Číslo 205/XVIII
leden 2011
Proti dobrovolnému daru
Přišli jsme poklonit se králi
A hle - hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile
uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli
na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
MT 2, 9-11 (Evangelium, Slavnost Zjevení Páně)
2
M
O
S
T
2
0
5
/
X
V
I
I
I
Setkání farnosti 2010
Josef - Král snů!
Opět po roce jsem spěchala na setkání
farnosti, které proběhlo v rámci Svátku
Svaté Rodiny v úterý 28. prosince v kině
Kosmos. Byla jsem ale překvapena, jak
málo lidí naší farnosti přišlo. Sboreček
dětí - Ziarenka nás přivítal písněmi,
které doprovázely na kytaru jejich
maminky, byl to milý zážitek. Posléze
byl promítnut film Josef - Král snů.
Ještě chvíli mi bloudily myšlenky kolem
Vánoc než mě uchvátil moment, kdy
bratři ze závisti prodali svého nejmladšího bratra do otroctví. Čekal ho ještě
těžký boj, který vyhrál a vlastně nám dal
naději, že i když výsledky svého snažení
nevidíme hned, mají cenu a určitě budou odměněny. Film byl kreslený a doprovázely ho nádherné zpěvy. Byl
opravdu skvělý i já jsem na konci musela
hledat v tašce kapesník, abych otřela
slzy dojetí. Moc děkuji všem, kteří
setkání farnosti připravili a za skvělé
koláče atd…
L.P.
Po roční pauze byly v zasněžené úterý
28.12. dveře třineckého kina Kosmos
připraveny na nápor věřících. Již po
šestnácté se někteří z nás zhostili nelehkého úkolu zorganizovat farní setkání, při kterém se můžeme sejít i mimo
krásné zdi našeho farního kostela. Je
velká škoda, že očekávaný nápor se
bohužel nekonal. Necelá stovka věrných,
které neodradila chumelenice, se ve
velkém sále poněkud ztrácela. Ti co
přišli snad nelitovali a prožili příjemné
odpoledne. Na začátek vystoupila dětská
schola z Gutů „Ziarenka“, pod vedením
Janky a Agatky Kręželok. Bylo opravdu
dojemné pozorovat s jakou radostí a nasazením děti zpívaly a mnozí z nás si
možná uvědomili, že Vánoce nejsou
opravdu o běhání a shánění, ale je to
především veliká radost. Radost z narození Spasitele, z obdarovávání se
navzájem a prožívání společenství s našimi blízkými. Kéž bychom se také uměli
takto radovat a děkovat Bohu za jeho
lásku. Hlavním bodem programu byl
animovaný film „Josef - Král snů“
a podle reakcí se líbil jak dospělým, tak
dětem. V předsálí setkání pokračovalo
neformálním posezením u koláčů
a mohli jsme si povykládat a popřát do
nového roku. Velký dík patří všem, kteří
přišli a také společnosti ANGELUS
AUREUS o.p.s. za finanční podporu
akce.
Setkání farnosti 2010 bylo jistě
příjemným zpestřením svátečních dnů,
jen je velká škoda, že nás nebylo více.
Věříme, že se v hojném počtu setkáme
alespoň na farním plese 29. ledna 2011.
organizátoři
Chvilička pro Pána
... když hledíš na sníh a krásu svého kraje,
... když rozpuká se květena máje,
... když piješ z dlaní, jenž znavené jsou
prací a úsměv ženy ti sílu vrací,
... když pýcha nastaví ti čelo a nad tvou
slabostí křičet by se chtělo,
... když něha sbírá kvítky z rosy a šťastný
po mechu běžíš bosý,
... když vlažnost navštívila duši a všichni
tvrdí – dnes ti to ale sluší,
... když spílají ti do katolíků a hledíš na
Pána v slzavém tichu,
... když pokušení sladce hladí skráně a neříká, co odměnou je za ně,
... když sedíš u prostřeného stolu a duše
tone v samotnosti bolu,
... když srdce polapily zrádné sítě a lživé
rty šeptají – miluji tě,
... když zloba touží po odvetě a všechno
zmaříš v jedné větě,
... když vidíš kněze pod kravatou, jak
hlavu Křtitelovu sťatou,
... když povinnost nahradila lásku a víru
dáváš v sázku,
... když zbaběle chceš utéct od úkolu
a špendlík vidíš jako horu,
... když kroky tiše brouzdají se nocí
a anděl strážný je ti ku pomoci,
... když růženec svíráš ve svých dlaních
a teče mezi prsty v pokoji, jenž je ti daný,
... když kněz pozvedá Tělo Páně a ty v úctě
hledíš na ně,
- KÉŽ V KAŽDÉ TÉTO CHVÍLI K PÁNU
JSME SE OBRÁTILI!!!
Ave
Rudinec Stanislav
Tak tady máme
zase nový rok
Mnozí z nás přemýšlejí jaký byl ten
minulý, co hezkého nám přinesl, jaké
změny se udály v našem životě, co
dobrého se nám podařilo udělat a naopak co jsme mohli udělat lépe. Každý
z nás prožívá svůj vlastní životní
příběh, každý z nás „bojuje“ jak se dá.
Mnozí prožívají i těžké chvíle a do
budoucnosti hledí s obavami. Přemýšlí
jestli uživí rodinu, zda bude práce
nebo jestli bude sloužit zdravíčko.
Dělat si starosti o budoucnost je lidské
a pokud člověk cítí odpovědnost za své
blízké, jistě i potřebné. Ale nikdy
bychom neměli ztrácet naději a hlavně
důvěru. Důvěru v Toho, který je
Pánem nad životem a smrtí, který řídí
vesmír, ale také naše životy. Ať nám
v těžkých chvílích zní v uších slova
žalmu: „Hospodin je můj pastýř,
nebudu mít nedostatek, vodí mne po
stezkách, kde si mohu odpočinout…“
Jsme lidé hříšní a každý z nás bojuje
se svými slabostmi a s pokušením, ale
je nádherné, že i přesto můžeme
v každé chvíli volat: „Abba Otče“.
Bratři a sestry, nedávejme si do nového roku zbytečná předsevzetí, která
nám stejně dlouho nevydrží, ale dívejme se do budoucnosti s důvěrou a nadějí.
Šťastný a požehnaný rok 2011 Vám
přeje Redakce
M
O
S
T
2
0
5
/
X
V
I
I
I
3
Do nového roku
Opět po roce je tady vánoční doba, ve které
slavíme příchod Ježíše Krista do našeho
lidského světa. Vlastní slavnostní atmosféra je
už časově za námi, ale doba vánoční jako
taková vrcholí až svátkem Křtu Páně, což je
neděle po slavnosti Zjevení Páně. Pak ještě
doznívá do svátku Obětování Páně, či jak se
v nové terminologii říká: Uvedení Páně do
chrámu. V době vánoční se ale nachází taky
jakási pomyslná hranice našeho času. Loučíme
se se starým rokem a vítáme rok nový. Není to
náhoda, protože náš letopočet se počítá od
narození Ježíše Krista. Vzpomínáme na svá
školní léta, kdy jsme se v dějepise učili, že
něco se stalo před naším letopočtem. Jako
žákům nás nenapadlo zeptat se, proč mluvíme
o době před naším letopočtem a o době našeho letopočtu. Neptali jsme se, co je hranice
našeho letopočtu. Odpovědi by byly možná
zajímavé, byly-li by vůbec nějaké. Je tedy jaksi
samozřejmé, že s vánočními přáními posíláme
i přání novoroční. Lidé si většinou přejí zdraví,
úspěchy, věřící si přejí i Boží požehnání. Někdy
slyšíváme i jakési bázlivé přání: aby ten nový
rok byl alespoň takový, jako ten končící, aby
nebyl horší. Co nás čeká můžeme někdy trochu
tušit, ale tušení není ještě vědění a někdy
skutečnost přesáhne i naše touhy a očekávání.
V našem nynějším čase je zde jedna věc, které
se řada lidí bojí. Už dost dlouho slyšíme o tom,
že stovky lékařů dávají výpověď a lidé se bojí,
kam se budou moci obracet se svými neduhy.
Taková vyhlídka jistě moc radostná není.
Dopřejme si ale doušek fantazie s ironií
zároveň, papír to snese.
Normálně by člověk mohl říci: konečně!
Konečně budu o svém těle a zdraví rozhodovat
sám. Vždyť nejsem hloupý, když něco bolí, tak
to bolí mne a ne lékaře. Léky musím polykat já
a ne lékař. Tak kdo mi bude diktovat, co a jak
mám brát, je to přece moje tělo, můj organismus a můj život… Ještě držet všelijaké diety či
chodit na nějaká cvičení, no to tak ještě! Kdyby
tohle někdo řekl doopravdy, tak bychom si
poťukali na čelo s otázkou, jestli je normální.
V jistém slova smyslu ale řada lidí jedná
podobně. Když se blíží vánoce, vždycky jejich
atmosféra přiblíží křesťanství, Ježíše Krista,
církev. Jistě, tohle patří dohromady. Kolik lidí
ale při různých průzkumech veřejného mínění
mluví stejně: Já si věřím po svém, mi nikdo
nebude diktovat, jak mám věřit. Abych věřil,
nepotřebuji k tomu žádnou církev, mi do života
nemá kdo mluvit, já si to s Bohem vyříkám
sám. Není v tom až příliš veliká podobnost?
Ježíš Kristus nesvěřil apoštolům, aby někomu
něco diktovali, ale poslal je, aby učili. Na tom
nikdo nic nezmění. A církev ustanovil taky On
sám, aby se stala praktickým hmatatelným
nástrojem spásy. Ježíš Kristus tedy není
hračkou, panenkou, se kterou si pohraji, když
mám na to chuť. Církev zase není zájmovým
kroužkem, ve kterém je mi zajištěno rozptýlení
a zábava podle mojí momentální chuti.
Nový rok začíná slavností Panny Marie,
Matky Boží. Představuje nám největšího
člověka, kterému byl svěřen největší a neopakovatelný úkol: přijmout a nechat ze sebe
vyrůst tomuto světu Spasitele a jednou přijmout
ve svém mateřství celou církev všech kontinentů a časů. Úloha nad lidské síly, ale to jen
podle našeho zdání. Bůh nesvěřuje úkoly nad
lidské síly, bylo by to proti jeho moudrosti. Jinou
věcí ale je síla z milosti Boží, kterou Bůh dává
a to ne bezprostředně, ale prostřednictvím
církve, kterou k tomu ustanovil. My jsme se na
Hod Boží vánoční zamýšleli nad darem pokoje,
který přinesl Ježíš Kristus na tuto zem všem
jejím obyvatelům. Tento pokoj ale není hotový
produkt, který mi prostě spadne do klína. Je to
ovoce harmonického života s Bohem. Kde
tento život v harmonii s Bohem chybí, začíná
nepokoj. Jakoby tu Bůh nepřímo ukazoval
svoje bytí: člověče, můžeš mě zapřít, chovat
se, jako bych nebyl,
ale brzy ti bude chybět pokoj. Tu harmonii
bude vždy udržovat Kristovou mocí církev, to je
jeho vůle a nikdo na tom nic nezmění. Vždy
bude jejím posláním hlásat Boží slovo, učit
Božím pravdám a zprostředkovat konkrétní
Boží milost ve svátostech. Toto je její výsadní
poslání, které ji nesvěřil kterýkoliv parlament,
ale Ježíš Kristus sám. Toto její výsadní poslání
jí nemůže nikdo nikdy odejmout. Přeji nám
všem do celého nového roku hodně zdravé
žízně po Bohu, ale i její ukojení. Díky církvi pro
toto nasycení a občerstvení nemusíme chodit
světa kraj, ale je nám zajištěno ve farnosti,
v kostele, na místě, kde se slaví mše svatá
a udílejí se a přijímají se svátosti. Přeji nám
všem, aby opravdu vůdčí úlohu měl v novém
roce v našem životě rozum, osvěcovaný
Duchem svatým. Jemu je dáno privilegium
poznávat Boha a mobilizovat vůli k jeho
následování. Na tom bude záviset i všechno
ostatní. Ať nás Bůh provází svým požehnáním.
S
d
r
u
že
n
í
S
a
n
c
t
u
s
A
l
b
e
r
t
u
s
V
á
s
s
r
d
e
čn
ěz
v
e
n
a
TŘINECKÝ FARNÍ PLES
k
t
e
r
ý
s
e
k
o
n
á
v
s
o
b
o
t
u
2
9
.
1
.
2
0
1
1
v
1
9
h
o
d
i
n
v
R
e
s
t
a
u
r
a
c
i
Z
O
B
A
W
A
a
k
p
o
s
l
e
c
h
u
i
t
a
n
c
i
h
r
a
j
e
s
k
u
p
i
n
a
L
O
T
O
S
c
e
n
a
v
s
t
u
p
e
n
k
y
2
0
0
,
K
č(
v
c
e
n
ěj
e
z
a
h
r
n
u
t
a
v
e
če
ře
)
a
p
r
o
d
e
j
v
s
t
u
p
e
n
e
k
v
D
o
m
e
čk
u
a
v
ý
t
ěže
k
z
p
l
e
s
u
b
u
d
e
v
ěn
o
v
á
n
n
a
p
o
d
p
o
r
u
či
n
n
o
s
t
i
P
o
r
a
d
n
y
p
r
o
že
n
y
a
m
a
t
k
y
v
t
í
s
n
i
a
D
O
B
R
Á
Z
Á
B
A
V
A
–B
O
H
A
T
Á
T
O
M
B
O
L
A
–D
O
M
Á
C
Í
Z
Á
K
U
S
K
Y
P. František
4
M
O
S
T
2
0
5
/
X
V
I
I
I
S
T
A
L
O
S
E
V
R
O
C
E
2
0
1
0
Milí čtenáři, je nepsanou tradicí, že
vždy po skončení kalendářního roku se
snažíme sepsat události v naší farnosti,
tak jak jsme si je průběžně znamenali
či tak, jak si je snažíme nyní vybavit ve
své paměti. Kdosi nám nedávno řekl,
že se toho u nás moc neděje, vlastně
skoro nic, že jinde to funguje mnohem
lépe… Co k tomu říci? Posuďte sami,
zda po přečtení níže uvedených
událostí (a to zdaleka není všechno, co
se u nás v loňském roce událo) budete
moci souhlasit s názorem onoho
člověka, anebo zjistíte, že třinecká
farnost je farností živou, že se nemusíme stydět za to, že do ní patříme.
Středem farnosti je bezpochyby kostel,
oltář, eucharistie a další svátosti - to
přece není málo. Všechny další věci
děláme proto, že buď to k fungování
farnosti uděláno být musí (brigády,
úklidy…) nebo se chceme setkávat tak
nějak více, ve skupinách a společenstvích, které nejlépe odpovídají našim
vlastním duchovním potřebám. Tak
tedy zavzpomínejte spolu s námi:
Leden
3. - Rozeslání koledníků v rámci
zahájení akce Tříkrálová sbírka 2010,
pořádané tradičně Českou katolickou
charitou. Koordinátorem akce v Třinci
je Jiří Kuchař.
3. - Vánoční koncert v podání
Pěveckého sdružení Martinů.
10. - Během mše svaté v 10.00 vystoupil polský pěvecký sbor Canticum
novum pod vedením Dr. Leszka
Kaliny.
23. - Mše v 8.00 a 10.00 sloužil
novokněz P. Martin Kudla, který udělil
i své novokněžské požehnání. Stejný
den proběhla i sbírka na pomoc
obětem zemětřesení na Haiti.
26. - Naši farníci navštívili „JASEŁKA“
w Teatrze Adama Mickiewicza
w Cieszynie.
Únor
02. - Svátek Uvedení Páně do chrámu,
večerní mši svatou sloužil generální
vikář OOD Mons. Martin David.
03. - Zemřel O. Vojtěch Hrubý, kněz
působící dlouhá léta v poutním domě
Velehrad v Říme. Někteří naši farníci
se s ním setkali v rámci poutě do Říma
v roce 2009 na kněžské svěcení
P. Zdeňka Gibiece.
06. - Pět třineckých maminek se
zúčastnilo tradiční „hromniční pouti“
do Šternberku, věnované modlitbám za
děti.
07. - Večerní nedělní mši svatou sloužil
jako host náš bývalý kaplan P. Mirek
Kazimierz z Albrechtic u Českého
Těšína.
12. - Pohřeb paní Alžběty Hessové,
která se dlouhá léta starala o úklid
našeho kostela (zemřela 5.2.).
13. - Děkanátní akce mládeže „Večer
chval“ v našem kostele. Mons. Dominik
Duka jmenován novým pražským
arcibiskupem a primasem českým,
úřadu se ujal 10.4.2010.
28. - I v naší farnosti proběhla sbírka
svatopetrský haléř.
Březen
1 .- 3. - V rámci probíhajícího roku
kněží jsme v naší farnosti uctili relikvie
sv. Jana Maria Vianney, patrona kněží.
8. - Den otevřených dveří Charity
Třinec.
14. - 10. ročník akce „Misijní koláč“
pod vedením Pavly Golasowské
a Michaely Wawreczkové.
21. - V kostele koncertoval sbor
Collegium Canticorum
(„Wielkopostny koncert pasyjny“).
21.- 25. - Postní farní rekolekce pod
vedením Mons. Adama Ruckého,
biskupského vikáře pro péči o duchovní povolání.
21.- 28. - Týden modliteb za mládež.
Duben
4. - Velikonoční neděle: třinecká
charita prodávala svíčky, výtěžek
23.755,- Kč je určen pro Charitu a Poradnu pro matky s dětmi.
- Během velikonočního oktávu byly
v kostele instalovány další vitráže.
9. - P. Roman Macura přednášel
o svých prožitcích během pobytu
v Taizé, byl rovněž promítnut film na
dané téma.
17. - V Římě zemřel Tomáš kardinál
Špidlík, SJ.
18. - V naší farnosti je sloužena v 17.00
mše svatá za oběti leteckého neštěstí
u Smolenska.
19. - V rámci „boje s červotočem“ byly
odhaleny původní německé nápisy na
zastaveních křížové cesty v našem
kostele.
19. - 22. Poradna pro ženy a dívky
v Třinci připravila Bazárek jarních
a letních dětských věcí, který se konal
v evangelickém křesťanském středisku
Hutník (vedle evangelického kostela).
Květen
1. - Pouť mužů do Zlatých hor.
8. - Odpoledne pro matky, přednáška
PhDr. Ing. Marie Oujezdské na téma
„Postavení a role ženy v rodině a společnosti“.
8. - Tradiční setkání mládeže s Otcem
biskupem na Kozubové.
16. - Začátek silného deště, začínají
ničivé povodně.
17. – V Třinci napršelo během tohoto
dne rekordní množství srážek.
22. - Vigilie Seslání Ducha svatého.
23. - Boží hod svatodušní, sbírka na
potřeby diecézní charity.
29. - Charita Třinec zorganizovala
smažení vaječiny v lese Na Osůvkách.
30. - První svaté přijímání pro děti
z českých škol, hezké počasí. Ve
farnosti sbírka na povodně.
Červen
3. - Slavnost Božího Těla, špatné
počasí, ale průvod se podařil, byť bez
oltářů.
6. - První svaté přijímání pro děti
z polských škol, nádherné letní počasí.
11. - Radovánky Církevní základní
školy ze Sosny, které se konaly u Domu
PZKO v Třinci - Gutech.
13. - Pouť pro rodiny s dětmi do polské
Czenstochowy na Jasną Górę.
19. - Dětské odpoledne v prostorách
fary
V prvním pololetí byl kostelní inventář
ošetřen proti červotoči a odstraněny
staré skříně z kostelního kůru. Farní
salka byla vybavena novým, moderním
nábytkem (skříně, stoly, věšáky…).
Červenec
1. - Setkání mládeže a dětí s Otcem
biskupem na Prašivé.
5. - 6. - Farní pouť do polského
poutního místa Licheń, Kałkowa
a Godowa.
4. -11. - Farní letní tábor „Cesta kolem
světa“ na Orlím hnízdě v Pstruží pod
vedením P. Romana Macury.
11. - Oficiální uvítání v Třinci nového
kaplana, 32-letého P. Adriana Koszembara, rodáka z Katowic, který byl
vysvěcen v roce 2007 a před příchodem do Třince byl kaplanem ve
farnostech Frenštát pod Radhoštěm
a Havířov.
16. - Začíná tradiční pěší pouť ze
Zaolzia na Jasną Górę.
M
O
S
T
2
0
5
/
X
V
I
I
I
18. - Oficiální rozloučení s Otcem
Romanem Macurou, který byl po 3
letech kaplanské služby v Třinci (20072010) přeložen na místo administrátora farnosti Lichnov u Nového Jičína.
22. -23. - Autobusový zájezd na Jasną
Górę v Polsku.
31.7. -11. 8. Řada třineckých farníků se
účastnilo poutě do Medžugorje na
mezinárodní festival mládeže.
Srpen
8. - Vychází jubilejní 200. číslo farního
časopisu MOST.
14. - Pěší pouť Český Těšín - Frýdek za
účasti několika našich farníků.
15. - Pouť na sv. Hostýn.
22. - Sbírka na povodně, které postihly
zejména severní Čechy, vybralo se 147
020,- Kč, odesláno bylo 150.000,-Kč.
24. - Do Třince přijel Jiří George
Wocławek se svými salesiány a uspořádal den pro děti na farní zahradě
v rámci akce „Prázdniny s Bohem
a Donem Boskem“.
31. - Večerní votivní mše svatá k Duchu
svatému u příležitosti začátku nového
školního roku, požehnání žákům,
studentům a pedagogům.
Září
- V roce 2010 jsme se začali modlit
modlitbu ke sv. Václavovi za náš národ,
kterou předepsala Česká biskupská
konference.
- Začátek přípravy na biřmování v roce
2011, věk kandidátů se zvýšil z 15 na
minimálních 18 let.
- Došlo ke změně ve vedení dětské
scholy: po deseti letech vedení opouští
Mgr. Barbara Bocková a Jarek Macura,
její roli zaujímají Monika Madejová,
Barbora Brodzká a Soňa Šuláková.
12. - Děkovné mše svaté za úrodu.
19. - Den farní pouti, hlavním celebrantem a kazatelem je P. Marian
Pospěcha z Bohumína. Odpoledne za
nádherného počasí velmi zdařilý farní
festyn, na kterém vystoupili gymnasté
z PZKO Vendryně.
25. - 125. výročí posvěcení našeho
farního kostela sv. Alberta Jeruzalemského a Panny Marie Bolestné.
26. - Slavnost výročí posvěcení našeho
chrámu, tzv. „krmáš“.
27. večer a 28. ráno - uctívání ostatků
sv. Anežky, které putovaly našimi
farnostmi.
20. - 23. Poradna pro ženy a dívky
v Třinci připravila Bazárek podzimních
a zimních dětských věcí, který se konal
v evangelickém křesťanském středisku
Hutník.
5
Říjen
2. - Účast farního sboru Laudamus na
festivalu duchovní hudby v Ústí nad
Orlicí v krásném děkanském kostele
Nanebevzetí Panny Marie.
23. - Podzimní brigáda u kostela,
hrabání listí.
24. - Den modliteb za misie.
27. - Jubilejní setkání seniorů La vie
Montane z Frýdku-Místku a sympatyków Radia Maryja.
31. 10. - 7.11. - Po 11 letech (naposledy
v roce 1999) se konají ve farnosti opět
Svaté Misie pod vedením misionáře
P. Czesława Blocha z polské Jasienice.
Jsou věnovány hlavně úctě Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Během misií
máme možnost uctít relikvie sv. Markéty Marie Alacoque.
Listopad
2. - Za krásného podzimního počasí
tradiční zádušní mše svaté na novém
hřbitově.
14. - Den Bible, sbírka na tisk Bible pro
misie.
21. - V našem kostele v 9.00 koncertoval Štývarův dětský sbor Domů dětí
a mládeže Třinec.
27. - Vigilie modliteb na ochranu
počatého života z nařízení Svatého
otce, zpívané nešpory.
Prosinec
Desátý ročník akce „Vánoční strom“,
dárky jsou tentokrát věnované seniorům, kteří žijí v Klášteře Alžbětinek
v Jablunkově.
4. - Po večerní mši svaté se děti měly
možnost setkat se sv. Mikulášem.
9. - Několik farníků se v třinecké
knihovně zúčastnilo besedy s P. doc.
Petrem Chalupou, Th.D. z Českého
katolického biblického díla na téma
„Biblické základy Vánoc“.
18. - Vánoční svatá zpověď.
19. - Během mše svaté v 8:00 ustanovení nových akolytů (Adam Wacławek,
Zdeněk Przeczek), dalším kostelníkem
se stal pan Adam Wacławek, který od
roku 2011 doplní stávající pětici
kostelníků.
24. - Vigilie Slavnosti Narození Páně,
žehnání vánočních oplatků, betlémské
světlo.
28. - Setkání farnosti v městském kině
Kosmos, film o starozákonním příběhu
o Josefovi, kterého jeho bratři prodali
do otroctví do Egypta, pohoštění ve
foyer kina.
29. - Farní pouť pod vedením
P. Adriana do Katowic, prohlídka
betlémů v tamějších kostelích.
31. - Končí rok 2010… Večerní mše
svatá na poděkování za uplynulý rok
a slavnostní Te Deum.
Pravidelně jednou týdně se schází na
zkouškách chrámový sbor Laudamus,
který obohacuje liturgii každou první
neděli v měsíci, o svátcích a farních
slavnostech a také dětská schola, která
zpívá při mších pro děti.
Jednou měsíčně se koná Setkání
s Písmem svatým a Katechizmem
a pravidelně se setkávají a organizují
akce různé modlitební skupiny, jako
např. několik skupinek modlících se
matek a rodin, Sympatycy Radio
Maryja, Podwórkowe Kółko Różańcowe Dzieci, senioři, mládež, ministranti
a další.
Co nám přinese rok 2011?
Společně připravila redakce MOSTu
P
o
u
t
n
í
z
á
j
e
z
d
d
ěk
a
n
á
t
u
F
r
ý
d
e
k
d
o
S
a
n
G
i
o
v
a
n
n
i
R
o
t
o
n
d
o
Cestovní kancelář PALOMINO
organizuje poutní zájezd děkanátu Frýdek do San Giovanni Rotondo
za duchovního doprovodu Mons. Rudolfa Sikory
v termínu od 14. března do 21. března 2011.
Cena 10 600,- Kč.
Přihlášky a informace poskytne PhDr. Pavel Ramík
– poutní referent DOO,
tel. 728 933 183, email: [email protected]
S plným programem poutě se můžete seznámit na nástěnce v kostele.
6
M
O
S
T
2
0
5
/
X
V
I
I
I
N
o
v
é
t
v
á
ře
u
o
l
t
á
ře
:
A
d
a
m
W
a
c
ła
w
e
k
a
Z
d
e
n
ěk
P
r
z
e
c
z
e
k
V neděli 19. 12. 2010 uvedl pan
farář Otec František do služby
akolyty naše další dva spolubratry.
Stalo se tak zejména z důvodu, že
dlouholetý akolyta Jan Chudý se
během roku 2010 odstěhoval s rodinou do nedalekého Nýdku a akolyté byli téměř půl roku „podstav“.
Poslední nový akolyta byl jmenován
v únoru 2009 (Michał Kožuch),
předtím v březnu 2006 (Michal
Kendzior). Nyní máme tedy dva
nové pomocníky: jedním z nich je
pan Mgr. Zdeněk Przeczek, druhým
z nich je pan Adam Wacławek. Pan
Adam Wacławek je navíc od 01. 01.
2011 i novým kostelníkem v naší
farnosti. Oba nyní chceme v krátkosti představit.
MOST: Mohli byste nám něco říci
o sobě? Představte se prosím čtenářům
MOSTu a třineckým farníkům.
Mgr. Zdeněk Przeczek: Jmenuji se
Zdeněk Przeczek a bydlím v Třinci.
Jsem ženatý a mám tři děti (u Boha
pak ještě další dvě). Učím na
Gymnáziu Třinec češtinu a francouzštinu.
Adam Wacławek: Urodziłem się
w Mostach koło Jabłonkowa przed
55 laty. Z żoną wychowuję dwie
córki. Od ponad 20 lat mieszkamy
w Trzyńcu na osiedlu Sosna.
Przeszło 35 lat pracuję w Hucie
Trzynieckiej.
MOST: Být akolytou znamená být
v prvé řadě ministrantem. Jak se
„těšíte“ na tuto činnost?
Mgr. Zdeněk Przeczek: Mám z toho trochu smíšený pocit. Na jedné
straně mám obavy, abych sebou
nesekl, když si nepřidržím sukni při
klekání a vstávání, (smích…) a na
straně druhé se těším, že u Boha –
Syna budu zase o něco blíž. Také to
vnímám jako velký závazek, abych
Mu co nejlépe sloužil a abych zároveň (vědomě snad nikdy) nevědomě Mu neudělal nějakou ostudu.
Adam Wacławek: Służbę ministranta w naszej trzynieckiej parafii
rozpocząłem w 2006 roku. Nie była
ona jednak dla mnie nowością,
albowiem już jako 11-letni chłopiec
służyłem przy ołtarzu w Mostach,
co kontynuowałem aż do mego
odejścia na szkołę średnią. Więc
bardzo się cieszę, że po tylu latach
przerwy mogłem jeszcze powrócić
do tak wzbogacającego mnie
duchowo zajęcia.
MOST: Jakými cestami se ubírala Vaše
pouť ke službě u oltáře?
Mgr. Zdeněk Przeczek: Jednoduše
si mě Bůh k sobě přitáhl. Jak to tak
bývá, že ze svátečního křesťana se
po pětiletém intermezzu na vysoké
škole díky Boží lásce a moci stal
křesťan praktikující. Jsem si neochvějně jist, že jsem tu pravou a
upřímnou víru v Pána Boha dostal
jako svatební dar. Jsem Mu proto
neskonale vděčen. Jednou jsem
potom šel na faru poprosit o sloužení mše za mou rodinu a Otec
František mě oslovil. Nejprve jsem
byl v šoku, ale po nějaké chvíli jsem
Bohu řekl ano. Bohužel (z praktického a světského pohledu), či Bohudík
(z pohledu duchovního-Božího),
jsem takovým typem člověka, který
(od mé svatby) vždy s nadšením říká
Bohu ano, aniž by promyslel do
důsledku, co bude to „ano“ do budoucna v praktické a světské části
života obnášet. Snad je to tak dobře.
Adam Wacławek: Ministrantem
tak samo jak kościelnym stałem się
na wzór mego ojca, który wraz
z matką wychował mnie w wierze
i zawsze był dla mnie przykładem
osoby głęboko ufającej Bogu.
A dodatkową zachętę do służby
w młodych szkolnych latach
otrzymałem na lekcjach religii
ówczesnego mosteckiego księdza
proboszcza Kurowskiego.
MOST: Co znamená pro Vás být akolytou a v případě pana Adama i kostelníkem?
Mgr. Zdeněk Przeczek: Použil bych
jeden (sice trochu neohrabaný, ale
přesto poměrně přesný) příměr.
Jako jsou přípravy na první svaté
přijímání pro křesťana základní
školou, střední školou je pak biřmování – znamení křesťanské
dospělosti. Samotná praktická služba Pánu Bohu u oltáře – služba akolyty – je potom v duchovním slova
smyslu škola vysoká, ba univerzita.
Protože by člověk měl být osobností
vyrovnanou (světská a duchovní
stránka 50 na 50), jsem ve svém
harmonickém duchovně světském
vývoji opožděn jen o dvanáct let, což
není mnoho; (smích…) na vysokou
školu jsem byl totiž přijat již v roce
1998.
Adam Wacławek: Dla mnie osobiście bycie „akolitą“ jest wynagrodzeniem za moją wiarę, do której
prowadzili mnie rodzice, oraz
podarunkiem naszego proboszcza
Ojca Franciszka, który mi tą funkcję
zaproponował.
W drugim wypadku co dotyczy
kościelnego - chciałem jeszcze trochę
więcej ofiarować naszemu
Kościołowi, przez co również
pogłębić swoją wiarę w Boga Ojca.
M
O
S
T
2
0
5
/
X
V
I
I
I
A czy wytrwam w zobowiązaniu?
Wszystko zależy od mej rodziny,
która jak narazie zgadza się na moją
posługę, oraz od samego Boga,
który daje mi potrzebne siły
i zdrowie.
MOST: Jaké máte záliby a koníčky?
Jak nejraději trávíte svůj volný čas?
Mgr. Przeczek: Asi bych měl jako
učitel rád číst, ale protože toho čtení
mám v práci až až, raději odpočívám
tak, že prostě pořád něco kutím, a to
doslova. Rád pracuji rukama a nevadí mi ani těžká fyzická práce. Rád
tvořím ze dřeva a kovu různé věci ať
už užitečné, nebo neužitečné –
dekorativní (všichni mi pořád ale
tvrdí, že dělám samé hlouposti,
místo abych vydělával peníze, ale já
na to odpovídám parafrází citátu od
Gilberta Keitha Chestertona – Pouze
vyrovnaná a šťastná osoba si může
dovolit dělat ve svém životě samé
hlouposti, místo aby dělala důležité,
užitečné a velké věci.).
Adam Wacławek: A moje hobby?
Latem lubiłem wyprawy rowerowe
a zimą narty zjazdowe i biegówki,
ale po moich perypetiach zdrowotnych musiałem z tego rodzaju
przyjemności zrezygnować. A teraz
to przede wszystkim chwile mile
spędzone z moją żoną i córkami
najczęściej w przyrodzie, w górach.
MOST: Děkuji za vaše odpovědi a přeji
vám Boží pomoc a ochranu Panny
Marie nejen při službě ve prospěch
farnosti, ale i v osobním životě.
Post scriptum: po zpracování tohoto
rozhovoru jsem si sám v duchu
zavzpomínal na těch uplynulých 27
let, kdy mám tu velkou čest rovněž
podávat Tělo Kristovo. Na doplnění
výše uvedeného rozhovoru článku si
dovolím říct, že považuji tuto
službu za dar a výsadu, kterých si
vážím. Jsme pomocníky našich
kněží, skrze jejich sloužení mší
svatých máme jedinečnou možnost
přijímat Tělo Pána Ježíše. Pán Ježíš
nám ustanovením svátosti oltářní
zanechal to nejcennější pro spásu
naší duše. Pane Ježíši, děkujeme Ti
za to.
připravil Marian Kozok
7
Ministrantské odpoledne
V pondělí 27.12.2010 se v salce na
faře sešla část našich farních ministrantů a akolytů na takové
„schůzi - vilijovce“. Podnětem bylo
to, že mi nedávno jedna paní před
zakristií dala obálku s finančním
obnosem se slovy „to je pro ministranty, udělejte si něco!“ Docela jsem
byl překvapen, pěkně jsem poděkoval a po konzultaci na faře jsme se
tedy sešli: malí i velcí ministranti.
Mezi nás přišli i Otec František
a Otec Adrian. Trochu jsme rokovali
o našich „problémech“ jak např.
rozpisy služeb, chování u oltáře,
případné nové jednotné liturgické
oblečení (nechte se překvapit...).
Celkově je v naší farnosti ministrantů dost, ale je to vidět bohužel jen
v neděli a to ještě jen na některých
mších svatých. Proto bolístkou
zůstává obsazení mší svatých přes
týden. Kdyby všichni chodili
„rovnoměrně“, tak je u oltáře stále
plno... Jo, kdyby. Zase chápeme, že
mladší kluci musí respektovat
možnosti svých rodin a to je někdy
problém. Bez aktivní pomoci
a vstřícnosti rodičů nebo prarodičů
je těžké být spolehlivým ministrantem... Takže prosíme rodiče o podporu našich ministrantů při jejich
cestách do kostela, zejména během
týdne. S akolyty problém není,
jelikož se většinou jedná o dospělé
muže a ti si musí dát rady a ctít
svůj závazek vůči farnosti. Kromě
takových a podobných debat jsme si
pošmákli na dovezených pizzách
a napečeném borůvkovém koláči.
Akolyté obdrželi ode mně jako
„dodatečný dárek pod stromeček“
rozpis služeb pro rok 2011... Vše
jsme zapili čajem (bez rumu), kávou
či kofolou. Jinak na doplnění:
zájemci o službu ministranta se mohou přihlásit kdykoliv v zakristii
u pana faráře nebo u kaplana, pravidelné schůzky jsou v soboty
v 9.00. Na závěr ještě jednou
poděkování mně neznámé paní za
finanční dar, který stál u zrodu této
snad podařené a potřebné schůzky.
Jsme takové docela velké specifické
farní spolčo ...
Marian Kozok
XXVI. světový den mládeže
v Madridu – srpen 2011
Při návštěvě ve Staré Boleslavi
pozval Svatý otec mládež do
Madridu. Setkání se uskuteční v srpnu 2011. Aby se mladí lidé mohli
tohoto setkání zúčastnit a zároveň
prožili bohatý program, který se
pro ně připravuje, je třeba, aby si
rezervovali čas od 8. do 23. srpna
2011.
Prosíme, již dnes upozorněte
mládež na tuto akci a pozvěte ji
k účasti.
Zkušenosti z předchozích setkání
(v Římě, Kolíně...) potvrzují, že
program světových dnů bývá pro
mladé a jejich víru velkým povzbuzením. Sami také zkuste plánovat
prázdninové akce příštího roku
s ohledem na tento termín – doprovázení kněží na této akci je nutné
a potřebné.
Předpokládaná celková cena i s
předprogramem činí jen 4 500,- Kč
+ 173 €.
Bylo již zahájeno on-line přihlašování na adrese:
http://ado.cz/madrid-eprihlaska/
Na této adrese naleznete také
podrobné informace, jak se přihlásit.
Tištěné přihlášky budou k dispozici
během října na diecézním centru
mládeže na biskupství v Ostravě
a na diecézním středisku mládeže ve
Staré Vsi n/O.
Podrobnější informace o organizaci poutě mládeže budou zasílány
průběžně. Informace o programu
v tuto chvíli najdete na oficiálních
českých stránkách setkání:
http://madrid2011.signaly.cz.
Oficiální stránky setkání najdete
zde: http://madrid11.com.
Prosím o modlitbu za setkání
a děkuji za vaši podporu!
P. Vít Zatloukal,
ředitel Sekce pro mládež ČBK
8
Nedělní liturgie
v lednu
Svátek Křtu Páně (9.1.)
1. čtení: Iz 42,1-4.6-7; Sk 10,34-38; 2. čtení:
Evangelium: Mt 3,13-17
Žalm: odp. Pán dá požehnání a pokoj svému
lidu.
Ref. Pan ześle pokój swojemu ludowi.
2. neděle v mezidobí (16.1.)
1. čtení: Iz 49,3.5-6; 2. čtení: 1 Kor 1,1-3;
Evangelium: Jan 1,29-34
Žalm: odp. Hle, přicházím, Pane, splnit tvou
vůli.
Ref. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.
3. neděle v mezidobí (23.1.)
1. čtení: Iz 8,23b-9,3; 2. čtení: 1 Kor 1,1013.17; Evangelium: Mt 4,12-23
Žalm: odp. Hospodin je mé světlo a má
spása.
Ref. Pan moim światłem i zbawieniem
moim.
4. neděle v mezidobí (30.1.)
1. čtení: Sof 2,3;3,12-13; 2. čtení: 1 Kor
1,23-31; Evangelium: Mt 5,1-12a
Žalm: odp. Blahoslaveni chudí v duchu,
neboť jejich je nebeské království.
Ref. Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.
5. neděle v mezidobí (6.2.)
1. čtení: Iz 58,7-10; 2. čtení: 1 Kor 2,1-5;
Evangelium: Mt 5,13-16
Žalm: odp. Spravedlivý září v temnotách
jako světlo.
Ref. Wschodzi w ciemnościach jak światło
dla prawych.
Internetové stránky naší farnosti
najdete na adrese
www.trinec.farnost.cz
Program spotkań
sobota 15.1.2011 – Spotkanie Sympatyków
Radio Maryja w salce parafialnej o godz.
14:30 – Wigilijka.
Poniedziałek 24.1.2011 – Spotkanie
z Pismem Świętym i Katechizmem w salce
parafialnej o godz. 15:00.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
parafian!
most
M
O
S
T
2
0
5
/
X
V
I
I
I
Pořad bohoslužeb v lednu
§
Neděle 9.1.2011 – svátek Křtu Páně,
§
Mše svatá v Domově pro seniory na
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00
česky; končí doba vánoční.
Sosně je každý pátek v 15.30. Půl
hodiny před začátkem mše svaté je
možno přistoupit ke svátosti smíření.
§
Neděle 16.1.2011 – 2. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00
a 17.00 polsky.
§
Neděle 23.1.2011 – 3. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 polsky, 8.00
a 17.00 česky.
§
Úterý 25.1.2011 – svátek Obrácení sv.
Pavla, apoštola.
§
Neděle 30.1.2011 – 4. neděle v me-
zidobí; 6.30 a 10.00 česky, 8.00
a 17.00 polsky.
§
Středa 2.2.2011 – svátek Uvedení Páně
do chrámu; žehnání svíček a průvod.
§
Pátek 4.2.2011 – první pátek v měsíci.
§
Neděle 6.2.2011 – 5. neděle v mezidobí;
6.30 a 10.00 polsky, 8.00 a 17.00
česky.
§
V týdnu od 18.1.2011 do 25.1.2011 se
modlíme za jednotu křesťanů.
§
Každou neděli půl hodiny před večerní
mší svatou je adorace Nejsvětější
Svátosti Oltářní a svátostné požehnání.
§
Poslední neděle v měsíci - Mariánské
večeřadlo.
§
V průběhu týdne mše svaté začínají
v 6.35 a 17.00 hodin. V pondělí, středu,
pátek - ranní česky, večerní polsky.
V úterý, čtvrtek, sobotu - ranní polsky,
večerní česky. - Každý čtvrtek po
večerní mši svaté je adorace Nejsvětější
Svátosti Oltářní do 19.00 hodin.
§
Každý první pátek je po ranní mši svaté
výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní.
§
Každý pátek vyjma prvního pátku je
výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní
s modlitbou Korunky k Božímu Milosrdenství.
§
První pátek v měsíci - litanie a zasvěcení
Božskému Srdci Ježíšovu.
§
Mše svatá v Nemocnici Sosna je
sloužena každou sobotu v 15.30. Přede
mší svatou příležitost ke svátosti
smíření.
§
Redakce neručí za jazykový sled
jednotlivých mší svatých. Sledujte
vývěsku v kostele!
Redakce neručí za jazykový sled jednotlivých
mší svatých. Sledujte vývěsku v kostele!
Úmysly Apoštolátu
modlitby – leden 2011
Denní modlitba Apoštolátu: Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den. Přináším
ti v něm své modlitby, práce, radosti
i utrpení ve spojení s Ježíšem Kristem,
který ve mši svaté neustále zpřítomňuje
oběť sebe samého za záchranu světa.
Duch Svatý, který jej vedl, kéž je i mým
průvodcem a vyzbrojí mě silou pro
svědectví o tvé lásce. To vše přináším jako
svou nepatrnou oběť, spolu s Pannou
Marií, Matkou našeho Pána a Matkou
Církve, zvláště na úmysly, které nám
předkládá Svatý otec a naši biskupové pro
tento měsíc:
1. Všeobecný úmysl: Aby bohatství
stvoření bylo ceněno jako vzácný Boží dar,
zachováváno a zpřístupňováno všem
lidem.
2. Misijní úmysl: Aby křesťané dospěli
k plné jednotě a vydávali celému lidskému
pokolení svědectví o tom, že Bůh je otcem
všech.
3. Národní úmysl: Aby všichni pokřtění
v církvi přijímali dar svého křtu jako základ
pro svůj život a jako vstupní bránu ke
spáse i ke všem ostatním svátostem.
Příští číslo MOSTu
vyjde 6. února 2011.
Příspěvky můžete zasílat
do 26. 1. 2011.
Download

Most 01_2011.cdr - Farnost Třinec