Vimperské noviny
Vydává město Vimperk
7–8/2014 • Ročník XIX • Zdarma
Krok správným směrem
V květnu loňského roku
na jednání Zastupitelstva byl
jedním z bodů programu převod správy většiny sportovních
zařízení, které město Vimperk
vlastní, pod Městské služby Vimperk, s. r. o., a následné zrušení
příspěvkové organizace STARZ.
Tento bod programu byl dlouho
diskutován i před tím a vycházel
z analýzy správy sportovišť zpracované ředitelem STARZ a ředitelem Městských služeb Vimperk. Městské služby Vimperk už
v této době zajišťovaly pro město,
respektive pro SKI klub Šumava,
údržbu sportovního areálu Vodník v letním období spočívající
v zametání in-line dráhy a sečení
ploch, neboť rozšíření využití tohoto areálu znamenalo po všech
stránkách vyšší nároky na jeho
údržbu. Všichni zastupitelé
jsme měli k prostudování v materiálech provedenou analýzu
a oba zástupci organizací dostali
prostor pro představení své koncepce na další správu sportovních
zařízení. Ředitel STARZ ve svém
vyjádření nakonec uvedl, že vidí
jako dobré řešení, aby sportovní
zařízení ve městě převzaly do své
správy Městské služby Vimperk.
Ředitel Městských služeb představil návrh správy sportovních
zařízení, z kterého byla patrná
i částečná úspora finančních prostředků díky možnostem Městských služeb a synergií některých
činností souvisejících se správou
sportovišť. Po diskusi i návrhu
zastupitele Mgr. Dvořáka, aby
STARZ pokračoval ve své činnosti a materiál se neprojednával, nakonec schválili zastupitelé
11 hlasy usnesení, pět zastupitelů
se zdrželo, kterým se správa zařízení převedla od 1. 6. 2013 pod
Městské služby Vimperk, s. r. o.,
a organizace STARZ byla k 31. 8.
2013 zrušena.
Za téměř ročního působení Městských služeb Vimperk
na sportovištích je vidět, že jejich převedení pod tuto organi-
zaci byl krok správným směrem.
Již v loňském roce čekalo zimní
stadion nové řešení přívodu tepla
z centrálního vytápění vyvolané
velkou investicí Energií AG Teplo
Vimperk, kterou tato organizace
realizovala na konci loňského
roku v ulici 1. máje. S tím souviselo kompletní přepojení soustavy vnitřních rozvodů tepla a teplé
vody, bohužel zatím do starého
systému. Nově se propojila budova šaten malých hokejistů, kteří
zde měli po dlouhých letech konečně teplo. Bylo výhodné využít
výkopů a techniky dodavatelské
firmy pro novou přípojku vody
na zimní stadion, neboť ta stará
byla v havarijním stavu. Tyto investice nijak finančně nezatížily
ani město Vimperk ani Městské
služby.
Dále proběhla na zimním stadionu generální oprava sociálního zařízení a kabiny mužů, která
zahrnovala i novou elektriku,
nové rozvody vody, nové topení, nová okna a novou místnost
na rozcvičení. Opravily se omítky a věšáky v jedné kabině hostů,
té nejhorší.
Velkou akcí byla hydroizolace venkovní zdi kabin, do které
řadu let tekla voda z celé střechy, a bylo s podivem, že tento
příval vlhkosti pilinové tvárnice z počátku sedmdesátých let
minulého století zvládly. Zeď je
obložena trapézovým plechem
s odvětráním až do výše oken
a voda sem již nemá přístup. Jsou
zde instalovány obrubníky a vše
nově doasfaltováno.
Do těchto stěžejních oprav
bylo investováno bezmála
600 000 korun. Tyto prostředky
nijak nezatížily rozpočet města,
neboť byly vygenerovány z úspor,
které slíbil ředitel Měst. služeb.
Jinak dále byly provedeny veškeré potřebné a plánované opravy a revize technologie chlazení
tak, aby nám toto zařízení vydrželo co nejdéle.
Pokračování na str. 3
Termín zastupitelstva:
Bude upřesněno v srpnu.
Opět zámek
Před rokem jsme vás ve Vimperských novinách informovali
o tom, že po dlouhých jednáních
Ministerstvo kultury konečně
rozhodlo o tom, že převezme
vimperský zámek do své správy.
Toto rozhodnutí jsme velmi uvítali a Zastupitelstvo se rozhodlo
v případě tohoto převodu podpořit chod muzea také finančním
příspěvkem. Události ale vzaly
nečekaný obrat.
V letních měsících roku 2013
Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava
změnila názor a rozhodla se
zámek ponechat ve svém vlastnictví. Proces předávání zámku
Ministerstvu kultury byl tedy zastaven. V dubnu letošního roku
došlo k odvolání Jiřího Mánka
z funkce ředitele Správy Národního parku a situace se opět
změnila.
Nový ředitel Pavel Hubený
i ministr životního prostředí
převod zámku do správy Ministerstva kultury schvalují, což
nám potvrdili na společném jednání na začátku května. Ministr
nezměnil názor ani po prohlídce
zámku, kde viděl všechna jeho
historicky cenná místa. Naopak
prohlásil, že s ohledem na význam pozoruhodností, které se
na zámku objevily, je jediným
správy hodným Ministerstvo
kultury a Národní památkový
ústav. Rozbíhá se tedy opět kolotoč byrokratických jednání.
Město Vimperk má velký zájem
na tom, abychom mohli na zámku pořádat i v příštích letech
tradiční kulturní akce a tím přispívat k jeho oživení. Informovali
jsme o tom také ministra kultury a ten nás ujistil, že i v případě
převzetí Národním památkovým
ústavem bude s městem nadále
spolupracovat.
Dlouhé období nejistoty zámku určitě neprospělo. Lze si jen
přát, aby následující jednání
o správcovství vedla k rozhodnutí, které bude konečné a bude
přát obnově zámku jako kulturního centra města.
Letošní „zámecké“ akce nejsou
vzniklou situací nijak narušeny.
Jen návštěvníci večerních představení na arkádách musí počítat
s dřívějším začátkem. S ohledem
na nutnost dodržování hlukových limitů musí tato představení skončit do 22. hodiny.
Ing. Bohumil Petrášek,
starosta
Uzávěrka dalšího čísla bude 25. 8. 2014 v 15 hodin.
Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz.
[email protected] 388 402 264
Zprávy z Rady
Rada města dne 26. 5. 2014
• provádí změnu rozpočtu na rok 2014 dle předloženého návrhu:
změny ve výdajích rozpočtu v celkové částce 31 350 Kč (RO č. 16), zvýšení objemu rozpočtu na částku 221 689 tis. Kč (RO č. 17),
• rozhodla uzavřít s Jihočeským krajem smlouvu o poskytnutí grantu, na realizaci díla „Projekt změny užití svislého dopravního značení
na místních komunikacích Boženy Němcové a Jiráskova ve Vimperku“,
• bere na vědomí zajištění prázdninového provozu mateřských škol
po dobu hlavních školních prázdnin 2014,
• rozhodla, že prodejní cena Pohlednicového leporela Vimperk bude
činit 19 Kč/ks,
• jmenuje komisi pro konkurz na funkci ředitelky/ředitele Mateřské
školy Vimperk, Klostermannova 365 ve složení: předseda: Ing. Bohumil Petrášek, členové: Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Hana Řeřábková,
Ludmila Tomanová, Irena Helmová, Věra Caisová,
• rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 zadat zakázku
„Vimperk, ulice Pivovarská – kanalizace G a SOŠE Vimperk“ a dále
jmenuje komisi ve složení: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče,
Josef Mistr, Alena Szabová, Mgr. Jan Heřta,
• rozhodla uzavřít darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru
na úhradu výdajů spojených s pořádáním letního tábora pro děti s patologickými jevy v období 10. 8. 2014–17. 8. 2014 s firmou Dřevotvar
– řemesla a stavby, s. r. o., Chýnov.
Rada města dne 2. 6. 2014
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu města ZUŠ
Vimperk, zastoupené Bc. Pavlem Vališem, ředitelem ZUŠ Vimperk,
ve výši 15 000 Kč, na částečnou úhradu pořízení nových triček pro
dechový orchestr.
• rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu s Jihočeským krajem, týkající se realizace projektu „Kreslená mapa památek města
Vimperk“,
Vimperské noviny 7–8/2014
• rozhodla v souladu se školským zákonem udělit výjimku z počtu
dětí na třídu v MŠ Vimperk, 1. máje 180 takto: 2. třída 28 dětí, 3. třída
28 dětí; výjimka je platná od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 za předpokladu, že
zvýšený počet dětí nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví,
• rozhodla v souladu se školským zákonem udělit výjimku z počtu
dětí na třídu v MŠ Vimperk, Klostermannova čp. 365 Vimperk takto:
Pracovitě Klostermannova: 1. třída 28 dětí, 2. třída 28 dětí, 3. třída
28 dětí; pracoviště Mírová: 1. tř. 28 dětí; výjimka je platná od 1. 9. 2014
do 31. 8. 2015 za předpokladu, že zvýšený počet dětí nebude na újmu
kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti
a ochrany zdraví,
• rozhodla vyčlenit finanční prostředky ve výši 200 000 Kč na opravu případných havárií na dešťové kanalizaci a vodovodním řadu v osadě Pravětín, ke které může dojít v důsledku provádění opravy povrchu
silnice,
• rozhodla uzavřít smlouvu s Jihočeským krajem o poskytnutí grantu na realizaci projektu obnovy kaple Panny Marie Lurdské v Hrabicích,
• schvaluje znění žádosti o prověření jednání z hlediska možného
naplnění znaků skutkové podstaty trestného činu pomluvy podle ust.
§ 184 trestního zákoníku nebo křivého obvinění podle ust. § 345 trestního zákoníku a pověřuje tajemníka MěÚ podáním žádosti k Okresnímu státnímu zastupitelství v Prachaticích,
• souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí grantu SD/
OEZI/1599/14, reg. č. 24-011/14 na projekt „Záchytné kotce Vimperk“
na podporu činností útulků pro zvířata v roce 2014 ve výši 20 000 Kč
mezi městem a poskytovatelem grantu Jihočeským krajem,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč Sboru
dobrovolných hasičů Výškovice na úhradu nákladů spojených s pořádáním hasičské soutěže „O pohár Výškovic“ v rámci letošního ročníku
Šumavské hasičské ligy,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 4 000 Kč Radě
rodičů při ZŠ TGM Vimperk na úhradu nákladů spojených s účastí
žáků 2. stupně na finále turnaje „Hokejbal proti drogám“ v Pardubicích,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 15 000 Kč Radě
rodičů při ZŠ TGM Vimperk na úhradu nákladů spojených s účastí mažoretek ve finále v mažoretkovém sportu v Náchodě ve dnech
7. 6.–8. 6. 2014,
• rozhodla neposkytnout finanční příspěvek Českomoravské myslivecké jednotě, z. s., Okresnímu mysliveckému spolku Prachatice
na úhradu nákladů na nájem sálu KD v Šumavských Hošticích, kde se
konala chovatelská přehlídka trofejí 2014,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč osadnímu výboru Lipka, na úhradu nákladů spojených s pořádáním oslav
Mezinárodního dne dětí 7. 6. 2014,
• rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování reklamní činnosti se
společností Městské lesy Vimperk, s. r. o., a poskytovatelem městem
Vimperk.
Rada města dne 9. 6. 2014
• rozhodla uzavřít darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru
na úhradu výdajů spojených s pořádáním letního tábora pro děti s patologickými jevy v období 10. 8. 2014–17. 8. 2014 s občanským sdružením Stanislavy Chumanové, o. s.,
• souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí prostředků z rozpočtu
města Vimperk v rámci programu „Město bez kouře“ mezi městem
Vimperk a Lenkou Šenkýřovou, Vimperk, Jaroslavem Krejčím, Pravětín a Františkem Flachsem, Vimperk,
• rozhodla poskytnout římskokatolické farnosti Stachy finanční
příspěvek ve výši 30 000 Kč z prostředků města Vimperk na obnovu
pohonu zvonů včetně jejich upevnění a elektroinstalace ve věži kostela
Navštívení Panny Marie ve Staších,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč z prostředků města Vimperk na částečnou úhradu nákladů rekonstrukce
kamenné zídky u „Božích muk“ v obci Čábuze,
• rozhodla vyjádřit podporu Oblastní charitě Vimperk s poskytováním sociální služby pod názvem Nexus (krizová pomoc dle § 60 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 4 000 Kč Českomoravské myslivecké jednotě, z. s., okresnímu Mysliveckému spolku
Prachatice na úhradu nákladů na nájem sálu kulturního domu v Šumavských Hošticích, kde se konala přehlídka trofejí 2014.
Vimperské noviny 7–8/2014 tel. 388 402 [email protected]
Rada města dne 16. 6. 2014
• na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnoticí komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Výměna střešní krytiny na objektu MěKS Vimperk“, rozhodla
přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči REMONST stavební
spol., s r. o., České Budějovice,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 3 000 Kč na rok 2014 Domovu seniorů Mistra Křišťana Prachatice na podporu sociální služby poskytované
občanu města Vimperk,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč Radě
rodičů při Gymnáziu a SOŠE Vimperk, na částečnou úhradu nákladů
na dopravu členů pěveckého souboru Canto na koncertní vystoupení
ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR,
• schvaluje Program prevence kriminality na rok 2014 pro město
Vimperk s projektem „Vimperk – asistent prevence kriminality II“;
pověřuje místostarostku města jeho předložením do 2. kola Programu
prevence kriminality v roce 2014.
Zprávy ze Zastupitelstva
Zastupitelstvo na 34. zasedání dne 16. 6. 2014
• rozhodlo, že nebude prozatím nakládat s parcelou katastru nemovitostí KN č. 2522/4 včetně stavby bývalého učebního bloku v k. ú.
Vimperk v lokalitě bývalých kasáren U Sloupů ve smyslu jejich prodeje
dle předložené žádosti ze dne 3. 4. 2014 z důvodu možného záměru
využití bývalých kasáren pro zřízení sportovně vzdělávacího centra
středního a vyššího vzdělání s mezinárodní účastí International Multi
Sports Agency, z. u.,
• rozhodlo odkoupit od TJ Šumavanu Vimperk, 1. máje 321/25,
Vimperk veškeré nemovitosti zapsané Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Prachatice pro obec a k. ú.
Vimperk na listu vlastnictví č. 2286 za dohodnutou kupní cenu ve výši
4 302 003 Kč, která odpovídá výši pohledávek města Vimperk vůči TJ
Šumavan Vimperk ke dni 4. 6. 2014; město Vimperk bude poplatníkem
daně z nabytí nemovitých věcí,
• schvaluje změnu rozpočtu na rok 2014 dle předloženého návrhu:
změnu objemu rozpočtu na částku 222 064 tis. Kč (RO č. 18), změnu
ve výdajích rozpočtu v částce 5 179 450 Kč (RO č. 19,
• projednalo celoroční hospodaření a závěrečný účet města Vimperk za rok 2013 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 a schvaluje je bez výhrad,
• v návaznosti na neúspěch žádosti o grant Jihočeského kraje rozhodlo v případě přístavby hasičské zbrojnice ve Výškovicích využít již
vyčleněné finanční prostředky v rozpočtu města na zahájení realizace
ucelené I. etapy stavby, jež bude svým rozsahem odpovídat rezervovaným zdrojům,
• bere na vědomí příčiny navýšení objemu prací spojených s akcí
obnovy „Rehabilitace historických přízemních místností domu č. p. 61
– I. etapa – Odvodnění“, která byla zařazena do Programu regenerace
MPZ Vimperk 2014, a s ohledem na výši vícenákladů rozhodlo o poskytnutí dodatečného příspěvku města na realizaci akce ve výši 28 700
Kč; poskytnutí tohoto příspěvku bude ze strany města Vimperk vázáno
na předchozí získání dodatečné finanční podpory Ministerstva kultury
z rezervního fondu Programu regenerace MPR a MPZ,
• rozhodlo vyhovět žádosti Oblastní charity Vimperk a poskytnout
na dofinancování projektu Oblastní charity Vimperk Služba pro rodiny
s dětmi roce 2014 finanční příspěvek z rozpočtu Odboru sociálních
věcí a zdravotnictví ve výši 100 000 Kč na provozní náklady včetně
osobních nákladů,
• rozhodlo poskytnout finanční příspěvek BH Nemocnici Vimperk,
a., s., na provoz chirurgické ambulance pro rok 2014 ve výši 400 000 Kč,
• ukládá místostarostce města, jako člence dozorčí rady BH – Nemocnice Vimperk, a. s., předložit vyúčtování ročního nájemného,
placeného nájemcem BH – Nemocnice Vimperk, a. s., ve výši 1,2 mil.
Kč, které město investuje zpět do budov nemocnice, a to za léta 2011,
2012, 2013,
• rozhodlo pro rok 2014 poskytnout finanční prostředky na činnost sportovních klubů a oddílů dle předloženého návrhu sportovní
komise rady města takto: Bike klub Vimperk 50 000 Kč, TJ Šumavan
– gymnastika 20 000 Kč, TJ Šumavan – kopaná 135 000 Kč, TJ Šumavan – volejbal 5 000 Kč, TJ Šumavan – tenis 5 000 Kč, HC Vimperk
190 000 Kč, ŠSK při G a SOŠE 5 000 Kč, SKI klub Šumava 123 000 Kč,
Snowriders Vimperk 50 000 Kč, TJ Šumavan – stolní tenis 7 000 Kč,
Český rybářský svaz 10 000 Kč,
• doporučuje Radě města jmenovat předsedu komise prevence kriminality do 15. 7. 2014.
Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete
na webových stránkách města www.vimperk.cz.
Krok správným směrem
Dokončení ze str. 1
Správa letního areálu TJ Šumavan Vimperk v loňském roce
byla také na velmi dobré úrovni, o čemž svědčila spokojenost
jednotlivých sportovních oddílů využívajících tento areál.
Městským službám se podařilo
zrealizovat odkanalizování fotbalových šaten přes fotbalový
trávník tak, že nedošlo k žádnému narušení fotbalových soutěží
a před jejich začátkem už nebylo
znát, kde byly vedeny výkopové
práce. Hodně práce, prostředků
a techniky bylo věnováno fotbalovému trávníku. Nová profesionální vřetenová sekačka,
pravidelné hnojení a zlepšení zálivky přinesly fotbalistům novou,
lepší kvalitu trávy. V rámci letní
přestávky bude provedena kompletní profesionální regenerace
fotbalového trávníku – 8 000 m2,
jako je likvidace dvouděložných
trav postřikem, vertikutace celé
plochy, provzdušnění a zapískování do hloubky cca 15 cm a pod-
setí celé plochy hřiště novou trávou. Zároveň dojde k regeneraci
obou brankovišť. Vše se odehrává
v rámci výborné spolupráce s fotbalovým oddílem, jehož zájem
o hřiště je příkladný.
Diskutovalo se i využití dalšího prostoru v areálu a v letošním
roce po zvážení všech skutečností bychom chtěli zatravnit škvárové hřiště a vytvořit tak kvalitní
tréninkovou plochu nejen fotbalovému oddílu a jeho mládeži, ale
i školnímu tělocviku, při kterém
se dnes děti téměř nemohou dostat na travnaté hřiště. Městské
služby rovněž připravily projekt
regenerace prostoru za garážemi a pod zahrádkami, tj. tam,
kde byla vykácena řada topolů
a ostatních dřevin. Vznikne zde
zajímavý vstupní prostor do tohoto areálu.
O těchto plánech a dalších
projektech v příštím vydání VN.
Ing. Jaroslava Martanová,
místostarostka
Autobusy by měly na sídliště jezdit od září
Pokračujeme v přípravách zavedení autobusové linky na sídliště Míru, které se vyvíjí poměrně příznivě. Společně s projektantem, dopravcem a dopravní
policií jsme již našli vhodná místa
pro autobusové zastávky. V první
etapě budou dvě: V dolní části
ulic Mírová nad školní zahradou
proti č. p. 426 a v horní části téže
ulice před domy č. p. 453 a 454.
Tyto zastávky můžeme zřídit
bez významných investičních
nákladů a zatím budou dočasné.
Pokud se linka osvědčí, plánujeme vybudovat zastávku také
u odbočky do ulice K Rokli.
V červenci a srpnu nás čekají jednání o jízdním řádu (ranní linka,
dopolední linka a dvě odpolední
linky), dopravce také musí požádat o licenci na rozšíření dopravy.
Pokud nedojde k nečekaným potížím, zahájíme dopravu už v září
letošního roku.
Ing. Bohumil Petrášek,
starosta
Technické problémy v redakci VN
Vážení čtenáři, vzhledem k technickým problémům s přijímáním emailové pošty v době od podvečerních hodin 13. 6. do ranních hodin 16. 6., je možné, že se některé příspěvky ve vimperských novinách neobjevily. Pokud se tak stalo, nabízíme po zaslání
zveřejnění na webu.
Děkujeme za pochopení.
Redakční rada VN
Vimperské noviny 7–8/2014
[email protected] 388 402 264
Podzimní volby do zastupitelstev obcí
Na podzim letošního roku
se budou konat volby do zastupitelstev obcí. I když prozatím
nebyl termín voleb prezidentem
republiky vyhlášen, rádi bychom
poskytli případným kandidátům
informace k volbám.
Volby do zastupitelstev obcí
upravuje zákon č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů (dále
jen „zákon“), ve znění pozdějších
předpisů, prováděcím předpisem
je vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona č. 491/2001 Sb. (dále jen
„vyhláška“).
Volební strany
Volební strany taxativně vymezuje § 20 zákona. Volební
stranou podle zákona mohou
být registrované politické strany
a politická hnutí, jejichž činnost
nebyla pozastavena a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo
sdružení politických stran nebo
politických hnutí a nezávislých
kandidátů.
Politická strana a politické
hnutí může být součástí pouze
jedné volební strany pro volby
do téhož zastupitelstva obce;
podává-li politická strana a politické hnutí kandidátní listinu
samostatně, nemůže již být pro
volby do téhož zastupitelstva
obce součástí jiné volební strany.
Kandidáti
Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni,
musí splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději druhý
den voleb dosáhnout věku 18 let,
nejpozději v den voleb musí získat trvalý pobyt v obci, ve které
do zastupitelstva obce kandidují
a musí se jednat o státní občany
ČR, případně o státní občany
jiného státu, jimž právo volit
přiznává mezinárodní úmluva,
kterou je ČR vázána. U kandidáta nesmí být dále překážka
výkonu volebního práva uvedená
v § 4 odst. 2 písm. a) a b) zákona
(tj. zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo
omezení svéprávnosti k výkonu
volebního práva).
Kandidát může kandidovat
pouze na jedné kandidátní listině
volební strany pro volby do téhož
zastupitelstva obce.
Kandidátní listina
Kandidátní listina musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v § 22 zákona. Vzor kandidátní
listiny je uveden ve vyhlášce jako
vzor č. 6.
Prohlášení kandidáta
Ke kandidátní listině musí být
přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že
souhlasí se svou kandidaturou,
že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, je-li u voliče
v době podání kandidátní listiny
překážka, např. nedosáhl věku 18
let, není v obci přihlášen k trvalému pobytu apod., uvede se, v čem
překážka spočívá s tím, že pomine ke dni voleb do zastupitelstva
obce, že nedal souhlas k tomu,
aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož
zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát uvede místo, kde
je přihlášen k trvalému pobytu
a datum narození.
Petice
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení
nezávislých kandidátů, je třeba
dle § 21 odst. 4 zákona připojit
ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími
kandidaturu této volební strany.
Náležitosti petice vymezuje citované ustanovení zákona. V záhlaví petice a na každé její další
straně musí být uveden název
volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební
strana kandiduje, a rok konání
voleb. Vedle podpisu voliče musí
být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde
je přihlášen k trvalému pobytu,
jinak tento hlas pro podporu
volební strany nelze započítat.
Nezapočítávají se také podpisy
samotných kandidátů. Potřebný
počet podpisů voličů je stanoven
v příloze k zákonu, a to ve vztahu
k počtu obyvatel obce k 1. lednu
2014 a bude uveřejněn nejpozději 85 dnů přede dnem voleb
na úřední desce registračního
úřadu.
Počet kandidátů
Počet kandidátů na kandidátní
listině je limitován počtem členů
volených do příslušného zastupitelstva obce. Pouze v případě,
má-li se v obci volit 7 a méně členů zastupitelstva, může volební
strana na kandidátní listině uvést
nejvýše tolik kandidátů, kolik
činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Například
v obcích, kde se má volit 7 členů
zastupitelstva, může být na kandidátní listině uvedeno až 9 kandidátů, má-li se volit 6 členů až 8
kandidátů a má-li se volit 5 členů
až 6 kandidátů.
Počet členů zastupitelstva
obce na každé volební období
stanoví zastupitelstvo obce podle
§ 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb
do zastupitelstev obcí a oznámí
ho na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho
stanovení, tj. nejpozději do 83
dnů přede dnem voleb.
Podání kandidátních listin
Volební strany předají podle §
21 odst. 3 zákona kandidátní listinu a v případě sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta i petici nejpozději
66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce do 16.00 hodin
registračnímu úřadu. V uvedené
lhůtě je třeba, aby byla kandidátní listina již registračnímu
úřadu doručena, nestačí tedy
např. její předání k poštovní přepravě. Lhůty podle zákona nelze
prodloužit ani prominout jejich
zmeškání. Registračním úřadem
je pro účely voleb do zastupitelstev obcí obecní úřad, kde jsou
zřízeny alespoň 2 odbory; pro
ostatní obce je registračním úřadem pověřený obecní úřad. Přehled registračních úřadů ve svém
územním obvodu zveřejní pověřený obecní úřad na své úřední
desce nejpozději 85 dnů přede
dnem voleb.
Dle § 22 odst. 1 písm. i) zákona
musí kandidátní listina obsahovat podpis zmocněnce volební
strany; u nezávislého kandidáta
podpis kandidáta. Podává-li kandidátní listinu politická strana,
politické hnutí nebo jejich koalice, anebo sdružení politických
stran nebo politických hnutí
a nezávislých kandidátů, musí
kandidátní listina vedle podpisu zmocněnce obsahovat i jméno a příjmení, označení funkce
a podpis osoby oprávněné jednat
jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li
ustavena.
Zmocněnec a jeho náhradník
Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony
ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem
je fyzická osoba, která je takto
označena na kandidátní listině;
nemůže jím být osoba mladší 18
let, osoba s omezením svéprávnosti nebo kandidát pro volby
do téhož zastupitelstva obce.
Kandidát do zastupitelstva obce
může být zmocněncem volební
strany, která kandiduje do jiného zastupitelstva obce. Úkony
zmocněnce je volební strana
vázána. Svého zmocněnce může
volební strana písemně odvolat;
zmocnění zaniká okamžikem
doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu. Náhradník nastupuje místo zmocněnce pouze
tehdy, je-li zmocněnec odvolán
a zároveň je-li náhradník uveden
na kandidátní listině.
Posouzení a registrace kandidátních listin
Registrační úřad přezkoumá
ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede
dnem voleb, zda kandidátní listina obsahuje všechny náležitosti
stanovené zákonem. V případě,
že tomu tak nebude, bude volební strana prostřednictvím svého
zmocněnce registračním úřadem
ve lhůtě nejpozději 58 dnů přede
dnem voleb písemně vyzvána,
aby nejpozději ve lhůtě do 53 dnů
přede dnem voleb nedostatky
odstranila. Pokud volební strana
závady ve shora uvedené lhůtě
neodstraní, rozhodne registrační úřad ve lhůtě 48 dnů přede
dnem voleb o škrtnutí kandidáta
na kandidátní listině nebo o odmítnutí kandidátní listiny. Pokud
však kandidátní listina splňuje
náležitosti podle zákona, rozhodne registrační úřad ve stejné
lhůtě o její registraci.
Vzdání se a odvolání kandidatury
Kandidát se může písemným
prohlášením doručeným příslušnému registračnímu úřadu
do 48 hodin před zahájením voleb vzdát své kandidatury.
U kandidátních listin podaných politickými stranami, politickými hnutími nebo jejich
koalicemi může ve stejné lhůtě
písemně odvolat kandidaturu
kandidáta též zmocněnec.
Prohlášení o vzdání se nebo
odvolání kandidatury nelze vzít
zpět.
Volební kampaň
Prezentace kandidujících subjektů ve volební kampani je ponechána na jejich vůli.
Starosta obce může vyhradit
plochu pro vylepení volebních
plakátů, a to nejméně 10 dnů
přede dnem voleb do zastupitelstev obcí.
S případnými dotazy se můžete obracet osobně nebo telefonicky na Městský úřad Vimperk, Odbor vnitřních věcí,
na Ing. Veroniku Čermákovou,
tel.: 388 402 215, 724 176 544.
Ing. Veronika Čermáková,
vedoucí Odboru vnitřních věcí
Veškeré informace ohledně voleb
na www.vimperk.cz.
Vimperské noviny 7–8/2014 tel. 388 402 [email protected]
Jak znáš svoje město
Soutěž o vstupenky
Město Vimperk se ve spolupráci s MěKS Vimperk rozhodlo od května letošního
roku realizovat pravidelné
soutěže na vybrané kulturní
akce pořádané MěKS Vimperk. Podrobnější informace
jsou zveřejněný na stránkách
města Vimperk – www.vimperk.cz a na facebookových
profilech města Vimperk –
www.facebook.com/MestoVimperk a MěKS Vimperk
– www.facebook.com/meks.
vimperk.
Druhou kulturní akcí,
na kterou bylo možné vyhrát vstupenky, bylo rodinné
vstupné na oslavu slunovratu
na Vodníku dne 21. 6. 2014.
Otázka zněla:
První zmínka o vimperské
větvi Zlaté stezky pochází
z roku: a) 1012, b) 1312, c)
1512. Správná odpověď byla
za b) 1312.
Losování proběhlo dne 3. 6.
2014 v infocentru na náměstí.
Výherci jsou paní Ludmila Hodoušková, pan Alois
Miklas a pan Jaroslav Pomezný.
Třetí soutěžní otázka
na měsíc červenec je:
Při velkém požáru 27. července roku 1904 vyhořelo 48
domů, množství hospodářských přístaveb a bez střechy
nad hlavou a jen s tím, co měli
na sobě, tedy zcela bez majetku, zůstalo 248 rodin čítajících 1 040 osob. Požár si však
vyžádal i pět lidských obětí
a pětasedmdesát zraněných.
Požár se rozšířil:
a) z domu číslo popisné 34,
b) ze sladovny městského
pivovaru,
c) z parní mlátičky ve dvoře
domu čp. 8.
Pravidla hlasování zůstávají stejná.
Soutěž končí 21. 7. 2014.
Tři vylosovaní výherci obdrží lístek na koncert skupiny
Čankišou, který se uskuteční
dne 22. 8. 2014 na arkádách.
Odbor ŠKaCR,
MěKS Vimperk
Vimperská akademie seniorů
vstupuje do svého 6. ročníku
V září 2014 zahajuje město
Vimperk již šestý ročník vzdělávacího cyklu pro seniory s názvem Vimperská akademie seniorů.
Zápis do tohoto ročníku se
bude konat dne 18. září 2014
od 10.00 do 11.00 hod. v předsálí
Městského kulturního střediska.
Zájemci, kterým nebude tento
termín vyhovovat, se mohou přihlásit u koordinátorů Akademie
osobně či po telefonu do 26. září
2014. Po tomto datu již nebudou
přijímáni další studenti.
Veškeré informace k Akademii naleznete na www.vimperk.
cz/akademie či u koordinátorů akademie: tel.: 388 402 261,
388 402 264 nebo na emailech:
[email protected]
cz, [email protected]
Eva Hervertová,
Mgr. Zdeněk Kuncl
Jednosměrný provoz
Změna místní úpravy provozu
v ulicích Jiráskova a B. Němcové
ve Vimperku
Městský úřad Vimperk, Odbor
dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje řidiče na změnu
dopravního značení v ulicích Jiráskova, B. Němcové a v přilehlých ulicích.
V ulicích Jiráskova a B. Němcové ve Vimperku bude v měsíci
červnu trvale zřízen jednosměrný provoz ve směru od ulice
Hřbitovní.
Městský úřad Vimperk, Odbor dopravy a silničního hospodářství, na základě žádosti
města Vimperk, dne 6. 11. 2013
stanovil změnu místní úpravy
provozu na uvedených místních
komunikacích. Žádosti předcházelo schválení změny dopravní komisí a souhlas se změnou
od příslušného orgánu Policie
ČR. V souladu se zákonem měla
veřejnost 30 dnů, aby se ke změně dopravního značení vyjádřila..
Ve stanovené době se k řízení nikdo nepřipojil a nebyly vzneseny
žádné námitky.
Cílem uvedené změny je zklidnění provozu motorových vozidel
a umožnění parkování vozidel
na uvedených komunikacích.
Lenka Černá,
vedoucí Odboru dopravy a SH
Upozornění vlastníkům nemovitostí
na území Městské památkové zóny
Městský úřad ve Vimperku,
Odbor školství, kultury a cestovního ruchu, jako orgán veřejné správy, vykonávající v přenesené působnosti státní správu
na úseku státní památkové péče
upozorňuje všechny vlastníky
nemovitostí na území Městské
památkové zóny (MPZ) Vimperk na povinnosti, které vyplývají ze zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, (dále
památkový zákon).
Vzhledem k četnosti případů
porušování ustanovení tohoto zákona v poslední době přistoupil správní orgán k sepsání
hlavních zásad a podmínek při
uvažovaných úpravách objektů
na území MPZ Vimperk. Rozsah
MPZ Vimperk zahrnuje následující seznam ulic:
1. máje (část), Hřbitovní, Inocencova, Jirchářská, Kaplířova,
Kostelní, Na Baště, náměstí
Svobody, Na Výsluní, Pasovská (část), Pivovarská (část),
Podzámčí, Rožmberská, Sadová, Steinbrenerova, Svornosti,
U Lázní, Zámecká alej, Zámek,
Zlatá Stezka (část).
Při stavební a další činnosti
na území MPZ je nutno dodržovat ustanovení § 14 památkového
zákona (č. 20/1987 Sb.). Porušení
ustanovení § 14 památkového
zákona je důvodem pro udělení
pokuty na základě § 35 a § 39 památkového zákona.
1. Zamýšlí-li vlastník kulturní
památky provést údržbu, opravu,
rekonstrukci, restaurování nebo
jinou úpravu kulturní památky
nebo jejího prostředí (dále jen
„obnova“), je povinen si předem
vyžádat závazné stanovisko
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné
stanovisko krajského úřadu.
2. Vlastník (správce, uživatel)
nemovitosti, která není kulturní
památkou, ale je v památkové
zóně, památkové rezervaci, nebo
v ochranném pásmu nemovité
kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové
zóny je povinen k zamýšlené
stavbě, změně stavby, terénním
úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby,
úpravě dřevin nebo udržovacím
pracím na této nemovitosti si
předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Žádost je dostupná na internetových stránkách města Vimperk
www.vimperk.cz (odkaz Městský
úřad – Formuláře), nebo osobně
na MěÚ Vimperk Odbor ŠK CR,
kontakt: Marie Hrušková, mobil:
+420 775 869 393, e-mail: marie.
[email protected]
Více informací, včetně mapy
s vyznačením hranic MPZ Vimperk, bylo uveřejněno v březnovém čísle Vimperských novin.
Marie Hrušková,
Odbor školství kultury a CR
Vimperské noviny 7–8/2014
[email protected] 388 402 264
„Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj“
„Investice do vaší budoucnosti“
PROJEKT CYKLOTRASA VOLYŇKA JE V PLNÉM PROUDU
Areál vodních sportů Vimperk
Název projektu: Cyklotrasa Volyňka.
Realizátor projektu: Město Vimperk.
Partneři projektu: Město Strakonice, Město Volyně.
Město Vimperk dlouhodobě pracuje na rozvoji cestovního ruchu v regionu vytvářením
příznivých podmínek pro cykloturistiku.
Spolu s městem Strakonice a městem Volyně nyní pracují na tomto projektu reg. č.
CZ.1.14/3.1.00/23.02613, který byl podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad a který, věříme, bude přínosem pro oblast od Vimperka až do Strakonic.
Aktuální stav je následující. Značení cyklotrasy je již z větší části hotové, pouze některé
úseky zatím proznačeny nejsou, a to z důvodu nevyjasněných vlastnických vztahů. Co se týká
značení, cyklotrasa je proznačena modrým kulatým logem.
Dalším důležitým bodem je mobiliář cyklotrasy, tzn. jednotlivá zastavení na trase, která
budou tvořena informační tabulí, kolostavem, posezením a některá budou také doplněna
fitness prvky. V této věci byla na konci května podepsána Smlouva o dodávce a instalaci se
společností VITALpark.cz, která byla vybrána ve výběrovém řízení.
Celý projekt Cyklotrasa Volyňka bude ukončen v září letošního roku.
Lenka Švecová,
Odbor ŠKaCR
V roce 2013 obdrželo město
Vimperk rozhodnutí o přidělení
dotace z ROP Jihozápad na realizaci I. etapy výstavby areálu
vodních sportů Vimperk. Přidělená dotace umožní vybudování
venkovního bazénu s nezbytným
technologickým zázemím a prvky, které poskytnou možnost
v případných dalších etapách
dobudovat areál do podoby klasického krytého bazénu.
Fyzická realizace stavby, jejíž náklady budou činit cca 36
mil. Kč, byla zahájena 1. 3. 2014.
Zhotovitelem je stavební firma
ALDAST, spol. s r. o., Strakonice. V současnosti jsou dokončeny
zemní práce spojené se založením stavby, vybudována hlavní
základová deska a probíhají betonářské práce svislých konstrukcí
obvodových stěn a ostatních
nosných konstrukcí. V oblasti
provádění veškerých stavebních
prací je dodržován stanovený
časový harmonogram a vše tedy
nasvědčuje tomu, že stavba bude
dokončena podle všech předpokladů a uzavřené smlouvy o dílo
do 31. 8. 2014.
Bez finanční pomoci ROP
Jihozápad, která představuje
částku 27,119 mil. Kč, by město
Vimperk nebylo schopno projekt zrealizovat. S přihlédnutím ke skutečnosti, že původní
venkovní bazény neodpovídaly
kvůli svému havarijnímu stavu
současným požadavkům na provozování obdobných zařízení
a jejich provoz by musel být uzavřen, bylo získání dotace z Evropské unie jedinou příležitostí
pro to, jak zachovat existenci
bazénu – venkovního koupaliště
ve Vimperku. Realizace I. etapy
projektu Areál vodních sportů
Vimperk zvýší užitný standard
tohoto veřejného zařízení a stane se dobrou výchozí pozicí pro
eventuální konečný cíl projektu –
krytý bazén ve Vimperku.
Marcela Kobrová,
referentka Odboru investic
a údržby
Torzo křížku u cesty vedoucí z vodárny na Lipku.
Obnova drobných kamenných památek
Vimperska
Drobné kamenné památníky,
křížky, kříže či boží muka jsou
od nepaměti součástí české krajiny. Byly zhotoveny lidmi jako
upomínka nějaké významnější
místní události či jako prostý výraz lidské víry v Boha.
Na území vimperského správního obvodu bylo důkladnějším
průzkumem krajiny dosud zaevidováno více než šedesát takovýchto prvků, z toho cca čtyřicet z nich prokazatelně náleží
do vlastnictví města Vimperk
a v drtivé většině vyžaduje zásadnější obnovu.
O sakrální kamenné prvky
v krajině v minulosti pečovali sami obyvatelé, popřípadě se
o péči dělili s místně příslušnou
církevní organizací. Po poválečném vysídlení německého obyvatelstva z příhraničních oblastí
Vimperska a v nastalém chaosu
následného řízeného dosidlování
opuštěných vesnic a sídel i vlivem
zřizování rozlehlých vojenských
újezdů v pohraničí však péče
i zájem o architekturu v krajině
poklesl. Nově přibyvší obyvatelé
neměli mnohdy důvod, proč by
se starali o boží muka či křížky
ve svém okolí, protože již neznali a tedy ani nemohli za těmito
prvky vidět události a příběhy,
které měli tito kamenní svědkové v polích, lesích či na rozcestích
svou přítomností navěky připomínat. Kamenné sakrální prvky
však zchátraly i z jiného důvodu.
Všeobecně známý pokles počtu věřících, zdlouhavý proces
majetkoprávního napravování
vztahů k pozemkům a stavbám
a omezené možnosti investičních prostředků obcí i obyvatelstva vč. neoddiskutovatelného
vlivu povětrnostních podmínek
a obyčejného lidského vandalismu dovedly kdysi opečovávané
a krajinu zdobící kříže a památníky v mnohých případech prakticky k totální devastaci.
Souhra všech zmíněných
okolností z některých takových
osamělých památníků učinila
trosky. Tam, kde prvky stojí blíže
lidským sídlištím, lze však přesto
v některých případech zaznamenat důkazy o tom, že ne všem jsou
tyto památky lhostejné. Mnohde
to potvrzuje čerstvá výzdoba či
obnovený nátěr nápisů a křížů.
Některé z křížů a památníků již
byly v nedávné době profesionálně zrestaurovány na náklady
města a v současnosti nevyžadují žádný zásah. Přesto stále
převažuje počet děl, která volají
po opravě.
Na základě provedeného průzkumu a zjištěného velmi neuspokojivého stavu nalezených
prvků, dospělo město Vimperk
k rozhodnutí pokusit se všemi
dostupnými prostředky zajistit
opravení, znovuvztyčení či kompletní zrekonstruování všech
nalezených drobných kamenných památek v krajině okolo
Vimperka, u nichž bude možné
jednoznačně prokázat vlastnictví města.
K tomuto účelu byl zpracován
projekt a podána žádost o dotaci
do Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl
3. Rozhodnutím regionálního
řídícího výboru byl následně
projekt vybrán k podpoře a pro
jeho realizaci byla v programu
zarezervována částka 9 632 eur.
Na přelomu června a července tedy bude moci být zahájena
fyzická realizace projektu, který
zahrnuje obnovení či rekonstrukci celkem 23 kusů křížků
či božích muk, 8 kusů velkých
křížů a 3 památníků. Objekty
se nalézají na 10 katastrálních
územích, povětšinou v blízkosti
města Vimperk či některé z jeho
místních částí a jejich obnova by
měla být dokončena v druhé dekádě měsíce září.
S finální podobou výsledků
projektu se bude moci veřejnost
seznámit nejen během procházek a výletů do okolí Vimperka,
ale též prostřednictvím informační mapové tabule umístěné
v centrálním městském parku,
na níž bude kromě základních
informací o projektu vyznačeno
též umístění jednotlivých obnovených prvků v krajině.
Bez získaných finančních prostředků z fondů EU by se realizace projektu pouze za finanční
účasti města protáhla na mnoho
let.
Alena Szabová,
Odbor investic a údržby
Vimperské noviny 7–8/2014 tel. 388 402 [email protected]
Rekonstrukce autobusové zastávky
Vimperk, sídliště
Upozorňujeme všechny občany, že v období července a srpna
proběhne rekonstrukce autobusové zastávky Vimperk, sídliště.
Stávající čekárna vč. rozpadajícího se dláždění bude demontována a odstraněna. Na stejném
místě pak bude vybudována
nová zpevněná plocha a dojde
k osazení nové konstrukce čekárny. Bude se jednat o shodný
typ s čekárnou umístěnou v ulici
Špidrova (naproti areálu firmy
Rhode&Schwarz), neboť je záměrem architektonicky sjednotit všechny autobusové zastávky
nacházející se na území města.
V období výstavby je nutné, aby
veřejnost při pohybu v blízkosti
staveniště dbala zvýšené opatrnosti a aby nevstupovala do stavbou vymezeného prostoru.
Projekt rekonstrukce AZ Vimperk, sídliště, je podpořen grantem Jihočeského kraje a jeho
realizace je v souladu s plánem
Jihočeského kraje na zkvalitnění
regionální i místní dopravní infrastruktury.
Alena Szabová,
Odbor investic a údržby města
Hierarchie
nakládání s odpady
Nakládání s odpady má svůj
řád a pravidla. Pojďme se podívat na to, jakým způsobem
v České republice funguje odpadová hierarchie.
Hospodaření s odpady má
pevně dané pořadí, u kterého
všeobecně platí, že je daleko
lepší předcházet vzniku odpadů
nebo jejich množství omezit, než
hledat pouze cesty, jak odpady
bezpečně odstraňovat. Nakládání s odpady se řídí Rámcovou
směrnici o odpadech Evropského
parlamentu a Rady.
Na první místo v nakládání
s odpady se řadí předcházení
vzniku odpadů, následuje příprava k opětovnému využití, poté
recyklace, a pokud odpad nelze
dále jakkoliv recyklovat a využít,
putuje do zařízení na energetické využití odpadů nebo na odstranění.
Pojďme se podívat na recyklaci
odpadů, ve které se Česká republika řadí ve srovnání s evropskými zeměmi na přední příčky.
Například v recyklaci obalových
odpadů si vedeme velmi dobře.
Ročně se u nás recykluje přes
70 % všech obalů. Nejlépe třídíme
plasty a papír.
U slova recyklace se často přidávají slova „materiálové využití.“
Materiálovým využitím odpadů
se rozumí náhrada prvotních
surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny. Tedy když nám
například doslouží obal od PET
lahve a my ji správně vytřídíme,
tak se tato lahev recykluje buď
opět na PET lahev, nebo se z ní
vyrobí vlákno, které se používá
na výrobu interiérů aut nebo oblečení. To je příklad materiálového využití.
Zásada recyklace (materiálového využití) spočívá v preferenci recyklace odpadů kvůli velké
úspoře surovin a ke snižování
důsledků jejich těžby. Druhým
významným dopadem je snížení
spotřeby energie ve výrobních
procesech.
Podstatou zásady je to, že každý materiál, který lze zpracovat
v původním výrobním cyklu
a znovu použít, by se měl takto
zpracovat, čímž se sníží spotřeba
surovin i energie. Vrácení použitého materiálu do výroby stejně
kvalitního výrobku je nejlepší
formou přepracování druhotné
suroviny. Jiným typem recyklace je použití materiálu pro něco
naprosto jiného, jako je například
výroba zahradních laviček z drcených směsných plastů. Tím se
redukují objemy odpadů určené
k odstranění.
Více informací naleznete
na stránkách www.jaktridit.cz.
EKO-KOM, a. s.
Jak lze využít nefunkční zářivky?
Lidé dnes stále častěji odevzdávají vysloužilé lineární či
úsporné zářivky k recyklaci. Ale
proč vlastně? Jaký je jejich další
osud?
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se
od roku 2005 zabývá neziskový
kolektivní systém EKOLAMP.
Recyklace nefunkčních zářivek
má dva velmi rozumné důvody.
Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou
rtutí, která je v těchto výrobcích
v malém množství obsažena. Při
vyšších koncentracích může tato
jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné
materiálové využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje 85 %
až 87 %. Využitím recyklovaných
materiálů při další výrobě se šetří
přírodní zdroje surovin.
Obyvatelé našeho města mohou nefunkční zářivky zdarma
odevzdávat ve sběrném dvoře
ve Sklářské ulici nebo v obcho-
dě při nákupu nových výrobků.
Ze sběrných míst je EKOLAMP
sváží do specializovaných recyklačních firem, v nichž jsou pro
opětovné použití ze zářivek získávány především kovy, plasty,
sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít
v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních kol. Recyklované
plasty jsou dobrou surovinou pro
zatravňovací dlaždice či plotové
dílce a přečištěná rtuť je znovu
využívána v průmyslové výrobě.
Sklo se používá jako technický
materiál nebo v některých případech i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím firmy EKOLAMP se ročně recyklují miliony
zářivek a výbojek. Stále ale velké
množství zářivek končí v koši.
Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami
dočtete na www.ekolamp.cz.
EKOLAMP, a. s.
7.–11. ČERVENCE 2014
MĚSTSKÝ PARK VE VIMPERKU
KAžDÝ DEN OD 9.00 DO 16.00 HODIN, VSTUP ZDARMA
Vimperské noviny 7–8/2014
[email protected] 388 402 264
Nekontrolovaný urbanistický
a právní problém
Rada města uzavřela smlouvu o pronájmu a Zastupitelstvo
budoucí kupní smlouvu na pozemky v lokalitě ,,Za vrchem“,
o kterých píše paní starostka
Ing. Martanová ve VN č. 5/2014.
V uvozovkách jsou uvedeny citace z tohoto článku. Smlouvy
obecně nejsou nestranné, často
straní někomu a něčemu. To se
dá říci zejména o smlouvě na pronájem a budoucí koupi více jak
4 000 m 2 pozemků pro dva rodinné domy.
Význam a obsah smluv se nevyplácí podceňovat z hlediska
vymahatelnosti práva. Musí být
dány jasné podmínky, aby předmět zájmu byl využíván řádně,
aby nemohla vzniknout škoda
a vše bylo v souladu s platnou legislativou. Jenže tento svůj nezastupitelný úkol smlouva o pronájmu neplní tím, že její nedodržení
není sankcionováno odstoupením od smlouvy. Veřejní činitelé
– Zastupitelstvo a Rada pronajali
a dohodli budoucí prodej pozemků, a zde začínají dnešní problémy. Samospráva jednala, na což
má právo, samostatně a Odbor
výstavby a územního plánování
tj. úřad, pak tyto smlouvy nemůže ovlivnit, nicméně to prokazuje návaznost samosprávy a státní
správa nemůže nechat smlouvy
města přezkoumat.
Co je v nájemní smlouvě: „stavebník smí provádět stavbu jen
na základě rozhodnutí stavebního úřadu“, to snad má platit pro
každého občana – podmínky ze
smlouvy :,,získat stavební povolení do 12 měsíců“, tedy do března
2012, což se nestalo a ,,do dvou
let od podpisu smlouvy zahájit
výstavbu rodinného domu“, to je
do března 2013, což se nezákonně stalo a ,,do sedmi let zkolaudovat“. Pronajímatel může (ale
nemusí) při nedodržení smlouvy
zvýšit nájemné, a to jsou veškeré
sankce, které se ukázaly nedostatečné k tomu, aby pronajímatelé
dodrželi smlouvu a zákon.
V dubnu 2013 se už stavělo bez
stavebního povolení od stavebního úřadu a na základě podnětu byl
vykonán stavební dozor na stavbě s cílem zabránit neoprávněnému chování stavebníků, následně
dali stavebníci žádost o územní
souhlas a ohlásili stavbu dvou
rodinných domů. Stavební úřad
řešil dodatečné povolení staveb,
ale nedokázal stavební činnost
zastavit. ,,Účastníci řízení nevznášejí námitky k výstavbě
rodinných domů. Výhrady při
ústním jednání v listopadu 2013
jsou k plotu a k přístupové cestě“
– píše paní starostka.
Stavět se má až po právní moci
stavebního povolení, v průběhu
stavebního řízení je shromážděna řada vyjádření, se kterými
se musí správní orgán vypořádat
a stavebník respektovat. V tomto řízení je posuzován typ staveb,
vzhled a vlastnosti, aby stavební
činnost byla v souladu s regulačním plánem města, který ale
Vimperk nemá. Klasickému stavebnímu řízení se stavebníkům
podařilo uniknout, už není možné řešit typ stavby, vzhled i vliv
na okolí. Území „Za Vrchem“
může být v blízké budoucnosti
zastavováno. Je mnoho občanů,
kteří jsou přesvědčeni, že realizované stavby se do Vimperka
v kontextu městské zástavby nehodí. Nedivme se, že se obyvatelé
místní části ,,Za Vrchem“ právem
bouří.
Územní plán v podstatě řeší
využití jednotlivých ploch, některé jsou pro výrobu nebo občanské stavby, ale většina je jich
určena pro bydlení. V lokalitě
,,Za Vrchem“ lze umístit řádově
i 30 domů. Pro tak velkou plochu
pamatuje stavební zákon s možností podrobnější regulace, a to
buď územní studií, nebo regulačním plánem. Ani jedno není
zpracováno a schváleno pro tuto
lokalitu, urbanismus se neřeší.
Přitom regulační plán, který je
vázán pro správní řízení, může
řešit takové podrobnosti jako
umístění a prostorové uspořádání staveb (tj. výška stavby, plošná
zastavěnost), umístění veřejné
infrastruktury a stanovit podmínky pro ochranu hodnot prostředí a charakteru území a pro
vytváření příznivého životního
prostředí (viz § 61 SZ). Tím, že
může nahradit určitá územní
rozhodnutí, je nápomocen nejen
správním úřadům v rozhodování, ale ušetří peníze i jednotlivým stavebníkům. Nebyla zde
stanovena ani podmínka zpracování územní studie, která může
vyřešit alespoň umístění veřejné infrastruktury v území a tím
nastínit rozmístění jednotlivých
staveb domů. Není sice závazná,
ale určitě pomůže snadněji v území rozhodovat.
Zastupitelstvu města byla
dána do rukou moc, aby spravovalo své území ku prospěchu
všech, schválilo a vydalo územní
plán, tím vzalo na sebe odpovědnost za rozvoj svého území.
Územní plán neobsahuje jen
,,možnost stavět“, tedy zabírat
zemědělskou půdu, ale stanovuje
i podmínky na ochranu nezastavěného území, tj. ochrana přírody kolem, která utváří obraz města jako jeho rám. Nelze oddělit
jedno od druhého. Proto nemůže
být jedno, jaké stavby a kde budeme stavět. Stavba ve své podstatě není věc soukromá, ovlivňuje
a utváří prostředí v konkrétním
místě, lokalitě, a nejen vlastníka – stavebníka, jeho sousedů,
ale i návštěvníků, dojem, který si
odnesou.
Bohužel stavební zákon umožňuje ve svém znění „dodatečné“
povolení černých staveb a tím
jde na ruku průbojným stavebníkům, nerespektujícím zákony.
Proto je třeba zajistit dodržování
smysluplných ustanovení smluv
a dohod. V minulosti byla při
Zastupitelstvu i komise stavební. Jestli se neosvědčila, pak je
otázka, jaké bylo její složení, kvalifikace a fundovanost. Stavební
problémy jsou i na mnoha jiných
místech ve Vimperku, je třeba
zlepšit činnost Odboru životního prostředí v oblasti ochrany
krajinného rázu.
Pokus vzbudit zájem o charakter individuální výstavby
u vedení města na začátku tohoto končícího volebního období se
nepodařil. Jediná a poslední porada zainteresovaných před třemi lety navrhla prevenci a podpořila nutnost věnovat pozornost
stavbám v okruhu působnosti
města i MěÚ Vimperk ve věcech
péče o krajinu, urbanismus a architekturu. Vedení samosprávy
nemělo moc chuti zasahovat a řešit, vždyť je to věcí státní správy
a Vimperk nemá regulační plán,
který by pomohl. Chybí stavební komise složená z odborníků
s praxí a respektovaným hlasem.
Složení samosprávy po volbách
se příliš nemění, asi jsou občané
Vimperka smířeni a spokojeni.
„Rada města nesouhlasí a neschvaluje konání stavebníků“,
píše paní místostarostka. Otázka
je, kdo, ze Zastupitelstva a Rady
smlouvy předem četl. Umí vedení samosprávy vytvářet podmínky pro uplatňování zákonů?
„Rozumné konstruktivní řešení
– klidné soužití vlastníků nemovitostí a budoucích obyvatel“, je
cestou jak věc zamést pod koberec? Tuto vážnou problematiku a chaos ve stavební činnosti
ve Vimperku popisují i články
studenta architektury a stavitelství na ČVUT Praha Karla Harazima ml., uveřejněné ve VN.
Ano: ,,Je povinnost každého
dodržovat právo“ a samospráva
tomu musí napomáhat svou činností a nedistancovat se od státní správy. Samospráva si měla
ve smlouvách, které schvalovala, zajistit možnost odstoupení
v případě neplnění kterékoli
z podmínek ze strany stavebníků.
Jak jinak je donutit k dodržování
zákona, pokuty nestačí. Jinak řečeno byl obejit zákon, bylo chytračeno, vědělo se, že to je cesta
dělat si na území města co chtějí.
Obyvatelé postižené lokality to
přeci nějak pochopí. Je třeba si
přát, aby se vše dělo ku prospěchu současných i budoucích obyvatel Vimperka a zejména lokality „Za Vrchem“ postižené touto
nepříjemnou kauzou. Majitelé
nemovitostí, této městské části
si to zaslouží.
Ing. Mgr. Alois Dolejš
Dárci krve mohou využít Český červený kříž
Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice zajišťuje ve spolupráci s Transfuzním oddělením Nemocnice ČB,
a. s., svozové autobusy zdarma
pro bezpříspěvkové dárce krve
z Prachaticka a Vimperska. Svozový autobus vyjíždí z Vimperka
v úterý 8. 7. 2014 v 6,45 z autobusového nádraží, zastávka u Penny
marketu. Po domluvě lze zastavit
i na některé ze zastávek na cestě
z Prachatic přes Čkyni do Českých Budějovic. Dárcovství krve
na Prachaticku a Vimpersku podporují Jihočeský kraj, město Prachatice a město Vimperk.
Jak se můžete stát dárci krve? Stačí přijet naším
svozovým autobusem na Trans-
fuzní oddělení
Nemocnice ČB
a zde podstoupit lékařské vyšetření. Na místě vám je také
možné potvrdit počet odběrů
nebo omluvenku pro zaměstnavatele, případně vydat potvrzení
pro příslušné zdaňovací období.
Pro bližší informace kontaktujte
Oblastní spolek ČČK PT e-mailem na [email protected]
eu, telefonicky na 724 367 840
nebo osobně každou středu
od 8,00 do 16,00 na adrese Nemocniční 204, Prachatice (budova polikliniky).
Martina Vondrušková
Vimperské noviny 7–8/2014 tel. 388 402 [email protected]
Reakce na článek „Nekontrolovaný
urbanistický a právní problém“
Ve svém článku v květnovém
vydání Vimperských novin nazvaném „Lokalita Za Vrchem,
tolik diskutované stavby“ jsem
věcně a fakticky popsala stav
dění v této lokalitě k datu uveřejnění článku a zákonné možnosti
samosprávy v této věci. Článek
Ing. Mgr. Aloise Dolejše popisuje tuto kauzu z pohledu občana
a osoby zabývající se problematikou architektury a urbanismu
ve městě i v širším okolí, která
mu není lhostejná.
Píše o smlouvě, která by měla
mít jasné podmínky, aby předmět zájmu byl využíván řádně,
aby nemohla vzniknout škoda
a vše bylo v souladu s platnou
legislativou, jejíž nedodržení by
mělo být sankcionováno odstoupením od smlouvy. Dále uvádí,
že při nedodržení smlouvy může
pronajímatel zvýšit nájemné,
což jsou veškeré sankce, které
se ovšem ukázaly nedostatečné
k tomu, aby pronajímatelé dodrželi smlouvu a zákon.
Město jako vlastník pozemků
určených k výstavbě rodinných
domů uzavírá se zájemci o výstavbu smlouvy o nájmu a posléze i smlouvy o smlouvách
budoucích kupní. Podmínky
ve smlouvách se mírně odlišují dle lokality a rozsahu staveb.
Avšak podstatou všech smluv
je, že jsou pozemky pronajaty
za účelem výstavby rodinného domu. Výstavba rodinného
domu je zájmem řádného využívání pozemku. V případě, že
pozemek by byl využit k jinému
účelu či by na pozemku stála jiná
stavba než rodinný dům, bylo
by to závažným důvodem pro
odstoupení od smlouvy. Dodržování zákonných předpisů pro
vlastní výstavbu a jejich uplatňování a vymáhání včetně ukládání
sankcí je kompetencí státní správy. Pamatuje na to každý právní
předpis. Ukládání a vymáhání
sankcí za porušování zákonů nepřísluší samosprávě, ale výhradně a pouze státní správě.
Pan Ing. Mgr. Alois Dolejš
píše, že stavět se má až po právní
moci stavebního povolení, což
je naprosto pravdivé a správné.
Dále uvádí, že v řízení o povolení
stavby se musí správní orgán vypořádat s vyjádřeními dotčených
orgánů státní správy a účastníků
řízení a posuzovat typ stavby, její
vzhled a vlastnosti, aby stavební
činnost byla v souladu s regulačním plánem města, který ale
Vimperk nemá, a že klasickému
stavebnímu řízení se podařilo
stavebníkům uniknout a není již
možné řešit typ stavby, vzhled
a vliv na okolí.
Regulační plán je jedním z nástrojů regulace zástavby konkrétních lokalit, stanoví podrobné
podmínky pro využití pozemků,
pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Obce pro jeho zpracování
se zpravidla rozhodnou v případě
exponovaných lokalit, kde vlastní
pozemky. Více než desítka vlastníků v lokalitě Za Vrchem by
obtížně hledala shodu, jak bude
zástavba vypadat, jak budou
domy vysoké, jakým směrem
bude orientován hřeben střechy,
jaký materiál pro výstavbu domů
bude použit apod. Regulační plán
se zpravidla zpracovává tam, kde
doposud žádná zástavba není,
aby jeho zpracování nebylo limitováno již existujícími stavbami.
Na druhou stranu vyřeší veřejnou infrastrukturu, dopravní
řešení, veřejně prospěšné stavby
apod. Je věcí každé obce, zda se
rozhodne pro zpracování regulačních plánů, které jsou mimo
jiné i finančně náročné.
Dodatečné povolení stavby je
správním řízením, ve kterém lze
také řešit typ stavby, vzhled i její
vliv na okolí. Je věcí správního
orgánu, jak stavbu posoudí a jaké
požadavky ze stran dotčených
orgánů a účastníků řízení budou
vzneseny. Jedná se o správní řízení, ve kterém lze uplatnit stejné
požadavky jako při správním řízení o povolení stavby.
Autor článku dále píše o stavební komisi, která se zpravidla
zřizuje při obecních úřadech malých obcí. Komise jsou ze zákona
poradním orgánem rady města
a je otázkou, jakou úlohu by plnila
stavební komise v našem městě.
Vyjadřovala by se k jednotlivým
stavbám a přes radu města by její
připomínky byly uplatňovány
v jednotlivých správních řízeních
z pozice města jako účastníka řízení? Nevím, jak by to fungovalo.
Na podnět pana ing. Mgr. Aloise Dolejše se uskutečnila pracovní schůzka v březnu roku
2011 na téma „Tvorba regulativů
v územních plánech“, na kterou
byli pozváni zástupci odborů
Městského úřadu, orgánů státní
správy a občanských sdružení,
kteří se dané problematice věnují
či ji mají ve své gesci. Na schůzce
se diskutovala možnost regulace
výstavby v rámci územních plánů
a možností, které dává stavební
zákon. Závěrem této schůzky
bylo dohodnuto informovat veřejnost prostřednictvím tisku,
workshopu apod. o problematice územních plánů, udělat
společnou pracovní vycházku
(obec, OŽP, Správa NP a CHKO
Šumava, pořizovatel územního
plánu) a informovat obce v této
záležitosti více. Úkolu informování veřejnosti se velice dobře
zhostila paní Ing. Marcela Šebelíková, která v několika článcích
ve Vimperských novinách na pokračování popsala velmi podrobně danou problematiku.
Každý zastupitel a radní má
materiály, které se projednávají,
k dispozici a vždy se může ptát
předkladatele tohoto materiálu
na další informace. Nevím, co
je míněno větou, zda umí vedení
samosprávy vytvářet podmínky
pro uplatňování zákonů. Každá
smlouva, která je předkládána
k odsouhlasení, je konzultována
s právníkem města. Konstruktivní řešení daného problému v této
lokalitě, o kterém jsem psala,
není v žádném případě zametáním věci pod koberec. Lze tomu
rozumět tak, že obrazně řečeno
přiléváním oleje do ohně není zametání věci pod koberec? Nevím,
jaké správné řešení vidí autor
článku, když píše, že samospráva
musí napomáhat svou činností
dodržovat právo a nedistancovat
se od státní správy. To, že každý
vykonává věci, které mu příslu-
ší ze zákona a nepřekračuje své
pravomoci, není distancováním
se od státní správy, ale respektování zákonů.
Zažila jsem dobu a bohužel musím říci, že se toto dnes
na mnohých místech děje více
než v době minulé, kdy politická
moc zasahuje do výkonu státní
správy a chce určovat, jak má být
rozhodnuto. Současné vedení
města a ani Rada města nezasahuje a nebude zasahovat do rozhodování státní správy. Pokud
stavební úřad vydá rozhodnutí
o odstranění staveb, bude následně smlouva vypovězena. Co
v opačném případě? Město nyní
vypoví smlouvu a stavebník
nemá na čem stavět. Další řízení je bezpředmětné. Je to tedy
město, kdo rozhodne o tom, že
ten si tohle postavit nemůže, ale
jiný něco jiného ano? Nevím, zda
je to správný nástroj regulativů
výstavby.
V každém případě se stala
chyba, že stavebník stavěl bez
stavebního povolení. Za to náleží potrestání v souladu se zákonem. Jak stavby vypadají nebo
by měly vypadat je na posouzení stavebního úřadu, potažmo
orgánů státní správy. Lokalita
Za Vrchem není osamocenou
lokalitou a z dálkových pohledů
se na celé Homolce nacházejí velice různorodé stavby. Je otázka,
zda by se podařilo v regulačním
plánu nastavit takové regulativy,
které by dané lokalitě odpovídaly.
Posuďte sami.
Ing. Jaroslava Martanová,
místostarostka
Vimperské noviny 7–8/2014
[email protected] 388 402 264
Očima Jaroslava Pomezného
Vimperský sportovní areál
na Vodníku byl v neděli 25. května dějištěm V. ročníku „Vodnické
brusle 2014“, oblíbených závodů
na kolečkových bruslích, které
pořádal Ski klub Šumava. Pěkné
jarní počasí přilákalo na start
více jak stovku závodníků všech
věkových kategorií, na které čekalo na asfaltovém oválu tratě
od pěti set metrů pro nejmenší,
až 9 kilometrů pro muže Profi.
V průběhu závodů byly k vidění
pěkné boje, zvláště v kategorii
muži Profi na 9 kilometrů, kde
zvítězil Tomáš Hrdlička a obhájil, tak loňské prvenství. Druhou příčku obsadil Karel Škvrna
a třetí skončil Marek Hrdlička,
všichni Sport team Vimperk.
V ženách se dařilo Karolině
Předotové, která zvítězila před
Andreou Klementovou, obě Ski
klub. Bronz brala Michaela Smolová z Vimperka. Zpestřením
„Vodnické brusle“ byly závody
rodinné štafety, závody koloběžek a kolečkových lyží. A právě
napínavý byl souboj v závodě
mužů na kolečkových lyžích, kde
se o vedení přetahovali Martin
Hojdekr ze Ski klubu a Christoph
Friedl z WSV Skadi Bodenmais.
Lepším finišem v závěru bral vítězství Martin Hojdekr, druhý
skončil německý lyžař a třetí Tomáš Kalivoda ze Ski klubu. Ceny
vítězům předala místostarostka
města Ing. Jaroslava Martanová.
Spokojenost účastníků byla tou
nejlepší odměnou pořadatelům
ze Ski klubu Šumava.
Start závodu kolečkových lyží kat. muži.
Deváťáci vysazují své stromy
Již čtvrtým rokem pokračuje
tradice sázení stromů absolventy ZŠ ve Vimperku. Každým rokem si vždy deváťáci jednotlivých
tříd, kteří končí své vzdělávání
na základní škole ve Vimperku,
vysází společně a vlastní silou jeden strom. Strom se stává jejich
společnou vzpomínkou na školní
léta a možná i místem pro jejich
budoucí setkávání. Letos nám
tedy přibudou 3 duby do aleje
absolventů, kterou najdete podél
Volyňky pod obchodním domem
Lidl. V úterý 17. 6. v 10 hodin zasázela 2 duby ZŠ TGM Vimperk
a v pátek 20. 6. v 10 hodin zasází
svůj dub 9. třída ZŠ Smetanova
Vimperk.
Odbor životního prostředí
Jaroslav Pomezný
Foto J. Pomezný
Před prázdninami
N
astanou prázdniny, vypuknou dovolené, prostě letní pohoda. Každý z nás, nebo alespoň většina, má svůj plán, jak s volnem naloží.
Rozjedeme se do světa, navštívíme známá přímořská letoviska, budeme
odpočívat. Do našeho města, stejně jako každý rok, přijede velké množství turistů i pravidelných návštěvníků. Čekají je určitá překvapení,
která nám už připadají jako běžná věc.
Koupaliště v rekonstrukci a snad za rok otevřené. Tabule před městem ovšem láká k jeho návštěvě, zajímavé.
Bývalý hotel Vltava, chvíli v naději v lepší příští – marné čekání. Podloubí v Rožmberské ulici, vítané dostaveníčko našich příliš hlučných
spoluobčanů. Ani dvě kamery nepomohou.
Opuštěný hotel Anna, kolik by se zde mohlo ubytovat cestovatelů?
V přilehlém parku hezká fontána. Posezení na lavičkách, neopakovatelný zážitek s pohledem na bortící se svahy.
Nám, zde žijícím, už to ani nepřijde jako něco mimořádného. Jsou tu
jistě i věci, které stojí za pozornost. Nové fasády budov, krásná okna vyzdobená květinami. Barevné vtipné poutače, ochotní prodavači a snaha město přece jen trochu pozvednout. Záleží na tom, jakýma očima
na město budou nahlížet případní pasanti při odjezdu z našeho města.
Přeji vám všem, čtenáři VN, hezkou a pohodovou dovolenou, dětem
krásné prázdniny vyplněné samými jen prima zážitky.
Karel Beránek
Areál zdraví v ulici Sklářská
Je tomu téměř rok, kdy se 17. 7. 2013 díky Občanskému sdružení Stanislavy Chumanové
otevíral Areál zdraví. Je zde několik cvičebních strojů a protáhnout se může každý občan
nebo návštěvník Vimperka. Setkáváme se s dotazy, proč není toto místo veřejně přístupné.
Proto bychom rádi uvedli tvrzení na pravou míru a znovu oznámili všem, kdo mají
o návštěvu areálu zájem, že tyto cvičební prvky jsou tu zejména pro veřejnost a jsou jí
přístupny v hodinách od 7.00 do 20.00 v letních měsících.
Areál zdraví v ulici Sklářská
Je tomu téměř rok, kdy se
17. 7. 2013 díky Občanskému
sdružení Stanislavy Chumanové
otevíral Areál zdraví. Je zde několik cvičebních strojů a protáhnout se může každý občan nebo
návštěvník Vimperka. Setkáváme
se s dotazy, proč není toto místo
veřejně přístupné. Proto bychom
rádi uvedli tvrzení na pravou
míru a znovu oznámili všem,
kdo mají o návštěvu areálu zájem, že tyto cvičební prvky jsou
tu zejména pro veřejnost a jsou
jí přístupny v hodinách od 7.00
do 20.00 v letních měsících.
Eva Mikulová,
Odbor ŽP
Eva Mikulová,
Odbor ŽP
Vimperské noviny 7–8/2014 tel. 388 402 [email protected]
Mat a Pat v akci u Šumavouse
Kdo viděl v sobotu 14. 6. u Šumavouse Mata a Pata, jak startují své vylepšené letadlo, měl
po typickém pozdravu „A je to“,
zážitek po celý zbytek dne. Dva
šikulové bavili asi nejvíce dospělé návštěvníky Pohádkového
lesa. Pohádky jsou však pro děti
a pro ně měly pohádkové bytosti
připravené úkoly. Lesní víly děti
vítaly a prosily o pomoc při výlovu prstýnků z rybníka. Děti
pomáhaly chytit vránu Štaflíkovi
a Špagetce. Obelixovi s Asterixem najít klíče, Patovi a Matovi
postavit letadlo. Krysákům domalovat trpaslíka Ludvíka. Nejvyššímu panu Železničářovi dostavět mašinku. Krtkovi postavit
sněhuláka. Kuchaři uvařit kaši.
Zajícovi chytit vlka a princezně
předat vzkaz od prince. Pokud
děti nebyly znavené, mohly si
zaskákat na trampolíně, poběhat
na zahradě u Šumavouse nebo se
mohly stát pohádkovou bytostí,
díky „líčení“ v kreativní dílničce.
Letošní VI. ročník Pohádkového
lesa překročil účastí neuvěřitelnou dvoustovku dětí.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám s organizací
Pohádkového lesa pomáhají.
Všem příznivcům Šumavouse,
že s námi strávili sobotní odpoledne. MěKS Vimperk za podporu a spolupráci. A počasí
za slunné odpoledne. Budeme
se s vámi opět těšit na viděnou
13. září na Medohrátkách. Nebo
při druhém ročníku prázdninových pobytů v Šumavousově lesním programu. Lesní program
bude probíhat, tak jako vloni,
po celou dobu letních prázdnin, od pondělí do pátku od 7.30
do 16.00. Případně na divadelních představeních Kašpárka
na vimperském zámku. Opět
každou neděli odměníme jednoho z vás pobytem v lesním programu zdarma.
Více informací a fotografií
naleznete na www.sumavous.cz
a facebookovém profilu.
Pavla Hujdová
Co o pivu možná nevíte
Jakou teplotu má mít pivo?
Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět, je třeba se
na problém podívat z různých
úhlů
Pivo prochází při své výrobě
několika technologickými procesy vedenými při rozdílných
teplotách.
Při hlavním kvašení, které probíhá ve spilce chlazené
na 7°C, se teplota mladého piva
pohybuje mezi 7 až 13°C. Potom
pivo dokvašuje a zraje v ležáckém
sklepě při teplotě 2°C. Při této
teplotě by se také mělo v tanku
uchovávat a stáčet hotové pivo.
Zvláště důležité je uchovávat
i lahvové pivo při nízkých teplo-
tách, zejména pokud jde o pivo
nefiltrované a nepasterizované.
To je také případ všech piv Šumavského pivovaru, která obsahují živé kvasinky a biologicky
aktivní látky. Proto je třeba uložit
je v chladničce, nikoli při pokojové teplotě.
Na stůl hosta v restauraci nebo
u vás doma by pivo mělo přijít
s teplotou asi 7°C. Při ní nejlépe
vyniknou všechny jeho senzorické složky. Protože dojde k určitému ohřevu od sklenice, pivo se
čepuje nebo nalévá z lahve o teplotě ještě nižší.
Ing. Oldřich Koza,
vrchní sládek Šumavského
pivovaru Vimperk
Strašení na vimperském hradě
V rámci X. ročníku Národního festivalu muzejních nocí si
vimperský zámek připravil pro
dětské, ale i dospělé návštěvníky opravdovou lahůdku: Strašení na hradě. A tak se v sobotu
7. června na hlavním nádvoří,
kde přistál obrovský pohádkový drak, sešly stovky dětských
strašpytlíků i udatných rytířů
a princezen, aby si se svými rodiči, babičkami a dědečky užili
netradiční den plný her, kouzel,
nadpřirozených bytostí, ale také
kreativních workshopů i trošky
toho „bátí se“, které nevyděsí, jen
vám možná malinko přeběhne
mrazík po zádech. Vše se neslo
ve strašidelném duchu, takže
u stánku, kde si děti mohly vymalovat vlastní tričko, šly na odbyt
kromě tradičních srdíček nejvíc
lebky, čarodějnice nebo netopýři
s pavouky, na obličejíčky, rozpálené téměř letním sluncem, se
nejčastěji malovaly upíří zuby,
pavučiny a mumie, u pravého
hrnčířského kruhu si malí i velcí zkusili vlastnoručně vyrobit
keramický hrneček či misku,
a dlužno podotknout, že velmi
úspěšně, sváděli šermířské souboje, přetahovali se lanem, házeli
míčkem na cíl... Vykulená kukadla jste mohli spatřit v kovářské
dílně, ve které mistři kovářští
na počkání ukuli podkovičku
pro štěstí nebo i srdíčko, když jste
chtěli. Pro jistotu se i ti nejstatečnější tiskli k tátům a maminkám
ve středověké mučírně, kde se
jim dostalo odborného výkladu
o středověkých mučidlech – někdy i s praktickou ukázkou, bezbolestnou pochopitelně. Během
celého dne bylo možné zamlsat si
u stánku s cukrářskými zázraky
Pavly Urbanové nebo si dát vyni-
kající dobroty včetně ohnivého
katova šlehu z kuchyně Petra
Novotného. A dospěláci určitě
ocenili lahodná vína z Čejkovic.
A pak už přišlo to, na co se
všichni nejvíc těšili a kvůli čemu
do pozdních večerních hodin
vydrželi i ti opravdu nejmenší:
strašidelná prohlídka hradu, kde
na natěšené mrňousky čekalo
nespočet krásně hrozivých strašidel a oblud, včetně upírů, čertů
chrlících ohně, jezinek a smrtky,
dokonce i mrtvé nevěsty, která se
ve své rakvi občas probrala, aby
se dotkla kolemjdoucích. Po hradebních zdech chodila bílá paní
a v sklepních chodbách řádil vlkodlak. Děti byly doslova nadšené a ustrašené fňukání se ozvalo
jen jednou.
Všichni – přespolní i malí
a velcí Vimperáci – si netradiční strašidelnou prohlídku svého
zámku vychutnali plnými doušky. A tohle všechno pro ně zcela
nezištně, jen s velkým nadšením
připravila skupina historického
šermu Artego, Berit a divadelní
spolek Bouček. Jak jsem se dozvěděl od ředitele zámeckého muzea
a duchovního otce „strašidelného“ nápadu, Ladislava Čepičky,
celá akce kromě volného času
a entuziasmu nestála zámek ani
korunu, ale přitom nadchla nejméně tisícovku návštěvníků,
kteří ten den nádvořím prošli. A odevšad se ozývaly hlasy
spokojených rodičů, kteří by se
z duše rádi dočkali nejen druhého „strašidelného“ ročníku, ale
už třeba za měsíc dalšího smysluplného a kreativního odpoledne
pro své děti. Proč ne?
Text a foto
PhDr. Mike Perry
Vimperské noviny 7–8/2014
[email protected] 388 402 264
Z Národního parku Šumava
Návštěvníci Národních parků Šumava a Bavorského lesa si
v létě prohlédnou mobilní expozice a poradí jim společné česko-německé hlídky strážců
V průběhu letní sezóny se
na území Národního parku Šumava a Národního parku Bavorský les budou pohybovat společné
hlídky strážní a informační služby obou parků. Návštěvníkům
tak poskytnou potřebné informace jak v českém, tak i německém
jazyce. Na vybraných místech,
v předem vybraných termínech
se navíc objeví mobilní expozice
s odborným výkladem.
„Společné hlídky budou probíhat v termínech nejvyšší návštěvnosti jako jsou svátky nebo
prodloužené víkendy a na těch
nejexponovanějších místech, například v oblasti Plesné, Březníku
nebo Modrého sloupu,“ říká šéf
Informační a strážní služby NP
Šumava Petr Šrail.
Čeští návštěvníci v Bavorském
lese tak na některých místech
dostanou relevantní informace
v češtině a naopak.
Oficiální dohoda na společných česko-bavorských hlídkách
proběhla na jednání vedení obou
parků v polovině června. Kromě
jiného bylo na tomto jednání dohodnuto společné provádění přeshraničních výzkumných projektů ohrožených druhů zvířat jako
rys ostrovid či tetřev hlušec nebo
na tom, že se strážci zúčastní
pravidelných exkurzí sesterského
národního parku s cílem bližšího
poznání území a práce na druhé
straně hranice. V rámci budoucích národních a mezinárodních
akcí, na kterých budou strážci
prezentovat svá území, by chtěly
obě stráže přírody v budoucnu
vystupovat společným a jednotným hlasem.
Novinkou pro návštěvníky
v rámci česko-bavorské spolupráce budou tak zvané mobilní expozice. „Jedná se o malé expozice
umístěné přímo v terénu, v rámci které se návštěvníci dozvědí
informace přímo o tom území,
ve kterém je mobilní expozice
zřízena a o ohrožených a vzácných druzích zvířat, které v tom
daném území žijí. Tyto informace jim podají jak naši a bavorští
strážci, tak také čeští a němečtí
vědci,“ vysvětluje náměstek ředitele Národního parku Šumava
Martin Starý.
„Konkrétní místa ani časy, kde
a kdy se mobilní expozice objeví,
zatím nemáme naplánovány, už
teď je ale jisté, že na ně návštěvníci narazí například u Luzenského
údolí nebo u Modrého sloupu
na bavorské straně,“ dodává Petr
Šrail.
Kromě spolupráce „dospělých“
strážců byla dohodnuta také spolupráce mladých strážců přírody,
kteří jsou organizováni v rámci
programu Junior Ranger. V nadcházejícím létě se setkají na společných letních táborech a výletech do sousedního národního
parku.
Jan Dvořák,
tiskový mluvčí NP Šumava
Přírodovědná soutěž
V sobotu 7. 6. 2014 proběhlo
slavnostní vyhlášení již třetího
ročníku přírodovědné soutěže
„Národní park Šumava ve školních lavicích“. Celkem 2 736
žáků z 23 škol regionu se utkalo ve vědomostech o šumavské
přírodě. V prvním kole soutěže
účastníci vyplňovali pracovní
listy, které byly zpracovány pro
jednotlivé kategorie, jichž je celkem 8, tedy pro žáky od 2. do 9.
tříd. Tato soutěž není zaměřená
na učební látku, ale prioritně
u dětí zjišťuje znalosti šumavské přírody. Do druhého kola
postoupili jen ti, kteří v prvním,
školním, kole dosáhli minimálně
60 % úspěšnosti a získali první
až třetí místo v jednotlivých školách. Druhé, terénní, kolo prověřilo znalosti dětí pomocí mnoha
exponátů, jako jsou např. ukázky
dřevin, rostlin, mechů, ptáků či
živých ryb. Přírodovědná soutěž
má pochvalu i ze strany pedagogů, nejvíce jsou ceněna stanoviště
se živými exponáty. Učitelé hodnotí tuto soutěž velice pozitivně.
Např. Mgr. Dagmar Hraničková
ze ZŠ Hartmanice uvádí: „Velice
pěkná, perfektně zorganizovaná
soutěž. Oceňuji všechny živé exponáty, perfektní poslechy“.
Tři nejlepší soutěžící z každé
kategorie pak při slavnostním
vyhlášení převzali ceny v prostorách vimperského zámku
za účasti místostarostky města
Vimperk Ing. Jaroslavy Martanové. Samotného vyhlášení se
zúčastnili představitelé základních a středních škol regionu i rodiče a prarodiče soutěžících dětí,
a protože Střediska environmentální výchovy realizují projekt
„Partnerské školy NP a CHKO
Šumava“, přijeli s dětmi oslavit jejich úspěchy také zástupci
těchto škol. „Naše škola spolupracuje s NPŠ již dlouhou dobu.
Výukové programy připravované
pro naše děti jsou nejen přínosné, ale děti se při nich i dobře
baví. Pobytové aktivity na Stožci
patří také mezi velmi oblíbené.
Soutěže jsme se zúčastnili velmi
rádi a už se těšíme na další ročník,“ říká Mgr. Vladan Pokorný,
zástupce ředitele ZŠ Smetanova
Vimperk. „Správa Národního
parku Šumava patří k významným partnerům Základní školy
T. G. Masaryka Vimperk. Díky
jejím spolupracovníkům můžeme
naplňovat náš školní vzdělávací
program takovou formou, která je
akceptována žáky všech věkových
kategorií. A tak společně vedeme
naše žáky k lásce k přírodě, zdravému životnímu stylu i k místu,
kde žijeme, tedy ke krásné a turisty často vyhledávané Šumavě,“
sděluje Mgr. Dagmar Rückerová, ředitelka ZŠ T. G. Masaryka
Vimperk.
Pro realizaci soutěže je příkladná spolupráce s Gymnáziem
a střední odbornou školou ekonomickou Vimperk. Žáci této
školy pomáhali zajišťovat jednotlivá stanoviště druhého kola soutěže. Samotní soutěžící i učitelé
ocenili jejich milý přístup.
Odměnou pro vítěze soutěže
byl jedinečný kalendář „Světem
šumavské přírody“, dřevěná sovička od stožeckého dřevořezbáře pana Poláčka a také mnoho
studijního materiálu, jako např.
Atlas šumavských savců. A samozřejmě každý vítěz získal originální medaili z keramické dílny
paní Čepičkové. Společným dárkem byl poté výlet do Bavorského lesa na horu Falkenstein, kam
v doprovodu znalce Šumavy Vladislava Hoška vyrazilo celkem 60
účastníků akce.
Třetí ročník soutěže úspěšně
proběhl a tým pracovníků středisek EV již připravuje ročník další.
Jako metodik středisek environmetálního vzdělávání Správy NP
a CHKO s potěšením říkám, že
tato soutěž je odměnou i pro nás,
neboť máme možnost se setkat
s nadšenými malými přírodovědci, kterým září z očí nadšení
pro přírodu, a to je tím největším
dárkem pro nás organizátory.
Za Střediska environmentální výchovy Správy NP a CHKO
Šumava
Mgr. Martina Kučerová
Po slavnostním vyhlášení výsledků přírodovědné soutěže „NP Šumava ve školních lavicích“ vystoupali malí vítězové, jejich rodiče i učitelé a spoluorganizátoři
soutěže na vrchol Falkensteinu, kam se konala závěrečná výprava.
Vimperské noviny 7–8/2014 tel. 388 402 [email protected]
Rozhovor s Mgr. Pavlem Hubeným,
novým ředitelem Správy NP a CHOŠ Šumava
V současnosti se chrání
v první zóně 13 % území NP Šumava. Nicméně v bezzásahovém režimu jsou i druhé zóny
a nyní se takto hájí 22 % území
NP Šumava. Právě schválený
plán péče vyhlásil 23 % bezzásahových zón, i když současný
ministr a jeho náměstek obcím
slíbili dodržení dohod na 22 %.
Současný ministr životního
prostředí, podle Mánkova vyjádření v rozhovoru pro VN, vyhlásil, „… že se má většina lesa
převést do režimu samovolného
vývoje. V NP Šumava je 55 000
hektarů lesa, většina může být
i 40 000 hektarů celkové plochy
NPŠ, tedy daleko víc než polovina Parku“. Je to součástí Plánu
péče o Šumavu, který nyní ministr životního prostředí schvaluje?
Aktuálně schválený Plán péče
má v bezzásahovém režimu ponecháno 23 % území Národního
parku, přičemž jde v podstatě
o územní vymezení vytvořené už
týmem mého předchůdce. V textu plánu péče, který je schválen
jen na 3 roky, je jako dlouhodobý
cíl stanoveno, že v dlouhodobém
horizontu by měla být převážná
část plochy NP ponechána samovolnému vývoji. V tomto případě
jde o posunutí tohoto cílového
termínu do daleké budoucnosti, neboť plán péče, který platil
od roku 2000 a jehož platnost již
minula, navrhoval 50 % v bezzásahovém režimu do roku 2030.
Takže MŽP tím v podstatě říká –
ano, za mnoho desetiletí by bylo
dobré, kdyby alespoň 50 % území
NP Šumava bylo v bezzásahovém režimu, ale uvědomujeme
si, že je to cesta složitá a dlouhá
a nechceme ji v současné době
konkrétně řešit.
Jaký je tedy časový horizont
pro dosažení bezzásahovosti
na většině území Parku?
Konkrétní časový horizont
není určený. Pravděpodobně se
konkrétní časové kroky pokusí navrhnout nový plán péče,
na kterém se začne záhy pracovat.
Britská konzultační společnost EFTEC (Economics for the
Environment Consultancy),
která podporuje návrh ekologických organizací, aby byla
alespoň polovina území Parku
nejpřísněji chráněna a ponechána bez lidských zásahů,
soudí, že pro Šumavu je nejvýhodnější ponechat v Parku
co nejvíce divočiny. Nejde prý
kých zahrad, na nějž podle bývalého ředitele poskytne dotaci
SFŽP (Státní fond životního
prostředí) a který měl být zrealizován ještě letos, uskutečníte?
V současném přehledu projektů jsem jej od svého předchůdce
nepřevzal, takže je prakticky jisté, že letos se tento projekt realizovat nebude. Koneckonců, mohl
by komplikovat předávací práce.
Míníte přemístit sídlo SNP
a CHKO Šumava na zámek,
kde dlouhá léta sídlilo, jak si
Vimperáci pamatují?
Vzhledem k blížícímu se převodu zámku pod MK o přemístění Správy neuvažujeme, bylo by
to z mnoha hledisek nerozumné
a nepraktické.
Děkuji jménem čtenářů Vimperských novin a svým za ochotu na otázky odpovědět.
Jiří Horák, redaktor VN,
přitom pouze o desítky miliard
korun ukrytých v přírodě, ale
také o dvě miliardy z turizmu.
Toto řešení podle společnosti
zajistí Parku unikátní pozici
na rostoucím evropském trhu
s ekoturizmem a prožitkovou
turistikou. Ovšem v našem tisku se objevilo, že se nebudou
vytyčovat další turistické stezky, některé se budou rušit, ba
přímo rozorávat, ničit. Zdá se
mi, že zájem o rozšíření turistického ruchu na Šumavě není.
Myslíte, že Šumava má dostatečnou infrastrukturu, aby její
obyvatelé mohli nalézt živobytí
v příjmech z turistiky?
Schopnost žít z turistiky souvisí s celkovou ekonomickou kondicí naší společnosti. Rozhodně
ale nabídku území nehodláme
snižovat a vážně se zabýváme
hledáním řešení, jak nabídku
rozšíříme. Rozhodně se v současné době neplánuje likvidace
žádné cesty. MŽP v současné
době připravilo návrh nové zoStřední škola a Základní škola
nace, abychom zajistili dostatečNerudova 267, Vimperk
nou nabídku divoké přírody k jeodloučené pracoviště, 1. máje 127
Nerudova
267, Vimperk,
odloučené
pracoviště,
1. máje
127 hod.
jímu poznání, Školní
hodláme
prověřit
karneval
se v letošním
školním
roce konal
v pátek
28. února
od 8.00
možnosti rozšíření
Děti nově
se poznačené
příchodu do školy převlékly do masek a shromáždily se ve třídě s interaktivní
v pořadí
bylukázek
Josef se
Giňa
s písní
cestní sítě a také
zvažujeme
zvýŠKOLNÍ
PĚVECKÁ
SOUTĚŽ
tabulí.
Zde byly
seznámeny
s tradicí
masopustu
a shlédly několik
video
záznamem
„Bože“ a na závěr
šit nabídku cestmasopustního
s průvodcem.průvodu. Dále
Dnejim
30.byl
května
2014karneval
proběh-v Benátkách
přiblížen
a v Rio desoutěže
Janeiru.zazpíJaký je v V10.00
Německu
la v našídoškole
oblíbená
pěvecká
vala Štefanie
Cínová
píseň „Já
hod.režim
jsme se přesunuli
tělocvičny
školy,
kde započalo
karnevalové
veselí.
v místech, v nichž
se vyskytují
Slavík.
V letošním
kole vyjsem
dívka veselá“. Pedagogové
Na úvod
se nám maskysoutěž
jednotlivě
představily
a zapózovaly
před fotoaparátem.
tetřevi?
Porota složená z pedagogů
stoupilo pouze 6 účastníků, a to
školy měli možnost si masky prohlédnout a ohodnotit.
Nevím, jak je tomu v celém
Mgr. Martanové, Mgr. Švehlové
z důvodu onemocnění dalších
Německu. V NP Bavorský les
a žákyně Nikoly Kalejové měla
soutěžících.
mají už tradičně vymezenou
těžké rozhodování. Zpěváci
Na zahájení se zpěváci i diváci
síť turistických tras z doby, kdy
Cínová a Giňa Josef podali vyrozezpívali při kánonu „Červená
národní park vznikl. V té době
se line“ záře a samotné zápolení
rovnané výkony a byli vyzváni
– stejně jako dnes – je těžiště
mohlo započít.
k zazpívání další písně. Následotetřeví populace na české straně,
Prvním zpívajícím byl René
valo hodnocení jak porotou, tak
takže nebyli nuceni se tetřevům
Giňa s písní „Já jsem hezké děvdiváky, kdy o jeden hlas zvítězila
„vyhýbat“. Nicméně i v NP BW
Štefanie Cínová.
ča“, následoval jej Nikolas Alois
mají relativně velkou oblast bez
Výsledky soutěže: Kategorie:
Šefrany a tím byla 1. soutěžní kapřístupu veřejnosti určenou pro
tegorie ukončena.
1. místo – René Giňa, 2. místo
ochranu ekosystémů a tetřeva,
O kulturní vložku se postaral
– Nikolas Alois Šefrany. Kategoa to východně od Luzného.
Josef Giňa sólovou hrou na zobrie: 1. místo – Štefanie Cínová,
Na parket nás pozvala paní vychovatelka, která celou akci organizovala a vedla. Taneční
Pokud vím, již probíhají
covou flétnu s písněmi „To je zla2. místo – Josef Giňa, 3. místo –
veselí
bylo
přerušovánotésoutěžemi.
první čtveráci“
byl novinovýJan
závod
– soutěžící se mohli
rozhovory mezi
SNPŠ
a MinisTesař.
posvícení“,Jako
„Ovčáci
pohybovat
vpřed
jen
po
rozložených
novinách.
Hra
na
mumii
–
závod
ve dvojicích,
kdy jeden
Chtěla bych
všem soutěžícím
a „Hallelujah“.
terstvem kultury o převedení
hráč byl
mumiípůa druhý jej2.musel
obvázat
toaletním
papírempoděkovat
od chodidel
až po hlavu.
Tato
a věřím,
že se budeme
kategorii
odstartoval
Milovimperského zámku
do jeho
hra
vyzkoušela
trpělivost
a
šikovnost
soutěžících.
společně těšit na další kolo této
sobnosti. Jak jsou daleko a jsou
slav Čech s písní „Discopříběh“,
oblíbené soutěže.
pro zámek nadějné? Kdyby
následovaný Janem Tesařem
Juřicová Olga
k dohodě nedošlo, bude SNPŠ
s písní „Jahody mražený“, třetím
pokračovat v projektu záchrany unikátních barokních stropů
a renesančních nástěnných maleb na zámku?
Každým dnem se jednání
o převodu mírně posouvají směrem k jeho naplnění. A my se
o zámek stále poctivě staráme
a budeme tak činit až do okamžiku převodu. Je to jedinečný objekt
Napínavý byl Kohoutí zápas, který prověřil hráčovu koordinaci těla a zdatnost.
a my si to uvědomujeme.
Nejzábavnější
a také i poslední hrou karnevalu byla hra s názvem Pytel plný překvapení.
Plán na rekonstrukci
zámecMasky si sedly do kruhu a za zády si předávaly kamínek do doby, než paní vychovatelka řekla
stop. Kdo držel kamínek v ruce, předal jej sousedícímu hráči a potom si šel vytáhnout z pytle
jeden kousek oblečení. Nikdo netušil, co si vytáhne a následně obleče. V pytli byly dámské
košilky, halenky, sukně, šortky, punčochy, paruky, pánská pyžama, košile, kalhoty, ponožky,
rukavice, brýle, šátky a čepice. Během hry se nám někteří hráči měnili z chlapců na dívky a
Střední škola a Základní škola
Vimperské noviny 7–8/2014
[email protected] 388 402 264
BETONPRES
Dne 30. 5. 2014 žáky Střední
školy a Základní školy Vimperk
z oborů stavebních navštívil pan
Tomáš Lom z firmy BETONPRES
Týn nad Vltavou, s. r. o. Tato
firma vyrábí betonovou střešní
krytinu včetně betonových doplňkových tvarovek a dodává
na trh svůj kompletně řešený
střešní systém.
Žákům byl ve dvouhodinové
prezentaci představen sortiment
betonových krytin a doplňků
nabízených touto firmou. Při dotazech přednášejícího žáci oboru
pokrývač předvedli své znalosti
a mile překvapili své kantory
v četnosti správných odpovědí.
O tom, zda se exkurze žákům
líbila a byla přínosná, svědčí
množství dotazů, které zejména
žáci třetího ročníku vznášeli.
Doufám tedy, že informace, které se zde žáci mohli dozvědět,
jim pomohou nejen v budoucím
životě, ale i při absolvování blížících se závěrečných učňovských
zkoušek, ke kterým jim přejeme
hodně štěstí.
Ing. Martin Frnka
Girls’ Day
Ve čtvrtek 5. června 2014 proběhl již šestý ročník unikátního
projektu Girls’ Day. Akce je určena především pro dívky z osmých
tříd základních škol, které se právě rozhodují, jakou školu nebo
jakou profesi si vybrat. Cílem
projektu je přiblížit dívkám technické obory a umožnit jim získat
přehled.
V tomto školním roce se zúčastnilo 50 dívek i chlapců ze
základních škol ZŠ T. G. Masaryka ve Vimperku, ZŠ Smetanova ve Vimperku, ze základních
škol Stachy, Šumavské Hoštice
a Zdíkov. Žáci měli možnost poznat všední pracovní den ve vybraných firmách, které ke svému provozu potřebují odborně
vzdělané pracovníky. Žáci se zúčastnili pracovního dne ve firmě
Strojírna Vimperk, dále navštívili zahradnictví Boškovi Střítež.
Na Městském úřadu ve Vimperku seznámil žáky s činností Odboru životního prostředí
Ing. Josef Kotál a s Ing. Ivanou
Tumovou navštívili nově upravené arboretum. V budově praktického vyučování elektro oborů
si žáci prohlédli učebnu měření,
v TV studiu Epigon měli zájemci
možnost vyzkoušet si práci před
televizní kamerou a ve školním
internetovém rádiu Freecoolin
v DM v Brantlově ulici práci rozhlasového moderátora. Obdivovali také dovednosti žáků oboru
kuchařské práce, kosmetička
a kadeřnice. Některé z dívek se
staly modelem a odcházely nejen
plny zážitků, ale i s novým účesem a nalíčením.
Po obědě následovalo slavnostní zakončení celé akce. Žáci
odpověděli na anketní otázky,
které následně prezentovali před
ostatními. Při prezentaci si nejlépe vedli žáci ze ZŠ Stachy a ZŠ
Šumavské Hoštice.
Průběh dne na jednotlivých
pracovištích natáčel a fotografoval bývalý žák naší škol Adam
Hanus. S výsledky jeho práce se
budeme moci seznámit v kabelové televizi. Na pracovišti ve Stříteži byl přítomen pan Zdeněk
Přibyl, redaktor a fotograf PRACHATICKOnews.
Všem zúčastněným patří poděkování a těšíme se na další
spolupráci.
Mgr. Martina Slámová,
Mgr. Jitka Švarcová
Z Gymnázia
a Střední odborné školy ekonomické Vimperk
Hodnocení školního roku
Právě končící školní rok zhodnotila naše škola na slavnostním
zakončení ve čtvrtek 26. června
2014 v MěKS – dopoledne se žáky
školy a podvečer s rodiči.
Můžeme být spokojeni s výsledky státní i školní části maturitní zkoušky. Nad rámec denní
výuky žáci druhých ročníků
gymnázia absolvovali exkurzně vzdělávací týden na Jindřichohradecku, žáci OA v okolí
Vimperka, žáci třetích ročníků
si užívali sportovních aktivit
v Chorvatsku. V dubnu proběhl
velmi úspěšný zájezd do Anglie
a Francie. V rámci spolupráce
s gymnáziem ve Waldkirchenu
proběhlo několik vzájemných návštěv studentů, skupina 16 žáků
absolvovala také týdenní kurz
s anglickým lektorem.
Většina žáků se zapojila do některé z mnoha vědomostních,
uměleckých a sportovních soutěží a mnozí docílili velmi pěkných
výsledků. Mezi nejvýznamnější
patří: 1. místo – národní kolo
– Navrhni projekt (D. Předota,
N. Frühaufová), 3. místo v celostátním kole literární soutěže Evropa ve škole (K. Nová), 10. místo v celostátním kole zeměpisné
soutěže Eurorébus (M. Myslík,
B. Pešlová, H. Wagnerová),
1. místo v krajském kole soutěže
grafických předmětů (E. Srncová), jejímž pořadatelem byla naše
škola, 1. místo v krajské kole Jihočeský zvonek (J. Tomášková,
N. Zahradníková, M. Šipanová,
A. Vávrová), 2. místo v krajské
kole SOČ z biologie (T. Daňková, J. Kanděra), 2. místo v krajském kole biologické olympiády
(O. Kučera), 2. místo – krajské
kolo – Finanční gramotnost
(A. Staňková, J. Kukačková,
D. Předota), 3. místo v krajském
kole fyzikální olympiády (F. Šte-
faník), 3. místo v krajském kole
zeměpisné olympiády (M. Myslík).
Velmi úspěšný byl pěvecký
sbor Canto, který byl oceněn
na dvou celostátních přehlídkách
v Praze a Brně.
Také naši sportovci, z nichž
11 je zařazeno do reprezentace,
dosáhli vynikajících výsledků:
J. Vastl obsadil páté místo
na horských kolech na podzimním MS v Jihoafrické republice
i na červnovém ME v Německu
do 23 let, 6. místo na mistrovství
světa juniorů (M. Hanko – soutěž družstev), 11. místo na MS
v přespolním běhu, které se konalo v Izraeli (N. Grabmüllerová,
T. Vostradovská, T. Řezníková,
K. Daverná, T. Kreuzigerová),
2. místo na MS v zimním triatlonu (N. Grabmüllerová)
J. Kordač – medaile z mistrovství
ČR v běhu na lyžích, S. Jirouš a
B. Havlíčková jsou mistři ČR
v běhu na lyžích, O. Mánek v biatlonu.
Po celý školní rok jsme vzájemně velmi úzce spolupracovali s NP Šumava, využívali jsme
jeho bohaté nabídky výukových
programů, na oplátku naši žáci
pomáhali při organizování biologických soutěží. Podobně probíhala spolupráce s firmou Rohde
& Schwarz.
Závěrem bych chtěl sdělit rodičům, jejichž děti studují nebo
budou chtít studovat v gymnáziu,
že se nic nemění na statutu veřejná škola. Školská rada se na svém
zasedání 10. 6. 2014 jednomyslně
vyjádřila proti změně na soukromou školu související se záměrem
pana Jiránka a máme v tomto
jednoznačnou podporu ve vedení města při jednání s Krajským
úřadem Jihočeského kraje.
Maturanti si slavnostně
převzali svá vysvědčení
Hned dvakrát zamířily kroky
letošních maturantů Gymnázia
a Střední odborné školy ekonomické ve Vimperku do zámecké
kaple. Ve čtvrtek, 29. května 2014,
si za účasti místostarostky Vimperka, Ing. Jaroslavy Martanové,
převzali svá vysvědčení studenti 8. G a 4. OA. Přesně o týden
později, 5. 6. 2014, obdrželi svá
maturitní vysvědčení studenti
4. A a 4. B, ty pro změnu po boku
ředitele školy přivítal starosta
města, Ing. Bohumil Petrášek.
Maturitní zkoušky v tomto školním roce dopadly velmi
dobře v obou svých částech
– společné (státní) a profilové
(školní). Na absolventech z letošních maturitních ročníků
nyní spočívá vlastní zodpovědnost za směřování jejich dalšího
života. Přejeme jim k tomu hodně
štěstí.
Mgr. Jan Heřta, ředitel školy
Mgr. Roman Hajník
Vimperské noviny 7–8/2014 tel. 388 402 [email protected]
ZŠ TGM informuje
Závěr projektu
ŠKOLA NANEČISTO
Ve středu 28. května 2014 proběhlo v zaplněném sále MěKS
ve Vimperku slavnostní závěrečné setkání, při kterém paní ředitelka Dagmar Rückerová pasovala předškoláky na žáky 1. ročníku
ZŠ TGM. Na úvod se s krátkým
pásmem představily děti ze školní družiny, po té následovalo
představení jednotlivých předškoláků. Na pódium děti uváděli žáci
8. tříd, kteří se tak zároveň stali
jejich patrony. Předškoláci dostali na památku plnicí pero, sáček
do školy, pexeso a pamětní list.
S dětmi se přišly symbolicky
rozloučit i paní učitelky z mateřských škol.
Na závěr zahrály děti ze školní
družiny pohádku O poslušných
kůzlátkách a následovala první
neformální schůzka rodičů a budoucích třídních učitelek. Rodiče
také mohli sledovat fotografie ze
všech setkání projektu. Pro děti
byly připraveny soutěže o sladkou odměnu. Děkujeme všem
paním učitelkám z mateřských
škol za mnohaletou podporu našeho projektu. Budoucím prvňákům přejeme krásné prázdniny
a v září úspěšné zahájení školní
docházky.
Mgr. Dagmar Daňková
Mažoretky
Mažoretky Klapeto Vimperk
– seniorky – na finále MČR
v Náchodě. Po průvodu městem
v sobotu 7. 6. 2014 nasedly mažoretky Klapeto Vimperk do autobusu a vyrazily do Náchoda.
Konalo se tu totiž finále MČR
v mažoretkovém sportu s náčiním pom a show výkonnostní
třídy A.
Do tohoto finále postoupily
seniorky z kvalifikace Blatné.
Očekávání bylo veliké, ale byl
i strach. Děvčata totiž letos postoupila do vyšší věkové skupiny.
Vloni tým soutěžil v kategorii
juniorek.
V neděli dopoledne byly
na programu show. Mažoretky
zde představily svou choreografii
s názvem Malá mořská víla. Porota jejich výkon ocenila bronzovou medailí a postupem na MS.
Odpoledne týmy předvedly své
pom sestavy. Ve velké konkurenci
vimperský tým vybojoval 6. místo. Obhájil tedy loňské 6. místo
z finále ve Vimperku a opět získal
postup na MS.
Mgr. Alžběta Rückerová,
vedoucí souboru
Hokejbal proti drogám
Ve dnech 21. a 22. 5. se konalo
v Praze republikové finále I. a II.
kategorie školního hokejbalového turnaje „Hokejbal proti drogám 2014“. V obou kategoriích
měla naše škola díky výbornému
umístění v předchozích kolech
své zástupce.
V prvním dni se utkali žáci
I. kategorie 1.–3. ročníků.
Náš team ve složení Jan Paletář, Vítek Dvořák, Šimon Kurz,
David Chalupný, Štěpán a David Kouřimovi obsadil po velmi
pěkných zápasech s týmy ze základních škol z Ústí nad Labem,
Jindřichova Hradce, Hýskova,
Hronova a Třebíče konečné 6.
místo a obdržel cenu fair play
za nejslušnější družstvo celého
turnaje.
Ve druhém dni vybojoval tým
žáků 4. a 5. ročníků ve slože-
ní David Kašpar, Jakub Kováč,
Šimon Pavlásek, Matěj Havlíček,
Ondřej Červený, Jan Vavřík, Lucie Eignerová, Tomáš Mauric,
Lukáš Krejčí a Martin Matoušek
v konkurenci silných týmů z Prahy ZŠ Křimická, Litvínova SSZŠ,
Berouna ZŠ Wagnerovo náměstí,
Jihlavy ZŠ Seifertova a ZŠ a MŠ
z Hronova krásné 4. místo. Nejlepším brankářem turnaje byl
vyhodnocen náš brankář Jakub
Kováč.
Klukům gratulujeme k dosaženým výsledkům a výbornému
umístění a děkujeme za vzornou
reprezentaci naší školy.
Rády bychom touto cestou poděkovaly rodičům Janě Paletářové, Aničce Dvořákové, Tomáši
Eignerovi a Zbyňku Pavláskovi
za dopravu dětí na turnaj, za cenné rady a vedení zápasů.
P. Hrůšová, M. Mondlová
Paříž, Londýn
I v tomto školním roce se
žáci Základní školy Smetanova,
Vimperk vydali za poznáním
do zahraničí. Tentokráte cílem
týdenní cesty byly Paříž, Canterbury a Londýn. Tematický zájezd Krásy Paříže a Londýna měl
bohatý program. Naše putování
začalo u Eiffelovy věže, poté jsme
jeli lodičkou ke katedrále Notre
Dame. Prohlídku Louvru vystřídala procházka čtvrtí Montmartre k bazilice Sacre Coeur, návštěva čtvrti Le Defence s Velkou
Archou. Na všechny zapůsobily
svoji krásou Versailles.
Pobyt v Anglii jsme zahájili
ve starobylém městě Canterbury
prohlídkou zdejší velkolepé katedrály. Návštěva pohádkového
hradu Leeds Castle, a obzvláště
jeho přilehlé zahrady s bludištěm, naše žáky nadchla.
V Londýně jsme se vypravili
především za památkami, které
již žáci znali z učebnic anglického jazyka – Tower of London,
Westminster, Buckinghamský
palác, Trafalgar Square, Covent
Garden, Oxford Street.
Program byl bohatý, a tak
si děti stěžovaly, že jejich čas
strávený v slavném hračkářství
Hemleys byl velice krátký. Ale
čas nás opravdu tlačil doslova
na každém kroku, protože jsme
toho chtěli vidět co nejvíce.
Uspěchat se však nedá návštěva
London Eye a následného 4D
kina. Velkou dávku strachu jsme
si všichni užili v muzeu hrůzy
London Bridge Experience.
Putování žáků naší školy
do zahraničí není jenom o poznání nových míst. Důležitým
momentem je zjištění, že znalost anglického jazyka jim otevírá nové možnosti. Ubytování
v rodinách je pro žáky také velkou zkušeností – obyčejně jsou
ubytováni v rodinách po dvojicích a musí se o sebe „postarat“.
Vzhledem k tomu, že se na cestu
vždy vydáváme s další základní
školou – tentokráte to byla Základní škola z Chotěboře, vznikají na cestě i nová přátelství.
Mgr. Jana Doležalová
40. výročí otevření školy
V září 2014 oslaví ZŠ Smetanova významné jubileum – 40
let od svého otevření. Zveme
všechny bývalé zaměstnance,
žáky i ostatní veřejnost na den
otevřených dveří. Konat se bude
1. září 2014 od 10 do 14 hod v prostorách celé školy.
Přijďte zavzpomínat na školní
léta a zjistit, jak se škola změnila. Prohlídku můžete zakončit
malým občerstvením ve školní
jídelně.
Mgr. Zdeněk Říha,
ředitel školy
Více informací o škole na www.zsvimperk.cz.
Vimperské noviny 7–8/2014
[email protected] 388 402 264
Oblastní charita Vimperk
nabízí krizovou pomoc
Další vítězství
pro Dechový orchestr
V pátek 23. 5. se vydali členové
vimperského orchestru na dalekou cestu až do Letovic. Toto
moravské město hostilo ústřední
kolo soutěže základních uměleckých škol, kterou vyhlašuje
MŠMT ČR. Vimperský orchestr
se do něho probojoval jako vítěz
dubnového krajského kola. Tato
soutěž je rozdělena do různých
kategorií podle průměrného věku
(do 16 a nad 16 let) a dále podle
počtu členů. Dechový orchestr
ZUŠ Vimperk hrál v kategorii I.
c, což znamená počet více než
45 členů a průměrný věk do 16
let. Konkurence byla veliká, neboť ve stejné kategorii soutěžilo
celkem 6 orchestrů, taktéž vítězů
svých krajských kol. Kromě Vimperka to byly Liberec, Mariánské
Lázně, Plzeň, Police nad Metují
a Přerov.
Všichni žáci se na soutěžní
klání pečlivě a poctivě připravovali pod dohledem svých učitelů a zejména pod taktovkou
dirigenta Petra Staňka. Soutěžní
repertoár tvořily tři skladby koncertního charakteru. Výběr a zejména výborné nastudování se
vyplatily. Muzikanti podali kvaV ZUŠ vyrostl další
úspěšný soubor
V letošním roce vyhlásilo
MŠMT ČR mimo jiných soutěžních kategorií pro ZUŠ také
soutěž pro jazzové orchestry. Jan
Kopf, který vyučuje v naší škole
elektrickou kytaru, zapojoval své
žáky postupně do různých uskupení.
V červnu 2013 se nově založený soubor Houska jazz představil na přehlídce v Prachaticích.
Ta se stala odrazovým můstkem do další činnosti. Soubor
byl během tohoto školního roku
obměněn. V lednu 2014 se dala
dohromady parta mladých muzikantů, kteří se pod vedením
svého vedoucího p. Kopfa rozhodli, zúčastnit se soutěže. Milým překvapením bylo pro všechny dubnové vítězství v krajském
kole soutěže jazzových souborů
a postup jako jediného zástupce z kraje do ústředního kola.
Mezitím se soubor také náležitě
a nutno říci, že úspěšně představil i vimperské veřejnosti. Jedna-
litní soutěžní výkon a netrpělivě
očekávali slavnostní vyhlášení
výsledků. Na bodové hodnocení
zaručující zlaté pásmo dosáhly
4 orchestry, avšak vítěz mohl
být jen jeden. Stal se jím orchestr s největším počtem obdržených bodů a tím byl Dechový
orchestr ZUŠ Vimperk. Kromě
toho získal cenu předsedy poroty za nejsympatičtější projev.
Na následném semináři poroty
s dirigenty se pak dostalo ještě
slovního ocenění dirigentu Petru Staňkovi z úst všech porotců.
Chválili jak výběr repertoáru,
tak samotné provedení, výbornou souhru, celkový zvuk a dynamické vypracování skladeb.
Zároveň vyzdvihli to, s jakým
elánem a nadšením všichni vimperští hráli.
V krátké době přivezl orchestr
dvě vítězství z celostátních soutěží a potvrdil tak, že stále patří
mezi republikovou špičku.
lo se o koncert 5. 6. v hotelu Zlatá
Hvězda a též 7. 6. v rámci festivalu Hudba nezná hranice. Ohlasy
byly velmi příznivé, nicméně nejtěžší úkol čekal na všechny členy
v pátek 13. června. Tento den se
zapsal do kroniky ZUŠ Vimperk
tučným písmem, neboť poprvé
v historii školy se nějaký jazzový
soubor představil v ústředním
kole soutěže ZUŠ v Litvínově.
Náš soubor byl ve své kategorii
nejmladší nejen svým věkovým
průměrem, ale zejména i dobou
své existence či nejmenšími zkušenostmi. Všichni členové podali svědomité výkony a za své
vystoupení si vysloužili čestné
uznání.
„Houskaři“ nasadili v ZUŠ
laťku vysoko, neboť většina ze
členů naši školu letos dokončila a od září budou jejich mladší
následovníci zkoušet navázat
na kvalitní výkony svých starších
předchůdců.
Bc. Pavel Vališ,
ředitel ZUŠ Vimperk
Nacházíte se v bezvýchodné
situaci, nevíte, jak dál?
• Rozpadl se Vám partnerský
vztah,
• ztratili jste blízkého člověka,
• ztratili jste zaměstnání, bydlení, jiné jistoty,
• dozvěděli jste se o vážném
onemocnění vlastním nebo člena rodiny,
• máte sklony k depresím,
ztratili jste smysl života,
• nezvládáte společnou komunikaci po rozvodu.
Od letošního roku Oblastní
charita nabízí novou službu krizové pomoci v rámci projektu
Nexus. Služba je poskytována
Krizové centrum Nexus
Řešíme:
• rodinné vztahy,
• partnerské vztahy,
• životní krize,
• domácí násilí,
• deprese, úzkosti,
bezplatně, zaručujeme diskrétnost a odbornou pomoc formou:
• psychologického a sociálně
právního poradenství,
• krátkodobé terapie dětí i dospělých,
• dlouhodobé terapie při těžkých traumatizacích,
• podporovaného (asistovaného) setkávání dítěte s rodičem,
• základní rodinné mediace.
Pokud řešíte nepříznivou životní situaci, neváhejte a kontaktujte nás na tel. 739 739 886 .
Bc. Romana Trojanská,
Andrea Kavanová, DiS.,
sociální pracovnice OCH
Vimperk
• vrstevnické vztahy,
• sebepoškozování,
• školní problémy,
• neprospěch dítěte,
• záškoláctví.
OBLASTNÍ CHARITA –
CENTRUM PRO RODINU 1. PATRO
Krátká 125, tel.: 739 739 886
Centrum pro rodinu s dětmi
Krátká 125, tel.: 739 739 886
AKCE PRÁZDNINY
Léto už nám klepe na dveře,
všichni se těšíme na prázdniny,
a proto jsme si na krásné slunečné dny pro všechny děti i jejich
rodiče připravili bohatý naučný
i zábavný program.
Zde nabízíme jeho přehled:
17. 7. 2014 výlet do Pravětína
přes Pravětínské údolí.
Sraz ve 12.30 hod. u Centra
pro rodinu s dětmi. Návrat cca
v 16.00 hod. tamtéž.
24. 7. 2014 výšlap na Boubín.
Sraz v 8.00 hod na vlakovém
nádraží, odjezd vlaku 8.13 hod.
Předpokládaný návrat 15.45 hod.
na vlakové nádraží.
Plné jízdné tam i zpět cca
60 Kč.
21. 8. 2014 turistický výlet –
Borová Lada – Chalupská slať.
Sraz v 7.00 hod. na autobusovém nádraží (stanoviště 5), odjezd autobusu v 7.10 hod. Předpokládaný návrat v 14.45 hod.
na autobusové nádraží. Plné
jízdné tam i zpět cca 58 Kč.
28. 8. 2014 výšlap na Mářský
vrch.
Sraz v 7.45 hod. na autobusovém nádraží, odjezd autobusu
8.00 hod. Předpokládaný návrat
13.20 hod. na autobusové nádraží.
Plné jízdné tam i zpět cca
23 Kč.
V případě jakékoli nejasnosti
týkající se tohoto programu se
nebojte zeptat na telefonním čísle 739 739 886. Všechny otázky
Vám rádi zodpovíme.
Prosíme rodiče, aby dětem
na výlet oblékli pohodlné oblečení a obuv. S sebou si děti vezmou
kartičku zdravotní pojišťovny,
telefonní čísla rodičů, svačinu
a pití, peníze na dopravu, popř.
pláštěnku. Pokud nám nebude
přát počasí, máme připraven náhradní program.
Bc. Romana Trojanská,
Andrea Kavanová, DiS.,
sociální pracovnice
OCH Vimperk
Vimperské noviny 7–8/2014 tel. 388 402 [email protected]
Město mýma očima – dříve a nyní
Vimperk. Někdy je také nazýván „městem pod Boubínem“. Co
si pod tímto názvem asi vybaví
starší generace lidí ze vzdálených
míst bývalého Československa?
Někdo snad město knihtisku,
výrobu prádla, nábytku, dekorativního skla, vimperský hokej, Setkání mládeže na Šumavě
nebo dva roky vojny v kasárnách
„U Sloupů“ či „u nádraží“ a zážitky s tím spojené. Město proslavil
i motokros ve Vimperské rokli.
Jezdili zde i mistři světa jako byli
Belgičan Robert a Rus Arbekov.
Lidé místní a z blízkého okolí
viděli ve Vimperku především
jistotu zaměstnání, možnost
bydlení, podnikové oslavy MDŽ
a jiné kulturní a společenské
akce. Méně se asi starali o historii města a okolní přírodu brali
spíš jako samozřejmost.
Já osobně, ač jsem se ve Vimperku před mnoha lety narodil,
své dětství a dospívání jsem prožil
na vesnici nedaleko Čkyně. V té
době jsem čas od času z různých
důvodů do svého rodiště také jezdil. Vzpomínám si např. na jednu
z mých prvních návštěv Vimperka. Jako malí žáci základní školy
ve Čkyni jsme se měli povinně
zúčastnit prvomájového průvodu
a následného slavnostního shromáždění na vimperském náměstí. Celý průvod jsem absolvoval,
ale po příchodu na náměstí jsem
se s několika spolužáky domluvil
a slavnostní shromáždění jsme
nepozorovaně opustili. Město
bylo liduprázdné. Všechno pro
mne bylo nové, neznámé, starobylé, rozlehlé dvory, tajemná
zákoutí a průjezdy. Začalo dobrodružné poznávání města, ale
v koutku duše byl i strach, jestli trefíme na vlakové nádraží,
abychom mohli odjet nejbližším
vlakem domů. Již jako starší jsem
rád pozoroval panorama města,
zvláště dominantu vimperského zámku z vláčku, při svých
nemnohých jízdách na Kubovu
Huť či do Lenory, kam můj otec
dojížděl za prací. Přitom mne ani
ve snu nenapadlo, že v budoucnu
budu mít to štěstí na zámku řadu
let pracovat, navíc v oboru, který
mne od dětství vždy bavil a naplňoval. Se zámkem jsem tak trochu srostl a stal se i mou srdeční
záležitostí.
Do mého rodiště jsem se natrvalo vrátil v roce 1973, již jako
ženatý, v té době ještě bezdětný.
Nastalo poznávání města i jeho
okolí, navazování sousedských
vztahů, přátelství, ať již na pracovišti, nebo v různých zájmových svazech nebo spolcích. V té
době se mi zdál život družnější
než dnes, jestli to bylo mládím
nebo něčím jiným, nevím. Lidé
se uchylovali na své chaty, na zahrádky, vyhýbali se politickému
dění, hledali zábavu a odreagování v restauracích a v různých
veselicích.
Vlastní město prošlo také
velkou proměnou. Na bytovou
výstavbu ve starém sídlišti, která
byla odvislá od existence dvojích
vimperských kasáren, později
navázala výstavba panelových
domů v ulicích K. Weise, Čelakovského a později celého panelového sídliště na „Sojčáku“.
Potřeba nových bytů souvisela
s rozvojem podniků a jejich produkce. Velmi důležitou stavební
akcí, která prospěla dopravní infrastruktuře města, byla přeložka silnice I/4 ve směru na Volary,
s estakádou nad řekou Volyňkou,
a také vybudování nové přeložky silnice směrem ke Sloupům
a dále do Zdíkova. Tím se značně
ulevilo dopravě ve městě, zvláště
nákladní. Ještě si vzpomínám, jak
před tím v zatáčce u pošty náklady s dlouhým dřívím opisovaly
fasády okolních domů. S vybudováním estakády nad řekou Volyňskou souvisela i regulace řeky
jako opatření před povodněmi.
Co se akorát nepovedlo, jsou příliš vysoké stupně (kamenné jezy),
které znemožňují jakoukoliv migraci všech tvorů žijících v řece.
Po povodni v roce 2002 a několika menších povodních v následujících letech bylo přistoupeno
k navýšení kamenné ochranné
hráze v parku, což by mělo zamezit případnému rozvodnění
Volyňky ve městě. V uvedeném
úseku řeky se vyskytuje statná,
na pohled krásná kytka – netýkavka žláznatá. Jedná se o invazní rostlinný druh, který je schopen ostatní vegetaci zcela potlačit a nekontrolovaně se může dále
šířit směrem po toku řeky. Mohlo
by se s tím něco dělat?
Z mého pracovního působení
na zámku si vybavuji zimní inverze, kdy se celé město ponořilo
do hustého smogu, který dosahoval až k zámeckým arkádám.
Na svědomí to mělo vytápění
nekvalitním hnědým uhlím jak
ve velkých tepelných zdrojích,
tak i v rodinných domcích. Jak se
zejména nám, bydlícím v kotlině
„Na Fišerce“, ulevilo po provedené plynofikaci města, není nutno zdůrazňovat. V té době byla
tato energie i cenově dostupná
a využívaná. Dnes je situace jiná,
tzv. čistá energie se stává drahou
a mnoho domácností v rodin-
ných domcích topí opět levnějšími nekvalitními palivy, možná
i různými odpady. V zimě ve večerních hodinách nelze otevřít
okno pro silný uhelný zápach.
Za mého pracovního pobytu na zámku byla Technickými
službami prováděna jeho údržba metodou, aby to moc nestálo
a bylo to vidět, po vzoru „Potěmkinovské vesnice“. Opravovala
se jen viditelná místa a zbytek
chátral vesele dál. Potěmkinovskou vesnici najdeme ve městě
i dnes, kdy se na některých objektech opraví jen průčelí, někde
jenom přízemí domu, obvykle
kde je umístěn nějaký obchod
nebo provozovna. Proč se dívat
nahoru? Hlavu raději nezvedejte!
Zcela zásadní proměnu zaznamenalo město po „revoluci“
v důsledku restrukturalizace
průmyslu téměř ve všech výrobních oblastech s dopadem
na obyvatelstvo a veškerý život
ve městě. Postupně byla uzavírána a likvidována řada podniků,
nemocnice, lidé přišli o práci.
Některé nové pracovní příležitosti sice vznikly v nově vybudovaných nebo rekonstruovaných
provozech, ale přesto je to stále
slabá náplast na stávající nezaměstnanost a na sociální nejistoty. Ve městě vzniklo několik
supermarketů, restaurace a hospody rostly jako houby po dešti,
ale bude ve Vimperku dostatečná
kupní síla ve vztahu k vzrůstající
nezaměstnanosti a stárnutí populace? Stávající bytový fond se
nerozšiřuje, s výjimkou výstavby rodinných domů, neboť to
není zřejmě potřeba. S tím souvisí i stabilizace mladých rodin
ve městě. S úbytkem mladých
lidí ve městě souvisí i zrušení
lesnické školy, hovoří se i o zrušení Střední ekonomické školy.
Jsou opodstatněné demografické
obavy, aby se Vimperk nestal jen
městem seniorů, etnických menšin a bezdomovců.
V posledních letech prošlo celé
město velkou proměnou ve vztahu k ochraně životního prostředí,
ať se jedná o centrální vytápění,
čistění vod, kompostárnu, sběrný dvůr, třídírnu odpadu, údržbu
zeleně. Byl rekonstruován viadukt u vlakového nádraží s nově
vybudovaným podchodem pro
pěší, takže nadměrné náklady nemusí toto místo složitě objíždět.
Jako občan rodného města
mám radost, že se dbá na dodržování tradic a kulturních hodnot
města, např. v r. 1979 – oslava pětistého výročí povýšení Vimperka na město, oslavy výročí Zlaté
stezky, v r. 2013 – oslavy 750 let
od založení města a další. Líbí se
mi obnovované trhy ve městě,
ukázky starých řemesel, oslavy
Vánoc a zejména novoroční ohňostroj na zámku a jeho noční
celoroční osvětlení. Rád se zaposlouchám do krásných tónů
nového zvonu. Škoda, že nevyšel
záměr Správy NP a CHKO Šumava na zámku zřídit Evropské
ekologické vzdělávací a environmentální centrum. Tomuto záměru předcházela celá řada provedených průzkumů (historický,
archeologický, dendrologický),
které nám ukázaly zcela nový
pohled na historii zámku i města. Škoda, ještě jednou škoda. Zámek mohl být opraven a vznikly
by i nové pracovní příležitosti
související s provozem centra.
Doufám, že se najde jiné využití zámku, podstatné je, aby dále
nechátral.
Dobrým příkladem, jak napomoci potřebám města a jeho
okolí, je rozvoj Střední odborné
školy Nerudovka. Dobří řemeslnící jsou a budou stále potřeba.
Naše město i na mezinárodním
poli skvěle reprezentují sportovci, mažoretky a dechový soubor
při ZUŠ Vimperk. Město pořádá
pro obyvatele celou řadu kvalitních kulturních, společenských
a vzdělávacích akcí, Akademii
seniorů nevyjímaje, patří mu
za to dík. Na některých akcích,
i když jsou řádně propagovány,
bývá nezvykle malá účast. Je to
škoda obyvatel samotných.
Ne nadarmo se Vimperku říká
město pod Boubínem, jak jsem
napsal již v úvodu. O silvestrovský výstup na Boubín se snaží rok
od roku stále větší davy lidí. Již
tradičně jedou zvláštním vlakem
z Vimperka na Kubovu Huť a následně pokoří vrchol i rozhlednu.
V tento den již dlouhou řadu let
na vrchol Boubína nechodím.
Tato bájná hora nám může poskytnout i jiné zážitky a poučení,
a to v jakoukoliv jinou dobu než
jen o Silvestru.
Vimperk je jednou z bran naší
překrásné Šumavy. Proč nevyužít
tento potenciál i trochu více pro
rozvoj města, zvýšení zaměstnanosti a ke spokojenosti jeho
obyvatel.
Případný čtenáři, ber tuto slohovou práci jako můj nezaujatý
pohled na život v mém rodném
městě. Velice by mne však potěšilo, kdyby se v ní našel i nějaký
námět pro zlepšení našeho společného bytí ve Vimperku.
Autor jedné ze dvou vítězných
prací 5. ročníku Vimperské akademie seniorů
Ing. Milan Skolek
Vimperské noviny 7–8/2014
[email protected] 388 402 264
Klub seniorů
Májová veselice 2014
Jinak – SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE SENIORŮ je již minulostí. Akce se konala sedmým
rokem v KD CIHELNA. Jsme
přesvědčeni, že i tentokrát se
nám podařilo zvládnout její přípravu a též samotné uspořádání.
O kladném hodnocení svědčí vyjádření hned řady našich občanů
i hostů.
DĚKUJEME:
Všem sponzorům /podnikatelům, firmám, obchodům/
i jednotlivcům, kteří se svým
darem podíleli na uspořádání
KLUB SENIORŮ sděluje:
• TÁBORÁK s opékáním vuřtů se koná jako v minulosti za obvyklých podmínek společně se
členy ZO STP Vimperk. Termín
bude následně zveřejněn, sledujte
naši nástěnku.
• Zájezd na otáčivé hlediště
do Týnu nad Vltavou pořádáme
ve středu 1. srpna 2014 pro omezený počet osob. Odjezd je z nádraží ČSAD v 19 hodin, začátek
představení Kráska a zvíře (v podání DS Vltavan) je stanoven,
na 21. hodinu. Jednotlivé vstupné
150 Kč a jízdné představuje celkem 250 Kč za osobu. Hlaste se
paní Pomezné (tel. 605 116 050)
veselice. Vedení našeho MĚSTA
za pochopení a nezanedbatelnou
pomoc.
Hudební skupině MRAMOR,
řízené p. Medkem.
Souboru MATEŘSKÉ ŠKOLY
1. máje, vedené paní učitelkou
Jarmilou Kůsovou.
Firmě Coating CZ, s r. o.,
z Prahy, manželům Vítovcovým
a obsluhujícímu personálu.
Rovněž děkujeme VŠEM VÁM
NEJMENOVANÝM za přípravu,
podporu a i účast.
Věřte, že nám velmi záleží
i na účasti místních seniorů a seniorů z nejbližšího okolí.
Blahopřejeme
Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea
v červnu:
Marie Novotná,
Květuše Probstová,
Marie Pokorná,
Marie Rynešová,
Jana Blaschková,
Marta Němcová,
Anna Kolářová,
Drahomíra Veselá,
Charlota Pahorecká,
Zdeňka Jandová,
Judita Slavíčková,
Petr Doktor.
Výbor Senior klubu
a uhraďte požadovanou částku.
• Prázdninový výlet do okolí našeho města uskutečníme
ve středu 20. srpna 2014 do Borových Lad. Odjezd linkovým
autobusem z nádraží v 11.45 hodin. Společně navštívíme SOVÍ
VOLIERY. V Borových Ladách
jsme již v minulosti byli, a tak
nyní bude záležet na každém, co
dál chce vidět nebo po prohlídce
přejít pěšky do Nových Hutí. Odjezd autobusem zpět z Borových
Lad je v 15.55 hod. a v 16.04 hod.
z N. Hutí – polesí. Obě místa
poskytují i možnost občerstvení.
Výbor Senior klubu
Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.
Helena Váchová, matrikářka
Akce
MO STP VIMPERK
S respektováním dopravních předpisů si někteří řidiči moc starosti nedělají.
Foto: KopkÁně
12. 8. 2014 DIVADLO – Týn
nad Vltavou, Kráska a zvíře cena
Kč 250 a 270. Přihlásit a zaplatit
můžete v MěKS 2. 7. od 9–12
h. Dále se bude vybírat záloha
na Maďarsko – 2 000 Kč. Je třeba doplatit také Chorvatsko, kdo
dosud nemá zaplaceno. Ještě jsou
místa na Křemžský veletrh 18. 7.,
cena 160 a 180 Kč.
Táborák v červenci na hřišti
se uskuteční podle počasí. Včas
dáme vědět ve skříňce u knihovny.
Výbor MO STP VIMPERK by
chtěl touto cestou poděkovat vedení města za peněžní příspěvek
naší organizaci.
Za výbor
V. Zwettlerová
Vimperské noviny 7–8/2014 tel. 388 402 [email protected]
LÉTO
pod Boubínem 2014
VIMPERSKÝ KAŠPÁREK
Neděle
29. 6. 15.30
Arkády
Mimotaurus: Zajíček a velká mrkvová záhada
Neděle
6. 7. 15.30
Arkády
Elf: Jezinky aneb Smolíček 3x jinak
Neděle
13. 7. 15.30
Arkády
Koňmo: Vodnická pohádka
Neděle
20. 7. 15.30
Arkády
Pnutí: Může za to čert
Neděle
27. 7. 15.30
Arkády
Šus: Barbucha
Neděle
10. 8. 15.30
Arkády
Teatr Víťi Marčíka: Zlatovláska
Neděle
17. 8. 15.30
Arkády
Pruhované panenky: O červené karkulce
Neděle
24. 8. 15.30
Arkády
Divadýlko Mrak: Trojlístek pohádek
SLAVNOSTI, FESTIVALY, DIVADLA, SPOLEČENSKÉ AKCE
Sobota
28. 6. 15.00
Náměstí
Sejdeme se na rynku
Sobota
2. 8. 14.30
Arkády
Bitva na Winterbergu IV.
Sobota
16. 8. 20.00
Arkády
Neil Labute: Tlustý prase, divadelní představení
Pátek,
Sobota
29. 8.
10.00
30. 8.
Zámek
Vimperská zámecká slavnost
Neděle
31. 8.
Arkády
Vimperský frňák
Sobota
13. 9. 11.00
Vodník
20 let Městských lesů
Úterý
Pátek
23. 9.
26. 9.
MěKS
Naturvision
HUDEBNÍ LÉTO
Pátek
27. 6. 21.00
Neděle
Neděle
29. 6.
6. 7.
Zámek
Noční koncert na zámku
XXI. Letní kurzy žesťů
Úterý
1. 7. 20.00
MěKS
Michael Cody
Pátek
4. 7. 19.30
Arkády
Iva Bittová, Vladimír Václavek
& Čikori
Pátek
18. 7. 20.00
Zámek
Wabi Daněk
Středa
23. 7. 19.30
Arkády
Deliou
Sobota
26. 7. 19.30
Arkády
Johavova kalhota
Čtvrtek
31. 7. 20.00
Kostel Sv. Bartoloměje
Michal Turek
Neděle
3. 8. 15.00
Zámecká kaple
Canari
Pátek
8. 8. 19.30
Arkády
Please the trees
Pátek
15. 8. 19.30
Arkády
Pátek
22. 8. 19.30
Arkády
LETNÍ KINO VODNÍK
ZAČÁTEK VŽDY VE 21.30 HODIN
Venkovský učitel
Sobota
28. 6.
Sobota
5. 7.
Skřítek
Sobota
12. 7.
Bathory
Sobota
19. 7.
Máj
Sobota
26. 7.
Odcházení
Mydy rabycad
Sobota
2. 8.
Rozpuštěný a vypuštěný
Čankišou
Sobota
9. 8.
Líbáš jako bůh
Sobota
16. 8.
Hořící keř
Sobota
23. 8.
Babovřesky
Sobota
30. 8.
Pan Vok odchází
www.letopodboubinem.cz
Vimperské noviny 7–8/2014
[email protected] 388 402 264
Léto pod Boubínem
VIMPERSKÝ KAŠPÁREK 2014
Neděle 29. 6. 2014, 15.30 hodin
MIMOTAURUS:
ZAJÍČEK A VELKÁ MRKVOVÁ ZÁHADA
Papáš větvičky? Ne? A může ti to někdo dosvědčit?
Zajíček Kuliferda pěstuje mrkev. Věřte, že se na záhonku dost
nadře, ale dělá to rád. Jenomže jednoho dne se mrkev ztratí.
Někdo ukradl zajíčkovi papání. A to se nedělá! Avšak zloděj se
přepočítal. Protože Kuliferda je také velký detektiv. A kupodivu
– začne to pouhou mrkví a skončí záchranou celého království.
Hudební a interaktivní pohádka i pro nejmenší děti.
Neděle 6. 7. 2014, 15.30 hodin
ELF:
JEZINKY BEZINKY ANEB SMOLÍČEK 3X JINAK
Na motivy Karla Jaromíra Erbena, Aloise Mikulky a Františka
Hrubína napsal a zrežíroval Jan Prokeš. Hudbu složil Václav
Zeman. Loutky, scénu a kostýmy spáchala Waldtraut Ritterová.
Hrají Michal Hnátek a Josef Horák.
Neděle 13. 7. 2014, 15.30 hodin
KOŇMO:
VODNICKÁ POHÁDKA
Klapy klap, klape mlýn..., že kdo jinému jámu kopá, sám do ní
padá neboli kdo chce kam, pomozme mu tam! Takřka klasická
česká pohádka s lakotnou mlynářkou, přitroublým mlynářem,
hodnou Bětuškou, mazaným vodníkem a opravdovým čertem,
ve které se mlýnské kolo možná zatočí a dá-li Bůh, dobro nad
zlem opět nečekaně zvítězí. Rozverné představení pro malé
i velké, ve kterém maňásci ožívají a opět dřevění, čert čaruje,
vodník miluje, mlynářka hudruje, voda stříká a dva se při tom
můžou strhnout!
Neděle 20. 7. 2014, 15.30 hodin
PNUTÍ:
MŮŽE ZA TO ČERT
Hrají loutky plošné, dívky sošné, zní blekotání čertovské i zpěvy
andělské, jde se cestou dobrodružnou k cíli jak jinak než
šťastnému, neboť diváci notně pomáhají – velký podíl na hře
mají. Humorná pohádka se zpěvy i tanci. Za použití plošných
loutek i herecké akce provází diváka příběhem Janíčka na jeho
dobrodružné cestě, kde se setkává s čerty, krásnou princeznou
a pokušením.
2014
Neděle 17. 8. 2014, 15.30 hodin
PRUHOVANÉ PANENKY:
O ČERVENÉ KARKULCE
Klasická pohádka zpracovaná netradičním způsobem. Jde
o jakýsi příběh v příběhu. Malý chlapec Vítek vypráví dětem
o své babičce, o její zahrádce, zvířátkách a také o staré
půdě, kde je velký proutěný koš plný polštářů, které vyprávějí
pohádky. Vítek usíná, polštáře ožívají a sehrávají pohádku
O Červené Karkulce. Pohádka pomáhá dětem, aby se před
spaním dobře naladily a neměly problémy s usínáním. V dílně
děti pěchují punčochy dutým vláknem a vytvářejí si své vlastní
polštářky (voňavé Karkulky nebo vlky).
Neděle 24. 8. 2014, 15.30 hodin
DIVADÝLKO MRAK:
TROJLÍSTEK POHÁDEK
Veselá pohádka, plná nečekaných i očekávaných zvratů,
dramatické situace, zjemněné notnou dávkou humoru,
to celé spleteno známými písničkami od táboráků a vše
propleteno psanými i nepsanými zákony chování lidí v přírodě
a k přírodě. Propojení činohry, využití polomasek a použití
18 loutek nejrůznějších druhů, špetka strachu a legrace, to
vše ve stylu country – neobvyklé spojení, které nic neubírá
na poetice české pohádkové klasiky ani stylu hry Divadýlka
Mrak.
HUDEBNÍ LÉTO
27. 6. 2014, 21.00 hodin, ARKÁDY
NOČNÍ KONCERT NA ZÁMKU
Dechový orchestr ZUŠ Vimperk, mažoretky a malé noční
překvapení navrch. Tak každoročně končí školní rok
ve Vimperku.
29. 6.–6. 7. 2014
XXI. LETNÍ KURZY ŽESŤŮ
Již řadu let se do Vimperka sjíždějí milovníci hudby různého
věku a dovedností, aby se zde zdokonalili pod vedením
zkušených pedagogů a vynikajících mistrů svého nástroje.
1. 7. 2014, 20.00 hodin, MěKS
MICHAEL CODY
Kytara, foukací harmonika a host z Tennessee.
Neděle 27. 7. 2014, 15.30 hodin
4. 7. 2014, 19.30 hodin, ARKÁDY
ŠUS:
BARBUCHA
IVA BITTOVÁ, VLADIMÍR VÁCLAVEK & ČIKORI
Neděle 10. 8. 2014, 15.30 hodin
18. 7. 2014, 20.00 hodin, ZÁMEK
Pohádka o medvědáři jménem Kuba Kubikula, kterého
doprovází medvídek Kubula, velký neposeda a mlsoun. Kuba si
s ním už neví rady, a tak na jeho nezbednosti vymyslí medvědí
strašidlo Barbuchu. A jak to všechno dopadne? Z medvídka
a strašidla se nakonec stanou nejlepší kamarádi, kteří společně
zažijí plno dobrodružství.
TEATR VÍTI MARČÍKA:
ZLATOVLÁSKA
„Víťa Marčík se nikterak nestylizuje, ba ani nehraje, jednoduše
na scéně je. Předvádí typicky epické divadlo, které nic
nepředstírá a vlastně vzniká před zraky diváků právě tady
a teď.
Vynikající houslistku, zpěvačku a skladatelku Ivu Bittovou
není třeba dlouze představovat. Ve Vimperku vystoupí se svým
dlouholetým kolegou Vladimírem Václavkem a legendárním
projektem Čikori, ve kterém účinkuje například vynikající
bubeník a multiistrumentalista Miloš Dvořáček a další
brilantní muzikanti. www.bittova.com
WABI DANĚK
Stanislav Wabi Daněk je pojem, který jistě něco řekne i člověku,
který není zrovna obdivovatelem folk & tramp & country.
23. 7. 2014, 19.30 hodin, ARKÁDY
DELIOU
Houslistka Jitka Malczyk a harfenistka Celestine Doedens
svůj nástroj vystudovaly a interpretační zkušenosti nabraly
Vimperské noviny 7–8/2014 tel. 388 402 [email protected]
po celém světě. V autorských skladbách čerpají ze svých cest
a vlastních hudebních kořenů (Bretaň, Čechy, Maďarsko).
V improvizacích vycházejí z folkloru Čech, Moravy, Bretaně,
Balkánu a Skandinávie. Hudba Deliou je emotivní, plná
dynamiky i hraní s tichem, něžná i lidově syrová.
www.deliou.cz
26. 7. 2014, 19.30 hodin, ARKÁDY
JOHAVOVA KALHOTA
Pozoruhodný hudební počin z šumavských luhů a hájů.
Vimperská crew Johavova kalhota má sklon k opulentním
elektronickým eposům. Při jejich vyprávění využívá Johavova
kalhota širokou škálu zvuků a hluků, jež jsou vzdouvány
pulzující energií tryskající z niter samotného Johavy.
kalhota.cz
31. 7. 2014, 20.00 hodin, KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE
MICHAL TUREK
Violoncellista, zpěvák a multiinstrumentalista, který rád
improvizuje a tvoří napříč žánry od klasické hudby po jazz či
blues.
3. 8. 2014, 15.00 hodin, ZÁMECKÁ KAPLE
CANARI: BAROKNÍ ZASTAVENÍ
Členové studentského souboru „CANARI“ jsou milovníci hry
na zobcové flétny a jiné dechové nástroje, na nástroje smyčcové,
na klavír a cembalo. Soubor je převážně zaměřen na hudbu
doby renesance a baroka. Interpretaci modernější hudby se ale
též nebrání.
Průvodní slovo: doc.PhDr. Dana Picková, CSc.
8. 8. 2014, 19.30 hodin, ARKÁDY
SLAVNOSTI, FESTIVALY, DIVADLA,
SPOLEČENSKÉ AKCE
Sobota 28. 6. 2014, 15.00 hodin, náměstí
SEJDEME SE NA RYNKU
Přijďte společně s námi posedět se sousedy a přáteli.
O doprovodný program se postarají Staročeští heligonkáři,
mažoretky Klapeto, Jakub Komrska, skupina Pohoda, divadlo
Koráb a chybět samozřejmě nebude Bouček, Artego, Berit
a Damián.
Sobota 2. 8. 2014, 14.30 hodin
BITVA NA WINTERBERGU IV.
I v letošním roce chystá skupina historického šermu Artego
BITVU NA WINTERBERGU. Jedná se již o čtvrtý ročník,
na kterém nebudou chybět šermířská vystoupení, bitva
s příběhem a z minulého ročníku, šermíři oblíbené turnajové
hrátky. Vše večer zakončíme naší ohňovou show! K tanci
i poslechu zahraje kapela Subulcus.
Vstupné – 50 Kč, děti do výšky 125 cm a kostýmovaní zdarma.
16. 8. 2014, 20.00 hodin, ARKÁDY
NEIL LaBUTE: TLUSTÝ PRASE
Úspěšný a atraktivní Tom začne chodit s knihovnicí Helenou.
Možná, že je milá, chytrá a zábavná, ale je příšerně, ohavně
tlustá. Což by asi tak nevadilo, kdyby všichni kolem nebyli
úplně perfektní. Je možné ten vztah udržet? Jak dlouho
bude narážet na odpor okolí? A co je vlastně komu do toho?
KDramaturgie: Petr Smyczek, režie: Ondřej Stluka.
Divadelní představení, soubor Nepřijatelní, vstupné 50 Kč.
PLEASE THE TREES
Svébytná alternative-indie
rocková formace patřící
bezpochyby k nejoriginálnějším
jevům tuzemské hudební scény.
Zvonivě vzdušné kytary
přemosťují vášeň pro ležérní
alternativní rock mající
kořeny na divokém západě
a pro melancholické folkové
písničkářství. K dnešku
už Please The Trees mají na kontě úspěšná vystoupení
na festivalech Eurosonic, Colours of Ostrava či Music In
The Park a desítkách dalších, v roce 2013 získali cenu Anděl
v kategorii alternativní hudba.
www.pleasethetrees.com
15. 8. 2014, 19.30 hodin, ARKÁDY
MYDY RABYCAD – ZÁMEK
Průkopníci české electroswingové scény.
Mladá entusiasmem překypující kapela, která snese přirovnání
k velikánům electroswingové scény jako jsou Parov Stelar nebo
Caravan Palace.
www.mydyrabycad.cz
22. 8. 2014, 19.30 hodin, ARKÁDY
ČANKIŠOU – ZÁMEK
Brněnská skupina hrající fúzi bigbeatu a world music. Její
eklektický styl v sobě mísí vlivy několika etnik a rockové základy
jednotlivých muzikantů. Tvorba kapely se opírá o fiktivní
legendu o jednonohém lidu Čanki, jehož jazykem jsou skladby
skupiny zpívány, na koncertech přímo srší energií, která strhává
k tanci posluchače bez rozdílu věku.
7. 9. 2014, 15.00 hodin, MěKS
ŠUMAVSKÝ KORBEL
Tradiční setkání harmonikářů z blízka i daleka.
29.–30. 8. 2014, 10.00 hodin, ZÁMEK
VIMPERSKÁ ZÁMECKÁ SLAVNOST
Vimperk si letos připomíná 530 let, které uplynuly od vydání
prvního českého kalendáře ve Vimperku. A oslava to bude
opravdu velkolepá.
31. 8. 2014, 15.00 hodin, Arkády
VIMPERSKÝ FRŇÁK
Divadelní přehlídka pro malé i velké.
Vstupné dobrovolné.
13. 9. 2014, 11.00 hodin, VODNÍK
20 LET MĚSTSKÝCH LESŮ
Narozeninová párty pro děti i dospělé.
23.–26. 9. 2014, MěKS
NATURVISION
Již 13. ročník filmového festivalu o zvířatech a přírodě
NaturVision. Součástí bude nejen filmová přehlídka
nejúspěšnějších filmů (vybraných v rámci německé části
festivalu), ale i doprovodné akce, jako studentský fotografický
workshop, dětská výtvarná soutěž nebo různé výstavy.
Vimperské noviny 7–8/2014
[email protected] 388 402 264
i
Turistické
INFORMAČNÍ
STŘEDISKo
vimperk
Nám. Svobody 42
385 01 Vimperk
Otevírací doba :
Po– čt: 8.00 – 17.00,
pá 8.00 – 15.00,
so 9.00 – 12.00,
12.30 – 15.00,
ne 9.00 – 12.00,
12.30 – 14.00.
Služby:
• prodej map, pohlednic, brožur,
suvenýrů,
• internet pro veřejnost – v provozní době TIS,
• kopírování, skenování, kroužková vazba, laminování,
• informace o historických
a kulturních památkách Vimperska a Šumavy,
• informace o přírodních a technických památkách Vimperska
a Šumavy,
• kontakty na ubytování a stravování,
• zajišťování provozu Minimuzea Zlaté stezky – otevírací
doba v provozní době TIS
po dohodě s referentkou TIS,
• Městská zvonice (z bezpečnostních důvodů uzavřena).
Kontakt:
tel.: 388 402 230,
fax: 388 414 822,
[email protected],
www.info.vimperk.cz.
Služby
ve Vimperku
Městská knihovna
1. máje 194,
tel.: 388 411 457; 380 070 060.
Výpůjční doba pro dospělé:
Po, čt 10.00 – 11.30 hod.,
12.30 – 18.00 hod.
St 12.30 – 16.00 hod.
Výpůjční doba pro děti:
Po, st 12.30 – 16.00 hod.
Út
12.30 – 17.00 hod.
Muzeum Vimperk
Úterý až neděle, od 9.00 do 18.00
hodin, poslední prohlídka v 17.00
hodin.V pondělí zavřeno.
Stálé expozice muzea: sklářství,
knihtisk, příroda.
Výstavy: Jaroslav Šafr – Sochy.
Václav Mandelík – Náhodou…
Zámek Vimperk
Úterý až neděle od 9.00 do 18.00
hodin, poslední prohlídka v 17.00
hodin. V pondělí zavřeno.
Bohoslužby
Kostel Navštívení Panny Marie:
Út–18.00 hod., fara,
st–18.00 hod., fara – tichá
adorace,
pá–18.00 hod., kostel,
ne–8.30 hod., kostel.
Bohoslužby
Evangelická církev metodistická,
misijní sbor Vimperk:
Každá neděle, kromě 1. neděle
v měsíci, budova Městské knihovny (bývalá „Lesnická škola“) 2. patro, 10.00 hod.
Sběrný dvůr
Sklářská ulice, tel.: 388 402 252
Pondělí: 8.00–12.00 hod.,
14.00–18.00 hod.
Úterý: 14.00–18.00 hod.
Středa: 8.00–12.00 hod.,
14.00–18.00 hod.
Čtvrtek: Zavřeno.
Pátek: 14.00–18.00 hod.
Sobota: 8.00–12.00 hod.
Psí útulek ve Vimperku
Tel.. 388 402 229, e-mail: marie.
[email protected]
Úspěšné složení maturitní zkoušky a slavnostní předávání
maturitních vysvědčení je velkým dnem nejen pro studenty, ale
i jejich nejbližší okolí. Gratulujeme všem úspěšným maturantům.
Foto: R. Hajník
Výstava v TIS
V Turistickém informačním
středisku je ke zhlédnutí výstava
k výročí 65 let muzea ve Vimperku.
V srpnu 1949 byla ve Vimperku vydána výzva pro občany a instituce, aby svými dary přispěli
k založení muzea.
Sbírka skla patří mezi největší v Česku. Tvoří ji kolem 5 000
položek a zahrnuje exponáty
od středověku do současnosti.
K dalším významným muzejním
sbírkám patří knihtisk, řemesla,
plakáty, ikonografie, pohlednice
a jiné.
Výstava je zpestřena obrázky
Vimperka od dětí z místních škol.
Můžete ji navštívit od 13. června.
Všechny srdečně zveme.
Kolektiv TIS
bikový
ák není jen
MTB Šumav
ě
av
m
na Šu
to je víkend
závod,
Šumavský MTB maraton
České spořitelny
Sobota 2. srpna 2014
ZADOV, Šumava, CZE
9:20 starty dětských závodů
11:30 start na 54 km
12:30 start fitnesky 12 km
a závodu na 29 km
šené trasy
ásné vylep
a
Užijte si kr emí CHKO Šumav
úz
závodu na
12
tras km
ch
ný
ve
ra
Z přip
54km B
29km C a
FITNESS,
s
každý z Vá
si vybere
féru závodu
os
m
vělou at
ého
Zažijte sk
dí lyžařsk
tře
os
pr
m
v příjemné
v
do
Za
areálu
pacity,
ytovací ka
Široké ub
m a skvělé
ný progra
Ž
doprovod
rvisem KP
se
jištěné
,
zázemí za
3. 8. 2014
rie Zadov
é
Enduro Se
er
kt
šky,
ou
zk
ní
st
rychlo
ši rychlost
prověří va
st
a šikovno
í trasy
Atraktivn
Bezvadný
ost
la
ody a ško
Dětské záv
Farmářský trh ve Vimperku
trati i v cíli
PARTNEŘI ŠUMAVSKÉHO MTB MARATONU ČESKÉ SPOŘITELNY
VIMPERK
GENERÁLNÍ PARTNER
servis na
ou veřejn
pro širok
HLAVNÍ PARTNEØI
STACHY
PARTNEØI
HLAVNÍ
MEDIÁLNÍ PARTNER
OFICIÁLNÍ
DODAVATELÉ CEN
OFICIÁLNÍ DODAVATELÉ
MEDIÁLNÍ PARTNEØI
Přihlášky a další informace k závodu na www.kolopro.cz
Vimperské noviny 7–8/2014 tel. 388 402 [email protected]
Zprávy z gymnastiky
Vyvrcholením jarní sezóny
ve sportovní gymnastice byl krajský přebor žen, který uspořádal
oddíl SG TJ Merkur Č. Budějovice ve spolupráci s oddílem SG TJ
Slovan J. Hradec z pověření ČGF
– KSK Jihočeského kraje a kraje
Vysočina v jindřichohradecké
sportovní hale 24. 5. 2014. Děvčata bojovala nejen o tituly „přeborník kraje“, ale také o postup
na mistrovství republiky.
Z Vimperka se místo cca 10
dívek zúčastnily jen tři. Důvod
je pořád tentýž. Přednost má
účast na mistrovských soutěžích
mažoretek a stejně důležitých
soutěžích dechového souboru.
Termíny jsou bohužel dost často
stejné.
V základním stupni soutěžila
Adélka Kašparová, která předvedla jeden z nejlepších přeskoků, ale na ostatních nářadích
má ještě velké rezervy. Skončila
opět vzadu – na 33. místě. Pavla
Vozobulová věnovala přípravě
na přebory hodně úsilí a byl reálný předpoklad umístění v první desítce. Snažila se ze všech
sil, vylepšila bradla, akrobacii
i skoky na kladině. Z radosti, že
předvedla obtížné pasáže na kladině, se dostatečně nesoustředila
na závěrečný kotoul, byly z toho
hned dva pády a posun až na 25
příčku. Gymnastika je náročný sport po fyzické i psychické stránce a podobné nezdary
k němu patří.
Jediná zástupkyně Vimperka v kategorii juniorky B Jana
Krtoušová zacvičila tradičně
velice dobře a vybojovala si sice
nepopulární, ale přesto krásné
4. místo.
Všem děvčatům patří poděkování za dobrou reprezentaci
vimperské gymnastiky.
Marie Kotlíková,
předsedkyně oddílu SG
TJ Šumavan Vimperk
Veselý gymnastický
víceboj – 29. 5. 2014
Pomalu se blíží konec školního
roku a s tím i ukončení činnosti
kroužků DDM Vimperk. Vyvrcholením celoroční práce kroužku sportovní gymnastiky Marie
Kotlíkové a Heleny Roblové je již
tradičně soutěž nazvaná „Veselý
gymnastický víceboj“.
Cílem celého závodu není zjistit, kdo je nejlepším gymnastou
nebo gymnastkou na světě, ale
dát možnost a příležitost v klidu
a pohodě zacvičit si všem, které
cvičení baví, sobě i druhým pro
radost. Podle úsměvů dětí i fantastického publika, které bouřlivě
reagovalo na každý předvedený
výkon, se záměr podařil.
Soutěžilo se ve dvou základních kategoriích. Zvlášť byl vypsán dvojboj (přeskok, akrobacie)
pro základní výkonnostní stupeň
a zvlášť čtyřboj (přeskok, akrobacie, bradla, kladina) pro děvčata
s vyšší výkonností. Doplňkovou
disciplínou byl přeskok švihadla
za 15 sekund: Několik děvčat
zvládlo v daném časovém limitu
40–50 skoků, což je úctyhodný
výkon.
Závodu se zúčastnilo 62 dětí
z Vimperka (V) a Zdíkova (Z),
a to od předškoláků až po děvčata z devátých tříd. Všichni závodníci se snažili podat co nejlepší
výkony. Zaslouženě pak na stupních vítězů přebírali z rukou Jiřího Kotlíka a Pavly Vozobulové,
zástupců oddílu SG TJ Šumavan
Vimperk, diplomy a krásné plaketky. Nechyběly ani věcné ceny
pro všechny, za které patří poděkování firmám Aptar Čkyně,
s. r. o., Kainc Jaromír – Jarokai,
Čkyně, v. d. MIVA Vacov a firmě
KOH-I-NOOR Vimperk.
Velký dík patří všem maminkám, které zajistily bohaté
občerstvení a tím přispěly k pohodové atmosféře celého závodu, technické četě (Václav Robl,
Václav Polata), Mgr. Ivě Doubko-
vé a Mgr. Martině Vondráčkové
za pomoc při organizaci.
Součástí závěrečného ceremoniálu bylo i slavnostní rozloučení
se s nejstaršími děvčaty. Obě trenérky jim poděkovaly za dlouholetou práci v kroužku SG, za to, že
byly dobrým příkladem a vzorem
začínajícím gymnastkám.
Kateřino Vrábelová, Moniko
Rejšková, Pavlíno Bláhová, Anno
Rejšková, Dominiko Němcová,
děkujeme a přejeme hodně štěstí
a úspěchů ve Vaší další činnosti.
Všem členům kroužku SG přejeme pěkné prázdniny a těšíme
se na setkání v tělocvičně zase
v příštím školním roce.
Výsledky:
Kateg. vyšší výkon. stupeň:
Ml. žákyně – l. P. Vozobulová,
2. D. Vašicová, 3. A. Kašparová (všechny V). Juniorky B –
1. K. Vrábelová, 2. J. Krtoušová,
3. A. Chodorová (všechny V).
Kateg. zákl. výkon. stupeň:
MŠ A – 1. A. Rathousová (Z),
2. E. Předotová (Z), 3. K. Prokopová (V). MŠ B – 1. E. Wolfová
(V), 2. N. Šetková (Z), 3. A. Jůzková (Z). MŠ C – 1. A. Fleischmannová (Z), 2. N. Kačerová (Z),
3. V. Čapková (V). MŠ D – 1. A.
Kotrlíková (V), 2. A. Čapková (V).
MŠ chl. – 1. J. Karvan (V). l. tř.
A – 1. T. Šlejsová , 2. B. Pečená,
3. K. Kamalošová (všechny Z).
l. tř. B – 1. B. Zdeňková, 2. K. Blahoutová, 3. G. Preslová (všechny
V). 1. tř. chl. – 1. T. Vašica (V).
2. tř.A – 1. B. Lazinová, 2. A.
Tušlová, 3. N. Váhalová (všechny
Z). 2 tř.B – 1. B. Kolafová, 2. A.
Vacíková, 3. N. Kačerová (všechny Z). 2. tř.C – 1. J. Karvanová,
2. N. Kramlová (všechny Z). 2. tř.
chl. – 1. J. Horejš (V). 3. tř.A –
1. T. Drabešová (Z), 2. A. Blahoutová (K), 3. N. Obrancová (Z).
3. tř. B – 1. A. Švarcová, 2. I. Kaiferová, 3. K. Bartůšková (všechny
Z). 3. tř. C – 1. L. Pištěková, 2.
A. Pištěková (všechny V). 3. tř.
chl. – 1. K. Kurej, 2. P. Horna
(obá Z). 4. tř. – 1. K. Bartůšková
(Z). 5. tř. A – 1. A. Kubišová (V),
2. B. Picková (Z), 3. J. Kaňková
(V). 5. tř. B – 1. T. Wolfová (V),
2. A. Kaňková (V), 3. M. Vašíčková (Z). 6. tř. A – 1. A. Hojdekrová
(V), 2. T. Vacíková (Z), 3. L. Pečená (Z). 6. tř. B – 1. V. Fleischmannová, 2. H. Samcová, 3. J. Kolafová (všechny Z). 7. tř. – 1. A.
Hornová, 2. T. Forstová (obě Z).
9. tř. – 1. A. Rejšková, 2. M. Rejšková, 3. P. Bláhová (všechny V).
Kotlíková Marie,
Roblová Helena
trenérky kroužků SG DDM
Vimperk
Řádková inzerce
• Peníze ihned! Koupíme starý nábytek, obrazy, sklo, bankovky, mince, knihy, sochy, hodiny,
hodinky, šavle, uniformy, knihy,
pohledy, myslivecké, vojenské,
hasičské předměty, staré hračky a jiné. Nabídněte jednotlivě,
sbírky nebo pozůstalosti. Tel:
722 777 672.
Vimperské noviny 7–8/2014
[email protected] 388 402 264
Přenosná lahev
Integra®
Inovace pro mobilitu
a bezpečnější svařování
Přenosná, lehčí, snadnější použití, bezpečnější
Bezpečnější na pracovišti
• Kompaktní a lehká, můžete jednoduše přenášet na Vašem pracovišti.
Je v souladu se směrnicemi EU.*
• Obsluha nepřichází do styku s vysokým plnícím tlakem
• Ochranný kryt s madlem neustále chrání zabudovaný regulátor a ventil
Snazší aplikace
• Snadné připojení rychlospojkou (není potřeba montážních klíčů)
• Obsluha spočívá pouze v otvírání/zavírání lahve
Šetší Váš čas a finanční náklady
• Zabudovaný redukční ventil – pro uživatele odpadají náklady na pořízení
a servis redukčních ventilů
• Vestavěný spořič – hospodaří s plynem
• Přenosné lahve využívají technologii plnění pod tlakem 300 bar
Areál Autoservisu Hyundai, u tiskáren OV media
Boubínská 609, Vimperk
Provozní doba:
Po-Pá: 8.00 – 11.30 12.00 – 16.00
Tel.: 731 437 725
tell me more
www.airproducts.cz
[email protected]
800 100 700
140620c_Integra_inzerce_A4.indd 1
Maximální hmotnost 25 kg*
20.6.2014 11:41:39
Vimperské noviny 7–8/2014 tel. 388 402 [email protected]
Zveme vás do nově otevřeného obchodu S P O R T
Najdete nás (bývalý Proles) Nádražní 236, Vimperk
Najdete nás u autobusového nádraží
Pro sportovní či volnočasové aktivity nabízíme široký sortiment pro dospělé i děti
technické funkční oblečení Craft, Helly Hansen, Progress, Kalaš, Kama, RVC, Didriksons1913,
Lasting, Loap, Reima, Vimperk
Nordblanc, Swix, Odlo, Schoffel, Axon…
Obuv sportovní i volnočasovou Helly Hansen, Loap, Reima, Nordblanc, VJ obuv…
Dále u nás je možné zakoupit mnoho dalších sportovních doplňků k zimním i letním aktivitám
Pro sportovní či volnočasové aktivity
DÁRKOVÉ POUKAZY
pro dospělé i děti
funkční oblečení Craft, Helly Hansen,
Progress, Kalaš, Kama, RVC, Didriksons1913,
Lasting, Loap, Reima, Nordblanc, Swix, Odlo,
Schoffel, Axon…
Obuv sportovní i volnočasovou Helly Hansen,
Loap, Reima, Nordblanc, VJ obuv…
Poskytneme rady, jaké oblečení či obuv potřebujete, aby jste se cítili v pohodě
Nevíte si rady s výběrem pro vaše blízké? Připravili jsme pro vás
a obdarovaný si vybere podle svého zájmu a vkusu
TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU, 603 583 606, 777 066 539
Soukromé
jesle
Pro děti do 3 let,
od září 2014
v centru města Vimperk,
příjemné prostředí
rodinného typu,
kvalitní zázemí.
Zájemci pište:
[email protected]
Rychlé, komplexní a levné
řešení- zámečnické, zednické, bourací, ruční výkopové,
údržbářské, úklidové, topenářské, instalatérské práce,
kácení stromů, hydraulické
štípání dřeva, čištění koberců mokrou cestou, doprava
materiálu vlast. vlekem. Hodinový manžel, přijedu kamkoliv ihned z Horní Vltavice –
3 Kč/km. 1. započ. hod. –
190 Kč, další 170 Kč – vč.
DPH. Tel. 775 645 581.
Dále u nás je možné zakoupit mnoho dalších
sportovních doplňků k zimním i letním aktivitám
Poskytneme rady, jaké oblečení či obuv potřebujete,
aby jste se cítili v pohodě
Nevíte si rady s výběrem pro vaše blízké?
Připravili jsme pro vás
DÁRKOVÉ POUKAZY
a obdarovaný si vybere podle svého zájmu a vkusu
TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU, 603 583 606, 777 066 539
SAK spol. s r.o.
Vás zve v sobotu 12. 7. 2014
Den otevřených dveří
výrobní areál společnosti SAK pod Hrabicemi
Sušická 613, Vimperk
od 10:00 do 14:00 hodin
- prohlídka výrobních prostor a ukázka robotických pracovišť
- soutěže a hry pro pobavení dětí i dospělých, občerstvení
Přejeme Vám krásně prožitý den ve
společnosti Vašich blízkých a spolupracovníků
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 7–8/2014
Vimperské noviny 7–8/2014 tel. 388 402 [email protected]
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 7–8/2014
Cena pro zaměstnavatele regionu míří do Vimperka
Personální vedoucí Lenka Vávrová přebírá
významné ocenění.
FOTO: Klub zaměstnavatelů
VIMPERK – Péče o zaměstnance, ekonomické výsledky i
růst, společenská odpovědnost či schopnost komunikovat. Nejen tyto faktory jsou
pečlivě sledovány a vyhodnocovány v soutěži Zaměstnavatel regionu.
V kategorii „Progresivní zaměstnavatel regionu“ tento-
krát uspěl vimperský závod,
který je součástí celosvětového koncernu Rohde &
Schwarz. „Naše firma sbírá velmi významná ocenění po celém světě a jsme velmi rádi, že
jsme mohli přispět i my v České republice,“ těší ředitele
R&S Vimperk Konrada Bartla.
nejdůležitějších zaměstnavatelů regionu. „Uvědomujeme si
velkou odpovědnost k městu
Vimperk i jeho okolí. Našim
cílem a úkolem je firmu dále
rozvíjet a neustále patři k nejlepším,“ shodují se Konrad
Bartl a Lenka Vávrová.
„Každého takového ocenění si
velmi vážíme, je potvrzením
správnosti naší cesty. Snažíme
se mít především spokojené a
motivované zaměstnance, kteří jsou základem úspěchu celé
firmy,“ doplňuje personální
vedoucí Lenka Vávrová.
Vimperský závod, zabývající se
výrobou špičkové měřicí a vysílací techniky, je
jedním z největších a
Vimperské noviny vydává město Vim­perk • Měsíčník • Redakční rada: J. Kunc – šéfredaktor, K. Beránek, J. Horák, J. Kadoch, Z. Kuncl, A. Rückerová, J. Viener • Redakce
si vyhrazuje právo krácení a neuveřejnění příspěvků z důvodu naplnění kapacity • Tiskne S-TISK Vim­perk, s. r. o. • Inzerce a příspěvky: Město Vimperk, Odbor kultury
a cestovního ruchu, náměstí Svobody 8, 385 17 Vim­perk, p. Kuncl • [email protected] • Předem ne­v y­žá­da­né pří­spěv­k y se ne­v ra­ce­jí • Za pů­vod­nost
a ob­sa­ho­vou správ­nost ručí autor • ZDARMA • Vyšlo ve Vimperku dne 27. 6. 2014 • Reg. číslo: MK ČR E 12491.
Download

Krok správným směrem