Vimperské noviny
Vydává město Vimperk
3/2012 • Ročník XVII • Zdarma
Nájem v bytech
v majetku města Vimperk
V městských bytech, u kterých
platil režim regulovaného nájmu,
došlo k poslednímu navýšení nájmu k 1. 1. 2010 na základě zákona
č. 107/2006 Sb. o jednostranném
zvyšování nájemného z bytu
a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona
č. 150/2009 Sb. a z údajů Sdělení
Ministerstva pro místní rozvoj č.
180/2009 Sb.
Radou města Vimperk byl dne
24. 8. 2009 schválen návrh využít tohoto navýšení v maximální
možné výši s tím, že město Vimperk bytům, u kterých doposud
nedošlo k zateplení pláště domu,
popřípadě k výměně oken, poskytne slevu ve výši 10 % z maximálního nájemného.
Zákonem č. 132/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č.
102/1992 Sb., kterým se upravují
některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů došlo mimo jiné
též k zásadní změně při jednání
o výši nájemného z bytu. Podle
dřívějšího ustanovení § 696 občanského zákoníku se nájemné
při uzavírání nájemní smlouvy
nebo změna nájemného v průběhu trvání nájemního vztahu
sjednávalo dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, pokud
občanský zákoník nebo zvláštní
předpis nestanovil jiný postup.
Podle nové právní úpravy občanský zákoník upravuje postup
takto: „Nedošlo-li ke sjednání nájemného dohodou, může pronajímatel písemně navrhnout nájemci zvýšení nájemného. Souhlasí-li
nájemce s návrhem na zvýšení
nájemného, zvyšuje se nájemné
počínaje třetím kalendářním měsícem po doručení návrhu.
Nesdělí-li nájemce pronajímateli písemně do dvou měsíců od
doručení návrhu, že se zvýšením
nájemného souhlasí, má pronají-
matel právo navrhnout ve lhůtě
dalších třech měsíců, aby výši nájemného určil soud. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o určení nájemného, které je v místě
a čase obvyklé. Výši nájemného
soud určí ke dni podání návrhu
soudu. Soud může rozhodnout
také v případě nájmu bytu na
dobu neurčitou, kde bylo nájemné sjednáno dohodou, jestliže došlo k podstatné změně okolností,
z nichž při sjednávání nájemného
buď pronajímatel, nebo nájemce
vycházeli.
Státní fond rozvoje bydlení
uvedl na svých stránkách zjištění soudního znalce ke dni 30. 6.
2011 ohledně výše nájmu ve standardním nájemním bytě v dané
lokalitě s tímto výsledkem:
Ve Vimperku má mít standardní byt (panelová výstavba s podlahovou plochou 65 m2) podle posudku soudního znalce, obvyklé
nájemné ve výši 47,80–55,00
Kč/m 2/měsíc, nájemné tedy činí
3 107,00–3 575,00 Kč/byt/měsíc.
Město Vimperk doposud možnosti navyšování nájmu po novele
občanského zákoníku nevyužilo
a zatím jej nechystá.
Pokud nedojde k dohodě
mezi nájemcem a pronajímatelem o výši nájmu (ať už se jedná
o městský byt či byt soukromého pronajímatele) a o jeho výši
bude rozhodovat soud, mohlo
by toto sdělení Státního fondu
rozvoje bydlení posloužit jako
určité vodítko pro stanovení jeho
výše. Dalším vodítkem pak může
být také existence cenové mapy
obce, případně porovnání se
třemi srovnatelnými byty, názor
nezávislého realitního makléře či
znalecký posudek. Soud jako nezávislý rozhodovací orgán by měl
ve svém rozhodnutí o výši nájmu
zohlednit konkrétní parametry
bytu (umístění ve městě, poloha,
typ, velikost, vybavení atd.).
Odbor hospodářský a bytový
MěÚ Vimperk,
Městská správa domů, s. r. o.
Uzávěrka dalšího čísla bude 19. 3. 2012 v 15.00 hodin.
Foto J. tláskal
Co bude s vimperským zámkem?
Osud našeho zámku jistě není
lhostejný žádnému Vimperákovi.
Jeho stávající majitel, Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, ho označila
jako nepotřebný majetek a tím
rozvířila stojaté vody. Jako první
jsou v řadě potencionálních nových pánů na vimperském zámku
státní organizace. Město Vimperk
ambice stát se majitelem zámku
nemá, protože starost o takovýto
objekt je nad jeho finanční možnosti. Osud zámku nám ale není
vedení města lhostejný, proto se
o další vývoj situace aktivně zajímá.
Jednali jsme s ředitelem Správy
NP a CHKO Šumava, který nás
ujistil, že budeme o každé změně
situace informováni.
Proběhlo i jednání s ředitelem
Národního památkového ústavu,
s nímž jsme probrali možné alternativy případné spolupráce a společného využívání zámeckých
prostor. Nikde nedošlo k zásadně
odlišnému pohledu na konkrétní možnosti. Město Vimperk má
zájem na dalším využívání některých zámeckých prostor – například zámecké kaple, arkád a nádvoří – pro své kulturní aktivity.
Z iniciativy Jihočeského kraje
a Správy NP a CHKO Šumava
jsme se zúčastnili i jednání se zástupci společnosti, která by chtěla
zámek využít jako luxusní hotelové zařízení.
Dále nás čeká jednání s ministryní kultury, jíž chceme opět
prezentovat naše představy o budoucnosti zámku.
Pokračování na str. 3
Termín zastupitelstva:
2. 4. 2012 od 15.30 hod. v MěKS Vimperk.
[email protected] 388 402 264
Zprávy z Rady města
Rada dne 23. 1. 2012
• rozhodla využít nabídky společnosti GPL – INVEST s. r. o., Emy
Destinové 395, 370 05 České Budějovice na organizaci (administraci)
zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Vimperk, úpravna vody Brloh
– úprava technologické linky“,
• souhlasí s navýšením počtu zaměstnanců města Vimperk o jednoho pracovníka odboru investic a údržby pro zajištění obsluhy veřejných
toalet v parku s pracovní smlouvou na dobu určitou od 1. 4. 2012 do
30. 9. 2012. Pracovní místo bude zřízeno prostřednictvím úřadu práce
v rámci veřejně prospěšných prací,
• rozhodla pověřit odbor investic a údržby přípravou projektových
prací na celoroční provoz zimního stadionu ve Vimperku v rozsahu
varianty 3,
• rozhodla pronajmout technologické zařízení pod názvem „Kompostárna Vimperk“, sestávající z fermentační stanice postavené na parcelách č. 779/12, 779/3 a 779/4 v k. ú. Vimperk a dozrávací a skladovací
plochy postavené na parcele č. 258 v k. ú. Pravětín společnosti Městské
služby Vimperk s. r. o., Steinbrenerova 6, Vimperk. Smluvní strany se
dohodly, že za užívání předmětu nájmu bude nájemce hradit pronajímateli nájemné v celkové výši 200 000 Kč ročně, které bude splatné
vždy do 31. 3. následujícího roku oproti předchozímu vyúčtování ze
strany pronajímatele,
• souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb – svoz textilu
mezi městem Vimperk se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 01
Vimperk a firmou Diakonie Broumov s. r. o., se sídlem V Důlní 913,
542 32 Úpice, zastoupená Mgr. Lenkou Wienerovou, ředitelkou oblastního střediska Praha,
• souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp pro zajištění zpětného odběru příslušných elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadů mezi městem
Vimperk a firmou EKOLAMP s. r. o., se sídlem I. P. Pavlova 1789/5,
120 00 Praha 2,
• jmenuje v souladu s § 167 z. č. 561/2004 Sb., školský zákon, na
období let 2012–2014 Ing. Vladislava Oliwu, Zdeňku Navrátilovou
a Ing. Marii Hejlkovou za členy Školské rady za zřizovatele při ZŠ
Smetanova 405, Vimperk, Ing. Michala Jančeho, Danielu Bostlovou
a Marcelu Kobrovou za členy Školské rady za zřizovatele při ZŠ TGM,
1. máje 268, Vimperk,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek Oblastnímu spolku ČČK,
383 01 Prachatice ve výši 2 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s podporou bezpříspěvkového dárcovství krve na Prachaticku.
Rada dne 30. 1. 2012
• rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2011 „Zásady a postupy
zadávání veřejných zakázek“ zadat zakázku na stavební práce „ZŠ TGM
Vimperk, budova č. p. 167 – zdravotní instalace“ a dále jmenuje hodnotící komisi ve složení: členové komise – Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče, Marcela Kobrová, Ing. Petr Bednarčík, Mgr. Dagmar Rückerová, náhradníci – Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Václav Kokštein,
Alena Szabová, Ing. Jiří Cais, Mgr. Jiří Toušl,
• rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem
je veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Obnova vodovodního řadu a kanalizačního sběrače ulice Svornosti po povodni 2009 –
dodatečné stavební práce“ mezi městem Vimperk a společností KVINT
Vlachovo Březí spol. s r. o.,
• stanovila částku pro hodinovou sazbu za opravu a údržbu veřejného osvětlení pro rok 2012 ve výši 162 Kč/hod.,
• rozhodla uzavřít mandátní smlouvu, jejímž předmětem je inženýrská činnost spočívající v provedení díla a vykonání činností a úkonů souvisejících se zajištěním činností v procesu zadávání veřejných
zakázek na veřejnou zakázku „Vimperk, úpravna vody Brloh – úprava
technologické linky“ mezi městem Vimperk a společností GPL – INVEST s. r. o.,
• rozhodla udělit plnou moc společnosti GPL – INVEST s. r. o.
k tomu, aby zastupovala město Vimperk při výkonu zadavatelských
činností, které souvisejí s průběhem veřejné zakázky „Vimperk, úpravna vody Brloh – úprava technologické linky“,
• bere na vědomí oficiální míru inflace za rok 2011 ve výši 1,9 %
a souhlasí s tím, aby ve smlouvách opatřených inflační doložkou byla
tato míra inflace uplatněna,
Vimperské noviny 3/2012
• jmenuje komisi pro posouzení výběru veřejné zakázky „Dodávka
systému policových regálů pro archiv MěÚ Vimperk“ ve složení Zdeněk
Ženíšek, Renata Svobodová, Jana Franková, Bc. Daniel Kaifer, Ing. Jaroslav Zámečník. Komise provede posouzení nabídek a předložení výběru
nejvhodnější nabídky do 29. 2. 2012.
Rada dne 6. 2. 2012
• rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2011 „Zásady a postupy zadávání veřejných zakázek“ zadat zakázku na stavební práce
„Vimperk, ulice Na Vyhlídce – obnova komunikace a chodníků“ a dále
jmenuje hodnotící komisi ve složení: členové komise – Ing. Bohumil
Petrášek, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Alena Szabová, Mgr. Pavel
Dvořák, náhradníci – Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Václav Kokštein,
Petr Květoň, Marcela Kobrová, Mgr. Jan Líkař,
• souhlasí s realizací projektu „Podpora hnízdních možností dutinového ptactva na Vimpersku“, spočívajícího v umístění 35 ks budek
pro malé dutinové pěvce za účelem jejich ochrany a výzkumu na výše
uvedených lesních pozemcích ve vlastnictví města Vimperk,
• rozhodla pronajmout nebytové prostory č. 301 v č. p. 171 U Lázní
ve Vimperku v I. patře o celkové výměře 108 m2 za účelem zkušebny
hudební produkce pro spolek ROMANOJILORO. Výše nájemného
z nebytových prostor je stanovena 1 Kč/m2/měsíc,
• bere na vědomí návrhy na rekonstrukci bývalého internátu č. p.
194 ve Hřbitovní ulici a rozhodla předložit návrhy zastupitelstvu města
k projednání,
• rozhodla uzavřít darovací smlouvu se společností Strojírna Vimperk s. r. o. na poskytnutí věcné ceny do loterie městského plesu,
• rozhodla uzavřít darovací smlouvu se společností Dřevotvar –
řemesla a stavby, s. r. o. Chýnov na poskytnutí finanční částky pro
zajištění věcné loterie městského plesu,
• souhlasí s převodem částky 150 tis. Kč z rezervního fondu MěKS
do investičního fondu. Rada města pověřuje MěKS přípravou projektu
řešícího náhradu výpadku filmu ve formátu 35 mm.
Rada dne 13. 2. 20012
• rozhodla, v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2011 „Zásady a postupy
při zadávání veřejných zakázek“, uzavřít smlouvu o dílo s Monikou
Zborníkovou Vintrovou, na provedení II. etapy restaurování vitrážových oken ve hřbitovní kapli Nejsvětějšího srdce Páně,
• rozhodla přidělit zakázku malého rozsahu na stavební práce „Výměna oken v bloku WC ZŠ TGM Vimperk – budova č. p. 167 “ uchazeči
Jiří Formánek, EUROSYSTEM, Vimperk, neboť nabídka tohoto uchazeče byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou,
• rozhodla přidělit zakázku uchazeči GSI INVEST, s. r. o., Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10., neboť nabídka tohoto uchazeče byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou,
• rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene k umístění vodovodního a kanalizačního řadu, včetně přípojek a dále veřejného osvětlení v rámci stavby
„Vimperk, Brantlův Dvůr – prodloužení vodovodu a kanalizace“ na
částech parcel KN č. 1702/2, KN č. 1703/1, KN č. 1704, KN č. 1710/1,
KN č. 1712/1, KN č. 1714/1, KN č. 1714/3, KN č. 1715 a KN č. 1716/1
v k. ú. Vimperk s vlastníkem pozemků Janem Míglem, Brantlova
247/44, Vimperk; náklady na zřízení věcného břemene ponese strana
oprávněná tj. město Vimperk,
• rozhodla na základě doporučení kulturní komise poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu města takto: Radě rodičů při ZŠ TGM ve
výši 10 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením
kostýmů pro skupinu mažoretek – seniorek. Radě rodičů při ZŠ TGM
ve výši 10 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením kostýmů a líčení pro skupinu mažoretek – juniorek. Sdružení
rodičů při ZUŠ Vimperk ve výši 10 000 Kč na částečnou úhradu pronájmu v souvislosti s akcí Ples dechovky a mažoretek. Radě rodičů při
G a SOŠe ve výši 10 000 Kč na částečnou úhradu pronájmu v souvislosti s konáním maturitního plesu 8 G. Radě rodičů při G a SOŠe ve
výši 10 000 Kč na částečnou úhradu pronájmu v souvislosti s konáním
maturitního plesu 4 GA. Radě rodičů při G a SOŠe ve výši 10 000 Kč
na částečnou úhradu pronájmu v souvislosti s konáním maturitního
plesu 4 OA. DDM Prachatice, pracoviště Vimperk ve výši 1 000 Kč na
částečnou úhradu nákladů s pořádáním Karnevalu na ledě. Penzionu
Šumavous ve výši 5 000 Kč na částečnou úhradu nákladů s pořádáním
Šumavousova pohádkového dne. Penzionu Šumavous ve výši 2 000 Kč
na částečnou úhradu nákladů s pořádáním akce pro děti Medohrátky.
Vimperské noviny 3/2012 tel. 388 402 [email protected]
O. S. Vikuř ve výši 4 000 Kč na částečnou úhradu nákladů koncertu
hudebních skupin Potrubí a After Hours. O. S. Vikuř ve výši 4 000 Kč
na částečnou úhradu nákladů akce Veřejné malování – Street Art –
Graffiti Jam. Panu Vladimíru Pilnému ve výši 3 000 Kč na částečnou
úhradu nákladů koncertu hudebních skupin G-rock, The Hump a The
Fialky. Marii Hadravové ve výši 10 000 Kč na částečnou úhradu nákladů
19. ročníku letních kurzů žesťů. SDH Výškovice ve výši 4 000 Kč na
částečnou úhradu nákladů dětského karnevalu. SDH Výškovice ve výši
3 000 Kč na částečnou úhradu nákladů 3. ročníku „Posezení s písničkou“ pro seniory. SDH Výškovice ve výši 4 000 Kč na částečnou úhradu
nákladů masopustního průvodu ve Výškovicích. SDH Výškovice ve výši
2 000 Kč na částečnou úhradu nákladů mikulášské besídky pro děti.
Římskokatolické farnosti Vimperk ve výši 5 000 Kč na částečnou úhradu pronájmu v souvislosti s konáním akce Farní bál,
• rozhodla nepodpořit žádost a neposkytnout finanční příspěvek
z rozpočtu města: O. S. Vikuř týkající se částečné úhrady nákladů akce
Koncert alternativních hudebních skupin. O. S. Vikuř týkající se částečné úhrady nákladů akce Latino, funky, samba a jazz party,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč Sportovnímu klubu HC Vimperk, na úhradu nákladů spojených s pořádáním
mezinárodního hokejového turnaje O pohár Jiřího Lály na částečnou
úhradu nákladů spojených s nákupem cen,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 15 000 Kč občanskému sdružení Krása v srdci, Zruč-Senec, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním VII. ročníku akce „Dívka Šumavy“,
• souhlasí s použitím znaku města na propagačních materiálech VII.
ročníku akce „Dívka Šumavy“,
• souhlasí s využitím obytné místnosti č. 7 v ul. Pivovarská č. p.
322, Vimperk v nepříznivých povětrnostních podmínkách pro občany
města bez přístřeší.
Rada dne 20. 2. 2012
• souhlasí s vybudováním uzamykatelné branky mezi areálem koupaliště a areálem tenisových kurtů na náklady TJ Šumavan Vimperk
‒ oddílu tenisu,
• jmenuje hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Vimperk, úpravna
vody Brloh – úprava technologické linky“ ve složení: členové komise
– Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Mgr. Pavel
Dvořák, Ing. Jiří Lipold, Ing. Josef Smažík, Tereza Dio, náhradníci –
Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Václav Kokštein, Petr Květoň, Ing. Petr
Bednarčík, Jiří Stara, Ing. Vlastimil Hrubý, Jiří Grauer,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 20 0 00 Kč Ski
klubu Šumava Vimperk na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním XXVII. Šumavského skimaratonu 2012. Příspěvek bude použit na částečnou úhradu nákladů za věcné ceny a poháry pro vítěze
v jednotlivých kategoriích.
Zprávy ze Zastupitelstva
Zastupitelstvo města dne 23. 1. 2012
• nesouhlasí s provedením směny lesních pozemků dle zaslané nabídky Lesů ČR, s. p., Lesního závodu Boubín z důvodu, že je potřeba
řešit ucelenost lesních pozemků mezi oběma stranami v širším měřítku tj. v celém správním obvodu města Vimperk a nikoliv jen lokálně
a dále, že nabízené parcely jsou pro město Vimperk v současné době
nevyužitelné,
• rozhodlo vydat obecně závaznou vyhlášku města Vimperk, která
zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, ve znění OZV č. 2/2011
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu dle předloženého návrhu s účinností od 10. 2.
2012,
• schvaluje změnu objemu rozpočtu roku 2012 na celkovou částku
153 132 tis. Kč (RO č. 1),
• schvaluje rozpočet tvorby a použití Sociálního fondu města Vimperk na rok 2012 dle předloženého návrhu v celkové částce 1 014 tis.
Kč,
• schvaluje předložená rozpočtová opatření č. 93 – č. 102 k rozpočtu
roku 2011 provedená radou města za období od 13. 12. 2011 do 31. 12.
2011,
• rozhodlo realizovat v roce 2012 akci „ZŠ TGM Vimperk - objekt
č. p. 167 – ZI“,
• rozhodlo realizovat v roce 2012 akci „MŠ Vimperk – objekt Mírová
442 – MŠ60 – EI a vnitřní stavební úpravy“,
• rozhodlo realizovat v roce 2012 akci „Vimperk, ulice Na Vyhlídce
– obnova komunikace a chodníků“,
• rozhodlo realizovat v roce 2012 akci „ZŠ Vimperk, Smetanova 405
– tělocvična – odstranění zemní vlhkosti“,
• pověřuje Daniela Ziembu plněním úkolů při řízení Městské policie Vimperk ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb.
v platném znění, a to od 25. 1. 2012,
• pověřuje radu města schválením plánu prevence kriminality a podáním žádosti o investiční projekt na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému a pořízení kamer do budov základních škol
k hlavním vchodům,
• ukládá vedení městských příspěvkových organizací (MěKS,
STARZ) předložit zhodnocení své činnosti za rok 2011 a předložit
koncepci jejich činnosti na další období.
Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete na
webových stránkách města www.vimperk.cz.
Co bude s vimperským zámkem?
Dokončení ze str. 1
Město není a nebude tím, kdo
bude rozhodovat o novém majiteli a správci vimperského zámku. Přesto považujeme za svoji
povinnost snažit se toto ovlivnit.
Jsme přesvědčeni, že nejvhodnějším novým majitelem by bylo,
i za cenu případného využití části
zámku pro komerční účely, Ministerstvo kultury a Národní památkový ústav.
Protože je na zámku i muzeum
s expozicemi, které se přímo váží
k historii Vimperka, chce město
do budoucna v případě potřeby
participovat na zajištění provozu
tohoto zařízení.
Odpověď na otázku v titulku stále nemáme, ale věříme,
že všechna jednání povedou
k úspěšnému konci a bude vybrán
majitel, se kterým pro pokračování našich aktivit najdeme společnou řeč. Budeme usilovat o to,
aby nový pán spravoval zámek ku
prospěchu nejen svému, ale i našeho města a celého Vimperska.
Ing. B. Petrášek
Sadová už opravdu naposled
V
elmi mě zaujalo vysvětlení pana starosty, proč byla na opravené
ploše pod poštou veliká cedule, která zakazovala parkování. Je
potěšitelné, že nejvyšší představitel města vyrazil do boje s hloupými předpisy a nařízeními. Úřední kobylka zase vesele řehtala a člověk
s údivem pozoroval, jaké (promiňte ten výraz) pitomosti lze také vymyslet. Někdy mám takové asi nesplnitelné přání, aby ten, kdo vymyslel
nebo lépe řečeno zplodil takové hlouposti, se pod své mozkové výtvory
podepsal. Hned by se vědělo, komu se vyhnout, protože se říká, že
hloupost je nakažlivá.
Není to ale první případ, kdy sklon vozovky neodpovídal pochybným
předpisům. Před mnoha lety se začalo uvažovat o kruhovém objezdu
v prostoru Fišerky. Nebylo to ale možné, moc prudký sklon, auta by to
nebrzdila, hrozilo nebezpečí časté kolize. Zdůvodnění tehdy v tisku
zabralo celé dvě řádky. Jenže za půl roku od nepovolení kruhového
objezdu ve Vimperku postavili v Prachaticích nejprve jeden, poté za
rok druhý, a silnice měla daleko větší sklon. A to už předpis neplatil?
Na zdravý rozum bych se v tomto případě vůbec nespoléhal – ten zde
vůbec nehledejme. Jedná se o úřednickou zpupnost a aroganci. Anonymita rozhodnutí jenom podtrhává, jak to dnes v naší zemi chodí.
Pokud pan starosta vyrazil do boje proti výše zmíněnému, přeji hodně štěstí.
Sadová ulice je hezká i teď v zimě. Mám obavu, aby jaro neukázalo, jestli se zbytečně nefinišovalo v polovině listopadu. Odstrašujících
příkladů máme možnost v poslední době vidět hodně (viz dálnice do
Ostravy). Ministerští úředníci musí vykázat nějakou činnost a vyhláškové paskvily jsou pak výsledkem. Není čas na to začít bojovat proti
hlouposti všemi dostupnými prostředky?
Chci být optimista.
Karel Beránek
Vimperské noviny 3/2012
[email protected] 388 402 264
Fotografická soutěž
„Poklady evropské přírody 2012“
V souvislosti s 11. ročníkem
mezinárodního filmového festivalu NATURVISION byl vyhlášen další ročník fotografické
soutěže. Organizátory jsou EuroNatur, „natur+kosmos“, Deutsche
Lufthansa AG a NaturVision.
Hledáme nejkrásnější fotografie evropských zvířat, rostlin nebo
krajiny. Nejlepší snímky budou
prezentovány letos na podzim
v návštěvnickém centrum Lusen Národního parku Bavorský
les a také v Městském kulturním
středisku ve Vimperku
a budou odměněny hodnotnými cenami. 12 vítězných fotografií bude zveřejněno mimo
jiné v časopise „natur+kosmos“,
v magazínu EuroNatur, na webových stránkách pořadatele
a v nástěnném kalendáři „EuroNatur 2013“.
Účast je bezplatná a máte
možnost získat atraktivní ceny:
1. cena – týdenní pobyt pro
2 osoby v Polsku,
2. cena – Zeiss Mono Spektiv
20 x 60 S Mono,
3. cena – třídenní pobyt pro
2 osoby v oblasti Senne ve východním Vestfálsku,
4. cena – třídenní pobyt pro
2 osoby v Neuschönau, Národní
park Bavorský les,
5. cena – Hodiny Fortis (model
Spacematic SL).
Termín pro zaslání snímků:
do 31. března 2012
Fotografie zasílejte na adresu:
EuroNatur Service GmbH
Naturschätze Europas 2012
Konstanzer Strasse 22
D-78315 Radolfzell
[email protected]
Podrobnosti a podmínky naleznete na www.euronatur.org/
fotowettbewerb.
Zveme Vás k účasti na této fotografické soutěži a těšíme se na
Vaše snímky!
Lenka Švecová
Městský úřad Vimperk
Sběr použitého ošacení
Město Vimperk uzavřelo
smlouvu s firmou Diakonie
Broumov s. r. o., která se od
roku 1992 zabývá sběrem použitého ošacení z celé republiky.
Tato společnost použité ošacení
přetřídí a ještě z 90 % upotřebí
jak k humanitárním účelům, tak
i k průmyslovému zpracování.
Na celém procesu se podílejí lidé
z okraje společnosti, kteří díky
této společnosti našli azylové
ubytování a i pracovní uplatnění.
Jedná se převážně o osoby bez
přístřeší, které by jinak práci nikde nedostaly.
Význam spočívá také v tom, že
použité věci nekončí v popelnici
a nezvyšují množství odpadu,
který musíme svážet a ukládat na
skládku. Využitím sběrného dvora tak nejenom pomůžete dobré
věci, ale ještě ušetříte, neboť odvoz a zpracování tohoto odpadu
je pro město Vimperk zdarma.
Nádoby na sběr použitého
ošacení jsou umístěny ve sběrném dvoře ve Sklářské ulici. Je
zde možno odkládat následující
druhy použitého textilu:
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské).
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky.
Domácí potřeby ‒ nádobí bílé
i černé, skleničky ‒ vše jen funkční.
Peří, péřové přikrývky, polštáře, deky, spací pytle.
Boty ‒ svázané gumičkou, aby
se páry transportem neztratily.
Hračky.
Městský kamerový dohlížecí
systém ve Vimperku
Již několik let provozuje Městská policie Vimperk městský kamerový dohlížecí systém, jehož
hlavním úkolem je přispívat
k zvýšení pocitu bezpečí dětí,
mladých, dospělých a seniorů,
snížení kriminality a přestupků
proti veřejnému pořádku, zamezení projevů vandalismu a snížení škod na majetku města a jeho
občanů.
Pro Městskou policii má tento
systém vysokou důležitost a je
plně využíván při zajišťování
úkolů, které každodenně plní.
Obsluha tohoto systému je zajištěna vyškolenými pracovníky
Městské policie a strážníky tak,
aby se zabezpečil nepřetržitý
dohled nad bezpečnostní situací
ve městě. Výsledky práce kamerového systému využívají mimo
samotnou Městskou policii Vimperk i složky Policie ČR při objasňování a prokazování trestné
činnosti.
Díky kvalitní práci a odpovědnému přístupu operátorů MKDS
se podařilo zjistit či odhalit
množství přestupků a trestných
činů páchaných v prostorech,
které jsou pod dohledem kamer
Městské policie. V listopadu minulého roku byly přijaty nové
standardní operační postupy
v práci obsluhy městského kamerového dohlížecího systému,
což ještě více zvýšilo efektivitu
práce a zajistilo cílenější využití
systému vůči osobám a skupinám, které v našem městě opakovaně páchají přestupky či jinou
protiprávní činnost.
Zde bychom rádi uvedli několik konkrétních případů jako
ukázku práce městského kamerového dohlížecího systému ve
Vimperku.
Dne 16. prosince 2011 ve večerních hodinách zaznamenal
operátor pohyb osoby, o níž
díky místní znalosti věděl, že má
soudně zakázáno řízení motorových vozidel. Tato osoba přesto
nastoupila do osobního vozidla
a odjela s ním z prostoru parkoviště, což detailně zachytily
kamery městské policie. Tento
poznatek byl předán Policii ČR,
která záznamu využila při prokázání spáchání trestného činu.
Dne 10. února 2012 byla Městská policie Vimperk požádána
Policií ČR o kontrolu záznamu
z nočních hodin, kdy došlo k dopravní nehodě v ulici Mírová.
Operátorům se podařilo zjistit
vozidlo pachatele, který po dopravní nehodě odjel z místa nehody. Informace byla předána
a vedla k nalezení pachatele dopravní nehody.
Dne 13. února 2012 v čase 15.25
hod. byla na linku 156 oznámena
rvačka v ulici Pivovarská. Operátor kamerového systému zaznamenal celý incident, při kterém
byl napaden řidič taxi, a poté
i celý zásah ze strany Městské
policie Vimperk. Záznam byl
předán Policii ČR a použit k prokázání spáchání trestného činu.
Městská policie Vimperk využívá městského kamerového
dohlížecího systému ve snaze
zabezpečit bezpečnost a pocit
bezpečí občanů a návštěvníků
města, a proto vítá snahy vedení
radnice o další rozšíření tohoto
systému instalací třech nových
kamerových bodů v ulici Pasovská, městském parku a na objektu
polikliniky u podchodu pod ulicí
Sušická. Věříme, že se v případě
schválení žádosti z dotačního
programu podaří se tento projekt co nejdříve realizovat a že to
povede k zlepšení dohledu nad
výše zmíněnými částmi města
a z hlediska pomůže občanům
zvýšit pocit bezpečí.
Za kolektiv Městské policie
Vimperk
Daniel Ziemba
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.
Marie Hejlková, odbor ŽP
OMLUVA
V minulém čísle VN došlo k nedopatření, neboť v rubrice Okénko do nedávné historie, článku Král Šumavy – stále živý fenomén
nebyl uveden autor p. Radek David, autor projektu pomníčku převaděčům u Františkova a jeden z jeho realizátorů. Panu Davidovi
se omlouváme.
Redakce
Ženy SDH Výškovice uspořádaly 25. února 2012 tradiční dětský maškarní karneval, kterého se zúčasnilo přes 40 masek. Foto: J. Heřta
Vimperské noviny 3/2012 tel. 388 402 [email protected]
Územní plánování
Díl 6. – Co lze vyčíst
z územního plánu
Předcházející díly nebyly, pravda, pro čtenáře moc zábavné.
Chtěli jsme však veřejnosti přiblížit podstatná fakta. K těm patří
i seznámení se se zněním zákona. Dnes bychom se zaměřili na
to, co všechno se dá z územního
plánu vyčíst.
Na začátku je třeba si uvědomit, že každý územní plán (ÚP)
je jedinečný, což je dáno konkrétním územím, které je neopakovatelné, konkrétními podmínkami,
které určuje příslušná obec jako
žadatel a dotčené orgány hájící
své zájmy v daném území; je vytvořen konkrétním zpracovatelem, který vnáší do návrhu vlastní myšlenky. To vše určuje, mimo
další vstupující faktory, výsledek
celého procesu pořizování, tedy
územní plán samotný.
Ještě před tím si dovolíme odbočku a upřesníme některé dále
používané pojmy:
Vyhláška č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
(dále jen „vyhláška“), stanovuje
názvy ploch s rozdílným způsobem jejich využití v územních
plánech a sjednocuje tak oproti
dřívějším zvyklostem názvosloví
používané v ÚP. Pro zpracovatele
(projektanta) návrhu ÚP to znamená, že se jimi jako hlavním
vodítkem musí řídit, ale může
používat specifické pojmy, které
je však povinen zdůvodnit v textové části.
Jedná se o plochy uvedené v §
4 až 19 vyhlášky a to:
plochy bydlení – pozemky
bytových domů, pozemky rodinných domů a pozemky veřejných
prostranství. Součástí plochy
bydlení mohou být pozemky
dalších staveb a zařízení, které
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a jsou slučitelné
s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše,
plocha rekreace – pozemky
staveb pro rodinnou rekreaci,
pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných
prostranství, občanského vybavení, veřejných tábořišť, přírodních
koupališť, rekreačních luk, které
nesnižují kvalitu prostředí ve
vymezené ploše a jsou slučitelné
s rekreačními aktivitami,
plocha občanského vybavení – pozemky staveb a zařízení
občanského vybavení pro vzdě-
lávání a výchovu, sociální služby,
péči o rodinu, zdravotní služby,
kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále pozemky
staveb a zařízení pro obchodní
prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu
a výzkum, lázeňství a veřejných
prostranství. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny
v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní
infrastruktury a být z nich přístupné,
plocha veřejných prostranství
– stávající a navrhované pozemky jednotlivých druhů veřejných
prostranství a další pozemky
související dopravní a technické infrastruktury a občanského
vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství. Pro každé
dva hektary zastavitelné plochy
bydlení, rekreace, občanského
vybavení anebo smíšené obytné
se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha
veřejného prostranství o výměře
nejméně 1 000 m 2; do této výměry se nezapočítávají pozemní
komunikace,
plochy smíšené obytné –
pozemky staveb pro bydlení,
případně staveb pro rodinnou
rekreaci, pozemky občanského
vybavení, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení
ve svém okolí a nesnižují kvalitu
prostředí, a veřejných prostranství – například nerušící výroba
a služby, zemědělství, které svým
charakterem a kapacitou nezvyšují dopravní zátěž v území,
plochy dopravní infrastruktury – pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, drah,
vodních cest, letišť a jiných druhů
dopravy,
plochy technické infrastruktury – pozemky vedení, staveb
a s nimi provozně související
zařízení technického vybavení –
například vodovodů, vodojemů,
kanalizace, čistíren odpadních
vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunikačních
vedení veřejné komunikační sítě,
elektronických komunikačních
zařízení veřejné komunikační sítě
a produktovody,
plochy výroby a skladování
– pozemky staveb a zařízení pro
výrobu a skladování, které jsou
v přímé návaznosti na plochy
dopravní infrastruktury a musí
být z nich přístupné – například
pro těžbu, hutnictví, těžké stro-
jírenství, chemii, skladové areály,
pozemky zemědělských staveb,
plochy smíšené výrobní –
pozemky staveb pro bydlení
pouze ve výjimečných a zvlášť
odůvodněných případech, tyto
plochy se samostatně vymezují
v případech, kdy s ohledem na
charakter území není účelné
jeho členění například na plochy
výroby a skladování, plochy těžby
nerostů a plochy specifické,
plochy vodní a vodohospodářské – pozemky vodních ploch,
koryt vodních toků a vymezují se
za účelem zajištění podmínek
pro nakládání s vodami, ochranu před jejich škodlivými účinky a suchem, regulaci vodního
režimu a vodohospodářskému
využití,
plochy zemědělské – pozemky zemědělského půdního fondu,
pozemky staveb, zařízení a jiných
opatření pro zemědělství,
plochy lesní – zejména pozemky určené k plnění funkcí
lesa, pozemky staveb a zařízení
lesního hospodářství,
plochy přírodní – zpravidla pozemky národního parku,
pozemky v I. a II. zóně chráněné krajinné oblasti, pozemky
v ostatních zvláště chráněných
územích, pozemky evropsky
významných lokalit a pozemky
biocenter,
plochy smíšené nezastavěného území – pozemky určené
k plnění funkcí lesa, pozemky zemědělského půdního fondu, příp.
pozemky vodních ploch a koryt
vodních toků,
plochy těžby nerostů – pozemky povrchových dolů, lomů
a pískoven, pozemky pro ukládání dočasně nevyužívaných
nerostů a odpadů, kterými jsou
výsypky, odvaly a kaliště, dále
pozemky rekultivací a pozemky
staveb a technologických zařízení pro těžbu,
plochy specifické – vymezují za účelem zajištění zvláštních
podmínek, které vyžadují zejména pozemky staveb a zařízení pro
obranu a bezpečnost státu, civilní
ochranu, vězeňství, sklady nebezpečných látek.
Obecně můžeme říci, že do
všech výše uvedených typů ploch
lze zahrnout i pozemky související dopravní a technické infrastruktury.
Tyto typy ploch může zpracovatel s ohledem na specifické
podmínky daného území dále
podrobněji členit.
Dále bychom si měli vysvětlit,
že plochy zobrazované v ÚP se
vyskytují s přívlastky „stav (stávající)“, „návrh (návrhová)“ a případně „územní rezerva“:
stav – představuje plochy tzv.
stabilizované v zastavěném území, tedy ty, které jsou již nějakým způsobem využívané k datu
zpracování ÚP, např. na pozemku
stojí rodinný dům se zahradou,
obchodní dům s parkovištěm –
takové plochy jsou vybarveny
plnou barvou označující podle
legendy na výkrese jejich využití
(např. bydlení, občanské vybavení), v těchto plochách lze stávající zástavbu stavebně upravovat,
nastavovat, přistavovat ve shodě
se zněním textové části, tedy za
podmínek daných ÚP, a litery
zákona,
návrh – tyto plochy jsou návrhovými plochami, nově navrženými k určenému využití (zastavitelné plochy) a jsou většinou
vybarveny šrafou barvy podle
navrhovaného funkčního využití
(např. smíšená obytná, občanské
vybavení) a platí pro ně v textové
části uvedené podmínky využití
plošné i prostorové,
územní rezerva – jedná se
o plochy, které ÚP vyhradil
k danému účelu do budoucna.
Nelze na nich uvažovat se stavbou ihned, tyto plochy se mohou
v jedné z následných změn ÚP
překlopit do ploch návrhových
(např. poté, co jsou již zastavěny
z větší části návrhové plochy).
Pro názornost nebo lepší pochopení můžeme čtenáře odkázat např. na webové stránky
města Vimperk, kde je zveřejněn
v minulém roce vydaný územní
plán, ve kterém je možné popsané věci konfrontovat (http://
www.vimperk.cz/927/cz/normal/
uzemni–planovani/) nebo na web
jiných obcí (Čkyně, Buk, Zdíkov),
které již nový územní plán mají
také vydaný a zveřejněný v souladu se zákonem.
Až potud jsme se pohybovali
v části grafické. Jak již bylo naznačeno výše, neméně důležitá je
část textová a musíme zdůraznit,
že jedna část bez druhé nemůže
být užívána a vypovídala by pouze kusé informace bez patřičných
návazností.
Dokončení příště.
Ing. Marcela Šebelíková,
Odbor výstavby
a územního plánování
Vimperské noviny 3/2012
[email protected] 388 402 264
Vimperští starostové
Vzhledem k četným dotazům, někdy i dohadům, kdo byl prvním
vimperským starostou, uveřejňuje redakce Vimperských novin tento
přehled, zpracovaný kronikářem města Mgr. Františkem Kadochem
a PhDr. Milošem Benešem.
Císařským nařízením Františka Josefa I. z 31. 7. 1849 byla zřízena
nová politická správa, zrušeno vrchnostenské zřízení a základem se
staly městské a venkovské obce. V čele okresů stáli hejtmani, v čele
míst a obcí starostové.
OS Stanislavy Chumanové
1. Jan VANÍČEK
(1849–1852)
2. Alois TILP
(1852–1864)
3. Dr. Albert POPPER
(1864–1881)
4. František MAYER
(1881–1889)
Sdružení pravidelně modernizuje vimperskou LDN. 5. Antonín STINY
(1889–1890)
6. Jan HARMACH
(1890–1898)
7. František IGLER
(1898–1903)
8. Dominik IGLER
(1903–1919)
9. Wilhelm FRITSCH
(1919–1923)
Vážení a milí spoluobčané,
závěrem minulého roku jsme
vás prostřednictvím Vimperských novin informovali, co se
v minulém roce OS Stanislavy
Chumanové podařilo uskutečnit.
Nyní Vám chceme podat informace o záměrech, které chceme
realizovat v roce 2012.
Ráda bych zdůraznila, že stejně jako loni bude možné dovést
jednotlivé projekty ke konci jedině díky laskavosti našich dárců.
Jedině jejich zásluhou se nám dařilo a jistě bude i dařit pomáhat
tam, kde je to potřebné.
V současné době je na účtu
Sdružení 48 099 Kč. Ještě na konci roku 2011 jsme obdrželi dary
ve výši 10 000 Kč od pana Jana
Šťastného a společnosti Crystalaktiv Bohemia. 3 000 Kč nám
také věnovala paní Jana Krnáková. Všem našim dárcům ještě
jednou velice děkujeme.
Plány OS Stanislavy Chumanové zahrnují v tomto roce
několik projektů. Vimperská nemocnice nutně potřebuje nové
osvětlení nad operační stůl. Bylo
rozhodnuto, že Sdružení se bude
podílet na jeho zakoupení jednou třetinou z celkových nákladů. Rozpočet na osvětlení není
zatím znám. Výši našeho podílu
zveřejníme při nebo po realizaci
jeho nákupu.
Zástupci Sdružení jsou také
v kontaktu s pracovníky Českého rozhlasu. Rádi bychom přivezli do Vimperka projekt „Kavárna
po tmě“. Jedná se o prostor, který
je zařízený a funguje jako kavárna a zároveň pomáhá vidícím
lidem představit si, jak se žije
lidem s částečnou nebo úplnou
ztrátou zraku. Byli bychom rádi,
kdyby u nás mohla kavárna fungovat po nějakou dobu v červnu.
Bude se jednat o kavárnu pojízdnou, zvenku bude vypadat
jako autobus, bude i stejně i jezdit, ale uvnitř bude hezky vonět
káva a čaj. Upřesňující informace
o přesném termínu „Kavárny po
10. Felix POHL
(1923–1931)
11. Ferdinand MATHE
(1931–1938)
12. Arnold ASCHENBRENNER
(1938–1939)
13. Ludwig IGLER
(1939–1941)
14. Franz THEMA
(1941–1945)
15. Josef ČERNÍK
16. Jaroslav TALIÁN
17. Silvestr VLČEK
(6. 5.1945–11.12. 1945)
(12. 12. 1945–6. 2. 1947)
(7. 2. 1947–28. 6. 1950)
18. Josef VOLDŘICH
(1950–1954)
19. Jaromír PROŠEK
(1954–1957)
20. František LÁVIČKA
(1957–1960)
21. Jindřich HÁJEK
(1960–1971)
22. Jan TEJML
(1971–1984)
23. Ján LALUHA
24. Jiří POTUŽNÍK
(1984–11. 2. 1990)
(12. 2. 1990–3. 12. 1990)
25. Jan BLÁHA
(1990–1994)
26. Ing. Miroslav KVASNIČKA
(1994–2002)
27. Stanislava CHUMANOVÁ
(2002–2007)
28. Mgr. Pavel DVOŘÁK
(2007–2010)
29. Ing. Bohumil PETRÁŠEK
8
( 2010 dodnes)
10
Foto Z. Přibyl
tmě“ budou k dispozici v průběhu
jednoho měsíce.
V roce 2012 by oslavila 60. kulatiny Stáňa Chumanová. Na toto
výročí rozhodně nezapomínáme
a uspořádáme pro ni a pro nás pro
všechny vzpomínkovou diskotéku. Hrát budou Štěpán Smutný,
I. Müller a R. Chalupský. Diskotéka bude uspořádána 4. 5. 2012
v hotelu Zlatá Hvězda.
Dalším projektem, na který se
těšíme, je vybavení seniorského
hřiště. Město Vimperk požádalo o grant na takový parčík, ve
kterém by si mohli naši starší
spoluobčané zasportovat podle
svých možností. Jedná se většinou o lehké protahovací cviky,
ke kterým je potřeba minimální
náčiní. Byli bychom rádi, kdybychom se na tomto mohli podílet.
Město zažádalo o grant a v případě, že ho dostane, uhradí Sdružení povinné spolufinancování tohoto projektu. Zda byl Vimperku
grant přidělen, není ještě známo.
Informace o tom i výši investice
zveřejníme, jakmile bude jasné,
že tento projekt bude díky grantovým prostředkům realizován.
V letošním roce bude naše
Sdružení již tradičně financovat
část cen Vodnické brusle – závodů na kolečkových bruslích na
Vodníku. A bude také předávat
cenu Sdružení ve výtvarné soutěži pro děti v rámci festivalu
Natur Vision.
Zvažujeme také, že se budeme
podílet na organizování „Běhu
pro paraple“ ve spolupráci s městem Vimperk a místní organizací
Svazu tělesně postižených. Čekáme na propozice, na základě kterých se rozhodneme, zda se budeme podílet na jeho pořádání.
Těšíme se na Vaši podporu
a shledání s Vámi u některých
z těchto projektů.
Číslo účtu Sdružení:
27-7823390427/0100.
Věra Vávrová,
OS Stanislavy Chumanové
Vimperské noviny 3/2012 tel. 388 402 [email protected]
Třídíme odpad – 3. díl –
Recyklace odpadů
Milí čtenáři, velmi často se
můžete setkat s názorem, zda má
třídění odpadů vůbec smysl, jestli
se to vyplatí a podobně. Třídění
odpadů je zásadním předpokladem pro jeho materiálové využití,
recyklaci.
Hlavním účelem recyklace
je úspora primárních surovin
a úspora energií. Tato úspora je
tedy ziskem, navíc ziskem globálním, neboť zahrnuje úspory emisí
skleníkových plynů. Pro jednodušší představu je možné použít následující příklad. Základní
surovinou pro výrobu papíru je
celulózové vlákno. Chceme-li vyrobit papír ze dřeva, je třeba vypěstovat strom. To trvá zhruba 80
let. Následně je třeba strom porazit a dopravit do zpracovatelského
závodu. Tam se dřevo nastrouhá
a v horké lázni se za přítomnosti
chemických látek vaří tak dlouho,
dokud se z něj nezíská celulózové vlákno, použitelné na výrobu
papíru. Zejména vaření dřeva je
energeticky velmi náročné, a tedy
i drahé. Druhou možností je výroba papíru ze starého, již použitého papíru. V tom případě je
nutné papír sebrat, například do
kontejnerů, z kontejnerů svézt,
dotřídit a odvézt do papíren. Tam
se papír v rozvlákňovači rozvlákní, a tak se získá celulózové vlákno, které se použije na výrobu
nového papíru.
Na první pohled je zřejmé,
že výroba papíru ze starého
je energeticky i technologicky
méně náročná, to znamená prospěšnější pro životní prostředí
a zároveň levnější. Podobné je to
i u ostatních druhů odpadů, které se v současné době třídí. Pro
výrobu skla je třeba těžit sklářské
písky, pro výrobu plastů ropu, pro
výrobu kovů rudy, uhlí, vápenec,
to vše jsou neobnovitelné zdroje,
jejichž těžba se výrazně projevuje na rázu krajiny. Zpracování
těchto surovin navíc vyžaduje
velké množství energie, která se
většinou vyrábí v tepelných elektrárnách, které potřebují fosilní
paliva… Je zřejmé, že recyklace
dokáže velmi výrazně snížit dopady výroby celé řady materiálů
na životní prostředí.
Vyplatí se třídit ve Vimperku?
V roce 2011 zaplatilo město
Vimperk za svezení a uložení
1 tuny směsného komunálního
odpadu na skládku 1 487,90 Kč.
V roce 2011 zaplatilo město Vimperk za svezení a předání 1 tuny tříděného odpadu
750,59 Kč.
Při vytřídění 402,879 tun
v roce 2011 jsme my všichni ušetřili 305 107 Kč. Poplatek za odpady by byl v případě, že bychom
netřídili, o 40 Kč vyšší. A to mluvíme jenom o penězích.
Pokud bychom tyto odpady
odváželi na skládku, brzy by ji
vzhledem ke svému značnému
objemu (ve vztahu k hmotnosti)
velmi rychle zaplnily, a my bychom byly nuceni brzy budovat
skládku novou, případně vozit
všechny odpady na vzdálenější a cizí skládky. A jsme vlastně
znovu u peněz.
Nezapomeňte, důsledným
tříděním odpadů lze snížit náklady na odpadové hospodářství.
Příště: Kolik vytvoříme odpadu za rok.
Vychází v rámci projektu Jihočeského kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s.
Marie Hejlková, odbor ŽP
Použité zářivky do popelnice nepatří
Nefunkční zářivky a výbojky
nepatří do kontejneru se směsným komunálním odpadem,
protože z nich mohou při rozbití
unikat nebezpečné látky.
Občané města Vimperk mohou bezplatně odkládat vyřazené zářivky ve sběrném dvoře
ve Sklářské ulici. Zpětný odběr
všech použitých elektrozařízení zajišťují kolektivní systémy
EKOLAMP, Asekol a Elektrowin,
které k tomu opravňuje zápis do
Seznamu výrobců elektrozařízení vedeného ministerstvem
životního prostředí. Kolektivní
systémy již pátým rokem smluvně zajišťují celý proces, to znamená od vytvoření sítě sběrných
míst (s využitím sběrných dvorů)
až po předání zpětně odebraných
elektrozařízení firmám, které se
specializují na jejich ekologické
zpracování a recyklaci. Cílem je
separovat elektrozařízení, jež obsahuje využitelné či nebezpečné
látky od ostatního odpadu, který
končí na skládkách nebo ve spalovnách.
Zpětný odběr použitých výrobků jako jsou zářivky, úsporky,
televize, fény, ledničky a další
zařízení je financován jejich výrobci a dovozci a vztahuje se i na
staré vyřazené elektrospotřebiče,
za které nebyl při jejich nákupu
zaplacen recyklační příspěvek.
Ten se od srpna 2005 uvádí při
prodeji nových výrobků odděleně od ceny.
Systém zpětného odběru a ekologického zpracování elektroodpadu však nemůže fungovat bez
aktivního a vstřícného přístupu
spotřebitelů. Každý, kdo odevzdá
třeba jen jednu nefunkční zářivku na místě k tomu určeném, to
znamená v místě zpětného odběru nebo při nákupu nového výrobku přímo v prodejně, přispěje
k ochraně životního prostředí.
Na základě smlouvy o spolupráci, kterou město Vimperk
uzavřelo s kolektivním systémem
EKOLAMP, byly do sběrného
dvora ve Sklářské ulici umístěny
speciální kovové kontejnery, do
kterých mohou zdarma odkládat použité světelné zdroje nejen
občané, ale i firmy a podnikatelé,
kteří elektrozařízení používají či
shromažďují při své podnikatelské činnosti (prodejny, elektromontážní firmy, menší podniky,
instituce apod.).
EKOLAMP obci přispívá na
náklady provozu sběrného místa
a plně hradí veškeré náklady na
přepravu a recyklaci. Tím město
ušetří část prostředků ze svého
rozpočtu určených na provoz systému nakládání s komunálním
odpadem. Město Vimperk tyto
peníze investuje do zdokonalení
systému zpětného odběru včetně
informační kampaně a budování
nových sběrných míst.
EKOLAMP s. r. o.
Nebezpečné cesty obojživelníků
Blíží se jaro, čas nebezpečné
cesty obojživelníků za rozmnožováním!
Období, kdy se prodlužují dny,
pomalu se zvedá teplota a ptáci
po ránu zpívají, je neklamné znamení, že pomalu přichází jaro
a s ním se probouzí se příroda.
Je to právě i čas, kdy za nočních
teplot pohybujících se kolem 5°C
začínají obojživelníci (především
ropuchy a skokani) migrovat
z míst, kde zimovali, do vodních
nádrží a tůní, aby tak započali
rozmnožování.
Na některých místech Vimperska se tak stává, že za těchto
nocí táhnou stovky až tisíce jedinců žab přes komunikace do
jedné jediné vodní nádrže a dostávají se bohužel do kolize s projíždějícími automobily.
Dochází tak nejen k zbytečnému usmrcování zvláště chráněných živočichů, ale také k úbytku člověku prospěšných zvířat.
Navíc je množství přejetých žab
i z hlediska bezpečnosti provozu
velmi nebezpečné.
Členové ZO ČSOP Šumava
(Základní organizace Českého
svazu ochránců přírody Šumava) se tak na základě dat a údajů,
které se jim podařilo získat, rozhodli zabezpečit dvě nejvíce nebezpečné lokality na Vimpersku.
Tou první je komunikace první
třídy mezi Lčovicemi a Zlešicemi a druhým místem jsou 2 úseky
komunikací kolem Šumavských
Hoštic (silnice na Prachatice
a silnice na Buk).
Vlastní zabezpečení komunikací se bude realizovat v podobě
instalace mobilních zábran, a to
v okamžiku, kdy začnou první
obojživelníci migrovat. Obecně
to bude asi v polovině března,
ale důležitý je především hlavně
vývoj počasí. Mobilní zábrany
budou z plastové fólie nebo stavební perlinky a budou nataženy
v několikasetmetrových délkách.
Každých 20 až 25 metrů budou do
země instalovány sběrné nádoby,
do kterých budou obojživelníci
soustředěni. Následně je bude
nutné min. 1x denně přemístit
přes komunikaci. Transfery budou ukončeny v momentě, kdy
živočichové přestanou zcela migrovat (koncem dubna).
Tato aktivita se bude konat za
podpory obcí Lčovice a Šumavské Hoštice, tedy obcí, na jejichž
území bude k záchraně těchto
zvířat docházet. Důležité je také
zmínit kladné vyjádření vlastníků pozemků, na nichž budou
zábrany instalovány a souhlas
subjektů zabývajících se údržbou
komunikací.
Pokud by měl někdo zájem dozvědět se více nebo přímo pomoci, ať se na nás obrátí (www.csopsumava.cz, tel. č. 777 812 835)
nebo nás navštíví v Šumavském
ekocentru a ekoporadně v ulici
1. máje 144 ve Vimperku. Máme
otevřeno v úterý (8.00–13.00
a 14.30–17.00 hodin) a v pátek
(8.00–12.00 hodin).
Jakub Hromas,
www.csopsumava.cz
Vimperské noviny 3/2012
[email protected] 388 402 264
Projekt Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka
Městská knihovna ve Vimperku se připojila k projektu SKIP
ČR na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka.
Cílem projektu je výchova dětí
ke čtenářství již od prvních ročníků školní docházky.
Do projektu knihovna ve spolupráci se školami přihlásila letošní žáky prvních tříd a po dobu
tří měsíců s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických
prací. Do konce dubna uskuteční
knihovnice dětského oddělení
s dětmi řadu besed a soutěží.
V lednu ‒ beseda „ Vítáme vás
v knihovně“. Děti se zábavnou
formou dozvěděly zajímavosti
o knihách a knihovně. Naučily
se zabalit knížku a zapojily se
do soutěže o nejkrásnější obal.
V březnu ‒ Měsíci čtenářů ‒ vyhodnotíme a odměníme nejlepší
výtvory a vystavíme je v prostorách dětského odd.
V únoru – beseda k výročí narození ilustrátora Jiřího Trnky
(100 let) ‒ „Dívej se na svět jako
Trnka“ ‒ povídání o ilustrátorech, ilustracích a jaký význam
mají v knize. Především budeme
číst a soutěžit.
V březnu – výstavka knih ilustrovaných Jiřím Trnkou a soutěžní kvíz věnovaný ilustrátorovi
a ilustracím.
Během března každé pondělí
(5., 12., 19. a 26. 3.) od 16 hodin
čteme na pokračování Trnkovu
„Zahradu“. Na toto předčítání
zveme všechny děti (čtenáře i nečtenáře) do dětského oddělení.
V dubnu – beseda na téma
„Hrajeme si s abecedou“ ‒ pomocí básniček, hádanek a soutěží si
zopakujeme písmenka a zkusíme,
jak nám jde čtení.
Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka
pro prvňáčka, původní česká
novinka, určená výhradně pro
účastníky projektu, kterou nelze
v běžné síti minimálně tři roky
koupit. Jedná se o knížku spisovatele Miloše Kratochvíla „Komu
patří škola“, kterou ilustrovala
Renáta Fučíková.
Do projektu je zapojeno 96
prvňáčků a do dnešního dne již
máme z poloviny splněno. Neexistuje dítě, které by nemilovalo
knížky, tak apelujeme na rodiče,
rozvíjejte tento zájem a čtěte, čtěte dětem.
E. Buryánová
Městská knihovna ve Vimperku vás zve na
besedu s panem Františkem Kadochem,
která se koná 15. března 2012 v 16 hodin
v dětském oddělení.
Povídat se bude nejen o Šumavském kalendáři
a knihách o Šumavě, ale poslechneme si i ukázky
z připravovaných povídek.
Bilance uplynulého roku stp
Dne 10. 2. 2012 bilancovalo
106 členů MO STP Vimperk akce
uplynulého roku.
Jedna z významných akcí byla
výstava „30 dnů neziskových organizací a osob s handicapem“
pořádaná v dubnu se zaměřením
na svátky Velikonoc. V rámci výstavy se představily společnosti
výrobky tělesně postižených a seniorů z terapeutických dílen.
Část členů se zapojila do besed
se sociální tématikou a představování výrobků pro tělesně postižené, práci s asistenčními psy.
V uplynulém roce bylo uspořádáno 7 dnů hydroterapie v německém Waldkirchenu a Bad Füsingu. V průběhu roku měli členové
možnost navštívit prohlídku
a představení na hradu Kašperk
či jarní výstavu Hobby. V místě
bydliště jsou dále pořádána cvičení, a to jóga a cvičení s gymnastickými míči v tělocvičně ZPŠ
a S, návštěvy vířivky v Amber hotelu Anna. Na uspořádání většiny
akcí se finančními příspěvky podílí město Vimperk.
Zajištěny byly rekondiční pobyty po dobu letních měsíců TÝDEN V Mariánských Lázních, měsíc duben – penzion
,,U Méďů“ na Lipně a zářijový
pobyt u moře s CK MORAVA
Tour.
Na závěr bylo vzneseno poděkování městu Vimperk, pracovníkům MěKS, členům výboru a dalším, kteří se podíleli na zdárném
průběhu akcí.
Na letošní rok plánují tělesně
postižení 6. ročník „30 dnů neziskových organizací“, dny hydroterapie, návštěvu a divadelní představení na státním hradu Zvíkov,
státním zámku Kratochvíle. Poznávací zájezd po Šumavě a jednodenní zájezd na Orlí hnízdo.
Podílet se budou i na akcích
pořádaných městem Vimperk,
sdružením Stanislavy Chumanové a dalších spolků a neziskových
organizací ve městě.
Pozvánka na další akce svazu
23. 3. 2012 – Krásné Velikonoce – jemná motorika rukou, od
9 hodin v DDM Vimperk,
30. 3. 2012 – zahájení výstavy 30 dnů neziskovek, v 10 hodin
v MěKS,
14. 4. 2012 – hydroterapie ve
Waldkirchenu, cena a odjezd autobusu zůstávají nezměněny.
M. Hadravová
Rada seniorů v Prachaticích
V rámci Roku seniorů se v pátek 17. února 2012 setkali členové vimperské RS na prachatické
radnici se členy RS Prachatice
a Krajské rady seniorů České Budějovice. Moto schůzky: ,,Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity“.
Přítomné zástupce seniorů
přivítali místostarosta města Prachatic Ing. Bc. Robert
Zeman a paní místostarostka
Vimperka Ing. Jaroslava Martanová. Přítomné přišla pozdravit
členka rady Jihočeského kraje
RNDr. Jana Krejsová.
Jednání vedla a prezentaci
představila pracovnice MÚ Prachatice paní Hana Rabenhaubtová.
Na začátku se nám představil
taneční soubor. Během jedná-
ní zástupci organizací a spolků
představili jednotlivá zaměření
své dobrovolné činnosti, např.:
kurzy paměti a cvičení s prsty.
Myslím, že tato činnost je prospěšná a bylo by dobré zařadit do
činnosti organizací ve Vimperku
i tyto přednášky. Od loňského
roku máme v Domě s poskytováním pečovatelské služby pro
tato setkání prostory. Je možné
se i zařadit do činnosti v krajské
Radě seniorů a načerpat další
zkušenosti.
Závěrem paní místostarostka
města Vimperk Ing. Jaroslava
Martanová pozvala všechny přítomné na podzim do Vimperka.
Věřím, že tato setkání budou
pokračovat i mimo Rok seniorů.
Za RS Vimperk M. Hadravová
Vimperské noviny 3/2012 tel. 388 402 [email protected]
VN se ptají
Vimperské noviny začaly v minulém roce vést rozhovory se zajímavými lidmi, kteří mají občanům Vimperka co říci. Letos je
napodobil web vimperk.eu., který
má tu výhodu, že může vyzpovídat v podstatě několik stovek lidí
ročně, najde-li k tomu kapacitu.
Vimperské noviny mohou čtenářům nabídnout jen 12 osobností. Nemají ale důvod s rozhovory
přestávat, spíše respondenty pečlivě vybírat.
Tentokrát jsme oslovili Sarah Stubs – rodačku z Montany
v USA, která vyučuje na Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické Vimperk a od 1. 2. 2012
působí každou středu na ZŠ TGM
Vimperk.
1. Jak dlouhou cestu musí člověk ujít, než se dostane z Montany v USA do Vimperka? Co
všechno se proto musí udělat?
Na přípravu své cesty do Evropy jsem měla spoustu času. Jednou z nejdůležitějších věcí, které
jsem musela vyřídit, bylo požádat
o pracovní vízum, což pro mě bylo
něco úplně nového. Musela jsem
se také postarat o své početné finanční závazky. Let do Evropy je
velmi únavný, vyčerpávající. Zatím jsem letěla 2x. Obě cesty mi
přinesly vážné problémy s pásmovou nemocí, což jsou potíže
vzniklé v důsledku překonávání
časových pásem. Nikdy v životě jsem nebyla tak unavená přes
den a tak bdělá v noci, v době, kdy
jsem měla spát. Včetně přesedání
a změny dopravních prostředků
a spolu s čekáním trvaly mé lety
jeden 17, druhý 19 hodin. Poprvé
to nebylo vůbec lehké.
2. Jak se vám v ČR líbí? A co
Češi? Jste ráda, že jste se rozhodla pro práci u nás?
V České republice se mi opravdu líbí, i když se tu člověk občas
může cítit osamělý. Zpočátku
jsem procházela temnou fází,
když jsem se cítila opuštěná
a hrozně se mi stýskalo. Asi po
dvou měsících práce a života zde
se mi už tolik nestýskalo a naučila
jsem se svůj přechod sem zvládat.
Scházela mi a pořád chybí moje
rodina a přátelé. Ale když jsem
na Vánoce odjela domů, uvědomila jsem si, že ve Vimperku
vlastně nic speciálního nepostrádám. Uvědomila jsem si, že učit
v České republice je něco skvělého (cool) na co mohu být pyšná.
Kvůli tomu jsem se chtěla vrátit.
A také jsem přišla na to, že ačkoliv
jsem ve Vimperku i ve škole zažila
hodně náročných chvil, pozitivní
zkušenosti a zážitky převažují a mohu na nich stavět. Začala
jsem se blíže seznamovat s členy
místní komunity a našla mnoho
nových přátel. Ničeho nelituji.
Byla jsem odhodlaná sem přijet
a jsem ráda, že tu stále jsem.
3. A co studenti? Přijímají
vás kladně?
Abych pravdu řekla, můj první učitelský rok nebyl vždycky
snadný. Učitelství je velmi náročný a citově vyčerpávající obor.
Ale být učitelkou může také být
vděčné, protože se mi nakonec
podařilo vybudovat dobrý vztah
s mnohými ze svých studentů.
Mám jich mnoho, a i když někteří nemají v oblibě angličtinu
nebo své učitele, vím, že jsou
schopni být v něčem dobří. Obdivuji gymnazisty, protože vím, jak
pilní a pracovití musejí být, aby
dosáhli úspěchu. Je pro mne potěšením tady pracovat a doufám,
že všichni studenti Gymnázia
a SOŠe budou v oborech, o které
usilují, úspěšní.
Připravily Alžběta Rückerová
a Eva Duspivová
Milí sousedé
Už v loňském roce jsme se
v zimním období na našem sídlišti Karla Weise, pojmenovaném
po významném hudebním skladateli a sběrateli lidových písní,
těšili z neobvyklých zážitků.
V bujné houštině dřišťálových
keřů v rohu čtvercového parčíku
mezi dolními a prostředními panelovými domy nalezlo zalíbení
početné společenství vrabců, kteří zde pořádali skvělé kolektivní
koncerty.
V letošní zimě jako by na nás
trochu pozapomněli nebo do-
šli nějaké zlé úhony. Stýskalo se
nám už po nich, ale dočkali jsme
se. Milí vrabčáci se s příchodem
tužší zimy opět objevili a pořádají
znovu svá oblíbená sborová vystoupení. Jsou jich desítky a hezky se to poslouchá. Asi jen čekali,
až trochu přituhne. Ono je také
dost těžké najít vhodnější úkryt
snoubící se navíc se stálým přísunem jídla v podobě chutných
slunečnicových semínek. O to je
bezpečně postaráno odnaproti.
Nepochybně se proto zase v příští zimě znovu dočkáme návratu
milé společnosti koncertujících
vrabčáků, této vimperské rarity.
Alois Uhlíř
Pijeme, pijeme, pijeme… čaj!
Pijeme, pijeme, pijeme... I cejlonský čaj!
Cejlon (angl. Ceylon, od roku
1972 Šrí Lanka) je legendami považován za ráj, kam byl kdysi vyhnán Adam s Evou, postupně se
z něj stal ráj kávy a po roce 1869
se proměnil v zelený ostrov čaje.
„Dáte si ‚cejlon‘?“ se vás mohou
zeptat při výběru čaje. Míní se
tím především skvělý cejlonský
černý čaj, jenž je ve světě velmi
oblíben pro svoji tmavou barvu,
sílu, nezaměnitelnou plnou chuť
a značné množství kofeinu. Cejlonský čaj je často míchán, ochucován a aromatizován. Nejpopulárnější je ovonění bergamotovou
silicí (čaje „Earl Grey“).
Cejlonský čaj dělíme na tři
typy. Nejžádanější je „vysokohorský“ High Grown (HG), který
se pěstuje v nejvyšších polohách
(především v oblasti Nuwara
Eliya), kde čajové keře rostou
pomalu a produkují aromatický
čaj světlejších nálevů. „Nížinné“
druhy čaje, označované jako Low
Grown (LG, například z oblasti Ruhuna), se pěstují v malých
nadmořských výškách (pod 600
metrů nad mořem) a vyznačují
se velkou silou, tmavými nálevy
a plnou chutí. Střed pak tvoří
čaje „horské“ Midl Grow (MG)
z oblastí Dimbula, Uva a Kandy,
jež mají znaky čajů vysokohorských i nížinných. Kromě čajů
přesně označených (místem růstu – plantáží, sezónou apod.) se
setkáváme s čaji míchanými, tzv.
„blendy“. Jsou to chuťově velmi
vyvážené aromatické směsi čajů,
připravované čajovými mistry.
Cejlonské čaje třídíme podle
vzhledu a velikosti listů. Převážně se vyrábí čaje typu Broken
(BOP, zlomkové), Fannigs (drťovité) a Dust (práškovité). Méně
se produkují čaje typu Leaves
(celolistové), ojediněle pak čaje
zelené (například vynikající Roayl
Gunpowder) či čaje bílé.
Historii cejlonského čaje založili Angličané a v označování čajů
(což mnohým příznivcům cejlonů jistě neuniklo) je používáno
třídění vlastní čajům indickým.
Skutečnou chuť a rozdíly
jednotlivých cejlonských čajů
poznáme až při jejich pití. Je
to činnost příjemná, o které se
dobře píše. Je však lepší ji opakovaně provozovat - vrhněme
se proto na „cejlony“, stojí to
za to!
Richard Simet
a Ing. Zdeněk Nepustil
[email protected] 388 402 264
Fotka 1: „Rožmberský ibiškový
Vimperské noviny 3/2012
speciál zachutnal i Petru Vokovi na
srpnových slavnostech na Vimperském zámku.
Pivovarský slovníček 4. část
Zlatá stezka
Jaké jsou hlavní suroviny,
ze kterých se pivo vaří?
Jistě každého ihned napadne
voda a chmel, slad a kvasinky si
možná nevybaví všichni.
Klasicky se k výrobě piva používají voda, slad, chmel a pivovarské kvasinky.
Voda musí především vyhovovat kritériím požadavků na pitnou
vodu v mikrobiologické a chemické čistotě a musí mít správné
chemické vlastnosti. Důležitým
faktorem je obsah rozpuštěných
solí vápníku a hořčíku (tzv. tvrdost vody), které mohou ovlivnit
výsledný produkt. Tradovaný
názor, že nejlepší pro pivovar je
voda pramenitá z vlastní studně,
již dávno neplatí. Dobré pivo se
dá vyrobit skoro z každé vody,
která splňuje normu pro vodu
pitnou.
Slad jsou speciálně upravené
obilky vybraných druhů obilnin.
U nás se tradičně používá ječmen
(dvouřadý) ve sladovnické kvalitě.
Z dalších druhů obilí se nejčastěji
používá pšenice, méně často žito
a oves. Obilky jsou ve sladovně
máčeny, nakličovány a sušeny
při různých teplotách (tzv. hvozděny), v případě speciálních sladů též praženy, karamelizovány
apod. Výsledkem jsou pak nejen
slady světlé, ale i tmavší, karamelové nebo barevné. Sladováním se
v obilce vytvoří látky mající základní význam pro vaření piva,
zejména enzymy, které při varním procesu rozkládají složité
cukry na jednodušší. Slad je pro
pivo zdrojem cukru (kvasinky jej
přemění na alkohol a oxid uhličitý), bílkovin (podílejí se na tvorbě
pěny), dává pivu chuť, barvu a plnost – viz i 2. část Slovníčku.)
Sladování je velmi specifický
a technologicky náročný proces.
700 let
vimperské větve
Fotka
„“.
Slad si2:pivovary
kupují od sladoven nebo mají sladovny jako své
samostatné provozy.
Chmel se používá v podobě
zralých neoplodněných hlávek
různých chmelových odrůd. Ty
se lisují a upravují na granule
(pelety) nebo extrakty. Chmel
dodává pivu nejen hořkost, ale
i vůni. Pro česká piva je charakteristický chmel Žatecký poloraný
červeňák a ostatní odrůdy pěstované v žatecké oblasti (Premiant,
Sládek a další).
Pivovarské kvasinky jsou jednobuněčné mikroorganismy patřící mezi nižší houby. Rozlišují se
kvasinky spodního a svrchního
kvašení.
Pokud se vaří piva ochucená,
přidávají se ještě potřebná ochucovadla – viz 3. díl Slovníčku.
Vimperský Šumavský pivovar
vaří piva klasickými postupy
s využitím nejkvalitnějších surovin, používá vodu z vimperského
vodovodu. Jsou to piva nefiltrovaná, přírodní, nijak neupravovaná,
s přirozeným obsahem kvasinek.
Ing. Oldřich Koza,
vrchní sládek Šumavského
pivovaru
První písemnou zprávu o existenci samostatné vimperské větve
Zlaté stezky máme z roku 1312.
Tehdejší majitel Vimperka Bavor
ze Strakonic se dohodl s Jindřichem z Leubelfingenu, proboštem na biskupské pevnosti Oberhaus v Pasově, že budou společně
chránit obchodníky a obchodní
provoz na cestě z Vimperka do
Pasova. Takovou dohodu bylo
možné uzavřít jen o cestě, která
již několik let předtím existovala,
lze tedy předpokládat, že k jejímu
založení došlo někdy kolem roku
1300.
Od této doby dosud liduprázdnými hvozdy proudily soumarské
karavany s nákladem obilí a potravin
z české kotliny do biskup1
ského města Pasova a soumarské
karavany se solí a jiným zbožím
z jihu směřující k Vimperku. Soumaři museli překonat více než
třicet kilometrů neosídleného
pohraničního hvozdu v obtížném
horském terénu plném stoupání.
Již v této počáteční době se
začal vytvářet systém opěrných
bodů a míst, kde by si karavany
mohly odpočinout, přenocovat
a zaopatřit koně. Tak došlo skutečně k založení několika sídlišť.
V krajině kolem Boubína vyrostly první osady – Pravětín, Skláře,
Klášterec, Solná Lhota, Zátoň,
Horní Vltavice. Bezpečnost karavan zajišťoval malý strážný hrad
Kunžvart na kopci nad budoucí
osadou Strážný.
Provoz na vimperské větvi
Zlaté stezky neustále stoupal,
nic na tom nezměnilo střídání
vrchností na vimperském hradě.
Sídliště pod hradem se rozrůstalo, usazovali se v něm řemeslníci a obchodníci. Na sklonku 14.
století došlo mezi provozovateli
sousedních větví Zlaté stezky ke
sporům. Král Václav IV. rozhodl
v roce 1404 jeden takový spor
mezi prachatickými měšťany
s jejich vrchností vyšehradskou
kapitulou a vimperským pánem
Janem Kaplířem ze Sulevic ve
prospěch prachatické vrchnosti
– provoz na vimperské větvi Zlaté
stezky byl omezen.
Období husitských válek nebylo obchodu nijak nakloněno.
Docházelo k přepadům karavan,
ale provoz na Zlaté stezce nikdy
úplně neutichl. Naopak po vimperské větvi chodilo stále více
soumarských koní s nákladem
a objevovaly se i první povozy.
Zlatá stezka se částečně stala i vojenskou spojovací komunikací.
Vimperští Kaplířové se znepřátelili s pasovskými biskupy.
Na podzim roku 1458 vpadli
se svými ozbrojenci do Němec
a vypálili městečko Waldkirchen, nejvýznamnější soumarské
sídliště na pasovské straně. Deset
let potom vpadlo naopak do Čech
vojsko pasovského biskupa. Vimperk byl vypálen a bylo zničeno
několik vesnic v okolí.
Po tomto dramatickém období se situace uklidnila. Na žádost
Petra Kaplíře povýšil král Vladislav Jagelonský 24. 4. 1479 Vimperk na město. Listinou pověřil
Vimperské správou a údržbou
vimperské větve Zlaté stezky zároveň s právem vybírat na této
větvi celní a mýtní poplatky.
V 16. století nastalo období
největšího rozmachu obchodu,
ale osídlení kolem Zlaté stezky
příliš nezesílilo. Pod vládou Rožmberků (1554–1601) po vimperské větvi Zlaté stezky týdně procházelo několik set soumarských
koní s nákladem.
Třicetiletá válka 1618–1648
zasadila Zlaté stezce těžkou ránu.
Obchod citelně poklesl. Ve druhé
polovině 17. století se začali podél
stezky usazovat další osadníci,
zakládali sklářské hutě, využívali
bohaté zásoby dřeva a možnosti
obchodního spojení. Provoz na
vimperské větvi Zlaté stezky byl
v roce 1700 dvakrát větší než na
významnější prachatické větvi.
V 18. století politické a obchodní vítězství Habsburků ve
střední Evropě znamenalo konec
dovozu pasovské soli a následně
konec Zlaté stezky. Habsburkové
definitivně prosadili svůj monopol na dovoz soli z Rakouska do
Čech.
V roce 1736 navštívila bývalou
vimperskou větev Zlaté stezky
skupina kartografů. Jejich úkolem bylo prozkoumat stav, najít
a vyměřit vhodnou trasu pro
dálkovou silnici ze Strakonic přes
Vimperk do Strážného. Začátkem
19. století tak vznikl přibližně
v místech bývalé vimperské větve
Zlaté stezky úsek nové silnice.
Zpracováno podle knihy F. Kubů
a P. Zavřela: Zlatá stezka, úsek
Vimperk – státní hranice.
Milena Smolová, vedoucí muzea
Vimperské noviny 3/2012 tel. 388 402 [email protected]
Řeč je hlavním komunikačním
prostředkem v dorozumívání
mezi lidmi. Vývoj řeči probíhá od
prvopočátků zrození dítěte. Proto se nedoporučuje na malé děti
„šišlat“, i když to někdy k tomu
svádí, protože ten „drobeček“ je
tak roztomilý. Mohli bychom to
přirovnat k výuce cizího jazyka,
který vůbec neznáme. Pokud vyučující bude mít špatnou výslovnost, budeme ji napodobovat, neboť se to pro nás stává vzorem.
Stejně tak se stáváme pro dítě
mluvním vzorem i my.
Od prvopočátků dítě vnímá
melodii a intonaci řeči. Později
začíná některé hlásky napodobovat, pak je vkládá do slabik
a nakonec se samo pokouší o některá slovíčka. Zprvu to jsou
slova jednoduchá na výslovnost
a artikulaci a s postupem času
(s rozvojem mluvidel) se pokouší
i o slova artikulačně náročnější.
Celý tento proces vývoje dětské
řeči je velmi individuální ‒ podle
celkového zrání osobnosti a zároveň podle individuálního vývoje
mluvidel.
To vše musí být podpořeno
motivací dítěte ke komunikaci.
Tím je myšleno ‒ neplnit dětská přání dříve, než si o ně dítě
samo neřekne. Ve snaze plnit vše,
co jim na očích vidíme, bereme
jim možnost komunikovat. Nebo
druhá chyba, se kterou se často
potkáváme, je snaha vše za dítě
vyřídit, protože ono by to neřeklo správně. Velice rychle děti přijmou pohodlnost takovéhoto jednání a rády přenechají úlohu na
dospělých. Nevadí, že děti neřeknou vše správně, že slova komolí,
anebo si vytváří své novotvary.
Včasnou a správnou opravou vedeme dítě k vnímání jazykového
citu a rozvoji artikulace. Opravou
ale není myšleno vyžadovat po dítěti správný tvar slova, ale jenom
vzorem ho vedeme k tomu, že
později použije odpovídající tvar
slova. Vše vyžaduje od dospělých
trpělivost a toleranci, aby se dítě
nezatvrdilo a nechtělo s námi
příště komunikovat.
Příště se budeme podrobněji
zabývat logopedickou prevencí.
Mgr. Irena Kačerová
DDM VIMPERK -TÁBORY 2012
d ě t í a mlá
d
ež
ům
e
ry
Vo
la
8. 7.–15. 7. 2012
e
ic
Tábor je určen pro veřejnost
a bude motivován celotáborovou hrou POD PIRÁTSKOU VLAJKOU.
Program plný soutěží, her a letní zábavy.
Vedoucí: Eva Kubišová
Cena:2 500 Kč.
•
•
Termín:
at
vou zúčastnili 17. 2. v Prachaticích setkání zástupců rad seniorů
a seniorských organizací regionu,
které se konalo u příležitosti zahájení Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační
solidarity 2012. Dle slov Hany
Rabenhauptové z prachatického
Městského úřadu, důraz je kladen
na rozšiřování stávajících aktivit,
mezigenerační dialog a aktivní
a důstojný život ve stáří. Dále
byly představeny činnosti prachatických seniorů, působících
v pěti klubech, které se zaměřují
mimo jiné na celoživotní vzdělávací procesy, poradenské služby,
sportovní a společenské aktivity.
Podnětná byla i výměna zkušeností z činnosti jednotlivých
klubů. Vyhodnocení Evropského
roku se uskuteční v závěru 2012
ve Vimperku.
• Pátou přednáškou, nazvanou „O čaji a kávě ‒ historické
souvislosti“ pokračoval 22. 2.
od 10 hodin v MěKS třetí ročník
Vimperské akademie. Odborníci,
Ing. Zdeněk Nepustil spolu s Richardem Simetem, seznámili přítomné s historií používání a pití
čaje a kávy jako nápoje či léku,
jejich pěstováním, sklizní, ale
hlavně přípravou, aby čaj i káva
poskytly ten správný požitek.
Proto je důležitý výběr konvice
a šálku, u čaje i doba výluhu. Zazněla také celá řada zajímavých
informací, které byly návodem,
jak se orientovat v široké škále
výběru čajů a kávy. Přednáška
byla spojená s ochutnávkou čaje
a kávy a doplněna velkoplošnou
projekcí.
Jaroslav Pomezný, Vimperk
P ra ch
• V. ročník Zimní olympiády
dětí a mládeže ČR, která se konala v beskydských Pustevnách
v závěru ledna a počátkem února, přinesl úspěch jihočeskému
běžeckému lyžování. Postarali se
o to závodníci vimperského Ski
klubu Šumava, kteří reprezentovali Jihočeský kraj. Kategorii
starších žáků ovládl Jiří Mánek,
když zvítězil v obou závodech na
4 kilometry volnou i klasickou
technikou. Toho doplnil Dominik Klement druhým místem
na klasice a pátým v bruslení.
Ve vítězném tažení pokračovali
„skiklubáci“ i v závodě štafet na
3x2 kilometry klasicky. Ve složení Klement, Vacek, Mánek získali
opět zlato. Nezklamali ani mladší
žáci, Barbora Havlíčková zvítězila v závodě volnou technikou na
2 kilometry. Na klasice brala
bronz. Úspěch Jihočechů završil
Karel Vacek, který si z Pusteven
odvezl dvě stříbrné medaile.
Nelze opomenout ani Tomáše
Kalivodu, člena Ski klubu, který
hájil barvy Západočechů a získal
stříbro na 4 km volně a bronz na
klasice.
• Na pozvání kaplických seniorů se v pátek 9. března vydají členové vimperského Senior
klubu do Kaplice, aby ve zdejším
kulturním domě společně oslavili
Svátek žen. Dobrou náladu k tanci i poslechu pomůže vytvořit
hudební skupina „Správná pětka“.
Nebude chybět ani bohatá tombola. Pořadatelé slíbili také řadu
překvapení.
• Členové vimperské Rady seniorů se spolu s místostarostkou
města Ing. Jaroslavou Martano-
Na slovíčko se speciálním pedagogem
Děti a řeč
D
Očima Jaroslava Pomezného
Ne
to l i c e • V i m p
er
k
Termín: 15. 7.–22. 7. 2012
Tábor je určen pro RYBÁŘE.
Vedoucí: Stanislav Bláha, Milan Sojka.
Cena: 2 500 Kč (možnost příspěvku od ČRS).
Termín: 15. 7.–22. 7. 2012
Tábor je určen pro veřejnost
a bude motivován celotáborovou hrou ARCHEOLOGOVÉ.
Každý den se účastníci tábora seznámí s jednou zajímavou výtvarnou technikou, dále je
pro děti na táboře připraven i další program, jako jsou různé pohybové hry na louce, v
lese, ve vodě, ale také stolní a zážitkové hry.
Vedoucí: Jitka Martanová.
Cena:2 500 Kč.
Zaměření: Každodenní putování po vodě,
základy vodáckého výcviku, táboření.
Tábor je určen pro zájemce od 10 let do 14 let.
Především pro začínající vodáky.
Přihlásit se mohou pouze plavci.
Termín: 21. 7. –27. 7. 2012
Vedoucí: Mgr. Jiří Kotlík.
Cena: 1 950 Kč.
Spirála se opět rozjíždí. Ve čtvrtek 16. února se divadelníci souboru, který funguje při vimperském gymnáziu sešli v kulturním středisku, aby si naplánovali
další divadelní kus, kterým ve svém repertoáru nahradí vlastní autorskou fantazii Noční můry. Přestože hledání námětu a pak nazkoušení nové hry si nějaký
čas vyžádá, vimperské publikum se se Spirálou setká již v závěru března.
Foto: J. Pulkrábek
Městský tábor je určen pro děti mladšího školního věku. Jeho program je jistou
obdobou běžných táborů.
Účastníci denně docházejí ze svých domovů. Jídlo si přinesou s sebou na celý den. Pokud
to počasí dovolí, budou děti trávit celý den venku v přírodě (přírodovědné výpravy,
výlety, sport, případně koupání). V případě nepříznivého počasí budou mít zázemí
v DDM.
Na městský tábor můžete děti přihlásit na tento termín:
23. 7.–27. 7. 2012
27. 8.–31. 8. 2012
Vedoucí: Jitka Martanová, Mgr. Martina Haislová, Eva Kubišová.
Cena: 750 Kč.
O všech táborech Vám podáme informace na
telefonu 388 411 164 nebo přímo v DDM, Smetanova 405 Vimperk.
Vimperské noviny 3/2012
[email protected] 388 402 264
Z Gymnázia
a Střední odborné školy ekonomické Vimperk
JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
V naší škole – zvyšte své
šance na úspěch!
Dobrá znalost cizích jazyků
je v současném globalizovaném
světě neoddiskutovatelnou nutností a významným předpokladem budoucí kariéry mladých
lidí. Tento fakt si v naší škole plně
uvědomujeme a vyvíjíme snahu,
aby naši studenti dosahovali co
nejlepších výsledků ve studiu. Po
několika významných úpravách
v systému studia v rámci ŠVP
hledáme další formy a možnosti
k realizaci těchto cílů, a proto
jsme v průběhu let 2011 a 2012
navázali spolupráci a stali se
partnerskými centry dvou významných jazykových center:
Evropského centra jazykových zkoušek (European Language Examination Centre) se
sídlem v Českých Budějovicích
(www.elec.eu), a Jazykové školy
Jany Trubákové – akreditované
výukové, zkušební a mezinárodní centrum pro vzdělávání cizích
jazyků (Education Development
International – LCCI) se sídlem
v Pardubicích (www.jazykovaskolajanytrubakove.cz).
Obě tato centra se zabývají výukou cizích jazyků zaměřenou na
vykonání některé z mezinárodních jazykových zkoušek a realizací jazykových zkoušek, svým
partnerům pak poskytují nejnovější informace o zkouškách, metodickou pomoc, vlastní jazykové
lektory, možnost využívání svých
knihoven a materiálů, zkoušky
nanečisto a složení zkoušky přímo na vlastní škole.
Proč skládat jazykové zkoušky?
Důvodů je mnoho, avšak k těm
nejvýznamnějším jistě patří studium na vysoké škole – mnoho
škol odpouští přijímací řízení
z cizího jazyka, pokud se uchazeč
prokáže mezinárodně uznávaným
certifikátem, mnoho škol vyučuje
některé předměty v cizím jazyce
či zadává ke studiu a zpracování
cizojazyčné texty. V případě studia v zahraničí je takový certifikát nutnou podmínkou. Velmi
významná je i možnost získání
lepšího zaměstnání v České republice a nezbytnou podmínkou
ke získání zaměstnání v zahraničí. Studium ke zkoušce má i vysokou míru motivace, úspěšné
složení zkoušky pak přináší pocit
velkého uspokojení, sebedůvěru
a další motivaci ke složení vyššího stupně zkoušky.
Přehled zkoušek vhodných pro
studenty střední školy (v závorce
uvedena úroveň zkoušky podle
Společného evropského rámce
jazyků):
ELEC Č. Budějovice:
Angličtina: Cambridge zkoušky: KET for schools (A2), PET for
schools (B1), FCE for schools (B2),
CAE (C1).
Němčina: Österreichisches
Sprachdiplom Deutsch: Grundstufe Deutsch 2 (A2), Zertifikat Deutsch (B1), Mittelstufe
Deutsch (B2), Oberstufe Deutsch
(C1) a mnoho dalších odborných
zkoušek – viz webové stránky organizace.
JŠ J. Trubákové Pardubice:
Angličtina: ELSA – English
Language Skills Assessment (všeobecná angličtina), Mezinárodní
zkoušky LCCI International Business – English for Business.
Němčina: Mezinárodní zkoušky LCCI International Business –
German for Business.
Stejně jako je důležitá znalost
jazyka, je důležitý i mezinárodně
uznávaný diplom, který jazykové dovednosti potvrzuje. Proto
neváhejte a otevřete dveře své
budoucnosti…
Mgr. Lenka Sobčiaková
Studentský časopis GOOL
patří k nejúspěšnějším
v republice
My, studenti Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické ve
Vimperku, jsme se pustili do velmi zajímavého projektu. Zřídili
jsme si svůj vlastní školní internetový časopis s názvem GOOL,
který byl založen na začátku roku
2011. Již po roce se ovšem zařadil
k nejlepším školním časopisům
v republice. Jak se to stalo?
Již v červnu roku 2011 se objevila možnost přihlásit časopis do
soutěže Školní časopis roku. Na
vyhlášení v Českém Krumlově se
nám podařilo získat ocenění za
tvorbu nejlepšího školního časopisu v Jihočeském kraji a záruku
cesty na celostátní kolo do Brna.
Do jihomoravské metropole
jsme vyrazili 2. prosince 2011.
S paní profesorkou Pavlou Heřtovou jela Ivana Vavříková, Karolína Karasová a já. Vzhledem
k časově náročnému cestování
se z vyhlášení stala dvoudenní
novinářská stáž, na které jsme
si nejprve prohlédli Brno v pře-
krásném adventním hávu. Později jsme navštívili tamější Střední
školu polytechnickou. Seznámili
jsme se zde s novináři a s dalšími
lidmi, kteří se pohybují v novinářské a mediální branži. Besedy
s nimi byly velice zajímavé, my
jsme se však těšili na samotný vrchol tohoto dne, totiž na samotné vyhodnocení celostátního kola
soutěže Školní časopis roku.
Náš časopis se nakonec umís-
til na úžasném čtvrtém místě, což
je v porovnání s léty prověřenou
konkurencí velký úspěch.
Jsem rád, že vás mohu informovat o našem úspěchu a že
i touto formou mohu ještě jednou
poděkovat všem, kteří se podílejí
na tvorbě časopisu GOOL, ať už
jde o členy studentské redakční
rady nebo členy pedagogického
sboru.
Jakub Vácha (3. A)
Při okresním finále středoškolských her v basketbalu nenašly studentky
G a SOŠe Vimperk přemožitele a zaslouženě postoupily do krajského kola.
Foto: archiv G a SOŠe Vimperk
Tváře Himálají
V úterý 31. ledna 2012 nás
navštívil otec našeho spolužáka
pan Roman Kübelbeck. Předvedl
prezentaci fotografií ze své výpravy, která nesla název Tváře
Himálají.
Viděli jsme fotografie z Indie,
Nepálu, Kašmíru i Bhútánu. Při
své cestě potkal mnoho zajímavých lidí počínaje těmi, kteří byli
považováni za svaté, až po ty
nejobyčejnější. Z fotografií jsme
si mohli udělat představu, jak
se v těchto zemích žije. Celkově
zde lidé tráví svůj život rozhodně
klidněji než my, Středoevropané.
Dovedou totiž odpočívat a užívat
si svůj život.
Krátký čas přebýval u muže,
kterého obyčejní lidé považovali
za svatého. Žil totiž 30 let v Himálajích. Přespával ve studené
Besedy o kyberšikaně
V měsíci lednu proběhla v naší
škole série besed s mluvčí Policie
České republiky por. Bc. Martinou Joklovou. Zúčastnily se
postupně téměř všechny třídy.
Besedy se soustřeďovaly na téma
KYBERŠIKANA, protože tento
problém v současné době nejen
v naší škole nabývá na aktuálnos-
jeskyni, živil se pouze bramborami a pil obyčejnou vodu. Na tento
pobyt v extrémních podmínkách
se muž připravoval zvláštním jogistickým cvičením, které upravilo jeho metabolismus. Obdobné
cvičení musel absolvovat po návratu do „teplých krajin“.
Na svých cestách se pan Kübelbeck dostal také mezi domorodce, kteří denně kouřili opium, žili
ve svých obrovských chatrčích
vybavených pouze ohništěm, bez
komína a bez oken. Tito lidé trpěli záněty spojivek a celkově byli
hodně nemocní.
Prezentace fotografií byla velice zajímavá, doplněná navíc
vhodnými komentáři. Pan Kübelbeck dokázal i z obyčejných
maličkostí vytvořit tajuplný příběh, který nás vtáhl do života lidí,
žijících v zemích vzdálených našim představám. V budoucnosti
bychom si rádi podobnou akci
zopakovali.
Za třídu MEMI 1
Michal Havlíček
ti. Žáci se zajímali o jednotlivé
prezentované případy a vznášeli
řadu dotazů. Po skončení oficiální části také někteří využili
možnost konzultovat s policejní
mluvčí osobní problémy. Beseda
se mezi zúčastněnými setkala
s velkým ohlasem.
Mgr. Martina Slámová
Vimperské noviny 3/2012 tel. 388 402 [email protected]
ZŠ TGM informuje
Zápis žáků do 1. ročníku
ZŠ TGM Vimperk
Pro budoucí žáky 1. ročníku
a jejich rodiče proběhla ve dnech
10. – 11. února 2012 slavnostní událost. V budově ZŠ TGM
Pražská 167 se konal zápis žáků
do 1. tříd pro školní rok 2012/13.
Při zápisu sledovaly paní učitelky 1. stupně naší školy, jak si děti
poradí s úkoly, které prověří školní zralost a připravenost dětí ke
vstupu do základní školy. Úvodní
rozhovor se uskutečnil prostřednictvím vlastní oblíbené hračky
dítěte, mezi dalšími úkoly nechyběla orientace v prostoru, znalost
barev, geometrických tvarů a číselné řady, sledována byla také
výslovnost hlásek prostřednictvím dětských básniček či písniček, součástí byla také kresba
postavy. Při zápisu byla rovněž
využita interaktivní technika
pořízená z prostředků EU v tomto školním roce. Na závěr si děti
vybraly sladkou odměnu za svůj
výkon a dárek vyrobený žáky školy a školní družiny.
Dětem byl na konci slavnostní
chvíle předán pamětní list s uvedeným kódem žáka, pod kterým
bude zveřejněno na www stránkách školy a na nástěnkách školy
přijetí konkrétního dítěte k základnímu vzdělávání do ZŠ TGM
Vimperk v souladu se zákonnou
normou. Rodiče si též odnesli
seznam potřeb do 1. ročníku,
informováni byli i o možnostech
zájmové činnosti, práci školní
družiny a nabídce stravování.
Všechny úkoly zvládaly děti
velmi dobře, což ukazuje na velmi
dobrou práci vyučujících v mateřských školách i zodpovědný
přístup rodičů v souvislosti s nástupem dětí k základnímu vzdělávání. Děti přišla k zápisu podpořit také ředitelka MŠ 1. máje
paní Irena Helmová a prožila tak
důležitou událost se svými svěřenci společně. V průběhu zápisu
si účastníci mohli prohlédnout
výstavku učebních pomůcek,
výroční zprávy o činnosti školy,
fotografie z jednotlivých školních
akcí a projektu Škola nanečisto.
Při zápisu byla přítomna školní
psycholožka PhDr. Alena Wagnerová a výchovná poradkyně
pro 1. stupeň Iva Karasová. Rodiče s nimi mohli konzultovat
případný zájem o odklad školní
docházky. Při zápisu ještě pomáhali i žáci 4. a 5. ročníku školy.
Do Základní školy T. G. Masaryka bylo přihlášeno pro školní rok 2012/13 celkem 42 žáků,
z toho 70 % ze spádové oblasti naší
školy a 30 % ze spádových oblastí
ostatních. Osm rodičů uvažuje
pro své dítě o odkladu školní docházky, který bude podle zákona
vyřízen do 31. 5. 2012.
Zápisem do 1. ročníku vyvrcholila první část 9. ročníku projektu Škola nanečisto, který má
děti i rodiče zbavit obav z nástupu do základní školy a seznámit je
s novým prostředím. Škola nanečisto bude pokračovat v jarních
měsících další návštěvou školních
prostor a zakončena bude slavnostním pasováním žáků mateřských škol na školáky v Městském
kulturním středisku Vimperk.
O přesném termínu akcí budou
rodiče informováni prostřednictvím mateřských škol.
Vážení rodiče, děkujeme, že jste
dali naší škole důvěru a přihlásili
své dítě k základnímu vzdělávání
do Základní školy T. G. Masaryka
Vimperk, která již 80 let vzdělává
generace dětí z Vimperka i okolí.
Přejeme Vám hodně radosti ze
svých dětí a budoucím prvňáčků
přejeme hodně úspěchů při školní práci i zájmové činnosti.
Mgr. Dagmar Rückerová,
ředitelka ZŠ TGM Vimperk
Vytvořili nejlepší pořad
o počítačových hrách
Čtyřka vimperských počítačových nadšenců zaujala svým
pořadem experty na počítačové
hry. Chválí jejich potenciál. Jejich
pořad už si užily tisíce fanoušků
počítačových her. Spokojení jsou
i odborníci.
Žáci deváté třídy ZŠ TGM ve
Vimperku Jan Janoud, Patrik
Maška, David Hofman a Richard
Ondrášek společnými silami natočili a na internetu prezentovali
svůj pořad o počítačových hrách,
který se stal v této oblasti bez přehánění hitem.
Celý pořad můžete shlédnout
zde: http://www.battleforce.cz/
cs/herni-porad-battleforce-tv-prichazi-na-vase-monitory.
Pavel Pechoušek,
Mgr. Alžběta Rückerová
Pro zájemce o činnost ZŠ TGM Vimperk jsou určeny
naše webové stránky – www.zstgmvimperk.cz.
„Na indiánské stezce“ –
Zápis v ZŠ Smetanova
Ve dnech 10. a 11. února 2012
proběhl, jako už tradičně v tomto ročním období, v prostorách
Základní školy ve Smetanově
ulici ve Vimperku zápis dětí do
1. třídy. Po loňském zápisu ve
stylu hledání pirátského pokladu,
který se dětem i jejich rodičům
velmi líbil, se mohli budoucí prvňáčci opět těšit na nějaké zábavné
překvapení.
Škola se na tyto dva dny proměnila v přívětivý „Divoký západ“. Děti z vyšších ročníků i některé paní učitelky se přestrojily
za indiány nebo kovboje a připra-
vily pro budoucí prvňáčky hravou
indiánskou stezku školou. Předškoláci si vybrali zdatného průvodce, dostali mapu cesty a začali sledovat barevné stopy, kam
je dovedou. Cestou vždy zavítali
do některé z tříd, kde na ně čekaly připravené „nástrahy“. Za jejich
splnění dostali samolepku, kterou
si nalepili do mapy a pokračovali
v cestě, dokud nedošli k cíli a nesplnili všechny úkoly. Na konci
cesty si mohli za své úspěšné
snažení vybrat nějakou odměnu,
rozloučili se se svým průvodcem
a spokojeni odcházeli domů se
spoustou nových zážitků.
Rodiče si mohli prohlédnout
prostředí, kde se budou jejich ratolesti učit a seznámit se s učitelkami I. stupně.
Bylo zapsáno 32 dětí (14 dívek
a 18 chlapců). Rodiče tří předškoláků požádali o odklad školní
docházky.
Mgr. Dagmar Holubová
Více informací o škole na www.zsvimperk.cz.
Vimperská knihovna
Noc s Andersenem
Milí Anderseni a Andersenky,
letos pátá vimperská Noc s Andersenem proběhne od pátku
30. 3. do soboty 31. 3. Přihlášky obdržíte (od 27. 2.) v dětském
oddělení.
Další informace v knihovně
nebo na www.knihovnavimperk.estranky.cz Počet dětí je limitován, tak neváhejte a zaregistrujte se včas.
Společné čtení v knihovně
Každé pondělí v měsíci březnu
si čteme z krásné knížky „Zahrada “.
Napsal ji ilustrátor a loutkař
Jiří Trnka, který by se v letošním
roce dožil sta let.
Začínáme 5. března v 16 hodin
a pokračujeme 12., 19. a 26. 3.
Milé děti, vezměte rodiče, prarodiče nebo sourozence a přijďte
se zaposlouchat do pohádkového
příběhu plného tajemství a dobrodružství.
Eva Buryanová
Vimperské noviny 3/2012
[email protected] 388 402 264
slovíčko faráře
Nemoc v životě člověka – 1. část
Duchovní pohled na nemoc a utrpení
Postoj k nemoci je u jednotlivých lidí, ať věřících nebo nevěřících, velmi rozličný. Pro některé lidi je nemoc a smrt posledním
vrcholným argumentem pro jejich odmítání Boha. „Kdyby byl
Bůh, náš tatínek by neumřel!“ řeknou. Pro jiné lidi je utrpení
a nemoc takřka jedinou věcí, o které si myslí, že se Bohu líbí a že
ji cení. Proto utrpení bližních všelijak ideologizují – dělají z něj
věc, kterou je takřka třeba si na Bohu žádat. Naopak uzdravení považují tito lidé za věc podezřelou a nezřídka se ostýchají
Boha o ně prosit. A konečně jsou takoví, kteří trvající nemoc považují za defekt víry a tvrdí, že je-li naše víra dostatečná, Bůh
uzdraví každou nemoc. Pokusme se tedy v této spleti poněkud
orientovat.
Pohled směrem ke konci časů má na mysli Apokalypsa ve svém
závěru, když mluví o situaci v novém nebi a v nové zemi, které nahradí staré: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat
mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi,
a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude ani žalu ani nářku
ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“ (Zj. 21,3-4)
Rovněž pohled do evangelií nám ukazuje, že Ježíš se staví k nemoci jednoznačně jako její odpůrce a nikomu nedoporučuje, aby
v nemoci dobrovolně setrvával. Přesto nám celé dějiny křesťanství
ukazují nemoc, bolest a smrt jako trvalé průvodce lidských, a tedy
i křesťanských životů, přes všechna podivuhodná a mimořádná
uzdravení. Království Boží je už mezi námi, ale není tu nové nebe
a nová země a ještě nejsme vzkříšeni, a tak tedy tu je nemoc, bolest
a smrt jako zkouška i jako šance. Nový Katechismus katolické
církve o tom mluví velmi vyváženě:
„Nemoc a utrpení vždy patřily k nejvážnějším problémům, které podrobují lidský život zkoušce. V nemoci člověk zakouší vlastní
bezmocnost, vlastní meze a svou ohroženost. Každá nemoc nám
může dát zahlédnout smrt.
Nemoc může vést k úzkosti, k uzavření se do sebe, někdy dokonce k zoufalství a vzpouře proti Bohu. Může však také napomáhat
člověku k větší zralosti, pomoci mu rozlišit v jeho životě, co není
podstatné, aby se zaměřil na to, co je důležité. Velmi často nemoc
vyvolává hledání Boha a návrat k němu.
Z materiálů na www.pastorace.cz
MO STP informuje
30 dnů neziskových
organizací a osob
s handicapem
Slavnostní zahájení se uskuteční od 10 hodin v pátek 30. března
2012 v sále MěKS Vimperk.
V programu vystoupí klienti
STROOM Dub, žáci ZŠSaP Vimperk a další. V přísálí, jako již
tradičně, bude možné zhlédnout
výstavu prací klientů z terapeutických dílen. Výrobky si budete
moci zakoupit a podpořit tak presentující se společnosti.
V rámci výstavy proběhnou
dvě přednášky, a to v úterý 3.
dubna 2012 od 10 hodin beseda
na téma Bezpečnost našich domovů a ve středu 4. dubna 2012
ve spolupráci s Odborem školství
a cestovního ruchu v rámci Akademie seniorů ukázka a beseda na
téma Pomáhají nám.
Turnaj tří měst
Koncem měsíce ledna se členové Rady seniorů a MO STP
Vimperk zúčastnili ve Volarech
turnaje v bowligu. V příjemném
prostředí a přátelské atmosféře si
zasoutěžili senioři, osoby s handicapem a jejich příznivci z Prachatic, Vimperka a Volar.
Pozvání přijměte na další
TURNAJ TŘÍ MĚST ve Vimperku v Cihelně v úterý 6. března
2012 od 15 hodin.
Zveme tímto nejen členy STP
a seniory, ale i veškeré ostatní
příznivce.
PŘIJĎTE SI ZAHRÁT A PODPOŘIT VIMPESKÁ DRUŽSTVA!
Za výbor MO STP
M. Hadravová
Blahopřejeme
Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v únoru:
Věra Randáková
Žofie Vlasáková
Marie Ostadálová
Anna Půbalová
Vlasta Batíková
František Pekárek
Stanislav Bouší
Vlasta Hrubá
Marie Šlemarová
Štefan Száraz
Anna Kursová
Věra Jandová
Květoslav Kraml
Marie Volfová
František Dvořák
Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.
Ing. Veronika Čermáková, matrikářka
Výsledek Tříkrálové sbírky 2012
na Vimpersku
A je to tady. Tak jako každý rok
proběhla ve dnech 1.–14. 1. 2012
Tříkrálová sbírka. Letošní počasí
moc nenahrávalo obětavým koledníkům, kteří v dešti, mrazu,
ale i v nepříjemném větru koledovali od chalupy k chalupě, od
domu k domu. Dojemný pohled
na tři krále Kašpara, Melichara
a Baltazara, kteří každému zazpívali klasické „My tři králové jdeme k Vám …“, nás určitě všechny
rozechvěl. Jiskřičky v jejich očích
a nadšení pro koledu nás všechny
zahřály u srdce. Důkazem vstřícnosti a ochoty přispět na dobrou
věc je celkový výtěžek sbírky na
Vimpersku: 138 077 Kč.
Tak jako každý rok využije
65 % výtěžku pořádající charita.
Oblastní charita Vimperk věnuje
90 000 Kč na financování nákladů terénních sociálních služeb.
Nikdo z nás nemůže vědět, kdy
takovéto služby bude potřebovat,
Hv
proto si velice vážíme štědrosti
dárců.
Zbývajících 35 % výtěžku věnuje Charita Česká republika na
humanitární pomoc u nás či ve
světě, část výtěžku je věnována na
pokrytí nákladů sbírky.
Opět jsme se setkali se vřelostí a ochotou dárců, kterým není
lhostejný osud ostatních lidí.
Všem DÁRCŮM z celého srdce
moc děkujeme! Opravdu si jejich
příspěvků vážíme.
Koordinátora TS sbírky Jana
Brabcová
Alena Škopková, DiS.
Vimperské noviny 3/2012 tel. 388 402 [email protected]
Kulturní přehled
OD 7. BŘEZNA DO 12. BŘEZNA
BUDE MĚKS UZAVŘENO
Z DŮVODU VÝMĚNY PODLAHOVÉ KRYTINY.
Sobota 3. 3. 2012, 14.00 hodin, sál MěKS
PODĚKOVÁNÍ TŘÍKRÁLOVÝM KOLEDNÍKŮM
Zábavné odpoledne pro všechny, kteří se zasloužili za úspěch
letošní Tříkrálové sbírky.
Sobota 17. 3. 2012, 20.00 hodin, sál MěKS
RYBÁŘSKÝ PLES
Rybáři rozhodně nejsou jen mlčenliví podivíni v ranní mlze u řeky
či rybníka. Přijďte se přesvědčit sami. Hraje skupina Fernet.
Středa 21. 3. 2012, 19.00 hodin, sál MěKS
JARNÍ KONCERT PAVLÍNY JÍŠOVÉ a ADÉLY LOUNKOVÉ
Pavlína Jíšová patří k výrazným zpěvačkám české hudební scény
a bývá médii označována jako první dáma folku. Do Vimperka
přijede společně se svou dcerou, zpěvačkou, kytaristkou, hráčkou
na irské flétny, autorkou hudby, textů a finalistkou autorskointerpretační soutěže Folkový kvítek.
Koncert, vstupné 70 Kč.
Sobota 24. 3. 2012, 18.00 hodin, sál MěKS
ZVEME I TEBE NA FREKVENCI NEBE
Přijďte si poslechnout nejen hudbu, ale také zajímavá svědectví
lidí, jejichž životy byly proměněny vírou. Skupina ABRAHAM
TEAM (Vítek Abraham ‒ kytara, zpěv, Milan Abraham – klávesy,
zpěv, Václavka Šípková – zpěv, Jenda Šípek – kytara) je skupina
lidí, kteří berou život s nadšením a rádi se o něj dělí. Nenechte si
ujít hudební večer, který může změnit váš život! Mimo jiné na vás
čeká soutěž, dárky, skvělá atmosféra, hosté, občerstvení.
Koncert, vstupné dobrovolné.
Neděle 25. 3. 2012, 15.00 hodin – sál MěKS Vimperk.
SETKÁNÍ S PÍSNIČKOU
Taneční odpoledne nejen pro seniory.
Vstupné 30 Kč.
Vimperk
Čtvrtek 29. 3. 2012, 18.00 hodin, sál MěKS
JOSEF PECKA: VLACHOVOBŘEŽSKO
Další z toulek pošumavskou krajinou prostřednictvím velkoplošné
projekce fotografií i průvodním slovem.
Beseda, vstupné dobrovolné.
Pátek 30. 3. 2012, 10.00 hodin, sál MěKS
30 DNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ SENIORŮ
A OSOB S HANDICAPEM
Slavnostní zahájení výstavy s doprovodným programem.
Sobota 31. 3. 2012, 10.00 hodin, sál MěKS
VALNÁ HROMADA SPOLKU ZLATÁ STEZKA
kino Šumava Vimperk
Vstupné 70 Kč, držitelé průkazů Filmového klubu na klubová
představení 40 Kč.
Sleva pro držitele karet Pizzerie Marco.
Úterý 6. 3. 2012, 20.00 hodin
ČERNÁ VENUŠE – FK
http://www.csfd.cz/film/286598-cerna-venuse/
Drama / Historický, Francie / Itálie / Belgie, 2010, 159 min.
Režie: Abdel Kechiche
Hrají: Yahima Torres, Olivier Gourmet, Elina Löwensohn, François
Marthouret, Jean-Christophe Bouvet, Jean-Jacques Moreau, Jeanne
Corporon
Rok 1815. Anatom Georges Cuvier právě ukazuje v pařížské
Královské lékařské akademii vymodelované tělo africké ženy.
O sedm let dříve opustila mladá služka rodnou Jižní Afriku a pod
příslibem bohatství se vydala do Evropy. Nejdříve je vystavena
v dřevěné kleci coby skutečná „hotentótská Venuše“ lačným
divákům londýnského panoptika, kteří se přišli podívat na
abnormálně vyvinuté proporce jejího těla, poté se vydává do
Paříže, kde baví chlípnou společnost a stává se předmětem
vědeckého bádání.
Středa 28. 3. 2012, 10.00 hodin, sál MěKS
VELKÁ ŠKOLNÍ TAŠKA(řice)
Jistě víte, že děti nechtějí
nosit velké a těžké školní
tašky. Stejně tak se nechtějí
zatěžovat učením, které
v nich nosí. Jako třeba náš
zavírací špendlík
Nesmyslík. Pořád si myslí,
že všechno ví a zná i bez
školy, ale ouha! Pošťák
Tom mu donese psaní od
dětí a přečíst mu ho bude
muset Krejčík Honza,
protože on to neumí.
Poprosí tedy Honzu, aby
mu s tím učením pomohl.
,,Pro kamarády všechno“
řekl Krejčík Honza a dal se
do práce. Vyučování bude
plné zpěvu, smíchu
a taškařic.
školní představení.
Úterý 13. 3. 2012, 20.00 hodin
LE HAVRE – FK
http://www.csfd.cz/film/277361-le-havre/
Komedie / Drama, Finsko / Francie / Německo, 2011, 93 min.
Režie: Aki Kaurismäki
Hrají: André Wilms, Jean-Pierre Darroussin, Jean – Pierre
Vimperské noviny 3/2012
[email protected] 388 402 264
Léaud, Kati Outinen, Blondin Miguel,Elina Salo, Evelyne
Didi, Pierre Étaix, Laïka.
Příběh sympatického čističe bot, který dávno rezignoval na své
umělecké literární ambice, se odehrává ve francouzském přístavním
městě Le Havre. Marcel Marx žije šťastně ve své čtvrti s milovanou
ženou Arlettou, tráví čas ve svém oblíbeném baru, až do okamžiku,
kdy mu osud vrhne do cesty třináctiletého afrického mladíka na
útěku. Marcel se rozhodne chlapce uchránit před policií
a deportací.
Středa 14. 3. 2012, 20.00 hodin
POUPATA
http://www.csfd.cz/film/286413-poupata/
Drama, Česko, 2011, 94 min.
Režie: Zdeněk Jiráský
Hudba: Martin Přikryl
Hrají: Vladimír Javorský, Malgorzata Pikus, Marika Šoposká, Josef
Láska, Kateřina Jandáčková,Thi Minh Nguyen, Natálie
Řehořová, Aneta Krejčíková, Dana Syslová, Jiří Maryško, Luboš
Veselý,Miroslav Hanuš, Edgar Dutka, Vladimír Polívka.
Příběh o postupném rozkladu rodiny na malém městě. Agáta touží
po šťastném životě daleko od domova. Honza věří v čistotu a sílu
lásky bez ohledu na okolnosti, za jakých se zrodila. Kamila hledí
s jistotou do budoucna a nehodlá si připustit bídu dnešního dne.
Jediný Jarda ví, že svět ani sebe nezmění. Vědom si svého slabošství,
nepokouší se o nic. Chorobná závislost na výherních automatech,
která přivedla jeho nejbližší do neřešitelné životní situace, je v jeho
mysli samozřejmostí.
Hrají: Kati Outinen, Elina Salo, Esko Nikkari, Kari
Väänänen, Mari Rantasila, Matti Pellonpää, Vesa Vierikko.
Shakespearův nadčasový model, zakládající se mj. na prolínání
mocenských a rodinných vazeb, převedený do současného Finska.
Při hledání dobových a charakterových paralel si finský režisér
počínal až s pobavenou důmyslností. Jako by se dopouštěl
milostného rouhání a zároveň silou významu předlohy chtěl
působit na co nejširší publikum.
Úterý 27. 3. 2012, 20.00 hodin
WEST SIDE STORY – FK
http://www.csfd.cz/film/9843-west-side-story/
Muzikál / Romantický / Drama, USA, 1961, 152 min.
Režie: Jerome Robbins, Robert Wise
Hudba: Leonard Bernstein
Hrají: Natalie Wood, Richard Beymer, Russ Tamblyn, Rita
Moreno, George Chakiris, Simon Oakland, David Winters.
Newyorský West Side je svědkem neustálých konfliktů dvou pouličních gangů. Tryskáči
a Žraloci se nenávidí
a není síly, která by
změnila jejich nepřátelství. Málokterý
muzikál byl na Broadwayi úspěšnější a filmové ztvárnění bylo
triumfem. Příběh
Romea a Julie z newyorské čtvrti West Side
patří k legendárním
snímkům americké
kinematografie a získal 10 Oscarů.
Sobota 10. 3. 2012, 20.00 hodin
3. REPREZENTAČNÍ PLES HOTELU ZLATÁ HVĚZDA
S LUCIÍ BÍLOU
19. – 23. 3. 2012
VÝSTAVA PAROHŮ A KONFERENCE, ZVĚŘINOVÉ HODY
Úterý 20. 3. 2012, 20.00 hodin
HAMLET PODNIKÁ – FK
http://www.csfd.cz/film/5031-hamlet-podnika/
Komedie / Drama / Romantický, Finsko, 1987, 86 min.
Režie: Aki Kaurismäki
Sobota 24. 3. 2012, 19.00 hodin
PLES ZAHRÁDKÁŘŮ V HOTELU ZLATÁ HVĚZDA
Sobota 31. 3. 2012, 20.00 hodin
ROCKPÁRTY 5.
PIPES AND PINTS, CASHLESS, KYANID
Vimperské noviny 3/2012 tel. 388 402 [email protected]
Škola bruslení
1. 3. čtvrtek 14.30
3. 3. sobota 12.45
6. 3.úterý 12.30
8. 3.čtvrtek 12.30
–
–
–
–
–
HC Vimperk – Český Krumlov
HC Vimperk – Milevsko
turnaj hobby mužstva
turnaj Lesy ČR
turnaj hobby mužstva
HC Vimperk – Waldkirchen
mezinárodní turnaj
15.30
15.30
15.30
15.30
16.30
4. třída
dorost
old boys
4. třída
11. 3. neděle 12.45
13. 3. úterý 14.30
15. 3. čtvrtek 14.30
Bohoslužby
Kostel Navštívení Panny Marie:
Út – 18.00 hod., Pá – 18.00 hod.,
So – 18.00 hod. – tichá adorace,
Ne – 8.30 hod.
Bohoslužby
Evangelická církev metodistická,
misijní stanice Vimperk
Každá neděle, kromě 1. neděle
v měsíci, hotel Anna, 10.00 hod.
d ě t í a mlá
e
•
Ne
to l i c e • V i m p
er
k
DDM VIMPERK A ZŠ TGM VIMPERK POŘÁDAJÍ
MAŠKARNÍ
KARNEVAL
NA LEDĚ
V NEDĚLI 4. BŘEZNA OD 13.00 HODIN
ZIMNÍ STADION VIMPERK
Poslední únorový víkend pořádal na Kvildě Ski klub Šumava již 27. ročník Šumavského skimaratonu. Foto: J. Viener
d
ež
e
ic
Psí útulek ve Vimperku
Tel.: 388 402 229,
e-mail: [email protected]
vimperk.cz.
ům
at
Sběrný dvůr
Sklářská ulice, tel.: 388 402 252
Pondělí: 8.00–12.00 hod.,
14.00–18.00 hod.
Úterý: 14.00–18.00 hod.
Středa: 8.00–12.00 hod.,
14.00–18.00 hod.
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 14.00–18.00 hod.
Sobota: 8.00–12.00 hod.
P ra ch
Služby:
• prodej map, pohlednic, brožur,
suvenýrů,
• internet pro veřejnost – v provozní době TIS,
• kopírování, scannování, kroužková vazba, laminování,
• informace o historických a kulturních památkách Vimperska
a Šumavy,
• informace o přírodních a technických památkách Vimperska
a Šumavy,
• kontakty na ubytování a stravování,
• zajišťování provozu Minimuzea Zlaté stezky a Městské
zvonice – otevírací doba v provozní době TIS; po dohodě
s referentkou TIS,
• infobox,
• dětský koutek (bez hlídací
služby),
• neprodejní výstava broušeného a pískovaného skla.
Právě v prodeji: kalendář Vimperk v detailech 2012.
10.15
09.30
08.00
14.00
08.00
17.15
08.00
14.00
14.00
14.00
14.00
15.00
ry
Otevírací doba:
Po – pá 9.00–11.30 hod., 12.30–16.00 hod.
Lední hokej
3. 3. sobota
4. 3.neděle
10. 3. sobota
16. 3. pátek
17. 3. sobota
17. 3. sobota
18. 3. neděle
7. 3. středa
8. 3.čtvrtek
9. 3. pátek
11. 3. neděle
17. 3. sobota
Vo
la
Nám. Svobody 42
385 01 Vimperk
Městská knihovna
Nádražní 274, tel.: 388 411 457
Výpůjční doba pro dospělé:
Po, čt 10.00 – 11.30 hod.
12.30 – 18.00 hod.
St 12.30 – 16.00 hod.
Výpůjční doba pro děti:
Po, st 12.30 – 16.00 hod.
Út
12.30 – 17.00 hod.
Internet: ve výpůjčních hodinách pro dospělé.
Veřejné bruslení
3. 3. sobota 14.00 – 15.30
4. 3.neděle 13.00 – 15.00
(karneval na ledě)
6. 3.úterý
14.00 – 15.30
•
Turistické
INFORMAČNÍ
STŘEDISKo
vimperk
Služby
ve Vimperku
Program zimního stadionu
D
i
Kontakt:
tel.: 388 402 230
fax: 388 414 822
[email protected]
www.info.vimperk.cz
VSTUPNÉ: 20 KČ, MASKY ZDARMA
Vimperské noviny 3/2012
[email protected] 388 402 264
Jihočeští snowboarďáci
na V. zimní olympiádě mládeže
opět zacinkali medailemi
Chlapci a děvčata ze snowboardového klubu SK Snowriders
Vimperk, kteří reprezentovali Jihočeský kraj na zimní Olympiádě mládeže v Beskydech, přivezli
velmi dobré výsledky. Bojovali
ve dvou disciplínách – obřím
slalomu a slopestylu. V tvrdých
podmínkách (mrazivé počasí na
sjezdovkách v Bílé) získala Sára
Veselková zlatou, Radek Vintra stříbrnou a Petra Hlávková
s Filipem Vondruškou bronzové
medaile. Do bodovací soutěže
krajů tak přispěli výrazným dílem a pomohli získat zatím nejlepší umístění v historii dětských
olympiád – 2. místo.
Pro děvčata a chlapce, kteří
navštěvují sportovní třídy se zaměřením na snowboarding v Zá-
kladní škole TGM ve Vimperku,
budou výsledky jejich spolužáků
určitě novou motivací a zároveň
odrazovým můstkem pro jejich
další sportovní rozvoj.
Poděkování také patří představitelům Jihočeského kraje, kteří
nám vytvořili výborné podmínky
pro přípravu a realizaci celé akce
a nadále podporují náš sport.
Přátelská atmosféra V. zimní
olympiády, starostlivost hostitelů
z Moravskoslezského kraje, navázání nových přátelství a kontaktů, doprovodné programy a pět
krásných dnů v zasněžených
Beskydech – to už nám nikdo
z paměti nevymaže.
Josef Bejček,
trenér
Memoriál Jarky Landové
očima trenérek
Bylo to velmi náročné. Chtěly
bychom pochválit všechny nováčky, kteří se museli naučit základní prvky jako: kotouly vpřed
a vzad, poskoky, piruety, přemety
stranou a holubičky, a to jak na
prostných, tak i na lavičce a kladině. Starší chlapci museli pilovat prvky na hrazdě (výmyk, toč,
podmet) a mladší chlapci se učili
sestavu na kruzích. Poprali jsme
se také s přeskokem přes bednu,
kozu a koně. Ale zvládli jsme to!
Na závodech všichni zacvičili vše,
jak nejlépe uměli. A nám trenérkám udělali velikou radost. Při
slavnostním vyhlášení výsledků
byli všichni odměněni hodnotnými cenami a diplomem. Za
bouřlivého potlesku byla vyhlášena medailová umístění. Vítězové získali poháry a ostatní si
na upomínku V. ročníku závodu
odnesli medaili pamětní.
Výsledky:
MŠ: 1. V. Štefanová (PI),
2. S. Ťupová (PI), 3. B. Vašková
(PI), 5. Kateřina Horová (Vpk),
6. Vendula Bartůšková (Vpk), 10.
Ester Olle (Vpk), 11. Košnarová
Adriana (Vpk),
1. tř.: 1. D. Řehořová (PI),
2. A. Podlešáková (Strunk.),
3. L. Kropáčková (PI), 4. Pavla Záleská (Vpk), 5. Beáta Nárovcová
(Vpk), 7. Eva Urbánková (Vpk),
2. tř.: 1. Klára Billová (Vpk),
2. E. Přibová (Strunk.), 3. V. Koubová (Strunk.),
4. tř.: 1. K. Zobalová (PI),
2. H. Pártlová (Strunk.), 3. Eliška
Koldová (Vpk),
5. tř.: 1. Kristýna Chalupná
(Vpk), 2. A. Pudivítrová (Strunk.),
3. K. Pártlová (Strunk.), 5. Adéla
Billová (Vpk), 8. Šárka Hubáčková
(Vpk),
7.‒9. tř.: 1. Zuzana Kubíčková (Vpk), 2. T. Shcherbanyuk (Strunk.), 3. R. Matoušková
(Strunk.),
Přípravka: 1. Natálie Uhříčková (Vpk), 2. D. Oblouková (PI),
3. N. Sobíšková (PI), 7. Nella
Pflanzerová (Vpk), 7. Alexandra
Novotná (Vpk), 9. Barbora Dařinová (Vpk),
St. žák: 1. L. Langerová (PI),
2. N. Andrlíková (PI), 3. Kristýna
Sovová (Vpk),
Ženy: 1. M. Vávrová (Strunk.),
2. D. Kubičková (Strunk.), 3. Barbora Vašurová (Vpk),
Chlapci MŠ: 1. V. Miler
(Strunk.), 2. Václav Havlíček
(Vpk), 3. Vojtěch Havlíček (Vpk),
Chlapci (1.‒2. tř.): 1. M. Shcherbanyuk (Strunk.), 2. David Chalupný (Vpk), 3. Dominik Szpuk
(Vpk),
Chlapci (3.‒4. tř.): 1. Ondřej
Červený (Vpk), 2. Matěj Tonkovič (Vpk), 3. Patrik Zahradník
(Vpk).
Hanka Košnarová, Pavla
Uhříčková, Nicol Frajkorová,
Silvie Chalupná, Iveta Milerová
Oslovte
nové zákazníky
inzercí
ve Vimperských novinách
Řádková inzerce
Prodám dr. byt 3+1 + lodžie.
Volný. Dům i byt po rekonstrukci.
Cena dohodou. Při rychlém jednání sleva. Tel.: 602 838 715
Doučím angličtinu, němčinu.
Tel.: 739 162 528
Peníze ihned!!! Nabídněte staré
věci k prodeji: nábytek do roku
1900, obrazy našich i cizích au-
torů, mince, bankovky, šperky,
knihy, sochy, hodiny, hodinky,
sklenice, šavle, uniformy, knihy,
pohledy, myslivecké, vojenské,
hasičské předměty, hudební nástroje, staré hračky, auto, moto
a jiné. Vykoupíme i celou pozůstalost a celé sbírky. Tel: 721707587,
[email protected]
Pro Vaši reklamu nabízím plot
zahrady. Atraktivní místo. Tel.:
606 578 187.
AUTOŠKOLA
Ing. Karel Malík
TEL : 775371908
WEB : http://sweb.cz/karel.Malik/
Výcvik řidičů sk. AM, A1, A18, A21, B, C, T
Nabízíme přátelský přístup a skvělé ceny
Vimperské noviny 3/2012 tel. 388 402 [email protected]
ČSAD JIHOTRANS a.s.
Divize Vimperk
Pneuservis a autoservis osobních vozidel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
výměny olejů a filtrů – používáme oleje CASTROL –
bezkonkurenčně nízké ceny
kontroly a výměny brzdových částí
výměny částí řízení
výměny skel
diagnostika vozidel – zjištění a odstranění závad
příprava vozidel na STK
provedení STK
montáž tažných zařízení
prodej autodoplňků a výbavy vozidel
Prodej , montáž a opravy
všech druhů pneumatik.
Barum, Continental, Michelin, Semperit atd.
Servis nákladních vozidel a ostaní techniky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
opravy motoru
seřizování vstřiků a vstřikovacích čerpadel
výměny olejů a filtrů – oleje CASTROL
mazání podvozků vozidel
opravy převodového a hnacího ústrojí
kontroly a výměny brzdových částí
výměny částí řízení
opravy návěsů
lepení plachty
svářečské práce
svařování plastů
Ostatní činnosti
Prodej motorové nafty: Po – Pá 6,00 – 18,00 –
platba hotově
NONSTOP – tankovací karty Jihotrans –
fakturace 2x měsíčně
tel : 602 463 580 – p. Suková
•
•
•
•
•
parkování vozidel – odstavné parkoviště LKW
prodej propan-butanu v láhvích
pronájem nebytových prostor v administrativní budově
mytí vozidel
prodej náhradních dílů
Kontaktní osoby : Švec František
Aleš Jiří
ředitel divize
technik divize
tel: 602 317 879 e-mail: [email protected]
tel: 602 140 333 e-mail: [email protected]
S námi jste na dobré cestě….
www.jihotrans.cz
Vimperské noviny 3/2012
[email protected] 388 402 264
???
VÍTE, že … ???
ƒ i v optice Spiegel s.r.o. si
můžete před zhotovením
BRÝLÍ nechat ZMĚŘIT ZRAK?
ƒ že v roce 2011 udělil Krajský úřad
v Českých Budějovicích naší optice statut
nestátního ZDRAVOTNICKÉHO
ZAŘÍZENÍ?
ƒ že vyšetření zraku provádí zkušený
kvalifikovaný OPTOMETRISTA?
ƒ že tuto refrakční zkoušku Vašich očí NA DÁLKU i
NA BLÍZKO provedeme KVALITNĚ a BEZ dlouhého
ČEKÁNÍ?
ƒ
že také aplikujeme kontaktní čočky?
ƒ
že se můžete objednat osobně v optice nebo na telefonním čísle
388 412 712.
ƒ
pracovní doba: Po – Pá
ƒ
pokud máte problém se čtením těchto řádků, objednání u nás déle neodkládejte 
8,30 - 17,00, So
9,00 - 11,30
Další informace na www.optik-spiegel.cz
Optik Spiegel s.r.o., Pivovarská 78, 385 01
Vimperk, tel. 388 412 712
Vimperské noviny 3/2012 tel. 388 402 [email protected]
kuchyòské studio
vysoká kvalita
a profesionalita
Zaruèujeme vysokou profesionalitu, komplexní servis.
Prodáváme kuchyòské linky více než 20 let, kuchyním
opravdu rozumíme...
• Profesionální návrh kuchynì dle
Vašeho požadavku
• U nás si poøídíte kuchyò nejvyšší
kvality za dostupnou cenu
• Dlouhodobá zkušenost s realizací
montáže kuchyní
Námìstí Svobody 16 | 385 01 Vimperk | Tel./fax: 388 412 754 | E-mail: [email protected]
www.magmat.cz | Otevírací doba: Po - Pá 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00 | So 9:00 - 11:00
Rozvoz pizzy, těstovin a salátů – tel.: 603 233 809 Podrobný jídelní a nápojový lístek naleznete na našich webových stránkách: www.salento‐vimperk.cz Těšíme se na splnění vašich přání! RESTAURACE&PIZZERIE SALENTO, 1. MÁJE 477, 385 01 VIMPERK [email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 3/2012
CENTRUM FINANČNÍCH SLUŽEB
Naše služby •
Pojištění – majetku, aut, života, úrazu •
Penzijní připojištění •
Investice •
Hypotéky •
Úvěry •
Stavební spoření •
Spořící účty 1.máje 3 (1. patro) Otevírací doba: Po a St 9:00 ‐ 11:00, 12:00 ‐ 17:00 Vimperk Čt 9:00 ‐ 11:00, 12:00 ‐ 15:00 tel.:606 507 735 Pá 9:00 ‐ 12:00 Vimperské noviny 3/2012 tel. 388 402 [email protected]
ČESKÉ
BUDĚJOVICE
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY !
Univerzální podkladové desky
®
OSB SUPERFINISH ECO
k odběru po kusech, 2500 x 625 mm,
tl. 12, 15, 18 nebo 22 mm, pero/ drážka
od 129,-/ m2 (kusový odběr)
BEZ FOR
MALDEH
m2 od
115,-
Interiérové dveře fóliované
šířka: 60, 70, 80, 90 cm,
výška 197 cm, levé/ pravé, buk
2/3 sklo
spodní skříňka
š 60 x v 81 x
h 38,5 cm, lakovaná lesklá bílá
dvířka, korpus
mat, zrcadlo
š 67 x v 103 cm
s halogenovým
osvětlením,
vč. keramického
umyvadla
š 65 cm,
bez baterie
1.790,-
YDU
*
2.990,-
998,- !
plné – buk
*př
p paletovém odběru
*při
Elektrický
topný
panel
příkon 400 W,
jednoduchá
instalace, nízké
pořizovací
a provozní
náklady,
rozměr panelu:
60 x 60 x 1 cm
Koupelnový
nábytek
Super 65
Průmyslové el. topidlo
Krbová kamna
Tirol
3 stupně: 700/ 1300/ 2000 W,
IPX4,
s termostatem
výkon 6 kW,
výhřevnost
až 135 m3,
rozměry:
v 980 x š 485
x h 426 mm,
horní kouřovod
∅ 150 mm,
keramická
polička,
hmotnost 67 kg
6 kW
2.390,-
1.690,nitř
ov
1. Vjet d
it
2. Nalož
3. Odjet
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN
A STAVEBNÍCH ELEMENTŮ
ZA NEPORAZITELNÉ CENY !
4.990,Navštivte
také naše
zahradní
centra, kde
jsme pro vás
připravili vše
pro zahájení
jarní sezóny!
České Budějovice, České Vrbné 2380, směr Plzeň (u Globusu) • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 1. 4. 2012 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
Vimperk 182x254 BW.indd 1
17.02.12 12:04
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 3/2012
V současné době nabízíme : V současné době nabízíme : ¾¾ Prodej interiérových a vchodových dveří (včetně montáže)
Prodej interiérových a vchodových dveří (včetně montáže) ¾¾ Prodej plovoucích a dřevěných podlah (včetně montáže)
Prodej plovoucích a dřevěných podlah (včetně montáže) ¾¾
¾¾
Prodej kování pro interiérové a vchodové dveře (včetně montáže)
Prodej kování pro interiérové a vchodové dveře (včetně montáže) Prodej výrobků firmy „Den Braven“ Prodej výrobků firmy „Den Braven“ Připravujeme : Připravujeme : ¾¾ Prodej výrobků firmy LIMES (skleníky, pařeniště, zastřešení teras) Prodej výrobků firmy LIMES (skleníky, pařeniště, zastřešení teras) ¾¾ Prodej a servis zahradní techniky zn. Prodej a servis zahradní techniky zn. Na 200 m2 můžete vidět vystavené vzorky nabízeného sortimentu. Na 200 m2 můžete vidět vystavené vzorky nabízeného sortimentu. Na prodávaný sortiment nabízíme zpracování bezplatné nezávazné cenové nabídky!!! Na prodávaný sortiment nabízíme zpracování bezplatné nezávazné cenové nabídky!!! Kde nás najdete ???
Kde nás najdete ??? Špidrova 103 – pod čerpací stanicí „EMITANK“ Špidrova 103 – pod čerpací stanicí „EMITANK“ OTEVÍRACÍ DOBA
OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí
Zavřeno
Pondělí
Zavřeno
Úterý
8.30 – 12.00
13.00 – 18.00
Úterý
8.30 – 12.00
13.00 – 18.00
Středa
8.30 – 12.00
13.00 – 16.00
Středa
8.30 – 12.00
13.00 – 16.00
Čtvrtek
8.30 – 12.00
13.00 – 16.00
Čtvrtek
8.30 – 12.00
13.00 – 16.00
Pátek
8.30 – 12.00
13.00 – 15.00
Pátek
8.30 – 12.00
13.00 – 15.00
Sobota
9.00 – 12.00
Sobota
9.00 – 12.00
Neděle
Zavřeno
Neděle
Zavřeno
Dále je možné si na tel. 603 448018 sjednat individuální termín prohlídky vzorkovny Dále je možné si na tel. 603 448018 sjednat individuální termín prohlídky vzorkovny Vimperské noviny 3/2012 tel. 388 402 [email protected]
peciality.
s
í
b
y
r
é
k
s
ø
o
m
le
dì
Každý pátek - ne
012.
n
Akce bøezen, dube
Dovolujeme si Vás pozvat na zážitkové gurmánské víkendy pro pøíznivce
moøských rybích specialit do restaurací Pizzerie Marco. Od pátku do nedìle
po celý bøezen a duben mùžete pøijít spoleènì se svými pøáteli do Vaší
restaurace a vybrat si z nabídky èerstvì pøipravených rybích specialit ...
Ve vinotéce s nadstandardním výbìrem italských a moravských vín,
najdete vždy to správné víno k Vašemu pokrmu. Vìøíme, že Vaše návštìva
v Pizzerii Marco bude opravdovým zážitkem ...
2
Vimperské noviny 3/2012
[email protected] 388 402 264
Lékárna
Nemocnice
na Nem
mocn
nice
Lé
ékárn
V aVimperk
Vimpe
Nem
erk
mocn
nice Vimpe
V
erk
Nově otevřeno ve středu do 18.00
Taneční kurzy připravuje a zároveň vyučuje:
vyučuje
9.00-11.00
hod.
no
o ve středu do 18.00 a v sobotu
a
Nově
v sobotu
ě otevřeno
9.00-11.00
o ve středu
hod.do 18.00 a v sobotuTomáš
9.00-11.00
hod.
Gaudník
7.00
Po 8.00-17
Út 8.00-17
7.00
St 8.00-18
8.00
Čt 8.00-17
7.00
Pá 8.00-17.00
So 9.00-11.00 Exk
kluzivní
cen
ny pro
každého,
pro držitele
klientských
kare
et
bon
nusy
nav
víc
Nabízíme velký výběr dětské výživy
několikanásobný mistr ČR a semifinalista MS
ve společenských
Exk
kluzivnítancích
cen
ny pro
každého,
TANEČNÍ KURZY
držitele VE VIMPERKU
PROpro
MLÁDEŽ
2012
klientských
kare
et
Čeká Vás celkem
11 slavnostních večerů:
bon
nusy
víc
8nav
výukových
lekcí
2 slavnostní prodloužené lekce
závěrečný věneček
Taneční
kurzy budou probíhat v sále MěKS Vimperk
Na
abízíme ve
elký výběrr dětské vý
ýživy
Na
abízíme ve
elký výběrr dětské
vý
ýživy
Vše pro miminka a batolata
Vše pro
o miminka a batolata
a
Vše pro
o miminka a batolata
aTěšíme se na Vás v září!
Široký sortiment čajů
Širok
ký sortime
ent čajů
Širok
ký sortime
ent čajů
Homeopatické přípravky
731 213 746
Homeo
opatické přípravky
p
Homeo
opatické přípravky
p
[email protected]
Na Vaši návštěvu se těší příjemný kolektiv lékárny
www.tsgaudnik.cz
návštěvu se
s těší příjemný
Na kole
Vaši
ektiv
návštěvu
lékárrnyse
s těší příjemný kole
ektiv lékárrny
Vimperské
tel.
Vimperskénoviny
noviny3/2012 7–8/2011
tel.388 402 264 388 402 264 [email protected]@mesto.vimperk.cz 27
25
NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ
96% ŘIDIČŮ s
S N Á M I U Š e
ETŘÍ
3
3
3
3
3
1294* Kč
od 1149*
Kč
od 1708*
1540* Kč
Kč
od 1898*
1605* Kč
od
Kč
od 2168*
1905* Kč
Kč
* maximální bonus, výkon motoru, věk řidiče,
*bonus
50%,
věk pojistníka
*bonus
50%, věk
pojistníka,
stáří obec
vozu
bydliště
malá
až
65%
s
l
e
v
V
a
re
k
od 1052* Kč
932* Kč
k
u
ém
nn
i
ov
p
ní
r
e
uč
ip
ře
t
ku oh dlo
pó oto že
ní
nu
Roční pojistné v Kč
př
Obsah
Kancelář ve Vimperku
Nad Stadionem 199
(kanc.
015, přízemí
(1.
patroč. budova
TKB) – budova TKB)
Ing. Josef
604 361 195
Ing.
Josef Pubal tel: 604
361 195
776 306 960
Pavlína Náhlíková tel: 776
306 960
Dá
Osobní automobily
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 3/2012
Projekt „Němčina pro úspěšnou kariéru”
Firma Rohde & Schwarz, závod Vimperk s.r.o. již dlouhou dobu spolupracuje jak se
středními, tak i s vysokými školami. Důvodem této spolupráce je získávání kvalifikovaných
pracovníků, kteří se s novými technologiemi setkávají již v průběhu vzdělávání.
Nový projekt, který je pod záštitou Ministersta školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT), chce podpořit spolupráci mezi školami a firmami. Cílem projektu je představit
studentům jak to chodí v zahraničních firmách a zároveň, že znalost cizích jazyků je
v profesním životě jen výhodou. Jaké je v tomto ohledu postavení němčiny? Průzkum Českoněmecké obchodní a průmyslové komory poukazuje na skutečnost, že pro 90% německých
firem v České republice hraje znalost německého jazyka významnou roli. Na základě
průzkumu z roku 2010 zastává 77% Čechů názor, že je němčina důležitým profesním
faktorem.
Projekt „Němčina pro úspěšnou kariéru“, který byl iniciován Goethe-Institutem,
Česko-německou obchodní a průmyslovou komoru a Centrálou německých škol v zahraničí,
má za cíl praktickým způsobem motivovat ke studiu německého jazyka – neboť znalost
němčiny se vyplatí a otvírá nové perspektivy pro profesní kariéru v České republice.
Na projektu „Němčina pro úspěšnou kariéru“ se v současné době podílí 13 firem a 58
gymnázií, odborných středních a vyšších škol z celé České republiky. Se začátkem nového
školního roku 2011/2012 byl projekt pomalu převeden do praxe a došlo již k první spolupraci
mezi jednotlivými firmami a školami. Proto i firma Rohde & Schwarz, závod Vimperk s.r.o
se rozhodla na tomto projektu spolupracovat. O spolupráci s naší firmou projevilo zájem
Gymnázium v Prachaticích.
Studenti gymnázia absolvují exkurzi ve firmě v německém jazyce a následně budou
prozkoušeni, zda porozuměli všem informacím, které v průběhu exkurze slyšeli. Dále si
budou moci vyzkoušet přijímací pohovor v německém jazyce s pracovníky našeho
personálního oddělení. Personalisté jim vysvětlí, na co se nejčastěji zaměstnavatelé při
pohovorech zaměřují, a jak se na přijímací pohovor připravit.
Jaké výhody přináší „Němčina pro úspěšnou kariéru”?
Firmy získají možnost prezentovat se v regionu jako zajímaví zaměstnavatelé a mohou
tak oslovit své budoucí potenciální zaměstnance. Angažovanost firem během doprovodných
akcí projektu pomůže žákům získat představu o skutečném pracovním světě.
Žáci mají příležitost seznámit se s podnikovou kulturou a poznají tím výhody znalosti
němčiny pro kariéru ve firmě. Tyto nové, prakticky orientované výukové a učební situace
mají žáky nejenom motivovat, ale i usnadnit volbu jejich učebního oboru.
Vimperské noviny vydává Město Vim­perk • Měsíčník • Redakční rada: J. Kunc – šéfredaktor, K. Beránek, J. Horák, R. Lešková, A. Rückerová, J. Viener • Redakce si vyhrazuje
právo krácení a neuveřejnění příspěvků z důvodu naplnění kapacity • Tiskne S-TISK Vim­perk, s. r. o. Inzerce a příspěvky: Město Vimperk, Odbor kultury a cestovního
ruchu, náměstí Svobody 8, 385 17 Vim­perk, pí Lešková • Předem ne­v y­žá­da­né pří­spěv­k y se ne­vra­ce­jí • Za pů­vod­nost a ob­sa­ho­vou správ­nost ručí autor • ZDARMA • Vyšlo
ve Vimperku dne 2. 3. 2012 • Reg. číslo: MK ČR E 12491.
Download

2012 - Město Vimperk