POSTER SUNUMLARI
29 MAYIS PERŞEMBE
P1. Ali Bayram, Esin Karahan, Başar Bilgiç, Ahmet Ademoğlu, Tamer Demiralp - Lateral genikülat
çekirdeğin ve primer görme korteksinin fonksiyonel MR’da zamansal frekansa bağlı yanıtları
P2. Esin Karahan, Adil Deniz Duru, Pedro A. Valdes-Sosa, Ahmet Ademoğlu - Kortikal yüzeyde EEGfMRG füzyonu: Benzetim çalışması
P3. Fatma Betül Köşker, Kazım Gümüş, Mahmut Tokmakçı - Yüksek çözünürlükte beyin trak yoğunluk
görüntülerinin elde edilmesi
P4. Serkan Aksu, Sacit Karamürsel - Elektroretinogram (ERG) ve Görsel Uyarılmış Potansiyel (GUP)
için yeni nesil LED’li ışık kaynağı kullanımı
P5. Tolgay Ergenoğlu, Leyla Şahin, Berrin Maraşlıgil - Go-P3 ve NoGo-P3 yanıtları üzerine uyaran
diziliminin etkileri
P6. Erol Başar, Bilge Turp Gölbaşı - Alfa'da desenkronizasyon: nörofizyolojik bir belirteç olarak
kullanımının kısıtlanması
P7. Bernis Sütçübaşı Kaya, Tamer Demiralp - Süregiden elektroensefalografik salınımların dikkat,
bellek ve karar verme performansının öngörülmesinde kullanımı
P8. Dicle Çapan, Can Soylu, Cansın Özgör, Seray Şenyer, Ezgi Nalan Uslu, Metehan Irak - Anlamsal
bellek görevi sırasındaki üst-biliş karaları: Olay ilişkili beyin potansiyelleri bulguları
P9. Emel Erdogdu, Elif Kurt, Adil Deniz Duru, Atilla Uslu, Canan Basar-Eroglu, Tamer Demiralp - Video
İzleme Sırasında Kognitif Dinamiklerin Olaya İlişkin Potansiyeller İle Ölçümü
P10. Bahar Güntekin, Elif Tülay, Bilge Turp Gölbaşı, Erol Başar - Emosyonel uyaranlarda olaya ilişkin
beta ve gama salınımları
P11. Miray Erbey, Sencer Melih Deniz, Tamer Demiralp - Farklı emosyonel değerlik ve uyaran
seviyelerinde dinamik görsel uyaranlar için süregiden EEG ritimlerindeki değişimler
P12. Mehmet Aygüneş, Özgür Aydın, Tamer Demiralp - Türkçede biçimsözdizimel özellikler üzerine bir
OİP incelenmesi
P13. Sefa Dündar, Mehmet Bulut - Öğrencilerin örüntü problemlerini çözerken beyin dalgalarının
incelenmesi
P14. Ani Kıçik, Elif Kurt, Mehmet Aygüneş, Tamer Demiralp - Y-Kuşağının, Gezi Parkı Eylemleriyle İlgili
Sosyo-Psikolojik Özelliklerinin Nörobilimsel Analizi
P15. Aylin Akçalı, Eylem Şahin, Tolgay Ergenoğlu, Munife Neyal - Obstrüktif uyku apne sendromundaki
bilişsel bozuklukları yansıtan temel elektrofizyolojik bulgu P3 dalga latansıdır
P16. Orhan Murat Koçak, Hikmet Emre Kale, Metehan Çiçek - Obsesif-Kompulsif Bozuklukta Dinlenim
Durumu Ağı Bağlantısallık Farkları
P17. Derya Durusu Emek-Savaş, Bahar Güntekin, Görsev G. Yener, Erol Başar - Olaya ilişkin delta
osilasyonlarının artan yaşla beraber azalması
P18. Görsev G. Yener, Derya Durusu Emek-Savaş, Bahar Güntekin, Erol Başar - Hafif kognitif
bozukluğun beyin osilatuar yanıtlarında görsel duyusal ve görsel kognitif networkler farklı yanıt
vermektedir
P19. Seda Ataseven, Haşmet Hanağası, Tamer Demiralp - Hafif kognitif bozukluk (HKB) hastalarında
hippokampus hacimleriyle spontan EEG’nin spektral özellikleri arasındaki ilişkinin araştırılması
P20. Gökçer Eskikurt, Zeynep Küçük, Ezgi Tuna Erdoğan, Adnan Kurt, Sacit Karamürsel - Dikkat
eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklara uygulanan neurofeedback protokol
karşılaştırması
P21. Öykü Tezel-Bayraktaroğlu, Ali Emre Öge, Zübeyir Bayraktaroğlu, Tamer Demiralp - Kekemeliği
olanlarda rTMS ile sağ hemisferde anterior pars triangularis inhibisyonu sonrası kekemelik
şiddetinde azalma
P22. Handan Noyan, Fırat Sansal, Özge Yılmaz, Alp Üçok, Ata Akın - Londra Kulesi Görevi Sırasında
Bilişsel Planlama İle İlişkili Ortaya Çıkan Frontal Aktivasyon: Bir iYKAS (fNIRS) Çalışması
P23. Zeynep Başgöze, Kathryn Cullen, Didem Gökçay - Kelime-Yüz Stroop deneyinin uluslarası düzeyde
duygusal çelişki çözümleme ölçümü ve depresyon seviyesi belirlemeye katkıları
P24. Sinem Yıldız, İ. Hakan Gürvit, Ebru Barçın - Addenbrooke Kognitif Değerlendirme Bataryası’nın
(ACE-R) Türk Populasyonu için Adaptasyonu: Öncül çalışma
POSTER SUNUMLARI
30 MAYIS CUMA
P25. Ertunç Erdil, Ali Özgür Argunşah, Devrim Ünay, Müjdat Çetin- 2-foton mikroskopi görüntülerinde
dendritik dikenlerin zaman içindeki hacim değişimini otomatik olarak bulan bir araç
P26. Çağrı Çevrim, Patrick Callaerts, Arzu Çelik - Drosophila Mantarsı Yapılarının Gelişiminde
Unzipped’in Rolünün Araştırılması
P27. Bige Vardar, Burak Güçlü - Arka ayak bölgesiyle ilişkin şıçan korteksinde bikukulin ve N-metil-Daspartik asitin III. ve IV. katman nöronları üzerindeki etkileri
P28. Filiz Onat, Nihan Carcak, A. Hakan Kurt, Tuğba Karamahmutoğlu, Melis Yavuz, Berrin Çetin, Kansu
Büyükafşar - Rho-kinaz İnhibitörü Y-27632’nin Genetik Absans Epilepsili Sıçanlarda (GAERS)
Diken-Dalga Deşarjları Üzerine Etkisi
P29. Ural Verimli, Umit S. Sehirli - Glutamik asit dekarboksilaz transjenik farelerde area septalis amino butirik asiterjik nöronlarinin özellikleri
P30. Caglar Macit, Güldem Mercanoğlu - Emosyonel stres yanıtı olarak sempatik hiperaktivitede nitrik
oksit (NO)/peroksinitrit (ONOO-) yolağının rolü
P31. Kemal Uğur Tüfekci, Erden Eren, Halil Ateş, Şermin Genç - Mikroglial Hücrelerdeki Endotelyal
Protein C Reseptörü Ekspresyonu Sp1 Transkripsiyon Faktörü Tarafindan Düzenlenmektedir
P32. Erden Eren, Kemal Uğur Tüfekci, Şermin Genç - Sülforafan’ın Fare Astrositlerinde Koruyucu ve
Antiinflamatuar Etkisi
P33. Gizem Ayna Duran, Şermin Genç - Titanyum dioksit nanopartiküllerinin mikroglial hücrelerde
inflamatuar mikroRNA ekspresyonuna ve hücre ölümüne etkisi
P34. İlkan Tatar, Sevda Lüle, Müge Yemişci, Mürvet Hayran, Esra Erdemli, Yasemin Özdemir-Gürsoy,
Turgay Dalkara - Lipopolisakkaritle oluşturulan nöroinflamasyon fare modelinde Glia Limitans’ta
görülen değişiklikler
P35. Begüm Alural, Gizem Ayna Duran, Kemal Uğur Tüfekci, Şermin Genç - Eritropoetin'in Nöronal
etkilerinde miR-451 ve miR-885-5p’nin rolü
P36. Melek Tunç Ata, Günfer Turgut, Metin Akbulut, Ali Koçyiğit, Aysun Karabulut, Hande Şenol,
Sebahat Turgut - Travmatik beyin hasarında kök hücre ve eritropoetinin etkisinin radyolojik ve
histopatolojik açıdan incelenmesi
P37. Melek Tunç Ata, Günfer Turgut, Metin Akbulut, Ali Koçyiğit, Aysun Karabulut, Hande Şenol,
Sebahat Turgut - Travmatik beyin hasarında kök hücre ve eritropoetinin motor performans
üzerine etkisi
P38. Pınar Öz, Özgün Mavuk, Hale Saybaşılı - In vitro iskemi modelinde nörokoruyucu farmakolojik
uygulamalar
P39. Duygu Yücel, Fatih Tanrıverdi, Mehmet Bilgen, Halit Canatan, Fatih Uğur, Fahrettin Keleştemur Kafa travmasına bağlı olarak gelişen hipotalamik-hipofizer nöroendokrin değişikliklerin fare
modeli ile incelenmesi
P40. Kaya Kılıç, Zafer Orkun Toktaş, Baran Yilmaz, Türker Kılıç - Farklı patolojik evreli meningomalarda
gamma knife radyocerrahisi kullanılarak anjiojenezin inhibisyonu
P41. Zafer Orkun Toktaş, Baran Yılmaz, Türker Kılıç - Meningiomlarda anjiojenez yeteneği ile klinik
özelliklerin korelasyonu: Korneal anjiojenez çalışması
P42. Baran Yılmaz, Zafer Orkun Toktaş, Kaya Bilguvar, Türker Kılıç, Murat Günel - Beyin arteriovenöz
malformasyonların ailesel oluşumu: Whole exome sequencing yöntemi ile ACVRL1 mutayonunun
tespiti
P43. Hande Karahan, Pelin Kelicen-Uğur - Sıçan beyninde aromataz ve seladin-1 enzimleri arasındaki
etkileşimin incelenmesi
P44. Mehmet Emin Erdal, Şenay Görücü Yılmaz, Özlem İzci Ay, Nurten Erdal, Aynur Avcı Özge Alzheimer hastalığı ile NPY2 rs16139, NrCAM rs2284284, NRXN3 rs720688 ve rs8019381,
SNAP25 rs8626 polimorfizmlerinin ilişkisinin araştırılması
P45. Mehmet Emin Erdal, Şenay Görücü Yılmaz, Mustafa Ertan Ay, Hale Güler, Aynur Avcı Özge Alzheimer hastalığı ile BAX rs4645878 ve BCL-2 rs2279115 polimorfizmlerinin ilişkisinin
araştırılması
P46. Merve Alaylıoğlu, Duygu Gezen- Ak, Erdinç Dursun, Haşmet Hanağası, Başar Bilgiç, Ebba
Lohmann, Ömür Selin Araz, İrem Lütfiye Atasoy, Burak Önal, Hakan Gürvit, Selma Yılmazer Alzheimer ve Hafif Kognitif Bozukluk hastalarında serum TNFα ve IL-10 seviyeleri
P47. Arda Örçen, Hazal Haytural, Canan Ulusoy, Cem İsmail Küçükali, Murat Kürtüncü, Recai Türkoğlu,
Erdem Tüzün - Otoimmün ensefalit ve nöromiyelitis optika hastalarında düşük serum oreksin
düzeyleri
P48. Ece Erdağ, Cem İsmai Küçükali, Erdem Tüzün - Demansı taklit eden antikor ilişkili otoimmün
ensefalitin insidansının ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi
POSTER SUNUMLARI
31 MAYIS CUMARTESİ
P49. Nazlı Altın, Erdil Arsoy - Libet deneyi ve ötesi - özgür irade yitimi üzerine yapılan çalışmaların
incelenmesi
P50. Selin Metin, Neslihan Serap Şengör - Dorsal ve ventral striatal yolakların davranış seçmedeki
bütünleşik rolü
P51. Emeç Erçelik, Neslihan Serap Şengör - Uyaran-eylem ilişkilendirme ödevinin insansı robot
üzerinde gerçeklenmesi
P52. Ali Çalım, Muhammet Uzuntarla, Mahmut Özer - Nöron popülasyonlarında sinaptik dinamiklerin
ve heterojenliğin eşik altı sinyallerin işlenimine etkileri
P53. Uğur İleri, Ali Çalım, Mahmut Özer, Muhammet Uzuntarla - Sinaptik depresyon ve fasilitasyonun
nöronların latans kodlama performansına etkileri
P54. Rahmi Elibol, Neslihan Serap Şengör - Ortaboy dikensi sinir hücrelerinin modeli ve dopamin
seviyesi ile senkronizasyonu
P55. Ramin Ekhteiari Salmas, Serdar Durdağı, Matthias Stein, Mine Yurtsever - Dopamin D2 reseptör
antagonisti antipsikotik ilaçlar için in siliko çalışmalar
P56. Emrah Özcan, Tunahan Çakır - Hesaplamalı Sistem Biyolojisi Yaklaşımları ile Glioblastoma
Tümörlerinin Hücre Metabolizmasına Etkisinin İncelenmesi
P57. Gönül Gürol, Zeynep Seçkin Akkılık, Sibel Sarı, Ahmet Emre Yeni, Sevil Arabacı, Didem Güneri,
Fatih Ekici, Kadir Demircan - Absans epilepsi patofizyolojisinde netrin-1’in yeri
P58. Tuğba Eryiğit Karamahmutoğlu, Teresa Ravizza, Annamaria Vezzani, Filiz Onat Yılmaz - Genetik
Absans Epilepsili Sıçanlarda Deksametazonun Absans Nöbetler Üzerine Etkisi
P59. Göksun Başaranlar, Sevim Ercan, Ceren Kencebay, Narin Derin - Sülfite maruz kalan sıçanlarda
ghrelinin uzaysal hafıza ve lipid peroksidasyonuna etkisi
P60. Kamile Yazgan, Sacide Yıldız, Sultan Bulantekin, Asuman Gölgeli - Ratlarda tükenmeye giden
yüzme egzersizi sonrası üçlü panel testle çalışan bellek ve referans bellek değerlendirilmesi
P61. Sacide Yıldız, Ertuğrul Keklik, Kemal Erdem Başaran, Asuman Gölgeli - Dişi farelerde öğrenilmiş
çaresizliğin anksiyete ve davranış parametrelerine etkisi
P62. Çağatay Han Türkseven, Selma Korkutan, Fatma Söğüt, Ayça Aktaş, Pelin Eroğlu, Serap Yalin,
Dilek Battal, Kasım Ocakoğlu, Ülkü Çömelekoğlu - Silisyum dioksitin sıçan iskelet kası biyoelektrik
özellikleri, antioksidan enzim aktivitesi ve DNA’sı üzerine etkileri
P63. Birsen Aydemir, M. İlhan Atagün, Gönül Gürol, F.Behice Cinemre, Hakan Cinemre, Ali Rıza Kızıler,
Tevfik Gülyaşar - Bipolar hastalarda lityum tedavisinin tiroid fonksiyonları ve oksidan-antioksidan
sistemler üzerine etkisi
P64. Saadet Sayan, Dilcan Kotan, Gönül Gürol - Demir maruziyetiyle ilişkili nadir bir Parkinson olgusu
P65. Aymen Balıkçı, Asuman Bayhan, Gül İlbay, Gülcan Türker - Preterm bebeklerde dokunsal
uyaranlara verilen yanıtları etkileyen faktörlerin araştırılması
P66. Aslıhan Örs Gevrekci - Yetişkin erkek ve kadın beyninde nöroanatomik farklar
P67. Ayşegül Güngör, Esat Adıgüzel - Sıçanda siyatik sinirin anatomik özellikleri
P68. Şebnem Kesaf - Beyinciğe ilişkin uzun sureli motor belleğin oluşumu ile yapısal plastisitenin
moleküler mekanizması
Download

poster programı