pp oo řř áá dd áá
4. ODBORNÉ SYMPOZIUM
Podřipské nemocnice v Roudnici nad Labem
ppoodd zzááššttiittoouu
m
m
měěssttaa R
Roouuddnniiccee nnaadd LLaabbeem
ss ggaarraannccíí ČČeesskkéé ssppoolleeččnnoossttii úúrraazzoovvéé cchhiirruurrggiiee ČČLLSS JJEEPP
aa ss vvěěddoom
míím
m ČČeesskkéé cchhiirruurrggiicckkéé ssppoolleeččnnoossttii ČČLLSS JJEEPP
1 8. – 19 . 9 . 201 4
R
Roouuddnniiccee nnaadd LLaabbeem
m
I. INFORMACE
4. ODBORNÉ SYMPOZIUM Podřipské nemocnice v Roudnici nad Labem, 18 - 19. 9. 2014 Roudnice nad Labem
Vážení přátelé,
letos Vás zveme do Roudnice nad Labem do regionu Podřipsko u příležitosti 139. výročí založení naší nemocnice. A protože se sejdeme
už počtvrté, dovolím si toto osobní oslovení. Co jsme si letos připravili?
Bude to opět sekce lékařská a sekce sesterská a znovu jeden den věnovaný traumatologii a jeden den věnovaný chirurgii. Ve čtvrtek
18. 9. 2014, kdy sympozium slavnostně zahajujeme, se budeme věnovat otázce hřebování a dlahování v traumatologii a rychle se
rozvíjejícímu oboru, artroskopii. Ve čtvrtek odpoledne navštívíme některou z historických zajímavostí Podřipska a večer se pobavíme na
Slavičím ostrově na Labi s živou hudbou a roudnickými zámeckými víny. V pátek nás čeká blok chirurgie se zaměřením na laparoskopii.
Celé sympozium tradičně spojuje snaha o miniinvazivní postupy v traumatologii i chirurgii.
Pro naši nemocnici bude opravdovou ctí Vás, tedy kolegy, kolegyně, sestřičky i zdravotní bratry přivítat v našem historickém městě
pod Řípem ve dnech 18.- 19. 9. 2014 na 4. Odborném sympoziu Podřipské nemocnice v Roudnici nad Labem.
Za organizátory
MUDr. Ondřej Krajník
Chirurgické oddělení Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o.
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
18. – 19. 9. 2014
Lékařská sekce – Amber Hotel Vavřinec, Karlovo náměstí 20, Roudnice nad Labem
Sesterská sekce – Městská knihovna Ervina Špindlera, Karlovo nám. 19, Roudnice nad Labem
POŘÁDÁ
Chirurgické oddělení Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o.
POD ZÁŠTITOU
Města Roudnice nad Labem
České společnosti úrazové chirurgie ČLS JEP
PREZIDENT SYMPOZIA
MUDr. Ondřej Krajník - Chirurgické oddělení Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o.
ODBORNÉ PŘEDSEDNICTVO - SEKCE LÉKAŘŮ
prof. Dr. med. Hans Zwipp - Ärztlicher Direktor Universitäts Centrum für Orthopädie und Unfallchirurgie
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universität Dresden
prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. - emeritní přednosta Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně
prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. - přednosta Chirurgické kliniky FNKV a 3. LF UK v Praze
prim. MUDr. Karel Edelmann, Ph.D. - primář Traumacentra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., KZ, a. s.
prim. MUDr. Jan Houser - emeritní primář Traumacentra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., KZ, a. s.
MUDr. Petr Vališ, Ph.D. - zástupce přednosty Ortopedické kliniky FN Brno Bohunice
MUDr. Martin Sauer - přednosta Chirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., KZ, a.s.
ODBORNÉ PŘEDSEDNICTVO - SEKCE SESTER
Bc. Jana Misařová - vrchní sestra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., KZ, a. s.
Ludmila Nováková - hlavní sestra PNsP Roudnice n. L.
Mgr. Jana Bezděková - vrchní sestra PNsP Roudnice n. L.
TÉMATA SYMPOZIUM LÉKAŘŮ
1. Hřebování vs. dlahování v traumatologii
2. Artroskopie
3. Miniinvazivní postupy v chirurgii
TÉMATA SEKCE SESTER
4. Traumatologie, artroskopie
5. Chirurgie vária
SEKRETARIÁT SYMPOZIA – informace, korespondence
BOS. org s. r. o.
Tel : 475 531 098, 475 215 007
Kekulova 615/38
Fax : 475 205 169
400 01 Ústí nad Labem
E-mail: [email protected]
Aktuální informace, přihlášky on-line na internetových stránkách www.bos-congress.cz/ops2014
4. ODBORNÉ SYMPOZIUM Podřipské nemocnice v Roudnici nad Labem, 18 - 19. 9. 2014 Roudnice nad Labem
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM SYMPOZIA
Program bude k dispozici po 30. 6. 2014
18. 9. 2014
Lékařská sekce
08.00 – 16.00 hodin
09.00 – 12.00 hodin
12.00 – 13.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
od 19.00 hodin
19. 9. 2014
08.00 – 11.00 hodin
09.00 – 12.30 hodin
12.30 hodin
Registrace
Odborný program
Oběd
Odborný program
Společenský večer
Sesterská sekce
08.00 – 16.00 hodin
09.30 – 12.30 hodin
12.30 – 13.30 hodin
13.30 – 16.00 hodin
od 19.00 hodin
Registrace
Odborný program
Oběd
Odborný program
Společenský večer
Registrace
Odborný program
Závěr sympozia
KREDITNÍ HODNOCENÍ SYMPOZIA
LÉKAŘI – Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce
kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací
akce s uvedeným počtem kreditů.
SESTRY – dle vyhlášky 321/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení
s přiznáním kreditních bodů.
AKTIVNÍ ÚČAST - REGISTRACE ON-LINE
Přihlášku k aktivní účasti zašlete nejpozději do 15. května 2014.
Prostřednictvím formuláře Přihláška k aktivní účasti on-line na stránkách: www.bos-congress.cz
Po levé straně v menu jsou uvedeny veškeré informace k sympoziu včetně Registrace on-line (viz nabídka v menu
REGISTRACE – PŘIHLÁŠKA A INFORMACE).
Vypište formulář Přihláška k aktivní účasti on-line. Formulář je možno po zpětném přihlášení upravovat, vkládat abstrakt.
Doručení Vám bude potvrzeno na Vámi zadaný e-mail. Věnujte prosím správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové
adresy náležitou pozornost. Registrace je možná i bez zaslání abstrakt - možno vložit později.
ORGANIZAČNÍ INFORMACE
REGISTRAČNÍ POPLATKY
Lékař – účast 2 dny
Lékař – účast 1 den
Sestra – účast 2 dny
Sestra –účast dne 18.9.2014
Aktivní účast – přednášející
Úhrada do 30.6.2014
800,- Kč
600,- Kč
500,- Kč
350,- Kč
bez poplatku
Úhrada od 1.7.2014
900,- Kč
700,- Kč
600,- Kč
V ceně registračního poplatku je: vstup na sympozium, výstavu firem, materiály, občerstvení o přestávkách.
STRAVOVÁNÍ
Oběd dne 18. 9. 2014
SPOLEČENSKÝ VEČER – 18.9.2014
Slavičí ostrov, Roudnice nad Labem
Zahradní slavnost, raut, hudba, tanec..
150,- Kč
600,- Kč
UBYTOVÁNÍ SE SNÍDANÍ
Amber Hotel Vavřinec
Karlovo náměstí 20, Roudnice nad Labem
Jednolůžkový pokoj / 1 noc
Dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko / 1 noc
Dvoulůžkový pokoj / přistýlka / 1 noc
(přistýlky obsazujeme pouze při obsazení celého pokoje)
1.400,- Kč
800,- Kč
500,- Kč
4.
4. ODBORNÉ
ODBORNÉ SYMPOZIUM
SYMPOZIUM Podřipské
Podřipské nemocnice
nemocnice vv Roudnici
Roudnici nad
nad Labem,
Labem, 18
18 -- 19.
19. 9.
9. 2014
2014 Roudnice
Roudnice nad
nad Labem
Labem
Hotel Koruna
Koruna
Hotel
Jana
z
Jana z Dražic
Dražic 103,
103, Roudnice
Roudnice nad
nad Labem
Labem
200m
200m –– 33 min.
min. chůze
chůze
Dvoulůžkový
pokoj
Dvoulůžkový pokoj // 11 lůžko
lůžko // 11 noc
noc
Trojlůžkový
pokoj
/
1
lůžko
Trojlůžkový pokoj / 1 lůžko // 11 noc
noc
Apartmán
Apartmán /3-4lůžkový/
/3-4lůžkový/ 1lůžko
1lůžko /1
/1 noc
noc
625,625,- Kč
Kč
625,625,- Kč
Kč
725,725,- Kč
Kč
Penzion
Penzion Renda
Renda
Rvačov
Rvačov 136,
136, Roudnice
Roudnice na
na Labem
Labem
300m
–
4
min.
chůze
300m – 4 min. chůze
Dvojlůžkový
Dvojlůžkový pokoj
pokoj
Třílůžkový
pokoj
Třílůžkový pokoj // 11 lůžko
lůžko // 11 noc
noc
525,525,- Kč
Kč
525,525,- Kč
Kč
Ceny
Ceny ubytování
ubytování jsou
jsou uvedeny
uvedeny včetně
včetně 15%
15% DPH,
DPH, ostatní
ostatní poplatky
poplatky jsou
jsou včetně
včetně 21%
21% DPH.
DPH.
REGISTRACE
REGISTRACE A
A PŘIHLÁŠKY
PŘIHLÁŠKY K
K ÚČASTI
ÚČASTI
Přihlášku
k
účasti
zašlete,
prosím
Přihlášku k účasti zašlete, prosím co
co nejdříve.
nejdříve. Na
Na přihlášce
přihlášce vyznačte
vyznačte Vaši
Vaši objednávku.
objednávku.
o
Registrace
on-line:
z
přihlašovacího
formuláře
o Registrace on-line: z přihlašovacího formuláře na
na internetových
internetových stránkách
stránkách www.bos-congress.cz/ops2014
www.bos-congress.cz/ops2014
Po
Po obdržení
obdržení Vaší
Vaší registrace
registrace on-line
on-line Vám
Vám bude
bude e-mailem
e-mailem zaslána
zaslána potvrzená
potvrzená rezervace
rezervace ss předpisem
předpisem aa informacemi
informacemi kk platbě.
platbě. Potvrzujeme
Potvrzujeme pouze
pouze
přihlášky
on-line.
V
ostatních
případech
Vás
budeme
informovat
pouze
v
případě,
nebudeme-li
moci
Vašemu
požadavku
vyhovět.
přihlášky on-line. V ostatních případech Vás budeme informovat pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.
ÚHRADA
ÚHRADA REGISTRAČNÍ
REGISTRAČNÍ POPLATKU,
POPLATKU, UBYTOVÁNÍ,
UBYTOVÁNÍ, OBĚDA
OBĚDA A
A SPOLEČENSKÉHO
SPOLEČENSKÉHO VEČERA
VEČERA
Úhradu
platby
proveďte,
prosím,
nejpozději
do
20.
8.
2014
na
účet
firmy
Úhradu platby proveďte, prosím, nejpozději do 20. 8. 2014 na účet firmy
BOS.
BOS. org
org s.r.o.:
s.r.o.: UniCredit
UniCredit Bank
Bank Czech
Czech Republic,
Republic, a.s.
a.s.
číslo
účtu:
1002040764/2700
IČ:
64049876,
číslo účtu: 1002040764/2700
IČ: 64049876, DIČ:
DIČ: CZ64049876
CZ64049876
konstantní
variabilní
konstantní symbol:
symbol: 0308
0308
variabilní symbol:
symbol: 201415
201415
Firma
Firma BOS.
BOS. org
org s.r.o.
s.r.o. je
je zapsána
zapsána uu Krajského
Krajského soudu
soudu vv Ústí
Ústí nad
nad Labem,
Labem, oddíl
oddíl C,
C, vložka
vložka 9733.
9733.
Do
Do zprávy
zprávy pro
pro příjemce
příjemce uveďte
uveďte prosím
prosím Vaše
Vaše jméno
jméno aa příjmení.
příjmení.
Dokladem
o
zaplacení
se
prosím
prokažte
u
registrace,
Dokladem o zaplacení se prosím prokažte u registrace, zde
zde Vám
Vám bude
bude předán
předán daňový
daňový doklad.
doklad.
Storno
Storno poplatky:
poplatky:
•• Registrační
Registrační poplatky,
poplatky, doprovodný
doprovodný program,
program, společenský
společenský večer
večer
do
10.9.2014
–
bez
storno
poplatku
do 10.9.2014 – bez storno poplatku
od
od 11.9.2014
11.9.2014 -- storno
storno poplatek
poplatek 100%
100% zz objednané
objednané služby
služby
•• Ubytování
Ubytování
do
do 10.8.2014
10.8.2014 –– bez
bez storno
storno poplatku
poplatku
od
11.8.2014
do
22.8.2014
od 11.8.2014 do 22.8.2014 –– storno
storno poplatek
poplatek 50%
50% zz objednaného
objednaného ubytování
ubytování
od
23.8.2014
do
31.8.2014
–
storno
poplatek
75%
z
objednaného
od 23.8.2014 do 31.8.2014 – storno poplatek 75% z objednaného ubytování
ubytování
od
od 1.9.2014
1.9.2014 –– storno
storno poplatek
poplatek 100%
100% zz objednaného
objednaného ubytování
ubytování
•• Vrácení
Vrácení poplatků
poplatků -- administrativní
administrativní poplatek
poplatek 100,100,- Kč
Kč Vám
Vám bude
bude odečten
odečten od
od Vámi
Vámi zaplacené
zaplacené platby,
platby, která
která Vám
Vám bude
bude vrácena
vrácena
zpět
na
Váš
účet.
Storno
bude
provedeno
na
základě
Vašeho
písemného
nahlášení
(faxem,
e-mailem)
na
sekretariát
zpět na Váš účet. Storno bude provedeno na základě Vašeho písemného nahlášení (faxem, e-mailem) na sekretariát sympozia
sympozia
BOS.
BOS. org
org s.
s. r.
r. o.,
o., zpětně
zpětně Vám
Vám potvrdíme
potvrdíme přijetí
přijetí storna.
storna.
Download

4. ODBORNÉ SYMPOZIUM I. INFORMACE