Vimperské noviny
Vydává město Vimperk
Opět zámek
V minulém čísle VN byl otištěn dopis k problematice převodu
zámku na Ministerstvo kultury,
který odeslala redakce VN ministryni kultury paní Hanákové.
Vedení města Vimperk se touto
problematikou zabývá déle než
rok. Jednali jsme s představiteli
Národního památkového ústavu,
který by měl po převodu zámek
spravovat. Zde jsme našli shodu
na všech oblastech. V loňském
roce jsme jednali s paní ministryní a její náměstkyní.
Jediným vážnějším problémem bylo financování zaměstnanců spravujících muzeum.
Přislíbili jsme spoluúčast města
a tento slib potvrdilo Zastupitelstvo i svým usnesením, kdy se
město zavázalo přispět na mzdy
Právě začínáme
Jako každý rok bude 1. května
otevřeno muzeum a zahájena letní sezóna na zámku. Letošní rok
si připomínáme 750 let od první
písemné zmínky o Vimperku.
Pravidelně každý měsíc nás pan
Roman Hajník ve Vimperských
novinách seznamuje s historií
města, co se v kterém čase událo,
které významné milníky se zapsaly do historie města a ovlivnily zde život místních, kdo vlastnil
vimperský zámek či jaké aktivity
vyvíjel. Výstava, která potrvá
po celou sezonu, nás provede životem a událostmi za uplynulých
750 let a pro zarámování historie
5/2013 • Ročník XVIII • Zdarma
pracovníků muzea částkou 350
tis. Kč ročně. Já sám jsem na několika setkáních s paní ministryní připomínal nutnost řešit převod na Ministerstvo kultury. Bohužel bez znatelného výsledku.
Další schůzku mám předběžně
přislíbenou na první půlku května. Měli bychom tam jet společně
se zástupci NP Šumava, aby při
řešení případných překážek byly
zastoupeny všechny zainteresované strany.
Město Vimperk, Správa NP
a CHKO Šumava i Národní památkový ústav v Č. Budějovicích
převod plně podporují a vše závisí jen na Ministerstvu kultury.
Snad se již dopracujeme hmatatelných výsledků. Vimperský
zámek to potřebuje.
Ing. Bohumil Petrášek,
starosta
získáme informaci o panovnících
české země. Zároveň se dozvíme
o historii a dění v Evropě, politických událostech a objevech,
které měly vliv na život obyvatelstva a seznámíme se s politickým
uspořádáním. Výstavu společně
připravily Milena Smolová jako
autorka textů a Jarmilka Kůsová,
která ji doplnila milými kresbami. Autorem grafického zpracování je Jan Kunc. Jménem města
Vimperk děkuji oběma autorkám
výstavy i grafikovi.
Všem přeji potěšení a obohacení znalostí z historie města
i naší země.
Jaroslava Martanová,
místostarostka
Svoz komunálního odpadu
o státních svátcích
Svoz komunálního odpadu v období státních svátků bude probíhat stejně jako v pracovní dny. Na případnou změnu budete
upozorněni na webových stránkách města: www.vimperk.cz –
aktuality. Marie Hejlková, Odbor ŽP
Uzávěrka dalšího čísla bude 20. 5. 2013 v 15 hodin.
Termín zastupitelstva:
20. 5. 2013 od 15.30 hod. v MěKS Vimperk.
������
��������������������������
�������������������������
������������������������������
���������������
�������������������
��������
���������
������������������������
��������������������
�����������
��������������������������������
750 let Vimperka
V letošním roce si město Vimperk připomíná velice významné
výročí, a to 750 let od první písemné zmínky.
Slavnostní zahájení oslav je
naplánováno na sobotu 15. června. Odpolední program bude
skutečně pestrý, takže si v něm
každý najde to své.
Veškeré informace k této akci,
včetně podrobného programu,
naleznete na webových stránkách www.750let.vimperk.cz.
Dalšími zajímavými akcemi
v rámci tohoto výročí budou 3. 8.
Bitva na Winterbergu a 23.–25. 8.
Městská zámecká slavnost.
Odbor ŠKaCR
[email protected] 388 402 264
Zprávy z Rady
Rada města dne 25. 3. 2013
• provádí zvýšení objemu rozpočtu na rok 2013 dle předloženého
návrhu na celkovou částku 155 606 tis. Kč (RO č. 12),
• rozhodla zveřejnit záměr pronájmu nemovitosti zapsané u KÚ
v Prachaticích, v katastru nemovitostí pro obec a katastrální území
Vimperk, na listu vlastnictví č. 10001, tam označené jako: část manipulační plochy - část parcely KN č. 2522/65 o výměře 1728 m2 za účelem
uskladnění recyklovaného stavebního materiálu. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno ve výši 9 Kč/1m2/rok; výše bezdůvodného obohacení je stanovena na 9 Kč /m2/rok. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
• rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory č. 371 (č.
místnosti 119) v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku v I. NP
v bloku D o celkové výměře 11,60 m2 za účelem výkonu státní správy.
Výše nájemného z nebytových prostor je stanovena 253,82 Kč/m2/rok;
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou; způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce,
• rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2012 zadat zakázku
„Vimperk – obnova technické a dopravní infrastruktury v ulici 1. máje
(projektové práce)“ a dále jmenuje komisi ve složení, členové: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Alena Szabová, Ing. Petr
Bednarčík, náhradníci: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Václav Kokštein,
Petr Květoň, Marcela Kobrová, Ing. Jaroslav Zámečník,
• bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 13. 3.
2013 a rozhodla poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu města takto:
ZUŠ Vimperk, zastoupené Pavlem Vališem, ve výši 7 000 Kč na částečnou úhradu nákladů pronájmu KD Cihelna ve Vimperku při adventním koncertě dechového orchestru v roce 2013, Karlu Krejčímu,
ve výši 10 000 Kč na pronájem sálu KD Cihelna při pořádání májové
veselice pro místní seniory a hosty,
• rozhodla neposkytnout finanční příspěvek Komunitě pro duchovní rozvoj, o. p. s., zastoupené panem Petrem Martanem, na vydání publikace „Paměť Čkyňska, 1945–1975“,
• rozhodla, na návrh kulturní komise, nepodpořit žádost pana Tomáše Bejčka o příspěvek na uspořádání a konání výstavy akademických
sochařů P. Šimíčka a M. Šilhána na vimperském zámku,
• souhlasí s užitím znaku města Vimperk v tištěném programu
XXII. Historic Vltava Rallye a 48. Rallye Šumava Klatovy 2013,
• souhlasí s udělením licence dopravci ČSAD Jihotrans, a. s., České
Budějovice na linku – 320028 České Budějovice – Kvilda,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč nadačnímu fondu Gaudeamus Cheb na úhradu nákladů spojených s pořádáním
21. ročníku dějepisné soutěže pro žáky gymnázií z celé ČR,
• rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi dárcem Ing. Bohumilem
Petráškem a obdarovaným městem Vimperk na poskytnutí věcného
daru dle předloženého návrhu.
Rada města dne 8. 4. 2013
• rozhodla využít nabídku Ing. Pavla Hlavy, Vimperk, na zpracování
PD k územnímu a stavebnímu řízení na akci „Čerpací stanice, odběrná
místa a prodloužení rozvodů zasněžování Vodník“,
• schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Vimperk – oprava místních komunikací 2013“ a rozhodla
přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči COLAS CZ, a. s.,
Planá, České Budějovice, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou,
• rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2012, „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“, zadat formou přímého zadání
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Nový zvon pro Městskou zvonici ve Vimperku“ dodavateli Petr Rudolf Manoušek, Praha-Zbraslav,
• rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a společností Rohde&Schwarz Vimperk poskytnutí finanční částky pro zajištění výroby nového zvonu pro vimperskou zvonici,
• rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk
a Ing. Jiřím Ptáčkem, Praha 4 na poskytnutí finanční částky pro zajištění výroby nového zvonu pro vimperskou zvonici,
• rozhodla v souladu se zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách zadat zakázku „Vimperk, ul. Hraničářská – rekonstrukce místní
Vimperské noviny 5/2013
komunikace“ a dále jmenuje komisi ve složení, členové: Ing. Bohumil
Petrášek, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Alena Szabová, Mgr. Pavel
Dvořák, náhradníci: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Václav Kokštein,
Petr Květoň, Marcela Kobrová, Ing. Petr Bednarčík,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 4 000 Kč Základní umělecké škole Vimperk na částečnou úhradu nákladů spojených
s účastí žáků ZUŠ na celostátním kole soutěže ZUŠ v komorní hře
ve dnech 19. 4. 2013–21. 4. 2013 v Liberci; příspěvek bude použit
na částečnou úhradu nákladů na dopravu a ubytování,
• souhlasí s odstraněním dřevníků na části pozemku KN č. 999/2
v k. ú. Vimperk a údržbou částí tohoto pozemku dle předloženého
návrhu na náklady Milana Podskalského a Radima Kučery; pozemek
KN č. 999/2 pak bude sloužit pouze jako cca 2,5 metrů široký průchod
pro pěší propojení ulic Nádražní a Boubínská,
• souhlasí s udělením licence dopravci ČSAD AUTOBUSY České
Budějovice, a. s., na linky:
370002 Vimperk – Strakonice – Praha,
320006 České Budějovice – Prachatice – Vimperk – Sušice – Klatovy
– Plzeň,
370110 Vimperk – Zdíkov – Stachy – Kašperské Hory,
370020 Vimperk – Zdíkov – Horská Kvilda – Kvilda,
370220 Vimperk – Strakonice – Písek – Bernartice – Tábor,
370511 Vimperk – Prachatice – Netolice – České Budějovice,
370210 Vimperk – Prachatice – České Budějovice – Jindřichův Hradec – Dačice,
370160 Vimperk – Čkyně – Bošice, Budilov,
370170 Vimperk, nemocnice – Vimperk, autobusové nádraží – Bořanovice – Čkyně – Bošice – Budilov,
370190 Vimperk – Čkyně – Malenice – Volyně – Strakonice,
370010 Vimperk – Šumavské Hoštice – Vlachovo Březí – Prachatice,
370011 Vimperk – Šumavské Hoštice – Buk, Včelná p. Boubínem –
Lažiště – Záblatí, Řepešín,
370030 Stachy – Zadov – Vimperk,
370040 Vimperk – Borová Lada – Kvilda,
370050 Vimperk – Lenora – Strážný,
370060 Vimperk – Zdíkov – Vacov,
370080 Vimperk – Čkyně – Vacov – Drážov, Dobrš,
370070 Vimperk – Prachatice – Lhenice – České Budějovice,
370090 Vimperk – Stachy – Benešova Hora – Vacov,
370100 Vimperk – Stachy – Javorník – Vacov,
370120 Vimperk – Bošice, Záhoří – Bošice, Budilov,
370130 Vimperk – Zdíkov – Zdíkov, Putkov,
370140 Vimperk – Čkyně – Zálezly, Setěchovice – Vlachovo Březí,
• rozhodla nepřijmout nabídku občanského sdružení ANLET
na kolektivní členství v Asociaci nositelů legionářských tradic.
Rada města dne 15. 4. 2013
• rozhodla provozovat veřejné toalety v parku v termínu od 1. 5. do
30. 10. 2013 a stanovila poplatek za jejich použití ve výši 5 Kč.
• rozhodla navýšit počet zaměstnanců města Vimperk o jednoho
pracovníka Odboru investic a údržby pro zajištění obsluhy veřejných
toalet v parku s pracovní smlouvou na dobu určitou od 1. 5. 2013 do
31. 10. 2013,
• rozhodla uzavřít smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních
vod, jejímž předmětem je úprava vztahů mezi dodavatelem a odběratelem při dodávkách vody z vodovodů a při odvádění odpadních vod
kanalizacemi mezi městem Vimperk a společností Čevak, a. s., České
Budějovice,
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je akce „Vimperk, ulice Pivovarská – chodník“, mezi městem Vimperk a Ing. Miroslavem Janouškem, Prachatice,
• rozhodla uzavřít dohodu mezi JUDr. Jaroslavou Vodičkovou –
POLIS, Rožmitál pod Třemšínem a městem Vimperk; předmětem
smlouvy je zabezpečení přípravy ke zkoušce pana Miroslava Procházky
na obnovu platnosti osvědčení strážníka,
• rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2012 zadat zakázku
„Revitalizace arboreta a letního kina ve Vimperku“ a dále jmenuje
komisi ve složení, členové: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Josef Kotál, Josef Mistr, Ing. Ivana Tumová, Stanislav Hlava, náhradníci: Ing.
Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče, Petr Květoň, Eva Mikulová, Ing.
Emil Janda,
• pověřuje paní Bc. Danu Seberovou, pracovnici Odboru sociálních
věcí a zdravotnictví Městského úřadu Vimperk k zastupování města
Vimperské noviny 5/2013 tel. 388 402 [email protected]
Vimperk při soudním jednání u OS Prachatice ve věci ustanovení opatrovníka.
Zprávy ze Zastupitelstva
Zastupitelstvo města dne 15. 4. 2013
• provádí změnu rozpočtu na rok 2013 dle předloženého návrhu:
změny ve výdajích rozpočtu v částce 2 177 000 Kč (RO č. 13); změnu
objemu rozpočtu na částku 155 976 tis. Kč (RO č. 14–č. 15),
• bere na vědomí rozdělení získané finanční podpory MK ČR na realizaci akcí Programu regenerace MPZ Vimperk v roce 2013 a schvaluje
poskytnutí příspěvků z rozpočtu města v následujících výších:
Ing. Martin a Hana Paštikovi, Karolíny Světlé 581, Vimperk: Oprava části zdi opevnění hrádku Haselburg 35 200 Kč; římskokatolická
farnost Vimperk: dům čp. 46 (děkanství, nám. Svobody, Vimperk –
oprava střechy a krovu 29 200 Kč; Jihočeský kraj – Gymnázium a SOŠ
ekonomická Vimperk: obnova opěrné zdi 44 800 Kč,
• rozhodlo zařadit do plánu akcí na rok 2014 a rok 2015 rekonstrukci
vodárny v Brlohu a pověřuje vedení města jednáním se zhotovitelem
dle uzavřené smlouvy o dílo na realizaci akce o rozsahu prací v jednotlivých letech; Zastupitelstvo města pověřuje vedení města jednáním se
společností Čevak, a. s., o podmínkách případného společného financování a zařazením potřebné částky do rozpočtu na rok 2014,
• ukládá Odboru investic a údržby přednostně zajistit v důsledku
havarijního stavu opravu schodišť v ul. Mírová na sídlišti Míru a opravu spojovací komunikace mezi podchodem a ulicí Mírová,
• pověřuje v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, s platností od 1. 6. 2013 vedením Městské policie Vimperk Petera
Macorlíka.
Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete
na webových stránkách města www.vimperk.cz.
Město opět získalo finanční prostředky
z Programu prevence kriminality
Předpokládá se, že prostřednictvím asistentů prevence
kriminality bude příznivě ovlivňován veřejný pořádek a chování
nepřizpůsobivých občanů na veřejnosti.
V roce 2012 obdrželo město
z programu Ministerstva vnitra
finanční prostředky na rozšíření
kamerového systému o tři kamery a projekt bezpečnost pro seniory v celkové výši 436 000 Kč.
Po úspěšné realizaci a vyúčtování dotace jsme se rozhodli i v letošním roce požádat do tohoto
programu o podporu projektu.
Na základě doporučení Jihočeského kraje a kladných zkušeností
z cca 30 měst v ČR jsme podali žádost na zřízení dvou míst
u Městské policie Vimperk, a to
na dobu určitou tj. do konce roku
2013, pro dva asistenty prevence
kriminality. O co se jedná?
Asistenti prevence jsou vyhledáni pomocí výběrového řízení.
Do něho se na základě výzvy
přihlásilo 14 uchazečů z řad majoritní i minoritní sociálně vyloučené společnosti. Tento projekt
je především zaměřen na tuto
skupinu obyvatel za účelem vytvoření komunikačního mostu
mezi majoritou a sociálně vyloučenými a dohlížením nad bezpečností. Po ústních pohovorech
a vstupním školení byly vybrány
pro tuto práci dvě osoby.
Hlavní činností asistentů prevence kriminality je pochůzková
činnost zejména v místech, kde
dochází ke shlukování či shromažďování nepřizpůsobivých
občanů a tato kumulace vyvolává nepříjemný pocit u procháze-
jících. Rovněž budou nápomocni
Městské polici Vimperk při řešení sporů v romské komunitě. Důležitá je i otázka sledování a dozorování pohybu dětí při cestě ze
školy a jejich pobytu na hřištích.
Lze očekávat i pokles přestupků
proti občanskému soužití a proti
veřejnému pořádku.
Předpokládá se, že prostřednictvím asistentů prevence kriminality bude příznivě ovlivňován veřejný pořádek a chování nepřizpůsobivých občanů
na veřejnosti. Proběhne příprava
strážníků a asistentů s mentorem
na způsoby vyjednávání a komunikace ve vypjatých situacích
v této komunitě a lepšího poznání, chápání a zvládání specifických projevů sociálně slabých
a obtížně zvladatelných jedinců,
v některých případech jednání
jedinců pod vlivem drog.
Částečná změna negativního
pohledu majoritní společnosti
na osoby ze sociálně slabšího
a vyloučeného prostředí bude
výrazným přínosem pro zlepšení vztahů mezi občany města
a zklidnění celkové situace včetně poklesu emočního napětí.
V dalších vydáních Vimperských
novin budeme čtenáře informovat o průběhu tohoto projektu
a jeho přínosu pro naše město.
Jaroslava Martanová,
místostarostka
Vítaná pomoc
S
V rámci oslav Dne učitelů byla oceněna Marie Hullová za celoživotní pedagogickou práci.
Veřejná sbírka
„Zvon pro Vimperk“
V pátek 12. dubna byly opět otevřeny kasičky určené na veřejnou
sbírku „Zvon pro Vimperk“. Od
18. 2. 2013, kdy proběhlo poslední otevírání kasiček, vhodili do nich lidé do
12. 4. 2013 celkem 9 745 Kč. I s penězi, které přibyly na účet, je stav účtu „ZVON“ k 12. 4. 2013 celkem
181 566,81 Kč. Všem dárcům děkujeme.
Více informací na www.vimperk.cz
nahou vedení města, ale i zastupitelů v každém místě, by mělo být,
aby se v něm dalo žít. Samozřejmostí je ochota vycházet občanům
pokud možno vstříc jejich připomínkám nebo návrhům. Příkladem
toho, kde mají občané zastání ve svém starostovi a zastupitelích, je
město Říčany u Prahy. Mají štěstí v tom, že jejich starostou je pan
Vladimír Kořen. Mnozí z nás jeho tvář znají z televize z pořadu Zázraky přírody. Proč to celé vlastně zmiňuji: Vedení města Říčan v čele
s panem starostou se zúčastnilo internetové aukce na levnější dodávky
elektrického proudu, plynu a mobilního telefonování. Podařilo se mu
během jedné a půl hodiny vysoutěžit elektřinu od dodavatele o 30 %
levněji, plyn o 25 % a telefonování o 20 %. To vše ve spolupráci s občany
a drobnými řemeslníky ve městě.
Nestálo by za uváženou spojit se s panem Kořenem a zeptat se, jak
to vlastně dokázal? Sám pan starosta Říčan nabídl v reportáži pro ČT
pomoc všem zájemcům. Udělal jsem malý průzkum mezi některými
živnostníky a nenašel se jediný, který by takovou pomoc od našeho
vedení města odmítl. Jak jeden z nich prohlásil: „Konečně by pro nás
něco pořádného obec udělala a netahala nám pořád peníze z kapes.“
Nejedná se jen o živnostníky. Zájem by určitě byl u občanů našeho
města veliký. Kdo by nechtěl ušetřit! Za pokus to rozhodně stojí. Jsou
přece důležitější věci než honitby v městských lesích.
Nebo ne?
Karel Beránek
Vimperské noviny 5/2013
[email protected] 388 402 264
Aktivně a udržitelně
v kraji pod Šumavou, zapoj se
Jak se žije lidem v kraji pod Šumavou, není lhostejné občanskému sdružení Chance in Nature.
Cílem sdružení je maximálně
využít možností daného území
a zajistit jeho trvalý rozvoj s dodržováním ekologických principů. To se však může podařit
pouze za předpokladu spolupráce
a partnerství všech aktérů. Proto
sdružení pro širokou veřejnost
připravilo řadu bezplatných seminářů.
K nejzajímavějším tématům
patřily Dobrovolnictví, Média
jako součást každodenního života a Nová média.
Seminář Jak žít zdravě a zároveň ohleduplně k životnímu
prostředí se 26. března konal
už potřetí. Setkání proběhla
ve Strunkovicích nad Blanicí,
v Chlumanech a v Borových
Ladách vždy v zasedacích místnostech tamních obecních
úřadů. Téma je velmi aktuální,
stále více lidí se zajímá o zdravou výživu i o stav životního
prostředí, které na nás zpětně
působí. Ing. Vladimír Zatloukal
je nejen odborník, ale také oblíbený lektor. Překvapil účastníky např. výsledky globálního
výzkumu Světové zdravotnické
organizace o zdravotním stavu
obyvatel Země. Poprvé v historii
na následky přejídání umírá více
lidí než na nedostatek potravin!
Třetina obyvatel v Čechách je
ohrožena nemocí z blahobytu,
tzv. metabolickým syndromem!
To jsou opravdu alarmující důvody pro ty, kteří složení a kvalitu své stravy stále ještě nezačali
řešit. Na seminářích Ing. Zatloukal upozorňoval i na problémy
lesního hospodářství, regulace
toků, zemědělských technologií
či zástavby krajiny.
„Příroda nepotřebuje ochranu
proti lidstvu prostřednictvím
hrstky ‚svatých bojovníků‘. Příroda si v případě potřeby poradí
s lidským rodem svými vlastními
prostředky. Člověk ale potřebuje
pochopit, že je především součástí přírody, a ne jejím pánem, že
se musí podřídit zákonům, které
nevytvořil a které jej přesahují,“
řekl doslova Ing. Vladimír Zatloukal.
Další cyklus seminářů má název Zapojování občanů do veřejného dění. Lektor Ing. Jan Polášek účastníkům poradí, na koho
se obrátit, když mají dobré nápady, jak a proč se aktivně zapojit
do rozvoje venkova a možná
i jak se stát starostou. Po předchozím setkání ve Volarech jsou
další zájemci zváni 4. dubna
do Vlachova Březí, 18. dubna
do Stach, 30. dubna do Čepřovic. Začátek je vždy v 16 hodin,
místem konání je ve Vlachově
Březí zasedací místnost Městského úřadu, ve Stachách Centrum
vzdělávání STAVOPLAST KL,
spol. s r. o., v Čepřovicích místní
hostinec.
Projekt Aktivně a udržitelně v kraji pod Šumavou, který
realizuje místní akční skupina
CHANCE IN NATURE-Local
action group, je financován evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem ČR.
Podrobnosti o dalších zajímavých akcích můžete najít
na www.chance innature.cz.
Ivana Šimánková
Dne 18. 4. přijela do Vimperka na besedu se školáky a studenty gymnázia
sedminásobná olympijská vítězka Věra Čáslavská.
Město Vimperk - Odbor životního prostředí - vyhlašuje
11. ročník soutěže
O nejkrásnější květinovou výzdobu
bytu, domu pro rok 2013
náměstí Svobody, ul. Brantlova, Zahradní, Zlatá Stezka,
Svornosti, K Vodníku.
Podmínky soutěže:
• hodnotí se byty, domy s adresou výše uvedených ulic,
• hodnotí se výzdoba viditelná z veřejného prostranství,
• hodnotí se květinová výzdoba v nádobách umístěná vně oken
i při vstupech do domů,
• hodnotit bude porota složená ze zástupců města a odborné firmy,
• hodnocení proběhne minimálně 2 x v náhodně zvolených termínech,
• zahájení soutěže je 1. 6. 2013 a ukončení 30. 9. 2013.
Výherce soutěže obdrží od města Vimperk příspěvek ve výši
2 000 Kč, druhý v pořadí 1 500 Kč, třetí v pořadí 1 000 Kč, čtvrtý
a pátý v pořadí 500 Kč.
Do soutěže se nemusíte přihlašovat, odborná porota provede
v uvedených ulicích a vybraných termínech hodnocení a v případě
Vašeho umístění na hodnoceném místě budete osloveni zástupci
města.
Tato soutěž je jen jednou z možností, jak zkrášlit prostředí v našem městě nejenom pro návštěvníky, ale především pro nás všechny,
kteří zde žijeme. Takže dokažte, že i ve Vimperku to umíme.
Vítězové 10. ročníku soutěže:
1. místo, příspěvek 2 0 00 Kč – Slunečná 118, Vimperk,
2. místo, příspěvek 1 500 Kč – Zlatá stezka 241, Vimperk,
3. místo, příspěvek 1 0 00 Kč – Mírová 422, Vimperk,
4. místo, příspěvek 500 Kč – Výškovice 24,
5. místo, příspěvek 500 Kč – Výškovice 35.
Pokračují v tradici
Již 7. ročníku prestižní soutěže minipivovarů se zúčastnilo
více než 60 výrobců s 259 pivy.
Po úspěších na Jarních cenách
českých sládků 2011 a 2012 byl
v roce 2013 oceněn Vimperský
tmavý speciál 13°, který získal
třetí místo v kategorii tmavých
piv speciálních.
Jako zcela nové pivo dal Šu-
mavský pivovar 27. března 2013
na výčep sedmisladový speciál 17°. Chtěl tím připomenout
blížící se třetí výročí otevření
pivovaru. Toto polotmavé pivo
uvařil ze všech sedmi ječných
sladů, které během tří let po založení užíval.
Ing. I. Hojdar,
Šumavský pivovar
Vimperské noviny 5/2013 tel. 388 402 [email protected]
Tradice vaření piva ve Vimperku Vimperk před povýšením na město
7. část - Vaření piva v okolí Vimperku dříve a nyní
Zatím jsme se v seriálu o tradici vaření piva ve Vimperku
zmínili jen o Vimperku samém.
Bylo ale vidět, že v dobách největšího rozmachu pivovarnictví
ve Vimperku musely oba pivovary - zámecký i měšťanský - svou
produkci prodávat i mimo město.
Ale jak to vlastně bylo s vařením piva v okolí? To produkce
tehdejších okolních pivovarů byla
tak malá? A jaké pivovary v okolí
vůbec existovaly a kde? Zkusme
aspoň ve zkratce na takové otázky odpovědět v této části.
Uveďme nejdříve výčet míst,
kde byly pivovary (řazeny abecedně, uveden rok zániku, ? =
blíže nedoloženo): Bavorov (před
1870), Běleč u Husince (?), Bohumilice-Skalice (1883), Čestice
(1897), Čkyně (1885), Doubravice u Volyně (16. stol.), Drslavice
u Prachatic (zač. 17. stol.), Dub
u Prachatic (1860), Lčovice (?),
Jinín u Strakonic (?), Helfenburk
(16. století), Hoštice (před 1890),
Netolice (1922), Petrův Dvůr
u Netolic (1942), Prachatice (dva:
1898 a 1948), Strakonice (dva:
70. léta 19. stol., druhý dosud),
Střelské Hoštice (1898), Štěchovice u Skalnic (1873), Vimperk
(dva: 1946 a 1967), Vlachovo Březí (dva: konec 17. stol. a 1922), Volary (1961), Volyně (1974) a Zdíkov (1911).
Jistě úctyhodný výčet. I při
této konkurenci byly vimperské
pivovary po mnoho staletí dominující. Koncem 19. století zaniká
vlivem konkurence a neschopnosti provozy modernizovat řada
menších pivovarů, tento proces
pokračuje pak i po 1. světové válce. Produkce se zvyšovala zejména u pivovarů níže položených,
padla jakákoli omezení distribuce a prodeje v jiných místech, vý-
znamně se rozvíjela průmyslová
výroba v níže položených a pošumavských městech. Důsledkem
těchto změn byl i pokles podílu
vimperských pivovarů na celkové
produkci v širším okolí. Konkurenční boj ukončila druhá světová válka a období po ní. Zánik
nepotkal jen vimperské pivovary,
ale i zbývající pivovary v okolí
s výjimkou měšťanského pivovaru ve Strakonicích.
V současnosti ve srovnatelném okolí existují pouze pivovary (taktéž uvedeny abecedně,
u nově vzniklých je uveden rok
zprovoznění): Měšťanský pivovar
Strakonice, Minipivovar pekárna Kvilda (od 2012) a Šumavský
pivovar Vimperk (minipivovar,
od 2010). V širším území Šumavy a Pošumaví k nim už přibývají
pouze pivovary: Hotel Belvedere
a pivovar Železná Ruda (minipivovar, od 2007), Minipivovar
Vyšší Brod (od 2008), Pivovar
Eggenberg Český Krumlov (privatizace 1991) a Pivovar Kout
na Šumavě (obnoven 2006). Svými výstavy (ročních produkcí)
byly v roce 2011 nejvýznamnější
pivovary ve Strakonicích (67 017
hl), Koutu na Šumavě (8 000 hl)
a Českém Krumlově (6 980 hl).
Jak je ale vidět, svou cestu si
i na Šumavě nacházejí minipivovary – sice s malým výstavem, ale
významně rozšiřující nabídku.
Jistě časem přibudou i další a pivovarnictví na Šumavě se aspoň
symbolicky začne vracet ke slavné historii.
Pro dokreslení připojujeme
schematické mapky dřívějšího
a dnešního rozmístění pivovarů
v okolí Vimperku a širším okolí.
Ing. Ivan Hojdar,
Šumavský pivovar Vimperk
Schematická mapka pivovarů v okolí Vimperku na přelomu 19. a 20. století.
Jan II. z Rožmberka (asi 1430–
1472) nevydělal příliš na tom, že
se na nátlak Matyáše Korvína
(v té době uherského krále) odklonil od Jiřího z Poděbrad. Dne
17. července 1469 totiž od Matyáše obdržel příkaz napadnout
přívržence Jiřího z Poděbrad
v jižních Čechách, mezi něž patřil i Petr Kaplíř ze Sulevic. Protistrana ale nelenila a už o den
později se ve Vimperku u Petra
Kaplíře shromáždilo 8 šlechticů,
kteří dojednali vojenské tažení
do Horního Rakouska, kde měli
své državy nejen Jan z Rožmberka, ale i další jejich nepřátelé –
hornorakouský zemský hejtman
Reinprecht von Wallsee a pasovský biskup Ulrich III.
Velení se ujal sám Petr Kaplíř, neboť toto tažení považoval
za vhodnou příležitost, jak se
pomstít za vyplenění Vimperka v předchozím roce. Vojsko
vpadlo pod do Horního Rakouska
v druhé polovině srpna, vyplenilo tržní osadu Haslach, která
byla od roku 1465 v majetku Jana
z Rožmberka, vypálilo osadu St.
Johann am Windberg a okolí až
k pohraničním lesům. Hejtman
svolal 29. srpna 1469 do Lince
shromáždění, které mělo najít
způsob, jak zastavit Kaplířova
vojska a neumožnit jim usadit se
na rakouském území. K postupu
vojsk ale už dále nedošlo, neboť
Petr Kaplíř upadl do zajetí. Aby
se dostal opět na svobodu, musel
souhlasit s klidem zbraní, který
měl trvat do května roku 1472.
Ani poté neustaly jeho spory
s pasovským biskupem, který
pravděpodobně odmítl Kaplířův
návrh, aby jejich spor rozsoudili Jan z Rožmberka a Zdeněk
Konopišťský ze Šternberka (asi
1420–1476), protože biskup Kaplíře i nadále uváděl mezi svými
nepřáteli.
Zajetí Petra Kaplíře ze Sulevic
souvisí přímo s pobytem Václava
Vlčka z Minic (později z Čenova
nebo z Čínova, asi 1425–asi 1501)
ve Vimperku. Slavný český vojevůdce a vojenský teoretik (jeho
proslulý válečnický spis se jmenuje Naučení, kterak se mají šikovati jízdní, pěší i vozy a vynesl mu
zisk obce od Vladislava Jagellonského, po níž se pak psal) byl jako
Kaplířův příbuzný pověřen správou hradu a panství. Protože dal
podnět k přestavbě obytné věže
hradu, nemusíme se ani divit, že
se věž dodnes nazývá Vlčkova.
Ještě před tím, než se přeneseme do jen trochu klidnějších 70. let 15. století, je nutno
dodat, že tehdy měl vimperský
hrad už pravděpodobně o jednu
dominantu více. Kaplířovskou
přestavbu hradu totiž doplnila
předsunutá bašta Haselburg (někdy nazývaná také Hasenburg),
která byla postavena severním
směrem od hradu v místě, kde náhorní planina převyšovala hrad
a umožňovala tak případnému
obléhateli zaujmout výhodnou
polohu zejména pro dělostřelectvo. V pramenech bývá její vznik
často kladen do roku 1479, ale
dendrochronologické datum, získané z lešeňového koláče, datuje
vznik stavby do let 1453–1454.
Haselburg tedy vznikl pravděpodobně již na samém počátku
panování Mikuláše Kaplíře ze
Sulevic ve Vimperku.
Uherský král Matyáš Korvín
(1443–1490) se nechal v roce
1469 částí českých a moravských
stavů zvolit českým vzdorokrálem. O dva roky později zemřel
král Jiří z Poděbrad a volbou
v Kutné Hoře byl českým králem
zvolen Vladislav II. Jagellonský
(1456–1516). Zatímco v letech
1474–1479 probíhaly otevřené
boje mezi Matyášem a Vladislavem II., nebylo klidno ani na jihu
Čech a na česko-rakouském
pomezí, i když se střety posunuly dále na jih, na rožmberské
panství. Petr Kaplíř se zúčastnil
v září 1476 tažení Bohuslava ze
Švamberka do Dolního Rakouska na obranu rožmberských držav, která Švamberk tou dobou
spravoval. Výprava se dostala
až do blízkosti Vídně a vrátila se
v polovině října 1476 s bohatou
kořistí. Do Rakouska vyrazil Petr
Kaplíř ještě jednou, po krátkém
příměří, v roce 1478. Jeho jméno pak v dalších bojích, sporech
a šarvátkách na česko-rakouském pomezí, které trvaly s krátkými přestávkami až do roku
1509, mizí.
Možná je to dáno také tím,
co se mu podařilo v roce 1479
na českém králi vymoci. Byl-li
Petr Kaplíř stoupencem Jiřího
z Poděbrad a bylo-li přáním českého „husitského“ krále, aby se
právě Vladislav stal jeho nástupcem, pak je možné pochopit výsadu, které se Vimperku dostalo
listinou, vydanou Vladislavem II.
dne 24. dubna 1479. Ale o tom až
příště...
Roman Hajník
Vimperské noviny 5/2013
[email protected] 388 402 264
Informace a novinky
z prachatické nemocnice
Dobrou zprávou je, že Nemocnice Prachatice, a. s., uspěla
ve smírčím řízení s VZP, špatnou naopak to, že pro letošní
rok dostane v zálohách uhrazeno kvůli silně restriktivní
úhradové vyhlášce za péči o cca 15 mil Kč méně.
ZDARMA na internet
přímo z lůžka
Vedení nemocnice vyslyšelo
prosby pacientů z nedávno proběhlé ankety a od měsíce března
byl spuštěn projekt pokrytí areálu nemocnice internetem v podobě WiFi signálu.
K dnešnímu dni (15. 3.) je toto
připojení zatím možné na stanici LDN a chirurgickém a ortopedickém oddělení. Pacienti tak už
mohou být ve spojení se svými
blízkými. Připojení je snadné –
na mobilu či notebooku zobrazíte
seznam bezdrátového připojení
na internet, vyhledáte přístupový bod „NEMPTFREE“ a připojíte se k němu. Pokud by byly
problémy, personál oddělení rád
a ochotně s připojením poradí.
Do konce března bude pokryta
celá nemocnice a všechna oddělení. Celá akce byla realizována
i díky štědré finanční pomoci
společnosti Memfis.
Světový den ledvin –
14. 3. 2013
Nemocnice Prachatice, a. s.,
se poprvé připojila ke Světovému
dni ledvin. Celý týden od 11.–15.
3. probíhala pro rodinné příslušníky dialýzovaných pacientů
možnost přijet se s nimi podívat,
jak funguje oddělení, jak probíhá léčba a na cokoliv se zeptat kvalifikovaného personálu
na hemodialyzačním středisku.
Ve čtvrtek 14. 3. proběhl Den
otevřených dveří na nefrologické/interní ambulanci pro širokou veřejnost, kde bylo možné
absolvovat bezplatné vyšetření,
které může odhalit případné
onemocnění ledvin, a to změřit
krevní tlak a vyšetřit moč. Bylo
možné své problémy konzultovat
s přítomným lékařem. Možnost
navštívit nefrologickou ambulanci a nechat se vyšetřit využilo
celkem 53 osob. Do nefrologické
ambulance na další vyšetření
byli ihned objednáni 3 pacienti,
20 pacientů mělo patologický nález v moči, u 8 z této skupiny byl
nález závažný. Světový den ledvin
i v prachatické nemocnici splnil
svůj cíl: zvýšit povědomí o nemocech ledvin, jejich diagnostice
a možnostech léčby.
Výtvarné projekty na odděleních
U vstupní recepce oddělení
LDN byla dokončena výtvarná
výzdoba malířky Mgr. Vladimíry Fridrichové-Kunešové, která
zpracovala nádherný obraz Prachatic s dominantou kostela sv.
Jakuba.
Pro další zlepšení prostředí
léčebny dlouhodobě nemocných
budeme s paní malířkou pokračovat ve spolupráci ve výtvarné
výzdobě jednotlivých pokojů,
v nichž bychom chtěli umístit obrazy obcí prachatického regionu.
Chceme tím vylepšit prezentaci
oddělení. Přejeme si nabídnout
pacientům na LDN i ostatním
příchozím osobní a milý přístup
v nadstandardním a příjemném
rodinném prostředí. Paní Fridrichová-Kunešová již v minulých
letech výtvarně ozdobila chodbu
u dětské ambulance i celé lůžkové dětské oddělení a malým
pacientům je pobyt v nemocničním prostředí s obrázky zvířátek
na chodbách. Tato akce byla realizována ve spolupráci s nadací
Archa Chantal paní Chantal
Poullain. Pokud bude kladná
odezva i zájem, mohly by se další výtvarné výzdoby postupně
provést i v ostatních odděleních
a ambulancích nemocnice.
z valné hromady
Uvolněná pozice na člena
dozorčí rady nemocnice po starostovi Martinu Malém byla
doplněna dle volby zastupitelů
o primářku OKB-H prachatické nemocnice MUDr. Jaroslavu Ambrožovou, která již dříve
v dozorčí radě působila. Na dubnovém zasedání bude dozorčí
rada v úplném devítičlenném
složení. Bude tak moci schvalovat účetní uzávěrku za r. 2012,
kdy Nemocnice Prachatice, a. s.,
skončila hospodaření se ziskem
441 tis. Kč po zdanění.
Z jednání se zdravotními
pojišťovnami
V současné době probíhají jednání se všemi ZP o počtech ortopedických operací – totálních
endoprotéz kyčlí a kolen a dalších
výkonů, které budeme moci v le-
tošním roce udělat, i o úhradách
a limitech na péči.
Dobrou zprávou je, že nemocnice uspěla ve smírčím řízení
s VZP, špatnou naopak to, že pro
letošní rok dostane v zálohách
uhrazeno kvůli silně restriktivní
úhradové vyhlášce za péči o cca
15 mil Kč méně. Budeme muset
tyto peníze uspořit v provozu tak,
aby se to dotklo personálu i pacientů co nejméně. Je nutno vyrovnat se i s vyšší DPH v nákladech.
Věřím, že se nám to společnými
silami podaří.
Ing. Michal Čarvaš,
předseda představenstva
Nemocnice Prachatice, a. s.
Pijeme, pijeme, pijeme… čaj!
Degustace čajů
I při maximálním zjednodušení přípravy čaje, kdy použijeme minimum nádobí (například jenom malou konvičku
a šálky), je potřeba se řídit
několika základními principy.
Dodržení jednoduchých zásad
zhotovení čaje nám zaručí dobrý výsledek – lahodný čaj.
Jako princip nejdůležitější se
jeví množství použitého čaje.
Každý čaj se luhuje jinak rychle
a odlišný je i jeho objem, který
v konvičce při luhování postupně
vyplní. Ideální množství čaje je
takové, kdy se lístky mohou dobře
rozvinout, stejnoměrně luhovat
a výsledná chuť nálevu není ani
příliš „vodová či řídká“ (= málo
čaje v konvičce) nebo naopak nepříjemně olejovitá, koncentrovaná, trpknoucí či „silná“ (= mnoho
čaje v konvičce). Obvykle pracujeme s konvičkou o velikosti čtyř
až šesti právě použitých šálků
a plníme ji podle typu připravovaného čaje. Až několikanásobně
svůj objem zvětšují polozelené
čaje s rolovanými listy, svinutými do pevných čajinek. Takového
čaje vložíme do konvičky cca 1/3
(rozhodně méně než polovinu)
objemu konvičky. Podobně nakládáme i s kvalitními čaji černými nebo bílými, které tolik
na objemu nenabývají, avšak potřebujeme, aby poskytly nálevy
výraznější. Naproti tomu čaje, jež
jsou rolované a svinované méně
(více oxidované oolongy, lehce
rolované zelené čaje apod.), plníme konvičku do až do 1/2 (nebo
dokonce do dvou třetin) objemu.
Každý čaj je potřeba vyzkoušet
a držet se nejosvědčenějších postupů s konkrétním nádobím.
Voda a její teplota mají
na chuť a kvalitu nálevu zásadní vliv. Opomineme-li doporučení používat pramenitou čerstvou
vodu (pro běžnou přípravu čaje
v našich podmínkách nedostupnou), zbývá nám voda vodovodní a balená. Zde bychom měli
použít tu vodu, která je chuťově
lepší. Ideální pro přípravu čaje je
bezesporu obyčejná vodovodní
voda upravená vhodným filtrem,
jenž nemění její složení, a pouze
odstraňuje škodliviny (chlór, dusičnany apod., například český
filtr pro domácí doúpravu vody
Dionela). Teplotu vody volíme
podle čaje. Zelené a některé bílé
čaje zaléváme vodou zchladlou,
oolongy, puery a čaje černé vodou
vroucí. Pro opakované nálevy používáme obvykle vodu horkou.
Nejlépe je přípravu čaje vyzkoušet v několika variantách a držet
se té nejvíce vyhovující pro daný
čaj, vodu a nádobí.
Doba luhování a rychlost slití
nálevu jsou extrémně důležité.
Snad proto, že neexistuje žádná
přesná doba předepsaná pro ten
který konkrétní čaj. Každý piják
čaje upřednostňuje čaj jinak silný,
požaduje jiný počet nálevů, používá jiné nádobí… Obecně se lze
držet zásady, že čím teplejší vodu
použijeme, tím kratší by měla být
doba luhování a naopak. Důležité
je, zda konvičku přeléváme horkou vodou či nikoliv a jak rychle konvička při zalití chladne.
Ohled je nutno brát na rychlost
slití nálevu. Ne každá konvička
dovolí slít nálev co nejrychleji,
při slévání tak dochází k dalšímu luhování. Zrovna tak záleží,
jak dlouho je čaj v konvičce mezi
jednotlivými nálevy, zda chladne
nebo se konvička přelévá horkou
vodou. Pokud čaj zkoušíme a připravujeme poprvé, dobu luhování odhadneme, nálev postupně
ochutnáváme a v pravé chvíli slijeme. Je potřeba mít na paměti, že
sílu čaje regulujeme jeho množstvím, nikoli dobou luhování!
Správnou přípravu čaje si
můžete vyzkoušet na degustaci čajů a bylin ve vimperské
Městské knihovně, ve středu
15. května 2013. Začínáme
v 16.30 hodin a budeme se věnovat letošním čerstvým čajům. Jste srdečně zváni!
Richard Simet,
Ing. Zdeněk Nepustil
Vimperské noviny 5/2013 tel. 388 402 [email protected]
Z Národního parku Šumava
Srnští jeleni letos spořádali o pětinu více krmení
než během loňské zimy
Dlouhá zima letos držela jeleny v přezimovacích obůrkách
o měsíc více, než loni. Jen v přezimovací obůrce Beranky na Srní
jeleni spořádali o pětinu více krmení než loni.
Na území Národního parku
Šumava je 14 přezimovacích
obůrek. Jeleni se do nich stahují
během zimy, protože tu dosta-
nou od lesníků potravu přímo
do krmelců. Na Srní a v Nové
Peci fungují tři pozorovací místa, odkud mohou chování jelenů,
ovlivněné například vzájemným
postavením v tlupě (hierarchii),
pozorovat i turisté.
Díky tomu, že v obůrce Beranky u Srní tráví zimu Král lesa – jelen dvaadvacaterák, jehož parohy
jsou nejsilnější na západní straně
Šumavy, byl zájem veřejnosti letos ještě větší než loni.
Revitalizace šumavských
rašelinišť – 2013
Program revitalizace mokřadů
a rašelinišť je na území NP Šumava realizován od roku 1999.
Jeho hlavním cílem je záchrana
unikátních rašelinišť, která byla
v minulosti poškozena činností
člověka, zejména při budování
odvodňovacích kanálů. Současně
je řešena i celková náprava narušeného vodního režimu v krajině.
V rámci revitalizačního programu jsou odvodňovací rýhy
přehrazovány a zasypávány tak,
aby postupně zarostly vegetací
a zmizely z krajiny. Zablokování odvodňovacích kanálů
je hlavním opatřením, neboť
zvedá hladinu podzemní vody
a obnovuje přirozené podmínky
na rašeliništi. Dochází k opětovnému zavodnění rašeliniště
a oživení jeho činnosti. Vzhledem ke snadné zranitelnosti rašeliništních biotopů jsou veškeré
práce prováděny ručně bez použití těžké techniky.
Šumavský rys
Copperfield se postupně
uzdravuje
Mládě rysa, o kterého se starají pracovníci stanice pro handicapovaná zvířata v Klášterci, se
úspěšně uzdravuje. Zvěrolékařka
mu z nohy vyjmula kovovou výztuhu zlomené kosti. Na život
v zajetí už si bohužel tak zvykl,
že již se do volné přírody nemůže
vrátit.
Do Klášterce se dostal
ve čtyřech měsících, což je doba,
kdy o rysí koťata ještě pečují je-
jich matky. Stane se natrvalo
ozdobou klášterecké stanice.
Zájemci se na něj mohou přijít
podívat každou středu, což je
návštěvní den, od 9 do 14 hodin. Zaměstnanci ale vyjdou
vstříc všem návštěvníkům
a po dohodě provedou každého
i mimo návštěvní dny. Objednat se lze na telefonním čísle
731 530 223, nebo na emailu –
[email protected]
Pavel Pechoušek,
tiskový mluvčí
Správa NP a CHKO Šumava
Terénní výukové programy a kroužek
Sedmikvítek na biologické olympiádě
Přestože se letošní zima zdála být dlouhá, je tu jaro a s ním
snazší možnost výprav do přírody. Již počátkem dubna proto
začaly běžet terénní výukové
programy vimperského Střediska environmentální výchovy
(SEV) Správy NP a CHKO Šumava, které jsou určeny pro třídní kolektivy od škol mateřských
až po vysoké. Zatímco v zimních
měsících docházely ve Vimperku školy a školky do učebny SEV,
nyní se mohou v doprovodu zdejších lektorů vydat přímo na území NP a CHKO Šumava.
Nejoblíbenějšími terénními
výukovými programy jsou např.
výpravy k šumavským rašeliništím, k Boubínskému pralesu,
do Areálu lesních her ve Stožci,
či dokonce na Stezku v korunách
stromů a do zvířecích výběhů
Národního parku Bavorský les
u Neuschönau.
Do přírody není třeba vždy
chodit daleko, proto SEV Vimperk realizuje též množství výukových programů na téma voda
a půda, kdy se žáci seznamují
s vodstvem Šumavy a význa-
mem půdy. Při těchto programech, které se konají buď v bezprostřední blízkosti škol nebo
v případě Vimperku v arboretu
a v okolí města, mohou účastníci odlovit a pozorovat drobné
vodní a půdní živočichy, což jim
zprostředkovává přímý kontakt
s živou přírodou.
Zájem o výukové programy
našeho SEV pravidelně projevují všechny vimperské mateřské
školy, ZŠ T. G. Masaryka i ZŠ
Smetanova a probíhá také spolupráce s Gymnáziem a Střední
odbornou školou ekonomickou
Vimperk.
Zároveň v SEV Vimperk
běží činnost přírodovědného
kroužku Sedmikvítek Správy
NP a CHKO Šumava, jehož dva
členové a žáci vimperského gymnázia Ondřej Kučera a Kateřina
Štefaníková úspěšně projevili
své znalosti v biologické olympiádě. V rámci kroužku se oba jeho
členové na olympiádu intenzivně
připravovali s pomocí lektorky
Martiny Předotové. Ve školním
kole (v G a SOŠe Vimperk) obsadili 1. a 2. místo a výborně reprezentovali školu i náš přírodovědný kroužek v kole okresním, kde
Ondra získal prvenství a Katka
se umístila jako osmá. Oběma
členům Sedmikvítku patří velká
gratulace.
Za SEV Vimperk
Stanislav Čtvrtník
Zveme vás na
Čajový večer
aneb Jak se s čaji /s/přátelit
Přijďte si poslechnout zajímavosti o čajích
spojené s jejich ochutnávkou
15. května 2013 v 16.30 hodin
v čítárně Městské knihovny
ul. 1. Máje 194
Za knihovnu se na Vás těší M. Šmídová
Žác i 4. ročníku Obchodní akademie G a SOŠe Vimperk při terénním výukovém
programu Boubínský prales, který proběhl na začátku dubna.
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 5/2013
Z Gymnázia
a Střední odborné školy ekonomické Vimperk
díky našemu letitému sponzoru
t-support. Zařídil nám školení
v programu GibbsCAM, který v podstatě programuje CNC
stroje. Školení trvalo celý den,
bylo velice poučné a odvezli jsme
si odsud certifikáty o vyškolení.
Dále nám pak tato firma pomáhala při převodu formulky z CAD
dat na data CAM. Jsme opravdu
rádi, že nám takto pomáhá.
Letos jsme se rozhodli pro
křídla z karbonu, nevěděli jsme
však, jak obtížné bude sehnat
karbon speciálně podle našich
požadavků. Nakonec jsme vše
vyřešili tím, že jsme si objednali
krychličku z karbonu a křidýlka
jsme si dali vyřezat. Nejsou sice
nejlehčí, ale zato máme jistotu, že
se nikdy nepřelomí.
Jeden z největších problémů,
který se vyskytl, byl v obrobení
samotné formulky. Jelikož jsme
dostali polotovary, které měly
špatně navrtané díry na bombičky. První formulky dopadly katastrofálně. Museli jsme požádat
o zaslání dalších kusů. Na propůjčených strojích od firmy Aptar a Barx jsme vyřezali nakonec
7 formulek, z nichž jsme vyrobili
čtyři schopné závodů.
A co nás ještě čeká? Nyní musíme náš tým připravit a vyšperkovat na samotné závody, které
se uskuteční od 19.–21. 4 v Praze ve Smíchovské Střední průmyslové škole. Musíme doladit
všechny detaily a dodělat všechny prezentační předměty.
Za tým F1 ve školách
Michal Havlíček
Projekt Budoucnost
v hledáčku vstupuje
do druhé poloviny
S námětem na projekt Budoucnost v hledáčku nás oslovilo Centrum pro mládež ve Waldmünchenu, které hledalo gymnázia,
která by se zúčastnila česko-německého projektu. V září jsme
proto oslovili naše žáky, představili projekt a přihlásila se děvčata Marie Svěchotová, Jaroslava
Fiedlerová, Renata Zušťáková,
Jaroslava Trytová a Marie Martanová.
Už první víkend ve Waldmünchenu byl pro naše účastnice zážitkem. Do projektu se zapojila
3 německá gymnázia a 4 česká.
Naše děvčata, z nichž některá
studují v gymnáziu a některá
v obchodní akademii, přijela se
záměrem zpracovat téma Tourismus. Společné téma nás spojilo s Gymnáziem Cham. Děvčata
spolu v průběhu zpracovávání
tématu komunikovala osobně
i rozličnými elektronickými prostředky. Vytvořila se dokonce
přátelství a naše skupina společně vytvářela video o životě
na Šumavě a v Bavorském lese
z pohledu mladého člověka. Film
je doplněn o zajímavou prezenta-
ci. V průběhu tvorby mediálních
výstupů se děvčata setkávala
o víkendech, učila se pracovat
s videokamerou, stříhat film
a spolu s vedoucími projektu jezdili po Šumavě i Bavorském lese.
Ovoce jejich společné práce
jsme měli možnost s ostatními
učiteli zapojenými v projektu
o víkendu 12.–14. 4. 2013 ve Waldmünchenu. Už teď se můžeme
těšit, že v červenci budou výstupy z projektu představeny v bavorských školách a institucích
a v září totéž čeká i zájemce z české strany. O termínu, kdy přijedou stanovení velvyslanci představit témata Turistický ruch,
ale i Využitelné zdroje energie,
Migrace a integrace a Vzdělávání
Vás budeme informovat.
Na závěr jen dodám, že autorkou loga celého projektu je Jaroslava Fiedlerová, žákyně 2. ročníku našeho gymnázia a ze všech
účastníků projektu byly vybrány
mezi velvyslance Marie Svěchotová, žákyně 2. ročníku obchodní
akademie a již zmíněná Jaroslava
Fiedlerová.
Úspěšné češtinářky
V Českých Budějovicích
9.–10. 4. 2013 proběhla krajská
kola olympiády z českého jazyka. Všechny tři zástupkyně
naší školy byly velmi úspěšné.
V 1. kategorii Kateřina Nová ze
4. G obsadila 5. místo a je první náhradnicí Jihočeského kraje
do celorepublikového kola. Ve 2. kategorii Karolína Karasová
ze 7. G získala vynikající 2. místo
a postupuje do národního kola,
které proběhne na konci června v Praze. A neztratila se ani
zástupkyně obchodní akademie
Magdaléna Kůrková ze 3. OA,
která byla oceněna čestným
uznáním, protože byla jedinou
zástupkyní středních odborných
škol v krajském kole, všichni zbylí
účastníci byli z gymnázií. Žákyním gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Nový e-twinning projekt
školy
Mezinárodní spolupráce studentů na dálku s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT).
Po úspěšném dokončení prvního e-twinningového projektu v prosinci loňského roku se
třída 1. G zapojila do dalšího,
již náročnějšího projektu v angličtině. Tématem této mezinárodní spolupráce je TOP TEN
ATTRACTIONS (DESET NEJ
ZAJÍMAVOSTÍ), které se týkají
měst obou spolupracujících škol:
Vimperka a polského Krakowa.
Cílem spolupráce je vytvoření
prezentací v angličtině o zajímavostech a památkách obou měst.
Tyto prezentace budou následně
vystaveny na e-twinningovém
portálu, kde je možné si je prohlédnout, a zároveň budou vyhotoveny i „papírové“ formy těchto
prezentací.
Dosud se nám mimo jiné podařil „chatting“ obou zúčastněných tříd, průběžná spolupráce
a sdílení informací ve společném
prostoru twinspace.
Všem zúčastněným studentům děkuji za jejich práci.
Mgr. Helena Samcová
Eva Piherová,
ředitelka Gymnázia a SOŠe
Vimperk
Mgr. Jana Tláskalová
Novinky ze soutěže F1
na školách
Tak jako každý rok se i letos
vimperský tým JVMP účastní celosvětové soutěže F1 ve školách.
I tentokrát se musel tým vypořádat s nejednou překážkou, kterou
mu soutěž připravila.
Tým čekalo hned několik
velkých změn. Jednou z těch
největších bylo i zcela nové obsazení týmu. Jelikož loňský tým
byl převážně tvořen žáky třetího
ročníku, kteří se letos již nemohli
účastnit kvůli starostem a práci
okolo maturity. Manažerem
týmu se stal Michal Havlíček,
hlavním konstruktérem Josef
Bakule, grafikem Jaromír Jindra,
designe inženýrem Ladislav Šatra a pomocníkem je letos Václav Kratochvíl. Velikou změnou
bylo i to, že náš milovaný učitel
Mgr. Václav Sova již neměl nervy
na závodní dny, a tak nám doporučil jako zodpovědnou osobu
Ing. Václava Heinzla. Pan Sova
nám sice stále pomáhá, ale při
velkém klání s námi již nebude.
Naše práce na formulce začala
ihned v září, kdy jsme se zaregistrovali do soutěže. Náš hlavni konstruktér měl v tu dobu
nejvíce práce. Musel navrhnout
model formulky tak, aby splňoval všechna kritéria a aby byla
zároveň aerodynamická.
Naše další akce se uskutečnila
Vimperské noviny 5/2013 tel. 388 402 [email protected]
ZŠ TGM informuje
Projekt Zvládnu to
Tak jako každý rok i letos se
nejstarší žáci školy zúčastnili třídenního studijního soustředění,
které proběhlo na Nových Hutích
v hotelu Kodrea ve dnech 3.–5.
dubna 2013.
Žáci 9. tříd si zde opakovali
a prohlubovali učivo z českého
jazyka a matematiky, zkoušeli
vypracovávat testy z těchto předmětů i ze všeobecného přehledu.
Své studijní úsilí si zpestřovali
procházkami krásnou „zimní“
šumavskou přírodu a večery patřily společenským hrám.
Pobyt se všem budoucím žákům středních škol, kteří se soustředění zúčastnili, líbil a spokojeni byli i jejich pedagogové,
tedy pan učitel Střeleček a paní
učitelka Toušlová.
Okresní kolo – recitace
Ve středu 20. března 2013
nejlepší recitátoři naší školy
vzorně reprezentovali ZŠ TGM
v okresním kole soutěže „Dětských recitátorů“ v Prachaticích.
Ze 64 soutěžících se pěti našim
žákyním podařilo dostat mezi
vyhodnocené.
Kategorie I: 3. místo Nella Pflanzerová. Kategorie II:
3. místo Kateřina Vaňková.
Kategorie III: 3. místo Veronika Hodoušková. Kategorie IV:
3. místo Michala Czerwenková,
4. místo Tereza Vostradovská.
Gratulujeme oceněným!
Mgr. Iva Karasová
Okrskové kolo – zpěv
V úterý 26. 3. 2013 se vybraní
žáci naší školy zúčastnili okrskového kola ve zpěvu v DDM Vimperk. Zpívalo se celý den a porota ocenila tyto naše žáky: Matěj
Štufka – čestné uznání, Nella
Pflanzerová – 3. místo, Natálie
Uhříčková – 3. místo.
Kateřina Vaňková – 1. místo
– postup do okresního kola, Jakub Chalupa – 1. místo – postup
do okresního kola, Klára Kukačková – 3. místo.
Sára Becková – 3. místo.
Aneta Nová – 1. místo – postup do okresního kola, Michaela Voldřichová – 3. místo.
Děkujeme za účast a gratulujeme oceněným. Okresní kolo
soutěže se uskuteční 24. 4. 2013
v Prachaticích.
Mgr. Dana Toušlová
Turnaje v košíkové
na ZŠ Smetanova
V uplynulém období uspořádala ZŠ Smetanova Vimperk
ve své tělocvičně čtyři turnaje
v košíkové.
Ve středu 20. 3. 2013 se v okrskovém kole utkaly týmy 6.–7. tříd
a odpovídajících ročníků gymnázií. V soutěži chlapců si nejlépe
vedli kluci ze ZŠ TGM Vimperk,
druzí byli žáci ZŠ Volary a třetí
žáci pořádající ZŠ Smetanova
Vimperk, na čtvrtém místě skončil tým ZŠ Šumavské Hoštice. Pořadí dívek: 1. ZŠ TGM Vimperk,
2. ZŠ Volary, 3. ZŠ Smetanova
Vimperk.
Týmy 8.–9. tříd a odpovídajících ročníků gymnázií se v okrskovém kole střetly 27. března.
Mezi staršími žáky byli nejlepší
žáci ZŠ TGM Vimperk. Další
pořadí: 2. ZŠ Volary, 3. ZŠ Smetanova Vimperk, 4. ZŠ Zdíkov,
5. ZŠ Čkyně, 6. G a SOŠe Vimperk, 7. ZŠ Stachy. V kategorii
starších dívek si nejlépe vedla
děvčata z G a SOŠe Vimperk, 2.
ZŠ TGM Vimperk, 3. ZŠ Smetanova Vimperk.
Na okrsková kola navázala kola
okresní, která se konala 3. 4. 2013
pro mladší žákyně a žáky a 4. 4.
2013 pro starší žákyně a žáky
opět v tělocvičně ZŠ Smetanova. Do finálového kola postoupily vždy dva nejlepší týmy své
kategorie z prachatické a vimperské části okresu. V kategorii
mladších dívek zvítězil tým ZŠ
Husinec, 2. ZŠ TGM Vimperk,
3. ZŠ Volary. Turnaj mladších
žáků vyhráli kluci ZŠ Národní
Prachatice, 2. ZŠ Volary, 3. ZŠ
TGM Vimperk, 4. ZŠ Husinec.
Starší žákyně vyhrálo družstvo
Gymnázia Prachatice, 2. G a
SOŠe Vimperk, 3. ZŠ Husinec,
4. ZŠ TGM Vimperk. V kategorii
starších žáků se na prvním místě
umístilo družstvo ZŠ TGM Vimperk, 2. ZŠ Volary, 3. Gymnázium Prachatice, 4. ZŠ Národní
Prachatice.
Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalších
sportovních soutěžích
Mgr. Jan Líkař,
hlavní organizátor turnaje
Navázali jsme na úspěch
v mezinárodní soutěži
V tomto školním roce se žáci
ze ZŠ Vimperk, Smetanova zúčastnili mezinárodní soutěže
s názvem „Pod modrou oblohou“, která je zaměřena na práci
s jednoduchým grafickým programem v PC. Téma letošního
ročníku znělo „Můj sen“.
Po fantastickém úspěchu
v loňském ročníku se ani letos
naši žáci neztratili a z více než
2 000 soutěžících se hned 3 dostali mezi 50 nejlepších. Jejich
práce budou tudíž vystaveny
na prestižní vernisáži v galerii
v Moravské Třebové.
Chtěli bychom Jaroslavě Zíkové, Šárce Pankratzové a Kateřině
Štefanové poděkovat za perfektní
reprezentaci naší školy i našeho
města.
ZŠ Smetanova,
ilustrace Šárka Pankratzová
Mgr. Alžběta Rückerová
Plesovou sezonu ve Vimperku zakončil Ples dechovky a mažoretek.
Více informací o škole na www.zsvimperk.cz.
Vimperské noviny 5/2013
[email protected] 388 402 264
Základní škola praktická
Školní akce „Dámská
jízda“ v Základní škole
praktické Vimperk
Dne 3. dubna 2013 se konala
v Základní škole praktické –
1. máje 127 Vimperk školní akce
„Dámská jízda“. Konala se v odpoledních a večerních hodinách
v budově školy pod vedením
Mgr. Veroniky Geierové a paní
vychovatelky Oliny Juřicové.
Žákyně při ní absolvovaly
návštěvu u odborné kadeřnice,
která jim poskytla důležité informace týkající se péče o vlasy.
Také byla pozvána paní Jana Fridrichová, která jako odborná ma-
DDM Vimperk
nikérka všem dívkám, ale i paní
mučitelkám odborně namalovala
a upravila nehty.
Součástí této akce si dívky došly nakoupit důležitý materiál potřebný k uvaření večeře a přípravě
snídaně. Ve večerních hodinách
si prohlížely fotografie z dětství,
zjišťovaly původ svých křestních
jmen a účastnily se různých her.
Před večerkou byl puštěn romantický film na interaktivní tabuli,
který dívky sledovaly ve svých
pyžamkách ze spacáků. Dámská
jízda končila snídaní a nástupem
do výuky.
Veronika Geierová
3. května od 14.00 hodin,
v DDM:
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO DĚTI
GILLING – práce s papírem
(KOŠÍČEK) / práce s filcem.
zvou všechny maminky, babičky, tatínky, dědečky, kamarády
a ostatní veřejnost na své krátké
vystoupení, které bude pokračovat diskotékou.
10. května od 17.00 hodin, v tělocvičně ZŠ Smetanova:
TANEČNÍ ŠOU…
Děti z tanečního kroužku
31. 5. od 15.00 hodin, areál
Vodník:
DEN DĚTÍ.
LETNÍ TÁBORY
Volná místa:
Nová Pec: 14. 7.–21. 7. 2013,
Vodácký po Otavě:
20. 7.–26. 7. 2013.
Městské tábory:
8. 7.–12. 7. 2013,
22. 7.–26. 7. 2013,
29. 7.–2. 8. 2013.
Přihlášky na letní tábory jsou
k dispozici v DDM Vimperk,
Smetanova 405.
Telefon: 388 411 164,
605 370 746.
Vyplněné přihlášky odevzdejte nejpozději do konce
května.
Zprávičky z lesní školičky
Jaro do Šumavouse ne a ne
přijít. Vůbec nepomohlo, že jsme
s dětmi vytvořili ze dřeva a slámy dokonce dvě Morany, zapálili
a hodili je do řeky – sněhu bylo
mnoho a na jaro to vůbec nevypadalo. Ani Velikonoce teplo
nepřinesly. Děti v lesní školce
ale i přesto nařezaly proutky
a vytvořily pomlázky. Nejen to.
Zkoumali jsme vejce, povídali
si, co je uvnitř, vejce si zkusili
všichni oťukat, rozbít nebo vyfouknout. Také jsme strčili vejce
do octa a byli moc zvědaví, co to
udělá.
První dubnové setkání bylo
Vystoupení žáků ZŠ prakna jejichž výběru se žáci podíletické pro seniory a osoby
li. Všichni nacvičovali s nadšes handicapem
ním, elánem a snahou odstranit
Říká se, že písnička je lékem
i drobné nedostatky, které by
na trápení duše a pokud je zpípřípadná tréma mohla umocnit.
Děti se v sále MěKS představily
vána s přáním potěšit, platí to
krátkým pásmem písní a jarních
dvojnásob. A právě s úmyslem
kterými vykouzlily
potěšitžáků
vystoupili
žáci pro
ZákladVystoupení
ZŠ praktické
seniory a básniček,
osoby s handicapem
úsměv na tvářích všech přítomní školy praktické ve Vimperku
Říkána se, zahájení
že písničkavýstavy
je lékem30nadní
trápení
a pokud
je zpívána
s přánímhostů.
potěšit, platí to
ne-duše ných
seniorů
a ostatních
dvojnásob.
A právěorganizací
s úmyslem potěšit,
vystoupili A právě
žáci Základní
školya potlesk
praktické ve
Vimperku
úsměv
byly
ziskových
seniorů
na zahájení
30 dní neziskových
seniorů
osob s handicapem,
v úterý 9.
pro děti
toua nejkrásnější
odměa osobvýstavy
s handicapem
v úterýorganizací
dubna.
Samotnému
vystoupenívystoupepředcházelo nacvičování
písní, na jejichž výběru se žáci
9. dubna.
Samotnému
nou.
podíleli.
Všichni nacvičovali
s nadšením,
i drobnéŠvehlová
nedostatky, které
ní předcházelo
nacvičování
písní,elánem a snahou odstranitHelena
pořád ve znamení sněhu. Povídali jsme si o Eskymácích. Ti totiž
mají sníh pořád. U Šumavouse
proběhl závod psích spřežení,
na zahradě – Aljašce – jsme hledali zlato ve sněhu. Také jsme si
promítali fotky Eskymáků, polárních zvířat, polární záře a ledovců. První opravdu jarní slunce,
které na zahradě vytvořilo velké
louže, děti lákalo. Hlavně je ale
lákaly ty louže. Bylo to náročné,
ale boty i kalhoty vydržely. Tedy
skoro. Fotografie si můžete prohlédnout na www.sumavous.cz
Mgr. Milan Zíka
Letní dětský tábor
nejen pro mladé zdravotníky
by případná tréma mohla umocnit. Děti se v sále MěKS představily krátkým pásmem písní a
jarních básniček, kterými vykouzlily úsměv na tvářích všech přítomných seniorů a ostatních Jako v minulých letech i tento
hostů.
rok pořádá Oblastní spolek ČČK
A právě úsměv a potlesk byly pro děti tou nejkrásnější odměnou.
Prachatice ve dnech 7.–12. 7.
2013 Oblastní studijní středisko
– letní dětský tábor –
Helena Švehlová
v turistické chatě na Libínském
Sedle. Oblastní studijní středisko
je určeno dětem ve věku 6–16 let
se zájmem o první pomoc. Děti
čeká nejen odborně zaměřený
program, ale také spousta her
a zábavy. Získají nové informace a procvičí si své již získané
znalosti a dovednosti z první
pomoci.
Po úspěšném zakončení OSS
bude účastníkům předán průkaz
o absolvování, na jehož základě
se mohou uplatnit jako pomocníci při školení a přípravě Mladých
zdravotníků I stupně.
Závaznou přihlášku je nutné
doručit do 15. 6. na adresu Oblastního spolku Českého červeného kříže Prachatice, Nemocniční 204, 383 0 Prachatice.
Přihláška a další materiály
ke stažení najdete na www.prachatice.cz nebo na Facebook –
Český červený kříž Prachatice.
Oblastní spolek ČČK
Vimperské noviny 5/2013 tel. 388 402 [email protected]
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VIMPERK
POŘÁDÁ
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
20. 5. a 21. 5.
14.00 – 17.00
ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ
27. 5. 16.00–18.00
Obory: hudební, výtvarný, literárně-dramatický.
28. 5. 16.00–18.00
Obory: hudební, výtvarný, taneční, literárně-dramatický.
29. 5. 16.00–18.00
Obory: hudební, výtvarný, literárně-dramatický.
30. 5. 16.00–18.00
Obory: hudební, výtvarný, taneční, literárně-dramatický.
Telefonicky nebo e-mailem je možno domluvit jiný termín.
NABÍZÍME
V hudebním oboru vyučujeme hru na tyto nástroje: zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, fagot,
trubka, lesní roh, trombon, tenor, baryton, tuba, bicí, akordeon, klavír, housle, violoncello, kytara, el.
kytara, el. klávesy. Dále se vyučuje sólový a sborový zpěv. Žáci se věnují i hudební teorii. Všichni také mají
možnost navštěvovat dechový a taneční orchestr, komorní soubory či pěvecký sbor.
Ve výtvarném oboru se věnují žáci kresbě, malbě, grafice, dekorativním činnostem, modelování, tvarování
a keramice. Seznamují se také s počítačovou grafikou, digitální fotografií aj.
V tanečním oboru se rozvíjí pohybový projev pomocí dětských her a hravých cvičení. Dále se žáci věnují
baletu, současnému a lidovému tanci. Také se podívají do zákulisí taneční gymnastiky.
V literárně-dramatickém oboru se žáci věnují dramatickým hrám, interpretací drobných uměleckých děl nebo
pohádek, zpracování divadelního představení, vystupování v rámci koncertů, uměleckému přednesu, pohybu,
prací s rekvizitou a jednoduchou loutkou.
Požadavky v jednotlivých oborech:
H udební obor – zpěv lidové písně, hudební sluch (intonace zahraného tónu, rozlišení jednoho a více tónů, vyšší
a nižší tón), rytmické cítění (zopakování krátkého rytmického úseku).
Výtvarný obor – schopnost výtvarně reagovat na danou motivaci, výtvarné dovednosti s přihlédnutím k
věku.
Taneční obor – hudební a pohybové schopnosti, tělesná způsobilost, vrozené dispozice.
Literárně-dramatický obor – komunikativnost, mluvní předpoklady.
www.zusvimperk.cz
Vimperské noviny 5/2013
[email protected] 388 402 264
Jaký byl třicátý osmý
My zahrádkáři
považujeme jaro
za nejdůležitější
období celého roku.
V jarních měsících
zakládáme na vše,
co v těch následujících vypěstujeme a následně i sklidíme. Všichni, kdo mají zahrádky či nějaký,
byť malý, kousek země, o který
se starají, vědí, že bez tvrdé jarní
práce se nelze obejít a že se nám
vše později násobně vrátí.
Ples zahrádkářů byl vlastně
vždy jakýmsi oknem do naší další sezóny. Letos nám to tak úplně
nevyšlo. I když jaro bylo 23. března již čtvrtý den oficiálně u moci,
bylo mrazivo a ani dnes, 7. dubna,
kdy píši tento článek, se zima stále ještě nevzdává. Říkal jsem to už
v prosinci, kdy bylo sice chladno,
ale sníh v nedohlednu, že si to
paní Zima možná vynahradí.
Ještě lapidárněji to vyjádřila jedna moje známá: „Zima a berňák
nic neodpouští“. No, alespoň
v prvním případu se to potvrdilo.
I přes výše uvedené jsme přesvědčeni, že ples byl a je otevřením toho symbolického okénka.
Už samotné přivítání žen kytičkou-růžičkou symbolizovalo tuto
skutečnost a my jsme rádi, že tuto
naši tradici, na kterou jsme náležitě hrdí, přebírají i jiní. Muži
i tentokrát obdrželi perníkovou
pozornost, drobnost, kterou pro
ně opět nezištně připravila členka naší organizace paní Marie
Vozdecká. Vřelé díky.
Předtančení bylo opět v režii
mažoretek základní školy TGM
pod taktovkou Mgr. Dany Kubíčkové a Mgr. Alžběty Rückerové.
Jsme rádi, že si děvčata vybrala
právě náš ples jako místo pro
premiérovou prezentaci zcela
nové skladby v nových kostýmech. O krásný vstup do plesu
se však postaraly všechny dívky.
Byla radost sledovat jejich zaujetí a kvalitu předvedení jednotlivých vystoupení. Účastníci plesu po zásluze odměnili úžasné
účinkující mohutným potleskem.
Moc děvčatům děkujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v rozvoji
mažoretkového, pro Vimperk již
tradičního, sportu.
Kdo dále nezklamal, byla skupina POHODA – music band
Vimperk. Spolupracovali jsme
s jejími členy v pořadí již popáté. Schopnost uspokojit široké
spektrum návštěvníků plesu považujeme za hlavní devizu této
hudební skupiny. A plný parket
sálu hotelu Zlatá hvězda od samého zahájení plesu do poslední
skladby o tom bezpochyby svědčil. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat účinkujícím i jménem
všech účastníků plesu.
Stejně jako v posledních dvou
letech i letos jsme ustoupili
od organizace klasické tomboly
a soustředili jsme svou pozornost
na slosování vstupenek. Podařilo
se nám zajistit na 90 cen, které
jsme zcela transparentně vylosovali. Měli jsme pouze obavu,
zda poměrně dlouhé losování
nezbaví ples dynamiky a spádu.
Nakonec se tyto obavy ukázaly
lichými a celé slosování bylo zábavné a zajímavé. Alespoň podle
zaznamenaných reakcí. I v tomto
roce jsme předali naši putovní cenu-obraz jelena do rukou jednoho z našich hostů. Celý další rok
má tu čest se o obrázek starat
MUDr. Řeřicha a my mu k tomu
blahopřejeme a přejeme mnoho
zdaru.
Již počtvrté jsme ples uskutečnili v sále hotelu Zlatá hvězda.
Opět jsme museli ocenit vstřícnost vedení hotelu v osobě pana
Kutila i přístup jeho spolupracovníků a zaměstnanců k dohodnutým opatřením a termínům. Dovolili jsme si letos inspirovat se
plesem města Vimperk a občerstvení jsme po dohodě s majitelem hotelu nabídli ve formě rautu, což se evidentně nejen líbilo,
ale i osvědčilo. Kuchyň odvedla
skvělou práci. Poděkování patří
samozřejmě i fotografovi panu
Drenčenymu, který nám spolu
s paní Kutilovou téměř celý ples
zdokumentovali. Pokud budou
zájemci o fotografie, jsou k dispozici u předsedy ZO na flash-disku, který je možno zapůjčit
si ke stažení. Poděkování patří
i ing. Emilu Jandovi, který dodal
zcela nezištně čerstvé květiny
k vyzdobení sálu.
Přestože se budu opakovat,
musím na tomto místě rovněž
poděkovat svým kolegům, členům výboru základní organizace
Matyldě Kollerové, Jiřině Střelečkové, Marii Krejsové, Ladislavu
Novému a Zdeňkovi Foltýnovi,
bez jejichž práce v jejich volném
čase a ochotě tento čas věnovat
ku prospěchu ostatních by se ples
nepodařilo připravit.
Ples musí někdo připravit. To
je pochopitelné. Ale to, jaký bude,
v mnohém záleží i na tom, kdo se
na plesu sejde. Zahrádkářské plesy ve Vimperku jsou charakteristické tím, že se jich zúčastňují tak
z osmdesáti-devadesáti procent
stále stejní návštěvníci. Já jsem
zahajoval ples ve funkci předse-
dy již potřinácté a mnohé z Vás
znám právě z tohoto našeho společného účinkování. Stejně jako
v letech předchozích jste byli vynikající, a proto lze hodnotit ples
jako úspěšný. A za to Vám všem
jménem organizátorů děkuji.
Třicátý osmý ples zahrádkářů je za námi. Budeme se na Vás
všechny opět těšit, pokud nenastane nějaká mimořádná situace,
zase za rok 29. března 2014.
Za výbor ZO ČZS Vimperk
dr. Vojtěch Vlček, předseda
Na křídlech hudby
vzlétnout do nebes...
Slova francouzského anonyma jsme si připomněli na Zelený
čtvrtek dne 28. března 2013 v sále
MěKS při koncertu I za tóny
hledej ženu. Perfektně panem
Mgr. Janem Tláskalem připravený, kompozičně vyvážený hudební večer byl to nejpříjemnější, co
jsme mohli v období velikonočních svátků prožít. Ukázka několika děl skladatelek – žen jako
byly Phillipe Gaubert, Leopoldine Blahetka, Cecile Chaminade,
Mel Bonis a Lili Boulanger – nám
přiblížila tyto ženy jako výjimečně hudebně nadané komponistky
i interpretky. Pořad, konferenčně
doprovázený slovem hudebně
i encyklopedicky vzdělaného
Jana Tláskala, ale i hudební
doprovody kdysi Vimperačky
Petrou Cortijo Aragonés, byl
skutečným zážitkem. Největším
překvapením pro posluchače
byl pak soprán arménské operní
zpěvačky Ani Vardanjan áriemi
z oper Tosca a Rusalka. Dvořákovo Měsíčku na nebi… všechny
okouzlilo.
Lze bez nadsázky říci, že tyto
hudební večery připravované panem Mgr. Janem Tláskalem jsou
pro milovníky klasické hudby
hlubokým citovým prožitkem.
Nezbývá, než autorovi večera
a interpretům poděkovat.
František Kadoch
Vimperské noviny 5/2013 tel. 388 402 [email protected]
Mateřské a rodinné centrum Bodlina
Cestou vimperskou hromadnou dopravou s přilepeným nosíkem na skle sledoval Vojtíšek
komíny. „Komín, zase komín…,
tady je taky komín…, to je veeelikej komín…“ Já jsem si ve svém
věku už nedovolila nos na sklo
přilepit, ale také jsem skrz okno
pozorovala dění na ulici. „Kočárek, zase kočárek…, další kočárek…, dva kočárky…“ A každý
kočárek tlačí maminka. Ani by
mě nenapadlo, že je ve Vimperku tolik maminek, tolik malých
dětiček. A právě pro vás, také
pro tatínky a celé rodiny, bude
v květnu ve Vimperku otevřeno nové Rodinné a mateřské
centrum Bodlina. Chceme vám
nabídnout místo k setkávání,
ke sdílení, k vzájemnému obohacování, k odpočinku, k získávání
nových dovedností a sbírání nevšedních zážitků.
Naše centrum bude vybaveno
novými pomůckami a hračkami
získanými prostřednictvím dotace od Chance In Nature, LAG
Malenice. Najdete zde skluzavku,
bazén s kuličkami, gymnastické
míče, různé rytmické hudební
nástroje, pískovničky a jiné montessori pomůcky. Pro tu pravou
pohodu si budete moci dát čaj či
kávu.
Otevřeno bude každý pracovní
den od 8.30 do 11.30 hodin (mateřské centrum – volná herna
+ vedený program) a od 14.30
do 15.30 hodin (volná herna).
Poplatek za mateřské centrum
i volnou hernu bude 40 Kč (30 Kč
pro členy o. s. Bodlina Vimperk)
za maminku/tatínka a jejich dítě/
děti. Od září 2013 se můžete těšit
na kroužky pro předškolní děti –
angličtina, cvičení, tvoření…
Najdete nás v bývalé lesnické
škole (Hřbitovní ul. 194), v 1. patře nad knihovnou. Pro přesné
datum zahájení provozu sledujte
naše webové stránky www.bodlina.cz.
„Hledejte potěšení v dětech,
dopřejte dětem, aby se mohly
potěšit s vámi, a bez odkladů
užívejte každou radost.“ Seneca
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Za o. s. Bodlina Vimperk
Lenka Kohoutová
dĚtský
hádkový
o
P
den
31. května 2013,
sportovně rekreační areál Vodník, Vimperk
15.00–18.00 hodin pouze v dolní části areálu
Hasiči v akci
Pohádkový les
trampolína
Historický šerm
Hry a další překvapení
B případě velmi nepříznivého počasí se akce konat nebude.
V
Akci pořádá Město Vimperk, DDM Prachatice – pobočka Vimperk.
Sponzorem akce je společnost HM Management Vimperk.
Za materiální a personální pomoc děkujeme Penzionu Šumavous,
Skupině historického šermu Berit, MěKS Vimperk a Sboru dobrovolných hasičů Vimperk.
www.vimperk.cz
ic
•
•
at
Vo
la
ry
P ra ch
e
Ne
to l i c e • V i m p
er
k
Závody kočárků
V neděli 7. dubna uskutečnilo
nově vzniklé občanské sdružení
Bodlina Vimperk ve spolupráci
s občanským sdružením Chance
In Nature svou první aktivitu zaměřenou na celou rodinu. Využili
jsme nabídky sdružení Strollering a uspořádali ve sportovním
areálu Vodník Závody kočárků
ve sportovní chůzi. Stejné závody se ten den konaly i v dalších
25 městech České republiky. Jejich výtěžek byl určen pro jednu
z neziskových organizací, která
se do akce zapojila. Šťastným
příjemcem vybraných peněžních
prostředků se stalo občanské
sdružení Klubíčko Beroun, jež
poskytuje své služby rodinám,
ve kterých žijí děti či dospělí
s různým handicapem.
Zima se nás snažila odradit
všemi dostupnými prostředky
– mrazem, sněhem, studeným
větrem, ale lidé na Šumavě se
zimy nebojí: Všichni si oblékli
několik vrstev oblečení, maminky a tatínkové zachumlali své děti
do fusaků a s úsměvem vyrazili
na první Závody kočárků, které
se ve Vimperku uskutečnily.
Na startu se sešlo 13 kočárků s 15 pasažéry: Soutěžilo se
ve třech kategoriích: maminka
s kočárkem, tatínek s kočárkem,
rodiče s kočárkem, ale pro velký
zájem jsme otevřeli i kategorii
čtvrtou pro ostatní příbuzné
(babičky, dědečky, strýčky i sourozence). Celkem tedy vyrazilo
na 100 kroků dlouhou trasu 33
posádek.
V 15.30 vyrazili na trať první
soutěžící, povolena byla pouze
rychlá chůze. Všichni závodníci
se i přes velkou zimu usmívali
a snažili se co nejrychleji dopravit
kočárek se svou ratolestí do cíle.
Po ukončení posledního závodu proběhlo vyhlášení vítězů.
Zachumlaná miminka většinou
spala a jejich rodiče se radovali
z pocitu, že něco udělali pro své
tělo, z toho, že výtěžek ze startovného půjde na dobrou věc, a ti
nejrychlejší i z krásných cen.
Výherci prvního místa v kategorii rodiče s kočárkem obdrželi dárkový poukaz v hodnotě
2 000 Kč na celý kurz plavání s miminkem od Baby Clubu
Žbluňk a výherci na dalších místech byli po zásluze odměněni
drobnými dárky, jako např. jednorázovými plenkami, vzorky
dětské výživy, dárkovými poukazy atd. od sponzorů Marek
sport, Baby park, Nestlé, Dítě
v autě a Monperi, kterým velice
děkujeme za podporu.
Po celou dobu závodů probíhal
v areálu také doprovodný program. Děti z Domu dětí a mládeže Vimperk si v kostýmech
pohádkových postav připravily
soutěže pro děti, kterým už byl
kočárek malý. Pan Hujda z penzionu Šumavous přivezl lopaty
a bedničky a pomáhal stavět
s dětmi i dospělými iglú z kostek sněhu. Po celou dobu s námi
mrzli i ochotní pánové ze Ski klubu Vimperk, kteří nám zapůjčili
ozvučení.
Prostě nevlídné nedělní odpoledne se díky maminkám,
tatínkům a všem, kdo si přijeli
zasoutěžit, stalo odpolednem
prosluněným lidskými úsměvy.
Vybranou částku 990 Kč zasíláme občanskému sdružení
Klubíčko Beroun a ještě jednou
děkujeme všem sponzorům,
skvělým moderátorům, partnerům, pomocníkům, ale hlavně
těm, kdo si přišli zasoutěžit. Bez
vás by to nešlo!
Za o. s. Bodlina Vimperk
Kateřina Vladyková
Vimperské noviny 5/2013
[email protected] 388 402 264
Očima Jaroslava Pomezného
• Senioři z Vimperka a okolí se mohou těšit na čtvrtek 23.
května. Zdejší Senior klub pořádá od 14 hodin ve společenském
domě Cihelna májovou veselici.
Spolu s místními to budou senioři z Kaplice, Chvalšin, Kájova,
Českého Krumlova a Vlachova
Březí, aby ve víru tance a dobré
zábavy za doprovodu hudební
skupiny Mramor oslavili májové
dny. Dle slov pořadatelů nebude
nouze o legraci a překvapení.
• Návštěvou prachatického
muzea České loutky a cirkusu
vyvrcholil 18. dubna 4. ročník
Vimperské akademie. Muzeum
od roku 2006 láká do svých výjimečných expozic návštěvníky
z tuzemska i zahraničí. Padesátka vimperských studentů
nejprve shlédla první část expozice věnovanou historii české
loutky od nejstarších loutkářů
přes rodinná a spolková divadla
až k profesionálním scénám.
Ve formě loutek se zde nacházejí
všechny pohádkové postavičky,
například čerti, Kašpárek, ale
i rozmanité loutky podle předloh Mikoláše Alše či Jiřího Trnky. Zajímavé jsou také modely
scén ze slavných inscenací loutkových her. Cirkusové muzeum,
jediné v ČR, nabídlo plakáty,
dokumenty, fotografie, ale i svět
manéží s hrazdami, žonglérským
náčiním, cirkusovými kostýmy,
perskou tyčí nebo jednokolkami.
Ožily vzpomínky na artisty, kouzelníky a další lákadla cirkusů
a varieté. Dříve narození se vrátili
do časů svého mládí, což byl cíl
dubnové „akademie na kolech“.
• Úplnou tečkou za čtvrtým
ročníkem Vimperské akademie
bude čtvrtek 16. května, kdy posluchači v 10 hodin v sále MěKS
převezmou z rukou představitelů města certifikáty o úspěšném
absolvování ročníku 2012/2013.
• Nenápadný dům uprostřed
Čelakovského ulice. Již dvacet
let v něm místní hledají pomoc,
která jim zlepšuje pohyb a hlavně
chůzi. Vcházíme dovnitř. Dýchne
na nás atmosféra klidu, pohody,
příjemného prostředí a vůně bylinek. Nacházíme se v království
Hany Důrové, pedikérky a manikérky, které se práce stala především koníčkem. Potvrzuje to
i řada diplomů, certifikátů a dalších ocenění, které získala v republikových soutěžích. Spokojenost s poskytovanými službami
je u paní Důrové vždy na prvním
místě, což oceňují hlavně dříve
narození. Hana Důrová také zajíždí do domů s pečovatelskou
péčí ve Vimperku a Pravětíně
nebo místní do LDN, kde na ni
senioři nedají dopustit. Často
také navštěvuje méně pohyblivé
klienty v jejich domovech. Pediatrie, nebo-li péče o nohy, je obor,
který se neustále rozvíjí a tak, kdo
chce, „aby mu neujel vlak“, musí
vše pečlivě sledovat a neustále
se učit, říká paní Důrová. Proto
jsou časté i její cesty na různé
semináře, kurzy nebo soutěže,
které se konají po celé republice. Pravidelně školí a seznamuje
s novinkami oboru, které ihned
promítá ve své práci, která pomáhá veřejnosti.
• „Víkend na kole s Bike klubem“ ve dnech 4.–5. května
na Vodníku odstartuje letošní
cyklistickou sezónu ve Vimperku. Dvoudenní setkání cyklistů
je součástí 7. ročníku Jihočesko-bavorského poháru horských
kol. Pestrý program zahájí ve 13
hodin sobotní májová vyjížďka
šumavskou přírodou, při které
účastníci absolvují trasu Vodník–
Brloh–Alpská vyhlídka–Švajglova Lada-Lipka–Vodník v délce
30 km. V 17 hodin je na pořadu
soutěž ve sprintu na horském
kole a v 17.30 hodin následuje
dovednostní soutěž a zdolávání překážkové dráhy. Sobotním
vyvrcholením bude od 1830 hodin biková Afterpárty. Neděle
5. května bude již ve znamení
druhého závodu letošního seriálu Jihočesko-bavorského poháru
horských kol, který se jede i jako
Mistrovství jihočeského svazu
cyklistiky. Na start se postaví 16
kategorií od nejmenších dětí až
muže Elite. Start první kategorie
je v 11 hodin. Muži Elite spolu
s juniory a kategorií Masters se
vydají na vodnické tratě ve 14.30
hodin a absolvují závod v délce 80
minut. Nezaškodí pár zajímavostí ze zákulisí letošního ročníku:
Seriál obasahuje 7 závodů,
5 v jihočeském regionu – Vimperku, Nové Peci, Řepici, Novosedlech a Jistebnici. U bavorských sousedů 2 – v Grafenau
a Waldkirchenu. Právě tam se
konala 28. dubna premiéra 7.
ročníku. Oba závody v Bavorsku,
v Nové Peci a Novosedlech jsou
navíc součástí německého seriálu
Sparkasse Cup. Letošní novinkou
je finálový závod 1. 9. v Jistebnici,
který se uskuteční v režii úspěšných cyklistů Pavla a Ivana Rybaříkových. Předcházet mu bude
sobotní tradiční MTB maraton.
Pořadatelé z Bike klubu Vimperk
a SKI Zadov věří, že MTB seriál přiláká na start další zájemce
o tuto zajímavou cyklistickou
disciplínu.
• Pomalu, ale jistě nastává
doba rozhodování, jak nejlépe
prožít čas letošních školních
prázdnin. Jednou ze zajímavých
možností, která se nabízí, je „Letní táboro-soustředění“ pro dvacítku dětí ve věku 6–16 let, které
ve dnech 7.–12. 7. 2013 pořádá
v Libínském Sedle prachatický
Oblastní spolek Českého červeného kříže. Na účastníky zde
čeká nejenom odborně zaměřený
program, ale také spousta her, zábavy, poučení a řada dalších překvapení. Poznají nové kamarády,
absolvují zajímavý výlet, noční
bojovou hru, procvičí a rozšíří si
znalosti a dovednosti z poskytování první pomoci a ošetřování
raněných. Získají také nové informace o činnosti a aktivitách ČČK
v oblasti humanitární, zdravotní,
sociální a jeho zapojení v záchranném systému ČR. Úspěšní „táborníci“ obdrží průkaz,
na jehož základě se mohou zapojit, jako pomocníci při školení
a přípravě Mladých zdravotníků
I. stupně. Termín podání přihlášek je 15. 6. 2013. Bližší informace poskytne Oblastní spolek ČČK
v Prachaticích, stránky www.prachatice.cz/Informace/Oblastní
spolek ČČK nebo na Facebook-Český červený kříž Prachatice.
• „Dva tucty zraněných v centru Prachatic“ je motto okresního kola soutěže hlídek mladých
zdravotníků, které v rámci projektu Granty 2013 a za podpory
města Prachatice pořádá dne 9.
května prachatický Oblastní spolek Českého červeného kříže. Vše
se odehraje přímo v ulicích historického centra a parku Hospice
sv. Jana N. Neumanna. Soutěžící
tak budou mít reálné podmínky
pro poskytování první pomoci
„na ulici“ a zároveň ukázat veřejnosti, jak postupovat při záchraně
života či zdraví spoluobčanů. Výkony soutěžících budou hodnotit
zkušení lektoři, kteří zároveň
poskytnou praktické rady a in-
formace kolemjdoucím zájemcům. Úspěšné hlídky postupují
do krajského kola, které se 30. 5.
2013 uskuteční rovněž v Prachaticích. Cílem soutěží první pomoci mladých zdravotníků, které
již od roku 1987 pořádá ČČK, je
prověřit odborné znalosti, praktickou připravenost, dovednost
v poskytování první pomoci
a zdokonalit činnosti soutěžících
při přípravě na záchranu života
a zdraví spoluobčanů. Soutěže
mladých zdravotníků se zúčastní
také žáci vimperských ZŠ.
• 17. dubna se v penzionu Volyňka uskutečnilo vyhodnocení
lyžařské sezóny 2012/2013, která byla pro vimperský Ski klub
Šumava velice úspěšná. Důkazem toho jsou výsledky dosažené na MČR a Českém poháru
žactva a dorostu, kde vimperští
hráli vždy prim a ovládli stupně
vítězů. Na Šumavu putovalo 7 titulů mistrů ČR a 25 medailí, jak
ze závodů jednotlivců, štafet, tak
smíšených družstev. Ze závodů
Českého poháru přivezli lyžaři
22 umístění na stupních vítězů.
Aktéry úspěchu byli starší dorostenci Andrea Klementová, Veronika Hudečková, Luděk Šeller,
v žácích Samuel Jirouš a štafeta
ve složení Karel Vacek, František
Honsa a Samuel Jirouš, kteří se
mohou pyšnit tituly mistrů ČR.
Mladí lyžaři se neztratili ani při
startech v Rakousku, Švýcarsku,
Německu, Itálii a Rumunsku, kde
vždy v náročné zahraniční konkurenci bodovali. Potěšily i výsledky v soutěži „Hledáme nové
talenty 2013“, v níž mladší žák
Mathias Vacek zvítězil, Ondřej
Mánek skončil třetí. Poděkování
si zaslouží všichni lyžaři Ski klubu, kteří se svými výsledky podíleli na úspěšné sezóně. Své ovoce,
tak sklízí cílevědomá, úspěšná
a dlouhodobá práce trenérského dua Zbyněk Pavlásek a Petr
Steinbach, která je na špičkové
republikové úrovni a posouvá šumavské lyžaře mezi nejlepší v ČR.
Jaroslav Pomezný, Vimperk
Pojďte s námi
První letošní výlet Spolku na ochranu šumavské přírody
ve Vimperku povede v sobotu 25. května své účastníky ze Čkyně cestou plnou krásných a zajímavých výhledů přes Předenice,
Záhoříčko, Horosedly a Dolany zpět do Čkyně. Po trase dlouhé
do 10 km doprovodí účastníky Dušan Žampach.
Účast veřejnosti je možná na vlastní náklady a nebezpečí. Odjezd z Vimperka vlakem v 7.50, předpokládaný návrat do Vimperka je po poledni.
Dušan Žampach,
předseda spolku
Vimperské noviny 5/2013 tel. 388 402 [email protected]
Kulturní přehled
MěKS Vimperk
Čtvrtek 2. 5. 2013, 17.00 hodin.
VERNISÁŽ VÝTVARNÝCH PRACÍ
ABSOLVENTEK ZUŠ VIMPERK
Iva Hadravová, Anna Křížová, Jaroslava Zíková.
Středa 8. 5. 2013, 9.00 hodin, odjezd od budovy MěKS.
PUTOVÁNÍ PO ZLATÉ STEZCE: DÍL TŘETÍ
Pěší pochod po trase Freyung – Philippsreut. Odjezd autobusem
z Vimperka, návrat tamtéž. Třetí závěrečná část putování
po vimperské větvi Zlaté stezky. A jako vždy nevynecháme jedinou
pamětihodnost. Cena za dopravu tam i zpět 50 Kč. Stravování
a boty vlastní. Nutná rezervace místa v autobuse.
Čtvrtek 16. 5. 2013, 10.00 hodin.
VIMPERSKÁ AKADEMIE SENIORŮ
Slavnostní zakončení a předání Certifikátů úspěšného absolventa.
Vimperk
AKCE SPOLKŮ
Pátek 10. 5. 2013 – Majáles.
PŘIPRAVUJEME
20. 6. 2013 ŽENSKÝ AMATÉRSKÝ SPOLEK: SEXTÁNKY.
kino Šumava Vimperk
Středa 1. 5. 2013, 20.00 hod.
DO ŘÍMA S LÁSKOU
http://www.csfd.cz/film/295812-do-rima-s-laskou/
Komedie / Romantický.
USA / Itálie / Španělsko, 2012, 112 min.
Režie: Woody Allen.
Scénář: Woody Allen.
Kamera: Darius Khondji.
Hrají: Jesse Eisenberg, Ellen Page, Woody Allen, Penélope Cruz,
Alec Baldwin, Roberto Benigni,Greta Gerwig, Alison Pill, Judy
Davis.
Režisér Woody Allen při své cestě po Evropě tentokrát doputoval
do hlavního města Itálie, kde si zahrál s osudy několika různých
lidí. Film je složen ze čtyř povídek. V prvním příběhu přijíždí
postarší manželský pár (Judy Davis a Woody Allen) do Říma, aby
poznal nastávajícího své dcery, z něhož není její neurotický otec
zrovna nadšený. Další příběh filmu je o prostitutce (Penélope
Cruz), která má za úkol splnit jakékoliv přání klientovi, jenž moc
netuší, co po něm ta podivná žena chce. V následující části si
italský dav splete muže (Roberto Benigni) s filmovou hvězdou
a jeho život se otočí o 180°. V poslední povídce navštívíme mladý
americký pár (Greta Gerwig a Jesse Eisenberg), jehož životem
zamíchají dvě nenadálé návštěvy v podání Ellen Page a Aleca
Baldwina.
Pondělí 20. 5. 2013, 15.30 hodin
ZASTUPITELSTVO MĚSTA VIMPERKA
Čtvrtek 23. 5. 2013.
RUDA Z OSTRAVY
„KURDE ŠOU CYPA Z RÁDIA –
TO NEJ SYNKA ŠIKOVNÉHO“
80 minut legrace s Rudou z Ostravy, vstupné 250 Kč.
Úterý 7. 5. 2013, 20.00 hod
TENKRÁT NA ZÁPADĚ – FK (P-100)
http://www.csfd.cz/film/5911-tenkrat-na-zapade/
Western / Dobrodružný.
Itálie / USA, 1968, 166 min. (Director‘s cut: 175 min.)
Režie: Sergio Leone.
Scénář: Sergio Leone, Sergio Donati.
Kamera: Tonino Delli Colli.
Hudba: Ennio Morricone.
Hrají: Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robards, Charles
Bronson, Gabriele Ferzetti,Paolo Stoppa, Woody Strode, Jack
Elam, Keenan Wynn, Frank Wolff, Lionel Stander, Fabio Testi, Al
Mulock.
Vimperské noviny 5/2013
[email protected] 388 402 264
Úterý 21. 5. 2013, 20.00 hod.
LÁSKA – FK
http://www.csfd.cz/film/290921-laska/
Drama / Romantický.
Francie / Německo / Rakousko, 2012, 125 min.
Režie: Michael Haneke.
Scénář: Michael Haneke.
Kamera: Darius Khondji.
Hrají: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert,
William Shimell, Dinara Drukarova, Laurent Capelluto.
Manželé Georges (Jean-Louis Trintignant) a Anne (Emmanuelle
Riva) jsou učitelé hudby. Jejich láska a pevné pouto, které se
prohlubovaly roky společného života a vášní pro klasickou hudbu,
je náhle vystaveno těžké zkoušce. Stáří si vybírá svou daň – Anne
prodělá mozkovou mrtvici a její okolí se musí smířit s její
proměnou. Nic není jako dřív ani pro jejich dceru Evu (Isabelle
Huppert). Michael Haneke se ve svém nejnovějším filmu zaměřil
na subtilní téma lásky bojující s nevyhnutelným.
Opuštěná železniční stanice, na které tři muži trpělivě čekají
na příjezd vlaku, je legendárním prologem jednoho z nejslavnějších
westernů v historii světové kinematografie. Ty tři poslal bezcitný
modrooký pistolník Frank, aby se postarali o muže, který si říká
Harmonika a chce si s Frankem vyřídit nějaké staré účty.
V okamžiku, kdy na malém nádraží dojde k nevyhnutelné
přestřelce, vyvraždí Frank se svými muži rodinu farmáře McBaina,
a to jen chvíli předtím, než sem dorazí McBainova novomanželka
Jill. Dalšími „figurami“ ve hře se stávají bandita Čejen, na kterého
se Frank pokusil vyvraždění McBainovy rodiny hodit a nemocí
zmrzačený milionář Morton, pro kterého Frank pracuje. Tihle
všichni mezi sebou rozehrají složitou hru plnou úskoků, intrik,
podrazů a rychle letících kulek, hru kde jde nejen o vyprahlý kus
pustiny, který by se díky blížící se železnici mohl stát zlatým dolem.
Jde také o lásku, o chlapskou čest a pomstu. Frank totiž kdysi
zavraždil Harmonikovi staršího bratra a mlčenlivý muž je
odhodlán se pomstít. Aby se mohl stát vykonavatelem dávno
odpřisáhlé odplaty, musí dokonce Frankovi zachránit život, když se
ho pokusí zabít jeho vlastní lidé poštvaní Mortonem, který se cítí
ohrožen Frankovou nenasytností a bezcitností. Slunce pálí, nízko
nad zemí žene vítr všudypřítomný prach a jednotlivé postavy
nevyhnutelně kráčí vstříc svému osudu.
Středa 15. 5. 2013, 20.00 hod.
DIAZ: NEUKLÍZEJ TU KREV
http://www.csfd.cz/film/314082-diaz-neuklizej-tu-krev/
Drama / Thriller.
Itálie / Francie / Rumunsko, 2012, 127 min.
Režie: Daniele Vicari.
Scénář: Laura Paolucci, Daniele Vicari.
Hudba: Teho Teardo.
Hrají: Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich, Elio Germano, Ralph
Amoussou, Davide Iacopini,Monica Dean Barladeanu, Mattia
Sbragia, Fabrizio Rongione, Renato Scarpa, Christoph Letkowski,
Christian Blümel, Francesco Acquaroli, Emilie de Preissac, Aylin
Prandi, Rolando Ravello.
Summit G8 se blíží ke konci. Ve škole Armando Diaze v Janově
v Itálii, která byla ustanovena jako společenské fórum pro
novináře, se dobře baví spousta mladých lidí – navzdory násilným
střetům s policií, které se objevovaly předešlého dne. Tak jako
v předchozích letech v jiných zemích narazily i zde protesty proti
globalizaci na policejní těžkooděnce. Nic však dosud nevarovalo
tyto „dočasné obyvatele“ školy Diaz před tím, co přijde. Krátce
po půlnoci vtrhla do školy policie a brutálně napadla ty, kteří zde
přenocovávali. Po dvou hodinách útoků skončila téměř většina
z nich v nemocnici a později byla vzata do vazby. Aby policie
omluvila své činy, umístila do školy několik výbušnin. Na konci
summitu G8 jeden ze zatčených zemřel. Vyprávěno z různých úhlů
pohledu, kamera popisuje události onoho dne, posouvá se blíže
k oběma skupinám – pachatelů a „cílů“ – dokud není celá krvavá
pravda vyjevena.
Středa 22. 5. 2013, 20.00 hod.
MÍSTNOST SEBEVRAHŮ
http://www.csfd.cz/film/298314-mistnost-sebevrahu/
Drama / Animovaný / Thriller.
Polsko, 2011, 110 min.
Režie: Jan Komasa.
Hrají: Jakub Gierszal, Roma Gasiorowska, Krzysztof Czeczot,
Agata Kulesza, Kinga Preis, Rafal Fudalej, Mateusz Kosciukiewicz,
Piotr Glowacki, Tomasz Schuchardt, Aleksandra Hamkało, Filip
Bobek.
Dominik je normální kluk. Má mnoho přátel, tu nejvíce sexy holku
na škole, bohaté rodiče a dostatek finančních prostředků na nákup
značkového oblečení. Ale jeden nevinný polibek všechno změní.
Začíná se stranit okolí, všechen svůj čas tráví u počítače. Schází se
s neznámou dívkou, která ho zavede do „místnosti sebevrahů“, ze
které není úniku. Chycen do pasti utkané z jeho vlastních emocí, se
Dominik zaplétá do sítě intrik a postupně ztrácí to, čeho si nejvíce
vážil.
Sobota 25. 5. 2013, 17.00 hod.
O MYŠCE A MEDVĚDOVI
http://www.csfd.cz/film/297993-o-mysce-a-medvedovi/
Animovaný / Rodinný.
Francie, 2012, 80 min.
Režie: Stéphane Aubier, Vincent Patar, Benjamin. Renner.
Hrají: Lambert Wilson.
V obyčejném medvědím světě jsou medvědi vážní a zamračení.
Medvěd Ernest je jiný. Je hudebník, rád by byl veselý, jenže je chudý
a často hladový. Při hledání něčeho k snědku chytí malou myšku
Celestinu, která utekla ze svého podzemního myšího světa. Aby
Celestina neskončila v Ernestově prázdném žaludku, uzavře s ním
dohodu. Když ji nesní, ukáže mu místo, kde může získat spoustu
čokolády, bonbónů a těch nejlepších sladkostí. Ani jeden z nich
ještě netuší, že se tak dostanou na stopu chamtivých medvědích
manželů, kteří si přivydělávají tím, že cukrovinkami záměrně kazí
medvědím dětem zuby. To, co začalo mezi bručounským Ernestem
a upovídanou Celestinou jako pouhá dohoda, přerůstá v neobvyklé
Vimperské noviny 5/2013 tel. 388 402 [email protected]
Pátek 3. 5. 2013
Charitativní diskoples
DJ Trpaslík, DJ Müller – pořádá o .s. Stanislavy Chumanové,
bohatá tombola.
Sobota 11. 5. 2013 od 14 hod.
Mistrovství ČR v pomalém kouření dýmky
18. 5. 2013, 20.00 hod.,
přátelství a přes všechny rozdíly se z nich stává nerozlučná dvojice.
Aby odhalili velké cukrovinkové spiknutí, budou potřebovat pomoc
z myšího i medvědího světa.
Středa 29. 5. 2013, 20.00 hod.
7 DNÍ V HAVANĚ
http://www.csfd.cz/film/294591-7-dni-v-havane/
Drama.
Francie / Španělsko, 2012, 129 min.
Režie: Laurent Cantet, Benicio Del Toro, Julio Medem, Gaspar
Noé, Elia Suleiman, Juan Carlos Tabío, Pablo Trapero.
Hrají: Josh Hutcherson, Daniel Brühl, Emir Kusturica, Elia
Suleiman, Jorge Perugorría, Mirta Ibarra, Vladimir Cruz, Daisy
Granados, Luis Alberto Garcia.
PONDĚLÍ (Benicio Del Toro) – americký mladík Teddy Atkins
(Josh Hutcherson) se rozhodne využít nabídku taxikáře a zažít tak
jedinečnou netradiční, okružní jízdu Havanou.
ÚTERÝ (Pablo Trapero) – významný filmový režisér (Emir
Kusturica) přijíždí na Kubu převzít ocenění za své dílo, jeho osobní
život je však v troskách. Kdo by čekal, že pomoc nalezne u svého
řidiče, z něhož se vyklube skvělý trumpetista.
STŘEDA (Julio Medem) – kubánská zpěvačka Cecilia se nemůže
rozhodnout mezi slibnou kariérou ve Španělsku a životem
v Havaně se svým přítelem Josem.
ČTVRTEK (Elia Suleiman) – palestinský novinář má za úkol
udělat rozhovor s prominentní kubánskou osobností. Čekajíc
na svou schůzku, potuluje se Havanou a postupně zjišťuje, že to, co
mělo být původně zabíjení času, se změnilo v test jeho skutečné
osobnosti.
PÁTEK (Gasper Noé) – rodiče atraktivní afro-kubánské školačky
Yamilslaidi jsou přesvědčeni, že jejich dceru zbaví očistný rituál
kletby: lásky k dívkám.
SOBOTA (Juan Carlos Tabío) – Jeden obyčejný den v životě Mirty,
která se dvěma pracemi a výrobou cukrovinek snaží zajistit
potřeby své rodiny.
NEDĚLE (Laurent Cantet) – Podaří se Marthě a jejím sousedům
uspořádat obřad pro Pannu Marii, jež se jí zjevila ve snu a chce
po ní veřejnou oslavu… A to ten samý večer?!
Pipes and Pints, MadCraft (Fin),
Criminal colection
Předprodej 150 Kč/na místě 180 Kč.
Sobota 25. 5. 2013
Setkání pracovníků Šumavanu
2. 5. 2013, 17.00 hod., galerie U šaška v MěKS Vimperk
Vernisáž
Vernisáž výstavy absolventských prací Ivy Hadravové, Anny
Křížové, Jaroslavy Zíkové.
15. 5. 2013, 18.00 hod., orchestrální sál ZUŠ
1. absolventský koncert
Žáci 1. stupně hudebního oboru.
16. 5.
18.00 hodin
orchestrální sál ZUŠ
2. absolventský koncert
Žáci 1. stupně hudebního oboru.
20. a 21. 5.2013, 14.00 – 17.00 hod.
Dny otevřených dveří v ZUŠ Vimperk
21. 5. 2013, 18.00 hod., orchestrální sál ZUŠ
3. absolventský koncert
Žáci 2. stupně hudebního oboru.
23. 5. 2013, 18.00 hod., orchestrální sál ZUŠ
Absolventský koncert
Absolventský koncert klavíristů Lucie Jirouškové, Zuzany
Kubíčkové, Tomáše Sellnera, Jany Tomáškové ze třídy Mgr. Jany
Zíkové.
28. 5. 2013, 19.00 hod., MěKS Vimperk
Absolventský koncert
Farní charita Prachatice - Dům sv. Petra pro muže
zve všechny spoluobčany na veřejný
KONCERT POD ŠIRÝM NEBEM
Pavlína Jíšová
...a přátelé...
Pátek 24. května 2013
Začátek v 17.00 hodin
Místo konání:
dvůr Domu sv. Petra v Záblatí
Vstupné dobrovolné
Absolventský koncert klavíristů Karolíny Karasové a Václava Kříže
ze třídy Mgr. Jana Tláskala.
30. 5. 2013, 17.30 hod., koncertní sál ZUŠ
Absolventský koncert
Absolventský koncert kytaristů Jakuba Kučery, Nikoly Nuskové,
Jiřího Vavery ze třídy HelenySzpukové.
27. 5. – 30. 5. 2013, 16.00–18.00 hod.
Zápis nových žáků pro školní rok 2013/2014.
Vimperské noviny 5/2013
[email protected] 388 402 264
Oblastní charita Vimperk
Květen – činnosti pro rodiny s dětmi
Adresa: Krátká 125 (1. patro), 385 01 Vimperk,
kontakt: 739 739 886, e-mail: centrum@ fch-vimperk.cz.
Služba pro rodiny s dětmi:
Služby poskytujeme ambulantně ve všedních dnech
od 7.30 hod.–9.00 hod. a od 12.00 hod.–16.00 hod.
nebo přímo u Vás doma (dle vzájemné dohody).
Pomáháme rodinám s dětmi
ve Vimperku a okolí:
• pomáháme rodičům při výchově dětí,
• pomáháme při problémech
s prospěchem ve škole,
• nabízíme doprovod dětí
do školy, k lékaři,
• nabízíme podporu osob při
jednání na úřadech, ve školách,
• nabízíme pomoc v jakékoliv
obtížné situaci rodiny,
• pomáháme rodinám při zadlužení,
• pomáháme rodinám ohroženým sociálním vyloučením,
• poskytujeme potravinovou
pomoc rodinám v hmotné nouzi,
• nabízíme krizovou intervenci – jedná se o formu pomoci, která je určená osobám
v nepříznivé krizové situaci,
při které poradíme a pomůžeme,
• nabízíme sociální terapii
– cílem je dosahovat žádoucích
změn v chování člověka i v jeho
sociálním okolí.
Dále nabízíme:
Cvičení pro rodiče s dětmi
od 1,5 roku do 3 let:
Každé úterý od 9.00 do 10.00
hod. a od 10.00 do 11.00 hod.
Internetové poradenství
na e-mailové adrese:
[email protected]
Všechny naše služby jsou
poskytované bezplatně – anonymně – diskrétně.
Služba je financovaná z dotace
Ministerstva práce a sociálních
věcí a z příspěvku města Vimperk.
V tomto měsíci si Vám dovolujeme představit tyto naše další
služby:
Projekt – Šance
Oblastní charita Vimperk nabízí komplexní služby rodinám
s dětmi, a proto rozšiřuje v roce
2013 nabídku služeb v rámci projektu Šance. Aktivity tohoto projektu budou zaměřeny na širokou
škálu problémů, zejména na:
• bezpečnost dětí (co hrozí
dětem při práci s internetem, při
styku s cizími lidmi, pod vlivem
nevhodné „party“, co je šikana
a jak se dá řešit, jak předcházet
úrazům dětí, zvláště smrtelným,
co je sebepoškozování mladistvých – možné příčiny, řešení, poruchy výživy u dívek – anorexie,
bulimie),
• právní normy týkající se rodiny (povinnosti a práva rodičů,
problematika výživného, exekuční řízení u mladistvých, např.
z důvodu nezaplacení pokuty
v městské dopravě apod.),
• obtížné životní situace v rodině (významné změny – narození dítěte, ztráta bydlení, zaměstnání, rozpory v rodině, rozvod,
úmrtí v rodině),
• zdravý životní styl (zásady
správné výživy dětí, zdravý životní styl, vhodné pohybové aktivity
pro rodiny s dětmi, význam pre-
Moje vysněné
prázdniny
Soutěž probíhá od 11. 3. do 31. 5. 2013. Obrázky můžete
zanést do Turistického informačního střediska,
nám. Svobody 42,
Vimperk.
Výherci budou odměněni a zveřejněni
na www. vimperk.cz. Ceny budou
k vyzvednutí v Turistickém
informačním středisku.
ventivních lékařských prohlídek
apod.),
• problémy při v ýchově
a vzdělávání dětí (problémy
s prospěchem, chováním dětí).
Výše uvedená témata budou
realizována formou přednášek,
besed, diskusních setkání, poradenství a tréninkových aktivit.
K daným tématům využíváme
odborníky (psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník,
zdravotník, pracovník IT).
Dne 13. května 2013 od 16.00
hod. zveme rodiče na přednášku
spojenou s diskusí na téma:
Šikana, kyberšikana
Místo konání: Krátká 125,
Vimperk – 1. patro
(Dozvíte se, s jakými formami
šikany se mohou Vaše děti setkat,
jak tento problém řešit, co hrozí
Vašim dětem při práci s internetem, facebookem.)
V případě, že Vás některé
téma zajímá, chcete poradit či se
zúčastnit nabízených aktivit, neváhejte nás kontaktovat. Případné dotazy Vám rády zodpovíme.
Volejte na tel. č. 739 739 886.
Projekt je financován z dotace
Ministerstva práce a sociálních
věc, grantu Jč kraje a z příspěvku
města Vimperk.
Bc. R. Trojanská,
S. Novotná, DiS.,
Vimperské noviny 5/2013 tel. 388 402 [email protected]
Na slovíčko
se speciálním pedagogem
Proč dítě zlobí?
O zlobení, neposlouchání a jiných výchovných problémech
bylo napsáno již mnoho článků
a knih. Každá na vzniklou situaci pohlíží z jiného úhlu. Pravdou
však je, že zlobení dětí je určitý
projev nejistoty, děti se tak snaží
získat pozornost nás dospělých.
Není to zrovna projev, který bychom si přáli, ale nemůžeme být
k němu lhostejní.
Dítě podle reakcí našeho chování vyhodnotí, že dosáhlo svého, protože jsme podráždění, napomínáme ho a snažíme se, aby
přestalo zlobit. Tím, že alespoň
dočasně přestalo zlobit, můžeme soudit, že dosáhlo svého cíle
= má naši pozornost. Lze tedy
předpokládat, že příště své chování zopakuje nebo vymyslí něco
jiného, čím by zase upoutalo naši
pozornost.
Abychom zamezili budoucí
provokační činnosti našeho dítěte, je zapotřebí změnit vzorec
naší reakce na vzniklou situaci.
Nenechat se vyprovokovat, ale
zlobení přehlížet nebo na ně reagovat takovým způsobem, který
dítě nečeká = tzv. „léčba šokem“
(v klidu hovořit o situaci, která
s jeho upoutáním pozornosti nesouvisí, odejít z místnosti – aby
dítě nemělo diváka, dělat si v klidu svoji práci, číst si knihu apod.).
Po chvíli dítě činnost přestane
bavit (pozor, nesmí být ohrožena
bezpečnost dítěte).
V zásadě by neměly děti získávat pozornost na objednávku, ale
vždy, kdy si to situace vyžádá.
Bohužel toto pravidlo platí
i na pozitivní činy dítěte, které
tím sleduje nadměrné upoutání
pozornosti. Je dobré pochválit
dítě, ale nikterak ho nadmíru neopěvovat, jak to bohužel některé
maminky mají ve zvyku – kudy
chodí, tam se chlubí, jak je jejich
dítě dokonalé, a to dokonce v jeho
přítomnosti.
Z toho vyplývá, že pokárání
ani pochvala nemají být přehnané.
Mgr. I. Kačerová,
speciální pedagog
INFORMACE O AKCÍCH
Blahopřejeme
Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea
v měsíci dubnu:
Daruše Vodvářková,
Ladislav Pfeifer,
Marie Čermáková,
Ludmila Burdová,
Kristina Potužáková,
Marie Krejsová,
František Boška,
Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.
Helena Váchová, matrikářka
MO STP Vimperk
Lipno – Kramolín – stezka v korunách stromů,
4. 5. 2013 odjezd z autobusového nádraží v 9 hod.
Cena pro členy 350 Kč, pro nečleny 400 Kč.
Zájemci se mohou hlásit na číslech pí Slavingerová 721 488 267,
pí Bendová 723 141 281, pí Zwettlerová 723 135 588.
SENIOR KLUB
Vás srdečně zve na
ZMĚNA!!! Zájezd na hydroterapii do Waldkirchenu
je přeložen z organizačních důvodů z 1. 6. 2013 na 22. 6. 2013.
Děkujeme za pochopení.
MÁJOVOU
VESELICI,
Dostupná Šumava, 5. 6. 2013 odjezd 7.30 z autobusového nádraží.
Hobby České Budějovice, 17. 5. 2013 odjezd 7.30 hod.
Výbor MOSTP Vimperk.
Dne 12. května to budou
již tři roky, co nás nečekaně
navždy opustila naše milovaná
maminka paní Marie Polatová
z Vimperka.
Moc nám chybí a stále vzpomínáme.
Dcery Marcela, Blanka
a Žaneta s rodinami
František Dušek,
Miroslav Buřt,
František Hadrava,
Ludmila Matějková,
Jaroslav Myslík,
Růžena Žižková.
která se koná ve čtvrtek
23. května 2013 od 14.00 hodin
ve společenském domě
„CIHELNA“ ve Vimperku.
K tanci a poslechu hraje
hudební skupina „MRAMOR“.
O překvapení nebude nouze.
Vstupné 50 Kč.
Bezbariérový vstup a pohyb po celém zařízení.
Parkování na vlastním parkovišti.
Srdečně zveme i seniory našeho města a přilehlých osad!
TĚŠÍ SE NA VÁS
POŘADATELÉ
Vimperské noviny 5/2013
[email protected] 388 402 264
i
Turistické
INFORMAČNÍ
STŘEDISKo
vimperk
Nám. Svobody 42
385 01 Vimperk
Po–pá 9.00–11.30 hod.,
12.30–16.00 hod.
MUZEUM
Služby:
• prodej map, pohlednic, brožur,
suvenýrů,
• internet pro veřejnost – v provozní době TIS,
• kopí rová n í, sca n nová n í,
kroužková vazba, laminování,
• informace o historických
a kulturních památkách Vimperska a Šumavy,
• informace o přírodních a technických památkách Vimperska
a Šumavy,
• kontakty na ubytování a stravování,
• zajišťování provozu Minimuzea Zlaté stezky a Městské
zvonice – otevírací doba v provozní době TIS; po dohodě
s referentkou TIS,
• infobox.
Kontakt:
Tel.: 388 402 230,
fax: 388 414 822,
[email protected],
www.info.vimperk.cz.
Šeller vítězně na mistrovství Švýcarska,
výborné vystoupení závodníků Ski klubu Šumava
v zahraničí
Služby
ve Vimperku
Městská knihovna
1. máje 194,
tel.: 388 411 457; 380 070 060.
Výpůjční doba pro dospělé:
Po, čt 10.00 – 11.30 hod.
12.30 – 18.00 hod.
St 12.30 – 16.00 hod.
Výpůjční doba pro děti:
Po, st 12.30 – 16.00 hod.
Út
12.30 – 17.00 hod.
Bohoslužby
Kostel Navštívení Panny Marie:
Út – 18.00 hod., pá – 18.00 hod.,
so – 18.00 hod. – tichá adorace,
ne – 8.30 hod.
Bohoslužby
Evangelická církev metodistická,
misijní stanice Vimperk. Každou
neděli, kromě první neděle v měsíci, hotel Anna, 10.00 hod.
Sběrný dvůr
Sklářská ulice, tel.: 388 402 252
Pondělí: 8.00–12.00 hod.
14.00–18.00 hod.
Úterý: 14.00–18.00 hod.
Středa: 8.00–12.00 hod.
14.00–18.00 hod.
Čtvrtek:Zavřeno.
Pátek: 14.00–18.00 hod.
Sobota: 8.00–12.00 hod.
Psí útulek ve Vimperku
Tel.. 388 402 229,
e-mail: [email protected]
vimperk.cz.
MUZEUM
PŘI SPRÁVĚ NÁRODNÍHO PARKU A CHKO ŠUMAVA
ZÁMEK – VIMPERK
ZVE K NÁVŠTĚVĚ
V termínu od 22. do 24. 3. se
závodníci Ski klubu Šumava zúčastnili mistrovství Švýcarska
v běhu na lyžích. Žáci sportovního Gymnázia ve Vimperku se
představili ve výborné formě.
Na závodech zářil svými výkony
zejména Luděk Šeller, který dokázal ve třech závodech vystoupit
třikrát na stupně vítězů.
Hned na úvod v klasickém
sprintu skončil po dramatickém
finiši na druhém místě. Druhý
závod na 15 km trati klasickou
technikou s hromadným startem
dokázal vyhrát a získal si respekt
švýcarských závodníků. Třetí
závodní den byla na programu
štafeta, kdy se jely dva úseky klasicky a jeden volnou technikou.
Ve spojené kategorii s juniory
U 20 se naši borci dokázali opět
skvěle prosadit, když první úsek
výborně rozjel F. Kobr a předával
druhému L. Šellerovi na 3. místě.
Ten odpojil konkurenci a s velkým náskokem předával na druhém místě P. Pilzovi (Ski Jablonec), který pozici uhájil. Dobře
se v závodech vedlo i F. Kobrovi,
který na 15 km klasicky obsadil,
stejně jako A. Klementová, solidní 5. místo. Ve sprintu byla V.
Hudečková 5. a A. Klementová 6.
Štafeta šumavských děvčat dojela v ženách na 5. místě. Výsledky
v zahraničí jsou dobrou motivací
do další tvrdé tréninkové práce.
Celkově jsme ve Švýcarsku udělali šumavskému a českému běžeckému lyžování vůbec velice
dobré jméno.
Petr Steinbach
trenér Ski klubu Šumava
a G a SOŠe Vimperk STÁLÉ EXPOZICE MUZEA:
SKLÁŘSTVÍ, KNIHTISK, PŘÍRODA
VÝSTAVY:
Vimperk 1263–2013
Šumavské lokálky
OTEVŘENO:
Od 1. května do 30. června 2013.
Úterý až neděle, od 9.00 do 16.00 hodin,
poslední prohlídka v 15.30 hodin.
V pondělí je zavřeno.
VSTUPNÉ:
Děti a důchodci 10 Kč.
Dospělí 20 Kč
Společné foto nejmladší generace vimperských lyžařů na oficiálním zakončení
zimní sezony.
Vimperské noviny 5/2013 tel. 388 402 [email protected]
Zprávy z gymnastiky
Po zimní přípravě vyjely vimperské sportovní gymnastky
20. 4. 2013 na první jarní závod
do Trhových Svinů. Nejmladší
generaci zastupovala v kategorii
„základní stupeň“ 4 děvčata.
V kategorii „juniorky „B“ soutěžila Kateřina Vrábelová a Anna
Chodorová. V letošním roce se
měnila pravidla SG žen, a tak
bylo nutné změnit i choreografii
sestav v prostných a na kladině,
aby odpovídala současným trendům. Pro děvčata to bylo dost
náročné a hlavně bylo málo času
na nácvik. Změny byly k dispozici
trenérům a rozhodčím až v břez-
nu a stále ještě nejsou definitivní.
O to víc obě děvčata překvapila
pěkným vystoupením především
v prostných.
Kateřina předvedla pěknou
sestavu i na bradlech a kladině,
v přeskoku zařadila poprvé rondat.
Zaslouženě si vybojovala úžasné 2. místo. Anička zvládla přeskok přemetem přes stůl, který je
téměř tak vysoký jako ona. Bradla
zvládla rovněž velice dobře a odnášela si kromě hezké ceny i medaili za 3. místo.
V základním stupni se nejlépe
umístila Danielka Vašicová (20.
místo), Pavla Vozobulová obsadila 22. příčku, Adélka Kašparová
25. místo a Terezka Maníková,
která byla ze soutěžích nejmladší,
skončila 26.
Všechna děvčata zacvičila
lépe, než se očekávalo, na vysoké
kladině neměla ani jeden pád, ak-
robacii a přeskok zvládla výborně. V náročné konkurenci z celého Jihočeského kraje si zaslouží
za svůj výkon pochvalu.
Marie Kotlíková,
předsedkyně oddílu SG
TJ Šumavan Vimperk
Setkání zaměstnanců n. p. Šumavan
Dne 25. 5. 2013 se od 14 hodin v hotelu Zlatá hvězda bude konat
již třetí přátelské setkání bývalých zaměstnanců Šumavanu.
Srdečně zvou organizátoři
Řádková inzerce
Koupíme různé staré věci.
Drobnosti i hodnotné starožitnosti, pozůstalosti nebo sbírky.
Nabídněte – platba okamžitě.
Tel: 722 777 672.
Prodám družstevní byt 3 + 1
s halou a balkónem ve Vimperku.
Tel.: 776 048 433.
Prodám zahrádku se zděnou chatkou u řeky (u bývalého
dřevopodniku). Voda, elektrika, krbová kamna, udírna. tel.:
604 895 207.
Vimperské noviny 5/2013
[email protected] 388 402 264
ČSAD JIHOTRANS a.s.
Divize Vimperk
Pneuservis a autoservis osobních vozidel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
výměny olejů a filtrů – používáme oleje CASTROL –
bezkonkurenčně nízké ceny
kontroly a výměny brzdových částí
výměny částí řízení
výměny skel
diagnostika vozidel – zjištění a odstranění závad
příprava vozidel na STK
provedení STK
montáž tažných zařízení
prodej autodoplňků a výbavy vozidel
Prodej , montáž a opravy
všech druhů pneumatik.
Barum, Continental, Michelin, Semperit atd.
Servis nákladních vozidel a ostaní techniky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
opravy motoru
seřizování vstřiků a vstřikovacích čerpadel
výměny olejů a filtrů – oleje CASTROL
mazání podvozků vozidel
opravy převodového a hnacího ústrojí
kontroly a výměny brzdových částí
výměny částí řízení
opravy návěsů
lepení plachty
svářečské práce
svařování plastů
Ostatní činnosti
Prodej motorové nafty: Po – Pá 6,00 – 18,00 –
platba hotově
NONSTOP – tankovací karty Jihotrans –
fakturace 2x měsíčně
tel : 602 463 580 – p. Suková
•
•
•
•
•
parkování vozidel – odstavné parkoviště LKW
prodej propan-butanu v láhvích
pronájem nebytových prostor v administrativní budově
mytí vozidel
prodej náhradních dílů
Kontaktní osoby : Švec František
Aleš Jiří
ředitel divize
technik divize
tel: 602 317 879 e-mail: [email protected]
tel: 602 140 333 e-mail: [email protected]
S námi jste na dobré cestě….
www.jihotrans.cz
Vimperské noviny 5/2013 tel. 388 402 [email protected]
CE
TNÍ ARK
PRIVÁ
Y
T
DÌTSKÉ PÁ
RESTAURACE
VODNÍK
SVATBY,
menu a program dle pøání
SVATBY : ODDÁVÁNÍ PØÍMO
NA VODNÍKU!
SVATEBNÍ HOSTINA
DÌTSKÉ PÁRTY
štì
dìtské høi
oïce
jízda na l
OBOTU
KAŽDOU S
LOVÁNÍ
VEÈER GRI
akce èervenec - srpen
Otevírací doba
Po - Èt
Pá - So
Ne
11.00 - 22.00
11.00 - 23.00
11.00 - 22.00
Reservace privátních akcí na telefoním èísle +420 602 499 122.
o prázdninách každou sobotu od 21:30
vstupné zdarma
29. 6. 2013
Cesta z mìsta
3. 8. 2013
1987, Ladislav Smoljak
2000, Tomáš Vorel
6. 7. 2013
Jára Cimrman ležící,
spící ...
10. 8. 2013
1983, Ladislav Smoljak
13. 7. 2013
Léto s kovbojem
V peøinì
17. 8. 2013
Rozpuštìný
a vypuštìný
1984, Ladislav Smoljak
tel.: +420 602 499 122
www.restaurace-vodnik.cz
K Vodníku 614
385 01 Vimperk
Pánská jízda
2004, Martin Kotík
24. 8. 2013
2011, F. A. Brabec
27. 7. 2013
Odcházení
2011, Václav Havel
1976, Ivo Novák
20. 7. 2013
Nejistá sezóna
Román pro muže
2010, Tomáš Baøina
31. 8. 2013
Kopytem sem,
kopytem tam
1988, Vìra Chytilová
31.5.2013 15:00
22.6.2013 20:00
12.7.2013 18:00
7.9.2013 15:00
AKCE
NA VODNÍKU
Dìtský den
Vítání slunovratu
Opékání buøtù
(pro dìti zdarma)
Turnaj v celtované
(míèová hra pro všechny)
Vimperské noviny 5/2013
[email protected] 388 402 264
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
SBĚR A VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU
Areál autoservisu Hyundai u tiskáren OV media
železo 5 kč/kg
měď
120 kč/kg
měděné netříděné kabely elektromotory hliník
mosaz olověné akumulátory bronz …
Ekologická likvidace autovraků - zdarma
PROVOZNÍ DOBA
Pondělí – pátek
8:00 - 11:30
12:00 - 16:30
tel.: 777 608 661
Oční centrum MUDr. Pilečkové
Nabízí:
• kompletní vyšetření očním lékařem • vyšetření refrakce (dioptrií) optometristou
• aplikace a prodej kontaktních čoček • zhotovení dioptrických brýlí • servis , opravy, čištění brýlí
• prodej slunečních brýlí a doplňků
Najdete nás na adrese:
Nad Stadionem 23 (budova polikliniky), Vimperk
• přízemí - bezbarierový přístup • možnost parkování
Telefon: optika 389 771 331, 730 150 064 • ordinace 389 771 355, 730 150 065
Provozní doba:
Optika:
Ordinace
Po 8:00-12:00 13:00-16:00
Sudý týden út 8:00-12:00
út 8:00-12:00 13:00-17:00
pá 8:00-12:00
st 8:00-12:00 13:00-15:00
Lichý týden út 8:00-12:00
čt 8:00-12:00 13:00-16:00
st 8:00-12:00
pá8:00-12:00 13:00-16:00
Vyšetření optometristou: čt 8:00-12:00 (případně dle dohody)
Těšíme se na Vaši návštěvu
13:00-14:30
13:00-14:30
13:00-14:30
13:00-14:30
RITY GU
BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA
SG 24 s.r.o.
AR
SG 24
D
SE C U
Vimperské noviny 5/2013 tel. 388 402 [email protected]
NAD STADIÓNEM 199
385 01 VIMPERK
OCHRANA MAJETKU
- ostraha objektů přes pult centrální ochrany
s výjezdem (firmy, byty, domy, garáže, rekr. obj. a další...)
- strážní služba
- preventivní kontroly objektů, areálů
- detektivní práce (prověrky, pátrání po os. a majetku...)
- a další...
...rychlost, místní znalost, profesionální zkušenosti,
kontakt s klientem, sídlo firmy ve městě...
více na:
www.sg24.cz
tel.: 730 573 007
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 5/2013
Vimperské noviny 5/2013 tel. 388 402 [email protected]
ČESKÉ BUDĚJOVICE
N E J Š I R Š Í V Ý B Ě R ZA N E J L E P Š Í C E N Y !
STAVEBNINY
é
n
č
e
t
a
t
s
o
d
Vž d y
Vjet dovnitř
Odjet
d
a
l
k
s
s
á
V
o
m n ož s t v í p r
em
Naložit
Při nákupu nad 400,- Kč
získáte s tímto kupónem
25 kg betonového potěru
jako dárek ZDARMA!
platnost kupónu do 31. 5. 2013,
1 pytel/ 1 kupón/ 1 osoba/ 1 den
České Budějovice, České Vrbné 2380, směr Plzeň • www.bauhaus.cz
• Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 • tel.: 389 504 711-2 • [email protected]
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 5/2013
Kdo jsme…?




přední výrobce vysílací a měřící techniky ve světě,
v roce 2013 oslavíme 80 let existence, již více jak 10 let působíme ve Vimperku v Jižních Čechách,
obrat koncernu v obch. roce 2010/2011 je 1.6 miliardy Euro, celosvětově přes 8000 zaměstnanců,
našimi předními zákazníky jsou přední světové i české firmy z oblasti radiokomunikací a telekomunikací.
Koho hledáme…?
Co budete dělat…?

ELEKTROINŽENÝRY (VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY)
Po nástupu budete zaškolení dle adaptačního plánu napříč firmou (na každém oddělení se seznámíte
s technologiemi).
A pak…?








budete zajišťovat hladký průběh výroby jednotlivých produktů ve svěřené oblasti,
řešit technické problémy na vyráběných přístrojích,
stanovovat postupy pro testování funkčních vzorků, prototypů a finálních měřicích přístrojů,
navrhovat testovací adaptéry,
programovat měřící systémy,
pracovat na projektech a prezentovat výsledky své práce,
transferovat výrobu nových produktů ze sesterských společností v Německu,
pečovat o stávající produkty.
Požadujeme:





ukončené vysokoškolské vzdělání elektrotechnického směru,
dobrá znalost NJ popř. AJ (schopnost domluvit se v cizím jazyce),
zodpovědnost, rozhodnost, samostatnost,
dobré organizační, komunikační a prezentační dovednosti,
řidičský průkaz a ochotu jezdit do zahraničí na služební cesty.
Nabízíme:








perspektivní a zajímavou práci u silné zahraniční společnosti,
mladý kolektiv,
nástupní mzda: 23.000,- Kč až 28.000,-Kč (dle praxe a znalostí) + variabilní složky,
možnost zaškolení až 12 měsíců v Německu u sesterských společností,
příležitost osobního a profesního růstu, pravidelné odborné vzdělávání,
jazykové kurzy
5dnů dovolené navíc, příspěvek na dopravu, stravné, penzijní připojištění,
podpora při zajištění ubytování
STIPENDIJNÍ PROGRAM
Firma Rohde & Schwarz, závod Vimperk s.r.o. dlouhou dobu spolupracuje jak se středními, tak i s vysokými školami. Důvodem
této spolupráce je získávání kvalifikovaných pracovníků, kteří se s novými technologiemi setkávají již v průběhu vzdělávání.
V současné době podporujeme studenty VŠ elektro a absolventy SŠ, kteří chtějí studovat elektrotechnickou VŠ,
prostřednictvím stipendia.
Více informací na www.vimperk.rohde-schwarz.com
Zaujali jsme Vás? Zašlete nám Váš životopis spolu s motivačním dopisem v NJ nebo AJ, proč byste byli přínosem pro naši
firmu.
Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o. ▪ Personální oddělení
Špidrova 49 ▪ Vimperk ▪ 385 01 ▪ email: [email protected] ▪ tel.: 388 452 313
Vimperské noviny vydává město Vim­perk • Měsíčník • Redakční rada: J. Kunc – šéfredaktor, K. Beránek, J. Horák, Z. Kuncl, A. Rückerová, J. Viener • Redakce si vyhrazuje
právo krácení a neuveřejnění příspěvků z důvodu naplnění kapacity • Tiskne S-TISK Vim­perk, s. r. o. Inzerce a příspěvky: Město Vimperk, Odbor kultury a cestovního
ruchu, náměstí Svobody 8, 385 17 Vim­perk, pí Lešková • Předem ne­v y­žá­da­né pří­spěv­k y se ne­vra­ce­jí • Za pů­vod­nost a ob­sa­ho­vou správ­nost ručí autor • ZDARMA • Vyšlo
ve Vimperku dne 26. 4. 2013 • Reg. číslo: MK ČR E 12491.
Download

české budějovice