Technický list
Curvalin D 3822
Použití:
Curvalin D 3822 se používá jako lepidlo na dřevo ve dřevozpracujícím
průmyslu. Curvalin D 3822 splňuje klasifikaci vodovzdorného lepidla dle
normy EN 204 D3.
Vlastnosti:
Curvalin D 3822 má následující vlastnosti:
• vynikající vodovzdornost (klasifikace: D3 dle EN 204)
• vynikající pevnost spoje na tvrdém a měkkém dřevě s vysokým
podílem lepených míst, silnějších než dřevo samotné
• vysoká pevnost spoje a žárovzdornost dle WATT 91
• vynikající životnost /trvalá pevnost
• dobrá doba tuhnutí
Curvalin D 3822 se úspěšně používá jako komponentní lepidlo, v
případech, kdy musí být použito vodovzdorné lepidlo dle EN 204 D3.
Místo spojení získá pomocí Curvalinu D 3822 vynikající odolnost proti
elektrostatickému nabití.
Díky dobrému vniknutí lepidla do materiálu a vynikající schopnosti
molekulové soudržnosti umožňuje lepená spára i lámání dřeva a vysokou
pevnost spoje při smykové síle a tlaku.
Curvalin D 3822 vykazuje dobrou dobu tuhnutí a odolnost proti žáru. Je
důležité Vás upozornit na to, že pokud je spára dělána za přímého vlivu
horka nebo při vysokém kmitočtu, je možno pozorovat změnu barvy
lepení, speciálně u světlého dřeva.
Pro účely zachování vodovzdornosti nesmí při modifikaci Curvalinu D
3822 dojít k žádné změně hodnoty pH. Je např. možné přidat až 10%
plniva, aniž by došlo ke změně klasifikace D3.
Plniva nesmí být alkalická: např. síran vápenatý - bihydrat (Calciumsulfat
– Bihydrat) a nikoliv uhličitan vápenatý (Calciumcarbonat).
Při přidání 5% Zeluduru 300 splňuje Curvalin D 3822 odolnost třídy D4 dle
EN 204.
Výsledné lepidlo má čas zpracování 8 -10 hodin.
Curvalin D 3822 neobsahuje žádná plniva!
Neopomeňte prosím:
Naše údaje vycházejí ze spolehlivých zkoušek.
Záruku z nich však přesto nelze odvozovat.
Při pochybnostech doporučujeme provedení zkušebního lepení.
Stav: November 10
Technický list
Curvalin D 3822
Zpracování:
Curvalin D 3822 nanášíme ručně štětcem, zubovou stěrkou nebo ručním
válečkem. Zpravidla stačí pouze jednostranný nátěr lepidla.
Nanášené množství se dle druhu dřeva a jeho povrchových vlastností
pohybuje mezi 250-300 g/m².
Slepovaná dřeva včas, tzn. dokud je lepidlo ještě „otevřené“, stlačit pokud
možno co nejvíce k sobě. Nejlépe upínacím přípravkem a nebo pomocí
lisu. Optimální podmínky:
Podmínky lisování: 0,5-1,0 N/mm2
Doba lisování: 1 – 2 h
Skladování:
Teplota skladování by neměla klesnout pod +5°C, protože je disperze
citlivá na mráz. Curvalin D 3822 může být skladován po dobu až 4
měsíců v původních neotevřených nádobách při teplotách mezi +5°C a
+25°C.
Technické informace:
Báze:
mod. disperze polyvinylacetátu
Obsah sušiny
51 ± 1%
Viskozita
ca. 10000 mPa*s při 20°C
Doba tuhnutí
10-12 min
Min. teplota pro tvorbu filmu
≈ +3°C
Barva
bílá
Ředění
vodou (do 10%)
Skladování
v původním obalu v chladu, chránit před
mrazem
Neopomeňte prosím:
Naše údaje vycházejí ze spolehlivých zkoušek.
Záruku z nich však přesto nelze odvozovat.
Při pochybnostech doporučujeme provedení zkušebního lepení.
Stav: November 10
Download

Curvalin D 3822