1 | 2013
Římskokatolická farnost u kostela
svaté Terezie od Dítěte Ježíše
Svatý Jan Bosco
navštíví Kobylisy!
2. 2. 2013
Pastorační bilancování
Na Nový rok byl i rock
Dopis z Mangalore
Požehnání koledníkům
Rozhovor s Ilonou Blažkovou
Modlitby za jednotu křesťanů
7
18
19
20
24
26
zprávy z farnosti
Úvodní slovo
Milí farníci,
čtenáři Kobylístku,
před třemi roky vyhlásili naši biskupové
tříletou přípravu na 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu. Každý rok je zaměřen na jednu z iniciačních svátostí, které uvádějí do plného života s Kristem. Prožili jsme již rok křtu a biřmování a nyní prožíváme rok eucharistie.
Při vyplňování dotazníku pro duchovní
správce, který je stejný pro všechny diecéze
a je o úkonech duchovní správy za uplynulý
rok, jsem si všimnul čehosi zvláštního.
V roce křtu bylo v naší farnosti pokřtěno zcela mimořádně a nečekaně
8 dětí školního věku od 8 do 13 roků a také
14 dospělých. Kde se vzali, objevili, z nebe
spadli? Máme v tom "prsty" my lidé, nebo je
to především "prst Boží"?
V roce biřmování byl naprosto rekordní počet biřmovanců - 47 osob.
A z toho 31 dospělých! Je to proto, že jsme
my - faráři, kněží, jáhnové - dobře zvali, motivovali a katechizovali, anebo je to rok milosti Boží?
A právě prožíváme rok eucharistie.
Čím nás překvapí? Dávám výzvu každému z vás, jak jsem ji dal našim katechumenům. Přijďte na vánoční bohoslužby a zkuste pozvat i své blízké. Někteří to učinili
a byli: někteří zklamáni, rozčarováni, jiní
mile překvapeni. Pokuste se o to také. Zkuste na nějakou bohoslužbu pozvat své blízké
a známé. A ty, kteří už na bohoslužbu chodí,
ale svátostně víru neprožívají (svátost smíření a eucharistie), seznamte s nabídkou či
pozváním nejen nás kněze, ale samotného
Ježíše: "Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi, a já vás občerstvím."
V roce eucharistie - s naším mottem
roku: „Žízním po tom, abys mou lásku přijí-
2
Svatý Jan Bosco navštíví
2. 2. Kobylisy!
Program v kostele svaté
Terezičky v sobotu 2. 2.
Zcela mimořádná událost čeká náš kostel
a všechny, kdo do něj v sobotu 2. února zavítají. V rámci přípravy na dvousté výročí
narození Dona Boska putuje po celém světě
socha s ostatky tohoto vzácného světce. Od
1. do 12. 2. se s ním můžeme setkat v České republice. Při této příležitosti chceme
s Donem Boskem vyprošovat mladým dobré rodinné zázemí, živé společenství církve, čisté, radostné a zodpovědné prožívání
partnerských vztahů a kvalitní výchovně-vzdělávací instituce, které by podpořily občanský i křesťanský rozvoj jejich osobnosti.
Don Bosco bude v kostele od rána.
Ranní mše svatá v 6.30 je ze svátku Uvedení Páně do chrámu.
Od 10.00 do 16.00 probíhá v kostele duchovní obnova členů salesiánské rodiny
(salesiáni, sestry FMA, spolupracovníci…)
V 17.30 začne pásmo písní, četby z Dona
Boska a krátké modlitby.
V 18.30 slavná mše svatá ze svátku Dona
Boska celebrovaná biskupem Karlem
Herbstem.
Po bohoslužbě bude agapé jako v neděli
dopoledne.
Kostel bude otevřen do 22.00 hodin, kdy
je příležitost k soukromé modlitbě u Dona
Boska.
K dispozici budou nějaké tiskoviny a výstava výtvarných děl dětí.
Don Bosco vyprosil již za svého života několik zázraků. Mnohem větší možnosti má
nyní, když je u Boha v nebi. Využijme této
příležitosti a prosme jej za děti a mládež.
Je to ta nejlepší investice, jakou můžeme
dnešní společnosti a církvi nabídnout.
mal, poznával, opětoval a dával dál" nabízíme přípravu pro dospělé ke svátosti smíření a svatému přijímání. Pán Ježíš zve
všechny křesťany k bohatě prostřenému
stolu Božího slova a Božího chleba "vezměte
a jezte z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás (a pro vás) vydává".
První setkání zájemců o tuto přípravu
bude v neděli 3. února po večerní bohoslužbě v katechetické místnosti. Povede je náš
jáhen Jaroslav Schrötter.
A také, milí bratři a sestry, znovu na začátku nového roku připomínám papežem
Benediktem vyhlášený a dobře jím vedený
Rok víry. Jeho katecheze o víře jsou skvělé.
Můžete si je číst ve Světle, nebo na internetových stránkách Radio Vaticana (viz níže)
nebo je živě sledovat každou středu ve vysílání Vatikánu (Proglas, středa 20.45).
Další informace na webu níže.
www.sdb.cz/co-delame/akce/don-bosco-u-nas
P. Martin Hobza
Slavnost sv. Jana Boska,
zakladatele salesiánů a celé salesiánské
rodiny, budeme slavit 31. 1. Hlavním celebrantem při eucharistické bohoslužbě
od 18.30 bude ředitel komunity P. Martin
Hobza. Po bohoslužbě bude následovat
občerstvení v Salesiánském divadle a od
20.00 Salesiánská akademie. Vystupují
a zvou vaši salesiáni.
P. Martin Hobza
http://www.radiovaticana.cz/podrubrika.php4?id=2
Rostoucí víru v Boha Otce a jeho Syna Ježíše
Krista podněcovanou působením Svatého
Ducha sobě i vám přeje i vyprošuje
P. Josef Brtník
Kobylístek
leden 2013
3
zprávy z farnosti
Farní ples 2013 už je tu!
Milé farnice a milí farníci, milé tanečnice a milí tanečníci :-)! Dovolujeme si Vás
všechny pozvat na tradiční farní ples, který pořádáme v sobotu 26. 1. od 19.30 do
01.00 hod. opět v Kulturním domě Ládví.
Vstupenky, které jsme byli letos bohužel nuceni zdražit na 200 Kč (a to jednotně pro všechny bez rozdílu věku, stavu,
pohlaví i náboženského vyznání), si budete moci kupovat jako vždy až na místě u našich milých pokladních, manželů
Triebeneklových. Doufáme, že to přesto
není tak vysoká cena za všechny ty bohaté kulturní zážitky, které na Vás čekají :-)
K poslechu a tanci bude hrát taneční orchestr Ing. Petra Holuba, předtančení si letos pro nás připravili naši mladí farníci, sourozenci Honza, Markéta
a Matouš Kubínovi se svými tanečními partnery. A duchovní slovíčko si poslechneme od salesiána Michala Svobody.
Přineste s sebou jako vždy, prosím, nějaké pěkné nebo dobré dary do tomboly, které byste sami taky chtěli vyhrát...
ale hlavní cenou tomboly, do které 1
los bude stát jako loni pouhých 10 Kč,
je opět všemi žádaná poukázka do obchodního domu IKEA na 2.000 Kč!
Takže doufáme, že se nedáte tentokrát odradit žádnými rozmary počasí, nálady ani jiných nepříznivých okolností a dorazíte plesat ve velmi hojném počtu s celými svými
rodinami, společenstvími a jinými klany :-)
Na všechny se těší Helena a Martin Tyburcovi
a manželské společenství Hroši
Živý růženec
Setkání společenství živého růžence bude
v pondělí 14. 1., 18. 2., 18. 3., 15. 4., 13. 5., 24.
6. po večerní bohoslužbě. Jste srdečně zváni.
Ludmila Růžičková
4
zprávy z farnosti
Příprava dospělých na svátost
smíření a svaté přijímání
Zveme dospělé, kteří přestali z různých důvodů praktikovat svátostný život, nebo ho
nikdy nezačali, k přípravě na svátost smíření a přijímání Krista svátostného. Ode dneška se můžete zapisovat k přípravě v sakristii na připravený list, nebo se osobně
hlásit u našeho jáhna Jaroslava Schröttera,
který přípravu povede. Kontakty jsou níže.
První informační setkání bude v neděli 3. 2.
v 19.20 v katechetické místnosti.
P. Josef Brtník
D. Jaroslav Schrötter
731 402 804
[email protected]
Společné udílení svátosti nemocných,
která je jednou z forem služby církve nemocným, se bude slavit v našem kostele v pondělí
11. února při mimořádné bohoslužbě v 16.30.
Na tento den o památce Panny Marie Lurdské připadá bl. Janem Pavlem II. zavedený 21.
světový den nemocných. Po bohoslužbě jsou
zváni všichni, kdo tuto svátost přijmou, k malému agapé ve farním sále. Na přijetí této svátosti se připravujeme očistou srdce ve svátosti smíření, četbou Písma, úryvků, které se
týkají Ježíšových setkání s nemocnými (např.
Mk 5,21-43 a 6,7-13) a osobní modlitbou. Také
doporučuji četbu útlé, ale hutné knížečky Anselma Grüna Svátost nemocných, je na našem knižním stánku. Doporučuji také adoraci Pána Ježíše 10. a 11. února při celodenním
výstavu. Příležitost ke svátosti smíření je každý den od 6. února od 18.00. Prosíme o přihlašování se k přijetí svátosti nemocných zapsáním v sakristii na připravené listy. Svátost
může přijmout každý, kdo je vážně nemocný
nebo pokročilý věkem (60 a více roků).
P. Josef Brtník
Kobylístek
Ekumenické setkání ve farnosti
Přednáška Pavla Fischera
Zveme Vás všechny křesťany z Kobylis
v pátek 18. ledna od 19.00 na ekumenické modlitební i společenské setkání s tímto programem: ekumenická bohoslužba
slova, společný zpěv a chvály, četba Písma,
výklad, skupinky nad Písmem, společné
přímluvy v kostele a setkání ve farním sále.
Pokud nikoho ještě neznáte, tak je to pravá
příležitost se seznámit s lidmi z vašich nebo
jiných křesťanských společenství, prožít
naši jednotu a modlit se za její zdokonalování. Více podrobností i text pozvánky na jiném místě v tomto Kobylístku. Obecně též
na webu níže.
Pomoc s přípravou ve farní kuchyni od 17.30
je vítána. Můžete také přinést něco slaného
nebo sladkého.
Děkujeme.
Anna Fantová,
Tomáš Redlich
http://www.ekumenickarada.cz
O loňském setkání mládeže s našimi biskupy před Květnou nedělí jsem byl na povídání výše jmenovaného s mladými v našem
farním sále. Téma přednášky znělo Mladý křesťan ve světě. Překvapila mne veliká
účast. Byla to nejpočetnější skupinka toho
dne. Mladí si mohli vybrat z dvanácti skupinek s různými tématy. Zde z celkového počtu 300 účastníků bylo asi 55 osob. Spíše
než přednáška byla to dialogicky vedená debata, do které byli také všichni vtaženi. Velmi mne to zaujalo a po debatě jsem si s Pavlem Fischerem popovídal a zkoumal, zda by
nebyl ochoten podobnou přednášku udělat
pro dospělé. Přislíbil. V tomto týdnu jsme se
setkali a přednášku konkretizovali. Bude na
popeleční středu po večerní bohoslužbě, tj.
asi v 19.30 v našem kostele.
Kdo je pan Pavel Fischer? Vystudoval VŠ
u nás, pak studoval sociální nauku na VŠ
v Belgii. Pracoval na arcibiskupství, potom
na Hradě u prezidenta Václava Havla, potom
byl sedm roků vyslancem v Paříži, nyní je politickým ředitelem na ministerstvu zahraničních věcí. Byl s ním asi před půl rokem velice zajímavý rozhovor v Katolickém týdeníku.
Předběžně je domluveno, že by měl další
přednášku v rámci Noci kostelů asi ve farním sále v pozdějších večerních hodinách.
Je to pátek 24. května. Jestliže by bylo velké
množství zájemců, pak by to bylo v kostele.
P. Josef Brtník Středy plné Dona Boska
V rámci pořadu Středy plné vědy si dovolujeme pozvat všechny farníky (a zvláště pedagogy a vychovatele, rodiče nevyjímaje)
na cyklus čtyř lednových přednášek Mgr.
Heleny Křenkové, FMA, s názvem Pedagogika Dona Boska. Začátek vždy v 19.15 ve vytápěném farním sále.
Témata přednášek:
9. 1.Život Dona Boska
– povolání k výchově jako dar a úkol
16. 1.K čemu vychovávat
– dobrý křesťan a poctivý občan
23. 1.Jak vychovávat
– rozum, laskavost a víra v Boha
30. 1.Vychovatel očima Dona Boska
Tomáš Redlich
leden 2013
Klub seniorů zve
13. 1. Posezení a povídání si při kávě a čaji
27. 1. Vepřové hody – posezení nad ovarem
Čas a místo srazu bude oznámeno včas, sledujte prosím ohlášky při nedělních bohoslužbách. Změna vyhrazena. Případný náhradní program bude vždy připraven.
Eva Kuchařová, Anežka Radinová
5
zprávy z farnosti
zprávy z farnosti
Karneval pro mladší děti
Mamky sobě
Milé děti a drazí rodiče, srdečně vás všechny zveme na tradiční karneval, který se
uskuteční v neděli 3. února od 14.30 do 17
hod. v prostorách salesiánského střediska.
Vstup je hlavním vchodem kolem vrátnice, kde také bude možnost se převléknout
v šatnách vedle vrátnice. Pak se jde podél
šipek dolů do tělocvičny a klubu Vrtule.
Prosíme všechny, děti i rodiče, aby si vzali
s sebou přezůvky.
Letošní téma karnevalu je: LÉTÁNÍ. Vstupenka pro rodiče a ostatní dospělé bude
tedy: vzít s sebou cokoli, co souvisí s létáním, jako jsou balony, letadla, vzducholodě, ptáci, mraky, andělé... Děti mohou přijít v nejrůznějších maskách, třeba také
inspirovaných létáním; součástí programu
budou soutěže a možnost získání odměn
a drobných dárků. Celým karnevalem bude
provázet klaun a možná přiletí i nějaký anděl. Prosíme všechny maminky, babičky
a tety, zda by mohly napéct nějaké dobrůtky pro děti k občerstvení. Tyto můžete
přinést bud v neděli 3. 2. ráno na vrátnici, nebo přímo na karneval do baru. Také
prosíme, zda máte doma nějaké vhodné
předměty: hračky, knížky, hry jako dárky,
odměny pro děti. Tyto přinášejte na vrátnici SDB do pátku 1.2., aby se mohly seřadit
a přidat k odměnám.
Za dětský tým
P. Petr Zelinka
Srdečně zveme maminky s malými dětmi v úterý 22. ledna od 9.30 do katechetické místnosti Emauzy k diskusnímu setkání
"O domácích pekárnách". Proč vůbec péct
vlastní chleba? Používáme zakoupené směsi
nebo raději experimentujeme s ingrediencemi? Lze těsto dobarvovat i zdravě, bez éček?
Určitě se navzájem o zkušenosti podělíme,
jednu zajetou pekárnu vyzkoušíme.:-)
V únoru se sejdeme pouze jednou, avšak
o to důležitější setkání to bude. Na úterní
dopoledne 12. února od 9.30 přijal pozvání
náš pan farář Jožka Brtník s tématem Doba
postní v rodině. Necháme se inspirovat
tímto liturgickým obdobím v den před Popeleční středou. Hlídání dětí zajištěno.
Těšíme se na vás!
Pavla Redlichová
Pozvánka do MŠ
Dne 16. ledna si můžete přijít od 15 hodin
prohlédnout prostory naší školky v rámci
akce "Den otevřených dveří".
Těšíme se na Vás – kolektiv MŠ
Na Přesypu 4, Praha 8-Troja
(www.msnapresypu.cz)
6
Modlitební Triduum
Duchovní obnova
pro rodiče dětí
V sobotu 8. 12. 2012 jsme se mohli v začínajícím předvánočním shonu pozastavit
a přijmout pozvání na duchovní obnovu
pro rodiče s dětmi. Většina z nás s vděčností využila nabídky hlídání dětí a svěřila je do rukou ochotných odbornic z naší
farnosti. Dopolední zamyšlení nad tématem Eucharistie si připravil Petr Zelinka.
Jeho slova jsme mohli vstřebat v tichu
kostela před Nejsvětější Svátostí. Nechyběl ani prostor pro očištění srdce ve svátosti smíření. Vrcholem celé obnovy byla
společně slavená mše svatá. Po vydatném
obědě jsme se sešli k odpolední diskuzi
s Jožkou Brtníkem nad pastoračním plánem farnosti i podněty papeže Benedikta
XVI. pro Rok víry. Děkuji za všechny přítomné všem, kdo se na této duchovní obnově podíleli.
Ilona Blažková
Citáty Dona Bosca
na každý den emailem
Dovolujeme si srdečně pozvat na další Triduum Modliteb matek, které se bude konat
ve dnech 25. 1. – 27. 1. v kostele sv. Terezičky. V pátek 25. 1. od 19.30, v sobotu 26. 1. od
9.00 a v neděli 27. 1. od 15.00. Zveme všechny matky, babičky, tety, prostě všechny
ženy, které cítí potřebu se modlit nejen za
svoje rodiny. V neděli potom proběhne v katechetické místnosti za dětskou místností
agapé, na které jsou zváni i otcové s dětmi,
odhadem od 15.45, po skončení modlitební
části v kostele. Těšíme se na vás.
Olga Lisáková za skupinku Ďáblice
Kobylístek
Slovko do ucha: to bol majstrovský spôsob
ako don Bosco vychovával mladých. Ba aj
sami chlapci ho často prosili: „Povedzte mi
niečo.“ Keď už príklad priťahuje, o to viac
slová pohnú k dobrému. Ak chceš, môže to
byť don Bosco na každý deň.
Na webovém odkazu www.tekbo.cz (Registrace odběru) si můžete objednat každodenní zasílání citátu Dona Boska emailem,
a to ve slovenském nebo českém jazyce.
Na stejném místě lze odběr kdykoliv zrušit. Aplikaci připravil na základě známých
citátů Dona Bosca, které vyšly i knižně,
Pali Repický.
Lucka Ortiz
leden 2013
Pastorační bilancování v číslech
V uplynulém roce 2012 bylo v naší farnosti pokřtěno 55 dětí a 5 dospělých. Celkem
60 osob. K prvnímu svatému přijímání
přistoupilo 26 dětí a 7 dospělých. Biřmováno u nás bylo i s dospělými pokřtěnými 47 osob. Do křesťanského manželství
vstoupilo 14 párů. Svátost nemocných při
společném udílení a jednotlivě přijalo 126
osob. K výuce náboženství v sedmi školách
a v našich prostorách je přihlášeno 15 dětí
předškolního věku a 132 dětí věku školního. K prvnímu svatému přijímání se připravuje 20 dětí, ke křtu 14 dospělých. Ke
svátosti biřmování se v příštím roce připravuje 13 mladých a 8 dospělých.
Program vzdělávání ve víře „Středy plné
vědy“ v úvahách o biřmování, Duchu svatém a jeho darech navštěvovalo 30 – 45
osob. Úvahy o II. vatikánském koncilu navštěvovalo asi 40 – 70 osob, úvahy o víře
25 – 45 osob.
Kolem 300 dospělých se setkává v týdenních, čtrnáctidenních nebo měsíčních intervalech asi ve 20 společenstvích různého
typu (modlitební, vzdělávací, nad Písmem
…). Mládež (asi 100 osob) v 10 společenstvích. Kolem 120 lidí pracuje v různých
pastoračních skupinkách, které se přímo podílejí na pastorační činnosti farnosti. Nepočítám v to další, jako jsou hudební
skupiny, skauti a jiní.
Děkuji všem, kdo se jakýmkoliv způsobem
podílejí na životě i službě v naší farnosti.
A zvu k zapojení se do služby rozvoje života a činnosti farnosti i další, abychom
SE STÁLE VÍCE POSUNOVALI Z TYPU
FARNOSTI OBSLUHOVANÉ K FARNOSTI
SLOUŽÍCÍ.
Děkuji všem, kdo se jakýmkoliv způsobem
podíleli na přípravě a pěkném průběhu
svátků vánočních.
P. Josef Brtník
7
zprávy z farnosti
dětem
Petice, zástavka Služská
Letní ubytování blízko Třeboně
Vážení farníci, v průběhu měsíce ledna plánujeme v našem kostele uspořádat petici na
zastavení autobusů na zastávce Služská. Cílem bude snaha, aby tam zastavovaly všechny autobusy aspoň na znamení. Zkoušeli
jsme to před několika lety písemnou žádostí na příslušných místech, ale bez výsledku.
Vracet se ze zastávky metro Kobylisy je pro
starší osoby a rodiny s malými dětmi obtížné. Věříme, že ke změně může úspěšná
podpisová akce občanů podnítit organizaci
Ropid, která zpracovává projekt, na jehož
základě Dopravní podnik a soukromí dopravci jezdí. Prosíme vás o její podporu.
S poděkováním
Tomáš Redlich,
Tomáš Pavlů
Milí farníci, máme pro vás zajímavý tip na
dovolenou, vhodný pro jednotlivé rodiny
i skupiny (společné dovolené rodin, dětské
tábory, společenství). V blízkosti je koupání, cykloturistika, vodáctví, rybaření, sbírání borůvek, hub.. Dostupné vlakem i busem, parkoviště u areálu chatek. Kapacita
70 míst, vybavené kuchyňky a společenské
místnosti. Po zvážení jsme s P. Brtníkem
usoudili, že vás s touto možností seznámíme prostřednictvím našeho farního měsíčníku. Níže jsou pro zájemce kontakty. Ve vývěskách v kostele se objeví také leták.
Tomáš Redlich, Iva Neumannová
www.chatkynajihu.cz
[email protected]
732 755 676
Stránku dětem připravily
Johanka Körblerová a Julie Blažková.
8
Kobylístek
leden 2013
9
ROK EUCHARISTIE A VÍRY
ROK EUCHARISTIE A VÍRY
Hovory o víře 3
Víra jako přijetí Božího zjevení
I v těchto Hovorech o víře budeme vycházet z textu věroučné konstituce II. vatikánského koncilu
Dei verbum, která je věnována Božímu zjevení.
Odpověď člověka Bohu, který oslovuje
Od doby Abraháma Bůh svými činy a prostřednictvím proroků i Božím slovem oslovoval vyvolený
izraelský národ. Ježíš však své učedníky posílá do celého světa. Zjevení Ježíše Krista se tedy týká
všech lidí:
Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte
je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal (Mt 28,19-20).
Nejdůležitějším předpokladem k přijetí víry je Boží milost. Potřebu milosti k víře už zdůrazňoval
2. sněm v Orange, který se konal v roce 529:
Víra není možná bez Boží milosti. Žádnými sebedokonalejšími racionálními důvody se nepodaří přivést
bez Boží milosti člověka k víře.
A II. vatikánský koncil k tomu dodává:
K tomu, aby se nám dostalo této víry, je potřebná předcházející a pomáhající Boží milost a vnitřní pomoc Ducha svatého, aby se on dotkl srdce a obrátil je k Bohu, otevřel duchovní zrak. Aby se i nadále
prohlubovalo porozumění Božímu zjevení, týž Duch svatý stále zdokonaluje víru svými dary (Dei verbum 5).
Víra je tedy odpovědí člověka na Boží zjevení. Uschopnění k této odpovědi člověka je
ovšem darem Boží milosti.
Víra v Písmu svatém
Středem víry ve Starém zákoně je uznání Hospodina jako Boha Izraele, důvěra v Boží zaslíbení,
věrnost Hospodinu a poslušnost jeho zákona. Ve své řeči na rozloučenou opakuje Mojžíš základní
prvky starozákonní víry:
I promluvil Mojžíš a lévijští kněží k celému Izraeli: „Ztiš se a slyš, Izraeli, stal ses dnešního dne lidem
Hospodina, svého Boha. Budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, a plnit jeho příkazy a jeho nařízení,
která ti dnes přikazuji. Buď proklet, kdo nebude plnit slova tohoto zákona a dodržovat je.“ A všechen
lid řekne: „Amen.“ (Dt 27,8-10.26)
Apoštol Pavel zachycuje v listě Filipanům nejstarší vyznání křesťanské víry:
Ježíš Kristus je Pán (Flp 2,11).
Tato slova vyjadřují víru prvotní církve, že Ježíš je tím očekávaným Mesiášem, tedy že on je ten
proroky předpověděný Mesiáš (česky Pomazaný), což je řecky Christos – Kristus. Slovo Pán, tedy
v originále řecké slovo Kyrios, je používáno k označení Boha. Prvotní církev tedy slovy Ježíš Kristus je Pán vyjadřuje svou víru v Ježíšovo božství. U svatého Pavla jsou základními prvky víry podřízení se Bohu a ospravedlnění. Klade víru do souvislosti s celým obrácením člověka, s jeho změnou
smýšlení. Nejde tedy o to něco slovy vyznávat, ale jde o prožitek obrácení, přijetí Boží milosti, vědomí, že se věřící stal novým člověkem a že víra je základem a východiskem jeho nového života:
Proto mluvíme o spravedlnosti z víry, aby bylo jasné, že je to spravedlnost z milosti (Ř 4,16).
Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti (Ř 5,1-2). Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení
není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit (Ef 2,8-9).
10
Kobylístek
U synoptiků je víra předkládána v pevném spojení s obrácením, změnou smýšlení. První výzvou
Ježíše je: Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu (Mk 1,15). Změna
smýšlení, tedy v originále metanoia, je v evangeliích překládána slovem pokání.
Takže víra spočívá v přijetí evangelia zjeveného Kristem. Předmětem této víry je především Ježíš
Kristus jako očekávaný Mesiáš a vtělený Bůh, dále Ježíšovo poslání přiblížit Boží království a otevřít lidem přístup do něj:
A řekl jim: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu! Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude
spasen (Mk 16,15-16).
Víra v Ježíšovu božskou moc je často také podmínkou uzdravení. Ježíš často říká: Tvá víra tě zachránila (Mt 9,22). Vírou v Krista je možné si získat Boží přízeň, a tím i dar uzdravení.
Když uvěřili v Ježíšovu moc a důvěřovali mu, projevilo se Boží milosrdenství:
Když Ježíš odtamtud odcházel, šli za ním dva slepci a hlasitě volali: „Synu Davidův, smiluj se nad
námi!“ Jak vešel do domu, přišli ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: „Věříte, že mám takovou moc?“ Odpověděli mu: „Ano, Pane.“ Dotkl se tedy jejich očí a řekl: „Ať se vám stane, jak věříte.“ (Mt 9, 27-29)
Víra podle svatého Jana znamená uvěřit v Boha jako Otce, který se zjevuje v Ježíšovi, v jeho činech a slovech:
Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi (Jan 1,12).
Víra je tedy podle svatého Jana pro člověka odhalením tajemství vtěleného Syna Božího a počátkem účasti na Božím synovství, a to prostřednictvím účasti na věčném životě Krista:
Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá
soudu, ale přešel již ze smrti do života (Jan 5,24).
Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky (Jan 11,25-26).
Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo věří v Syna, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den
(Jan 6, 40).
Podle svatého Jana dává skutečná víra v živého Krista nový život v Duchu svatém. Tento nový život znamená život ve spojení s Ježíšem Kristem, tedy účast na Božím životě už teď a tady. A to
všechno směřuje k definitivnímu naplnění vstupem do věčné radosti v Božím království.
Shrnutí
Na závěr je třeba uvést to, co 2. vatikánský koncil říká o skutečné křesťanské víře:
Zjevujícímu Bohu je třeba odpovědět poslušností víry tak, že se celý člověk svobodně odevzdává
Bohu tím, že se rozumem i vůlí plně podřizuje zjevujícímu Bohu a dobrovolně přijímá zjevení,
které dal Bůh (Dei verbum 5).
Taková víra přináší člověku v Duchu svatém Boží milost, která překonává všechny naše slabosti
a hříchy, která stále znovu uzdravuje naše nitro a obnovuje naše spojení s Kristem. Svatý Jan tuto
milost nazývá symbolicky živou vodou:
„Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra.“ To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří
v něj uvěřili (Jan 7,38-39).
Ježíš nám tedy dává účast na Božím životě, nabízí nám dary Ducha svatého a posílá nás mezi lidi,
abychom byli svědky jeho lásky. To je Boží povolání pro církev i jednotlivé křesťany. Ale dát svůj
souhlas, přijmout své poslání, to musí udělat člověk sám, to je jeho rozhodnutí a taky jeho odpovědnost.
Jaroslav Schrötter
leden 2013
11
ROK EUCHARISTIE A VÍRY
Mládež
Adven´t stop
Na leden máme jako podnět k hlubšímu prožívání
slavení eucharistie výzvu:
Při proměňování s úctou
a vděčností pohlédnout na Ježíše,
který k nám přichází.
Co tomu předchází?
Po přinesení obětních darů a jejich přípravě k proměnění následuje zpěv "Svatý, svatý, svatý, Pán Bůh zástupů, plná jsou
nebesa i země jeho slávy...." Tato slova jsou
převzata z knihy Izaiášovy, z 6. kapitoly, 3.
verše. Izaiášovi zazněla v uších v den, kdy
se před ním v chrámu zjevila sláva Boží.
A Sanctus pokračuje slovy: "Hosana na
výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech." Tato druhá část Sanctu je mesiánským zvoláním,
převzatým ze žalmu 118, verš 25-26. Slovo Hosana, tak jak přešlo do křesťanské
liturgie, v hebrejštině znamená "Kéž zachráníš!". Překládá se třeba také: "Smiluj se
a dej nám spásu!" nebo ještě: "Prosíme, dej
vítězství!" Tento žalm se zpíval v okamžiku, kdy sedmý den svátků stánků vcházel
s ratolestmi v rukou průvod do chrámu.
Proto (jak se o tom zmiňují i všichni čtyři
evangelisté) zazpívá dav s tradičními palmovými ratolestmi v rukou tento zpěv znovu, aby pozdravil Ježíše při jeho vjezdu do
Jeruzaléma jako krále - mesiáše, pokorného a mírného, přijíždějícího na oslíku: "Hosana, synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Hosana na výsostech!"
(srv. Mt 21,9)
12
Co dělal dav při Ježíšově slavném vjezdu do Jeruzaléma?
Sklonil se až zemi, nebo aspoň cudně klopil
oči? Ne! Díval se na Ježíše! Žasnul, skákal
a volal: "Prosíme, dej vítězství!" I my máme
v tuto chvíli vyskočit (vstát), dívat se
na Ježíše a po zvolání kněze "Tajemství
víry" radostně volat: "Tvou smrt zvěstujeme. Tvé vzkříšení (vítězství) vyznáváme.
Na tvůj příchod čekáme, Pane, Ježíši Kriste."
Můj táta mně jako knězi začátečníkovi
často říkal: "Říkej lidem, ať v tomto okamžiku nekoukají do země, ale dívají se na
Ježíše! Vždyť je tady pro nás, on, vítěz, přítomen!"
Vděčná mládež u salesiánů v Plzni. (foto: Karolína Nováková)
N
a Adven't stop jsme vyrazili k salesiánům do Plzně. Večer jsme se shromáždili v klubovně a zahráli si pár her na
úvod. Následoval film "Seven Pounds", který se stal jedním z mých nejoblíbenějších
filmů - doporučuju. Další den dopoledne
nás navštívil ředitel centra Antonín Nevola s přednáškou na téma vděčnost. Měli
jsme také napsat dopis s věcmi, za které
jsme vděční. Odpoledne jsme šli na procházku, ale jelikož docela mrzlo, tak to většina zabalila a šli jsme radši na koláče. Po-
tom jsme si podle nálady mohli vybrat ze
tří workshopů. Nemůžu mluvit za ostatní,
ale fotbal byl dost super. Sice jsme se docela pomlátili, ale stálo to za to. Večer jsme
se spolu pomodlili formou hudby a pak už
jsme jenom hráli různé hry a usínali u nich.
V neděli byla mše, balení, úklid a jeli jsme
domů. Jsem ráda, že jsem i přes váhání nakonec jela, a doufám, že na svůj dopis nezapomenu a někdy si ho zas přečtu. Díky Lucce a Bětce za skvělé jídlo!
Veronika Mariničová
Úterku u Terky v lednu
S
Podle knihy kardinála Jean-Maria
Lustigera Tajemství eucharistie
zpracoval P. Josef Brtník
Kobylístek
novým rokem zveme všechny mladé
na další Úterky u Terky. Na skupinky se
těšte 15. a 29. 1. Na první velký Úterek 8.1.
jsme pozvali prof. PhDr. Luboše Kropáčka
CSc., který je jedním z největších odborníků na islám u nás, a proběhla s ním beseda
na téma islamizace Evropy, což je v dnešní
leden 2013
době velmi aktuální téma. Jistě všichni víte,
že tento rok je rokem eucharistie, a proto
na Úterek 22. 1. mezi nás přijde P. Jožka Brtník, jehož tématem bude právě eucharistie.
Těšíme se na vás a všem vysokoškolákům
přejeme hodně v sil ve zkouškovém období!
Verča Kašparová
13
Mládež
Mládež
Maxistrantská duchovní obnova
T
ématem letošní adventní obnovy ve
Zdicích bylo „Čas adventu, čas příhodný“. Jádrem celé akce bylo setkání se salesiánem Pavlem Kuchařem, který měl
neobyčejně zajímavou přednášku o dvou
druzích času: chronos a kairos (to jsou řecká slova a znamenají čas, který plyne a čas
jako vhodná příležitost nebo okamžik)
Maxistrantský silvestr
a jejich významech. Na to navazovalo ztišení v kostele a možnost svátosti smíření spolu se slavením mše svaté. Celá akce
byla pro mě velmi dobrým začátkem adventu a jsem přesvědčen, že proa ostatní
maxistranty také.
Adam Španěl
Maxistranti, chronos a kairos ve Zdicích. (foto: Petr Zelinka)
Na výletě. (foto: Petr Zelinka)
Ministrantské řádění
T
aké letos proběhla tradiční předvánoční akce mladších ministrantů, nazývaná
„ministrantské řádění“. Sešli jsme se v tělocvičně a nejprve kluci soutěžili v proběhnutí opičí dráhy, pak následoval oběd a po
něm oblíbené zápasy ve dvojicích nebo hra
14
na medvěda. Před odchodem do lesa kluci
společně „putovali se Svatou rodinou“ a plnili úkoly na několika zastaveních. Posledním bodem programu bylo odpalování petard v Ďáblickém háji.
Petr Zelinka
Kobylístek
O
pět po roce jsme se sešli s maxistranty
ve Zdicích, abychom přivítali nový rok
a společně strávili několik dní. Letošním
tématem byla „Doba ledová“ dle oblíbeného filmu. Kromě dopoledních workshopů
a odpoledního sportu a her v přírodě jsme
také absolvovali výlet podél Berounky zakončený návštěvou akvaparku, noční vý-
leden 2013
stup na Vraní skálu, vítání nového roku
petardami. Nechyběly ani společné modlitby, silvestrovské ztišení v kostele nebo večerní povídání o Africe s promítáním fotek,
návštěva Mokrejšů a Vojty Matyse. A také
děkujeme za vaření Robertu Barmanovi.
Petr Zelinka
15
ZPRÁVY Z SKM, SADBY A SaSM
ZPRÁVY Z SKM, SADBY A SaSM
Odstartoval projekt Darujme vzdělání
Ve středu 28. listopadu 2012 spouští občanské sdružení SADBA nový projekt v oblasti
rozvojové pomoci s názvem DARUJME VZDĚLÁNÍ. Zakoupením dárkových poukazů
na internetových stránkách www.darujmevzdelani.cz je možné zcela konkrétně podpořit
vzdělávání v rozvojových zemích. Dárkové poukazy jsou koncipovány tak,
aby odstranily konkrétní překážky, které v dané lokalitě brání rozvoji vzdělání.
alesiánská asociace Dona Boska (SADBA) se zabývá rozvojovou pomocí a prací s dobrovolníky již 7 let. Projekt DARUJME
VZDĚLÁNÍ je reakcí na problémy, se kterými
se dobrovolníci SADBY v rozvojových zemích
denně setkávají.
„Na základě našich mnohaletých zkušeností s pomocí dětem v rozvojových zemích
samozřejmě vnímáme vzdělání jako zcela klíčové pro to, aby se v dané lokalitě něco změnilo k lepšímu. Jak se říká, chceš-li nasytit člověka na jeden den, dej mu rybu, chceš-li nasytit
16
dobrovolnice v Kongu, v Bakanja centru pro
kluky z ulice. Za rozjezd projektu DARUJME
VZDĚLÁNÍ jsem moc vděčná. Pomůže například zaplatit snídaně dětem v internátu,
které jinak hladoví. A je samozřejmě těžké někoho vzdělávat, když má prázdný žaludek,“ popisuje bývalá dobrovolnice Markéta Lengálová a dodává: „Pořád myslím na
děti, o které jsem se tam starala. Jsem nyní
už zpět v České republice a projekt mi tak
umožní pomáhat prostřednictvím dárkových
poukazů „svým“ dětem i nadále.“
Darovací poukazy z projektu DARUJME
VZDĚLÁNÍ mohou být ideálním řešením pro
všechny, kdo mají problém s výběrem dárků
pro své blízké. „Tímto dárkovým poukazem
uděláte radost hned dvakrát. Nejen vašim
blízkým, ale také někomu, kdo je sice daleko,
ale potřebuje pomoci mnohem více než my,“
dodává Iveta Pešatová. Více informací o projektu „Darujme vzdělání“ a občanském sdružení SADBA naleznete na stránkách:
www.darujmevzdelani.cz
www.sadba.org.
Iveta Pešatová, SADBA, o.s.,
e-mail: [email protected]
tel: +420 734 795 623
Zprávy z SKM
Dobrovolnice Gabča s kluky z Bakanja.
S
jinde školu mají, ale děti tam nemohou docházet, protože třeba nemají boty. Díky našim dobrovolníkům, kteří v místech pomoci
dlouhodobě působí, známe konkrétní problémy a podle toho nabízíme i dárkové poukazy.
Díky tomu je pak pomoc maximálně efektivní,“ vysvětluje Iveta Pešatová.
V rámci projektu DARUJME VZDĚLÁNÍ si
tak můžete vybrat například dárkové poukazy na pět měsíců školného v Indii, týden učitele v Zimbabwe, čtyřicet cihel na stavbu školy
v Bulharsku nebo na boty pro dítě z internátu v Kongu. Dobrovolníci občanského sdružení SADBA pomáhají znevýhodněným dětem
a mladým lidem v mnoha zemích světa.
„Od roku 2005, kdy SADBA vznikla, jsme
vyslali již přes 100 dobrovolníků do 17 různých zemí a další se na vyslání připravují.
Projekt DARUJME VZDĚLÁNÍ se v tuto chvíli
zaměřuje na 4 lokality, kde naši dobrovolníci
působí. Pokud se to osvědčí, do budoucna bychom ho samozřejmě rádi rozšířili,“ vysvětluje Jaroslav Vracovský, předseda občanského
sdružení SADBA.
Podpora prostřednictvím dárkových poukazů nyní poputuje do Demokratické republiky Kongo, Indie, Zimbabwe a Bulharska. Strávila jsem dohromady 12 měsíců jako
člověka na celý život, nauč ho chytat ryby. Proto vznikl projekt DARUJME VZDĚLÁNÍ,“ říká
koordinátorka projektu Iveta Pešatová.
Dárkové poukazy, nabízené na stránkách
www.darujmevzdelani.cz, pokrývají celou škálu potřeb souvisejících s podporou vzdělání.
Vychází vždy z konkrétní zkušenosti s danou
lokalitou a snaží se odstranit překážky, které
v daném místě vzdělávání dětí a mladých lidí
brání.
„Překážkou bývá často nedostatek učitelů, někde chybí cihly na postavení školy,
Kobylístek
P
řejeme všem našim dětem, rodičům a podporovatelům úspěšný rok 2013 a rádi se
s vámi setkáme na našich akcích, které pro
vás připravujeme. V lednu jsme pro vás připravili přednášku v „Klubu maminek". Tentokrát to bude prezentační přednáška salesiánského nakladatelství Portál. Kdy a v kolik?
17. 1. od 9.30 v Klubovně U Hrocha. Zaostřeno bude na knihy o dětech a výchově, ale
ani ostatní zajímavé tituly nezůstanou stranou. Hlídání dětí bude zajištěno. Oslavy Dona
Boska. I náš klub si v rámci Salesiánského
leden 2013
centra pro vás připravil malé divadelní představení našich vedoucích. Umělecká soutěžní
přehlídka "To je hlína". Na našem webu kobylisy.skm.cz se mohou školy, ateliéry, dětské skupiny apod. přihlašovat na 8. ročník
soutěžní přehlídky. Letos budou mladí umělci mít možnost vystavovat své práce v muzeu
Kampa, Švandově divadle. Divadelní a filmové kusy budou ke zhlédnutí v Salesiánském
divadle. Celou akci podpořili: Pavel Anděl, Šimon Caban, Pavel Zedníček a Jindřich Štreit.
Pozitivní myšlení přeje Lucie Lišková
17
ZPRÁVY Z SKM, SADBY A SaSM
CHARITA
Na Nový rok dokonce i rock!
D
o roku 2013 jsme vstoupili díky originálnímu souboru Prague Cello Quartet opravdu vesele. Dne 2. ledna, hned po
vánočních prázdninách, se v rámci cyklu
Večery u kapucínů konal benefiční koncert pro náš nízkoprahový klub Vrtule v kapucínském klášteře na Loretě. Ve
zcela zaplněném sále bylo skvělé ovzduší
a fandící obecenstvo podtrhlo nádhernou
večerní atmosféru, vyplněnou hudbou čtyř
profesionálních cellistů, kteří i vážnou
hudbou dovedou ostatní rozesmát. Skladby, které si cellové kvarteto samo upravuje, tak nadšeně ocenili malí i velcí posluchači.
Výtěžek z koncertu je věnován především pro naše dva pracovníky, kteří uklízí
v klubu Vrtule a jimž se jejich práce stala
životní náplní. Paní Dáša i pan Martin mají
diagnostikovaný Downův syndrom a práce
ve středisku jim pomáhá začlenit se platně do společnosti, pomáhá jim plnohodnotně žít. Již proto jsme se snažili sehnat
pro oba finanční podporu, aby u nás mohli
pracovat i další rok.
Na rok 2013 se nám ale nepodařilo od
nadací obdržet pro oba zaměstnance dotaci. Díky dvěma štědrým dárcům jsme mohli zajistit v tomto novém roce práci alespoň na ¾ roku. Po úspěšném benefičním
koncertě PCQ můžeme nyní oba handicapované pracovníky zaměstnat na celý rok
2013. Obecenstvo na koncertě totiž věnovalo Dáše a Martinovi celkem 8.197 Kč.
Velké díky za Dášu i Martina všem, kteří
pomohli!
Další benefiční akce, která proběhne
v Salesiánském divadle, se bude konat
19. února v 19.00 hod, vstupné dobrovolné bude věnováno na činnost Salesiánského střediska mládeže. Vystoupí Kvarteto
18
České filharmonie, den před svým odletem
do Japonska. Účinkování přislíbil i laureát
Královny Alžběty v Bruselu, koncertní mistr České filharmonie Josef Špaček jun.
Srdečně Vás všechny zveme!
Eva Špačková
Mangalore, 20. 11. 2012
Drazí přátelé a podporovatelé projektu Adopce na dálku
Vánoční svátky mají mimořádný význam pro každého z nás. Okolnosti, za kterých se Ježíš Kristus narodil, podtrhují význam těchto svátků. Ježíš se nenarodil v paláci bohatým rodičům, ale ve stáji rodičům prostým a chudým s neposkvrněným charakterem a svatostí.
Mangalore je město mnoha kultur. Rozdílné komunity slaví Vánoce charakteristickou přípravou jídel a rozličnými zvyky. Lidé připravují různé druhy vánočního cukroví a dělí se o ně se svými sousedy. Skupiny mladých chodí ulicemi a zpívají koledy. Každý dům připraví jesličky a ozdobí vánoční strom.
Lampiony ve tvaru hvězdy jsou jinou zvláštností a ceněnou dekorací domovních fasád. Nejlepší jesličky ve farnosti jsou poctěny cenou. Slavnostní duch
Vánoc obejme každého jednotlivce i všechny, neboť šíří všude radost a štěstí.
Jsme rádi, že vám můžeme sdělit, že celkový počet dětí a studentů podílejících
se v našem sociálním středisku na finanční podpoře v rámci programu Adopce
na dálku prostřednictvím Arcidiecézní Charity Praha činí 533. Jsme vám i Charitě za to velmi vděční. Několik slov k dětem a studentům, které podporujete.
Profilla D’Souza studuje třetím rokem školu pro výchovu zdravotních sester.
Má dobré studijní výsledky a podílí se i na mimoškolních aktivitách. Je v neděli pravidelně přítomná na mši svaté. Je vám za vaši podporu velmi vděčná.
Mavis Dolin Sequeira je dobrá ve studiu a podílí se na aktivitách školy
mimo výukový program. Získala dobré známky ve zkouškách na závěr druhého ročníku přípravného studia před vstupem na Univerzitu. Nyní je v prvém
ročníku bakalářského studia v oboru „zdravotní sestra“. Je vám velmi vděčná
za vaši podporu.
Calwin Rodrigues má četné přátele a všude dobře zapadne. Zúčastnil se pěvecké soutěže a letního tábora organizovaného CODP. Velmi mnoho si z něho
odnesl, protože tábor měl široký informativní a výchovný program. Je vám velmi vděčný.
Vedení sociálního střediska CODP spolu s podporovanými dětmi a jejich rodiči
vám přeje radostné Vánoce a požehnaný nový rok 2013. Nechť vám duch Vánoc přinese pokoj, radost Vánoc naději a vroucnost Krista lásku.
S přáním všeho dobrého
Váš P. Onil D’Souza,
sekretář sociálního střediska CODP
Kapucín Radek předává Michalovi výtěžek koncertu. Peníze se vybíraly do kapucínské kapuce.
(foto: Eva Špačková)
Kobylístek
leden 2013
19
CHARITA
CHARITA
Požehnání koledníkům v katedrále
Poté jsme se šli občerstvit do arcibiskupství, kde jsme dostali velmi dobrý guláš
a poděkování od prezidenta charity P.
Eliáše, že jsme přišli v tak hojném počtu,
měl z toho upřímnou radost. Trochu mě
překvapila velmi malá účast ostatních
koledníků z jiných pražských farností. Zachraňovali to opět polští koledníci,
kteří tradičně přijíždějí v počtu kolem 60
osob. Poté jsme v katedrále prožili bohoslužbu slova, kterou vedl kardinál Dominik Duka. Připomenul nám Ježíšova slova
„cokoliv jste učinili pro toho nejposlednějšího, pro mě jste učinili" a tím nás velmi povzbudil, abychom se nebáli takto
do světa jít, hlásat o našem jediném spasiteli a prosit o almužnu pro něho zosobněného v chudých. Průvod s velbloudy
od arcibiskupství až před Loretu, kde byl
živý Betlém, jsme se museli všichni společně držet za ruce, abychom se v davu
neztratili. Tam naopak bylo překvapivě
mnoho lidí. Vše jsme ukončili podáním si
rukou s králi na velbloudech s Marií, Josefem a malým miminkem, Ježíškem. Myslím si, že každý z nás si přinášel domů
mnoho zážitků, a i když jsme po návratu
k Terezičce byli všichni docela unavení,
tak uvnitř v našich srdcích převládal pokoj a radost z dobře prožitého času.
Ota Fukárek
Účast farnosti v projektu „Adopce na dálku“
pro děti a studenty v Indii
V
Na Hradě cestou pro požehnání.
D
nešním dnem se končí Tříkrálová
koledovací pouť nejen našich skupinek, ale také v celé republice. Tímto chci
moc poděkovat všem malým koledníkům,
jejich rodičům, vedoucím skupinek, dobrovolníkům i všem dárcům. Výnos sbírky
v roce 2013 pomůže seniorům, nemocným Alzheimerovou chorobou, lidem na
okraji, ohroženým dětem. Minulý víkend
v sobotu 5. 1. jsme v počtu 15 králů a 7
dospělých v doprovodu opět putovali z naší sakristie na požehnání koledníkům do katedrály a také na již tradiční
20
průvod s velbloudy. Nálada byla hned od
počátku veselá a cesta nám rychle utekla. První delší zastavení bylo u hradní
stráže, kde jsme se společně vyfotili. Myslím, že naše fotky budou minimálně na
4 světových kontinentech, nejvíce pak
určitě v Japonsku... japonští turisté jsou
opravdu fotonáruživí. Hned poté jsme se
srotili do hloučku a zazpívali píseň „My
tři králové jdeme k vám" a všem návštěvníkům hradu tak naznačili, že neseme
krásnější poselství v našich srdcích, než
jenom to, že nám to všem docela sluší.
Kobylístek
současné době podporuje naše farnost jako celek 3 středoškolské studentky a 5 dětí se základní školní docházkou.
Podporovaným dětem i studentům
bylo začátkem prosince 2012 zasláno vánoční a novoroční přání podepsané za
farnost P. Josefem Brtníkem. Také všichni naši svěřenci nám poslali svá vánoční
a novoroční blahopřání s poděkováním
za naši duchovní i finanční podporu. Ve
svých dopisech vyjadřují vděčnost všem,
kteří se svými dary každoročně podílejí
na úhradě školného a podporou vzdělání
vytvářejí potřebné podmínky pro jejich
lepší budoucnost. Také vedoucí sociálních středisek si velmi váží naší podpory (viz dopis sekretáře sociálního centra
CODP v městě Mangalore).
leden 2013
Po dohodě s P. Josefem Brtníkem bude
výnos některé nedělní sbírky v únoru
2013 věnován na úhradu školného pro
zmíněných 5 dětí a 3 studentky ve školním roce 2013/2014, což představuje
částku 42.500 Kč.
Konkrétní datum sbírky bude předem
včas oznámeno. Kéž Vás Pán bohatě odmění za Vaši podporu projektu.
Stanislav Mareš,
odpovědný ve farnosti
za projekt
„Adopce na dálku“
21
katolická zbrojnice
Setkání pastorační rady farnosti 16. 12.
Po úvodní modlitbě jsme se zabývali obsahem některých textů ve farním Kobylístku,
respektive vhodností jejich nadpisů; uvažovali jsme i o způsobech, jak farnosti poskytnout
co nejpřesnější informace o činnosti pastorační rady a jejích jednáních.
Protože Kobylístek neumožňuje podrobný zápis ze setkání PRF,
bude tento text zájemcům k dispozici na farním webu i na nástěnce v kostele.
V
rámci reflexe průběhu Roku eucharistie a víry ve farnosti nás Tomáš Redlich informoval o zvolna rostoucím počtu účastníků celonočních adorací o prvních čtvrtcích; rovněž návštěvnost a počet stažení audionahrávek z farního webu, týkající se Střed plných vědy – přednášek A. Opatrného
a J. Schröttera, se trvale postupně zvyšuje. Josef Brtník zaznamenal řadu otázek ohledně Roku eucharistie a víry na setkáních akolytů. Dále nám též sdělil svoji představu, jak naložit s prosincovým
tématem k Roku eucharistie: přinášení obětních darů – vědomě k nim vložit své srdce k proměnění.
Ve světle koncilového dokumentu O božím zjevení (s jehož obsahem jsme se – spolu s dalšími texty z katechismu a papežovými katechezemi měli v rámci samostudia seznámit) jsme v další části setkání diskutovali nad přípravou pastoračního plánu farnosti pro pastorační rok 2013-2014, který by
měl být více orientován na Písmo svaté. Jednotliví radní sdělili své postřehy k dojmům z četby uvedeného dokumentu, případně i své návrhy, jak v příštím pastoračním roce uvádět Písmo více do života
jednotlivců i rodin, malých společenství i celé farnosti. Část diskuze se týkala i otázek, zda je prvotním úkolem prohlubování vědomostí o Bibli, jejím původu, znalostí i významu pro dnešního člověka,
či zda upřednostňovat spíše pastorační přístup a pomoci farníkům nalézt hlubší vztah a úctu k Božímu slovu. Uvažovali jsme o potřebě většího počtu farních skupinek zabývajících se hlubším studiem
a četbou Písma. Zazněl i návrh uspořádat biblické kurzy pro nevěřící spoluobčany z naší farnosti.
Marie Kotrbová připomněla radostnou skutečnost, že dnes již četba dokumentu Dei Verbum nepřipadá téměř nikomu převratná, zatímco ještě před 20 lety tomu tak často bylo. Pro přípravu pastoračního plánu vznikla pracovní skupina ve složení Marie Kotrbová, Tomáš Redlich, Jiří Pavlíček a Josef
Brtník.
Tomáš Redlich stručně informoval o přípravách ekumenického setkání s členy společenství Českobratrské církve evangelické od Jákobova žebříku, církve Křesťanské společenství a Církve československé husitské v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, které proběhne v našem kostele
dne 18. 1. Program bude velmi podobný loňskému.
Akci putování ostatků Dona Boska, „vtělených“ do bronzové sochy Dona Boska, které se v Kobyliské farnosti zastaví na své cestě Evropou v sobotu 2. února, nám představil Martin Hobza. Podrobnosti o této akci naleznete na jiném místě Kobylístku. Záměr je pojmout celou akci jako pouť – jako
duchovní putování za Donem Boskem, spojené s prosbou o jeho přímluvu za naši (nejen kobyliskou)
mládež. S průběhem hledání nového ředitele farní charity nás rámcově seznámil Josef Brtník s tím,
že jej čekají první pohovory s konkrétním kandidátem.
Drazí spolufarníci, děkujeme vám za všechny vaše modlitby za naši radu i za celou farnost. Uvědomujeme si, že bez vašich modliteb a jisté kooperace s Duchem svatým je naše činnost pramálo
účinná. A omlouvám se, že z některých našich výstupů (a mých zápisů) může tento dojem vznikat:
prosíme o trpělivost, opravdu se snažíme.
Franta Reichel
22
Kobylístek
Samozřejmě v rámci Roku víry a eucharistie přinášíme otázky ohledně víry
a eucharistie. Tentokrát si můžeme ověřit, zda správně rozumíme některým
liturgickým výrazům, které se do bohoslužeb dostaly ze starobylých
církevních tradic prvních křesťanských staletí.
1) Co znamená zvolání Kyrie eleison?
5) Co znamená slovo homilie?
a)Hospodine, odpust! (ze staroslověnštiny)
b) Pane, smiluj se! (z řečtiny)
c) Buď Bohu sláva! (z hebrejštiny)
a) jakékoliv kázání na libovolné téma
b)jakýkoliv nečtený projev kněze či biskupa
c)kázání na téma biblických textů při bohoslužbě
2) Co znamená výraz Amen?
6) Co znamená výraz hosana?
a)
Tak jest, zajisté! (hebrejská stvrzovací
formule)
b)
Kéž to učiní Bůh! (syrská náboženská
tradice)
c)Pane, pomoz! (vzniklo lidové latiny)
3) Co znamená pojem anafora?
a)vymezuje bohoslužebný prostor pro veřejnost (z lat. forum – tj. prostranství)
b)
jedná se o bohoslužebnou nádobu na
víno (z řeckého amfora – tj. džbán)
c)označuje eucharistickou modlitbu (řecky
doslova pozdvižení – tj. darů i srdcí)
4) Co znamená aklamace aleluja?
a)Jásejte a veselte se (přepis starých hebrejských žalmů)
b)neznamená nic konkrétního, jde o starý
latinský popěvek (něco jako tralala)
c)chvalte Hospodina (z hebrejského hallelu-jah: chvalte Jahve)
a)óda oslavující vítězného vojevůdce (původně v řecké mytologii)
b)holdující a oslavné zvolání panovníkům
(vyvinulo se z aramejského „pomoz přece“)
c)
úpěnlivá prosba k patronovi (z latinských císařských rituálů)
7) Co znamená termín Sabaoth?
a)sobota, respektive šabat (z hebrejštiny –
pokyn k dodržování dne klidu)
b)titul, označující Hospodina (z hebrejštiny,
připojoval se k výrazu Jahve)
c)výzva k modlitbě ve stoje (z latinského
stabat)
Katolická zbrojnice - řešení:
1b, 2a, 3c, 4c, 5c, 6b, 7b
pastorační rada farnosti
Připravil Kazimír Večerka
leden 2013
23
rozhovor
rozhovor
Rozvíjení individuality se přeceňuje
Ilona Blažková (38),
psycholožka, matka devíti
dětí (jedno v očekávání)
– čtyř dívek a čtyř kluků,
nejstaršímu dítěti je 14 let.
S manželem, historikem
Pavlem Blažkem,
je vdaná 16 let.
Sedíme s Ilonou Blažkovou, matkou devíti dětí (jednoho zatím v očekávání), v dětské
místnosti v kostele a rychle se vyptávám, abych ji dlouho nezdržovala. Kolem pobíhají děti
a křičí, že už chtějí jít domů. Drobná, velmi elegantní psycholožka, která se vzdala svých
profesních snů, možné slávy a uznání, a rozhodla se věnovat jen rodině. Divím se, odkud na to
všechno bere sílu, odkud čerpá energii a uspokojení. Snad ze samotných dětí? Po asi dvaceti
minutách rozhovoru jedna z dcer naštvaně tahá mámu za ruku: „Ty jsi fakt hrozná máma!“
... jestli má dnešní doba své nedoceněné hrdiny, jsou to lidé jako Ilona.
Jaké to je mít osm dětí?
Postupem času si člověk zvykne. Na začátku
pro mě představa větší rodiny byla nemyslitelná. Chtěla jsem mít jedno, možná ani žádné dítě. Pamatuju si, jak jsme očekávali první
dítě a já potkala francouzskou rodinu se třemi syny a přišlo mi to naprosto děsné.
Kolik dalších přírůstků byste rádi?
Nevím. U toho prvního, druhého dítěte jsme
ještě plánovali. Ty ostatní už bereme jako seslané Bohem.
Dá se tak velkému počtu dětí ještě individuálně věnovat?
Trochu ano, občas je člověk s nějakým dítětem sám. Stejně si ale myslím, že se v dnešní době klade moc velký důraz na individualitu. Ne, že by to bylo úplně nedůležité, ale
význam rozvíjení individuality se přeceňuje.
Jak vypadá váš běžný den?
Vstanu kolem šesté, k snídani dělám kaše,
pak rozvezu děti do školy a školky. Když je
doma manžel, tak to dělá on. Pro malé děti
vařím i oběd, odpoledne se napíšou úkoly
nebo je zavedu do kroužků, pak vařím večeři.
Ony totiž chlebové večeře vyjdou jednak draze, navíc se z nich děti pořádně nenají a i to
mazání trvá dlouho, tak radši vařím snadná
jídla. No a pak v deset hodin uspávání a pak
24
si třeba i něco přečtu. Po desáté už domácí
práce fakt nedělám – musela jsem si dát hranici, protože jinak bych to asi nepřežila.
Pomáhají ti děti?
Mají každý týden rozdělené služby: umývání, vysávání, uklízení bot... Já naštěstí nejsem typ, který by hrotil uklízení. Občas mě
to trápí, ale nestavím na tom, uklízecí komplex rozhodně nemám. To by se asi těžko
zvládalo.
Tvůj manžel je úspěšný a známý historik
a často cestuje. Jak to zvládáte?
Někdy je to velmi náročné. Ale snaží se to
alespoň trochu skloubit, bývá pryč maximálně tři až čtyři dny v týdnu.
Nemrzí tě, že ses nevěnovala svému
oboru, psychologii?
Občas se to vynořuje, to jo. Ještě během druhého dítěte jsem si dodělala magistra a myslela, že se tomu budu i věnovat, ale pak to
doopravdy nešlo. Je ale fajn, že můžu psychologii používat doma, že to není nějaký vzdálený obor. A kdo ví, třeba se k profesi ještě
jednou vrátím.
Nepřijde ti nespravedlivé, že společnost
oceňuje jen profesní úspěchy?
To jo. Ale mám asi výhodu, že si myslím, že
Kobylístek
ani profesní život nepřináší opravdové naplnění. Podle mě to uspokojení člověk nalezne
až ve víře, až v tom odevzdání se.
Myslíš, že bys to zvládla i bez víry?
Myslím, že ne. Sama pocházím z věřící rodiny
a asi mám i trochu výhodu, že táta je z deseti
dětí, takže jsem v tom viděla spíš ty pozitivní
stránky, jako že mám 30 sestřenic a 12 bratranců.
Je pro děti těžké, když ve škole řeknou,
kolik mají sourozenců, nebo když si nemůžou všechno dovolit?
Záleží na povaze. My jsme tohle hodně řešili s prvním, který v sobě vždy nosil takovou
zatrpklost, že nemůže mít všechny hračky
a že nejsme normální rodina. Tak jsme přemýšleli, jestli ho o něco neochuzujeme, jestli
těm dětem neubližujeme. Snažili jsme se mu
vysvětlovat, že to podstatné není to materiální, to že ho v životě neuspokojí. Myslím, že
se hodně uklidnil, až když jsme mu řekli: „Podívej, my jsme se s tátou rozhodli mít velkou
leden 2013
rodinu, je to naše rozhodnutí, my si za ním
stojíme a myslíme, že děláme dobře.“
Máš čas, kdy si vydechneš?
Tak je ho čím dál míň, ale chodíme s manželem tancovat, snažím se číst, a když děti píšou úkoly, tak si u toho pletu. To mám alespoň pocit, že vidím i nějaký vlastní výsledek,
že dělám něco svého, a přitom jsem s nimi. Je
fajn, že občas hlídají prarodiče a i starší sourozenci jsou schopní se o ty malé třeba i na
dvě hodiny sami postarat. Ale já ani nepotřebuju volný den, abych vypadla a odreagovala
se. Mně je už po půl dni smutno.
A co plány na důchod?
Jo, to já se těším na důchod... až budu mít
strašně moc času a budu cestovat, možná se
dostanu i k té psychologii... No asi nereálné
plány. Musím říct, že to ale neberu jako takovou újmu. Občas se mi ta myšlenka určitě vynoří – ne, že by to ve mně vůbec nebublalo,
ale určitě převládá spokojenost.
Vlaďka Jelínková
25
ÚVAHY, PODNĚTY, NÁZORY
ÚVAHY, PODNĚTY, NÁZORY
Modlitby a setkání za jednotu křesťanů
18. ledna 2013
Zveme Vás všechny křesťany z Kobylis v pátek 18 ledna od 19.00 na ekumenické modlitební
i společenské setkání s tímto programem: ekumenická bohoslužba slova,
společný zpěv a chvály, četba Písma, výklad, skupinky nad Písmem, společné přímluvy
v kostele a setkání ve farním sále. Pokud nikoho ještě neznáte, tak je to pravá příležitost
se seznámit s lidmi z Vašich, nebo jiných křesťanských společenství, prožít naši jednotu
a modlit se za její zdokonalování. Níže je zkrácená verze oficiální pozvánky, více na webu níže.
Pomoc s přípravou ve farní kuchyni od 17.30 je vítána.
Můžete také přinést něco slaného, nebo sladkého. Děkujeme.
V
roce 2012 slavilo své sté výročí Indické hnutí křesťanských studentů a právě ono bylo proto požádáno, aby
připravilo texty modliteb za jednotu pro
rok 2013. Během příprav a při přemýšlení
nad významem týdne modliteb se všichni zúčastnění shodli na tom, že s ohledem
na veliké nespravedlnosti, které se v Indii i v církvi dějí vůči dalitům, nelze úsilí o viditelnou jednotu oddělovat od snahy o zrušení kastovního systému. Zároveň
je třeba ocenit přínos, který pro jednotu
mají ti nejchudší.
Jako dalitové se v Indii označují všechna
společenství považovaná za „vyvržená“.
Právě tito lidé jsou nejvíce postiženi kastovním systémem, který představuje rigidní formu rozvrstvení společnosti na
základě pojmů rituální čistoty a nečistoty. V rámci kastovního systému jsou jednotlivé kasty klasifikovány jako „vyšší“ či
„nižší“. Společenství dalitů jsou považována za nejvíce nečistá a styk s nimi za znečišťující, což je staví zcela mimo kastovní
systém – dříve byli dokonce nazýváni „nedotknutelní“. Kastovní systém způsobuje, že dalitové jsou vytlačováni na okraj
26
společnosti, nemají dostatečné politické
zastoupení, dochází k jejich ekonomickému vykořisťování a potlačována je i jejich
kultura. Mezi dality přitom patří více než
80 % indických křesťanů.
Navzdory obrovskému pokroku, k němuž došlo během 20. století, zůstávají indické církve i nadále rozděleny na základě věroučných sporů, přejatých z Evropy
i odjinud. Nesvornost indických křesťanů,
patrnou jak v rámci jednotlivých církví,
tak mezi nimi navzájem, kastovní systém
ještě prohlubuje. Podobně jako apartheid,
rasismus a nacionalismus také kastismus
představuje vážný problém pro jednotu
indických křesťanů, a ohrožuje tak morální i ekleziologické svědectví církve jako
jednoho těla Kristova. Jako překážka jednoty křesťanů je tedy kastovní systém zároveň palčivým věroučným problémem.
S ohledem na tyto skutečnosti nás letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů
zve, abychom se zamýšleli nad dobře známým biblickým úryvkem z knihy proroka
Micheáše 6,6-8 a jako na hlavní téma se
soustředili na větu „Co od nás Hospodin
žádá?“
Kobylístek
Micheáš byl jedním ze dvanácti malých
proroků Starého zákona a působil přibližně v letech 737 – 690 před Kristem v Judsku. Pocházel z Mórešetu, položeného jihozápadně od Jeruzaléma, a prorokoval
za vlády judských králů Jótama, Achaza
a Chizkijáše (srov. Mi 1,1). Žil ve stejných
politických, hospodářských, mravních
i náboženských podmínkách jako jeho
současník Izajáš a stejně jako on byl také
Micheáš svědkem zkázy Samaří i vpádu asyrského krále do jižního království
v roce 701 před Kristem. Nářek nad soužením lidu je charakteristickým rysem
celé knihy a Micheášův hněv se obrací
proti jeho představitelům (2,1-5) a kněžím, kteří tento lid zradili.
Kniha proroka Micheáše náleží k prorocké literární tradici. Srdcem jejího poselství je předpověď soudu. Kniha se skládá ze tří částí a postupuje od obecného
soudu (kap. 1 – 3) přes ohlášení spásy
(kap. 4 – 5) k pronesení rozsudku a oslavě spásy (kap. 6 – 7). V první části Micheáš zostra kárá jak politické, tak náboženské představitele za to, že zneužívají svou
moc a okrádají chudé: „stahují z lidu kůži“
(3,2) a „soudí za úplatek“ (3,11). Ve druhé
části knihy prorok povzbuzuje lid, aby putoval „na Hospodinovu horu… Bude nás
učit svým cestám a my budeme chodit po
jeho stezkách“ (4,2). Ve třetí části se pak
zjevuje Boží soud a poté následuje výzva,
aby lidé s nadějí očekávali spásu a důvěřovali Bohu, který „snímá nepravost, promíjí nevěrnost“ (7,18). Tato naděje se soustředí na mesiáše, který bude „pokoj“ (5,4)
a vzejde z Betléma (srov. 5,1), aby přinesl spásu „až do dálav země“ (5,3). V ko-
leden 2013
nečném důsledku se tak Micheáš obrací
ke všem národům světa, aby se vydaly na
zmíněnou pouť a měly podíl na spravedlnosti a pokoji, v nichž spočívá spása.
Úkolem křesťanského učedníka je kráčet po stezkách spravedlnosti, milosrdenství a pokory. Za sjednocující téma
osmi dní modlitebního oktávu bylo zvoleno právě přirovnání k chůzi. Jako aktivní a úmyslné jednání, které vyžaduje vytrvalost, je totiž chůze vhodným obrazem
pro popis dynamismu, jenž má charakterizovat život křesťanského učedníka.
Osm dílčích témat pro jednotlivé dny oktávu se vztahuje k rozmanitým způsobům
této chůze a vede nás k zamyšlení nad
nejrůznějšími rozměry života skutečného křesťanského učedníka, chodícího po
stezce spravedlnosti, kde je život (srov. Př
12,28).
První den: Kráčet v rozhovoru. Uvažujeme o významu dialogu a rozhovoru
jako prostředků k překonávání překážek.
Schopnost hovořit a naslouchat je považována za nezbytnou jak v ekumenickém
hnutí, tak v úsilí o osvobození lidstva celého světa. Prostřednictvím skutečného
rozhovoru můžeme lépe poznávat Krista.
Druhý den: Kráčet s rozlámaným Kristovým tělem. Rozpoznáváme vztah solidarity mezi ukřižovaným Kristem a „zlomenými lidmi“ celého světa, mezi nimi také
dality. To nás jako křesťany vede k tomu,
abychom se učili mít sami stále intenzivněji podíl na této solidaritě. Představuje
se zejména vztah mezi eucharistií a spravedlností a křesťané jsou vyzýváni, aby
nacházeli praktické způsoby, jak v tomto
světě mohou žít eucharistií.
27
ÚVAHY, PODNĚTY, NÁZORY
Třetí den: Kráčet ke svobodě. V tomto
dni jsme pozváni, abychom docenili úsilí
všech společenství, jež jsou ve světě utlačována podobně jako dalitové v Indii a pozvedají svůj hlas proti všemu, co lidi zotročuje. Jako křesťané usilující o plnější
jednotu zjišťujeme, že nezbytným předpokladem plnosti života a svobody v Duchu
je také odstranění všeho, co lidi navzájem
rozděluje.
Čtvrtý den: Kráčet jako děti země. Vědomí, že jsme součástí Božího stvoření,
nás všechny sbližuje a přivádí k pochopení toho, že jsme závislí na sobě navzájem
a také na zemi. Když rozjímáme o naléhavých otázkách ochrany životního prostředí i o úsilí o spravedlivé rozdílení plodů
země, jsme jako křesťané povoláni k tomu,
abychom svým životem aktivně vydávali
svědectví v duchu milostivého léta.
Pátý den: Kráčet jako Ježíšovi přátelé.
Během tohoto dne se máme zamýšlet nad
biblickými obrazy přátelství a lásky mezi
lidmi jako symboly Boží lásky ke každému
člověku. Pokud budeme sami sebe vnímat
jako milované Boží přátele, ovlivní to naše
vztahy v Ježíšově společenství. Všechny
překážky způsobující vyloučení jsou v prostředí církve neslučitelné se společenstvím, kde jsou všichni milovanými Ježíšovými přáteli.
Šestý den: Překračovat hranice. Chodit
s Bohem znamená překonávat překážky,
jež Boží děti rozdělují a škodí jim. Biblická čtení tohoto dne popisují nejrůznější
způsoby, jimiž lze překonat lidské překážky, a všechny vrcholí v Pavlově učení, že
„vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli. Není už rozdíl
mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši“ (Ga 3,27-29).
Sedmý den: Kráčet v solidaritě. Chodit
pokorně s Bohem znamená také kráčet
28
ÚVAHY, PODNĚTY, NÁZORY
v solidaritě se všemi, kdo bojují za spravedlnost a pokoj. Projevy solidarity mají význam nejen pro jednotlivé věřící, ale pro
samotnou povahu a poslání celého křesťanského společenství. Církev je povolána
a zplnomocněna k tomu, aby měla účast
na utrpení všech lidí tím, že pečuje o chudé, potřebné a ty, kdo jsou vytlačováni na
okraj, a zároveň se za ně přimlouvá. Právě
tato myšlenka stojí v pozadí všech modliteb za jednotu křesťanů v letošním oktávu.
Osmý den: Kráčet v oslavě. Biblické texty
zvolené pro tento den hovoří o oslavě – ne
ve smyslu oslavy šťastného konce, ale jako
o projevu naděje v Boha a Boží spravedlnost. Podobně je oslava Týdne modliteb za
jednotu křesťanů projevem naší naděje, že
této jednoty bude dosaženo v čase, který
určí Bůh, a prostředky, které on zvolí.
Hospodin od nás dnes žádá, abychom
kráčeli po stezkách spravedlnosti, milosrdenství a pokory. To pro křesťanského
učedníka znamená, že musí jít úzkou cestou směřující k Božímu království, a ne širokou cestou dnešních říší. K této stezce
spravedlnosti patří také nesnáze, námaha a osamocení, což jsou doprovodné jevy
a rizika odporu proti „mocnostem a silám“ (Ef 6,12). Zvláště to platí tehdy, když
jsou lidé, kteří se nebojí otevřeně mluvit
o spravedlnosti, považováni za problémové a za narušitele pokoje, a z tohoto pohledu je k nim také přistupováno. V tomto
kontextu je třeba rozumět skutečnosti, že
plnosti pokoje a jednoty lze dosáhnout jedině tehdy, pokud se zakládají na spravedlnosti.
AL Fantová,
Tomáš Redlich,
P. Josef Brtník
www.ekumenickarada.cz
Kobylístek
Chlapecký internát Racek
Ch
ci se s vámi podělit o to, jak probíhá nový projekt v naší provincii –
chlapecký internát Racek, který se nachází
v naší farnosti, a to nahoře u Bauhausu. Internát jsme otevřeli pro mimopražské studenty, kteří navštěvují školy v Praze. Letos
se nám přihlásili jen tři kluci, ale rozhodli
jsme se do toho jít i v tomto počtu. A nakonec se to ukázalo jako velice dobré, protože
se mohou v klidu doladit veškerá pravidla
internátu a je dostatek času na nastavení
našich společných zásad, jak technických,
tak i pedagogicko-salesiánských. Ale hlavně vám chci sdělit něco z toho, co jsme
mohli spolu zatím prožít.
Já mám na intru službu ve čtvrtek, takže
tam moc nepobudu, ale někdy i ten jeden
den stojí za to, je to poslední den v týdnu
– a to bývá rušno. Ze začátku, než se kluci
rozkoukali, to bylo trochu suché, ale pak
se to začalo rozjíždět, někdy až moc zostra. A právě tehdy došlo na tu naši salesiánskou laskavost a společnou snahu překonávat jednotlivé problémy důsledně, a přitom
bez násilí. Kluci postupně začínají chápat,
kde jsou naše vzájemné hranice a co je to
ten preventivní systém v praxi. No a po půl
roce vidím veliký pokrok, jsme sice na začátku, ale už nyní je vidět, jak se kluci mění
k lepšímu. Dříve jsem byl zvyklý na činnost v kroužku; zde vnímám, že náš vztah
je podstatně intenzivnější a máme možnost
být jim více nápomocni na jejich životní
cestě.
Společně s Jirkou Křemečkem prosíme
také o modlitbu, abychom tuto činnost dokázali dělat opravdově v duchu Dona Boska
a aby se náš intr stal skutečným domovem
pro kluky, kteří to budou potřebovat.
Stále přijímáme nové studenty, ať teď
během roku, nebo na příští školní rok. Po-
leden 2013
kud víte o někom z vašeho okolí, že by to
pro něj byla vhodná příležitost, předejte
mu, prosím, na nás kontakt.
Více informací nejen z našeho života najdete na www.racek.sdb.cz.
Můžete se ptát nebo požádat o letáčky, které byste vyvěsili kdekoliv mimo Prahu, a to
na adrese [email protected]
Pavel Marf Andrle
Jak se žije v internátu. (foto: Jiří Křemeček)
29
ÚVAHY, PODNĚTY, NÁZORY
ÚVAHY, PODNĚTY, NÁZORY
Kapesní průvodce mší
Vincentinum
Jean-Marie Lustiger: Tajemství eucharistie
„Křesťané, položme si otázku: nasloucháte homilii jako poselství Božímu pro nás,
ať už jsou nedokonalosti nebo mezery v promluvě jakékoliv?
Snažíme se slyšet Boha skrze jeho kněze? Nebo nám nedostatky kněze slouží
jako záminka k tomu, abychom zavřeli své uši Bohu?“
V Kristu jsme se sešli,
do sálu fary se vešli,
každá kategorie věková,
byla to oslava světová!
U
vedená provokace, či chcete-li, výzva
k zamyšlení, není rozhodně v publikaci bývalého pařížského arcibiskupa jediná.
Čtivý text však není prvoplánově burcující,
ale spíše příjemně informativní a poučný,
aniž by upadal do protivného mentorování,
historizujícího popisování či prázdné ritualizace. Cílem autora není poskytnout co nejvíce informací, zajímavostí a vysvětlivek ke
mši, ale skrze lepší pochopení jednotlivých
částí bohoslužby umožnit čtenáři hlubší
prožívání mše a její klíčové události: setkání s živým Kristem.
Že chodíme na mši každý týden, neděli co
neděli (i častěji) a už ji známe téměř zpaměti, všemu rozumíme a všechna slova,
gesta i úkony chápeme? Nu dobrá, tedy jen
namátkou: co vlastně doslova česky znamená výraz amen, aleluja, hosana či Sabaoth? A je zvolání „Pán s vámi“ ve formě
přací („kéž je s vámi Pán) nebo oznamovací
(Pán je s vámi)? A modlíme se při mši k Ježíši Kristu nebo k Bohu Otci? A co vlastně
znamená pojem oběť a obětovat? A kdo že
to přináší eucharistickou oběť: kněz, celé
shromážděné společenství, celá univerzální
církev nebo sám Ježíš Kristus?
Abychom co nejlépe prožili dovolenou
v Chorvatsku, na Šumavě či na Borneu, většinou nám k tomu poslouží kvalitní a přehledný knižní průvodce, umožňující nám
nevynechat žádnou důležitou památku či
pozoruhodnost. Knížka kardinála Lustigera je jakýmsi dobře informovaným prů-
30
Pohoštění pro každého,
starého i pro mladého
otec Brtník posvětil.
vodcem, díky kterému můžeme co nejlépe
prožít mši se všemi jejími „zajímavostmi
i pozoruhodnostmi“.
PS: Budu upřímný: knihu jsem četl, abych
splnil slib napsat toto oznámení. Ale podruhé a potřetí jsem ji už četl ze zcela jiných
důvodů.
PPS: pokud jste soutěživý typ, zkuste si kviz
Katolické zbrojnice: dáte ho na 100 %?
Zpívalo se, hrálo, smálo,
bylo toho ale málo,
spát se nám všem
bude dobře,
nepoznám dnes žádné hoře.
Vincentinum nechť
stále žije,
dokud lidem srdce bije.
Vincentinu patří chvála,
ať má stále svoje práva!
Franta Reichel
Předvánoční setkání společenství Vincentina
s lidmi v nouzi z našeho okolí.
(foto: Ludmila Růžičková)
Václav Jan Křtitel Zitta
alias Silver
bohoslužby
Pravidelné bohoslužby
neděle
7.30, 9.00, 10.30, 18.30
eucharistická bohoslužba
10.30 v kapli sv. Kláry
eucharistická bohoslužba
po - so
6.15
6.30, 18.30
středa
17.00
ranní chvály
eucharistická bohoslužba (v úterý pro mládež)
eucharist. bohosl. pro děti mladšího školního věku
Pravidelná možnost ke svátosti smíření je denně půl hodiny před večerní bohoslužbou.
Vydává farnost sv. Terezie od Dítěte Ježíše, Kobyliské náměstí 1,
182 00 Praha 8, [email protected]
Redakční rada: P. J. Brtník SDB, J. Mrázek, M. Muchová, T. Redlich,
F. Reichel, P. Remeš, T. Vyhnánek
DTP: Vít Kostečka & Boo!
Tisk: TLAMA design
Příští číslo vyjde, dá-li Bůh, 10. 2. 2013.
Uzávěrka bude v neděli 3. 2. 2013.
Kobylístek
leden 2013
Příspěvky posílejte na [email protected] nebo do sakristie.
Za obsah článku odpovídá autor, příspěvky nejsou stylisticky upravovány.
Názory autorů nemusí být shodné s názory redakce.
Vyšel: 13. 1. 2013, náklad: 750 výtisků
Výrobní cena jednoho kusu cca 10,- Kč
tel.: 283 029 141
www.terezicka.sdb.cz
31
farní aktivity
leden
13.neděle
14.
pondělí
15.
úterý
16.
středa
14.00Klub seniorů, posezení a popovídání si při kávě a čaji, farní sál
16.00
Koncert Musica pro sancta Cecilia, kostel
19.15
Společenství Živého růžence
18.30
Úterky u Terky – malé skupiny
18.00
Setkání katechetů, farní kancelář
19.15Středy plné vědy – H. Křenková, FMA: K čemu vychovávat –
dobrý křesťan a poctivý občan (farní sál)
17. čtvrtek 9.30
Klub maminek v klubovně U Hrocha – prezentace produkce Portálu
18.
pátek
19.00
Ekumenické setkání – kostel, farní sál
18. – 25. Týden modliteb za jednotu křesťanů
19.sobota
7.30 – 17.30 Zájezd na prohlídku betlémů do Třeště a Jihlavy
Snowtrip, lyžařský výlet pro mládež
20.neděle
19.30
Setkání pastorační rady farnosti, farní kancelář
21.
pondělí
19.00
Přástky – tvoření a povídání v místnosti Emauzy
22.
úterý
9.30
Mamky sobě – O domácích pekárnách (místnost Emauzy)
18.30
Úterky u Terky – P. Josef Brtník: Eucharistie
23.
středa
19.15Středy plné vědy – H. Křenková, FMA: Jak vychovávat – rozum,
laskavost a víra v Boha (farní sál)
25. - 26.
pá-so
19.30/9.00 Modlitební triduum hnutí Modlitby matek
26.sobota
10.00 – 12.30 Kurz meditace a kontemplace (farní sál, kostel)
19.30 – 1.00 Farní ples, KD Ládví
27.neděle
14.00
Klub seniorů, vepřové hody, posezení nad ovarem, farní sál
15.00
Modlitební triduum hnutí Modlitby matek, kostel
29.
úterý
18.30
Úterky u Terky – malé skupiny
30.
středa
19.15Středy plné vědy – H. Křenková, FMA: Vychovatel očima Dona
Boska (farní sál)
31.
čtvrtek
18.30
Slavnost sv. Jana Boska – kostel
20.00
Slavnost sv. Jana Boska – Salesiánské divadlo
únor
1.
pátek
17.00
Výstav Krista svátostného, příležitost ke svátosti smíření
2.sobota
10.00 – 16.00 Celodenní duchovní obnova pro SDB, FMA, ASC
16.00
Modlitba, uctění ostatků – pro všechny
17.30
Pásmo písní a slova o sv. Janu Boskovi
18.30Slavnostní bohoslužba – hl. celebrant biskup Karel Herbst
3.neděle
14.30
Karneval dětí
19.20
První setkání dospělých k přípravě na svátost smíření a na svaté přijímání
4.
pondělí
19.00
Přástky – tvoření a povídání v místnosti Emauzy
5.
úterý
18.30
Úterky u Terky, velké setkání
6.
středa
18.00
Setkání katechetů, farní kancelář
7.čtvrtek
20.00 – 6.00 Celonoční adorace, boční kaple
10.neděle
19.30
Setkání pastorační rady farnosti, farní kancelář
10. – 13. ne - st
Celodenní výstav Krista svátostného, kostel
11.
pondělí
16.30
Bohoslužba s udílením svátosti nemocných, posezení ve f. sále
11.
pondělí
19.00
Setkání rodičů dětí, které se připravují na 1. svaté přijímání
12.
úterý
9.30
Mamky sobě – beseda s J. Brtníkem: Doba postní v rodině
Download

leden 2013 - Farnost sv. Terezie