33. ročník
Celostátní přehlídky
Středoškolské odborné činnosti
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy,
Sezimovo Ústí, Budějovická 421
10. – 12. června 2011
1
Záštitu nad 33. ročníkem soutěže převzal předseda Akademie věd ČR
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.

Nad 33. Celostátní přehlídkou soutěže převzal záštitu
hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola
a starosta města Sezimova Ústí Mgr. Ing. Martin Doležal

Záštitu nad jednotlivými obory převzali:
ředitelka Fyziologického ústavu AV, v.v.i. RNDr. Lucie Kubínová, CSc.
nad oborem 06 – zdravotnictví

rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
nad oborem 07 – zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Kocourek nad obory
09 – strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
10 – elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
11 – stavebnictví, architektura a design interiérů

rektor Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.
nad oborem 13 – ekonomika a řízení

děkan Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
nad oborem 16 – historie

ředitel Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.
nad oborem 18 - informatika
2
Vážení studenti,
není snadné a jednoduché vystoupit
z řady a ukázat, že něco umím, něco
víc, než všichni ostatní, jsem v tom
dobrý a navíc mne bádání a řešení problému baví a těší, a to zvlášť
v době, která je tak neskutečně rychlá, prudká s ostře řezanými zatáčkami, kdy s předstihem přemýšlíme
o tom, co nás za nimi čeká.
O to více si cením Vašich aktivit,
zájmů, činností a hledání životních
cest. Jste těmi, kterým nestačí jít
dávno vyšlápnutou a označenou
stezkou, ale láká vás ve Vašich zájmových oborech vše dosud neobjevené. Jsem rád, že jste právě těmi,
kteří se nespokojí s dosaženým, s tím, co ví, co umí.
Přeji Vám úspěch v soutěži, která rozvíjí Váš talent i chuť něco dokázat.
Přeji Vám, ať Vás touha po nových objevech na Vašich cestách nikdy
neopustí. Přeji Vám štěstí.
Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje
3
Vážené dámy a pánové, vážené studentky a studenti, milí hosté,
je mi ctí, že jsem mohl převzít záštitu nad
33. ročníkem Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti a dovoluji si Vás v té souvislosti pozdravit a přivítat na jihu Čech, v Sezimově Ústí.
Vítám Vás ve městě s pohnutou historií, ve
městě, které je historicky spjato se slavným
šlechtickým rodem Vítkovců, osobou Mistra
Jana Husa a počátků husitství, kdy bylo vypáleno a na několik staletí tak zmizelo z povrchu zemského. Vítám Vás ale také ve městě,
jehož novodobá éra je neodmyslitelně spojena nejen s prezidentem dr.
Edvardem Benešem, ale také s Tomášem Baťou, výstavbou jeho průmyslového závodu, charakteristickou architekturou části města i založením Baťovy školy práce, Mistrovské školy a Průmyslové školy, které jsou
vlastně předchůdkyní dnešní Vyšší odborné školy, Střední školy - Centra
odborné přípravy.
Město Sezimovo Ústí se svými 7.300 obyvateli patří spíše k menším
městům, o to více je ale pyšné, že může poskytovat zázemí škole, jejíž
význam a postavení daleko přesahuje hranice regionu. Proto je namístě,
aby jedním z hlavních pořadatelů letošního ročníku celostátní přehlídky
byla Vyšší odborná škola, Střední škola - Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí a aby se přehlídka konala právě v našem městě.
Doufám, že se Vám bude v Sezimově Ústí líbit a přeji Vám hodně
úspěchů v soutěži.
Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta města
4
Dámy a pánové, milí studenti, vážení organizátoři a účastníci 33.
ročníku Celostátní přehlídky středoškolské odborné činnosti,
Vítejte na Táborsku. Jeho centrum, město
Tábor, je dnes druhým největším v jihočeském regionu, s více, než 35 tis. obyvateli.
V organickém propojení se Sezimovým Ústím
a Planou nad Lužnicí je významným dopravním, hospodářským a kulturním středobodem
severní poloviny jihočeského kraje. Tábor je
bezesporu vnímán jako historické město. Od
roku 1420 je neodmyslitelně spjat s významnou kapitolou evropských dějin - husitstvím.
Během staletí si uchoval svůj středověký charakter, který vám připomene řada objektů a vnitroměstských detailů. Táborsko ale žije také svým soudobým aktivním životem. Nechci vás však
unavovat encyklopedickými údaji, nejlepší je vždy přímý zážitek. A tak
doufám, si i na něj najdete ve svém náročném odborném programu čas.
Táborské střední školství má svoji tradici, která sahá hluboko do století devatenáctého, kdy byla slavnostně otevřena Střední zemědělská
škola a dále pokračuje stoletím dvacátým zahájením činnosti Gymnázia,
Obchodní akademie, Střední průmyslové školy a Střední zdravotnické
školy. Střední školství se rozvíjí i na přelomu tisíciletí a zkrátka nepřišlo
ani to soukromé.
Přehlídku středoškolské odborné činnosti vnímám jako výsledek dlouhodobého procesu a snahy propojit teorii s praxí. Podpora odborných zájmů studentů, rozvíjení individuálních schopností, osobnostní růst talentů
– to je to, co možná mé generaci středoškoláků chybělo a o to větší mám
radost, mohu-li se přímo setkat s pozitivními proměnami v této věci. Je
povinností a posláním nás dospělých napomáhat, podle svých možností,
tvořivému myšlení mladé generace, vyhledávat pozoruhodné individuality a vytvářet prostor pro jejich další vzdělání a odborný růst. Našim obcím
a městům se to nepochybně vyplatí a v dobrém vrátí.
To, že letošní přehlídka zavítala právě k nám na Táborsko, chápu jako
poctu a projev důvěry a věřím, ji nezklameme.
Jiří Fišer, starosta města Tábora
5
Vážení přátelé, milí mladí kolegyně
a kolegové – soutěžící, vážení hosté,
dovolte mi uvítat Vás jménem Ústřední komise Středoškolské odborné činnosti i svým
jménem na 33. Celostátní přehlídce SOČ, na
ústředním kole této významné soutěže. 33.
ročník CP SOČ se letos uskutečňuje ve Vyšší
odborné škole, Střední škole a Centru odborné přípravy v Sezimově Ústí, ve škole, která
má dlouhodobou tradici ve vzdělávání a vysoký kredit nejen ve vlastním regionu.
Velmi rád vítám všechny vás, soutěžící,
kteří jste zde z titulu vítězů a postupujících z krajských úrovní soutěže
SOČ. Prezentace výsledků vašich bádání zpracovaných v odborných
pracích a představených při obhajobách tak bude jedinečnou příležitostí
seznámit jak vaše kolegyně i kolegy ze všech regionů České republiky,
tak řadu odborníků i veřejnost s tím, co je v současnosti středem zájmu
mladé generace, co vidí jako potřebu sledovat či řešit ve svém okolí a
samozřejmě i to, co představují jako reálně pojatá řešení.
Odborné hodnotící komise – poroty v jednotlivých soutěžních oborech
mají kromě nepochybně velmi zajímavé činnosti při studiu soutěžních
prací a účasti při obhajobách také nelehký úkol stanovit pořadí a určit tři
laureáty v každém oboru. A to výběrem z prací, které všechny ukazují na
vložený velký objem času, úsilí i zpracovaného materiálu a které všechny
mají nespornou kvalitu. Tzv. elektronizace SOČ významně napomohla
i hodnocení prací, porotci mají texty k dispozici několik týdnů předem,
mohou tak důkladněji prostudovat práce, připravit se na účast při jejich
prezentaci. Na tomto místě připomeňme, že hodnotící práce dělají porotci ne kvůli odměně, která ostatně je jen symbolická, ale především ze zájmu o věc, o to, jak autoři přistupují k řešení témat a jaké výsledky získali.
Také i proto, aby autorům prací pomohli v jejich počátečním snažení na
poli vědy či odborných řešení, vždyť přehlídky prací SOČ bývají vlastně
prvním skutečně odborným a nebojme se uvést, že vědeckým setkáním
mladých odborníků, kdy se zároveň diskutují předložené výsledky.
Ano, zde jsme u hlavních atributů SOČ. Jmenujme na tomto místě alespoň tyto: vlastní volba tématu autory prací a možnost či vlastně
„povinná“ příležitost účastnit se odborné diskuse k jejich výsledkům, při
osobním, přímém setkání s odborníky. Připomeňme znovu, že obhajo6
ba prací a diskuse k nim jsou u obdobného typu soutěží, a to i zahraničních, víceméně ojedinělou příležitostí. Má jak psaná pravidla (časový
limit, doba na prezentaci a na diskusi), tak i další pravidla, tedy to, co
by autor neměl opomenout sdělit, byť je to samozřejmě v textu práce
uvedeno – představit sebe a autorský kolektiv, stručně zdůvodnit, proč
jste práci zpracovávali (důvod volby tématu a jeho aktuálnost), jak jste
postupovali (cíl a metody práce, etapy řešení) a jakých výsledků, závěrů
jste dosáhli (přínos řešení, případně možnosti uplatnění výsledků). Nemusím snad zdůrazňovat, že zde velí forma věcného sdělení informací
(jsme přece na poli vědy). Řeknete možná, že vyhrazený limit času přece
nestačí na představení všeho, co se týká vašeho tématu? No, to je vlastně také umění představit právě to nejpodstatnější z vašeho řešení. Vždyť
při jiných příležitostech, obhajobách výzkumů, na konferencích atp. bývá
přiděleného času k dispozici podstatně méně i pro rozsáhlejší práce. A
vězte, práce hodnotí tým odborníků, lidí znalých oborových specializací,
zkušených v hodnocení prací tohoto typu, kteří umějí „vyčíst“ i objem vaší
práce věnované tématu.
Stalo se vlastně již tradicí, že v návaznosti na úspěšné umístění v CP
SOČ se na základě dalších, navazujících výběrových řízení vybraní
autoři účastní významných zahraničních soutěží v Evropě i zámoří. A je
již také několikaletou tradicí, že každoročně získávají v mnohem silnější,
mezinárodní „konkurenci“ nejlepších středoškolských vědeckých projektů
mnohá ocenění.
Přeji vám všem hodně sil k obhajobám a hlavně dobrý pocit z účasti
v 33. CP SOČ, v rozsáhlé a na organizaci náročné soutěži, které
věnovali v přípravném období a věnují v průběhu soutěže mnoho úsilí
jak zaměstnanci a žáci školy, která vzala na sebe velkou zátěž spojenou
s organizací této akce, tak další spolupracovníci, mnohdy dobrovolní,
často ve svém volném čase. Patří jim za to poděkování.
PaedDr. Milan Škrabal,
předseda Ústřední komise Středoškolské odborné
7
Vážení hosté, soutěžící, kolegové,
konečně můžeme také v Sezimově Ústí ve
Vyšší odborné škole, Střední škole, Centru
odborné přípravy přivítat účastníky celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti.
Toto prestižní setkání odborníků bych charakterizoval slovy: „Největší celostátní soutěž
mladých talentů, specializujících se v některém z 18 oborů“. Jedná se o obory základní,
průřezové a nezbytné pro hospodářský i osobní rozvoj. Na otázku, proč v Sezimově Ústí?
Odpovím, přijeďte a uvidíte.
Doufám, že se nám podaří zaujmout účastníky dobrou organizací a
fungující technikou tak, že předvedou vše, na co jsou připraveni a ještě
se obohatí další inspirací. Předpokládám, že k tomu přispěje i soutěžní
duch účastníků, kteří si budou jako již tradičně tvrdou konkurencí.
Škoda je, že právě 33. ročník se koná v období rozpočtových změn a
úsporných opatření. Ale tato soutěž je o talentech a odbornících, nápadech a znalostech a trpělivé práci na předváděných pracích. Proto věřím,
že většina soutěžících úsporná opatření ani nepostřehne.
Za pořadatele a organizátory přeji nejen úspěch, ale i příjemný pobyt.
Ing. František Kamlach, ředitel školy
8
Program soutěže - porotci
STŘEDA 8. června
16:00 – 18,00 Příjezd předsedů porot a zástupců ÚK SOČ + organizátorů
Prezence, ubytování, převzetí soutěžních prací
18:00 – 19,00 Večeře ve školní jídelně VOŠ, SŠ, COP
ČTVRTEK 9. června
7:30
Snídaně ve školní jídelně VOŠ, SŠ, COP
08:30 – 12:00 Pracovní porada předsedů porot
Místnost č. 154
Příjezd dalších porotců
Prezence, ubytování, převzetí soutěžních prací
Místnost 15, budova A
08:00 – 12,00 Prezentace SOČ, školy a sponzorů (Den otevřených dveří)
VOŠ, SŠ, COP
11:30 – 12,30 Oběd ve školní jídelně VOŠ,SŠ,COP
16,00
Přesun do Tábora, prohlídka táborského pokladu,
přijetí na Radnici,
18:30 – 20:00 Večeře ve školní jídelně VOŠ, SŠ, COP
19,30 –
Společenský večer pro porotce, hosty a organizátory
Místo: Malý přednáškový sál
PÁTEK 10. června
07:30 Snídaně porotců 08:30 – 11,30 Kontrola připravenosti učeben
Studium soutěžních prací, kontrola vybavení učeben a další nutné administrativy
11:30 – 12,30 Oběd porotců 15:00 – 16,00 Ubytování hostů, pracovníků NIDM a řidičů
17:00
Slavnostní zahájení v Divadle Oskara Nedbala
v Táboře
9
18:30 – 21:00 Večeře ve školní jídelně VOŠ,SŠ,COP
19:00 – 22:30 Příprava pomůcek na obhajobu prací
SOBOTA 11. června
06:00 – 8,30
Snídaně porotců a účastníků soutěže dle stanoveného rozpisu 08:00 – 17,30 Obhajoby 11:00 – 13,00 Oběd porotců a účastníků dle stanoveného rozpisu
V průběhu obhajob občerstvení pro porotce – malý přednáškový sál
18:00
Hodnotící porada předsedů porot 17:00 – 19,00 Večeře porotců a účastníků dle stanoveného rozpisu
20:00 – 22:00 Vystoupení LŠU Sezimovo Ústí
Kino Spektrum a Divadélko Múzika
NEDĚLE 12. června
06:00 – 9,00
08:00 – 12,00
Snídaně porotců a účastníků soutěže dle stanoveného rozpisu - Školní jídelna COP
Program pro porotce a účastníky
1. Červená Lhota, vodní zámek- autobus cca 30km
2. Chýnovské jeskyně – autobus, cca 15 km
3. Prohlídka historického centra Tábora - muzeum a
podzemí - bus
4. Vycházka na Kozí Hrádek (cca 3 km)
prohlídka kulturní památky, možnost občerstvení v lesní restauraci
5. Prohlídka hrobu Edvarda Beneše, Sezimovo Ústí – (cca 2km)
10:00 – 11,00 Kulturní vystoupení LŠU Sezimovo Ústí,
n. T. Bati (před školou)
11:00 – 13,00 Oběd porotců a účastníků soutěže dle stanoveného rozpisu 13:30
Slavnostní zakončení v Divadle Oskara Nedbala
v Táboře
10
Program pro soutěžící SOČ 2011
PÁTEK 10. června
13:00 – 16,00 Příjezd krajských delegací, prezentace účastníků, uložení pomůcek, ubytování studentů 17:00
Slavnostní zahájení v Divadle Oskara Nedbala v Táboře
18:30 – 21:00 Večeře ve školní jídelně VOŠ, SŠ, COP
19:00 – 22:30 Příprava pomůcek na obhajobu prací
SOBOTA 11. června
06:00 – 8,30
Snídaně porotců a účastníků soutěže
08:00 – 17,30 Obhajoby 11:00 – 13,00 Oběd porotců a účastníků dle stanoveného rozpisu
V průběhu obhajob občerstvení pro porotce – bufet školy
17:00 – 19,00 Večeře porotců a účastníků
20:00 – 22:00 Vystoupení LŠU Sezimovo Ústí
Kino Spektrum a Divadélko Múzika
NEDĚLE 12. června
06:00 – 9,00 Snídaně porotců a účastníků soutěže dle stanoveného rozpisu 08:00 – 12,00 Program pro porotce a účastníky
1. Červená Lhota, vodní zámek- autobus cca. 30km
2. Chýnovské jeskyně – autobus, cca. 15 km
3. Prohlídka historického centra Tábora - muzeum a
podzemí - bus
4. Vycházka na Kozí Hrádek (cca 3 km)
prohlídka kulturní památky, možnost občerstvení v lesní restauraci
5. Prohlídka hrobu Edvarda Beneše, Sezimovo Ústí – (cca 2km)
10:00 – 11,00 Kulturní vystoupení LŠU Sezimovo Ústí, nám. T. Baťi (před školou)
11:00 – 13,00 Oběd účastníků soutěže
13:30
Slavnostní zakončení v Divadle Oskara Nedbala v Táboře
11
VÝLETY, SPOLEČENSKÉ AKCE 12. ČERVNA 2011, NEDĚLE
1. Zámek Červená Lhota,
vedoucí akce Mgr. Jitka Nosková, odjezd v 8,30 hodin
Vzdálenost cca 30km, max počet 45 účastníků
Vstupné
Otevírací doba 9:30 - 18:00
dospělí
děti, studenti, ZTP
1. patro
90,50,-
2. Chýnovská jeskyně
12
výklad v ČJ
podkroví
sklepení
70,30,40,25,-
Vedoucí akce: Ing. Lenka Fejtová, odjezd v 8,30 hodin, max počet
45 účastníků
Provozní doba: duben - červen, září Út- Ne: 9:00 - 15:30,
vzdálenost cca. 15 km
Vstupné:
• základní 90,- Kč
• studenti po předložení průkazu o studiu (do 26 let) 40,- Kč
3. Tábor
Vedoucí akce Mgr. Martina Hůnová, odjezd autobusu v 8,30 počet
účastníků 1-2 autobusy
4. Sezimovo Ústí, Hrobka Dr. Eduarda Beneše
Vedoucí akce: Mgr. Andrea Sudová. Pěšky cca 2 km od školy
13
Sezimovo Ústí
První zmínka o městu se váže k r. 1262. Město proslulo soukenictvím,
hrnčířstvím a obchodem se solí. V roce 1412 zde dočasně pobýval Jan
Hus. Bylo vypáleno v roce 1420 pozdějšími obyvateli Tábora. „Nové“
Sezimovo Ústí bylo založeno až roku 1827 pod názvem Svatošov, později
se vrátilo ke svému původnímu názvu. Z novodobé historie zaujme
osobnost Dr. Edvarda Beneše, druhého prezidenta naší republiky, který si
obec vybral za své soukromé letní sídlo a zde 3. 9. 1948 zemřel. V parku,
přiléhajícímu k „Benešově vile“, nalezl prezident Beneš i s manželkou
Hanou poslední odpočinek. Hrob je přístupný veřejnosti.
5. Kozí Hrádek
Vedoucí akce: PaedDr. Jiří Černý, Pěšky cca 3 km od školy, počet
účastníků: do 80
Odchod od DM v 9,00
Kozí Hrádek
Zřícenina hradu Kozí Hrádek se nachází v lese na úzkém nevysokém
ostrohu při levém břehu Kozského potoka jihovýchodně od Tábora
v Jihočeském kraji. Kozí Hrádek je národní kulturní památkou. Kozí Hrádek
je spojen s působením Mistra Jana Husa, který zde napsal svá díla: Výklad
víry, Dcerku, O svatokupectví a Postilu. Hrad obklopoval hluboký příkop,
napájený vodou z Kozského potoka, a ze tří stran i hliněný val s dřevěnou
14
palisádou. Vstup do hradu vedl přes potok od východní strany po mostě,
který ústil do brány, uzavírající malé vnější nádvoří s hospodářskou
budovou a studnou. Opevnění oválného půdorysu pak směrem k západu
obklopovalo vnitřní hrad. Hradní jádro, také obehnané zdí, do něhož se
vstupovalo jednoduchou bránou v hradbě, tvořila hranolová obytná věž a
západně od ní obdélná budova. Z většiny hradních objektů se dochovaly
nevysoké zdi.
Lesní restaurace k občerstvení
6. Náměstí T. Bati - vystoupení Lidové školy umění, 10,00 - 11,00
hodin
15
Důležitá telefonní čísla
Organizace
Jméno
Mobil
Ředitel
VOŠ, SŠ, COP SEZIMOVO ÚSTÍ,
Předseda org. výboru
Ing. František Kamlach
602 471 487
Organizace SOČ
Ing. Miloš Rak
739 629 168
Výlety, organizace, doprava
Ing. Miloš Rak
739 629 168
Technický vedoucí SOČ
Richard Samec
605 188 828
Správce ICT
Ing. Zdeněk Kašpar
604 149 829
Ubytování
Roman Tikalský
606 923 855
Domov mládeže Sezimovo Ústí
381 407 184
DM Tábor, Kopeček, pavilon K
381 253 254
Stravování
pí. Kostrounová, p. Boháč
HT LINE
Organizační výbor - NIDM
381 407 410, 411
381 407 109
Ing. Miroslava Fatková
737 838 557
Tísňová linka
112
Hasiči
150
Záchranná služba
155
Městská policie
156
Policie
158
16
Sezimovo ústí
17
Přehled porot
Předseda ústřední poroty SOČ
prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.
chemie, matematická statistika, učitel VŠ
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
Matematika a statistika
Předseda poroty:
Doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc.
matematika, informatika, učitel VŠ
Západomoravská vysoká škola, Třebíč
Členové poroty:
RNDr. Karel Hron, Ph.D.
matematika, matematická statistika, aplikace statistiky, učitel VŠ, SŠ
Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra matematické analýzy a
aplikací matematiky, Slovanské gymnázium Olomouc
Mgr. Jan Pavlík, Ph.D.
matematik, učitel VŠ
Vysoké učení technické v Brně, Ústav matematiky Fakulty strojního
inženýrství
Mgr. Miroslav Otáhal, Ph.D.
matematika, statistika, programování
Český statistický úřad
RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D.
matematika, učitel SŠ
Gymnázium Uničov
Fyzika
Předseda poroty:
prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.
nedestruktivní zkoušení materiálu, radiační metody, fyzika, učitel VŠ
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
18
Členové poroty:
Doc. Ing. Ondřej Michalko, CSc.
aplikovaná fyzika, učitel VŠ
ČVUT, Fakulta stavební, Praha
RNDr. Vladimír Vícha
fyzika, matematika, učitel SŠ
Gymnázium Pardubice
Ing. František Fendrych, Ph.D.
aplikovaná fyzika, materiálový výzkum, plazmové technologie,
vědecký pracovník
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Ing. František Krejčí
aplikovaná fyzika, učitel VŠ
ČVUT Praha, Ústav technické a experimentální fyziky
Chemie
Předseda poroty:
Ing. Tomáš Potěšil, CSc.
organická a farmaceutická chemie, výzkumný pracovník
Farmak, a.s. Olomouc
Členové poroty:
RNDr. Hana Kozáčková
chemie, učitel SŠ
SPŠ chemická, Brno
Doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.
organická chemie, učitel VŠ
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická,
Ústav organické chemie a technologie
Doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
anorganická chemie, koordinační chemie, učitel VŠ
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fak., Katedra anorganické chemie
19
Biologie
Předseda poroty:
Ing. Stanislav Pospíšil, CSc.
mikrobiologie, biochemie, biologie
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Členové poroty:
RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
biochemie, molekulární biologie, učitel VŠ
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Mikrobiologický ústav AV
ČR, v.v.i.
RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D.
botanika, ekologie, fylogenetika, evoluční biologie, učitel VŠ
Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
RNDr. Roman Fuchs, CSc.
zoologie obratlovců, ekologie obratlovců, etologie, učitel VŠ
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Přírodovědecká fakulta UK
Ing. Jiří Foit
entomologie, ornitologie
Mendelova univerzita Brno.
Geologie, geografie
Předseda poroty:
prof. RNDr. Jaromír Demek, DrSc.
fyzická geografie, kartografie, krajinná ekologie
VÚ Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., odd. krajinné
ekologie Brno
Členové poroty:
Ing. Bc. Radek Hampl, Ph.D.
geodézie, kartografie a geografie
Katastrální úřad pro Ústecký kraj
RNDr. Petr Rajlich, CSc.
geologie
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
20
PhDr. Tomáš Kočí, Ph.D.
paleolontologie, geologie, učitel SŠ
Mensa gymnázium
Ing. Karel Jehlička, Ph.D.
geomatika, geoinformatika, geoinformační technologie
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra
matematiky
Zdravotnictví
Předseda poroty:
MUDr. Roman Pajdlhauser
onkolog, internista
Fakultní nemocnice Motol, odd. radioterapie a onkologie
Členové poroty:
prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. dr.h.c.
fyziologie člověka a živočichů, neurobiologie, farmakologie, vědecký
pracovník, učitel VŠ
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Přírodovědecká fakulta UK
MUDr. Eva Čehovská
obecná a komunální hygiena
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
morfologie a fyziologie člověka, patologie
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Katedra biologických a
lékařských věd
PhDr. Květa Vachudová
učitel SŠ
SZŠ a VZŠ Plzeň
Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Předseda poroty:
Ing. Jaroslav Vláčil
učitel SŠ - odborné zemědělské předměty
SŠ obchodu a služeb, Jihlava
21
Členové poroty:
Mgr. Marie Štěpničková
biologie, matematika, enviromentální výchova, učitel SŠ
Gymnáziium J. Barranda, Beroun
Ing. Libuše Hajná
chemie, potravinářské a gastronomické technologie, učitel SŠ
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
Ing. Radoslav Bartůněk
zemědělství – zootechnický obor, biologie, ekologie, učitel SŠ
SZ a ZeŠ A.E. Komerce, Děčín Libverda
Doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D.
veterinární anatomie, učitel VŠ
Ústav anatomie, histologie a embryologie,
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Ochrana a tvorba životního prostředí
Předseda poroty:
Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.
zoologie, ekologie
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská,
Katedra ochrany lesa a myslivosti
Členové poroty:
Ing. František Frola
zahradní a krajinná architektura, obnovitelné zdroje,
myslivost a ÚSES, posudkář EIA, konceptář SEA
OSVČ
RNDr. Hana Pokorná
ekologie, matematika, fyzika, učitelka SŠ
EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s., Praha 10
Ing. Otto Hoffmann
životní prostředí, chemie, meteorologie
OSVČ
22
Mgr. Václav Dvořák
botanika-floristika, ochrana přírody, aplikovaná ekologie rostlin
Přírodovědecká fakulta Palackého univerzity v Olomouci, Katedra
botaniky
Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
Předseda poroty:
Ing. Miloslav Hlaváček
strojírenství
Sdružení na podporu talentované mládeže ČR, o.s.
Členové poroty:
Ing. Stanislav Jansa, CSc.
strojírenství, učitel VŠ
Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství,
Ústav konstruování
Ing. Jan Esterka
doprava, zabezpečovací technika, výpočetní technika, učitel SŠ
SOŠP E. Beneše, Břeclav
Ing. Miroslav Pinka
strojírenství
PEGG spol s.r.o., Hradec Králové
Ing. Petr Liškutín, CSc.
strojírenství, učitel VŠ
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
Předseda poroty:
Ing. Jan Kostelník
lékařská elektronika, automatizace a regulace, zabezpečovací systémy
firma Condata (ext. konzultant)
23
Členové poroty:
Ing. Jan Bortl, Ph.D.
spotřební elektronika (R a TV), ICT, zabezp. syst.,
expert na vyhl. 50/sb. O BP v elekt., učitel SŠ
SŠE Lipník nad Bečvou
Ing. Jiří Nitsche
silnoproudá elektrotechnika, automatizace,
inteligentní řízení TP, SW-PC, HW a SW jednočipů
firma Condata
Ing. Radim Špetík, Ph.D.
fyzika polovodičů, mikroelektronika, číslicové zpracování signálů
ON Semiconductor Czech Republic
Ing. Tomáš Doseděl
HW-IT, elektronika, PC
Computer Press
Stavebnictví, architektura a design interiérů
Předseda poroty:
Ing. arch. Pavel Sáňka
stavebnictví, architektura, projektant, učitel SŠ
SPŠ stavební, Brno
Členové poroty:
Ing. Eva Koňaříková
pozemní stavitelství, učitel SŠ
SPŠ stavební, Valašské Meziříčí
Ing. Eva Slánská
stavebnictví, učitel SŠ
SPŠ stavební v Lipníku n. Bečvou
Ing. Marie Hrubošová
pozemní stavitelství, ICT, učitel SŠ
SOŠT Uherské Hradiště
24
Ing. Bc. Radek Štefan
stavební inženýrství, statika, mechanika,
vědecký pracovník, učitel VŠ
VUT Brno, Fakulta architektury
Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
Předseda poroty:
Mgr. Vojtěch Horák
fyzika, základy techniky, pedagog volného času
DDM, Hradec Králové
Členové poroty:
Ing. PaedDr. Mgr. Otto Janda, Ph.D.
fyzika, základy průmyslové výroby, mechanizace a automatizace,
pedagogika, speciální pedagogika
OSVČ
PaedDr. Vladimír Šimíček
učitelství elektro, telekomunikace
Střední škola informatiky a spojů Brno
Mgr. Vladislav Zubr
fyzika, elektronika, informatika,
základy průmyslové výroby, pedagog volného času
DDM, Hradec Králové
RNDr. Jiřina Svobodová
didaktik oboru biologie a chemie
Výzkumný ústav pedagogický v Praze
Ekonomika a řízení
Předseda poroty:
Ing. Zora Vazačová
ekonomické předměty, učitel SŠ
SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem
Členové poroty:
Ing. Ján Adamus
ekonomie
OSVČ
25
Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
ekonomická statistika, ekonomie,statistika, učitel VŠ
VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Ing. Petr Mazouch, Ph.D.
ekonomická statistika, ekonomie, demografie, učitel VŠ
VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Ing. Milada Šosová
ekonomické předměty, učitel SŠ
SOŠ a SOU Beroun
Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
Předseda poroty:
Doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
pedagogika, kinantropologie, společenskovědní obory, učitel VŠ
Masarykova univerzita v Brně,
Fakulta sportovních studií, Katedra pedagogiky sportu
Členové poroty:
PaedDr. Zdeňka Kašparová
pedagogika, pedagogické, psychologické a právní poradenství
Pedagogické a právní poradenství Praha 5
PhDr. Eva Havlíčková
psycholožka, pedagogicko psychologické poradenství
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje
PaedDr. Bohuslava Vacková
pedagogika volného času, prevence sociálně negativních jevů
Městská policie Praha - útvar prevence
PhDr. Zdeněk Roll, CSc.
sociologie
Úřad vlády ČR, odbor výzkumu, vývoje a inovací
26
Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
Předseda poroty:
PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
lingvistika, literatura, dějiny umění, učitel VŠ
Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra českého
jazyka
Členové poroty:
PaedDr. Marie Pešová, CSc.
český jazyk a literatura, politologie, historie, učitel VŠ
Masarykova univerzita Brno, Filosofická fakulta
PhDr. Jaroslav Bayer
muzikologie
Základní umělecká škola Brandýs nad Labem
PaedDr. Oldřich Kovář
český jazyk a literatura, teorie vyučování, literatura pro děti a mládež
Kulturní zařízení města Boskovice
Mgr. Šárka Dostalová
metodik, teorie výtvarného umění
Národní institut pro další vzdělávání, Brno
Historie
Předseda poroty:
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
historie - pozdní středověk, raný novověk,
církevní dějiny, dějiny kultury, učitel VŚ
Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra historie
Členové:
PhDr. Eliška Kunstová
historie, učitel SŠ
Česká televize, redakce zpravodajství
27
PhDr. Jiří Kalferst
archeologie
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
historie
Moravské zemské muzeum Brno
PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
historie, učitel VŠ
Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra historie
Filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní
obory
Předseda:
PaedDr. Pavel Jankovský
historie, český jazyk, literatura
SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové
Členové:
RNDr. Josef Smolka, CSc.
dějiny věd, filosofie, ostatní společenské vědy
OSVČ
PhDr. Otakar Jíra
andragogika, sociologie, psychologie, pedagogika
TF JCU
Mgr. Gabriela Medveďová
politologie, oborová didaktika, multikulturní výchova
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fak.,
Katedra společenských věd
PhDr. Kamil Švec
politologie
Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta,
Katedra politologie
28
Informatika
Předseda poroty:
Mgr. Roman Neruda, CSc.
informatika, učitel VŠ
Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. Praha
Členové poroty:
Ing. Robert Kohout
manager projektů, programátor
EDWARDS VACUU s.r.o.
Ing. Stanislav Jura, CSc.
programátor technologických procesů
Foxconn Technology CZ s.r.o.
Ing. Bc. Ladislav Chmela
elektrotechnika, telekomunikace, informatika,
pedagogika, obecná a oborová didaktika, učitel VŠ
Moravská vysoká škola Olomouc
Ing. Jaroslav Hodál, Ph.D.
informační technologie, výpočetní technika,
kybernetika, programování, učitel SŠ
SPŠ a VOŠ technická, Brno
29
Zahraniční hosté ze Slovenska
Obor 07 – zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Název práce:
Autoři:
Škola:
Technologické riešenie ťažbového obnovného postupu a jeho realizácia
v demonštračnom poraste pri zohĺadneni kritérií certifikácie – TUOL
a princípov PBOL
Michal Antal, Dominik Horváth, Tomáš Makši
SOŠ lesnícka Banská Štiavnica
Obor 15 – teorie kultury, umění a umělecké tvorby
Název práce:
Malba na hodváb
Autor:
Katarína Začková
Škola:
Gymnázium Nováky
30
Přehled prací
Obor: 1. matematika a statistika
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
O vlastnostech turnajů
Jakub Kopřiva
Slovanské gymnázium Olomouc,
tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc, 77111
Olomoucký
Geometrie hmotného bodu
Martin Bucháček
Gymnízium Luďka Pika,
Opavská 21, Plzeň, 31200
Plzeňský
Chaos
Václav Raida
Gymnázium,
třída Kapitána Jaroše 14, Brno, 658 70
Jihomoravský
Fraktální geometrie
Jiří Kovačič, Martin Hak, Aleš Menzel
Střední škola aplikované kybernetiky, s.r.o.,
Hradecká 1151/9, Hradec Králové, 500 03
Královéhradecký
Využití programů pro automatické dokazování v algebře
Joel Jančařík
Mensa gymnázium,
Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy, 163 00
Praha
Simulátor míchání karet
Jan Klusáček
Gymnázium Třebíč,
Masarykovo nám. 9/116, Třebíč, 67401
Vysočina
31
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Archimédova tělesa
Zuzana Kropáčová
Gymnázium Uničov,
Gymnazijní 257, Uničov, 78391
Olomoucký
Úvod do naivní teorie množin
Jiří Jelínek
Gymnázium Blansko, Seifertova 13,
Seifertova 13, Blansko, 678 01
Jihomoravský
Užití Simpsonova pravidla
Rudolf Hudec
Střední zdravotnická škola Prostějov,
Vápenice 3, Prostějov, 796 01
Olomoucký
Řešení problému znečištění nádrže a problému ohřevu nádrže pomocí
diferenciálních rovnic
Vladimír Sedláček, Jan Homola
Gymnázium, Třída Kapitána Jaroše 14, Brno, 658 70
Jihomoravský
Obor: 2. fyzika
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Analýza emisních profilů čar Hα a Hβ ve velké sluneční erupci z 28.
října 2003
Jan Kotek
Gymnázium, Písek, Komenského 89,
Komenského 89, Písek, 397 01
Jihočeský
Modely terahertzové vodivosti v nanostrukturovaných systémech
Jan Mrozek
Gymnázium Olomouc-Hejčín,
Tomkova 45, Olomouc, 77900
Olomoucký
32
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Syntéza polypyrrolových nanostruktur v rámci projektu Otevřená věda 2
Jiří Sokol
Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl,
T.G. Masaryka 590, Litomyšl, 57001
Pardubický
Pulzní dělo
Jan Fajfrlík
VOŠ a SPŠE Plzeň,
Koterovská 85, Plzeň, 326 00
Plzeňský
Teorie reaktivního pohonu a model rakety
Jan Falta, Petr Vidiečan
SPŠST Panská,
Panská 856/3, Praha 1, 11000
Praha
Srážková dynamika klastrů
Jan Premus
Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace,
Komenského 5, Opava, 746 01
Moravskoslezský
Stavba amatérské difúzní mlžné komory
Tomáš Pikálek
Gymnázium Boskovice,
Palackého nám. 1, Boskovice, 680 11
Jihomoravský
Dynamické vlastnosti hydraulického tlumiče automobilu, matematický
popis
Vít Martin
VOŠ a SPŠ Jičín,
Pod Koželuhy 100, Jičín, 506 01
Královéhradecký
33
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Analýza proudění plynu v clonkách pro scintilační detektor
elektronového mikroskopu pomocí systému SolidWorks Flow
simulation
Kristýna Hladká, Nikola Gruntorádová
Střední průmyslová škola chemická,
Vranovská 65, Brno, 61400
Jihomoravský
Možnosti využití atomárního vodíku v elektronové spektroskopii
Michal Vyvlečka
SPŠ Otrokovice,
třída T. Bati, 331, Otrokovice, 765 02
Zlínský
Fyzikální, ekonomický a ekologický pohled na výrobu elektrické
energie
Jaroslav Filák
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín,
Pod Strání 1776, Vsetín, 755 15
Zlínský
Užití Mössbauerovy spektroskopie k určení magnetických vlastností
nanočástic
Marek Jiruš
Gymnázium Šternberk,
Horní náměstí 5, Šternberk, 78501
Olomoucký
Silové účinky na špičkovém řezu oběžné lopatky posledního stupně
parní turbíny velikého výkonu
Helena Picmausová
Gymnázium Česká Lípa,
Žitavská 2969, Česká Lípa, 470 01
Liberecký
Využití fólií z tantalu při stanovování množství neutronů
Ondřej Novák
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1,
Nad Štolou 1, Praha 7, 17100
Praha
34
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Využití rentgenflorescenční analýzy
Helena Brandejská
Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora, 284 80
Středočeský
Název práce:
Autor:
Škola:
ERGS 2500
Jan Krejčí
Gymnázium Havlíčkův Brod,
Štáflova 2063, Havlíčkův Brod, 58001
Vysočina
Kraj:
Obor: 3. chemie
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Možnosti využití paramagnetických částic a elektrochemických
technik pro analýzu protoonkogenu bcl-2
Tereza Krajíčková
Gymnázium, Brno-Řečkovice,
Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice, 62100
Jihomoravský
Izolace levodopy ze semen Mucuna pruriens
Eva Dominiková
Mendelovo gymnázium Opava,
Komenského 5, Opava, 747 69
Moravskoslezský
Analýza přístupových cest z/do aktivních míst lidských cytochromů
P450
Eva Umlaufová
Gymnázium Jeseník, Komenského 281,
Komenského, 281, Jeseník, 79001
Olomoucký
Je rozdíl mezi českými a zahraničními medy v obsahu minerálů?
Kamil Beil, Lukáš Landsmann, Eliška Němcová
SZŠ a VOŠz E. Pöttinga Olomouc,
Pöttingova 2, Olomouc, 77100
Olomoucký
35
Kraj:
Stanovení vitamínu C
Veronika Valešová
Gymnázium Pardubice, Dašická 1083,
Dašická 1083, Pardubice, 530 03
Pardubický
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Voltametrické stanovení fluorodifenu
Etela Kouklíková
VOŠ a SZeŠ Benešov, Mendelova, 131, Benešov, 25601
Středočeský
Název práce:
Autoři:
Škola:
Potravinářská aditiva – stanovení barviv a kyseliny L-askorbové
Tomáš Potočár, Adriana Škodová, Martina Droppová
Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové,
Tylovo nábř. 682, Hradec Králové, 50002
Královéhradecký
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Chemické pokusy
Jan Hachran
Gymnázium Jateční 22,
Jateční 22, Ústí nad Labem, 400 01
Ústecký
Pigmenty na bázi CeO2
Diana Marková
Střední průmyslová škola chemická Pardubice,
Na Třísle 135, Pardubice, 530 88
Pardubický
Vývoj metody pro monitorování molekulární podstaty vzniku závislosti
na drogách
Eliška Zlámalová
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1,
Nad Štolou 1, Praha 7, 17000
Praha
Chemické výpočty
Aleš Kajzar, Martin Honka
Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace,
Komenského 5, Opava, 746 01
Moravskoslezský
36
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Porovnání ekotoxicity zemin před a po laboratorní ventovací zkoušce
Michaela Urbancová
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila
Boudy 2954, Cyrila Boudy, 2952, Kladno, 272 01
Středočeský
Měření obsahu radonu v přírodních i dodávaných pitných vodách
Václav Huk
Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2,
Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice, 62100
Jihomoravský
Srovnání reakčních kinetik fotokatalytické degradace 4 chlorfenolu
komerčními prášky oxidu titaničitého
Petr Novotný, Jan Herbst
Masarykova střední škola chemická,
Křemencova, 179/12, Praha 1 - Nové Město, 116 28
Praha
Využití nových postupů v diagnostice Asthma bronchiale
Zuzana Mariničová
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1,
Nad Štolou 1, Praha 7, 170 00
Praha
Pitná voda a její analýza na Uničovsku
Petr Schovánek
Gymnázium Uničov,
Gymnazijní 257, Uničov, 783 91
Olomoucký
Obor: 4. biologie
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Studium vlastností hedvábí hmyzích škůdců: modelový druh klíněnka
jírovcová
Veronika Hněvsová
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8,
Jírovcova 8, České Budějovice, 371 61
Jihočeský
37
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Vážky (Odonata) Prostějovska: faunistika, ekologie a etologie
Daniel Benda
Základní škola a gymnázium města Konice,
Tyršova 609, Konice, 79852
Olomoucký
Charakterizace molekulární podstaty Rothmund-Thomsonova
syndromu
Hana Sedláčková
Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1,
Legionářů, 1, Hodonín, 69511
Jihomoravský
Nástin problematiky kryptozologie
Vojtěch Kačírek
Gymnázium Roudnice nad Labem, příspěvková organizace, Havlíčkova 175,
Havlíčkova 175, Roudnice nad Labem, 41301
Ústecký
Působení auxinu na řasy
Klára Aldorfová
Českolipská,
Českolipská, 373, Praha, 190 00
Praha
Výskyt netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera Royle) podél
Kosového potoka a její šíření na plochách po odstranění bolševníku
velkolepého (Heracleum mantegazzianum L.)
Veronika Firlová
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně,
Ruská, Mariánské Lázně, 353 69
Karlovarský
Vývoj arbuskulárně mykorhizní symbiózy v závislosti na stanovištních
podmínkách u druhu Plantago lanceolata L.
Eva Trčková
Městské gymnázium a střední odborná škola Úpice,
Havlíčkova, 812, Úpice, 54232
Královéhradecký
38
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Želvušky mechů a půdy Rokycanské stráně a Přírodní rezervace Žďár
Tomáš Rajzr
Gymnázium a SOŠ Rokycany,
Mládežníků 1115, Rokycany, 33701
Plzeňský
Vliv znečištění ovzduší na zdravotní stav u sýkory koňadry (Parus
major)
Vojtěch Čorba
Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace,
Tyršova 611/2, Český Těšín
Moravskoslezský
Vývoj obličeje a příčiny vzniku jeho poruch
Michala Polínková
Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2,
Terezy Novákové 2, Brno, 621 00
Jihomoravský
Ekologická přizpůsobení suchomilných rostlin
Hana Mašková
Gymnázium Botičská,
Botičská, 1, Praha 2, 128 01
Praha
Hrachoviště (botanický průzkum)
Michaela Jílková
Gymnázium Jiřího z Poděbrad,
Studentská 166, Poděbrady, 290 01
Středočeský
Funkční analýza endogenních retrovirových elementů v lidském
genomu - hledání spojení s rakovinou
Mirka Famfulíková
Gymnázium Vlašim,
Tylova 271, Vlašim, 25801
Středočeský
39
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Rozdíly v morfologii spermií u poddruhů myši domácí
Hana Loucká
Katolické gymnázium Třebíč,
Otmarova 22, Třebíč, 67401
Vysočina
Botanický výzkum lokality Za Žleby, Slatiny v katastrálním území
Zlámanec
Klára Jakubíková
Stojanovo gymnázium, Velehrad,
Velehrad 1, Velehrad, 68706
Zlínský
Sociální chování činčil v malé skupině
Lenka Dvořáková
Gymnázium a SOŠPg,
Jeronýmova 27, Liberec, 46007
Liberecký
Obor: 5. geologie, geografie
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Laboratorní analýza minerálních druhů vybraných horninových typů
v kontextu petrologicko-mineralogické charakteristiky lomu Kamenné
doly u Písku
Jan Měšťan
Gymnázium, Písek, Komenského 89,
Komenského, 89, Písek, 397 01
Jihočeský
Předběžná studie druhohorních mesofosilíí z ostrova James Ross
Petra Zahajská
Gymnázium Jana Keplera,
Parléřova 2, Praha 6, 16900
Praha
Kilometráž řeky Moravy
Jan Linhard
VOŠ a SPŠ Šumperk,
Generála Krátkého 1, Šumperk, 787 01
Olomoucký
40
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Proměny Poohří
Linda Pospíšilová
Gymnázium Cheb,
Nerudova 7, Cheb, 350 02
Karlovarský
Simulace s využitím vážené vzdálenosti v prostředí orientačního běhu
František Kolovský
Střední průmyslová škola stavební Plzeň,
Chodské nám. 2, Plzeň, 30100
Plzeňský
Dolování u Kamenné
Petr Stöhr
Farmeko SOŠ a VOŠ, s.r.o.,
Znojemská 76, Jihlava, 586 01
Vysočina
Globální oteplování - Také z druhé strany
Lukáš Slavník
Gymnázium Praha 9,
Chodovická 2250, Praha, 19300
Praha
Sluneční hodiny na Novojičínsku
Lucie Pavelková
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí,
Husova 146/2, Valašské Meziříčí, 757 01
Zlínský
Hematitizované železné předměty z hořící uhelné haldy dolu Kukla v
Oslavanech
Kristýna Leknerová
Gymnázium, Brno-Řečkovice,
Terezy Novákové 2, Brno, 621 00
Jihomoravský
41
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Kartografická anamorfóza
Jan Šimbera
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451,
Řezníčkova 451, Náchod, 54744
Královéhradecký
Mapování, modelování a vizualizace sběrných míst tříděného odpadu
pomocí technologie GIS
Anna Hradecká
Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2,
Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice, 621 00
Jihomoravský
Obor: 6. zdravotnictví
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Idiopatické střevní záněty- Crohnova choroba, ulcerózní kolitida a vliv
diety,životního stylu na jejich průběh
Magdaléna Kuczmanová
Křesťanské gymnázium,
Kozinova 1000, Praha 10, 10200
Praha
Marihuana-droga i lék
Barbora Kopečková
Střední odborná škola a gymnázium Na Bojišti, příspěvková organizace,
Na Bojišti 759/15, Liberec 3, 46010
Liberecký
Mapování znalostí žáků základních a středních škol o problematice
HIV/AIDS v Moravskoslezském kraji
Lucie Fialová
EDUCAnet - Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o.,
Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava - Hrabůvka, 70030
Moravskoslezský
Poruchy autistického spektra se zaměřením na Aspergerův syndrom
Markéta Dominika Pecharová
Střední zdravotnická škola Ruská,
Ruská 2200/91, Praha 10, 100 00
Praha
42
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Přístup laické veřejnosti při léčbě bolesti
Markéta Dušková
Střední zdravotnická škola Ruská,
Ruská 2200/91, Praha 10, 100 00
Praha
Koupání kojenců a batolat
Lucie Čehovská, Renata Kirchhofová
Gymnázium Jiřího Wolkera,
Kollárova 3, Prostějov, 796 01
Olomoucký
Sarkosin-jednoduchý test na rakovinu prostaty
Eva Vávrová
Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2,
Terezy Novákové 2, Brno, 62100
Jihomoravský
Hygiena zraku studentů Gymnázia Uničov
Kateřina Losíková
Gymnázium Uničov,
Gymnazijní, 257, Uničov, 78391
Olomoucký
Informovanost žáků vybraných škol o poskytování první pomoci
Kateřina Šerá
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín,
náměstí Svobody 809, Vsetín, 75501
Zlínský
Použití autovakcín u malých zvířat.
Michal Kratochvíl, Štěpán Kvapil
Vyšší odborná škola zdravotnická a střední zdravotnická škola Hradec
Králové,
Komenského 234, Hradec Králové, 500 03
Královéhradecký
43
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Stav informovanosti o antikoncepci studentů 1. a 2. ročníků SŠ
Pavel Vebr
Gymnázium Česká 64,
Česká 64, České Budějovice, 370 21
Jihočeský
Stanovení frekvence mikrosatelitové instability a ztráty heterovygofity
ve vybraných lokusech u sporadických forem kolorektálního
karcinomu
Jakub Čáň, Michal Sýkora
Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace,
Palackého 50/52, Nový Jičín, 74111
Moravskoslezský
Informovanost studentů středních škol o HIV.
Radka Poláková, Aneta Bartoňová
SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod,
Masarykova, 2033, Havlíčkův Brod, 580 02
Vysočina
Chronické a infekční onemocnění - Lepra
Ondřej Uher
Gymnázium Zikmunda Wintra,
Náměstí Jana Žižky, 186, Rakovník, 269 01
Středočeský
Idiopatické střevní záněty - Crohnova choroba
Jakub Šimon
Gymnázium Roudnice nad Labem,
Havlíčkova 175, Roudnice nad Labem, 413 01
Ústecký
Asociační studie degenerativního onemocnění bederní páteře
Lenka Tatarková, Magdaléna Kuníková
Purkyňovo gymnázium Strážnice,
Masarykova 379, Strážnice, 696 62
Jihomoravský
44
Obor: 7. zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Léčba Ichthyophthirius multifiliis přípravky Hü-Ben u nenonky červené
(Paracheirodon axelrodi Schultz, 1956)
Matouš Čihák
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Jeronýmova 425/27, Liberec 7, 46007
Liberecký
Společné lovy organizované v historii lovů lesnických škol ve
Šluknově v letech 1993 - 2010
Lukáš Janata
SLŠ a SOŠS Šluknov,
T.G. Masaryka, Šluknov, 407 77
Ústecký
Rostlinné viry, charakterizace X viru bramboru
Terezie Svobodová
Mensa gymnázium o.p.s.,
Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy, 163 00
Praha
Chov koz a hospodaření v podhůří Beskyd
Petra Matušková
Střední škola Zemědělská Český Těšín, p.o.,
Tyršova 611/2, Český Těšín, 737 01
Moravskoslezský
Analýza vybraných parametrů vody ve Štípském potoce
Pavla Šimčíková, Nikola Doležalová
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť,
Lesní čtvrť 1364, Zlín, 76137
Zlínský
Dýchací soustava a dechová frekvence koní
Soňa Vaňková
Gymnázium Kladno,
Nám. Edvarda Beneše, 1573, Kladno, 27201
Středočeský
45
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Pěstování plodové zeleniny - meloun vodní - v klimatických
podmínkách Pardubického kraje
Václav Kozák
Střední škola zahradnická Litomyšl,
T. G. Masaryka, 527, Litomyšl, 57001
Pardubický
Ověření účinku aditivní látky WEFASAN 2010 na zvýšení hmotnostního
přírůstku býků
Tereza Polesová
Střední škola zemědělská Olomouc,
U Hradiska 4, Olomouc, 77200
Olomoucký
Nedělejme z lesa skládku!
Eliška Bendáková, Lucie Térová
První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové,
Brandlova 875, Hradec Králové 3, 500 03
Královéhradecký
Pěstování brambor na rodinném statku za použití Lignohumátu
Michal Skalický
VOŠ a SZeŠ Benešov,
Mendelova 131, Benešov, 256 01
Středočeský
Měření antioxidační aktivity a polyfenolických sloučenin ve vybraných
hybridech meruněk
Petr Pokora
Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2,
Terezy Novákové, 2, Brno, 621 00
Jihomoravský
Výchova cílových dřevin
Tomáš Auer
Střední lesnická škola,
Jurikova 588, Hranice, 753 01
Olomoucký
46
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Stanovení dusičnanů a dusitanů v zelenině a jejich vlivy na zdraví
Tomáš Neveselý, Adam Jaroš
Gymnázium Jihlava,
Jana Masaryka 1, Jihlava, 58601
Vysočina
Zkoumání přírodních látek v boji proti plísňovým onemocněním včel
Sarah Dubná
Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při Židovské obci v Praze,
Belgická, 25, Praha, 12000
Praha
Obsah rtuti v rybách z řeky Bíliny
Karolína Rezková
Gymnázium Tišnov,
Na Hrádku, 20, Tišnov, 66601
Jihomoravský
Ochrana chmele proti peronospoře
David Nesvadba
Střední škola zemědělská a ekologická,
Svatopluka Čecha, 1180, Žatec, 43801
Ústecký
Obor: 8. ochrana a tvorba životního prostředí
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Implemetace inovací v odpadovém hospodářství plastů na zpracovací
lince
Vladimír Maryška
Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského,
Středoškolská 1, Ostrava - Zábřeh, 700 30
Moravskoslezský
Srovnání semikvantitativních metod používaných v ornitologii na
středně velkém území
Martin Těšický
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí,
Husova 146, Valašské Meziříčí, 75737
Zlínský
47
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Obnovitelné zdroje energie - Větrné elektrárny
Josef Pošmourný
Střední průymslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola,
Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace,
Masarykova 3, Liberec 1, 460 84
Liberecký
Pozůstatky slatinné flóry na území zaniklého rybníka Blato u Poděbrad
Iva Kavková, Lenka Rydlová
Gymnáziium Jiřího z Poděbrad,
Studentská 166, Poděbrady, 29001
Středočeský
Bakteriální degradace perzistentních látek
Shahin Monschizadeh Tehrany
Gymnásium Botičská,
Botičská 1, praha, 128 01
Praha
Inventarizace památných stromů a dalších významných dřevin na
území CHKO Moravský kras a jejich právní ochrana
Kateřina Židů
Integra Brno s.r.o.,
Rašelinova 11, Brno, 628 00
Jihomoravský
Nulový rodinný dům
Lukáš Kolář
Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové,
Pospíšilova třída 787, Hradec Králové, 500 03
Královéhradecký
Využití bioindikátorů při posuzování kvality drobných vodních toků
Zuzana Uhlíková
Gymnázium,
Botičská 424/1, Praha 2, 128 01
Praha
48
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Výskyt zástupců čeledi Orchidaceae v Českém středohoří
Martina Jeřábková
Schola Humanitas, SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí,
Ukrajinská, 379, Litvínov, 43601
Ústecký
Detekce metalothioneinu a jeho možné využití jako biosenzoru na
stanovení koncentrace těžkých kovů
Tereza Pelikánová
Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2,
Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice, 62100
Jihomoravský
Efektivnost nakládání s bioodpady na Svitavsku
Monika Antošová
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy,
Sokolovská 1638, Svitavy, 568 02
Pardubický
Životní strategie heterotrofního bakteriálního společenstva ve
vysokohorských půdách Ladaku (Himaláje, Indie)
Barbora Kuchtová, Tereza Pavelcová
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8,
Jírovcova 8, České Budějovice, 37161
Jihočeský
Pasportizace zeleně v Hranicích
František Skotnica, Matouš Kopecký
Střední lesnická škola Hranice,
Jurikova 588, Hranice, 75301
Olomoucký
VOTOČNICE Významná rekreačně vzdělávací lokalita středního
Posázaví
Julie Vacková
Gymnázium Vlašim,
Tylova, 271, Vlašim, 25801
Středočeský
49
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Stanovení příčiny úbytku kuňky ohnivé v EVL Dívka
Michaela Sošková, Šárka Čepeláková
Gymnázium Žďár nad Sázavou,
Neumannova 2, Žďár nad Sázavou, 59101
Vysočina
Návrhy managementu ochrany avifauny v přírodní památce
Chomoutovské jezero
Jan Vidlař
Gymnázium Uničov,
Gymnazijní 257, Uničov, 783 91
Olomoucký
Obor: 9. strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Mechanika modelu trikoptéry pomocí moderních materiálů
Tomáš Valenta
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšši odborná škola,
Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace,
Masarykova 3, Liberec 1, 460 84
Liberecký
Dálkově řízený zametací stroj
Radim Rygel
SPŠ Stavební, Opava,
Mírová 3, Opava, 746 66
Moravskoslezský
Směry rozvoje metod a zařízení pro řízení přesného přiblížení na
přistání
Martin Rosypal
Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2,
Terezy Novákové 2, Brno, 62100
Jihomoravský
Návrh obalu na vejce.
Michaela Večeřová
Vyšší Odborná Škola a Střední Průmyslová Škola,Šumperk,
Gen.Krátkého 1, Šumperk, 78729
Olomoucký
50
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Notebook SEASHELL
Jakub Polanský
SPŠ polytechnická-COP Zlín,
Nad Ovčírnou 2528, Zlín, 76001
Zlínský
Ekologická parní elektrocentrála
David Kolář
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou,
Studentská, 1, Žďár nad Sázavou, 591 01
Vysočina
iSPOJE - vyhledávač jízdních řádů MHD
Filip Šamánek
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14,
Arabská 14, Praha 6, 16000
Praha
Využití CAM systémů ve strojírenství
Vladimír Antel
SOŠP a SOUS Prostějov,
Lidická 4, Prostějov, 79601
Olomoucký
Konstrukce plochého motoru
Lukáš Tesař
VOŠ, SŠ, COP,
Budějovická 421, Sezimovo Ústí, 38102
Jihočeský
Konstrukce náboje BMX kola
Matěj Klofát
Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola
Chrudim,
Čáslavská 973, Chrudim, 537 01
Pardubický
51
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
F1 ve školách - JOKER Team
Vít Burša, Václav Švec, Pavel Ondra
SŠPHZ Uherské Hradiště,
Kollárova, 617, Uherské Hradiště, 68601
Zlínský
Návrh lisovacího nástroje Necking
Tomáš Huklivszki, Christian Möckl
Střední průmyslový škola Ostrov,
Jáchymovská 1, Ostrov, 36311
Karlovarský
Konstukce vozidel veřejné hromadné dopravy
Petr Šohajek
VOŠ a SPŠ Dopravní Masná 18,
Masná, 18, Praha, 110 00
Praha
Litoměřická nádraží
Vít Litoš
Gymnázium Josefa Jungmanna,
Svojsíkova, 1015/1a, Litoměřice, 412 65
Ústecký
Průzkumné terénní vozidlo na dálkové ovládání
Martin Saida
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno,
Sokolská 1, Brno, 602 00
Jihomoravský
Obor: 10. elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Kybernetický model
Ondřej Reichert
Střední průmyslová škola elektrotechnická,
V Úžlabině 320, Praha 10, 10000
Praha
52
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Vývojová deska s mikrokontrolérem AVR
Rudolf Hlaváček
Střední průmyslová škola a vyšší odborná škola technická, Brno,
Sokolská 1, Brno, 60200
Jihomoravský
Vizualizace procesů a signálů v automatizaci systémem ControlWeb.
Josef Bráza
Střední škola elektrotechniky a spojů,
Výstupní 3219/2, Ústí nad Labem, 40011
Ústecký
Ovládání dvoukřídlové brány
Radek Janků
VOŠ a SPŠ Šumperk,
Gen. Krátkého 1, Šumperk, 787 29
Olomoucký
Mobilní telefon s dotykovým displejem
Adam Heinrich
Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace,
Komenského 5, Opava, 746 01
Moravskoslezský
Servo driver
Michal Toufar
Střední průmyslová škola Třebíč,
Manželů Curieových 734, Třebíč, 674 01
Vysočina
Sledovač slunce s FV panelem
Vojtěch Zíval, Zdeněk Flekna
Itegrovaná střední škola,
Kumburská 846, Nová Paka, 509 31
Královéhradecký
Digitální bezdrátový teploměr
Jiří Těžký
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel,
Školní 1610, Rožnov pod Radhoštěm, 75661
Zlínský
53
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Trikoptéra
Filip Svoboda, Filip Richter
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola,
Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace, 460 84
Liberecký
Návrh elektronického protipožárního systému SecuryFire nové
generace pro firemní objekt
Vojtěch Skřivan
SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402, Písek 397 01
Jihočeský
GPS robot
Jiří Kubeš
SPŠE Pardubice,
Karla IV. 13, Pardubice, 531 69
Pardubický
Digitální hodiny
Jan Semanský
Střední průmyslová škola elektrotechnická,
V Úžlabině 320, Praha 10, 10000
Praha
Automatizované pracoviště pro měření frekvenčních charakteristik v
akustické oblasti
Zbigniew Opioł, Tomáš Michalek, Adam Ligocki
SPŠE,
Makarenkova 1, Havířov - Město, 736 01
Moravskoslezský
Technické zabezpečení a řízení provozu tunelem
Marek Partika
Střední průmyslová škola elektrotechnická
Kounicova 16, Brno, 60200
Jihomoravský
54
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
RC-DC
Jaroslav Růžička
SPŠ a VOŠ Písek,
Karla Čapka 402, Písek, 397 11
Jihočeský
Autozesilovač se spektrálním analyzátorem
Martin Sinkule
VOŠ a SPŠE Plzeň,
Koterovská 85, Plzeň, 326 00
Plzeňský
Obor: 11. stavebnictví, architektura a design interiérů
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Bytový dům s obchodem
Martin Spurný, Ondřej Češka
SPŠ Stavební v Lipníku nad Bečvou,
Komenského sady 257, Lipník nad Bečvou, 75131
Olomoucký
Bytový dům Tetris, Humpolec
Klára Paprskářová
Střední škola stavebí Třebíč,
Kubišova 1214/9, Třebíč, 674 01
Vysočina
Nízkoenergetický rodinný dům
Josef Konečný
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební,
Čs. armády 10, Děčín, 40502
Ústecký
Využití pneumatik při výrobě asfaltových směsí.
Radim Eliáš, Jakub Král
VOŠS a SŠS Vysoké Mýto,
Komenského 1, Vysoké Mýto, 56601
Pardubický
55
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Beton, Experimentální měření pevnosti betonu v tahu
Ondřej Slabý
Gymnázium, Písek, Komenského 89,
Komenského 89, Písek, 397 01
Jihočeský
Rodinný dům s obytným podkrovím VELUX
Jan Rolinc
Střední průmyslová škola Valašské Meziříčí,
Máchova 628, Valašské Meziříčí, 757 01
Zlínský
Rekonstrukce divadla Drak
Lukáš Erban
SPŠ stavební Hradec Králové,
Pospíšilova 757, Hradec Králové, 50003
Královéhradecký
Oxid křemičitý - geopolymery
Barbora Kovandová
Gymnázium Botičská,
Botičská 1, Praha 2, 128-01
Praha
Studentský park při Technologickém kampusu v Brně
Jitka Frišová
Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2,
Terezey Novákové 2, Brno - Řečkovice, 62100
Jihomoravský
Rodinný dům Slunečnice
Zdeněk Jiříček
Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí,
Máchova 628, Valašské Meziříčí, 75701
Zlínský
Projekt rodinného domu
Jan Abík
Střední průmyslová škola stavební,
Dušní 17, Praha, 110 00
Praha
56
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Kuchyně pro handicapované
Jan Ježek
Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41,
Komenského 41, Vlašim, 25801
Středočeský
Termika budov
Lukáš Kotrba, Michal Habrcetl, Lukáš Dastych
SPŠ a VOŠ Kladno,
Jana Palacha, 1840, Kladno, 27201
Středočeský
Využití druhotných surovin z keramického průmyslu
Vladimír Krpec
SPŠ stavební Josefa Gočára,
Družstevní ochoz 1659/3, Praha 4, 140 00
Praha
Planetárium, architektonický návrh
Jan Mihalco
Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace,
Mírová 3, Opava, 746 66
Moravskoslezský
Obor: 12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Solární pohon - učební pomůcka
Josef Jelínek
VOŠ, SŠ, COP,
Budějovická 421, Sezimovo Ústí, 39102
Jihočeský
Protokoly laboratorních prací z biologie
Karolína Nováková, Andrea Slavíčková
Gymnázium Říčany,
Komenského nám. 1/1280, Říčany, 25101
Středočeský
57
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Sbírka úloh ze stavební mechaniky
Jan Kovář
SPŠS Dušní,
Dušní 17, Praha, 110 00
Praha
Teslův transformátor s elektronkovým budičem
Martin Vítek
První české gymnázium v Karlových Varech,
Národní 25, Karlovy Vary, 36020
Karlovarský
Efektní pokusy anorganické chemie
Jan Bílek
Purkyňovo gymnázium Strážnice,
Masarykova č. 379, Strážnice, 69662
Jihomoravský
Dřevěné krovy
Filip Pavlíček
Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace,
Mírová 3, Opava, 746 66
Moravskoslezský
Simulátor vyhledávacího robota
Dominik Janata
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14,
Arabská 14, Praha 6, 160 00
Praha
Výukový software – Kirchhoffovy zákony
Jakub Hrnčíř
Gymnázium F. X. Šaldy,
Partyzánská 530, Liberec, 46011
Liberecký
Zemědělské stroje a zařízení
Petr Vašík
SŠ - COPT,
Nábělkova 539, Kroměříž, 76701
Zlínský
58
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Alternativní učebnice fyziky
Petra Křenová a Magda Pleváková
Gymnázium Velehradská třída 218, Uherské Hradiště, 686 17
Zlínský
Název práce:
Autoři:
Škola:
Výroba vyjiskřovacího zařízení pro školní dílnu
Josef Pitra, Jaroslav Bohatý
Střední odborná škola a Střední odborné učliliště technické,
Sportovní 322, Třemošnice, 538 43
Pardubický
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Soubor výukových materiálů k chemickým experimentům z
anorganické a organické chemie pro střední školy
Jitka Baudischová, Drahomír Dvorský
Gymnázium Dvůr Králové nad Labem,
Náměstí Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem, 54401
Královéhradecký
Litoměřická literární čítanka
Laura Havlová
Gymnázium Josefa Jungmanna,
Svojsíkova 1, Litoměřice, 412 65
Ústecký
Zámořská území Francie
Klára Portešová
Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově,
Komenského 17, Prostějov, 796 01
Olomoucký
Wimshurstův Stroj
Pavel Kestler, Jan Jendek
VOŠ a SPŠE Plzeň,
Koterovská 828/85, Slovany, 326 00
Plzeňský
59
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Výuka období komunismu na 2. stupni ZŠ
Magdaléna Paclíková
Gymnázium Chotěboř, Jiráskova 637, Chotěboř, 583 01
Vysočina
Obor: 13. ekonomika a řízení
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Platební karty pro studenty
Michaela Luňáčková
OA, SOŠK a VOŠKISS, Kotlářská 9,
Kotlářská 9, Brno, 611 53
Jihomoravský
Webová prezentace pro malé firmy s ohledem na minimalizaci nákladů
Martina Lešková
Voš a Spše Plzeň,
Koterovská 85, Plzeň, 326 00
Plzeňský
Negativní externality v rámci ekonomické teorie
Filip Staněk
Akademické gymnázium Štěpánská 22, Praha 1,
Štěpánská 22, Praha 1 - Nové Město, 110 00
Praha
Co s milionem?
Jan Plhák
Gymnázium Olgy Havlové,
Marie Majerové 1691, Ostrava-Poruba, 70800
Moravskoslezský
Analýza developerského trhu s byty a jeho změny mezi roky 2007 a
2010
Evžen Korec
SG ALTIS,
K Libuši, 57, Kunratice, 148 00
Praha
60
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Rozvoj a podpora cestovního ruchu v Ústí nad Labem a blízkém okolí
Tomáš Zíma, Petra Votrubová
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Ústí nad Labem, příspěvková organizace,
Pařížská 15, Ústí nad Labem, 400 01
Ústecký
Studuj na... VOŠ a SPŠ Šumperk
Jan Kodl, Andrea Haislarová
Vyšší odborná a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1,
Gen. Krátkého, 1, Šumperk, 787 29
Olomoucký
Výzkum image školy - Gymnázium Cheb
Daniel Úlovec
Gymnázium Cheb,
Nerudova, 7, Cheb, 35002
Karlovarský
Reklama a její vlivy
Štěpán Hlavatý
Obchodní akademie Olomouc,
třída Spojenců 11, Olomouc, 77111
Olomoucký
Analýza změn vyvolaných novelizací legislativy v oblasti oceňování
bytů a jejich následný dopad v praxi
Jakub Brückner
Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2,
Terezy Novákové 2, Brno, 62100
Jihomoravský
Němečtí a rakouští výrobci léčiv a jejich postavení na trhu v České
republice
Petr Kabelka
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/13, příspěvková
oragnizace,
Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/13, 46601
Liberecký
61
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Automobil v podnikání
Tomáš Čerych, Martina Vytlačilová
VOŠ a SOŠ Nový Bydžov,
Jana Maláta 1869, Nový Bydžov, 504 01
Královéhradecký
Týmová práce a její využití v podnicích na Uherskohradišťsku
Soňa Pokorníková, Kateřina Cigánková
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherské Hradiště,
Nádražní 22, Uherské Hradiště, 686 57
Zlínský
Analýza rybářských prodejen v Benešově a návrhy na zlepšení
propagace
Jan Hrkal
Obchodní akademie Neveklov,
Školní 303, Neveklov, 257 56
Středočeský
Ekonomická optimalizace provozování školního bufetu
Lenka Havlasová
Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, p.o.,
Opavská 49, Krnov, 79401
Moravskoslezský
Založení hromadného ubytovacího zařízení - Penzion Albínka v
Krkonoších
Lenka Řezníčková
SOŠ Cestovního ruchu, s. r. o.,
U Josefa 118, Pardubice, 530 09
Pardubický
Obor: 14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Břišní tanec a jeho pozitivní vliv na tělo a mysl člověka
Ema Hubáčková
První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové,
Brandlova 875, Hradec Králové, 50003
Královéhradecký
62
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Biblioterapie a její užití při práci s mentálně retardovanými jedinci
Viktor Osička
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně,
Ruská 355, Mariánské Lázně, 353 69
Karlovarský
Prevence rizikového chování dětí a mládeže při užívání informačních a
komunikačních technologií
Tereza Ondráčková, Monika Vlachová
Gymnázium Třebíč,
Masarykovo nám. 9/116, Třebíč, 67401
Vysočina
Sérioví vrazi
Barbora Čechová
Gymnázium Olgy Havlové,
Marie Majerové 1691, Ostrava-Poruba, 708 00
Moravskoslezský
Návrh naučné stezky okolo Kamenice nad Lipou
Nikola Papežová
SOŠ pro ochranu a tvorbu životního prostředí,
Blatské sídliště 600/I, Veselí nad Lužnicí, 391 81
Jihočeský
Sebevražda jako psychosociální fenomén
Vojtěch Rut
Mensa gymnázium,
Španielova 19/1111, Praha 6, 163 00
Praha
Kdo si hraje - nezlobí. Pokračovací práce
Martina Holásková, Aneta Sovová, Kristina Otáhalová
Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3,
Vápenice 3, Prostějov, 796 01
Olomoucký
63
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Děti a rozvod
Tereza Stárková
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Jeronýmova 425/27, Liberec, 46007
Liberecký
Chudoba jako sociální problém
Zuzana Panenková
SLŠ a SOŠ sociální,
T. G. Masaryka 580, Šluknov, 407 77
Ústecký
Život s tělesným postižením
Tereza Rumlerová
Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola,
Komenského náměstí 22, Litomyšl, 570 12
Pardubický
Body image v dospívání
Eliška Vítková
Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková
organizace,
Palackého 3, Chomutov, 430 01
Ústecký
První partnerské vztahy dospívajících v pozdní adolescenci
Helena Křížová
Gymnázium,
Nad Alejí 1952/5, Praha, 162 00
Praha
Závislost na internetových aplikacích
Lea Nedělková
Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2,
Terezy Novákové 2, Brno, 62100
Jihomoravský
64
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Násilí na stadionech
Lukáš Hlobil
Gymnázium Ladislava Jaroše,
Palackého 524/37, Holešov, 769 01
Zlínský
Mládež a alkohol, znají se?
Naďa Přídalová, Darina Havelková
Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3,
Vápenice 3, Prostějov, 79601
Olomoucký
Život toxikomanů a průběh jejich resocializace
Andrea Kocmanová
Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2,
Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice, 621 00
Jihomoravský
Obor: 15. teorie kultury, umění a umělecké tvorby
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Ladinština; Furlánština
Josef Běhounek
SG ALTIS,
K Libuši 57, Praha, 14800
Praha
Kamenné kříže a křížové kameny okresu Svitavy
Matej Kmošek
Gymnázium Aloise Jiráska,
T. G. Masaryka, 590, Litomyšl, 57001
Pardubický
Antická mytologie a architektura v Lednicko-valtickém areálu
Milan Novotný, Veronika Křížová
Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna,
Vinařská 29, Klobouky u Brna, 691 72
Jihomoravský
65
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Odívání na Valašsku
Věra Pastuchová
Gymnázium Františka Živného Bohumín,
Jana Palacha, 794, Bohumín, 735 81
Moravskoslezský
Les jako základní motiv uměleckých děl
Lea Grmelová, Kamila Zobačová
Obcodní akademie Olomouc,
Tř. Spojenců 11, Olomouc, 771 11
Olomoucký
Jízda králů v Polešovicích
Veronika Masaříková
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město,
Velehradská 1527, Staré Město, 68603
Zlínský
George Orwell jeho vize společnosti a budoucnosti
Dominika Janošíková
Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově,
Komenského 17, Prostějov, 796 01
Olomoucký
H.P.Richter - Tenkrát to byl Friedrich
Petra Sivčáková
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková
organizace,
Partyzánská 530/3, Liberec 11, 460 01
Liberecký
Hody s právem v Březolupech
Barbora Šohajková
Gymnázium Uherské Hradiště,
Velehradská třída 218, Uherské Hradiště, 686 17
Zlínský
66
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Olejotisk
Kristýna Kamenická, Malvína Ministrová
SŠ Aplikované kybernetiky s.r.o.,
Hradecká 1151, Hradec Králové, 50003
Královéhradecký
Mrázové z Milešovky a jejich dům Kalich
Adéla Rožcová
Gymnázium Josefa Jungmanna,
Svojsíkova 1, Litoměřice, 412 01
Ústecký
Vulgarismus
Lucie Burianová
Gymnázium Olgy Havlové,
Marie Majerové 1691, Poruba, 70800
Moravskoslezský
Tzv. klatovské katakomby
Iveta Chroustová
Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy,
Národních mučedníků, 347, Klatovy, 339 01
Plzeňský
Historický vývoj finštiny
Anna Geryšerová
Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2,
Terezy Novákové 2, Brno, 621 00
Jihomoravský
Obor: 16. historie
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Domovní znamení v Českých Budějovicích
Eliška Vávrová
Gymnázium Česká 64,
Česká 64, České Budějovice, 37021
Jihočeský
67
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Historie budovy Lauderových škol
Kateřina Steinová
Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při Židovské obci v Praze,
Belgická 25, Praha 2, 120 00
Praha
Emigrace na Sedlčansku mezi léty 1948-1989
Veronika Šiková, Eva Kloudová
Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany,
Nádražní 90, Sedlčany, 26401
Středočeský
Muž Určený K Likvidaci - Osud politického vězně Miloslava Dočkala
(*13. 6. 1927) v letech 1949 - 1960
Miloslava Dočkalová
Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli,
T. G. Masaryka 590, Litomyšl, 570 01
Pardubický
Pravda a fikce v životě partyzána Vladimíra Miška
Barbora Bílková
Gymnázium Jiřího Ortena,
Jaselská 932, Kutná Hora, 28480
Středočeský
Václav Babinský
Miroslav Udatný
Gymnázium Josefa Jungmanna,
Svojsíkova 1, Litoměřice, 41265
Ústecký
Historie a současnost Orient expressu
Jan Spurný, Michal Hejda
Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště OstravaVítkovice, příspěvková organizace,
Moravská 2/964, Ostrava-Vítkovice, 703 00
Moravskoslezský
68
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Moji zajímaví předkové aneb „Dějiny naší rodiny“
Filip Jelínek
SG ALTIS,
K Libuši 57, Praha 4 - Kuratice, 148 00
Praha
Jan Opletal - známý či neznámý hrdina
Marie Turková
Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189,
Opletalova 189, Litovel, 78401
Olomoucký
Grigorij Jefimovič Rasputin
Hana Studničková
Gymnázium Cheb,
Nerudova 7, Cheb, 35002
Karlovarský
Kaple a kapličky v okolí mého bydliště
Kristýna Strnadová
Gymnázium Blovice,
Družstevní 650, Blovice, 336 01
Plzeňský
Zánik židovské komunity v Holešově
Petr Dujka
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov,
Palackého 524/37, Holešov, 769 01
Zlínský
Nový domov - exilové periodikum Čechoslováků v Kanadě mezi lety
1950-1968
Lukáš Hájek
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková
organizace,
Partyzánská 530/3, Liberec 11, 460 01
Liberecký
69
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Montánní pomátky v okolí Jïhlavy
Petr Kameník, Magda Trnková
Gymnázium Jihlava,
Jana Masaryka 1, Jihlava, 586 01
Vysočina
„Teror Náchod“ - Litoboř 1951/1952
Jan Tichý, Zdeněk Pour, Veronika Lonská
Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové,
Tylovo nábřeží 682, Hradec Králové, 500 02
Královéhradecký
Rajhradský klášter v době totality a jeho obnova po roce 1989
Michaela Mlejnková
Gymnázium Židlochovice,
Tyršova 400, Židlochovice, 66701
Jihomoravský
Obor: 17. filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Rudá a hnědá propaganda
Daniel Zeman
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť,
Lesní čtvrť 1364, Zlín, 761 37
Zlínský
Buď udatný a silný (Holocaust se stal mým osudem)
Petr Šolc
Gymnázium B. Němcové,
Pospíšilova třída 324, Hradec Králové3, 500 03
Královéhradecký
Babybox, šance pro nechtěné děti
Barbora Brodzká
Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá,
Kapitána Jasioka 50, Havířov - Prostřední Suchá, 736 01
Moravskoslezský
70
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Mělník v době sametu
Tereza Hausmanová
Gymnázium Jana Palacha,
Pod Vrchem 3421, Mělník, 276 01
Středočeský
Benešovy dekrety v současnosti
Věra Hausvaterová
Gymnázium Havlíčkův Brod,
Štáflova 2063, Havlíčkův Brod, 58001
Vysočina
Politická gramotnost studentů středních škol
Kamila Javůrková
Gymnázium Pardubice Dašická,
Dašická 1083, Gymnázium Pardubice, 53003
Pardubický
DNA jako důkaz./Problematika národních DNA databází a využívání
analýzy DNA ve forenzní vědě.
Barbora Studihradová
Akademické gymnázium,
Štěpánská 22, Nové Město, 110 00
Praha
Stalking, neboli úmyslné pronásledování
Bára Miškovská
Gymnázium Děčín,
Komenského náměstí 4, Děčín, 405 01
Ústecký
Výkon rodičovské zodpovědnosti
Kateřina Zabloudiová
Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2,
Terezy Novákové 2, Brno, 621 00
Jihomoravský
71
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Geopolitika Dálného východu
Tomáš Konečný
Masarykovo gymnázium Plzeň,
Petákova 2, Plzeň, 301 00
Plzeňský
Islamizace a islamofobie v Evropě
Kryštof Severa
Gymnázium Praha 9,
Chodovická 2250, Praha 9, 198 00
Praha
Obchod se zbraněmi
Zdeněk Ocelka
Gymnázium Praha 9,
Chodovická 2250, Praha, 193 00
Praha
Politický extremismus a radikalismus, subkultury mládeže očima
studentů 15 - 20 let
Ivana Kudláčková
Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2,
Terezy Novákové 2, Brno-Řečkovice, 62100
Jihomoravský
Nejen právní rady pro osoby pečující o zdravotně handicapované dítě
Šárka Vandová
SG a SOŠ Kunovice,
Osvobození 699, Kunovice, 68604
Zlínský
Protestantské církve v Prostějově
Nikolaj Ivaskiv
Cyrilometodějské gymnázium a mateřská škola v Prostějově,
Komenského 17, Prostějov, 796 01
Olomoucký
72
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Dovedou zvířata myslet?
Lucia Stemmerova
Gymnázium Benešov,
Husova, 470, Benešov, 25601
Středočeský
Obor: 18. Informatika
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
SEO – optimalizace pro webové vyhledávače jednoduše
Adam Kořenek
Střední průmyslová škola elektrotechnická,
V Úžlabině 320, Praha, 100 00
Praha
Experimentální procesorová architektura attoWPU 0.9
Tomáš Mariančík
SPŠEIŘ p.o. Frenštát pod Radhoštěm,
Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, 74401
Moravskoslezský
Zpracování obrazu - Počítačové vidění
Dušan Jenčík
Střední průmyslová škola Ostrov,
Jáchymovská 1, Ostrov, 363 11
Karlovarský
LBM aneb Líné vyhodnocování bitmapových obrázků
Matěj Konečný
Gymnázium, Jírovcova 8,
Jírovcova 8, České Budějovice, 371 61
Jihočeský
Korekce detekce R vlny v EKG signálu
Karel Beneš
Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 681,
Sv. Čecha, 386, Kojetín, 752 01
Olomoucký
73
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
MailBoard
Marek Křivan
Střední škola stavební a technická, příspěvková organizace,
Čelakovského 5, Ústí nad Labem, 40007
Ústecký
Herní engine
Jan Husák
Gymnázium, Praha 6, Arabská 14,
Arabská 14, Praha 6, 160 00
Praha
Návrh a realizace softwaru pro zrakově postižené osoby
Martin Vavrečka
Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace,
Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba, 708 00
Moravskoslezský
Software pro zpracování a analýzu dat projektu CZELTA
Petr Kouba
Gymnázium Pardubice,
Dašická 1083, Pardubice, 53003
Pardubický
Generátor faktur
Ondřej Šika
VOŠ a SPŠE Plzeň,
Koterovská 86, Plzeň, 30100
Plzeňský
Řídící program hmCNC
Lukáš Kraicinger
Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše, nábřeží Komenského
1, Břeclav,
nábřeží Komenského 1, Břeclav, 690 25
Jihomoravský
74
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autor:
Škola:
Kraj:
Název práce:
Autoři:
Škola:
Kraj:
Předpověď důsledku aminokyselinové substituce na funkci proteinu
Jan Štourač
Gymnázium, Brno-Řečkovice, Terezy Novákové 2,
Terezy Novákové, 2, Brno, 62100
Jihomoravský
Používání 3D rozhraní při práci s počítačem
Pavel Halbich
Gymnázium Žďár nad Sázavou,
Neumannova 2, Žďár nad Sázavou, 59101
Vysočina
Kniha jízd v mobilním telefonu
Lukáš Machalík
Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Uherské Hradiště,
Nádražní 22, Uherské Hradiště, 68657
Zlínský
GUI pro knihovnu robCompositions softwaru R
Jiří Eichler
Slovanské gymnázium Olomouc,
třída Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc, 77110
Olomoucký
Nástroj pro měření útlumových charakteristik, osciloskop a generátor
Lukáš Neoproud, Ondřej Janata
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín,
Pod Koželuhy, 100, Jičín, 50641
Královéhradecký
75
Laureáti všech oborů získají:
Cenu MŠMT
Cenu České spořitelny
(1000,- Kč za 1. místo, 700,- Kč za 2. místo, 500,- Kč. za 3. místo)
Nominace ze všech oborů:
na zahraniční soutěže INTEL ISEF, EU Contest
na Ceny České hlavičky
na Cenu Učené společnosti
Cenu České nukleární společnosti za 3 práce se zaměřením na mírové
využití jaderné energie
(1. místo 2500,-, 2. místo 1500,-, 3. místo 1000,-)
Cenu Nadačního fondu J. Heyrovského
Nominace z technických oborů:
na Cenu prorektora pro rozvoj ČVUT prof. Ing. Jiřího Bíly, DrSc.
Cenu za nejlepší práci s dopravní tematikou
Matematika a
statistika
Fyzika
Chemie
Ceny pro jednotlivé soutěžní obory:
Cena děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci prof. RNDr. Juraje Ševčíka, Ph.D. ve výši
5000,- Kč pro vítěze oboru
Cena NIDM
Cena děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci prof. RNDr.Juraje Ševčíka, Ph.D. ve výši
5000,- Kč pro vítěze oboru
Cena děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci prof. RNDr.Juraje Ševčíka, Ph.D. ve výši
5000,- Kč pro vítěze oboru
Cena společnosti Jablocom - mikroskop
Cena Národního centra pro mladé chemiky – (knižní
poukázky v hodnotě 1. místo 1500,- Kč, 2. místo 1000,-,
3. místo 500,- Kč)
76
Biologie
Cena děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci prof. RNDr. Juraje Ševčíka, Ph.D. ve výši
5 000,- Kč pro vítěze oboru
Cena společnosti Jablocom – mikroskop
Cena Národního centra pro mladé chemiky (knižní
poukázky v hodnotě 1. místo 1 500,- Kč, 2. místo 1 000,-,
3. místo 500,- Kč)
Geologie,
Cena děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
geografie
v Olomouci prof. RNDr. Juraje Ševčíka, Ph.D. ve výši
5000,- Kč pro vítěze oboru
Cena NIDM
Zdravotnictví
Cena ředitelky Fyziologického ústavu AV, v.v.i RNDr. Lucie
Kubínové, CSc. (věcné ceny v hodnotě 1. místo 1500,- Kč,
2. místo 1000,- Kč, 3. místo 500,- Kč)
Cena Národního centra pro mladé chemiky (knižní
poukázky v hodnotě 1. místo 1500,- Kč, 2. místo 1000,-,
3. místo 500,- Kč)
Zemědělství,
Cena rektora Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing.
potravinářství,
Jaroslava Hluška, CSc.
lesní a vodní
Cena Národního centra pro mladé chemiky – (knižní
hospodářství
poukázky v hodnotě 1. místo 1 500,- Kč, 2. místo 1 000,-,
3. místo 500,- Kč)
Ochrana a
Cena děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
tvorba životního v Olomouci prof. RNDr. Juraje Ševčíka, Ph.D. ve výši
prostředí
5 000,- Kč pro vítěze oboru
Cena společnosti Jablocom – mikroskop
Cena Národního centra pro mladé chemiky – (knižní
poukázky v hodnotě 1. místo 1500,- Kč, 2. místo 1000,-,
3. místo 500,- Kč)
Strojírenství,
Cena NIDM
hutnictví,
doprava
průmyslový
design
Elektrotechnika, Cena Škoda auto a.s. (1. místo 5000,- Kč, 2. místo 3000,elektronika a
Kč, 3. místo 2000,- Kč)
telekomunikace
Stavebnictví,
Cena NIDM
architektura a
design interiérů
77
Tvorba
učebních
pomůcek,
didaktická
technologie
Ekonomika a
řízení
Cena NIDM
Cena rektora VŠE v Praze prof. Ing. Richarda Hindlse,
CSc. dr.h.c. (1. místo 5000,-Kč, 2. místo 3000,-Kč, 3. místo
2000,-Kč)
Cena Katedry psychologie FF UK v Praze
Pedagogika,
psychologie,
sociologie a
problematika
volného času
Teorie kultury
Cena NIDM
umění a
umělecké tvorby
Historie
Cena děkana Filozofické fakulty UK v Praze doc. PhDr.
Michala Stehlíka, Ph.D. Praze
Cena ASUD pro laureáta oboru 1500,- Kč
Filozofie,
Cena NIDM
politologie
a ostatní
humanitní a
společensko
vědní obory
Informatika
Ceny ředitele Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. prof. RNDr.
Jiřího Wiedermanna, DrSc. (věcné ceny ceny v hodnotě
1. místo 4000,- Kč, 2. místo 3000,- Kč, 3. místo 2000,- Kč)
Národní institut dětí a mládeže MŠMT
Sezimovo Ústi
Vydáno u příležitosti CP SOČ 2011
Praha 2011
78
Download

informační zpravodaj2011.pdf