SPINÁLNÍ
KONGRES
15. - 16. listopadu 2012
Brno, Hotel Voronež I.
Program kongresu
www.spinalni-kongres.cz
KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA
VÁŠ OSVĚDČENÝ PARTNER PŘI REALIZACI
w KONGRESŮ
w KONFERENCÍ
w SYMPOZIÍ
w FIREMNÍCH PREZENTACÍ
w SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
w DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ
w VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ
w PR SLUŽEB
WWW.SYMMA.CZ
Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
pořádá
SPINÁLNÍ KONGRES
15. – 16. listopadu 2012
Brno, hotel Voroněž I.
Partner kongresu
Mediální partneři
SPINÁLNÍ KONGRES
Vážené dámy a pánové,
vítáme Vás na I. Spinálním kongresu v Brně v prostorách hotelu Voroněž. Doufáme
a bylo a je naší ambicí, aby se Spinální kongres stal novou zajímavou platformou
pro setkávání neurologů, neurochirurgů, spondylochirurgů, radiologů, odborníků
z oblasti rehabilitace, fyzioterapie a léčby bolesti, stejně jako odborníků na posudkovou
problematiku a praktických lékařů. Tato „mezioborovost“ na jedné straně a velký
společenský význam na straně druhé byly hlavním impulzem, který nás vedl k myšlence,
že v kalendáři odborných akcí by takový kongres neměl chybět.
Ani jeden z atomizovaných oborů současné medicíny nemá klíč k řešení této složité
a mimořádně společensky složité problematiky. Věříme, že společná diskuze povede
nejen k vzájemnému poznání a odbornému obohacení, ale i k praktickému posunu
v péči o nemocnou páteř. Akci koncipujeme jako mezioborovou konferenci s důrazem
na edukaci širší lékařské veřejnosti. Vetší část proto tvoří didaktická sdělení a diskuzní
formáty.
Myslíme si, že máme určitý dluh ve vzdělávání širší lékařské veřejnosti včetně praktických
lékařů. Na vině je asi i zmíněná mezioborovost této problematiky a tím určitá
roztříštěnost poznatků. Na druhé straně jen v málo oblastech vládne tolik falešných
mýtů a společenských představ jako v této. Nemyslíme, že je zboříme jedním kongresem,
ale když je alespoň trochu podlomíme, budeme spokojeni.
Věříme, že touto akcí zakládáme novou tradici přátelských setkání a diskusí nejen
v přednáškových sálech, ale i v kuloárech a při společných posezeních.
Stanislav Voháňka a organizační výbor
PROGRAMOVÝ VÝBOR KONGRESU
MUDr. Pavel Barsa, Ph.D.
Krajská nemocnice Liberec, a.s., Neurochirurgické oddělení
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Pardubická krajská nemocnice, a.s., Neurologická klinika
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Centrum pro léčbu bolesti
a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.
Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.
Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
PhDr. Petr Knotek, CSc.
Centrum pro léčbu a výzkumu bolestivých stavů FN Motol
prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a Fakultní nemocnice v Motole
MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Centrum pro léčbu a výzkumu bolestivých stavů FN Motol
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D.
Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Blanka Mičánková, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
MUDr. Renata Novotná
Praktická lékařka
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.
Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého
MUDr. Jana Roubalová
Fakultní nemocnice Brno, Rehabilitační oddělení
prof. MUDr. Martin Smrčka, CSc.
Neurochirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
Krajská nemocnice Liberec, a.s., Neurocentrum-neurochirurgie
doc. MUDr. Ivana Štetkářová, CSc.
Neurologická klinika 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
prof. MUDr. Jan Štulík, Ph.D.
Fakultní nemocnice v Motole, Spondylochirurgické oddělení
MUDr. Hana Trnkocy
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Posudková komise Brno
prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc.
Úrazová nemocnice v Brně
HLAVNÍ TÉMATA
Závažné stenozující procesy páteřního kanálu
– cervikální myelopatie, lumbální spinální stenóza
– kontroverze operační versus konzervativní léčba
Klinická diagnostika onemocnění páteře
Možnosti a přístupy rehabilitační léčby onemocnění páteře
Páteř a práce
– posudková problematika, profesionální poškození
Páteř a psychika
Bolest a její zvládání u vertebrogenních onemocnění
ČASOVÝ PLÁN KONGRESU
15. listopadu 2012
Foyer
8.00 – 13.00 hod
Registrace účastníků
Kongresový sál A
9.00 – 9.30 hod
Slavnostní zahájení
9.30 – 11.40 hod
Závažné stenozující procesy páteřního kanálu
12.00 – 12.40 hod
Posterová sekce
11.40 – 13.00 hod
Oběd
13.00 – 14.25 hod
Operační léčba
14.25 – 14.45 hod
Coffeebreak / doprovodná výstava firem
14.45 – 16.45 hod
Kontroverze
19.00 – 23.00 hod
Společenský večer
16. listopadu 2012
Foyer
8.00 – 11.00 hod
Registrace účastníků
Kongresový sál A
9.30 – 11.30 hod
Možnosti a přístupy rehabilitační léčby onemocnění páteře
11.30 – 12.30 hod
Oběd
11.45 – 12.20 hod
Posterová sekce
12.30 – 14.35 hod
Léčba bolestí zad
14.35 – 14.50 hod
Coffeebreak / doprovodná výstava firem
14.50 – 16.40 hod
Páteř a práce (posudková problematika, profesionální poškození)
Páteř a psychika
16.40 – 16.45 hod
Závěr kongresu
PROGRAM
Čtvrtek, 15. listopadu 2012
9:00 – 9:30 Slavnostní zahájení
9:30 – 11:40 Závažné stenozující procesy páteřního kanálu
Diagnostika, patofyziologie
Předsedající: Z. Kadaňka, S. Voháňka
Spondylogenní cervikální myelopatie – patofyziologie
a diagnostika
15´+5´
Asymptomatická komprese krční míchy
10´+5´
Degenerativní onemocnění v oblasti Th-L přechodu
10´+5´
Lumbální spinální stenóza – patofyziologie a diagnostika
15´+5´
Spinální epidurální lipomatóza
10´+5´
Dysplastická spondylolistéza dospělého věku
10´+5´
Degenerativní onemocnění páteře v MR obraze
10´+5´
Nádory skeletu ovlivňující páteřní kanál
10´+5´
Z. Kadaňka
Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
J. Bednařík
Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
I. Štětkářová
Neurologická klinika, 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a FNKV
B. Mičánková
Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
S. Voháňka
Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
P. Barsa
Krajská nemocnice Liberec, a.s., Neurochirurgické oddělení
M. Keřkovský, J. Neubauer, M. Mechl
Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
M. Mechl
Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
11:40 – 13:00 Oběd
13:00 – 14:25 Operační léčba
Předsedající: P. Suchomel, M. Smrčka
Přehled možností chirurgické léčby degenerativního
onemocnění krční páteře
15´+5´
Možnosti operačního léčení LSS
15´+5´
P. Suchomel
Krajská nemocnice Liberec, a.s., Neurocentrum-neurochirurgie
R. Chaloupka, L. Ryba
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
PROGRAM
Čtvrtek, 15. listopadu 2012
Dynamická fúze u degenerativních onemocnění
bederní páteře
10´+5´
Indikace a výsledky operační léčby pacientů s výhřezem
bederní meziobratlové ploténky
10´+5´
Chirurgická léčba revmatoidního postižení
krční páteře – indikace
10´+5´
P. Wendsche
Úrazová nemocnice v Brně
M. Smrčka
Neurochirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
P. Suchomel
Krajská nemocnice Liberec, a.s., Neurocentrum-neurochirurgie
14:25-14:45 Coffeebreak / doprovodná výstava firem
14:45- 16:45 Kontroverze
Operační versus konzervativní léčba závažných
stenózujících procesů
Předsedající: J. Bednařík, R. Chaloupka
Cervikální myelopatie
Neoperovat
15´+5´
Operovat
15´+5´
Z. Kadaňka
Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
P. Suchomel
Krajská nemocnice Liberec, a.s., Neurocentrum-neurochirurgie
Lumbální stenóza
Neoperovat
15´+5´
Operovat
15´+5´
S. Voháňka
Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
P. Barsa
Krajská nemocnice Liberec, a.s., Neurochirurgické oddělení
Infiltrační léčba u vertebrogenních onemocnění, kontroverze
pro
15´+5´
proti 15´+5´
M. Dvorák
Neurologické oddělení NsP Spišská Nová Ves
B. Mičánková
Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
16:45 Závěr prvního dne
PROGRAM
Pátek, 16. listopadu 2012
9:00 – 11:30 Možnosti a přístupy rehabilitační léčby onemocnění páteře
Předsedající: J. Opavský, A. Kobesová
Posturální funkce a vývojová dyspraxie v etiologii,
diagnostice a terapii chronických onemocnění páteře 45´+5´
P. Kolář
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a Fakultní nemocnice v Motole
Femoroacetabulární impingement jako zdroj vertebrogenních
obtíží – etiopatogeneze onemocnění, diagnostické
a terapeutické možnosti 15´+5´
P. Chládek, P. Kolář
Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol – Dětská a dospělá ortopedie a
traumatologie, Praha
Bolesti páteře u pacientů s chronickým neuromuskulárním
onemocněním – funkční vyšetření a rehabilitační léčba
15´+5´
Vertebro-viscerální funkční vztahy v rámci diferenciální
diagnostiky vertebrogenních onemocnění 15´+5´
Efekt rehabilitace u pacientů s nespecifickými bolestmi
dolní části zad podle Bieringova-Sorensenova testu
a dotazníků na hodnocení bolesti 15´+5´
Využití diagnosticko-terapeutické metody Neurac
v konzervativní léčbě bolesti zad
15´+5´
A. Kobesová
Klinika rehabilitace a TVL, 2. LF UK a FN Motol, Praha
P. Bitnar
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol
M. Žváčková, J. Opavský
Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci
D. Smékal
Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci
11:30 - 12:30 Oběd
12:30 – 14:20 Léčba bolestí zad
Předsedající: M. Hakl, J. Kozák
Farmakoterapie bolestí zad ve světle medicíny založené na
důkazech
15´+5´
Konzervativní nefarmakologická léčba bolestí zad podle
zavěrů Cochranovy databáze systematických přehledů
15´+5´
J. Bednařík
Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
J. Opavský
Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého
PROGRAM
Pátek, 16. listopadu 2012
Současný pohled na zdroje bolestí u low back pain
10´+5´
Místo opioidů v léčbě vertebrogenních bolestí
15´+5´
Ozonoterapia v liečbe vertebrogénnych ochorení
10´+5´
Neuromodulace v léčbě bolesti zad
10´+5´
Invazivní algeziologické techniky u bolestí zad
15´+5´
H. Lachman
Neurologická klinika FN Motol
M. Hakl
Anesteziologicko-resuscitační klinika – Centrum pro léčbu bolesti
a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
M. Dvorák, V. Horný
Neurologické oddělení NsP Spišská Nová Ves
M. Hakl
Anesteziologicko-resuscitační klinika – Centrum pro léčbu bolesti
a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
J. Kozák
Centrum pro léčbu a výzkumu bolestivých stavů FN Motol
14:35- 14:50 Coffeebreak / doprovodná výstava firem
14:50 – 16:40 Páteř a práce (posudková problematika, profesionální poškození)
Páteř a psychika
Předsedající: H. Trnkócy, P. Knotek
Posudková problematika onemocnění páteře
15´+5´
Onemocnění páteře jako nemoc z povolání 15´+5´
Páteř a psychika – co víme
10´+5´
H. Trnkócy
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Posudková komise Brno
D. Pelclová, M. Nakládalová, J. Hlávková, E. Ehler, P. Ridzoň, P. Urban
Pardubická krajská nemocnice, a.s.
S. Voháňka
Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Psychologie bolesti zad, návratu života a cesty do důchodu 15´+5´
P. Knotek
Centrum pro léčbu a výzkumu bolestivých stavů FN Motol
Psychologická diagnostika a rehabilitace pacientů
s bolestmi zad
15´+5´
Low back pain a deprese – vzájemný vztah
10´+5´
P. Knotek, T. Brožek
Centrum pro léčbu a výzkumu bolestivých stavů FN Motol
M. Kukan, P. Kukanová
Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny,
Ústřední Vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
16:40 – 16:45 Ukončení kongresu
POSTEROVÁ SEKCE
Čtvrtek, 15. listopadu 2012
Průvodce: B. Mičánková
Závažná stenóza páteřního kanálu při osifikaci zadního podélného vazu (OPLL).
Úskalí léčení, kazuistika 5´
M. Filipovič, J. Cienciala, M. Nýdrle, M. Marsalek
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Dynamická interspinosní U fixace Coflex 5´
Z. Novák, J. Strnadel, J. Chrastina, J. Hemza, T. Zeman, R. Jančálek
Neurochirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Elektrofyziologická peroperační monitorace u spinálních výkonů 5´
J. Ceé, T. Radovnický, P. Vachata, R. Bartoš, M. Sameš
Litnea, neurologická ambulance
Cervikální spondylogenní myelopatie z pohledu neurochirurga 5´
M. Mrůzek, S. Potičný, T. Paleček
Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava
Efekt analgetické infuzní terapie u pacientů s lumboischiadickým syndromem
M. Bar, H. Zákopčanová Srovnalová, H. Doleželová, D. Czerny
Neurologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava
5´
POSTEROVÁ SEKCE
Pátek, 16. listopadu 2012
Průvodce: E. Ehler
Skóre neurologického postižení dolních končetin pro pacienty
s lumbální spinální stenózou 5´
B. Mičánková Adamová, S. Voháňka, M. Hnojčíková, J. Bednařík, L. Dušek
Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Prevalence spondylogenní komprese krční míchy
5´
I. Kovaľová, J. Bednařík, Z. Kadaňka, Z. Kadaňka, M. Němec, M. Keřkovský
Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Vnútorná hernia disku IDD / – je možná liečba itradiskálnou aplikáciou
zmesy kyslíka s ozónom? 5´
J. Vyletelka
Neurologické oddelenie FNsP Žilina
Využití Dynamické neuromuskulární stabilizace při ambulantní
rehabilitační léčbě pacientů s vertebrogenním onemocněním 5´
P. Horáčková
Fakultní nemocnice Brno
Páteř a sezení ve vozíku 5´
L. Vašíčková
Spinální jednotka KÚCH a RHO FN Brno
Fyzioterapie po operaci skoliózy
5´
J. Hladíková, M. Hubáčková
Fakultní nemocnice Brno
Abstrakta přednášek byly publikovány v časopisu ČaSNN – http://www.csnn.eu/ceskaslovenska-neurologie-aktualni-cislo.
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Místo konání
Hotel Voroněž I., Křížkovského 47, 603 73 Brno /naproti areálu BVV/.
Registrační poplatky
Platba převodem
Na místě
Lékaři
Kč 1 350,-
Kč 1 550,NLZP
Kč 950,-
Kč 1 150,Kongresový poplatek zahrnuje vstupenku na kongres, občerstvení v průběhu akce, vstupenku na
společenský večer a DPH. Platba převodem je možná do 1. listopadu 2012.
Parkování
Možnost bezplatného parkování naproti hotelu Voroněž I. nebo na hlídaném parkovišti,
cena Kč 300,-/den.
Registrace účastníků
15. listopadu 2012
8.00 – 13.00 hod
16. listopadu 2012
8.00 – 11.00 hod
Registrující osoby, které Vám budou k dispozici po celou dobu konání kongresu Vám rádi sdělí Vaše
event. dotazy.
Oběd
Menu 15. listopadu 2012, cena Kč 230,-
Menu 16. listopadu 2012, cena Kč 230,Hovězí vývar s játrovou zavářkou
Zeleninová polévka
150g Medailonky z panenské svíčkové
150g Smažený kuřecí řízek
Opékané brambory, zeleninová obloha
Šťouchané brambory, zeleninová obloha
Nealkoholický nápoj nebo malé pivo
Nealkoholický nápoj nebo malé pivo
Obědy se vydávají oproti stravenkám, které obdržíte při registraci účastníků.
Zájemce o bezmasé jídlo si dovolujeme požádat, aby svůj požadavek nahlásili registrujícím osobám.
Společenský večer
Společenský večer formou rautu se koná dne 15. listopadu 2012 v prvním patře hotelu Voroněž
I. Pozvánku na společenský večer obdržíte při registraci účastníků.
Certifikáty
Certifikáty se vydávají po ukončení kongresu na registraci účastníků.
Kongresová technika
Přednášející má k dispozici dataprojektor, PC, bezdrátovou myš, laserové ukazovátko
a náhledový monitor. Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením kongresu nebo
v průběhu přestávek. Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu
v přednáškovém sále.
Prezentace
Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na CD/DVD
nebo USB Flash disku.
E-postery
E-postery ve formátu PowerPoint (6 – 8 slidů) budou prezentovány v prostorách doprovodné
výstavy, kde má autor v uvedeném čase možnost poster komentovat v časovém rozmezí
3 + 2 minuty.
Rozvíjíme léty prověřenou značku
poradenství pro provozovatele lékařských praxí
informace pro zaměstnance i managementy zdravotnických zařízení
zprávy z domácího a zahraničního odborného tisku
aktuality z evropských i světových kongresů
výsledky z klinických studií
novinky z oblasti farmacie
V tomto vydání
ZDRAVOTNICKÉ
NOVINY
ODBORNÉ FÓRUM ZDRAVOTNICTVÍ
A SOCIÁLNÍ PÉČE www.zdravky.cz
ročník 61 r číslo 19 r 7. května 2012
cena 26 Kč r pro předplatitele 20 Kč
Národní onkologický registr –
data penězi k nezaplacení
Vyplňování onkologických hlášení je úkolem zdravotnických
zařízení, kterým to ukládá zákon a jimž je tato činnost hrazena
z veřejného zdravotního pojištění jako součást poskytování
zdravotní péče a s ní související administrativy. Sběrem, správou a validací takto získaných dat pro Národní onkologický
registr (NOR) se zabývá síť jeho územních pracovišť. Systémové
řešení jejího financování bohužel stále chybí.
Data o klinických stadiích
jsou unikátní
25 619 818 Kč
Příspěvek MZ ČR (nepovinný)
ročně max.
10 000 000 Kč
= max. 40 %
Průměrné měsíční náklady
na 1 pracovníka NOR2)
30 399,40 Kč
Celkové náklady
na 1 hlášení do NOR
340 Kč
Pozn.: 1) Podle let 2004–2008.
2) Přepočtený 1,0 úvazek včetně povinných odvodů
na zdravotní a sociální pojištění.
Zdroj: Prezentace J. Abrahámové
75 357
Celkové náklady na sběr
dat NOR v ČR ročně
Epidemiologické výstupy
Klinické výstupy
Úkolem územních pracovišť NOR je
komplexní epidemiologická evidence
všech nově zjištěných nádorových onemocnění v populaci ČR. Shromažďují
se údaje o základních charakteristikách nádoru, jeho léčbě a vývoji. Evidence tedy nepokrývá jen období primární diagnózy, ale i následného mnohaletého sledování pacienta. Ředitel
Institutu biostatistik a analýz brněnské
Masarykovy univerzity doc. RNDr. Ladislav Dušek, Dr., uvedl, že např. záznamy, které jsou spojeny s uvedením
klinického stadia, patří k tomu nejcennějšímu, co registr obsahuje. Právě diagnostickou heterogenitou a časovým
záběrem sledování se NOR zásadně liší
od většiny jiných zdravotních a epidemiologických registrů vedených v ČR
i jinde v Evropě.
Jak uvedla prof. J. Abrahámová, náklady na provoz nese dnes z velké části
celé zdravotnické zařízení – nikoli jen
příslušné onkologické oddělení –, které je sídlem územního pracoviště
NOR. Ačkoli je náplň činnosti Národního onkologického registru daná zákonem a provádí se ve smyslu přenesené povinnosti státu, příspěvek ministerstva zdravotnictví na jeho činnost
je naopak zcela nepovinný.
Podklady pro vyhodnocování
úspěšnosti léčby
Onkologická pracoviště
Informace o všech
onkologických
onemocněních
promítají pouze do výdajové stránky
NOR a nejsou nijak zohledněny na
straně příjmů, spíše naopak.“
Sumarizace základních údajů o nákladnosti
sběru dat NOR
Průměrný počet hlášení
do NOR ročně1)
Činnost Národního onkologického registru (NOR)
Zdroj.: Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS)
„Rostoucí počet záznamů v NOR s sebou logicky nese větší náročnost kontroly a zpracování dat registru,“ uvedla
v průběhu nedávných Brněnských onkologických dnů prof. MUDr. Jitka
Abrahámová, DrSc., místopředsedkyně České onkologické společnosti ČLS
JEP a předsedkyně Rady NOR. „Zátěž
české populace zhoubnými novotvary
neustále stoupá, zejména v důsledku
stárnutí populace, protože se ‚svého
nádoru‘ dožijí i ti lidé, kteří by před
lety zemřeli dříve z jiných příčin. V roce 2009 překročil počet nově provedených záznamů v NOR 80 000, prevalence zhoubných novotvarů v ČR
v témže roce činila 440 000 případů
v populaci. Roste i počet vícečetných
nádorů diagnostikovaných u téhož pacienta. Tyto skutečnosti se bohužel
Z OBSAHU
„Na zasedání v Praze jsme diskutovali o třech hlavních oblastech – etických otázkách, sociálně-zdravotních záležitostech a také o financování a plánování, tedy jak může WMA pomoci jednotlivým členům spolupracovat s vládami a rozvíjet zdravotnictví,“ uvedl Dr. Mukesh Haikerwal z Australian
Medical Association.
Upozornil, že v současnosti jsou velmi významným
tématem rostoucí násilné útoky proti lékařům a dalším zdravotnickým profesionálům po celém světě.
„Není to jen násilí v Sýrii a Bahrajnu při ozbrojených konfliktech, není to jen násilí v komunitách,
během demonstrací či revolucí… Je to skutečně každodenní záležitost, ke které dochází i v situacích,
kdy se lidé domnívají, že nedostali od zdravotního
systému to, co potřebovali, a ztrácejí důvěru. Velkým a neakceptovatelným problémem však je, že
vlády na sebe obvykle nechtějí brát za tyto násilné
útoky odpovědnost a nedostatečně tak chrání léka-
Prof. J. Blahoš s Dr. M. Haikerwalem. Foto: ZN
ře i ostatní zdravotníky,“ dodal M. Haikerwal. Dr.
José Luiz Gomes do Amaral, prezident WMA, k totozdra-mu uvedl: „Odsuzujeme tyto děsivé útoky na zdra
votnické profesionály i pacienty. Pokaždé, když je
lékař unesen, napaden a zabit, je celý proces poskyposky
tování péče destruován a doplatí na to nemocní.
Vládní orgány musejí povinně zajistit, aby zdravotzdravot
O karcinomu pankreatu
i s Dr. Barishem H. Edilem
str. 3
Proč by měl být nemocný,
vždyť je mladý...
str. 4
Do vaší knihovny
str. 5
Internistický „facebook“
nově i pro diabetology
str. 5
LÉKAŘSKÉ
LISTY
ODBORNÁ PŘÍLOHA
ZDR AVOTNICK ÝCH NOVIN
16. dubna 2012
www.zdravky.cz
na jeden celý úvazek pracovníka
regionálního centra NOR připadá ročně v průměru 1000 hlášení. Pracoviště
s menším počtem hlášení mají relativně mírně vyšší počet pracovníků,
a tedy i v přepočtu na jedno hlášení
vyšší náklady.
Celkové průměrné náklady na jedno
hlášení zhoubného novotvaru do NOR
činí 340 Kč, a to konzistentně na všech
typech územních pracovišť. Převážnou část z toho činí personální náklady, které tak v přepočtu na počet hlášení vycházejí na cca 30 400 Kč měsíčně. Z výdajů na sběr, zpracování a validaci dat do NOR, které přijdou na
více než 25,5 mil. Kč ročně, tedy pří
příspěvek ministerstva zdravotnictví pokrývá pouze max. 40 % celkové potřeby (viz tabulku).
dokončení na str. 4
XXXVI. BRNĚNSKÉ
ONKOLOGICKÉ DNY
19.–21. dubna
Brno
nická zařízení a lidé, kteří v nich pracují, byli v bezpečí. Tam, kde toto nejsou schopni zaručit, měla by
nést jednoznačně odpovědnost vláda.“
Projednávala se také problematika medicíny jako
svobodného povolání. Profesní autonomie zdravotníků je podle Dr. Haikerwala bohužel mnohdy
ovlivňována různými zájmovými skupinami a lékařům bývá bráněno v tom, aby byli skutečnými
advokáty nemocných a jednali čistě v jejich prospěch. Diskutovalo se dále mimo jiné o postojích
k nucené sterilizaci, dárcovství orgánů, vakcinaci
či užívání tabákových výrobků a elektronických cigaret. „Máme velmi silnou politiku kontroly abúzu
tabáku, zásadní stanovisko k reklamě na tabákové
výrobky přijala rada WMA na loňském zasedání
v Sydney,“ konstatoval M. Haikerwal.
Dohromady sdružuje WMA více než devět miliónů
lékařů z celého světa. Českou republiku reprezentuje od roku 1990 Česká lékařská společnost J. E.
Purkyně. „WMA je nevládní organizací – její výhodou je, že má bezprostřední kontakt s více než stovkou národních lékařských asociací, a tudíž je dopad
jejích rezolucí prakticky okamžitý,“ uvedl prof.
MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., předseda ČLS JEP.
Ten v období 1999–2000 zastával funkci prvního
prezidenta WMA z regionu východní Evropy. jat
str. 6
Farmaceutický trh
ODBORNÁ
PŘÍLOHA
str. 6
ZDR AVOTNICK ÝCH NOVIN
pro lékařské
30. dubna 2012 www.zdravky.cz
praxe
4/2012
Očkování osob
se zdravotním rizikem
v ordinaci praktického lékaře str. 7
Privátní sféra nesouhlasí
s registrem zdravotníků
str. 7
Požadavky na kvalitu a bezpečí
MZ zřejmě přepracuje
str. 8
ZP MV nebude ambulancím
srážet za loňský rok
str. 8
Kvalita v otázkách
a odpovědích
str. 8
pro lůžková
zařízení
Projekt KOP otestoval nemocnice,
ústavy a léčebny i za rok 2011 str. 9
Poradna: Nemocenské a důchodové
pojištění při práci na dohodu str. 9
dálosti,
fakta,
u48.
DIABETOLOGICKÉ
názory
DNY
LUHAČOVICÍCH
Vláda
i hlavníVměsto
jsou poprvé
ochotny řešit situaci Prahy str. 10
Ujištění z Vatikánu:
Penízedubna
19.–21.
z restitucí půjdou k nemocným,
umírajícím a potřebným
str. 10
AČMN vyzýváLuhačovice
MZ,
aby zrušilo alespoň jednu
velkou nemocnici
str. 10
Koalice soukromých lékařů
žádá premiéra o podporu str. 11
servis
servis
Personální inzerce
str. 12
VI. JARNÍ INTERAKTIVNÍ
KONFERENCE
SVL ČLS JEP
13.–15. dubna
Praha
www.zdravky.cz
4/2012
Onkologie
Z lékových agentur
Rada WMA jednala v Praze
Předminulý týden hostilo hlavní město
ČR již 191. zasedání rady World Medical
Association (WMA), kterého se zúčastnily necelé dvě stovky lékařů zastupujících
jednotlivé národní lékařské asociace.
str. 2
KONGRESOVÝ
LIST
Seznámit se
s aktuálními daty
NOR a podle potřeby
s nimi dále pracovat
můžete na portálu
www.svod.cz
Protože nastavení systémového finanfinan
cování provozu NOR vyžaduje racioracio
nální audit jeho finanční náročnosti,
byl pod záštitou Rady NOR proveden
parametrický průzkum provozu územúzem
ních pracovišť. Vyplynulo z něj mj., že
str. 2
Z odborného tisku
z pokročilého
farmaciea metastatického karcinomu ledviny | Na základě informací o genezi patologických procesů došlo postupně
k vývoji nových léčiv Novinky v terapii karcinomu štítné žlázy | Nejdůležitějším pokrokem je schválení vandetanibu Možnosti
použití neregistrovaného
Ovariální karcinom – stále aktuální problém | Klíčem k úspěšné léčbě je co nejdokonalejší provedení primární radikální operace
léčivého přípravku
str. 6
Databáze o onkologických
onemocněních od roku 1976
Příspěvek MZ ČR nekryje
ani polovinu nákladů
str. 2
Heart Failure
Awarness Day 2012
Využití cílených léků v onkologii | Jejich zavedení do klinické praxe posílilo mj. i účinnost konvenční chemoterapie Léčba
KSRZIS – Národní
onkologický registr
„V roce 2009 jsme obdrželi z ministerminister
stva 10 milionů korun pro celou ČR,
které byly rozděleny podle počtu
uzavřených hlášení. Na rok 2010 byl
příslib ve stejné výši, ale dostali jsme
jen 5 miliónů s tím, ať druhou polovipolovi
nu částky vyřeší nová vláda po volvol
bách. Nestalo se… V roce 2011 obdrobdr
žel NOR dotaci opět 10 miliónů, ale
cesta k této částce byla trnitá a zkrápěná potem a slzami,“ konstatovala
prof. J. Abrahámová.
z medicíny
Na Moravě začali odebírat
kmenové buňky i z placenty
Download

Program kongresu - Spinální kongres