Ovládací prvky
Všechna tlačítka, jak na přístroji, tak i na dálkovém ovládání, která mají stejnou funkci,
u dálkového ovládání znovu neuvádíme.
Autorádio s DVD přehrávačem
DVD6311
(1) Tlačítko „MENU“
(2) Tlačítko
(3) Tlačítko 1/
(4) Tlačítko 2/
(5) Tlačítko 3/
(6) Tlačítko „ENT“
(7) Displej
(8) Tlačítko „AF“
(9) Tlačítko „MODE“
(10) Tlačítko „TA“
(11) Tlačítko „PTY“
(12) Tlačítko
(13) USB port
(14) Tlačítko „BD/LD“
(15) Vstup „AUX“
Obj. č.: 37 14 78
(16) Tlačítko „SEEK DN“
(17) Tlačítko „SEEK UP“
(18) Tlačítko 6/
(19) Tlačítko 5/
(20) Ovladač hlasitosti
(21) Tlačítko 4/
(22) Čtečka SD a MMC karet
(23) Tlačítko „EJECT“
(24) Tlačítko „RESET“
(25) Otvor diskové jednotky
(26) Tlačítko „DUAL“
(27) Tlačítko „STEP“
(28) Tlačítko
(29) Tlačítko „TITLE“
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup autorádia s DVD přehrávačem DVD6311.
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho
obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!
1
2
(30) Tlačítka se šipkami
(31) Tlačítko „PBC/STOP“
(32) Tlačítko „PROG“
(33) Tlačítko „RPT/P.SCAN“
(34) Numerická klávesnice
(35) Tlačítko „RDM/BD/LD“
(36) Tlačítko „A-B/ZOOM“
(37) Tlačítko „OSD“
(38) Tlačítko „SEL“
(39) Tlačítko „SLOW“
(40) Tlačítko „AUDIO“
(41) Tlačítko „ANGLE“
(42) Tlačítko „SUB-T“
(43) Tlačítko „SETUP“
(44) Tlačítko „GOTO“
Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění
Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do autorádia. Případné opravy
svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej
vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky
a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují
veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.
Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.
Autorádio nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík.
Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto
prostředky mohly poškodit displej a pouzdro autorádia.
•
Přístroj Renkforce DVD6311 slouží k přijímání FM rozhlasových stanic ve vozidle a k přehrávání audioa videodat z vhodných paměťových médií.
Řidič během jízdy nikdy nesmí sledovat filmy – jejich sledování by rozptylovalo jeho pozornost. Zapojte přístroj
v souladu s pokyny uvedenými níže v tomto návodu, a to tak, aby přehrávání filmů na displeji bylo možné vždy
pouze při zatažené ruční brzdě. Kromě toho je třeba další monitory umístit tak, aby bylo vyloučeno, že budou
odvádět pozornost řidiče.
•
Dbejte na správný postup uvedení přístroje do provozu. Postupujte podle tohoto návodu k použití.
Pro přehrávání musí být přístroj připojený k reproduktorům.
•
Tento výrobek je vybaven laserem třídy 1. Přístroj neotevírejte, nepokoušejte se dostat se dovnitř přístroje.
Nikdy se nedívejte do laserového paprsku. Laserové záření může způsobit poškození zraku.
Účel použití
Tento výrobek se smí používat pouze tehdy, je-li připojený k 12 V stejnosměrné palubní elektrické síti
se záporným pólem baterie na karoserii. Přístroj se smí montovat a uvádět do provozu pouze ve vozidlech
s tímto typem napětí.
Vestavba
Popis a vybavení
•
Ve většině motorových vozidel již výrobce počítá s vestavbou autorádia. Umístění autorádia souvisí
s bezpečnostně-technickými otázkami. Proto Vám doporučujeme, abyste pro montáž přístroje využili
prostor, který je pro tento přístroj ve vozidle určen.
3,5´´ TFT displej
•
Přehrávání DVD, MP4, VCD, CD, MP3
•
Funkce duálního přehrávání (různé zdroje pro řidiče a spolujezdce)
•
Čtečka SD a MMC karet
•
USB rozhraní
•
Vysoký výstupní výkon (4 × 40 W max.)
•
FM tuner s funkcí RDS
•
Infračervené dálkové ovládání
•
Vstup AUX pro napájení externích audio- a videozdrojů
•
Výstupy předzesilovače pro připojení zesilovače
•
Vstup pro couvací kameru
Použijte montážní materiál, který je součástí dodávky – pouze tak zajistíte bezpečnou instalaci.
•
Výklopný a odnímatelný čelní panel
Změny na vozidle, které jsou nutné pro vestavbu DVD tuneru nebo jiných zařízení, musí být vždy
provedeny tak, aby v jejich důsledku nedošlo k omezení bezpečnosti jízdy nebo stability konstrukce
motorového vozidla. U mnohých vozidel dochází už pouhým vyříznutím části plechu ke ztrátě schválení
k provozu. Protože přístroj během provozu vyzařuje teplo, musí být místo, kde je namontován, odolné
vůči teplu. Předtím, než začnete vrtat, ujistěte se, že daným místem neprocházejí žádné elektrické kabely,
které byste mohli poškodit. Při používání nářadí potřebného k montáži hi-fi komponentů do Vašeho vozu
dbejte bezpečnostních pokynů výrobců nářadí. Při montáži hi-fi soustavy vezměte v úvahu riziko zranění,
které mohou způsobit uvolněné či utržené přístroje v případě nehody. Proto každou součást pevně
umístěte na místo, kde nemůže ohrozit cestující.
Pokud ve Vašem vozidle nemáte k dispozici žádný montážní otvor, informujte se u prodejce Vašeho vozu,
kam lze přístroj správně umístit.
Umístění pečlivě promyslete, protože přístroj nesmí ovlivňovat či omezovat řidiče při řízení
nebo dokonce odvádět jeho pozornost od řízení.
•
Elektronické ovládání hlasitosti, hloubek, výšek, prolínání a vyvážení
•
Ekvalizér se 3 úrovněmi nastavení
•
Režim Loudness
•
Přesné elektronické ladění stanic díky PLL tuneru
•
18 programovatelných pamětí pro rozhlasové stanice
•
Ruční/automatické prohledávání v obou směrech
•
Automatické ukládání stanice do paměti / Prohledávání paměti
•
Pro přehrávání MP3 displej s ID3 tagy
•
Připojovací terminál v souladu s ISO
Pro montáž přístroje budete potřebovat normalizovaný (DIN) montážní otvor o rozměrech 182 × 53 mm
– takovéto normalizované šachty obvykle najdete ve vozidlech všech značek.
Před zabudováním přístroje zkontrolujte hloubku připraveného montážního otvoru.
3
4
Vestavba do šachty pro autorádio
Umístění
Sklon přístroje vůči horizontální rovině musí být menší než 30°. P říliš nakloněný přístroj může fungovat nesprávně.
Sejmutí a připevnění čelního ovládacího panelu
Jako prevenci před krádeží má přístroj odnímatelný čelní panel.
•
Předtím, než čelní ovládací panel sejmete, stiskněte na delší dobu (cca 1 sekundu) tlačítko
přístroj vypne.
(2), až se
•
Sejměte čelní ovládací panel.
•
Uvolněte pojistné šrouby diskové jednotky (obrázek 1, bod 1).
•
Stiskněte tlačítko
•
•
Pomocí klíčů odblokujte vestavný rámeček (obrázek 1, bod 2).
Zatlačte obslužný panel doprava a na levé straně ho uvolněte z držáku.
•
•
Vestavný rámeček sejměte z přístroje směrem dozadu (obrázek 1, bod 3).
Sejměte ovládací panel a vložte ho do ochranného pouzdra, které je součástí dodávky.
•
•
Zasuňte rámeček do montážního otvoru vozidla (obrázek 2).
Chcete-li ovládací panel znovu nasadit, přiložte ho na pravé straně k držáku, jak znázorňuje obrázek (krok 1)
a zatlačte doprava.
•
Ohněte několik jazýčků na vestavném rámečku − tím ho spolehlivě zafixujete v montážním otvoru (obrázek 3).
•
Poté, co jste vytvořili všechna elektrická spojení (viz kapitola Připojení k napájení), zasuňte přístroj až nadoraz
do rámečku vestavby (obrázek 4).
(12) a obslužný panel vyklopte.
•
Potom zaklapněte levou stranu ovládacího panelu do držáku (krok 2).
•
Přiklopte ovládací panel znovu nahoru, až zapadne.
•
Na displej ani na ovládací tlačítka příliš netlačte.
Oba klíče, kterými jste provedli jeho odblokování, si dobře uschovejte. Budete je potřebovat při případné
pozdější demontáži přístroje.
Navíc ještě přístroj zajistěte proti otřesům pomocí šroubových čepů na zadní straně přístroje.
Ve vetšině vozidel už se s takovýmto zajištěním počítá. Pokud tomu tak ve Vašem vozidle není, použijte k zajištění
přístroje proužek děrovaného plechu apod.
Při upevňování postupujte podle následujího obrázku:
Demontáž
Zkontrolujte, zda jste čelní ovládací panel nasadili na přístroj správně. Během nasazování čelního
ovládacího panelu na panel příliš netlačte. Lze ho snadno připevnit za použití mírného tlaku.
Pokud si čelní panel berete s sebou, mějte ho uložený v ochranném pouzdře, které je součástí dodávky.
5
•
Sejměte čelní ovládací panel.
•
Zasuňte oba klíče pro odblokování do postranních štěrbin mezi přístrojem a rámečkem vestavby,
až dojde k odblokování přístroje.
•
Uvolněte upevňovací šroub na zadní straně přístroje.
•
Tahem za odblokovací klíče opatrně vysuňte přístroj z rámečku vestavby.
•
Rozpojte veškerá elektrická spojení.
6
Systém rozložení kontaktů A (napájení)
Připojení k napájení
Připojení ke zdroji napájení by měl provádět pouze odborník.
Aby nedošlo ke zkratům a z nich plynoucímu poškození přístroje, musí být během
připojování záporný pól (kostra) odpojený od baterie.
(1) neobsazeno
(5) výstup pro anténu
(2) neobsazeno
(6) neobsazeno
(3) neobsazeno
(7) zapalování +12 V
(4) trvalý proud +12 V
(8) kostra
Záporný pól baterie znovu připojte až poté, co jste přístroj již zcela připojili a zapojení přezkoušeli.
K přezkoušení napětí na vedeních elektrické sítě vozidla použijte voltmetr nebo diodovou zkoušečku,
neboť normální zkoušečky pracují s příliš vysokým proudem a mohly by poškodit palubní elektroniku.
Při pokládání kabelů dbejte na to, aby nebyly stlačené nebo aby nevázly o ostré hrany.
Používejte gumové průchodky.
Propojení s reproduktory musí být vždy 2-žilové. Obnažené kontakty zaizolujte.
Dbejte na to, aby se kabely nemohly poškodit o ostré hrany.
Používejte pouze reproduktory s dostatečnou zatížitelností (viz kapitola Technické údaje).
Dbejte na to, aby byly všechny reproduktory správně zapojené (aby souhlasilo označení „plus“ a „minus“).
Za normálních okolností jsou připojovací kabely reproduktorů kódované takto: Někteří výrobci reproduktorů
navíc ještě označují kladné (+) vedení barevným proužkem, jiní naopak používají pro kladný (+) pól rýhovaný
kabel a pro záporný (−) pól naopak hladký kabel.
•
Přístroj byl zkonstruován pro používání s impedancemi reproduktorů nejméně 4 Ω. V žádném případě nepřipojujte
reproduktory s nižší impedancí.
Ke kontaktu (4) pro trvalý proud +12 V musí být připojený kabel, který trvale přivádí 12 V i při vypnutém
zapalování (svorka 30 palubní elektrické sítě). Toto připojení slouží pro ukládání uživatelských nastavení,
času apod.
•
Pokud je přístroj zapnutý, z výstupu pro anténu vychází napětí +12 V. Tento kabel lze využít pro napájení
elektrické antény nebo pro autozesilovač.
Pro připojení audia a videa použijte cinch konektory a vhodné odstíněné kabely.
Při použití jiných kabelů může docházet k poruchám.
•
Kontakt zapalování (7) +12 V se smí spojovat pouze kabelem, který vede pouze při zapnutém zapalování
+12 V (svorka 15 palubní elektrické sítě). Nepropojujte tento kontakt s trvalým proudem, protože jinak by
při delším odstavení vozidla mohlo dojít k vybití palubní baterie.
•
Kontakt pro kostru (8) se spojí s karoserií vozidla.
Délka vedení by měla být co nejkratší.
Nepokládejte je do blízkosti jiných kabelů. Tak omezíte rušivé ovlivňování kabelů navzájem.
Abyste předešli zkreslení nebo nesprávnému přizpůsobení, které může vést k poškození přístroje, smíte
propojovat vždy pouze přístroje s odpovídajícími cinch kontakty.
Elektrická vodivost může být omezena novými, stále častěji používanými systémy lepení či lakovanými
kovovými částmi. Proto se ne každá kovová část hodí jako kostra.
Respektujte údaje uvedené v kapitole Technické údaje.
U většiny vozidel už jsou kabely pro připojení k elektrické palubní síti a pro připojení reproduktoru již vyvedeny
do montážního otvoru.
Připojení reproduktorů a napájení
DVD tuner je vybaven systémem konektorů v souladu s ISO.
U vozidel, která jsou tímto systémem vybavena, lze přístroj připojit přímo (před propojením musíte zkontrolovat!).
Je-li systém konektorů odlišný, je třeba použít adaptér.
Není-li tomu tak, musíte dbát na to, abyste následně položené kabely zabezpečili odpovídajícími pojistkami
(viz uživatelská příručka k Vašemu vozu).
Rozmístění kontaktů na přístroji je vyobrazeno na následujících obrázcích.
Připojení ovládacích kabelů
O rozmístění kontaktů na Vašem vozidle se informujte u Vašeho prodejce.
•
Systém rozložení kontaktů B (připojení reproduktoru)
(1) reproduktor vpravo vzadu (+)
(5) reproduktor vlevo vpředu (+)
(2) reproduktor vpravo vzadu (−)
(6) reproduktor vlevo vpředu (−)
(3) reproduktor vpravo vpředu (+)
(7) reproduktor vlevo vzadu (+)
(4) reproduktor vpravo vpředu (−)
(8) reproduktor vlevo vzadu (−)
Spojte šedivý kabel „PARKING“ (+) se spínačem pro ruční brzdu. Kontakt, ke kterému je připojený tento
kabel, musí být při zatažené ruční brzdě připojený ke kostře.
Toto spojení zajišťuje, že přehrávání filmů na displeji (7) je možné pouze se zataženou ruční brzdou.
Toto omezení ovšem platí pouze pro zabudované displeje. Externí displeje pro spolucestující tímto
nejsou ovlivněny.
Toto je bezpečnostní opatření, které má zabránit nehodám způsobeným odvedením pozornosti řidiče. Informujte
se o odpovídajících předpisech, které platí ve Vaší zemi. Je možné, že připojení tohoto přístroje je bez tohoto
spojení protizákonné.
Pokud tato funkce není zapotřebí, můžete spojit šedivý kabel „PARKING“ (+) s bílým kabelem „PARKING“ (−).
V tomto případě není přehrávání filmů během jízdy blokované.
7
8
•
Spojte černý kabel „TEL MUTE“ s vypnutím zvuku Vašeho hands free. Na dobu, po kterou trvá hovor,
se díky tomu vypne zvuk.
Připojení antény
•
Zapojte konektor antény Vašeho vozidla do zdířky pro připojení antény vzadu na přístroji
(zdířka je umístěna vedle cinch konektorů).
•
Pokud je Vaše vozidlo vybaveno jinou zdířkou pro anténu, použijte vhodný adaptér,
který lze zakoupit v běžné obchodní síti.
Obsluha
Přístroj uveďte do provozu až poté, co jste se seznámili s jeho funkcemi a s tímto
návodem k obsluze. Ještě jednou překontrolujte všechny kontakty, zda je vše zapojené
správně. Poté znovu zapojte záporný pól palubní baterie.
Obecné pokyny k obsluze
Připojení couvací kamery
Zapnutí/Vypnutí
•
Spojte červený kabel „BACK GEAR CONTROL“ s couvacím světlometem Vašeho vozidla
(kontakt, který při zařazené zpátečce vede +12 V).
•
Spojte videovýstup Vaší couvací kamery s kontaktem „CAMERA IN“.
•
Chcete-li přístroj zapnout, stiskněte tlačítko
•
Pro vypnutí přístroje podržte tlačítko déle stisknuté, až se přístroj vypne.
Jakmile zařadíte zpátečku, na displeji (7) se automaticky zobrazí obraz z couvací kamery.
(2).
Zapnout můžete přístroj i kterýmkoliv jiným tlačítkem.
Nastavení hlasitosti
Připojení dalšího zesilovače
•
Propojte kontakty „LINE OUT FRONT“ se vstupy předního zesilovače vedení.
•
Propojte kontakty „LINE OUT REAR“ se vstupy zadního zesilovače vedení.
•
Otáčením ovladačem hlasitosti (20) nastavte hlasitost.
•
Otáčením ve směru hodinových ručiček se hlasitost zvyšuje, otáčením proti směru hodinových ručiček
se hlasitost snižuje.
Červená zdířka je kontakt pro pravý kanál. Bílá zdířka je kontakt pro levý kanál.
Hlasitost můžete rovněž nastavit pomocí dálkového ovládání (tlačítka „VOL+“ a „VOL−“). „VOL+“
hlasitost zvyšuje, „VOL−“ hlasitost snižuje.
Připojení dalších monitorů
DVD tuner je vybaven videovýstupy pro další monitory. Tyto lze ovládat pomocí funkce duálního přehrávání,
takže spolucestující například mohou sledovat filmy na monitorech zabudovaných v opěrkách hlavy, zatímco řidič
například poslouchá rádio.
•
Propojte kontakty „VIDEO OUT 1“ a „VIDEO OUT 2“ s videovstupy přídavných monitorů.
•
Propojte kontakty „DVD AUDIO OUT“ s audiovstupy přídavných monitorů.
Vypnutí zvuku
Tlačítkem
(2) můžete vypnout zvuk.
•
Chcete-li právě probíhající přehrávání na okamžik přerušit, tlačítko krátce stiskněte.
•
Znovu krátce stiskněte tlačítko
(2) a vypnutí zvuku deaktivujte.
Připojení externího audio- nebo videozdroje
•
Propojte kontakt „VIDEO IN“ s videovýstupem externího zdroje videa.
•
Propojte vstup „AUX“ (15) s audiovýstupem externího video- resp. audiozdroje.
Ke vstupu „AUX“ (15) lze připojit audiopřístroj bez použití vstupu „VIDEO IN“ na zadní straně přístroje.
Přehrávání obrazu v tomto případě samozřejmě není možné.
9
Chcete-li vypnutí zvuku aktivovat resp. deaktivovat pomocí dálkového ovládání,
stiskněte tlačítko
(28).
10
Funkce Loudness
AUDIO
•
Stiskněte tlačítko „BD/LD“ (14), podržte je stisknuté a zapněte, resp. vypněte funkci Loudness.
BASS
•
Na displeji (7) se zobrazí odpovídající hlášení.
Při nízké hlasitosti lidské ucho hůře vnímá hluboké a vysoké tóny. Díky zvýšení těchto frekvenčních
rozsahů při nízké hlasitosti (Loudness) se tento efekt vyrovnává a přehrávání hudby zní přirozeněji.
nastavení reprodukce hlubokých tónů (basů)
TREBLE
nastavení reprodukce vysokých tónů
BALANCE
nastavení vyvážení hlasitosti mezi pravým a levým reproduktorem
FADER
nastavení vyvážení mezi předním a zadním reproduktorem
EQ
volba přednastaveného zvuku
DSP OFF
ovládání zvuku je vypnuté
Funkci Loudness lze také aktivovat, resp. deaktivovat delším stisknutím tlačítka „RDM/BD/LD“ (35)
na dálkovém ovládání.
FLAT
nastavení zvuku je neutrální
CLASSICS
charakteristika zvuku je přizpůsobena klasické hudbě
Volba zdroje přehrávání
POP
charakteristika zvuku je přizpůsobena popové hudbě
•
Stiskněte opakovaně tlačítko „MODE“ (9), chcete-li si vybrat z několika zdrojů přehrávání.
ROCK
charakteristika zvuku je přizpůsobena rockové hudbě
•
Výběr probíhá v následujícím pořadí: Radio > CD/DVD > USB > SD/MMC > AUX
PICTURE
Tento bod menu se zobrazuje pouze v případě, že je vloženo médium s obrazovými soubory.
Pokud není vložené žádné CD, zasunutá žádná USB paměť nebo žádná SD/MMC karta,
tyto zdroje jsou během výběru zdroje přehrávání přeskočeny.
Po vložení/zasunutí CD/DVD, USB paměti nebo SD/MMC karty se odpovídající vstup automaticky aktivuje.
Vložení CD/DVD
RED
vyvážení červené v obraze
GREEN
vyvážení zelené v obraze
BLUE
vyvážení modré v obraze
BRIGHTNESS jas
•
Stiskněte tlačítko
(12) pro otevření čelní stěny. Vložte do diskové jednotky (25) CD nebo DVD.
CD nebo DVD musí být vždy vložené potištěnou stranou nahoru.
CONTRAST
kontrast
SHAPNESS
nastavení ostrosti
SCREEN
nastavení velikosti obrazu
Vysunutí CD/DVD
4:3
přehrávání ve formátu 4:3
16:9
přehrávání ve formátu 16:9
FULL
•
Stiskněte tlačítko
•
Stiskněte tlačítko „EJECT“
•
Přední čelo opět uzavřete (přiklopte směrem nahoru).
(12) pro otevření čelní stěny.
COLOR RESET
obraz se přizpůsobí velikosti obrazovky
návrat k továrnímu nastavení
(23) a CD nebo DVD se vysune.
DUAL
Pomocí této funkce můžete volit zdroj přehrávání pro funkci duálního přehrávání.
Nastavení menu
•
Stiskněte tlačítko „MENU“ (1) na přístroji, čímž si vyvoláte menu nastavení.
•
Na displeji se zobrazí menu nastavení s různými podbody.
•
Abyste se dostali do podmenu, otáčejte ovladačem hlasitosti (20), až najedete na požadovanou položku
menu na displeji a stiskněte tlačítko „ENT“ (6).
•
Chcete-li přeskočit o jednu úroveň výše, stiskněte tlačítko „MENU“ (1).
•
Chcete-li zvolit resp. změnit položku menu, stiskněte tlačítko „ENT“ (6) nebo otáčejte ovladačem hlasitosti (20).
Funkce duálního přehrávání umožňuje přehrávání filmů pro spolujezdce (např. na monitoru umístěném v opěrce
hlavy, zatímco řidič poslouchá rádio). Předpokladem je, že jsou k AV výstupům pro druhou zónu (VIDEO OUT 1/2
a DVD AUDIO OUT) připojené odpovídající přehrávače.
Tuto funkci můžete také zvolit přímo pomocí tlačítka „DUAL“ (26) na dálkovém ovládání.
DUAL
Položky menu můžete také vybírat pomocí tlačítek se šipkami (30) na dálkovém ovládání.
KEY
VOL
11
zapnutí resp. vypnutí funkce duálního přehrávání:
DUAL ON
funkce duálního přehrávání je zapnutá
DUAL OFF
funkce duálního přehrávání je vypnutá
volba zdroje, který je ovládán ovladačem hlasitosti (20):
CURRENT
ovládání hlasitosti pro řidiče
DVD
ovládání hlasitosti pro spolujezdce
oddělené ovládání hlasitosti pro spolujezdce
12
RDS SETUP
TA
PI
BACKLIGHT
LOW
nízký jas
SEEK
při ztrátě hlášení o dopravní situaci začne přístroj vyhledávat jiný vysílač
hlášení o dopravní situaci
MID
střední jas
HIGH
vysoký jas
ALARM
při ztrátě hlášení o dopravní situaci přístroj spustí alarm
OD COLOR
MASK
SOUND
rádio se přepne na několik sekund na novou stanici a pak zase zpátky
CLOCK
MUTE
vypnutí zvuku rádia
CLOCK ON/OFF
CLOCK ON
SHORT
krátké
CLOCK OFF
LONG
dlouhé
ALL
překrytí alternativních frekvencí (AF) s odlišným programem (PI) a všech ostatních
stanic s odlišným programem (PI) na stejné frekvenci
DPI
překrytí pouze alternativních frekvencí (AF) s odlišným programem
LOCAL
pouze hlášení ze silnějších vysílačů
DX
všechna dopravní hlášení
zohlednění regionu při automatickém přepínání frekvence:
TA VOL
ON
přepínání pouze na vysílač se stejným programem (PI)
OFF
přepínání také na vysílače s jiným programem (PI)
zobrazení času na displeji je aktivní
zobrazení času na displeji je vypnuté
CLOCK HOUR
12H
zobrazení času ve 12hodinovém formátu
24H
zobrazení času ve 24hodinovém formátu
CLOCK ADJUST
ruční nastavení času:
Pomocí ovladače hlasitosti (20) nastavte hodiny > stiskněte tlačítko „ENT“ (6) > nastavte pomocí ovladače
hlasitosti (20) minuty.
reakce přístroje při špatném příjmu EON dopravních hlášení:
REG
zapnutí resp. vypnutí zobrazení času:
pozdržení vyhledávání stanice při ztrátě vysílače poskytujícího hlášení o dopravní situaci:
reakce v případě, že stanici, kterou právě posloucháte, již nelze přijímat:
EON TA
Mnohé stanice vysílají aktuální čas pomocí RDS. Pokud přístroj přijímá tento signál, zabudované
hodiny se nastaví automaticky.
Poslech rádia
RDS jako koncept příjmu
nastavení hlasitosti hlášení o dopravní situaci
Zkratka RDS znamená „Radio Daten System“, to znamená, že vysílač pomocí FM vln vysílá dodatečné,
kódované a neslyšitelné informace.
EXPERT
DX/LOCAL
prohledávání se zastaví také u slabších vysílačů
Zakoupili jste si DVD tuner DVD6311, který je schopen přijímat tato kódovaná data, která vysílají téměř
všechny stanice.
prohledávání se zastaví pouze u silnějších vysílačů
Vysílají se následující dodatečné informace:
nastavení citlivosti při vyhledávání:
DX
LOCAL
STEREO/MONO
nastavení druhu příjmu:
STEREO
příjem stereo
MONO
příjem mono
•
•
V případě slabých vysílačů dochází k přepnutí na příjem mono – tím se sníží rušivý šum.
•
LOUD
nastavení barvy pozadí displeje
reakce přístroje na 2 stanice s různým programem (PI) na stejné frekvenci:
RETUNE
BEEP
nastavení jasu displeje:
reakce při ztrátě vysílače poskytujícího hlášení o dopravní situaci:
nastavení ozvučení tlačítek:
ozvučení tlačítek je vždy zapnuté
2ND
ozvučení tlačítek je aktivní pouze u druhé funkce tlačítek (delší stisknutí)
OFF
ozvučení tlačítek je vypnuté
aktivace funkce Loudness:
funkce je aktivní
OFF
funkce je vypnutá
•
Programm Servicename (PS) – název stanice
•
Alternativní frekvence (AF)
Identifikace vysílače zpráv o dopravní situaci
(TP)
•
Typ programu (PTY)
Informace EON (EON)
Hlášení o dopravní situaci (TA)
•
•
Čas (CT)
Programm Identifikation (PI) – identifikace programu
ALL
ON
Programm Identifikation (PI) – identifikace
programu
Tato data pomáhají přijímači jednoznačně identifikovat vysílač. Umožňují rádiu rozlišovat mezi oblastmi, ve kterých
se vysílá stejný program. Jakmile tedy příjem zeslábne, přepne autorádio na silnější vysílač se stejnou identifikací
programu (IP).
Identifikace vysílače zpráv o dopravní situaci (TP)
Díky tomuto signálu může přijímač rozpoznat, že přijímá signál z vysílače vysílajícího hlášení o dopravní situaci.
Při nízké hlasitosti lidské ucho hůře vnímá hluboké a vysoké tóny. Díky zvýšení těchto frekvenčních
rozsahů při nízké hlasitosti (Loudness) se tento efekt vyrovnává a přehrávání hudby zní přirozeněji.
13
Hlášení o dopravní situaci (TA)
Díky tomuto signálu dokáže přijímač rozpoznat hlášení o dopravní situaci a případně přerušit probíhající
přehrávání z jiného zdroje.
14
Programm Servicename (PS)
Nastavení volitelných položek
Tato informace přijímači signalizuje, který vysílač právě přijímá. Zobrazuje se přímo na displeji
– například „BAYERN 3“.
Volitelné položky, které lze nastavit na RDS přijímači, byly popsány výše v tomto návodu v kapitole
Nastavení menu.
Alternativní frekvence (AF)
Informujte se v této kapitole, potřebujete-li více informací.
Zároveň se vysílá seznam alternativních frekvencí, na kterých se vysílá ten samý program. Pokud právě
přijímaný vysílač zeslábne, přijímač díky AF signálu rozpozná, na kterých frekvencích je třeba hledat vysílač
se silnějším signálem.
Funkce jednotlivých tlačítek
Tlačítko „BD/LD“ (14) resp. „RDM/BD/LD“ (35)
Typ programu (PTY)
•
Tento kód přijímači sděluje informaci o druhu vysílaného programu (např. sport, klasika, zprávy apod.).
Díky tomu může posluchač cíleně vyhledávat příslušný obsah.
Tlačítka „SEEK UP“ (17) / „SEEK DOWN“ (16)
Kromě toho lze tímto způsobem rozšiřovat varování před katastrofami. Ovšem tuto službu nenabízejí
všechny vysílače.
Pomocí těchto tlačítek můžete během poslechu rádia změnit frekvenci příjmu, tj. naladit stanici.
•
Stiskněte krátce jedno z těchto tlačítek – tím nastartujete automatické vyhledávání vysílače v daném směru.
Prohledávání se zastaví až u nejbližší stanice s dostatečně silným signálem.
•
Pokud některé z těchto tlačítek stisknete na delší dobu, aktivujete ruční vyhledávání stanice.
Prohledávání se zastaví, jakmile tlačítko uvolníte.
Informace EON
Mnohé řetězce vysílačů s různými programy mají pouze jeden program se službou hlášení o dopravní situaci.
Pokud se zároveň vysílají informace EON, takto vybavený přístroj se při hlášeních o dopravní situaci přepne
na vysílač, který tato hlášení vysílá, ačkoliv má posluchač právě naladěný jiný program patřící k témuž řetězci
vysílačů.
Pokud například posloucháte stanici Bayern 4 (bez hlášení o dopravní situaci), během hlášení o dopravní situaci
se automaticky přepne na stanici Bayern 3, která vysílá hlášení o dopravní situaci.
Čas (CT)
Pokud po určitou dobu nestisknete žádné tlačítko, přepne se tuner zpět na automatické prohledávání.
Tlačítka pro stanice 1 až 6 (3, 4, 5, 18 a 19)
•
Krátce stiskněte některé z těchto tlačítek, chcete-li přímo naladit některou z předem uložených stanic.
•
Chcete-li uložit stanici, kterou právě posloucháte, stiskněte tlačítko déle.
Mnohé stanice vysílají aktuální čas pomocí RDS. Pokud přístroj přijímá tento signál, zabudované hodiny se nastaví
automaticky.
Systém RDS poskytuje tu výhodu, že pokud opustíte region, ve kterém vysílá určitý vysílač, následuje automaticky
přepnutí na stejný vysílač se silnějším signálem. Ovšem k přepnutí může dojít pouze v případě, že tato silnější
stanice nabízí stejný program.
Stiskněte krátce pro nastavení pásma FM1, FM2 nebo FM3. V každém pásmu máte možnost pomocí
tlačítek uložit 6 stanic.
Pro každé FM pásmo (FM1 až 3) je k dispozici 6 tlačítek pro stanice. Celkem tedy lze obsadit
až 18 tlačítek pro stanice.
Tlačítka 1 až 6 na klávesnici (34) dálkového ovládání mají stejnou funkci.
Pomocí systému RDS ovšem nelze eliminovat kratší výpadky nebo oslabení signálu, protože to by znamenalo
neustálé přepínání sem a tam. Toto by posluchače rušilo mnohem více, než krátkodobé poruchy příjmu.
Tlačítko „AF“ (8)
Dalším pozitivem systému RDS je zobrazování názvu vysílače. Název RDS vysílače se zobrazuje na displeji
autorádia.
Tímto tlačítkem můžete aktivovat resp. deaktivovat automatické sledování vysílače. Pokud je funkce AF aktivní,
na displeji (7) se zobrazuje symbol „AF“.
Zobrazení na displeji během poslechu rádia
•
Funkce AF je vypnutá – tuner automaticky nevyhledává vysílač se silnějším signálem.
•
V levé části displeje se zobrazuje nastavené pásmo FM1 až 3 a frekvence resp. název vysílačů,
které jsou uložené pod tlačítky 1 až 6 (3, 4, 5, 18 a 19).
•
Funkce AF je zapnutá – tuner automaticky vyhledává vysílač se silnějším signálem.
•
V pravé části displeje nahoře se zobrazují nastavené funkce (AF, TA, TP atd.) a ve středu displeje
se zobrazuje název vysílače resp. jeho frekvence.
•
Dole na displeji se zobrazují symboly pro vložená média a čas.
15
Tlačítko „TA“ (10)
Tímto tlačítkem můžete zapnout resp. vypnout funkci informování o dopravní situaci.
•
Při příjmu vysílače s hlášením o dopravní situaci se na displeji zobrazí „TP“ = Traffic Programm.
•
Pokud jste stiskli tlačítko „TA“, na displeji se zobrazí „TA“. Nyní můžete přijímat pouze vysílače poskytující
hlášení o dopravní situaci.
•
Pokud právě probíhá přehrávání z jiného zdroje (např. z CD), tento program je na dobu hlášení o dopravní
situaci utlumen.
16
•
Pokud právě posloucháte rádio s velmi slabou hlasitostí, během hlášení o dopravní situaci se hlasitost
automaticky zvýší na dobře slyšitelnou úroveň (hlasitost lze nastavit v menu RDS SETUP > TA VOL).
Po skončení hlášení se znovu obnoví původně nastavená hlasitost.
Podle toho, zda je nastaveno „TA SEEK“ nebo „TA ALARM“ (viz nastavení menu > RDS SETUP),
v případě ztráty signálu přístroj buď začne vyhledávat nový vysílač, nebo spustí alarm.
Vyhledávání titulu
Tlačítka 1/
a 2/
(3 a 4) slouží pro výběr jednotlivých titulů.
Šipky na tlačítkách označují směr, kterým se přeskakuje – vpřed resp. vzad.
•
Tlačítko „PTY“ (11)
Stiskněte krátce příslušné tlačítko a přeskočte k následujícímu resp. předcházejícímu titulu.
Tituly můžete také volit přímo pomocí klávesnice (34) na dálkovém ovládání.
Pomocí tohoto tlačítka můžete zapnout funkci PTY.
Vyhledávání v rámci jednoho titulu
•
Stiskněte tlačítko „PTY“ (11), chcete-li přejít do režimu PTY.
•
Stiskněte tlačítko „SEEK UP“ (17) resp. „SEEK DOWN“ (16), až se na displeji zobrazí typ programu.
•
Pomocí tlačítek pro stanice 1 až 6 (3, 4, 5, 18 a 19) nebo pomocí klávesnice (34) na dálkovém ovládání
zvolte typ programu.
•
Začne vyhledávání vysílače, který vysílá předem zvolený program (PTY).
•
Opakovaně krátce stiskněte tlačítka a nastavte si požadovanou rychlost prohledávání.
•
Pokud není nalezen žádný vysílač s odpovídajícím programem, vydá přístroj varovný tón a na displeji (7)
se zobrazí nápis „PTY NONE“.
•
Rychlost prohledávání se zobrazuje na displeji (7) (2×, 4×, 8×, 20×).
•
Pro obnovení normálního přehrávání krátce stiskněte tlačítko 3/
zvolené tlačítko, až se na displeji (7) zobrazí „PLAY“.
Tlačítko „RPT/P.SCN“ (33)
•
Pomocí tlačítek 6/
a 5/
(18 a 19) můžete vyhledávat v rámci jednoho titulu na CD.
Šipky na tlačítkách označují směr vyhledávání – vpřed resp. vzad.
(5) nebo opakovaně stiskněte
Pokud krátce stisknete toto tlačítko, na několik sekund můžete po několik sekund poslouchat vysílače
uložené pod tlačítky 1 až 6 (3, 4, 5, 18 a 19). Chcete-li tento proces přerušit, znovu stiskněte toto tlačítko.
Navigace při poslechu MP3
•
Podržíte-li toto tlačítko déle stisknuté, automaticky se pod tlačítka pro stanice 1 až 6 (3, 4, 5, 18 a 19)
uloží všechny vysílače s dostatečně silným signálem.
Pokud jste do přehrávače vložili CD se skladbami ve formátu MP3 nebo jiné médium se soubory MP3
(SD karta, USB flash disk apod.), na displeji (7) se zobrazí přehled souborů.
•
Poté se tyto uložené vysílače vždy na několik sekund rozezní, jak je popsáno výše.
•
Na levé polovině displeje se zobrazují složky a na pravé polovině se zobrazují soubory.
Tlačítko „OSD“ (37)
•
Zvolená složka a zvolený soubor jsou zvýrazněny.
•
•
Na řádku vyhrazeném pro název skladby nad tímto zobrazením se ještě jednou zobrazuje aktuální titul.
•
Pomocí tlačítek se šipkami (30) na dálkovém ovládání se můžete pohybovat v rámci této struktury
a pomocí tlačítka „ENT“ (6) resp. „ENTER“ na dálkovém ovládání můžete zvolit označený titul resp. složku.
Opakovaně stiskněte toto tlačítko a zobrazte si na displeji různé informace o vysílači:
název vysílače > frekvence vysílače > typ programu (PTY)
Soubory můžete také volit přímo pomocí klávesnice (34) na dálkovém ovládání.
Přehrávání CD/MP3
Funkce opakování
Přehrávání/Pozastavení (pauza)
Pomocí tlačítka 3/
(5) můžete přepínat mezi přehráváním a pozastavením přehrávání.
•
Stiskněte toto tlačítko a spusťte přehrávání.
•
Chcete-li přehrávání přerušit, stiskněte toto tlačítko znovu.
•
Pokud tlačítko stisknete znovu, pokračuje přehrávání od toho místa, na kterém bylo přerušeno.
•
Stiskněte tlačítko „RPT/P.SCAN“ (33) na dálkovém ovládání a aktivujte funkci opakování.
•
Podle toho, kolikrát tlačítko stisknete, zvolíte příslušnou funkci:
stisknout 1× − opakování titulu
stisknout 2× − zopakují se všechny tituly v jedné složce (toto je možné pouze u médií obsahujících složky)
Ukončení přehrávání
Pomocí tlačítka 4/
stisknout 3× − zopakují se všechny tituly uložené na daném médiu
(21) ukončíte přehrávání.
Náhodné přehrávání
•
Stiskněte toto tlačítko a zastavte přehrávání. Na displeji (7) se zobrazí „PRE STOP“.
•
•
Stiskněte krátce tlačítko „RDM/BD/LD“ (35) na dálkovém ovládání a aktivujte funkci náhodného přehrávání.
Chcete-li na tomto místě přehrávání opět spustit, stiskněte tlačítko 3/
•
Dalším krátkým stisknutím tohoto tlačítka přepnete zpět na normální přehrávání.
•
Pokud znovu stisknete tlačítko 4/
(5).
(21), přeskočí snímač zvuku na začátek CD.
17
18
Naprogramování pořadí titulů
Rychlý posun vpřed/vzad
•
Můžete si naprogramovat pořadí až 16 titulů.
Během normálního přehrávání stiskněte tlačítko 6/
vpřed resp. vzad.
(18) resp. 5/
(19) a aktivujte rychlý posun
•
Stiskněte tlačítko „PROG“ (32) na dálkovém ovládání a aktivujte programování titulů.
•
Pomocí klávesnice (34) zvolte tituly v požadovaném pořadí a na displeji je přeneste pod „PROGRAM“.
•
U médií se složkami musíte navíc pod „DIR“ zadat složku.
•
Přehrávání je zrychlené. Rychlost lze změnit opakovaným stisknutím tlačítek (2×, 4×, 8×, 20×).
•
V rámci zobrazení na displeji se pohybujte pomocí tlačítek se šipkami (30) na dálkovém ovládání.
•
Pro návrat k normální rychlosti přehrávání stiskněte tlačítko 3/
•
Pomocí tlačítek se šipkami (30) zvolte „ENTER“ a stiskněte tlačítko „ENT“ (6) resp. „ENTER“ na dálkovém
ovládání – tím uložíte pořadí titulů.
•
Pomocí tlačítek se šipkami (30) zvolte „CLEAR“ a stiskněte tlačítko „ENT“ (6) resp. „ENTER“ na dálkovém
ovládání – tím pořadí titulů vymažete.
Chcete-li tituly znovu přehrávat v normálním pořadí, stiskněte dvakrát tlačítko „PBC/STOP“ (31)
resp. 4/
Šipky na tlačítkách označují směr vyhledávání – vpřed resp. vzad.
(5).
Během prohledávání se zvuk vypne.
Vyhledávání kapitol
•
(21). Tímto se ale naprogramované pořadí titulů nevymaže.
Během normálního přehrávání stiskněte tlačítko 1/
resp. následující kapitoly.
(3) resp. 2/
(4) a přeskočte na začátek aktuální
Šipky na tlačítkách označují směr, kterým se přeskakuje – vpřed resp. vzad.
Přehrávání DVD/VCD/MP4
Přímá volba
Přehrávání
•
Stiskněte tlačítko
(12) pro otevření čelní stěny. Vložte do diskové jednotky (25) VCD nebo DVD.
VCD nebo DVD musí být vždy vložené potištěnou stranou nahoru.
•
Stiskněte tlačítko „GOTO“ (44) na dálkovém ovládání a přímo zadejte místo nebo titul pomocí údaje o čase.
•
Pomocí tlačítek se šipkami (30) na dálkovém ovládání můžete přepínat mezi zadáváním kapitoly, titulu a času.
•
Zadejte odpovídající informaci a stiskněte tlačítko „ENTER“.
•
Přehrávání přeskočí na zvolené místo.
•
Je-li VCD/DVD již vložené, stiskněte opakovaně tlačítko „MODE“ (9), až se Vám aktivuje zabudovaná
disková jednotka.
Přerušení přehrávání
•
•
Stiskněte tlačítko 3/
Pokud vložené médium obsahuje menu, automaticky se toto menu zobrazí.
•
Chcete-li na tomto místě přehrávání opět spustit, stiskněte totéž tlačítko znovu.
(5) a přehrávání nakrátko přerušte.
U VCD k tomu dochází pouze v případě, že se jedná o VDC s PBC (Playback Control).
Prohlížení jednotlivých obrázků
•
•
U DVD se pohybujte v rámci zobrazeného menu pomocí tlačítek se šipkami (30) na dálkovém ovládání
– požadovanou položku menu zvolte pomocí tlačítka „ENTER“.
•
Stiskněte tlačítko „STEP“ (27) a spusťte prohlížení jednotlivých obrázků.
•
Po každém stisknutí tlačítka „STEP“ (27) se objeví další jednotlivý obrázek.
U VCD s PBC zvolte požadovanou položku menu pomocí klávesnice (34) na dálkovém ovládání.
•
Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte tlačítko 3/
Menu VCD lze zobrazit pouze v případě, že je aktivovaná funkce PBC. Je-li tato funkce vypnutá,
můžete ji aktivovat delším stisknutím tlačítka „PBC/STOP“ (31) na dálkovém ovládání.
•
DVD a VCD bez menu resp. PBC se přehrávají automaticky.
(5).
Náhodné přehrávání
•
Stiskněte krátce tlačítko „RDM/BD/LD“ (35) na dálkovém ovládání a aktivujte funkci náhodného přehrávání.
•
Tituly resp. kapitoly se budou přehrávat v náhodném pořadí.
•
Dalším krátkým stisknutím tohoto tlačítka přepnete zpět na normální přehrávání.
Ukončení přehrávání
•
•
Funkce opakování
Stiskněte tlačítko 4/
(21) resp. tlačítko „PBC/STOP“ (31) na dálkovém ovládání a přehrávání zastavte.
Místo, na kterém bylo přehrávání zastaveno, se uloží.
Přehrávání DVD:
Chcete-li na tomto místě přehrávání opět spustit, stiskněte tlačítko 3/
•
(5).
•
Stiskněte tlačítko „RPT/P.SCAN“ (33) na dálkovém ovládání a aktivujte funkci opakování.
Podle toho, kolikrát tlačítko stisknete, zvolíte příslušnou funkci:
stisknout 1× − funkce opakování je vypnutá
•
Chcete-li přehrávání úplně ukončit, stiskněte ještě jednou tlačítko 4/
(31) na dálkovém ovládání.
(21) resp. tlačítko „PBC/STOP“
stisknout 2× − opakování kapitoly
stisknout 3× − opakování titulu
stisknout 4× − opakovat všechno
19
20
Přehrávání VCD:
Přechod k prvnímu titulu (pouze u režimu DVD)
•
Stiskněte tlačítko „RPT/P.SCAN“ (33) na dálkovém ovládání a aktivujte funkci opakování.
•
Stiskněte tlačítko „TITLE“ (29) na dálkovém ovládání.
•
Zopakuje se aktuální titul.
•
Přehrává se první titul DVD.
•
Stiskněte tlačítko toto tlačítko ještě jednou a funkci opakování vypnete.
Podle toho, jaké DVD máte v přístroji vložené, může se stát, že se zobrazí hlavní menu.
Toto je možné pouze u VCD s vypnutou funkcí PBC.
Přechod k hlavnímu menu (pouze u režimu DVD)
Opakování určitého úseku
•
Stiskněte tlačítko „MENU“ (1) na delší dobu.
Tato funkce Vám umožní určit sekvenci, kterou budete nepřetržitě přehrávat.
•
Zobrazí se hlavní menu DVD.
•
Během přehrávání stiskněte tlačítko „A-B/ZOOM“ (6) na dálkovém ovládání a stanovte počáteční bod
sekvence.
Zpomalené přehrávání
•
Totéž tlačítko stiskněte ještě jednou a stanovte koncový bod sekvence.
•
Během přehrávání stiskněte tlačítko „SLOW“ (39).
•
Nyní se bude tato sekvence nepřetržitě přehrávat kolem dokola.
•
Přehrávání je zpomalené.
•
Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte znovu stejné tlačítko.
•
Rychlost můžete změnit opakovaným stisknutím tlačítek.
•
Pro návrat k normální rychlosti přehrávání stiskněte tlačítko 3/
Volba titulu resp. kapitoly
•
Pomocí klávesnice (34) na dálkovém ovládání přejděte na požadovaný titul resp. kapitolu.
•
Nyní se bude přehrávat požadovaný titul resp. požadovaná kapitola.
(5).
Během zpomaleného přehrávání je vypnutý zvuk. U některých médií může u této funkce
docházet k poruchám zvuku nebo obrazu.
Funkce zoom
Toto je možné pouze u VCD s vypnutou funkcí PBC.
Volba audioformátu během přehrávání
•
Během přehrávání dlouze stiskněte tlačítko „A-B/ZOOM“ (36).
•
Obrázek se odpovídajícím způsobem přiblíží.
•
Faktor přiblížení lze nastavit opakovaným dlouhým stisknutím tlačítka „A-B/ZOOM“ (36).
Pokud je na DVD/VCD zapsaných více jazyků resp. audioformátů, můžete mezi nimi volit následujícím způsobem:
•
2× > 3× > 4× > 1/2× >1/3× > 1/4× > normální přehrávání
Stiskněte tlačítko „AUDIO“ (40) na dálkovém ovládání, až se Vám zobrazí požadovaný jazyk / požadovaný
audioformát.
Základní audioformát se nastavuje v setup menu DVD přehrávače. Více informací ohledně setup menu
najdete níže v tomto návodu.
U některých DVD lze jazyk pro audio nastavit pouze přímo přes vlastní menu DVD.
Informace na displeji
•
Chcete-li si na displeji zobrazit informace o vloženém médiu a stav přehrávání, stiskněte dlouze tlačítko
„OSD“ (37).
•
Opakovaným dlouhým stisknutím tlačítka „OSD“ (37) si můžete zobrazit další informace.
Naprogramování pořadí titulů
Volba jazyka pro titulky během přehrávání (pouze u přehrávání DVD)
Můžete si naprogramovat pořadí až 16 titulů.
Pokud je na DVD zapsaných více jazyků pro titulky, můžete mezi nimi volit následujícím způsobem:
•
•
•
Pomocí klávesnice (34) zvolte tituly v požadovaném pořadí a na displeji je přeneste pod „PROGRAM“.
•
U DVD musí být titul uveden jako „T“ a kapitola jako „C“.
•
V rámci zobrazení na displeji se pohybujte pomocí tlačítek se šipkami (30) na dálkovém ovládání.
•
Pomocí tlačítek se šipkami (30) zvolte „ENTER“ a stiskněte tlačítko „ENT“ (6) resp. „ENTER“ na dálkovém
ovládání – tím uložíte pořadí titulů.
•
Pomocí tlačítek se šipkami (30) zvolte „CLEAR“ a stiskněte tlačítko „ENT“ (6) resp. „ENTER“ na dálkovém
ovládání – tím pořadí titulů vymažete.
Stiskněte tlačítko „SUB-T“ (42) na dálkovém ovládání, až se Vám zobrazí požadovaný jazyk.
Nastavení základního jazyka pro titulky se provádí v setup menu DVD přehrávače.
Více informací ohledně setup menu najdete níže v tomto návodu.
U některých DVD lze jazyk pro titulky nastavit pouze přímo přes vlastní menu DVD.
Volba perspektivy kamery (pouze u režimu DVD)
Stiskněte tlačítko „PROG“ (32) na dálkovém ovládání a aktivujte programování titulů.
Chceteli tituly znovu přehrávat v normálním pořadí, stiskněte dvakrát tlačítko „PBC/STOP“ (31)
Pokud je na DVD zapsaných více perspektiv kamery, můžete mezi nimi volit následujícím způsobem:
•
resp. 4/
(21). Tímto se ale naprogramované pořadí titulů nevymaže.
Stiskněte tlačítko „ANGLE“ (41) na dálkovém ovládání, až se Vám zobrazí požadovaná perspektiva kamery.
21
22
Setup menu
Pomocí setup menu si můžete nastavit základní nastavení, se kterými přístroj pracuje.
•
V rámci menu se můžete pohybovat pomocí tlačítek se šipkami (30) na dálkovém ovládání.
•
Jednotlivé položky menu vybírejte stisknutím tlačítka „ENTER“.
Používání AUX
Ke vstupu „AUX“ (15) lze připojit audio výstupy z externích přehrávačů (např. MP3
přehrávače).
Pokud je ke vstupu „VIDEO IN“ připojený další zdroj videa, slouží vstup „AUX“ (15)
jako vstup pro audio tohoto zdroje videa.
Abyste mohli přejít do setup menu, musí být v přístroji vložené DVD.
Kromě jiného si v tomto menu můžete nastavit jazyk, ve kterém se Vám mají zobrazovat pokyny na displeji.
Tento popis se vztahuje k angličtině – s tímto nastavením je přístroj dodáván.
•
Spojte audio výstup externího přístroje se vstupem „AUX“ (15).
Nastavíte-li si jiný jazyk, mohou se některé pokyny a hlášení lišit.
•
Zvolte vstup „AV-IN“ pomocí tlačítka „MODE“ (9) a na externím přístroji spusťte
přehrávání.
SYSTEM SETUP
TV SYSTEM
nastavení televizního systému (v závislosti na zemi, v Německu obvykle PAL).
V pozici „AUTO“ se televizní systém automaticky přizpůsobí přehrávanému médiu.
Používání USB flash disků a paměťových karet
SCREEN SAVER
aktivace/deaktivace spořiče obrazovky
Přístroj je vybaven USB rozhraním a čtečkou pro SD/MMC karty.
VIDEO
nastavení výstupního formátu pro video
Audio- a videodata, která jsou na těchto médiích uložena, lze přehrávat.
TV TYPE
nastavení poměru stran obrazovky
PASSWORD
zadání hesla pro dětskou pojistku (výchozí nastavení 0000)
RATING
různé stupně zpřístupnění pro dětskou pojistku
DEFAULT
nastavení do výchozího stavu
Protože existuje množství rozmanitých přístrojů s USB rozhraním a se čtečkami SD/MMC karet,
z nichž některé mají velmi specifické vlastnosti a funkce, nelze zaručit, že všechna tato média
budou tímto přehrávačem rozpoznána a že bude možné je ve spojení s tímto přístrojem obsluhovat.
USB pevné disky nelze k tomuto přístroji připojit. SD/MMC karty s kapacitou vyšší než 2 GB nejsou podporovány.
nastavení jazyka pro zobrazení na displeji (On-Screen-Display)
•
Otevřete kryt USB portu (13) a zasuňte do něj USB flash disk nebo USB konektor
Vašeho MP3 přehrávače.
•
Pokud používáte paměťovou kartu, zasuňte ji do čtečky (22). K tomu musíte
odklopit čelní panel.
LANGUAGE SETUP
OSD LANG
AUDIO LANG
nastavení jazyka pro přehrávání
SUBTITLE LANG
nastavení jazyka pro titulky
MENU LANG
nastavení jazyka pro menu DVD
MP4 LANG
nastavení jazyka pro přehrávání MP4
AUDIO SETUP
KEY
změna výšky tónu
VIDEO SETUP
BRIGHTNESS
nastavení jasu
CONTRAST
nastavení kontrastu
•
Odpovídající vstup zvolíte pomocí tlačítka „MODE“ (9).
HUE
nastavení barev
•
Obsluha je stejná jako při poslechu CD nebo DVD.
SATURATION
nastavení sytosti barev
SHARPNESS
nastavení ostrosti obrazu
Reset
Tlačítkem „RESET“ (24) vrátíte všechna nastavení do výchozího stavu.
DIGITAL SETUP
DYNAMIC RANGE
DUAL MONO
Toto tlačítko stiskněte v následujících případech:
v poloze „OFF“ je dynamika maximálně komprimovaná (hlasité tóny jsou tlumeny,
tiché tóny zesíleny)
•
FULL
•
pokud přístroj nereaguje na stisknutí tlačítek
•
když se na displeji objeví neidentifikovatelné znaky
přehrávání bez ovlivnění originální dynamikou
STEREO
přehrávání v režimu stereo
MONO L
přehrávání levého kanálu přes oba reproduktory
MONO R
přehrávání pravého kanálu přes oba reproduktory
MIX MONO
přehrávání obou kanálů (levého i pravého) v režimu mono
přes oba reproduktory
23
po skončení montáže a zapojení
24
Výměna pojistky
Manipulace s bateriemi a akumulátory
Je-li nutná výměna pojistky, je třeba dbát na to, že se smějí používat pouze pojistky daného typu a jmenovité
síly proudu (viz Technická data).
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí
baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou
malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání
pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte
pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo
nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete
pouze akumulátory.
Použití spravovaných pojistek nebo přemostění držáku pojistek je nepřípustné.
•
Poté, co jste přístroj odpojili od napájení (odpojit ISO konektor od palubní sítě!) opatrně vyjměte pojistku
z držáku pojistky vedle ISO zdířky.
•
Nahraďte ji pojistkou stejného typu.
•
Teprve potom můžete DVD tuner znovu připojit k palubní síti a uvést do provozu.
•
Pokud pojistka znovu vypadne, odneste přístroj k opravě do odborného servisu.
Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!
K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!
Výměna baterie v dálkovém ovládání
Pokud ovládání delší dobu nepoužíváte, baterie odstraňte.
Šetřete životní prostředí!
Recyklace
Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad
na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.
U nového přístroje je v přihrádce na baterie dálkového ovládání vložený izolační proužek,
který má zabránit nežádoucímu vybíjení baterie během přepravy. Před prvním uvedením
do provozu musíte tento izolační proužek odstranit.
Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!
•
Pokud dálkové ovládání už nefunguje správně, je baterie vybitá a musíte ji vyměnit za novou
baterii stejného typu.
Odstraňování poruch
•
Odblokujte bezpečnostní páčku a vyjměte z dálkového ovládání držák
na baterie umístěný na jeho zadní straně.
S tímto DVD tunerem Renkforce DVD6311 jste zakoupili výrobek, který je sestaven v souladu s aktuálním
stavem techniky a je bezpečný při provozu.
•
Vyjměte vybitou baterii a vložte novou 3V lithiovou knoflíkovou baterii
typu CR2025. Správná polarita je naznačena na držáku na baterie.
Přesto může dojít k problémům nebo poruchám.
•
Zasuňte držák na baterie zpět do dálkového ovládání. Bezpečnostní
páčka musí slyšitelně zaklapnout.
Proto Vám zde popíšeme, jak můžete některé z nich sami odstranit:
Bezpečnostní pokyny je třeba bezpodmínečně dodržovat!
Manipulace
•
Příliš velká hlasitost v interiéru vozidla má za následek, že nelze vnímat akustické varovné signály.
Tím ohrožujete sami sebe i ostatní účastníky silničního provozu. Proto dbejte na přiměřenou hlasitost.
•
Nepozornost v silničním provozu může vést k těžkým nehodám. Ovládání hi-fi sestavy je proto možné
pouze v okamžiku, kdy to dopravní situace dovoluje a kdy Vás její ovládání neodvádí od řízení vozidla.
Sledování filmů řidičem během jízdy je z bezpečnostních důvodů zakázáno.
•
Neměli byste po delší dobu poslouchat příliš hlasitou hudbu. Tím byste si mohli poškodit sluch.
25
Přístroj nepřehrává, displej ani podsvícení nesvítí:
•
Vadná pojistka vozidla. Pomocí návodu k Vašemu vozu vyhledejte a zkontrolujte odpovídající pojistku.
•
Vadná pojistka přístroje. Přístroj demontujte a zkontrolujte pojistku.
•
Uvolněný kladný kabel nebo ukostření. Přístroj demontujte a zkontrolujte zapojení kabelů.
Přehrávání pouze přes jeden reproduktor:
•
Špatně nastavené vyvážení. Nastavte vyvážení, jak je popsáno výše.
•
Kabel reproduktoru se uvolnil. Přístroj a/nebo reproduktor demontujte a zkontrolujte zapojení kabelů.
26
Přehrávání pouze přes přední nebo zadní reproduktor:
FM tuner
•
•
Rozsah příjmu
FM 87,5 až 108,0 MHz
Krok pro frekvenci
50 kHz
Špatně nastavené prolínání. Nastavte prolínání.
Kabel reproduktoru se uvolnil. Přístroj a/nebo reproduktor demontujte a zkontrolujte zapojení kabelů.
Citlivost
2,8 µV
Při poslechu rádia nelze přijmout žádnou stanici:
Odstup stereo kanálů
30 dB
•
•
•
Odstup šumu
50 dB
Anténa není zcela vytažená. Vytáhněte anténu do plné délky.
Připojení antény se uvolnilo. Přístroj demontujte a zkontrolujte připojení antény.
Anténa je vadná. Zkontrolujte zapojení, uzemnění i anténu samotnou.
Rušivé zvuky během přehrávání:
•
Rušivé zvuky vstupují do přístroje přes kladné vedení. Namontujte na kladný kabel dodatečný tlumič.
Vozidlo případně vybavte odstíněnými konektory svíček, palci rozdělovače apod., abyste je odrušili.
DVD přehrávač
Kmitočtový průběh
20 až 20 000 Hz
Odstup šumu
>60 dB
Odstup kanálu
>50 dB (1 kHz)
Lze přehrávat tato média
DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, DVD+/-DL, VCD, S-VCD, CD, CD-R, CD-RW
Po stisknutí tlačítka pro stanice se ozývá pouze šumění:
•
Není naprogramovaný žádný vysílač. Naprogramujte vysílače, jak je popsáno výše.
Po každém vypnutí přístroje se uložené vysílače vymažou:
•
Výstupní napětí
5 V max.
Výstupní impedance
10 kΩ
Kladný trvalý pól není připojený nebo se kabel uvolnil. Připojte kladný trvalý pól tak, jak je popsáno
v návodu, resp. zkontrolujte, zda je kabel připojený správně. Zkontrolujte pojistku.
Záruka
Při přehrávání DVD nefungují některá tlačítka:
•
Výstup LINE
Na digitální vpichovací teploměr poskytujeme záruku 24 měsíců.
DVD nepodporuje zvolenou funkci.
USB paměťová média nebo SD/MMC karty nejsou rozpoznány:
•
USB zařízení resp. paměťová karta není kompatibilní s přístrojem.
•
USB zařízení resp. paměťová karta není zformátovaná ve FAT resp. FAT32.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení
návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.
Jiné než shora popsané opravy smí provádět výhradně autorizovaný odborník.
Technické údaje
Všeobecně
Napájení
12 V= (10,8 až 15,6 V=)
Pojistka
plochá pojistka pro motorové vozy, 10 A
Výstupní výkon
4 × 40 W (max.)
Impedance reproduktoru
4 nebo 8 Ω
Rozhraní
USB a pro SD/MMC karty
Lze přehrávat tyto formáty
CD audio, DVD video, VCD video, S-VCD video, MP3, MP4
Rozměry
190 mm × 187 mm × 57 mm
Hmotnost
1,5 kg
Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!
© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.
27
MIH/05/2011
28
Download

Autorádio s DVD přehrávačem DVD6311 Obj. č.: 37 14 78