s expozicí o Nových Hutích v Röhrnbachu, muzea Vimperka
ve Freyungu, návštěva hrobu „krále Šumavy“ Kiliána Nowotneho.
Odjezd autobusu od MěKS Vimperk v 8.00 hodin, předpokládaný
návrat do 17.00 hodin, délka pochodu cca 15 km. Jízdné 50 Kč.
Vstupné dobrovolné, stravování vlastní. Nutnost rezervace místa.
Čtvrtek 18. 10. 2012, 10.00 hodin
VIMPERSKÁ AKADEMIE SENIORŮ
Mgr. PAVEL FENCL: SKLÁRNY NA VIMPERSKU
Zahajovací přednáška akademického roku 2012/2013.
Pátek 19. 10. 2012, 19.00 hodin
TANEČNÍ KURZY
Taneční škola Gaudník.
Sobota 20. 10. 2012, 14.00 hodin
ROMAFEST VIMPERK
Přehlídka romské hudby a tance. V případě příznivého počasí před
zahájením průvod soutěžících městem.
Pátek 26. 10. 2012, 19.00 hodin
TANEČNÍ KURZY
Taneční škola Gaudník.
kino Šumava Vimperk
Středa 10. 10. 2012, 10.00 hodin
KURZY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PRO SENIORY
Přednáška nejen pro seniory.
Pátek 12. 10. 2012, 19.00 hodin
TANEČNÍ KURZY
Taneční škola Gaudník.
Pondělí 15. 10. 2012, 15.30 hodin
ZASTUPITELSTVO MĚSTA VIMPERKA
Úterý 16. 10. 2012 – středa 17. 10. 2012,
8.00, 10.00, 11.45 hodin
NICHOLAS WINTON – SÍLA LIDSKOSTI
Promítání pro školy.
Vstupné 70 Kč, držitelé průkazů Filmového klubu na klubová
představení 40 Kč.
Úterý 2. 10. 2012, 20.00 hodin
PERFECT SENSE - FK
Drama / Romantický / Sci-Fi
Velká Británie / Švédsko / Dánsko / Irsko, 2011, 92 min.
Režie: David Mackenzie
Hudba: Max Richter
Hrají: Ewan
McGregor, Eva Green,
Connie Nielsen, Ewen
Bremner, Stephen
Dillane, Denis
Lawson, Richard Mack
Možným důvodem
globální katastrofy je
to, že lidé zanedbali
sami sebe.
Vimperské noviny 10/2012
[email protected] 388 402 264
Úterý 9. 10. 2012, 17.00 hodin
MADAGASKAR 3
Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný, USA, 2012,
92 min.
Režie: Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon
Hudba: Hans Zimmer
Hrají: Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett
Smith, Sacha Baron Cohen a další.
Zjevení divokých, i když přátelských šelem v epicentru evropské
zábavy vyvolá rozruch.
Malý,Miroslav Bambušek, Jaroslava Adamová, Hynek Čermák
Československo 50. let. Každý má svůj stín min.ulosti, své slabé
místo, které dokáže z obětí udělat viníky a z viníků hrdiny.
Úterý 16. 10. 2012, 20.00 hodin
VÍLA - FK
Komedie / Drama, Francie / Belgie, 2011, 93 min.
Režie: Domin.ique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy
Hrají: Domin.ique Abel, Fiona Gordon, Philippe Martz
Jmenuje se Fiona a povídá, že je vílou, která mu může splnit tři
přání.
Úterý 9. 10. 2012, 20.00 hodin
TMÁŘ A JEHO ROD
ANEB SLZAVÉ ÚDOLÍ PYRAMID - FK
Dokumentární, Česko, 2011, 199 min.
Režie: Karel Vachek
Hrají: Egon Bondy, Erich von Däniken, Oldřich Nový, Barack
Obama, Karel Vachek
Svět magie a Bůh mystiků ve filmovém románu klasika českého
dokumentu Karla Vachka o mimozemských i zemských civilizacích,
reklamokracii a demokracii počítačové sítě.
Pondělí 22. 10. 2012, 20.00 hodin
ÚTĚK Z MS-1
Akční / Thriller / Sci-Fi, Francie / USA, 2012, 95 min.
Režie: James Mather, Stephen St. Leger
Hrají: Maggie Grace, Guy Pearce, Peter Stormare, Vincent Regan,
Tim Plester, Lennie James,Joseph Gilgun, Anne-Solenne Hatte,
Jacky Ido, Peter Hudson
Lidstvo našlo způsob, jak ochránit svět před zločinci. Ti nejhorší
z nejhorších jsou drženi na místě, ze kterého není úniku.
Středa 10. 10. 2012, 20.00 hodin
VE STÍNU
Krimi / Drama / Thriller, Česko / Slovensko / Polsko, 2012, 106
min.
Režie: David Ondříček
Hudba: Jan P. Muchow, Michal Novinski
Hrají: Ivan Trojan, Sebastian Koch, Soňa Norisová, Jiří Štěpnička,
Marek Taclík, Norbert Lichý,Martin Myšička, Miroslav Krobot,
Tomáš Bambušek, Filip Antonio, David Švehlík, Ondřej
Vimperské noviny 10/2012 tel. 388 402 [email protected]
Úterý 23. 10. 2012, 20.00 hodin
13. 10. 2012, 20:00 hodin
ZATÍMCO SPÍŠ – FK
charitativní diskotékA
Thriller / Horor / Drama, Španělsko, 2011, 102 min.
Režie: Jaume Balagueró
Hudba: Lucas Vidal
Hrají: Luis Tosar, Marta Etura, Alberto San Juan, Carlos Lasarte,
Iris Almeida, Petra Martínez
Vrátný v bytovém domě. Může ovládat životy, jitřit otevřené rány
a ponořit se do nich.
Občanské sdružení Stanislavy Chumanové Vás zve na tradiční
charitativní diskotéku
20. 10. 2012 20.00 hodin
ROCKPÁRTY 6
VYPSANÁ FIXA (ČR), FIRST CLASS TICKET (SRN), CIVILNÍ
OBRANA (ČR)
27. 10. 2012, 18.00 hodin
SETKÁNÍ BÝVALÝCH ZAMĚSTNANCŮ TISKÁREN
n. p. STRÁŽ VIMPERK
Hraje: BÉĎA ŠÍSL.
ŠUMAVSKÉ TOULÁNÍ – CYKLUS PŘEDNÁŠEK
4. 10. 2012, 19.00 hodin
IVAN HOJDAR: ŠUMAVSKÉ PIVOVARY
11. 10. 2012, 19.00 hodin
ROMAN KOZÁK: NEZNÁMÁ VÁLKA POD BOUBÍNEM
18. 10. 2012, 19.00 hodin
ROMAN HAJNÍK: VIMPERK
Úterý 30. 10. 2012, 20.00 hodin
HASTA LA VISTA! - FK
Drama / Komedie /
Road movie,
Belgie, 2011, 109
min.
Režie: Geoffrey
Enthoven
Hrají: Kimke
Desart, Johan
Heldenbergh,
Robrecht Vanden
Thoren, Gilles De
Schrijver
Sympatická tragikomedie, volně inspirovaná příběhem Asty
Philpota, amerického propagátora práv handicapovaných lidí na
aktivní sexuální život.
Středa 31. 10. 2012, 20.00 hodin
MUŽI V ČERNÉM 3
Komedie / Sci-Fi / Akční, USA, 2012, 104 min.
Režie: Barry Sonnenfeld
Hudba: Danny Elfman
Hrají: Will Smith, Tommy Lee Jones, Jemaine Clement, Josh Brolin,
Lady Gaga, Emma Thompson, Alice Eve, Michael Stuhlbarg, Kevin
Covais, Nicole Scherzinger, Mike Pyle, Justin Bieber, Tim Burton,
Bill Hader, Barry Sonnenfeld, Will Arnett
Agenti J a K jsou zpět... A opět včas.
12. 10., 19. 10., 26. 10.
TANEČNÍ KURZY J. FÍLY
Kurzy pro dospělé: od 21. 10. 2012.
DDM Vimperk
10. 10. 2012, 13.00 hodin na Vodníku
Drakiáda
Součástí programu bude tvořivá dílna pro děti i rodiče a opékání
vuřtů. Na všechny děti čekají diplomy a pro vítěze pěkné věcné
ceny. V případě nepřízně počasí se akce ruší.
12. 10. od 16.30 v DDM Vimperk
Posvícení v DDM – pečení hnětynek
Přihlášky na telefonu: 728 017 874 nebo osobně v DDM, cena
programu 50Kč/ 4 kusy hnětynek.
25. 10. 2012
Turnaj o pohár ředitele DDM Prachatice
23. 10. 2012, 18.00 hodin, koncertní sál ZUŠ Vimperk
žákovský koncert
NP a CHKO Šumava
5. 10. 2012 18.00 hod.
BITCH BLONDE TOUR – DISTRAL (FINSKO),
BITCH QUEENS (ŠVÝCARSKO), DELUSION (ČR),
DIRTY BLONDES (ČR).
Vstupné: 80 Kč.
Středisko environmentální výchovy Vimperk
Na akce je nutné se předem objednat na níže uvedených
kontaktech. Tel.: 388 450 210, 731 530 276,
[email protected]
4. 10. 2012, od 15.30 do 17.30 hodin
Podzimní tvoření (tvořivá dílna)
18. 10. 2012, od 16.30 do 18.00 hodin
Příroda očima fotografů (beseda)
Vimperské noviny 10/2012
[email protected] 388 402 264
i
Turistické
INFORMAČNÍ
STŘEDISKo
vimperk
Nám. Svobody 42
385 01 Vimperk
Po–pá 9.00–11.30 hod.,
12.30–16.00 hod.
Služby:
• prodej map, pohlednic, brožur,
suvenýrů,
• internet pro veřejnost – v provozní době TIS,
• kopírování, scannování, kroužková vazba, laminování,
• informace o historických a kulturních památkách Vimperska
a Šumavy,
• informace o přírodních a technických památkách Vimperska
a Šumavy,
• kontakty na ubytování a stravování,
• zajišťování provozu Minimuzea Zlaté stezky a Městské
zvonice – otvírací doba v provozní době TIS; po dohodě
s referentkou TIS,
• infobox,
• dětský koutek (bez hlídací
služby),
• neprodejní výstava broušeného a pískovaného skla,
• Vimperský kalendář na rok
2013 právě v prodeji!
Kontakt:
tel.: 388 402 230,
fax: 388 414 822,
[email protected],
www.info.vimperk.cz.
Vimperský
kalendář
v prodeji v TIS
Služby
ve Vimperku
Městská knihovna
Nádražní 274, tel.: 388 411 457
Výpůjční doba pro dospělé:
Po, čt 10.00 – 11.30 hod.
12.30 – 18.00 hod.
St 12.30 – 16.00 hod.
Výpůjční doba pro děti:
Po, st 12.30 – 16.00 hod.
Út
12.30 – 17.00 hod.
Internet: ve výpůjčních hodinách pro dospělé.
Muzeum Vimperk
Otevřeno denně kromě pondělí
od 9.00 do 16.00 hodin.
Stálé expozice:
příroda, knihtisk, sklářství a historie.
Výstavy:
700 let vimperské větve Zlaté
stezky – archeologický výzkum.
Vimperk – proměny města zachycené na fotografiích a Pohlednicích.
Výstava skla – přehlídka dovednosti sklářů 19. a 20. století.
Program zimního stadionu
Veřejné bruslení 21. 10. neděle 14.00–15.30
6. 10. sobota 14.00–15.30
25. 10. čtvrtek 14.00–15.30
7. 10. neděle 14.00–15.30
26. 10. pátek 14.00–15.30
13. 10. sobota 14.00–15.30
27. 10. sobota 14.00–15.30
14. 10. neděle 14.00–15.30
28. 10. neděle 14.00–15.30
Lední hokej
13. 10. sobota 11.30 HC Vimperk – Soběslav
19. 10. pátek 19.00 HC Vimperk – Božetice
20. 10. sobota 9.00 HC Vimperk – Lužnice
20. 10. sobota 14.00 HC Vimperk – Lužnice
27. 10. sobota 11.30 HC Vimperk – Veselí
28. 10. neděle 17.00 HC Vimperk – Humpolec
junioři
muži
6. + 8. třída
dorost
junioři
muži
Lední metaná
21. 10. neděle 7.30 Kvalifikační turnaj pro evropský pohár
14. 10. neděle
Škola bruslení
16. 10. úterý
2. 10. úterý 14.30
19. 10. pátek
5. 10. pátek 14.30
23. 10. úterý
7. 10. neděle 12.30
26. 10. pátek
9. 10. úterý 14.30
28. 10. neděle
12. 10. pátek 14.30
12.30
14.30
14.30
14.30
14.30
12.30
Nohejbalový turnaj ve Vimperku
Zámek Vimperk
Otevřeno denně kromě pondělí
od 10.00 do 16.00 hodin.
Prohlídky s průvodcem začínají
každou celou hodinu ve výše uvedeném čase. Poslední prohlídka je
hodinu před závěrečným časem.
Bohoslužby
Kostel Navštívení Panny Marie:
Út – 18.00 hod., Pá – 18.00 hod.,
So – 18.00 hod. – tichá adorace,
Ne – 8.30 hod.
Bohoslužby
Evangelická církev metodistická,
Misijní stanice Vimperk
Každá neděle, kromě 1. neděle
v měsíci, hotel Anna, 10.00 hod.
Sběrný dvůr
Sklářská ulice, tel.: 388 402 252
Pondělí: 8.00–12.00 hod.
14.00–18.00 hod.
Úterý: 14.00–18.00 hod.
Středa: 8.00–12.00 hod.
14.00–18.00 hod.
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 14.00–18.00 hod.
Sobota: 8.00–12.00 hod.
Psí útulek ve Vimperku
Tel.: 388 402 229,
e-mail: [email protected]
vimperk.cz.
www.vimperk.cz
Již druhým rokem se parta
štamgastů z pivnice Autoškola
sešla 25. srpna na tradičním nohejbalovém turnaji pořádaném
Michalem Uličným.
Klání se uskutečnilo na novém
místním hřišti, které udržuje pan
Břetislav Král. Úderem desáté
hodiny začal souboj osmi dvoučlenných družstev. Organizační
stránku měl na starosti Jaroslav
Reichman v podobě rozlosování
hráčů a celkového řízení zápasů.
I přes nepříznivý vítr se atmosféra sobotního dopoledne nesla
v přátelském duchu. Nikdo nebyl
zraněn. Sportovce potěšil i početný přihlížející dav.
Na každého účastníka turnaje
čekal výtečný katův šleh, který
uvařil sám majitel pivnice Autoškola Dušan Fiala, jenž měl nad
turnajem společenskou a sponzorskou záštitu. Na rozdíl od
loňského roku bylo odměněno
pohárem prvních pět dvojic, ale
ani zbývající tři týmy neodešly
s prázdnou. Získaly knihy.
Osmé místo obsadili Michal
Uličný a Jaroslav Reichman, dále
Aleš Šindler a Petr Křešnička
(7. místo), Petr Kočnar a Dušan
Malík (6. místo), Karel Drabeš
a Vladimír Pešl (5. místo), Radek
Mucha a Petr Sýs (4. místo), Aleš
Šindler st. a David Šindler (3.
místo). Dramatické finále vyvrcholilo soubojem dvou nejsilnějších týmů. Druhé místo nakonec
vybojovali Jaroslav Koubek a Jan
Děd. Prvenství i letos obhájili
Stanislav Kantor a Václav Levanský.
Všichni zúčastnění si turnaj
velice užili a již se těší na další,
předvánoční, utkání v tělocvičně.
Sportu zdar!
Milan Hora
Vimperské noviny 10/2012 tel. 388 402 [email protected]
Mistrovství České republiky
v běhu na kolečkových lyžích
Vánoční soutěž
Letošním tématem jsou vánoční ozdoby, které je možno zanést
do Turistického informačního střediska Vimperk.
Vánoční soutěž v Infocentru probíhá od 15. 10. 2012
do 30. 11. 2012.
Výherci si mohou ceny vyzvednout od 1. 12. 2012 na TIS.
Těšíme se na vaše ozdůbky.
Petra Hrušková, Miroslava Králová,
referentky TIS
Výborných výsledků dosáhli závodníci Ski klubu Šumava
na Mistrovství České republiky
v běhu na kolečkových lyžích.
V závodě se zúročila velmi náročná příprava v letním období
a výsledky v přípravných závo-
dech dávájí velké naděje do zimní sezony. Nejlépe si na mistrovství vedli Veronika Hudečková
a Luděk Šeller – oba obsadili ve
svých kategoriích třetí místa.
Více informací a fotek na www.
skisumava.cz.
Petr Steinbach
5x Vimperkem
Oslovte nové zákazníky prostřednictvím
reklamy ve Vimperských novinách
Vimperské noviny se distribuují do všech vimperských domácností v nákladu 3300 výtisků a jsou volně přístupné návštěvníkům
města na Městském úřadě ve Vimperku a Turistickém informačním
středisku.
Pro Vaši informaci uvádíme přehled možných reklamních formátů k objednání.
Formát
Částka s 20% DPH
A (182 x 254 mm – na výšku)
3 356 Kč
B (182 x 125 mm – na šířku)
1 651 Kč
C (89 x 125 mm – na výšku)
970 Kč
D (89 x 60 mm – na šířku)
466 Kč
E (42 x 60 mm – na výšku)
220 Kč
Řádková inzerce (3 řádky strojopisu)
29 Kč
Inzeráty jsou zveřejňovány na základě objednávky, kterou je možné si vyzvednout na Odboru školství, kultury a cestovního ruchu
MěÚ Vimperk v budově staré radnice, náměstí Svobody 8, 1. patro,
popř. je možné si formulář stáhnout na webových stránkách města
www.vimperk.cz, odkaz „formuláře – Odbor školství, kultury a cestovního ruchu – objednávka placené inzerce“.
Požadovaná částka za inzerci musí být uhrazena buď v hotovosti
u pí Leškové, a to do data uzávěrky na následující měsíc, nebo na
fakturu, která bude vystavena na základě objednávky a musí být
uhrazena nejpozději do dvou dnů po uzávěrce Vimperských novin
na následující měsíc.
Renata Lešková – Odbor ŠK, MěÚ Vimperk
Řádková inzerce
Podzim již tradičně patří ve Vimperku seriálu 5x Vimperkem –
čtyř závodů v běhu a jednomu na kolečkových bruslích. Velkým
kladem letošního ročníku byla velká účast nejmladších závodníků, kteří dali přednost pohybu před pasivitou u počítače.
Peníze ihned!!! Nabídněte staré
věci k prodeji: nábytek do roku
1900, obrazy našich i cizích autorů, mince, bankovky, šperky,
knihy, sochy, hodiny, hodinky,
sklenice, šavle, uniformy, knihy,
pohledy, myslivecké, vojenské,
hasičské předměty, hudební nástroje, staré hračky, auto, moto
a jiné. Vykoupíme i celou pozůstalost a celé sbírky. Tel: 721 707 587,
[email protected]
Sháníme ke koupi starou chalupu
na Šumavě, v Pošumaví, neudržovanou nebo ve špatném stavu, do
300 tis., vhodnou k rekonstrukci.
Tel. 606 572 188.
Koupíme skromný rodinný
domek nebo chalupu do 400
tis., vhodnou k opravě, tel.:
607 837 208.
Zedník s rodinou hledá ke koupi
starou chaloupku nebo chatu do
200 tisíc, dlouhodobě neobývaná
nebo zchátralý stav nevadí, tel.
721 375 326.
Řádková inzerce
Vimperské noviny 10/2012
[email protected] 388 402 264
ČSAD JIHOTRANS a.s.
Divize Vimperk
Pneuservis a autoservis osobních vozidel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
výměny olejů a filtrů – používáme oleje CASTROL –
bezkonkurenčně nízké ceny
kontroly a výměny brzdových částí
výměny částí řízení
výměny skel
diagnostika vozidel – zjištění a odstranění závad
příprava vozidel na STK
provedení STK
montáž tažných zařízení
prodej autodoplňků a výbavy vozidel
Prodej , montáž a opravy
všech druhů pneumatik.
Barum, Continental, Michelin, Semperit atd.
Servis nákladních vozidel a ostaní techniky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
opravy motoru
seřizování vstřiků a vstřikovacích čerpadel
výměny olejů a filtrů – oleje CASTROL
mazání podvozků vozidel
opravy převodového a hnacího ústrojí
kontroly a výměny brzdových částí
výměny částí řízení
opravy návěsů
lepení plachty
svářečské práce
svařování plastů
Ostatní činnosti
Prodej motorové nafty: Po – Pá 6,00 – 18,00 –
platba hotově
NONSTOP – tankovací karty Jihotrans –
fakturace 2x měsíčně
tel : 602 463 580 – p. Suková
•
•
•
•
•
parkování vozidel – odstavné parkoviště LKW
prodej propan-butanu v láhvích
pronájem nebytových prostor v administrativní budově
mytí vozidel
prodej náhradních dílů
Kontaktní osoby : Švec František
Aleš Jiří
ředitel divize
technik divize
tel: 602 317 879 e-mail: [email protected]
tel: 602 140 333 e-mail: [email protected]
S námi jste na dobré cestě….
www.jihotrans.cz
Vimperské noviny 10/2012 tel. 388 402 [email protected]
NOVĚ OTEVŘENO VE VIMPERKU
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
SBĚR A VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU
Areál autoservisu Hyundai u tiskáren OV media
železo litina hliník mosaz měď měděné
netříděné kabely elektromotory olověné
akumulátory katalyzátory bojlery…
PROVOZNÍ DOBA
Pondělí – pátek
Sobota
7:30-11:30
9:00-12:00
12:00-16:00
tel.: 777 608 661
M o n tá ž
Sm
ola, aut
ář
ik
bo
š
do aut
všech
značek
k
e
l
oe
tr
Lu
LPG
Špidrova 127, Vimperk
tel. 777 818 719, 388 416 686
www.autoelektrika-vimperk.cz
Vimperské noviny 10/2012
[email protected] 388 402 264
ČESKÉ BUDĚJOVICE
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !
Krbová kamna Prity K1
Krbová kamna Meland
Kompletní sada krbu Laponie
výkon až 9 kW,
výhřevnost až 135 m³,
horní vývod kouřovodu
’ 120 mm, rozměry:
v 76 x š 45 x h 40 cm
výkon až 9 kW, výhřevnost až 190 m3, terciální
spalování, externí přívod vzduchu = nespotřebovává kyslík z místnosti, horní kouřovod
’ 150 mm, rozměry: v 1015 x š 550 x h 410 mm,
hmotnost 119 kg, 5 let záruka, snadná výměna
bočnic
výkon až 15 kW, obsahuje: velkou krbovou vložku s vnitřním
prostorem 566 x 285 x 400 mm, sadu kachlového opláštění
s reliéfem, včetně spodní i horní římsy i teplovzdušných výdechů,
sokl a kryt kouřovodu z umělého kamene, rychlé a snadné sestavení svépomocí, celkové rozměry: v 1920 x š 1170 x h 585 mm,
kouřovod ’ 150 mm, hnědé provedení skladem, písková a
zelená barva na objednávku do 3 týdnů
KOMPLETNÍ SADA:
značková krbová vložka + rustikální
obestavba + kryt kouřovodu
4.990,- 8.990,-
39.990,-
PŘIPRAVTE SE NA TOPNOU SEZÓNU ! ŠIROKÝ VÝBĚR TOPIVA
ZA TRVALE NEJLEPŠÍ CENY V NAŠEM CENTRU !!!
Speciálně jen pro vás
10 kg
EKOBRIKET
ZDARMA
!
v
Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 10. 2012 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
Vimperk 182x254 BW.indd 1
S TÍMTO KUPONÉM PŘI
NÁKUPU NAD 500,- Kč
(platnost kupónu do 31. 10. 2012 včetně;
1 balení/ 1 kupón/ 1 osoba/ 1 den)
18.09.12 22:31
Vimperské noviny 10/2012 tel. 388 402 [email protected]
Vimperské noviny 10/2012
[email protected] 388 402 264
Hledáte zaměstnání?
STŘÍHÁNÍ PSŮ Máte zdravotní znevýhodnění?
koupání, stříhání drápků, čištění uší a žlázek Vimperk, Na Vyhlídce 23 Nabízíme Vám účast v projektu
Podporované zaměstnávání cílené
reg. číslo: CZ.1.04/3.3.05/68.00216
Začátek projektu 1. 2. 2012, konec projektu 31. 10. 2013.
tel.: 607 557 129 Oblast realizace: Vimpersko.
Cílem projektu je posílit pracovní začlenění osob se zdravotním
postižením za využití metody podporované zaměstnávání. Po celou
dobu spolupráce je účastníkům poskytováno intenzivní poradenství a
podpora při vyhledávání, získávání a udržení zaměstnání.
Zaměstnavatelům nabízíme mzdové příspěvky až do výše 100 %
mzdových nákladů na nově vytvořená pracovní místa pro
účastníky projektu po dobu 6-ti měsíců.
Tento projekt realizuje MESADA, občanské sdružení za podpory
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory
3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce.
Více informací o projektu získáte na www.mesada.eu nebo na adrese
organizace: 1. máje 74, 385 01 Vimperk, tel: 388 411 718.
FirmA
Auto JM
přijme
automechanika
Praxe vítána.
Výhodné
platové podmínky.
Nástup možný ihned.
Tel.: 388 412 400
Telekomunikační
společnost STARNET, s.r.o.
hledá techniky na instalace internetových
oblast Vimperka a Prachatic.
přípojek pro
Požadujeme:
spolehlivost, automobil,
živnostenský
list, flexibilitu, ochotu pracovat.
Zkušenosti v oboru výhodou.
Nabízíme zajímavé
finanční ohodnocení.
Nabídky jen písemně na email:
[email protected]
PROGRAM
ens (Švýcarsko), Delusion (ČR), Dirty Blondes (ČR)
, vstup 80 Kč
5. 10. 2012 BITCH BLONDES TOUR Distra
á
n
a
F
s
i
x
p
a
y
,
V
F
irst Class Ticket, Civilní obrana
20. 10. 2012 ROCKPÁRTY 6
3. 11. 2012 TŘI SESTRY
1. 12. 2012 ROCKPÁRTY SPECIÁL UDG, Nebe, Stay Subway
8. 12. 2012 DOKOLA BEZ KOLA
15. 12. 2012 VÁNOČNÍ ZÁBAVA Marcela Holanová, Pohoda
31. 12. 2012 SILVESTR VE ZLATÉ HVĚZDĚ
l (Finsko), Bitch Que
snídaně, ranní káva a čaj…
otevřeno denně od 9.00 h.
polévka + hlavní jídlo + nápoj
polední menu jen za 75 Kč!
výběr ze 4–5 jídel od pondělí do pátku
Hotel Zlatá hvězda, 1. máje 103, Vimperk | telefon: 388 313 400, 602 323 297 | [email protected]
www.hotelzlatahvezda.cz
dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno!
Vimperské noviny 10/2012 tel. 388 402 [email protected]
CE
TNÍ ARK
PRIVÁ
TY
DÌTSKÉ PÁ
RESTAURACE
VODNÍK
SVATBY,
menu a program dle pøání
SVATBY : ODDÁVÁNÍ PØÍMO
NA VODNÍKU!
SVATEBNÍ HOSTINA
DÌTSKÉ PÁRTY
štì
dìtské høi
oïce
jízda na l
Otevírací doba
Po - Èt
Pá - So
Ne
11.00 - 22.00
11.00 - 23.00
11.00 - 22.00
Reservace privátních akcí na telefoním èísle +420 602 499 122.
KULINÁØSKÉ TÝDNY - PODZIM 2012
1.10. - 7.10.
8. 10. - 14.10.
15.10. - 21.10.
22.10. - 28.10.
29.10. - 4. 11.
5.11. - 10.11.
11.11. - 18.11.
19.11. - 25.11.
26.11. - 2.12.
3.12. - 9.12.
10.12. - 16.12.
17.12. - 23.12.
25.12. - 31.12.
Týden jehel - špízù - kuøecí, sýrový, ovocný, zeleninový, ražnièí
Houbový týden - bramboraèka, maso peèené na houbách,
houbová omáèka
Týden øízeèkù - kuøecí, vepøový, pantáty Tøízky, pøírodní, naruby
Týden domácí udírny - uzené rybky, sýr, masíèko, klobásky
Hubertský týden - zvìøinový
Rybí týden
Svatomartinský týden - dobøe propeèená husièka, víneèko, pohoda…
Týden poøádných flákot - steaky
Týden guláškù - houbový, vepøový, zvìøinový…
Sladký týden - lívaneèky, dukátové buchtièky, vdoleèky
Bramborový týden - peèené brambory,
bramborové placky, bramboráky
Týden specialit na grilu
Masíèko na kosti
- peèená žebírka, kolena,
šunka od kosti,
kotletka
13.10.2012 14:00 Drakiáda
6.12.2012 16:00 Mikuláš na Vodníku
26.12.2012 13:33 Zimní otužování
K Vodníku 614 • 385 01 Vimperk
AKCE
NA VODNÍKU
tel.: +420 602 499 122
www.restaurace-vodnik.cz
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 10/2012
Vimperské noviny 10/2012 tel. 388 402 [email protected]
l
Spiege
Optik ká 78
rs
Pivova perk
Vim
385 01 412 712
8 420 38 tiscali.cz
+
:
x
a
f
/
Tel.
iegel@
cz
ptik.sp ptik-spiegel.
o
:
l
i
a
E-m
www.o
Optik Spiegel, s. r. o.
Pivovarská 78
385 01 Vimperk
NAŠE RODINNÁ FIRMA NABÍZÍ STOVKÁM VĚRNÝCH ZÁKAZNÍKŮ
SLUŽBY V OBORU OČNÍ OPTIKA JIŽ OD ROKU 1991.
JSME SPECIALISTÉ NA PROGRESIVNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY VARILUX.
NAŠE NABÍDKA:
PORADENSTVÍ A SERVIS
Naši zkušení odborníci Vám rádi pomohou
s výběrem obruby podtrhující Vaši osobnost
a životní styl. Vzhledem k tomu, že se stále jedná
o korekční zrakovou pomůcku, poradíme Vám též
s výběrem optimálních dioptrických čoček (skel).
VISIOFFICE
Díky novému multifunkčnímu měřícímu přístroji
VISSIOFFICE Vám můžeme nabídnout:
- profesionální centraci všech typů
progresivních čoček
- vyměření nejnovější generace plně
individualizovaných progresivních čoček
VARILUX IPSEO
NAVŠTIVTE NÁS A SPOLEČNĚ
NALEZNEME TY NEJVHODNĚJŠÍ BRÝLE
PODLE VAŠICH POTŘEB!
Nabízíme Vám nové brýlové čočky společnosti
Essilor Crizal UV, které Vám zajistí špičkovou
ochranu zraku před UV zářením a dokonale jasné
vidění, a to i na čirých brýlových čočkách.
Díky novému indexu nazývanému E-SPF (sluneční
ochranný faktor pro oči) si nyní můžete být jisti,
že brýlové čočky Essilor poskytují tu nejlepší
UV ochranu pro Vás i Vaši rodinu.
Zí
OBDRŽÍTE NA ZÁKLADĚ ÚSTŘIŽKU JAKO DÁREK VSTUPENKU
DO MULTIKINA CINESTAR ZDARMA.
sk
ej
12
AKCEZAKOUPENÍM PÁRU BRÝLOVÝCH ČOČEK CRIZAL UV SPOLEČNOSTI ESSILOR
te
Ci vstu
ne p
Pl
St en
at
ar ky
no
st
ZD d
do
AR o m
:3
0.
M ul
11
A. tik
.2
0
i
na
- nezanedbatelnou pomoc při výběru
brýlových obrub – umožní natočit krátké
videosekvence nebo pořídit reálné
fotografie, které si můžete poté prohlédnout
na obrazovce
CHRAŇTE
SVŮJ ZRAK
PŘED ŠKODLIVÝM
UV ZÁŘENÍM
KAŽDÝ DEN
Vimperské noviny 10/2012
[email protected] 388 402 264
Kdo jsme…?
ƒ přední výrobce vysílací a měřící
techniky ve světě,
ƒ v roce 2013 oslavíme 80 let existence,
již více jak 10 let působíme ve
Vimperku v Jižních Čechách,
ƒ obrat koncernu v obch.roce 2010/2011 je 1.6 miliardy Euro, celosvětově přes 8000 zaměstnanců
ƒ našimi předními zákazníky jsou přední světové i české firmy z oblasti radiokomunikací a telekomunikací
Koho hledáme…?
Co budete dělat…?
ƒ
ELEKTROINŽENÝRY (VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY)
Po nástupu budete zaškolení dle adaptačního plánu napříč firmou (na každém oddělení se seznámíte
s technologiemi)
A pak…?
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
budete zajišťovat hladký průběh výroby jednotlivých produktů ve svěřené oblasti,
řešit technické problémy na vyráběných přístrojích,
stanovovat postupy pro testování funkčních vzorků, prototypů a finálních měřicích přístrojů,
navrhovat testovací adaptéry,
programovat měřící systémy,
pracovat na projektech a prezentovat výsledky své práce,
transferovat výrobu nových produktů ze sesterských společností v Německu,
pečovat o stávající produkty.
Požadujeme:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ukončené vysokoškolské vzdělání elektrotechnického směru,
dobrá znalost NJ popř. AJ (schopnost domluvit se v cizím jazyce),
zodpovědnost, rozhodnost, samostatnost,
dobré organizační, komunikační a prezentační dovednosti,
řidičský průkaz a ochotu jezdit do zahraničí na služební cesty.
Nabízíme:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
perspektivní a zajímavou práci u silné zahraniční společnosti,
mladý kolektiv,
nástupní mzda: 23.000,- Kč až 28.000,-Kč (dle praxe a znalostí)+ variabilní složky
možnost zaškolení až 12 měsíců v Německu u sesterských společností,
příležitost osobního a profesního růstu, pravidelné odborné vzdělávání,
jazykové kurzy
5dnů dovolené navíc, příspěvek na dopravu, stravné, penzijní připojištění,
podpora při zajištění ubytování
Zaujali jsme Vás? Zašlete nám Váš životopis spolu s motivačním dopisem v NJ nebo AJ, proč byste byli přínosem pro naši
firmu.
Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o.▪ Personální oddělení
Špidrova 49 ▪ Vimperk ▪ 385 01 ▪ email: [email protected] ▪ tel.: 388 452 313
Vimperské noviny vydává město Vim­perk • Měsíčník • Redakční rada: J. Kunc – šéfredaktor, K. Beránek, J. Horák, R. Lešková, A. Rückerová, J. Viener • Redakce si vyhrazuje
právo krácení a neuveřejnění příspěvků z důvodu naplnění kapacity • Tiskne S-TISK Vim­perk, s. r. o. Inzerce a příspěvky: Město Vimperk, Odbor kultury a cestovního
ruchu, náměstí Svobody 8, 385 17 Vim­perk, pí Lešková • Předem ne­v y­žá­da­né pří­spěv­k y se ne­vra­ce­jí • Za pů­vod­nost a ob­sa­ho­vou správ­nost ručí autor • ZDARMA • Vyšlo
ve Vimperku dne 27. 9. 2012 • Reg. číslo: MK ČR E 12491.
Download

Služby na vlně pohody