A NK A R A BA ROSU
ANKARA BAROSU
VERGİ VE İDARE HUKUKU KURULU
AVUK ATLAR İÇİN
YILLIK GELİR VERGİSİ
BEYANNAMESİ
DÜZENLEME REHBERİ
2014
A NK A R A BA ROSU
AVUKATLAR İÇİN
YILLIK GELİR VERGİSİ
BEYANNAMESİ
DÜZENLEME REHBERİ
Ank ar a Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu
şubat, 2014
ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA
Tel: (0.312) 416 72 00
Faks: (0.312) 309 22 37
www.ankarabarosu.org.tr
[email protected]
ABEM
ANKARA BAROSU
EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ
Ihlamur Sk. No: 1 Kızılay/ANKARA
Tel: (0.312) 416 72 00
GÖLBAŞI AVUKAT ÖZDEMİR ÖZOK
SOSYAL TESİSLERİ
Gazi Osman Paşa Mah. Sahil Cd.
No: 46 Gölbaşı /ANKARA
Tel : (0.312) 485 03 93–484 46 06
ANKARA BAROSU
GELİNCİK MERKEZİ
Ihlamur Sk. No: 1 Kızılay/ANKARA
Tel: (0.312) 444 43 06
www.gelincikprojesi.com
www.gelincikprojesi.org
Grafik–Tasarım:
Ali Kemal ÇERŞİL
(Ankara Barosu)
Basım Yeri:
© Ankara Barosu Başkanlığı 2014
Tüm Hakları Saklıdır.
Editörler
Av. Dr. Serkan AĞAR
Yard. Doç. Dr. İdris Hakan FURTUN
Hazırlayanlar
Av. Dr. Serkan AĞAR
Yard. Doç. Dr. İdris Hakan FURTUN
Av. Gülbahar GÜLER BOYRAZ
Av. Kerem CANBAZOĞLU
Av. Eren ALTAY
Redaksiyon
Araş. Gör. Mert SİLAHŞÖR
İçindekiler
ÖNSÖZ........................................................................... VII
GİRİŞ .............................................................................. IX
1. Avukatlık Faaliyetlerinden Doğan Kazançların
Gelir Vergisi Kanunu Açısından Nitelendirilmesi..............11
• Gelir vergisinin konusunu oluşturan gelir türleri................. 11
• Bir gelir türü olarak serbest meslek kazancının
tanımı ve nitelikleri............................................................... 13
• Bir serbest meslek faaliyeti olarak avukatlıktan
elde edilen kazançlarda vergiyi doğuran olay.......................... 15
2. Avukatlık Faaliyetlerinden Doğan Kazançlarının
Vergilendirilmesine Dair Esaslar........................................17
a. Serbest Meslek Kazançlarında Belge Düzeni..................17
• Serbest meslek makbuzu düzenlenmesine dair esaslar.......... 17
• Serbest meslek kazanç defteri tutulmasına dair esaslar......... 19
b. Serbest Meslek Kazançlarında
Matrah ve Matrahın Tespiti................................................23
• Serbest meslek kazancını oluşturan gelir unsurları............... 23
• İndirilebilecek ve indirilemeyecek giderler........................... 24
4
c. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Hazırlanması
ve Gelirin Beyanı...............................................................28
• Beyanname Doldururken Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar.................................................................. 28
• Beyanname Verme Zamanı................................................. 30
• Yıllık Gelir Vergisinin Ödenmesi........................................ 30
• Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Örneği............................. 31
3. E-Beyanname Düzenlenmesi..........................................32
• Windows İşletim Sisteminde
Beyanname Düzenleme Programı Kurulumu........................ 35
• Beyanname Düzenleme Programı Bilgileri.......................... 39
• Gelir Vergisi E-Beyannamesinin Doldurulması................... 45
• E-Beyannamenin Gönderilmesi.......................................... 54
5
ÖNSÖZ
Pek çok kamusal ödevi yerine getirmekle yükümlü serbest
meslek mensubu avukatların ödevlerinden biri olan vergi
ödevinin yeri ve önemi yadsınamaz. Avukatların vergisel
ödevleri arasında ise, kuşkusuz, her yıl Mart ayı içinde yıllık
gelir vergisi beyannamesi düzenleme yükümlülüğünün ve
bu beyannamenin doğru bir biçimde hazırlanıp verilmesinin
büyük önemi vardır.
Tüm üyeleri vergi ve idare hukuku alanındaki değerli
çalışmalarıyla tanınan Baromuz Vergi ve İdare Hukuku
Kurulu’nun ilki 2011 yılında olmak üzere her yıl yayınlanan ve meslektaşlarımızdan büyük ilgi gören “Avukatlar
İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi” ile
vergisel ödevlerini doğru bir biçimde yerine getirebilmeleri
için meslektaşlarımıza yardımcı olmak hedeflenmiştir.
Gelir vergisi beyannamelerini hazırlamaları sırasında
meslektaşlarımıza bir hayli yararlı olması muhakkak olan
bu rehberin hazırlanmasında emeği geçen Ankara Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu’nun başta Başkanı Sayın
Av. Dr. Serkan AĞAR olmak üzere tüm kıymetli üyelerini
kutluyor ve bu başarılı çalışmalarının artarak sürmesini
temenni ediyorum.
Avukat Sema AKSOY
Ankara Barosu Başkanı
VII
GİRİŞ
Biz avukatların, maddi ve şekli birçok vergisel ödevi var.
Örneğin; mesleki kazancımız nedeniyle her ay KDV, üç ayda
bir Gelir Geçici Vergisi (peşin vergi) ve her yıl Gelir Vergisi
beyannamelerini vermemiz gerekiyor. Bu durum, şekli ve
maddi birçok külfeti de beraberinde getiriyor. Meslektaşlarımız bunları yerine getirirken, çoğu kez, kendilerini mali
müşavirlere emanet ediyorlar. Uyuşmazlıkları çözme becerisine sahip biz avukatların, vergi beyannamelerini düzenlerken
başka meslek mensuplarından yardım almaları manidar bir
durum. Buradan hareketle, Baro önceki Başkanımız Sayın
Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU’nun büyük desteğiyle
geçtiğimiz yıllarda ilk üçünü hazırladığımız bu kılavuzu,
meslektaşlarımızın yoğun ilgi ve isteği karşısında, Baro Başkanımız Sayın Av. Sema AKSOY’un destek ve himayelerinde
bu yıl için de yayınlamaya karar verdik.
Vergi; biz avukatların, ürkmeden yaklaştıkları bir alan
olmalı. Bir avukat, en basitinden, kendi beyannamesini
elektronik ortamda hazırlayabilmeli. Kurulumuzun kıymetli
üyelerinin çalışmalarıyla hazırladığımız bu kılavuzun, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da tüm meslektaşlarımıza
yararlı olmasını diler, vergilendirilmiş bol kazançlar dileriz.
Av. Dr. Serkan AĞAR
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı
IX
Av u kat l a r İç in Y ıl l ık G e l ir V e r g i si
Beyannamesi Düzenleme Rehberi
2014
1. Avukatlık Faaliyetlerinden Doğan Kazançların Gelir
Vergisi Kanunu Açısından Nitelendirilmesi
Yard. Doç. Dr. Hakan FURTUN[1]
• Gelir vergisinin konusunu oluşturan gelir türleri
Vergiler, Anayasa ile kendisine yüklenmiş görevlere istinaden devletin topluma sunmak zorunda olduğu kamu
hizmetlerinin finansmanını sağlayan en önemli kamu geliri
türüdür. Vergilendirme yükümlendirilen kişilerin mali gücüdür. Mali gücün üç göstergesi ise gelir, servet ve harcamalardan oluşur. Bir başka deyişle; gelir, servet veya harcamalar
üzerinden vergi alınır.
Adalet ilkesi gereğince, çağdaş vergi sistemleri gelir üzerinden alınan vergilere özel bir önem verir. Gelir üzerinden
alınan vergilerin konusu, diğer bir deyişle bu vergiler ile
yükümlendirilen ekonomik unsur, gelirdir. En genel tanımı
ile gelir, kişinin satın alma gücünde belli bir dönemde meydana gelen artış biçimindeki olumlu değişimdir. Satın alma
gücündeki artış, genellikle kişinin ilgili dönem içinde ekonomik sürece katkıda bulunması karşılığında ortaya çıkar.
Türk Vergi Sistemi içinde gelir üzerinden alınan vergiler,
gelir vergisi ve kurumlar vergisinden oluşur. Gelir vergisi
gerçek kişilerin elde ettikleri gelirleri konu edinir. Gelir
[1]
Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı,
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, Ankara Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkan Yardımcısı.
11
Ankara Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu
vergisinin konusunu gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde
elde ettikleri çeşitli gelir unsurları oluşturur. Gelir Vergisi
Kanunu’nun (GVK) 2. maddesinde gelir unsurlarının; ticari
kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları,
menkul sermaye iratları, gayrimenkul sermaye iratları ile
diğer kazanç ve iratlar olmak üzere yedi unsurdan oluştuğu
hükme bağlanmıştır.
Gelir unsurları nitelik itibarı ile kendi içinde iratlar (pasif
gelir) ve kazançlar (aktif gelir) olmak üzere iki temel gruba
ayrılır.
İrat-pasif gelir, gerçek kişinin sahip olduğu sermaye veya
doğa biçimindeki bir üretim faktörünü başkalarının kullanımına bırakmak suretiyle ekonomik sürece dolaylı biçimde
katması karşılığında elde ettiği gelir olarak tanımlanır. Bir
kimsenin sahibi olduğu menkul veya gayrimenkul malvarlığı
değerlerini başkasının kullanımına terk etmesi karşılığında
elde ettiği kira, faiz gibi gelirler irat niteliği taşır. GVK’nda
düzenlenmiş menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları adlarından anlaşılacağı üzere irat niteliğinde
gelir unsurlarıdır.
Kazanç-aktif gelir, gerçek kişinin sahip olduğu bir üretim
faktörünü ekonomik sürece doğrudan katması karşılığında
elde ettiği gelir türüdür. Bir kimsenin fikri veya bedeni emeğini kullanarak bizzat ya da emeği ile sermayesini birleştirmek suretiyle oluşturduğu bir işletme aracılığı ile ekonomik
faaliyette bulunması sonucunda elde ettiği gelirler kazanç
niteliği taşır. GVK’nda düzenlenmiş gelir unsurlarından
ticari ve zirai kazançlar, ücretler ve serbest meslek gelirleri
ise kazanç niteliği taşır.
12
Av u kat l a r İç in Y ıl l ık G e l ir V e r g i si
Beyannamesi Düzenleme Rehberi
2014
• Bir gelir türü olarak serbest meslek kazancının
tanımı ve nitelikleri
Serbest meslek kazançları GVK’nun 2. maddesinde geliri
oluşturan unsurlar arasında dördüncü sırada sayılmıştır. Adı
geçen yasanın üçüncü kısmının dördüncü bölümünde 65 ile
69. maddelerde ise serbest meslek kazançları düzenlenmiştir.
Serbest meslek kazançları, “kazanç” niteliğinde bir gelir
unsurudur. Zira serbest meslek erbabı uzmanlaşmış bağımsız emeğini ekonomik sürece doğrudan ve bizzat katmak
suretiyle bu gelir unsurunu elde etmektedir. Serbest meslek
erbabının icra ettiği ekonomik faaliyet, emek ağırlıklı bir
faaliyettir. Bu yüzden serbest meslek kazançları ücretler ile
birlikte emek gelirleri kapsamında değerlendirilir.
GVK’nun 65/1 maddesinde her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu
belirtilmiştir. Serbest meslek kazancı, serbest meslek faaliyetlerinde bulunulması sonucunda elde edilen bir gelir türüdür.
Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise serbest meslek faaliyeti,
sermayeden daha çok kişisel çalışmaya, bilimsel mesleki
bilgiye ya da uzmanlığa dayanan ve ticari nitelik taşımayan
işlerin bir işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında
kendi nam ve hesabına yapılması olarak tanımlanmıştır.
Yasadaki bu tanımdan hareketle serbest meslek kazancı,
uzmanlaşmış bağımsız emeğin ekonomik sürece bizzat ve
doğrudan katılması karşılığında elde edilen gelir unsuru
olarak tanımlanabilir.
Serbest meslek faaliyetinde ağırlık emek faktöründedir.
Serbest meslek faaliyeti icra edilirken çoğunlukla sermaye
faktöründen yararlanılır. Bu durumla birlikte bu faaliyetin
13
Ankara Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu
gelir getirmesini sağlayan asıl husus sermaye değil, serbest
meslek erbabının uzmanlaşmış bedensel, özellikle de zihinsel
emeğidir. Buradaki emek “nitelikli-uzmanlaşmış” bir emektir. Zira belli bir eğitim sürecinin ardından bu mesleği icra
etmek için gereken bilgi birikimi ve deneyime sahip olunması
mümkün olur.
Serbest meslek faaliyeti bir hizmet sunumu biçiminde icra
edilir, ancak buradaki hizmet sunumu bağımsız niteliktedir.
Serbest meslek erbabı bir işverene bağımlı olmaksızın hizmet sunumunda bulunur. İşverene bağımlı olmama, serbest
meslek kazancını ücretten ayıran en önemli niteliktir. Serbest
meslek erbabı kendi sorumluluğu altında mesleki faaliyetlerini icra ederken sadece meslek kuralları ve bilimsel gerekler
ile bağlıdır; iş görürken kimseden emir ve talimat almaz.
Serbest meslek erbabı uzmanlaşmış bağımsız emeğini
kendi nam ve hesabına ve iş görme konulu akitlerden vekâlet
veya istisna-eser sözleşmesi hukuki biçiminde sunar. Serbest
meslek faaliyeti kapsamında hizmet sunumu ticari nitelik
de taşımaz.
Serbest meslek kazancı olarak nitelendirilip gelir vergisine
tâbi tutulabilmesi için serbest meslek faaliyetlerinin sürekli
olarak yapılması, bir başka deyişle serbest meslek faaliyeti
kapsamındaki hizmetlerin mutat meslek biçiminde sunulması gerekir. Geçici nitelikteki faaliyetler, koşulları haiz ise,
diğer kazanç ve iratlar kapsamında arızi bir kazanç olarak
gelir vergisine tâbi tutulabilir.
Gelir vergisinde vergiyi doğuran olay gelirin elde edilmesidir. Serbest meslek kazançlarında gelirin elde edilmesi
kural olarak tahsil esası uyarınca söz konusu olur. Bu gelir
14
Av u kat l a r İç in Y ıl l ık G e l ir V e r g i si
Beyannamesi Düzenleme Rehberi
2014
türünde gelirin elde edilmiş sayılabilmesi için bunun bir
alacak hakkı olarak doğmuş ve talep edilebilir hale gelmiş
olması yeterli olmaz, mutlaka lehe bir edimin gerçekleştirilmesi sureti ile malvarlığının aktifler hanesinde bir artışın
da meydana gelmesi gerekir.
• Bir serbest meslek faaliyeti olarak avukatlıktan
elde edilen kazançların vergilendirilmesi
Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesinde avukat, her türlü
hukuki sorun ve anlaşmazlıkların, adalet ve hakkaniyete
uygun olarak çözümlenmesi ve genellikle hukuk kurallarının tam olarak uygulanması hususunda, yargı organları
ve hakemlerle resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlara yardım etmek amaçlarıyla, hukuki bilgi ve tecrübelerini, adaletin hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis ederek
kamu hizmeti gören serbest meslek mensubu kişi şeklinde
tanımlanmıştır.
Avukat; yargıç ve savcının yanında yer alan, yargı erkinin
ve hukuk devletinin tamamlayıcı ve olmaz ise olmaz nitelikte bir unsurudur. Ancak avukat, idare hukuku anlamında
“kamu görevlisi” değildir. Müvekkilinin hukuki problemlerinin çözümüne yönelik mesleki faaliyetlerde bulunan
bir hukukçu olan avukat, aynı zamanda bir serbest meslek
erbabıdır. Avukat, çoğunlukla mesleki faaliyetlerini, iş görme
konulu akitlerden vekâlet sözleşmesinin özel bir türü olan
avukatlık sözleşmesine dayanarak yürütür.
Avukatlık kamu hizmeti niteliğinde, uzmanlık gerektiren mesleki faaliyetler bütününü ifade eder. Bir meslek
olarak avukatlığın en önemli niteliği “bağımsızlık”tır. Bu
15
Ankara Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu
bağımsızlık devlet karşısında bağımsızlığın yanında müvekkilden bağımsızlığı ve topluma karşı bağımsız olmayı da
gerektirir. Avukatlığın bir serbest meslek olarak nitelendirilmesinin sebebi, bu mesleğin özel nitelikli bir özgürlük
içinde yürütülmesi gereğidir. Avukat çalışma saatlerini ve
biçimini özgürce takdir edebilir, müvekkilinden bu hususta
talimat almaz. Avukatı bağlayan tek husus meslek kuralları
ve hukuk devleti gerekleridir.
Bir serbest meslek faaliyeti olan avukatlık kapsamındaki hizmetleri sunan serbest avukatların elde ettiği gelir,
GVK’nda düzenlenmiş gelir unsurlarından serbest meslek
kazancına karşılık gelir ve serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesine dair esaslar uyarınca gelir vergisine tâbi
tutulur.
16
Av u kat l a r İç in Y ıl l ık G e l ir V e r g i si
Beyannamesi Düzenleme Rehberi
2014
2. Avukatlık Faaliyetlerinden Doğan Kazançlarının
Vergilendirilmesine Dair Esaslar
Av. Dr. Serkan AĞAR[2]
a. Serbest Meslek Kazançlarında Belge Düzeni
• Serbest meslek makbuzu düzenlenmesine dair
esaslar
Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 236. maddesine göre
avukatlar, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilat için
iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlemek ve bir nüshasını iş sahibine vermek, iş sahibi de bu makbuzu istemek
ve almak zorundadır.
Serbest meslek makbuzlarına;
• Makbuzu verenin soyadı, adı veya unvanı, adresi, vergi
dairesi ve hesap numarası,
• İş sahibinin soyadı, adı veya unvanı ve adresi,
• Alınan paranın miktarı,
• Paranın alındığı tarih,
[2]
Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı.
17
Ankara Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu
yazılır ve bu makbuzlar avukat tarafından imzalanır. Serbest meslek makbuzları seri ve sıra numarası verilerek teselsül
ettirilir.
Serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması
veya düzenlenen makbuzda gerçek meblağdan farklı bir
meblağa yer verilmesi durumunda, bunu düzenlemek ve
almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 2014
yılı için 190,00 liradan (2012 yılı için 180,00 lira; 2013 yılı
için 190,00 lira) aşağı olmamak üzere bu makbuza yazılması
gereken meblağın veya meblağ farkının %10’u oranında özel
usulsüzlük cezası kesilir (VUK m. 353).
Serbest meslek makbuzunda %18 KDV ve ödemede bulunan GVK’nun 94/1 maddesinde sayılan[3] (vergi kaydı
bulunan) mükelleflerden ise, bunlar tarafından kesilecek %20
oranındaki gelir vergisi stopajı hesaplanıp gösterilmelidir.
Avukatlar serbest meslek kazanç defterlerini ve serbest
meslek makbuzlarını, ilgili bulundukları yılı takip eden
takvim yılından başlayarak 5 yıl süreyle muhafaza etmek
zorundadırlar. Muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü
defter ve belgeler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere
ilişkin mikro fiş, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzeri
ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları
okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri
muhafaza süresi içerisinde yetkili makam ve memurların
[3]
Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar,
ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların
iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek
gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı,
zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden
çiftçiler.
18
Av u kat l a r İç in Y ıl l ık G e l ir V e r g i si
Beyannamesi Düzenleme Rehberi
2014
talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek zorundadırlar.
Bu zorunluluk Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek usule
uygun olarak, tasdike konu hesap ve işlemlerin doğrulanması
için gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı olmak üzere, bu hesap
ve işlemlere doğrudan veya silsile yoluyla taraf olanlara,
defter ve belgelerinin incelenmesi amacıyla YMM tarafından
yapılan talepler için de geçerlidir.
• Serbest meslek kazanç defteri tutulmasına dair
esaslar
Avukatlar mesleki kazançlarını, VUK hükümlerine göre
tuttukları “serbest meslek kazanç defteri”ne dayanarak tespit
eder (GVK m. 67/5). “Serbest meslek erbabı” bu kanun esaslarına göre defter tutmak zorundadır (VUK m. 172/5). Serbest
meslek erbabı bir kazanç defteri tutar (VUK m. 210). Serbest
meslek erbabı olan avukatın da kazancının vergisel yönden
doğru bir biçimde tayin ve tespiti için “serbest meslek kazanç
defteri” tutması şarttır. Bu defterin bir tarafına giderler, diğer
tarafına da hasılat kaydedilir. Defterin gider tarafına, yapılan
giderlerin çeşidi ile yapıldığı tarih, hasılat tarafına ise ücretin
alındığı tarih ve miktarı ile kimden alındığı yazılır.
Serbest meslek kazanç defterini tutarken avukatın
VUK’nun kayıt nizamı ve defter tasdiki hükümlerine uyması
gerekir. Bu kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe
tutulması zorunludur. Ancak Türkçe kayıtlar bulunmak
kaydıyla defterlerde başka dilden kayıt da yapılabilir. Bu
kayıtlar vergi matrahını değiştirmeyecek şekilde tasdik ettirilecek diğer defterlere de yapılabilir. Kayıt ve belgelerde
TL para birimi kullanılır. Belgeler, TL karşılığı gösterilmek
19
Ankara Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu
şartıyla yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Ancak
yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde TL
karşılığı gösterilmesi gerekmez. İlgili dönem defter tasdik
tarihi itibariyle ödenmiş sermayesi (yurt dışında kurulan
şirketlerin Türkiye’ye ayrılan ödenmiş sermayesi) en az 100
milyon ABD Doları veya muadili yabancı para karşılığı
TL ve sermayesinin en az %40’ı ikametgâhı, kanuni ve iş
merkezi Türkiye’de bulunmayan kişilere ait olan işletmelere,
kayıtlarını TL dışında başka bir para birimiyle tutmalarına
Bakanlar Kurulu tarafından izin verilebilir. Bu şartların ihlâl
edildiği hesap dönemini izleyen hesap döneminden itibaren
TL para birimine göre kayıt tutma zorunluluğu başlar. TL
para birimiyle yapılan işlemler, işlemin gerçekleştiği günün
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla
ilgili para birimine çevrilir. İktisadi kıymetlerin değerleri ile
vergi matrahı kayıt yapılan para birimine göre tespit edilir,
beyannamenin verilmesi gereken ayın ilk gününün kuruyla
TL’ye çevrilerek beyan edilir. Vergi ödeme, mahsup ve iade
işlemlerinde de TL tutarlar kullanılır. Bu mükellefler, diğer
para birimleriyle kayıt tuttukları sürece VUK’nun mükerrer
298/A maddesi uyarınca enflasyon düzeltmesi yapamazlar.
TL para birimiyle kayıt yapmaya başlamaları halinde ise 3
yıl süreyle anılan madde hükmünden yararlanamazlar.
Serbest meslek kazanç defteri, mürekkeple veya makine ile
yazılır. Kopya kağıdı kullanılabilir ve ıstampa ve sair damga
aletleriyle kopya konulabilir. Hesaplar kapatılıncaya kadar
toplamlar geçici olarak kurşun kalemi ile yapılabilir. Rakam
ve yazılar yanlış yazılırsa düzeltmeler ancak yanlış rakam
ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst veya yan tarafına
ya da ilgili bulunduğu hesaba doğrusu yazılmak suretiyle
20
Av u kat l a r İç in Y ıl l ık G e l ir V e r g i si
Beyannamesi Düzenleme Rehberi
2014
yapılabilir. Deftere geçirilen bir kayıt; çizilerek veya silinerek
okunamaz hale getirilemez. Defterde kayıtlar arasında usulen
yazılmaya mahsus olan satırlar, çizilmeksizin boş bırakılamaz
veya atlanamaz. Ciltli defterlerde, defter sayfaları ciltten
koparılamaz. Tasdikli işlenen yapraklarda, bu yaprakların
sırası bozulamaz ve bunlar yırtılamaz. Serbest meslek kazanç
defterine muameleler günü gününe kaydedilir.
Serbest meslek kazanç defterinin tasdik ettirilmesi zorunludur (VUK m. 220/8). Serbest meslek kazanç defteri, defterin
kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda tasdik ettirilmelidir.
Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı
içinde tasdiki yeniletmelidir. Defterler; işyerinin bulunduğu
yerdeki noter tarafından tasdik edilir. Tasdik şerhleri defterin
ilk sayfasına yazılır ve aşağıdaki unsurları içerir:
• Defter sahibinin başta soyadı sonra öz adı,
• İş adresi,
• İşi veya mesleği,
• Defterin çeşidi,
• Kaç sayfadan ibaret olduğu,
• Kullanılacağı hesap dönemi,
• Defter sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi,
• Tasdik tarihi,
• Tasdik numarası,
• Tasdiki yapan makamın resmi mühür ve imzası.
21
Ankara Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu
Serbest meslek kazanç defterinin tasdik esnasında sayfalarının sıra numarası ile teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar
teker teker tasdik makamının resmi mührüyle mühürlenir.
VUK’na göre defter tutmak zorunda olan avukatların bu
yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda iki kat
birinci derece (2013 yılı için 140,00 lira; 2014 yılı için 140,00
lira) usulsüzlük cezası kesilir (VUK m. 352)
Avukatlar, işlerinde bir yıldan fazla kullandıkları ve amortismana tâbi tuttukları tesisat ve demirbaş eşyanın kıymetleri ile amortismanlarını VUK’nun 189. maddesinde yazılı
şekilde tutulan amortisman kayıtlarında gösterirler (VUK m.
211). Buna göre üzerinden amortisman yapılan kıymetler
ve bunların amortismanları;
• Envanter defterinin ayrı bir yeri,
• Özel bir amortisman defteri,
• Amortisman listeleri,
şekillerinden herhangi biriyle gösterilir.
Amortisman kayıtları, amortismana başlandığı tarihten
itibaren her yılın amortismanı ayrı ayrı gösterilmek şartıyla
birbirine bağlanır. İşletmeye yeniden giren iktisadi kıymetlerle bunların amortismanlarının önceki yıllara ait kayıtlarda
devam ettirilmesi mümkündür. Amortisman defteri veya
listelerinin kayıtları envanter kaydı hükmündedir. Belirtilen esaslara göre kayıtlarda gösterilen iktisadi kıymetlere
ait değerler, envanter defterine toplu olarak geçirilebilir.
Avukatlar, amortismana tâbi tuttukları tesisat ve demirbaş
eşyanın kıymetleri ile amortismanlarını serbest meslek kazanç
defterinin ayrı bir yerine yazmak suretiyle gösterebilirler.
22
Av u kat l a r İç in Y ıl l ık G e l ir V e r g i si
Beyannamesi Düzenleme Rehberi
2014
b. Serbest Meslek Kazançlarında Matrah ve Matrahın
Tespiti
Av. Eren ALTAY[4] – Av. Kerem CANBAZOĞLU [5]
• Serbest meslek kazancını oluşturan gelir unsurları
GVK’nun 66/1 maddesi, “serbest meslek faaliyetini mutat
meslek halinde ifa edenler”in “serbest meslek faaliyetinin
yanında meslekten başka bir iş veya görevle devamlı olarak
uğraşsa dahi” serbest meslek erbabı olduklarını belirledikten sonra 66/2,b.3 maddesiyle Avukatlık Kanunu’nun ilk
maddesindeki “Avukatlık kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.” ifadesinden hareketle avukatlık faaliyetinin ifası ile
edinilen kazanç serbest meslek kazancı olarak kabul etmiştir.
Bir serbest meslek faaliyeti olarak sunulan hukuki yardım
hizmetinin karşılığında avukata ödenen ücret “avukatlık
ücreti”dir. Karşılığında avukatlık ücreti elde edilecek hukuki
yardım hizmetleri Avukatlık Kanunu’nun 168. maddesine
göre hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenmiştir. Şu durumda avukatlık ücret tarifesinde belirtilen
hukuki yardım hizmetlerini ifa eden avukatın elde ettiği
avukatlık ücreti avukatın gelir unsurunu oluşturur. Serbest
meslek kazancı sayılan hakem ücretleri de avukatlarca elde
[4]
[5]
Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi
Sos. Bil. Ens. Kamu Hukuku (Vergi Hukuku) ABD Doktora Öğrencisi.
Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi
Sos. Bil. Ens. Kamu Hukuku (İdare Hukuku) ABD Doktora Öğrencisi.
23
Ankara Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu
edilmeleri halinde serbest meslek kazancını oluşturan bir
gelir unsuru sayılır.
• İndirilebilecek ve indirilemeyecek giderler
Gerçek usulde matrahın saptanmasında indirilebilecek
giderler GVK’nun 68. maddesinde düzenlenmiştir. Bir serbest meslek faaliyeti olarak avukatlık hizmetinin sunumu
ve sürdürülebilmesi ile ilgili kanunda sayılan giderler gayri
safi hasılattan indirilebilir. Bunlar; şu şekilde sıralanabilir:
“(1) Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi
için ödenen genel giderler (İkametgâhlarının bir kısmını
işyeri olarak kullananlar, ikametgâhın tamamı için ödedikleri
kira ile ısıtma ve aydınlatma gibi sair masrafların yarısını indirilebilirler. İşyeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı,
ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını işyeri olarak
kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler). İşle ilgili
olarak şehir içi ulaşım, posta, telgraf ve odabaşı ücretleri gibi
müteferrik giderler gerçek tutarları ile kazancın tespitinde
hasılattan indirilir. Müteferrik giderlerin VUK hükümlerine
göre belgelendirilmesi şarttır (VUK’nun 228. maddesinde
sayılanlar hariç).
(2) Hizmetli ve işçilerin işyerinde veya işyerinin müştemilatındaki iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri,
sigorta primleri ve emekli aidatı (bu primlerin ve aidatın
geri alınmamak üzere Türkiye’de kain sigorta şirketlerine veya
emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve
yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla)
ile GVK’nun 27. maddesinde yazılı giyim giderleri (cübbe
gideri gibi).
24
Av u kat l a r İç in Y ıl l ık G e l ir V e r g i si
Beyannamesi Düzenleme Rehberi
2014
(3) Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri
(seyahat maksadının gerektirdiği süre ile sınırlı olmak
şartıyla). Örneğin, bir duruşmaya katılmak için bir başka
il veya ilçeye giden avukat ulaşım ve konaklama giderlerini
indirebilecektir.
(4) Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya
ve envantere dâhil taşıtlar için VUK hükümlerine göre
ayrılan amortismanlar (amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı kanunun 328.
maddesine göre hesaplanacak zararlar dâhil) kazancın
tespitinde hasılattan indirilir. Serbest meslek faaliyetinde
bulunan ve bilanço esasına göre defter tutan kollektif ve adi
ortaklıklar hariç serbest meslek erbabının azalan bakiyeler
usulüne göre amortisman ayırması, yenileme fonu uygulaması söz konusu değildir.
(5) Kiralanan veya envantere dâhil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri. Serbest meslek erbabı, envantere
dâhil olan binek otomobillerinin giderlerini ve VUK hükümlerine göre ayrılan amortismanlarını gider olarak hasılattan
indirebilecektir. Bu tür giderlerin hasılattan indirilebilmesi
için söz konusu binek otomobillerin envantere dâhil olması
şarttır (01/01/2004 tarihinden itibaren kiralanan ve işte kullanılan taşıtların giderleri de gider olarak indirilebilir). Serbest
meslek erbabının binek otomobillerini yeniden değerlemeye
tâbi tutmaları ve azalan bakiyeler usulünde amortisman ayırmaları mümkün değildir. Öte yandan binek otomobillerinin
envantere dâhil edildiği hesap dönemi için ay kesri tam sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılacaktır.
Motorlu taşıtlar vergisi gider olarak dikkate alınmayacaktır.
Satın alınan binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen
25
Ankara Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu
KDV indirim konusu yapılama (KDV Kanunu m. 30 ve
58). İndirim konusu yapılamayan KDV ise, otomobilin
maliyet bedeline ilave edilerek amortisman ayırmak suretiyle
gider yazılabileceği gibi, ilgili dönemde doğrudan gider de
yazılabilir.
(6) Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller. Alınan
meslek kitapları ve meslek dergileri için ödenen bedeller ve
mesleki teşekküllere ödenen aidatlar kazancın tespitinde
hâsılattan indirilir. Genel nitelikteki yayınlar, örneğin günlük
gazeteler, bu kapsamda olmamakla beraber müteferrik gider
olarak kaydedilmesi mümkündür.
(7) Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet
alım bedelleri, serbest meslek faaliyeti çerçevesinde bir
avukatın bir başka avukattan hizmet alması gibi giderler,
mesleğin ifasına lüzumlu aletlerin eczaların ve sair maddelerin tedariki için yapılan giderler hasılattan indirilir.
(8) Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile mesleki
teşekküllere ödenen aidatlar. Serbest meslek faaliyetleri
dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş, basamak yükseltme ve emeklilik aidatları, yıl içinde ödenmek kaydıyla
hasılattan indirilir.
(9) Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi
için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile işyeriyle
ilgili ayni vergi, resim ve harçlar. Avukatlık mesleğinin
icrası için bir baroya kayıt olunması zorunlu bulunduğundan
baroya kayıtlı kalabilmek ve böylece mesleği yürütebilmek
için ödenen baro aidatları bu kapsamda değerlendirilir.
Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi gereğince avukatların iş
26
Av u kat l a r İç in Y ıl l ık G e l ir V e r g i si
Beyannamesi Düzenleme Rehberi
2014
elde edebilmek için reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs
ve harekette bulunmaları yasak olduğundan, yasak olan bu
faaliyetlerle ilgili masraflarını indirmeleri mümkün değildir. Avukat kendisine ait bir taşınmazı büro olarak mesleki
faaliyeti için kullanıyor ise, bu taşınmaz nedeniyle ödediği
emlak vergisini ve Belediye Kanunu’ndan doğan diğer resim
ve harçları indirebilir.
(10) Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve
mukavelenameye göre ödenen tazminatlar. Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen tazminatlar, serbest meslek erbabının işlemiş oldukları
suçlardan doğan tazminatlar hariç olmak üzere hasılattan
indirilir. Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest
meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar ise gider
olarak indirilemez.”
27
Ankara Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu
c. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Hazırlanması ve
Gelirin Beyanı
Av. Gülbahar GÜLER BOYRAZ[6]
• Beyanname doldururken dikkat edilmesi gereken
hususlar
Yıllık beyanname çeşitli kaynaklardan bir takvim yılı
içinde elde edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına, bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine
bildirilmesine mahsustur (GVK m. 84/1). Yıllık gelir vergisi
esasen beyana dayalı bir vergilendirme olup, serbest meslek
erbabı ve bu sebeple vergi yükümlüsü olan avukatlar; her yıl
kazanç ve iratlarından oluşan gelirlerinin toplamını, Maliye
Bakanlığı’nca düzenlenen esas ve usullere göre bildirmekle
mükelleftir. Avukat yıl içinde faaliyette bulunmuş ise, bunun
süresine ve elde edilen gelirine bakılmaksızın (hiçbir gelir elde
etmese bile) beyanname vermek zorundadır.
Gelir vergisi oranı her yıl yenilenen tarife üzerinden ve
belirlenecek esaslara göre hesaplanır. Herhangi bir hataya
mahal vermemek için mevzuat takibi yapılabileceği gibi,
e-beyanname (internet vergi dairesi) üzerinden gönderilen
beyannamelerde her açılışta güncelleme şartı getirildiği ve
vergi tutarı program tarafından otomatik olarak hesaplandığı için sorun olmayacaktır. Gelir vergisi artan oranlı bir
[6]
Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi
Sos. Bil. Ens. Kamu Hukuku (Vergi Hukuku) Yüksek Lisans Öğrencisi.
28
Av u kat l a r İç in Y ıl l ık G e l ir V e r g i si
Beyannamesi Düzenleme Rehberi
2014
vergi olup (GVK m. 103), gelir vergisine tâbi 2013 takvim
yılına ait serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesinde
aşağıdaki tutarlar geçerlidir:
10.700,00 TL’ye kadar
26.000,00 TL’nin 10.700,00 TL’si için 1.605,00 TL,
60.000,00 TL’nin 26.000,00 TL’si için 4.665,00 TL,
(Ücret gelirlerinde 94.000,00 TL’nin 26.000,00 TL’si
için 4.665,00 TL),
60.000,00 TL’den fazlasının 60.000,00 TL’si için
13.845,00 TL,
(Ücret gelirlerinde 94.000,00 TL’den fazlasının
94.000,00 TL’si için 23.025,00 TL),
% 15
Fazlası % 20
Fazlası % 27
Fazlası % 35
Yıllık gelir vergisi hesaplanırken avukatların yukarıda
açıkladığımız indirimler ve zarar mahsupları dışında üçer
aylık dönemlerde ödedikleri gelir geçici vergileri de mahsup
edilir. Gelir kaynaklarından herhangi birinde oluşan zararın
başka bir gelirden indirilmesi mümkündür. Bunlar dışında
yıl içinde kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin kısmın ya
da beyannamede gösterilen kazançlar üzerinden yurt dışında
yapılan bir vergi ödemesi varsa bunlar da bildirilmek kaydıyla
(e-beyanname üzerindeki kulakçıkların doldurulması suretiyle)
mahsup edilebilecektir.
Beyannameler mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine
verilir. Elektronik ortamda beyanname verecek olan mükellefler beyannamelerini bağlı bulundukları vergi dairesinden
aldıkları şifreyle https://ebeyanname.gib.gov.tr adresinde
yer alan kılavuza uygun olarak dolduracaklardır. Süresinde
verilmesi gereken beyannamenin verilmemesi halinde aşağıdaki cezalar uygulanır:
29
Ankara Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu
- Birinci derece usulsüzlük cezası (2013 ve 2014 yılı için
70,00 TL) (VUK m. 352)
- Vergi ziyaı cezası (VUK m. 344)
- Her ay için gecikme faizi (19/10/2010 tarihinden itibaren
aylık %1,40).[7]
• Beyanname verme zamanı
2013 yılında faaliyette bulunan mükellef avukatların, bu
dönemde elde ettikleri serbest meslek kazançlarını 2014
yılının 1 Mart Cumartesi gününden 25 Mart Salı günü saat
00:00’a kadar elektronik ortamda beyan etmeleri gerekir
(GVK m. 92). Beyannamenin verildiği tarih, e-beyannamenin
internet vergi dairesi üzerinden paketlenip gönderildiği
tarihtir.
• Yıllık gelir vergisinin ödenmesi
Beyanname üzerinde hesaplanan 2013 yılına ait gelir
vergisinin birinci taksiti, 31 Mart 2014 günü mesai saati
bitimine kadar, ikinci taksiti ise 31 Temmuz 2014 günü
mesai saati bitimine kadar iki eşit taksitte ödenir. Hesaplanan
vergi, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine ödenebileceği
gibi vergi tahsiline yetkili banka şubelerine de ödenebilir.
[7]
2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
30
Av u kat l a r İç in Y ıl l ık G e l ir V e r g i si
Beyannamesi Düzenleme Rehberi
2014
• Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Örneği
Avukat Oktay Sezgin 2013 yılında toplam 100.000,00 TL
serbest meslek kazancı elde etmiştir. Mesleki faaliyetlerini
yürütebilmesi için toplam 25.000,00 TL masraf yapmış ve
sekreterine de 15.000,00 TL ödeme yapmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (Bağ-Kur) toplam 10.000,00 TL sigorta
primi yatırmıştır. Avukat Oktay Sezgin’in 2013 yılı içinde
üçer aylık dönemler halinde ödediği geçici gelir vergisi (peşin
vergi) toplamı ise 7.500,00 TL’dir.
Avukat Oktay Sezgin’in 2013 yılı geliri üzerinden ödeyeceği gelir vergisi aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Toplam Hasılat
Toplam Mesleki Gider
Sigorta Primi Ödemesi
Beyana Tâbi Serbest Meslek Kazancı (KÂR)
Hesaplanan Gelir Vergisi
Ödenen Geçici Vergi Toplamı
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi
31
100.000,00 TL
40.000,00 TL
10.000,00 TL
50.000,00 TL
11.145,00 TL
7.500,00 TL
3.645,00 TL
Ankara Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu
3. E-Beyanname Düzenlenmesi[8]
Av. Dr. Serkan AĞAR[9]
Serbest muhasebeci mali müşavirlerden aracılık hizmeti
almadan beyannamelerini kendileri düzenleyerek elektronik
ortamda göndermek isteyen meslektaşlarımız öncelikle aşağıdaki dilekçeyi bağlı bulundukları vergi dairesine vermek
suretiyle kullanıcı kodu, parola ve şifre alacaklar, ardından
hazırladıkları beyannamelerini kendilerine tahsis edilmiş
olan kullanıcı kodu, parola ve şifreyle elektronik ortamda
gönderebileceklerdir.
[8]
[9]
Bu bölümde, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı kılavuzlardan
yararlanılmıştır.
Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı.
32
Av u kat l a r İç in Y ıl l ık G e l ir V e r g i si
Beyannamesi Düzenleme Rehberi
2014
ELEKTRONİK BEYANNAME GÖNDERME
TALEP FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ
..../..../...........
..................Vergi Dairesi Müdürlüğüne / Başkanlığına
Beyannamelerimi elektronik ortamda göndermek istiyorum. Talebimin değerlendirilmesini ve tarafıma parola,
kullanıcı kodu ve kullanıcı şifresi verilmesini arz ederim.
MÜKELLEF KİMLİK/ADRES BİLGİLERİ *
Vergi Kimlik Numarası
T.C. Kimlik Numarası
Adı, Soyadı / Unvanı
Ticaret Sicil No
Doğum Yeri
Doğum Tarihi
Adresi
Bağlı Bulunduğu Oda ve Sicil No
Telefon Numarası
Faks Numarası
Elektronik Posta Adresi
Tarafıma elektronik beyanname gönderme yetkisinin
verilmesi halinde;
1. Bakanlık tarafından beyannamelerin elektronik ortamda
gönderilmesi ile ilgili yayımlanan genel tebliğ ve diğer
ilgili düzenlemelerle getirilecek usul ve esasların tümüne
uyacağımı,
33
Ankara Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu
2. Tarafıma verilmiş kullanıcı kodu, parola ve şifreden
sorumlu olduğumu ve herhangi bir üçüncü kişiye açıklamayacağımı ve kullanımına izin vermeyeceğimi, kullanıcı kodu,
parola ve şifreyi başka amaçlarla kullanmayacağımı, işyerimin
satışı, transferi ve işi bırakmada kullanıcı kodu, parola ve
şifremi kimseye devretmeyeceğimi, kiralayamayacağımı ve
satmayacağımı, almış olduğum kullanıcı kodu, parola ve
şifrem ile başkaları tarafından işlem yapıldığını öğrendiğim
anda Gelirler Genel Müdürlüğü 444 0 435 no.lu Çağrı
Merkezine veya bağlı olduğum vergi dairesine bildireceğimi,
3. Kullanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımı suretiyle
yapılan işlemlerin, kendim veya yetkili kişilerce yapılmadığı
yönünde bir iddia ileri sürmeyeceğimi ve tüm kullanımlardan sorumlu olduğumu, kullanıcı kodu, parola ve şifrenin
yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendiğim anda (şifrenin,
parolanın ve kodun kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar
dahil) Gelirler Genel Müdürlüğü 444 0 435 no.lu Çağrı
Merkezine veya bağlı olduğum vergi dairesine bildireceğimi,
bu bildirim anına kadar yapılan işlemlerden ve kullanımdan
bizzat sorumlu olacağımı,
4. Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde ilgili vergi dairesi ve Maliye Bakanlığı Gelirler Genel
Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi kayıtlarının esas alınacağını,
5. Kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanılarak düzenlenen
ve tarafımca onaylanarak manyetik ortamda gönderilen bildirim ve beyannamelerin tarafımdan imzalanmış sayılacağını,
kabul ve taahhüt ediyorum.
Mükellef
Adı SoyadıİmzaTarih
34
Av u kat l a r İç in Y ıl l ık G e l ir V e r g i si
Beyannamesi Düzenleme Rehberi
2014
• Windows İşletim Sisteminde Beyanname Düzenleme
Programı Kurulumu
www.gib.gov.tr internet sitesinden sırasıyla;
• İnternet Vergi Dairesi
• E-Beyanname
• Gerekli Programlar linklerine tıklanır.
Gelen ekrandan BDP Beyanname Düzenleme Programı
Kurulumu linkine fare sol tuşu tıklanıp, Dosya Yükleme
– Güvenlik Uyarısı ekranı üzerindeki Çalıştır butonuna
tıklanarak yükleme işlemi başlatılır.
Böylece, gerekli dosyalar otomatik olarak C:\ebyn dizini
altına açılır. Program mutlaka C:\ebyn dizinine açılmalıdır,
aksi halde Beyanname Düzenleme Programı çalışmaz.
35
Ankara Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu
Unzip butonuna basıldığında, C:\ebyn dizini altına kaç
dosya yüklendiğini gösteren mesaj kutusu gelmekte ve yeni
güncellemelerle birlikte yüklenen dosya sayısı artmaktadır.
ÖRNEK: 123 file(s) unzipped successfully. Bu mesaj
gelince Tamam butonuna, sonrasında ise WinZip SelfExtractor - ebyn.exe üzerinde Close butonuna tıklanarak
yükleme işlem tamamlanır.
Beyanname Düzenleme Programı C:\ebyn dizini altındaki
bdp.bat dosyasına çift tıklanarak çalıştırılır.
36
Av u kat l a r İç in Y ıl l ık G e l ir V e r g i si
Beyannamesi Düzenleme Rehberi
2014
bdp.bat dosyası çalıştıktan sonra aşağıdaki ekran gelir.
Sonrasında, ekranda Beyanname Düzenleme Programı
ana sayfası görülür.
37
Ankara Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu
Beyanname Düzenleme Programı Ana Sayfa ekranının
görülmesi, bdp programının doğru bir şekilde kurulduğu ve
beyanname düzenleme işlemine başlayabileceğiniz anlamına
gelmektedir. Eğer Beyanname Düzenleme Programı Ana
Sayfa ekranı görülmüyorsa Java uygulamanız bilgisayarınızda
kurulu değildir.
38
Av u kat l a r İç in Y ıl l ık G e l ir V e r g i si
Beyannamesi Düzenleme Rehberi
2014
• Beyanname Düzenleme Programı Bilgileri
Dosya/Yeni seçeneği tıklandığında beyanname tipleri
listelenir.
39
Ankara Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu
Bu listeden verilecek beyanname tipi seçilerek ilgili beyannameye ait beyanname doldurma ekranı açılır. Örneğin
aşağıda KDV beyannamesi seçilmiştir.
40
Av u kat l a r İç in Y ıl l ık G e l ir V e r g i si
Beyannamesi Düzenleme Rehberi
2014
“Mükellef bilgileri” ve “Düzenleyen Bilgileri” seçenekleri
bulunur. Bu seçenekler beyanname doldurulurken kullanıcıya kolaylık amaçlı, sadece vergi numarası girilerek mükellef veya kullanıcıya ait diğer bilgilerin gelmesini sağlayan
seçeneklerdir.
Kayıtlar/Mükellef Bilgileri seçeneği tıklandığında “Kayıtlı
Mükellef Bilgileri” tablosu açılır. Yeni kayıt “Mükellef Bilgileri” alanındaki kısımlar doldurulduktan sonra “Kaydet”
butonuna basılarak işlem bitirilir. Daha önceden kaydedilmiş
mükelleflerin bilgileri değiştirmek için, listeden mükellef
seçildikten sonra bilgileri “Mükellef Bilgileri” alanına gelir,
istenen alandaki değer değiştirilerek “Kaydet” butonuna
basılır ve güncelleme işlemi bitirilir.
41
Ankara Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu
Kayıtlar/Düzenleyen Bilgileri menüsüne tıklandığında
“Kayıtlı Düzenleyen Bilgileri” tablosu açılır. Yeni kayıt
“Düzenleyen Bilgileri” alanındaki kısımlar doldurulduktan
sonra “Kaydet” butonuna basılarak işlem bitirilir. Daha
önceden kaydedilmiş mükelleflerin bilgileri değiştirmek
için, listeden mükellef seçildikten sonra bilgileri “Düzenleyen
Bilgileri” alanına gelir, istenen alandaki değer değiştirilerek
“Kaydet” butonuna basılır ve güncelleme işlemi bitirilir.
42
Av u kat l a r İç in Y ıl l ık G e l ir V e r g i si
Beyannamesi Düzenleme Rehberi
2014
Paketleme seçeneği tıklandığında aşağıdaki ekran görülür.
Paketleme işlemi mükelleflerin hazırlanmış ve kaydedilmiş
beyannamelerini göndermeden önce yapmaları gereken bir
işlemdir. Paketleme işlemi bir veya birden fazla beyannameyi
tek bir paket (dosya) haline getirmeyi sağlar.
43
Ankara Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu
En son Düzenlenen Beyannameler seçeneği kaydedilen
son 30 beyannameyi listelemek için kullanılır. Paketlenecek olan beyanname seçilerek, “Beyannameyi Pakete Ekle”
düğmesine tıklanır, seçilen beyanname Paket İçeriği bölümüne gelir, içerik doğru ise Paket Dosya Adı yazılır, şekilde
dosya adı “Paket” olarak verilmiştir. Daha sonra “Paketi
Oluştur” düğmesine tıklandığında, paket c:\ebyn\paketler
dizini altına verilen dosya adı ile kaydedilir ve paketleme
işlemi tamamlanır.
Kaydedilen beyannamelerin hepsini listelemek için “Tüm
Beyannameler” seçeneği kullanılır. Paketlenecek olan beyanname seçilerek, Beyannameyi Pakete Ekle düğmesine tıklanır,
seçilen beyanname Paket İçeriği bölümüne gelir, içerik doğru
ise Paket Dosya Adı yazılır ve Paketi Oluştur düğmesine tıklandığında, beyannamenin bilgisayarda çalıştığı dizin altında
Paketler dizininin altına verilen dosya adı ile kaydedilir ve
paketleme işlemi tamamlanır.
44
Av u kat l a r İç in Y ıl l ık G e l ir V e r g i si
Beyannamesi Düzenleme Rehberi
2014
• Gelir Vergisi E-Beyannamesinin Doldurulması
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi; “Genel Bilgiler”, “Kazanç
Bildirim Detayı”, “Gelir Bildirimi”, “Vergi Bildirimi”,
“Düzenleme Bilgileri”, “Ekler” ve “Performans Bilgileri” kulakçıklarından oluşmaktadır. Bu yedi kulakçığın ekrandaki
görünümü aşağıdaki şekildedir:
Genel Bilgiler kulakçığı, idare ve mükellef bilgilerinin
bulunduğu iki bölümden oluşmaktadır. İdari Bilgiler bölümü,
beyannamenin ait olduğu vergi dairesi, beyannamenin geçerli
olduğu dönem tipini ve buna bağlı olarak beyannamenin
ait olduğu yıl, bitiş ayı ve bitiş yılı bilgilerini içermektedir.
Mükellef bilgilerinin bulunduğu bölüm, mükellefin “Vergi
Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No.)”, “Vergi Kimlik Numarası”, “Soyadı (Unvanı)”, “Adı (Unvanın Devamı)”, “Ticaret
45
Ankara Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu
Sicil No.”, “E-Posta Adresi”, “İrtibat Telefon No.” alanlarından
oluşmaktadır.
İdari Bilgiler bölümünde “Vergi Dairesi”, “Dönem Tipi”,
“Yıl“alanları bulunur.
İdari Bilgiler bölümündeki alanlara bilgi girişi aşağıdaki
gibidir.
Vergi Dairesi alanında bulunan imgesi seçildiğinde ekrana
vergi dairelerinin listesi gelir.
Listeden mükellefiyet kaydı bulunulan Vergi Dairesi
belirlenip “Seç” düğmesine tıklanarak Vergi Dairesi seçme
46
Av u kat l a r İç in Y ıl l ık G e l ir V e r g i si
Beyannamesi Düzenleme Rehberi
2014
işlemi tamamlanmış olur. “Vazgeç” düğmesi satır seçmeden
ekrandan çıkmak için kullanılır.
Beyannamenin tâbi olduğu vergilendirme dönemi “Dönem
Tipi” alanında belirlenmektedir. Alandaki
imgesi seçildiğinde “Yıllık” ve “12 Aylık Özel Hesap Dönemi” seçeneği
bulunmaktadır.
“Dönem Tipi”, “Yıllık” seçilmesi halinde beyannamenin
ait olduğu yıl bu alana girilmelidir.
Mükellefin bölümünde “Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No.)”, “Vergi Kimlik Numarası”, “Soyadı (Unvanı)”, “Adı
(Unvanın Devamı)”, “Ticaret Sicil No.”, “E-Posta Adresi”,
“İrtibat Telefon No.” alanları bulunur.
47
Ankara Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu
Mükellefin T.C. Kimlik Numarası ilgili alana girilecektir.
Vergi sorumlusunun mükellefiyet türü “Gerçek Mükellef” ise
bu alanın doldurulması zorunludur. Vergi Kimlik Numarası girilecek alan için eğer mükellefin bilgileri daha önce
sisteme kayıt edilmiş ise, Mükellefin Vergi Kimlik Numarası
yazıldıktan sonra tuşuna basıldığında önceden kayıt edilen
bilgiler ekrana gelecektir.
“Sosyal Güvenlik Kurumları” alanına mükellefin bağlı
olduğu kurum veya sandığa ait bilgiler girilecektir. Tabloda
“Kurum veya Sandık Adı” ve “Sosyal Güvenlik Sicil Numarası
/ Emekli Tahsis Numarası” kolonları bulunmaktadır. Tabloda, “Kurum veya Sandık Adı” alanında Sosyal Sigortalar
Kurumu, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı seçeneklerinden sadece
biri seçilir. Meslektaşlarımız burada “Bağ-Kur” seçeneğini
işaretleyerek sicil numaralarını yazacaklardır.
“Bağlı olduğu mesleki teşekkül” alanına mükellefin bağlı
olduğu mesleki teşekküle ait bilgiler girilecektir. Tabloda “Adı” ve “Üye Numarası” kolonları bulunmaktadır.
48
Av u kat l a r İç in Y ıl l ık G e l ir V e r g i si
Beyannamesi Düzenleme Rehberi
2014
Meslektaşlarımız buraya “Ankara Barosu” yazarak sicil numaralarını yazacaklardır.
“Kazanç Bildirim Detayı” kulakçığı altında gelir unsurlarına ait bildirimler ile ilgili kulakçıklar bulunmaktadır. Meslektaşlarımızın gelirlerini kapsayan “Serbest meslek kazançlarına ilişkin bildirim” aşağıda açıklanmıştır:
“Faaliyetin Türü”, “Gayrisafi Hasılat”, “İndirilecek Giderler”, “Kâr”, “Zarar” ve “Kesilen Gelir Vergisi” kolonları bulunur. “Faaliyetin Türü” alanına meslektaşlarımızın 691003
(HUKUK DANIŞMANLIĞI VE TEMSİL FAALİYETLERİ – AVUKATLIK FAALİYETLERİ) kodunu yazmaları
49
Ankara Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu
gerekir. “Gayrisafi Hasılat” ve “İndirilecek Giderler” kolonları
doldurulmalıdır.
“Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirim Tablosu”,
“Kâr” kolonunun satır değerleri toplamı program tarafından
hesaplanır. “Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirim
Tablosu”, “Zarar” kolonunun satır değerleri toplamı program
tarafından hesaplanır. “Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin
Bildirim Tablosu”, “Kesilen Gelir Vergisi” kolonunun satır
değerleri toplamı program tarafından hesaplanır.
Meslektaşlarımız Bağ-Kur’a yıl içinde ödedikleri
kesenek ve primleri “Serbest Meslek Kazançların İlişkin Bildirim” kulakçığında “Bağ-Kur veya SSK Primi” alanına yazmak
suretiyle gider olarak indirebilirler.
Sakatlık indirim miktarı, “Sakatlık İndirimi” alanına
yazılmalıdır.
Kâr toplamından, “Zarar”, ”Bağ-Kur Primi” ve
“Sakatlık İndirimi” alanlarındaki değerin farkı “Beyan Edilen
Serbest Meslek Kazancı” olarak program tarafından hesaplanır.
“Zarar“ alanındaki değerden “Kâr” alanındaki değerin
farkına “Bağ-Kur Primi” eklenerek “Beyan Edilen Serbest
Meslek Kazancı” zararı olarak program tarafından hesaplanır.
50
Av u kat l a r İç in Y ıl l ık G e l ir V e r g i si
Beyannamesi Düzenleme Rehberi
2014
“Gelir Bildirimi” kulakçığında, “Kazanç Bildirim Detayı”
kulakçığında girilen veriler esas alınarak “Gelir Unsurları”
program tarafından hesaplanır.
“Beyan Edilecek Gelirlerden İndirim” alanı, “İndirim
Türü” ve “İndirim Tutarı” kolonlarından oluşur. “İndirim
Türü” kolonu kullanıcı tarafından seçilmelidir. “İndirim
Tutarı” kolonuna kullanıcı tarafından türe karşılık gelen
tutar yazmalıdır.
“Beyan Edilecek Gelirlerden İndirim” tablosu “İndirim
Tutarı” kolonunun satır değerleri toplamı ile “Mahsup
Edilecek Geçmiş Yıl Zararları Toplamı” program tarafından
hesaplanır.
51
Ankara Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu
“Mahsup Sonrası Kalan Tutar” program tarafından
hesaplanır.
“Vergi Bildirimi Kulakçığı”nda “Geçici Vergiler” alanı kullanıcı tarafından doldurulmalıdır. Diğer alanlar program
tarafından hesaplanır.
“Düzenleme Bilgileri Kulakçığı”, “Beyannameyi Düzenleyen Bilgileri” kulakçığı ve “Beyannameyi Gönderen / YMM
Bilgileri”nin girildiği iki kulakçıktan oluşmaktadır.
52
Av u kat l a r İç in Y ıl l ık G e l ir V e r g i si
Beyannamesi Düzenleme Rehberi
2014
Beyannameyi elektronik ortamda gönderecek kişinin
beyannameyi hangi sıfatla verdiği gösterilir. Bu alanın altındaki “Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No.)”, “Vergi
Kimlik Numarası”, “Soyadı (Unvanı)”, “Adı (Unvanın
Devamı)”, “E-Posta Adresi”, “İrtibat Telefon No.” alanları
doldurulur. “Beyannameyi Düzenleyen Mükellef/SMMM/
SMM” kulakçığında, beyannameyi elektronik ortamda gönderecek meslektaşımız “Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik
No.)”, “Vergi Kimlik Numarası”, “Soyadı (Unvanı)”, “Adı
(Unvanın Devamı)”, “E-Posta Adresi”, “İrtibat Telefon No.”
alanlarını doldurmalıdır. “Ekler Kulakçığı”nda, “Kazanç
Bildirim Detayı” kulakçığında yapılan işlemlere göre bazı
eklerin doldurulması gerekir. Burada varsa “Kesinti Yoluyla
Ödenen Vergilere İlişkin Liste” kulakçığı seçilerek liste doldurulur. Bu kulakçıkta “Kesinti Yapanın Adı Soyadı/Unvanı”,
53
Ankara Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu
“Vergi Kimlik Numarası”, “Kesilen Vergi Türü”, “Kesilen Vergi
Dönemi”, “Ödemenin Brüt Tutarı” ve “Vergi Tutarı” kolonları
bulunur.
• E-Beyannamenin Gönderilmesi
İnternet vergi dairesinin genel kullanıcı profili olarak
vergi vermekle yükümlü ve vergi yükümlüsünün işlemlerini
takipten sorumlu olan kişilerdir. Vergi dairesinden şifre
almış olan kullanıcılar e-beyanname sistemini kullanarak
beyannamelerini gönderebilirler.
54
Av u kat l a r İç in Y ıl l ık G e l ir V e r g i si
Beyannamesi Düzenleme Rehberi
2014
E-beyanname bölümüne, www.gib.gov.tr internet sitesinden sırasıyla;
• İnternet Vergi Dairesi
E-Beyanname
linkleri seçilerek ulaşılır.
İnternet Vergi Dairesi E-beyanname ekranının ana menü
görünümü aşağıdaki gibidir. Paket Gönder, Paket Ara,
Beyanname Ara, Değişiklik, Yardım, Görüş/Öneri ve
Güvenli Çıkış seçeneklerinden oluşmaktadır.
Paket Gönder ekranında, daha önce Beyanname
Düzenleme Programı kullanılarak oluşturulmuş paketin
E-Beyanname sitesine yüklenmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı
Bilgi İşlem Merkezi’ne gönderilmesi, gönderilen paketin
takip edilmesi işlemleri yerine getirilmektedir.
Paketin büyüklüğü 1000000 byte’dan büyük olmamalıdır.
Paket içindeki dosyaların ve dizinlerin isminde Türkçe karakter yer almamalıdır. Bu durum özellikle, paketler Winzip ve
benzeri programlarla hazırlandıklarında oluşmaktadır.
55
Ankara Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu
Gönder butonuna basıldığında Paket Yükleme ekranı gelmektedir. Paket Yükleme kısmında Browse-Gözat butonuna
tıklandığında paketin bilgisayarda bulunduğu dizin görüntülenmektedir. İstenilen paket bu dizinden seçilmektedir. Eğer
paketin bilgisayardaki yeri ve adı biliniyorsa, paketin dizin
içindeki yeri “Gönderilecek Paketi Seçiniz” alanına yazılarak
da paket seçilebilmektedir.
Paket yüklendikten sonra, Gönder butonuna basılarak
paket gönderme işlemi tamamlanmaktadır.
56
Av u kat l a r İç in Y ıl l ık G e l ir V e r g i si
Beyannamesi Düzenleme Rehberi
2014
Paketin kontrol işlemi, gönderilen beyannamenin Gelir
İdaresi Başkanlığı’na ulaşıp ulaşmadığının ve ulaşan paketin
yetkililer tarafından yapılan inceleme sonucunda kanunda
belirtilen esaslara uygunluğunun denetiminin yapılmasını
içeren işlemlerden oluşmaktadır. Paketin ulaştırılabildiğine
dair kontrol işlemi Paketi Gönder işleminin yapılması sonrasında ekranda yazan Kontrol Et butonuna basılarak gerçekleştirilmektedir. Kontrol Et butonu seçildiğinde paket içinde
bulunan beyannamelerde, ilgili mükellef için mükellefiyet
kontrolü ve beyannameye ilişkin kontroller sistem tarafından
otomatik olarak yapılmaktadır.
Kontrol Et butonu seçildiğinde paketin iletilmesine dair
bilgiler bulunan aşağıdaki mesaj ekrana gelmektedir. Bu
ekranda, gönderilen paketin Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri tarafından değerlendirilme aşamalarının takibi, “buraya”
bağlantısının tıklanması ile gerçekleştirilmektedir.
“buraya” bağlantısına tıklandığında paket içeriğinde yer
alan “Beyanname Listesi” gelmektedir.
57
Ankara Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu
Başarıyla gönderilmiş ve değerlendirme işlemi yetkililer
tarafından yapılmış veya devam etmekte olan, mükellefe
ait beyannamelerin durumunu ekranın sağında bulunan
başlığı altında takip etmek mümkündür.
Durumunda “Onay Bekliyor” yazan beyannamelerin kontrol işlemleri başarıyla tamamlanmıştır. Bu durumda mükellef
58
Av u kat l a r İç in Y ıl l ık G e l ir V e r g i si
Beyannamesi Düzenleme Rehberi
2014
sonuçlanan beyannameye ilişkin Onay veya Özel Onay
vermeli ya da İptal etmelidir.
Onay, Özel Onay ya da İptal işlemi için öncelikle en az bir
beyannamenin seçilmesi gerekmektedir. Seçme işlemi paket
içeriğindeki beyannamenin sol tarafında bulunan kutucukların işaretlenerek seçilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Hepsi
seçilmek isteniyorsa Beyanname Türü alanının sol tarafında
bulunan kutucuk işaretlenmelidir. Aynı şekilde ilgili kutucuk
bir kez daha işaretlendiğinde bütün beyannamelerin seçili
olan işaretleri kaldırılmaktadır. Beyanname Onay ve İptal
işlemi için birden fazla kutucuk işaretlenerek Çoklu Onay
ya da Çoklu İptal işlemi yapılabilmektedir.
59
Ankara Barosu
Vergi ve İdare Hukuku Kurulu
Hatalı durumda olan beyannamelere ilişkin bir Onay,
Özel Onay ya da İptal işlemi yapmak mümkün değildir. Bu
tür beyannameler için her hangi bir işlem yapılmasına sistem
tarafından izin verilmemektedir. Ayrıca Onay Bekleyen
veya Hatalı olan tüm beyannamelere ilişkin Gelir İdaresi
Başkanlığı’nın inceleme sonuçlarına ait kararına,
imgesi
seçilerek ulaşılmaktadır.
Beyanname onaylama işleminde, beyannamelerin sol tarafında bulunan kutucuklar işaretlenerek
butonunun
seçilmesi ile beyannameler sırasıyla onaylanmakta ve Onay
Sonuçları ekranı görüntülenmektedir.
60
Av u kat l a r İç in Y ıl l ık G e l ir V e r g i si
Beyannamesi Düzenleme Rehberi
2014
Onay sonucunda tahakkuk fişi kesilmiş ise ekranda bulunan
imgesi seçildiğinde Tahakkuk Fişi aşağıdaki şekilde
görüntülenmektedir.
61
A NK A R A BA ROSU
ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye /ANKARA T 0.312 416 72 00 • F 0.312 309 22 37
[email protected]
ABEM (ANKARA BAROSU EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ)
Ihlamur Sk. No: 1 Kızılay/ANKARA T 0.312 416 72 00
GÖLBAŞI AVUKAT Ö ZDEMİR ÖZOK SOSYAL TESİSLERİ
Gazi Osman Paşa Mah. Sahil Cd. No: 46 Gölbaşı / ANKARA T 0.312 485 03 93 • 484 46 06
ANKARA BAROSU GELİNCİK MERKEZİ
Ihlamur Sk. No: 1 Kızılay/ANKARA T 0.312 444 43 06
www.gelincikprojesi.com www.gelincikprojesi.org
ANKARA BAROSU ÇATI RESTAURANT – BARO KAHVE
Ihlamur Sk. No: 1 Kat: 8-9 Kızılay/ANKARA
T 0.312 416 72 16 (9. Kat) • T 0.312 416 72 48 (8. Kat)
Download

avukatlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi