The Addenbrooke’s Cognitive Examination III
Często zadawane pytania - Frequently Asked Questions (FAQ)
Jak mogę uzyskać dostęp do ACE-III?
Arkusz ACE-III oraz instrukcję przeprowadzania testu i oceniania odpowiedzi można pobrać ze strony:
https://www.neura.edu.au/frontier/download-form?test=aceiii Przed pobraniem testu konieczne
jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.
Czy wykorzystywanie skali ACE-III jest bezpłatne i do kogo należą prawa autorskie?
Skala ACE-III dostępna jest za darmo. Prawa autorskie należą do Profesora Johna Hodgesa, który
wyraża zgodę na wykorzystywanie testu w praktyce klinicznej i w projektach badawczych. Nie ma
potrzeby kontaktowania się z nami, jeśli chce Pan(i) wykorzystywać skalę ACE-III w praktyce
klinicznej. Jesteśmy natomiast zainteresowani wszelkimi informacjami na temat projektów
badawczych wykorzystujących to narzędzie.
Dlaczego wprowadzono zmiany do skali ACE-R?
Skalę ACE-R zmodyfikowano po konsultacjach z PAR, wydawcami MMSE. PAR skontaktował się
z nami w sprawie używania ACE-R. W związku w tym usunięto pozycje testowe pochodzące z MMSE
i zastąpiono je innymi, w odpowiedzi na oczekiwania PAR. Skala ACE-R została wycofana z użytku.
W skali ACE-III również można zdobyć 100 punktów, przy podziale na 5 głównych obszarów
funkcjonowania poznawczego. Największe zmiany dotyczą „Języka” i „Funkcji WzrokowoPrzestrzennych”. Na przykład, trójczłonowe polecenie zastąpiono stopniowanym testem rozumienia
składni, a nakładające się pięciokąty zastąpiono innym rysunkiem.
Czy mogę określić wynik MMSE w oparciu o skalę ACE-III?
Nie, z przyczyn opisanych powyżej, nie jest to możliwe.
Czy dokonano walidacji skali ACE-III i czy wyniki badań walidacyjnych zostały opublikowane?
Tak, badanie dotyczące walidacji skali ACE-III opublikowano w czasopiśmie „Dementia and Geriatric
Cognitive Disorders”. Skrótowo, wynik ogólny skali ACE-III silnie koreluje z wynikiem ACE-R, przy
podobnych wartościach czułości i swoistości dla tych samych punktów odcięcia (88/100 lub 82/100).
Dokonano walidacji podskal ACE-III (oceniających główne obszary funkcjonowania poznawczego)
poprzez porównanie z wynikami baterii wystandaryzowanych testów neuropsychologicznych. Wyniki
podskal ACE-III silnie korelowały z wynikami poszczególnych testów baterii neuropsychologicznej.
Źródło: Hsieh S, Schubert S, Hoon C, Mioshi E, Hodges JR. Validation of the Addenbrooke's Cognitive
Examination III in frontotemporal dementia and Alzheimer's disease. Dement Geriatr Cogn Disord
2013; 36: 242‐250.
Jakie są wartości punktów odcięcia skali ACE-III?
W przypadku podejrzenia otępienia zaleca się stosować te same punkty odcięcia (88 i 82 na 100).
Czy istnieją różne wersje skali ACE-III?
Tak. Istnieją trzy wersje ACE-III, które różnią się jedynie wybranymi pozycjami testowymi
oceniającymi pamięć. Wersje te można również pobrać z naszej strony internetowej.
Czy istnieją dane normalizacyjne dla skali ACE-III?
Tak, przy czym przebadana próba jest na razie względnie mała, w związku z czym pracujemy obecnie
nad poszerzeniem grup wiekowych i poziomów wykształcenia. Poniższa tabela pochodzi ze zgłoszonej
Wersja 06-2014 tłum. A. Przewłócka, M. Senderecka, E. Sitek
do druku publikacji, dotyczącej badań walidacyjnych. (przyp. tłum. Dane te dotyczą wersji
anglojęzycznej testu. Prace nad normalizacją wersji polskiej prowadzi zespół osób, które
zaadaptowały skalę do warunków polskojęzycznych.)
Wykonanie skali ACE-III w grupie kontrolnej. Średnie i odchylenia standardowe (w nawiasach).
Próba składająca się z 25 zdrowych osób, średnia wieku 66.1 +/- 7.4, średnia liczba lat edukacji 13.9 +/- 2.8.
Uwaga/
Pamięć
Fluencja
Język
Funkcje
Wynik
orientacja
słowna
wzrokowoogólny
przestrzenne ACE-III
Grupa
17.4 (1.2)
24.3 (1.7)
12.5 (1.4)
25.6 (0.6)
15.6 (0.6)
95.4 (3.3)
kontrolna
Czy skala ACE-III jest tłumaczona na inne języki?
W kilku ośrodkach prowadzone są obecnie prace mające na celu przetłumaczenie i przeprowadzenie
walidacji skali ACE-III. Kiedy będą dostępne, zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej. Jeśli
jesteś zainteresowany(a) walidacją skali ACE-III w swoim języku, skontaktuj się proszę z Felicity Leslie.
Czy dostępny jest wideo-trening z zakresu przeprowadzenia badania przy użyciu skali ACE-III?
Profesor Jonathan Evans, dr Leigh Whitnall i dr Stephanie Crawford z University of Glasgow
w połączeniu z NHS Education for Scotland opracowali program treningowy online przygotowujący
do prowadzenia badań przy użyciu skali ACE-III i obliczania wyników. Program dostępny jest na
stronie: https://www.fom.gla.ac.uk/aceiiitrainer/. Na stronie logowania kliknij „Register”. (przyp.
tłum. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, dwie części szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatu.)
Czy istnieje wersja skali ACE-III na iPada?
Aplikacja kompatybilna z iPadem (ACEMobile) opracowana została we współpracy z University of
Plymouth i Derriford Hospital (dr Rupert Noad i dr Craig Newman) i dostępna jest od lipca 2014.
W celu uzyskania dalszych informacji, proszę zajrzeć na stronę www.acemobile.org (przyp. tłum. Jest
to wersja anglojęzyczna.)
Czy istnieje skrócona wersja skali ACE-III?
Wersję skróconą ACE-III – Mini-ACE opracowano w oparciu o podejście sterowane danymi. Pozycje
testowe obejmują orientację, uczenie się i przypominanie, fluencję semantyczną i rysowanie zegara.
Maksymalny wynik wynosi 30, przy dwóch zalecanych punktach odcięcia: 25 i 21. W porównaniu
z MMSE, skala M-ACE jest bardziej czuła na zaburzenia poznawcze i mniej narażona na efekt sufitu.
Na naszej stronie dostępne są odrębne arkusze dla M-ACE, ale wynik M-ACE można też określić
w oparciu o skalę ACE-III. Proszę zwrócić uwagę, że w M-ACE z zadania dotyczącego orientacji
usunięto pytanie o porę roku.
Źródło: Hsieh S, McGrory S, Leslie L, Dawson K, Ahmed S, Butler CR, Rowe JB, Mioshi E, Hodges JR.
The Mini‐Addenbrooke’s Cognitive Examination: A new assessment tool for dementia. Dement
Geriatr Cogn Disord 2014 (przyjęte do druku).
Co zrobić, jeśli miał(a)bym więcej pytań?
Jeśli miał(a)byś więcej pytań, napisz
([email protected]).
proszę
wiadomość
e-mail
do
W sprawie polskiej wersji skali prosimy o kontakt z Emilią Sitek: [email protected]
Wersja 06-2014 tłum. A. Przewłócka, M. Senderecka, E. Sitek
Felicity
Leslie
Download

The Addenbrooke`s Cognitive Examination III Często zadawane