STRADA SLIM
CATEYE
STRADA SLIM
CYCLOCOMPUTER
CC-RD310W
Tento model je vybaven snímačem inspirovaným moderními silničními
koly. Nelze jej použít u kol s velkou mezerou mezi přední vidlicí a výpletem kola.
Před použitím počítače si pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte
ho pro případ potřeby.
Navštivte naše webové stránky, na kterých jsou k dispozici podrobné
pokyny s videi a ze kterých lze stáhnout návod k použití.
CC-RD310W
CZ
1
Upozornění/Výstraha
•Při jízdě se příliš nevěnujte činnosti cyklopočítače. Jezděte bezpečně!
•Magnet, snímač a držák přimontujte bezpečně. Pravidelně je kontrolujte.
•Pokud dítě omylem spolkne baterii, obraťte se ihned na lékaře.
•Nenechávejte cyklopočítač dlouhodobě na přímém slunci.
•Cyklopočítač nerozebírejte.
•Dávejte pozor, aby cyklopočítač neupadl na zem. Při pádu se může poškodit.
•Jestliže používáte cyklopočítač namontovaný v držáku, stiskněte tlůačítko MODE kolem tří
teček pod displejem.
•Při čištění cyklopočítače a příslušenství nepoužívejte ředidla, benzín ani alkohol.
•V případě použití baterie nesprávného typu hrozí nebezpečí výbuchu. Použité baterie zlikvidujte podle místních předpisů.
•Při použití polarizačních slunečních brýlí může být zobrazení na LCD displeji zkreslené.
Bezdrátový snímač
Tento snímač přijímá signál v maximálním dosahu 60 cm, aby se omezila možnost rušení. Poznámky k nastavení bezdrátového snímače:
•Pokud je vzdálenost mezi snímačem a hlavní jednotkou příliš velká, signál nelze přijímat.
•Vzdálenost příjmu může být zkrácena teplotou nebo vybitými bateriemi.
•Signál lze přijímat pouze, když zadní strana hlavní jednotky směřuje ke snímači.
V následujících případech může dojít k rušení a k zobrazení nesprávných dat:
•pokud se hlavní jednotka nachází blízko televizoru, počítače, rádia, motoru nebo v automobilu
nebo ve vlaku.
•V blízkosti železničního přejezdu, železničních kolejí, televizních stanic a/nebo radarové základny.
•Při používání s jinými bezdrátovými zařízeními v bezprostřední blízkosti.
Přípravahlavníjednotky
STRADA SLIM
CC-RD310W
CZ
2
Krytbaterie
MENU
AC
PředprvnímpoužitímjednotkynebopoobnovenítovárníhonastaveníjednotkyproveďteoperaciVymazatvše.
1 Vymažtevšechnadata
(inicializace)
StisknětetlačítkoACnazadní
straněhlavníjednotky.
2 Vybertejednotkyrychlosti
Vyberte„km/h“nebo„mph“.
AC
MODE
Tečkovanáčást
3 Zadejteobvodpláště
Zadejteobvodpláštěpředníhokolavašehokolavmm.
*Jakopomůckupoužijte„Referenční
tabulkuobvodůplášťů“.
km/h↔mph
4 Nastavtehodiny
StisknutímapodrženímtlačítkaMODE
senadisplejipostupněpřepínajípoložky
„Zobrazovanýčas“,„Hodina“a„Minuta“.
Zvyštehodnotu
MODE
MODE
MODE
Přejdětenadalšíčíslo
(Stiskněteapodržte)
Potvrzenínastavení
MENU
MODE
MODE
Potvrzenínastavení
MENU
Obvodpláště
Obvodpláštělzeurčitjednímznásledujících
dvouzpůsobů.
•Měřeníobvodupláště(L)
Měřtevzdálenostnajednootočenípláštěsvaší
hmotnostíapřisprávnémnastavenítlaku.
L mm
MENU
12h↔24hnebozvýší
hodnotu
Formátzobrazeníhodin
Přepínáníformátuzobrazení„Hodina“a„Minuta“
(Stiskněteapodržte)
Potvrzenínastavení
(Dokončit)
Hodina Minuta
•Vizreferenčnítabulkaobvodůplášťů
*ObvyklejevelikostpláštěneboETRTOuvedenonabočnístraněpláště.
ETRTO
47-203
54-203
40-254
47-254
40-305
47-305
54-305
28-349
37-349
32-369
40-355
47-355
32-406
35-406
40-406
47-406
Tire size
L (mm)
12x1.75
935
12x1.95
940
14x1.50
1020
14x1.75
1055
16x1.50
1185
16x1.75
1195
16x2.00
1245
16x1-1/8
1290
16x1-3/8
1300
17x1-1/4(369) 1340
18x1.50
1340
18x1.75
1350
20x1.25
1450
20x1.35
1460
20x1.50
1490
20x1.75
1515
ETRTO
50-406
28-451
37-451
37-501
40-501
47-507
50-507
54-507
25-520
28-540
32-540
25-559
32-559
37-559
40-559
Tire size
L (mm)
20x1.95
1565
20x1-1/8
1545
20x1-3/8
1615
22x1-3/8
1770
22x1-1/2
1785
24x1.75
1890
24x2.00
1925
24x2.125
1965
24x1(520)
1753
24x3/4 Tubular 1785
24x1-1/8
1795
24x1-1/4
1905
26x1(559)
1913
26x1.25
1950
26x1.40
2005
26x1.50
2010
ETRTO
47-559
50-559
54-559
57-559
58-559
75-559
28-590
37-590
37-584
20-571
23-571
25-571
40-590
Tire size
L (mm)
26x1.75
2023
26x1.95
2050
26x2.10
2068
26x2.125
2070
26x2.35
2083
26x3.00
2170
26x1-1/8
1970
26x1-3/8
2068
26x1-1/2
2100
650C Tubular
1920
26x7/8
650x20C
1938
650x23C
1944
650x25C
1952
26x1(571)
650x38A
2125
ETRTO
40-584
25-630
28-630
32-630
37-630
40-584
50-584
54-584
57-584
18-622
19-622
20-622
23-622
25-622
28-622
30-622
Tire size
650x38B
27x1(630)
27x1-1/8
27x1-1/4
27x1-3/8
27.5x1.50
27.5x1.95
27.5x2.1
27.5x2.25
700x18C
700x19C
700x20C
700x23C
700x25C
700x28C
700x30C
L (mm)
2105
2145
2155
2161
2169
2079
2090
2148
2182
2070
2080
2086
2096
2105
2136
2146
ETRTO
Tire size
L (mm)
32-622 700x32C
2155
700C Tubular
2130
35-622 700x35C
2168
38-622 700x38C
2180
40-622 700x40C
2200
42-622 700x42C
2224
44-622 700x44C
2235
45-622 700x45C
2242
47-622 700x47C
2268
54-622 29x2.1
2288
56-622 29x2.2
2298
60-622 29x2.3
2326
Pokynypromontážjednotkynakolo
STRADA SLIM
PřečtětesiStručnoupříručku,kteráobsahujevideospodrobnýmipokynypromontážpřístroje.
http://www.cateye.com/products/detail/CC-RD310W/manual/
CC-RD310W
CZ
(SPD-02)
Držák
Gumovápodložka
poddržák
nebo
Snímačrychlosti
Gumovápodložka
podsnímač
(x3)
1-2
1-1
Pryžovýpásek
(velkýpásekprodržák)
(středníamalýpásekprosnímač)
Upevňovací
pásky
Magnet
Připevněnídržákunapředstavecnebořidítka
1-1 Přimontážidržákunapředstavec
Držák
2
3
3
Gumová
podložka
poddržák
Upevňovacípásky
Pryžovýpásek
*Pevnězajistěteupevňovacímipásky.
1-2 Přimontážidržákunařídítka
Držák
Pryžovýpásek
Upevňovacípásky
nebo
Gumová
podložka
poddržák
2
1
Pokynypromontážjednotkynakolo
STRADA SLIM
CC-RD310W
CZ
Namontujtesnímačamagnettak,abybylysplněnynásledujícípodmínky.
Vzdálenosthlavníjednotkya
snímačemůsíbýtvdoporučeném
rozmezíazadníčásthlavníjednotkysměřovatdolů.
Magnetprocházíoznačenýmmístemna
snímači.
2 Namontujtesnímač
Snímačrychlosti
(SPD-02)
Upevňovacípásky
Magnet
nebo
SENSORZONE(Zónasnímání)
Vzdálenostmezisnímačemamagnetem
je5mmneboméně.
Snímačrychlosti
(SPD-02)
Snímačrychlosti
(SPD-02)
Gumová
podložka
podsnímač
Pryžovýpásek
Uvnitřpřednívidlice
3 Namontujtemagnet
4 Sejmutí/nasazeníhlavníjednotky
Cvaknutí
Magnet
5 mm
Zkontrolujtemontážnípolohusnímačeamagnetu
Paprsek
Paprsek
Posouvánímsnímačeamagnetu
nahoruadolů,nastavtemontážní
polohu,vekteréjemezipovrchem
magnetuazónousnímačevzdálenost
5mmneboméně.
Zapodporyjednotkyrukou,
Směremk
SENSORZONE
Vytlačtejíapřitomzvedejte
přednístranunahoru
Určenípolohyazkouška
Upravtepolohumagnetusnímačetak,abybylysplněnypodmínky
potompomalýmotáčenímpředníhokolazkontrolujtefungování.
Uvnitřpřednívidlice
,
,
a
4
Používáníhlavníjednotky[Obrazovkaměření]
STRADA SLIM
CC-RD310W
CZ
5
Přepínanífunkcehlavníjednotky
StisknutímtlačítkaMODEsepřepínajívybranádatavdolníčástivpořadíuvedenémnanásledujícímobrázku.
Porovnánírychlosti
Udává, zda je okažitá rychlostvyšší( )nebonižší( )
nežprůměrnárychlost.
Symbolsignáluzesnímače
Bliká,pokudprobíháměření-přenossignáluodsnímače
rychlosti.
Okamžitárychlost
Symbolvelikostipláště
Jednotkarychlosti
0,0(4,0)–105,9km/h
[0,0(3,0)–65,9mph]
MODE
Tm Stopky
MODE
Dst2 Dennívzdálenost-2
Dst Dennívzdálenost
0:00’00”–9:59’59”
0,00–999,99km[mile]
0,00–999,99/
1000,0–9999,9km[mile]
MODE
Zvolenýrežim
MODE
Hodiny
0:00-23:59nebo
1:00-12:59
PoužívánítlačítkaMODE,pokudje
hlavníjednotkaupevněnavdržákut
MODE
MODE
MODE
Kdyžjehlavníjednotkaupevněnanadržáku,
stisknutímbodovéčástinajednotcejestisknuto
tlačítkoMODE.
Odo Celkováujetávzdálenost
0,0–9999,9/
10000–99999km[mile]
MENU
MODE
Mx Maximálnírychlost
0,0(4,0)–105,9km/h
[0,0(3,0)–65,0mph]
StisknutímtlačítkaMENUnaobrazovce
měřenípřejdetenaobrazovkunabídky.
Naobrazovcenabídkylzeměnitrůznánastavení.
Av Průměrnárychlost
0,0–105,9km/h
[0,0–65,0mph]
* PokudjeTmpřibližně27hodin
nebokdyžDstpřesáhne999,99
km,zobrazíse.E.Vynulujtedata.
Na„Změnanastaveníhlavníjednotky[Obrazovkanabídky]“(stránka7)
Používáníhlavníjednotky[Obrazovkaměření]
Spuštění/zastaveníměření
Měřenísespustíautomaticky,kdyžjekolovpohybu.
Běhemměřeníblikájednotkarychlosti(km/hnebomph).
Zahájeníměření
Ukončeníměření
STRADA SLIM
Vynulovánídat
PokudjsouzobrazenajinádatanežDst2,stisknutímapodrženímtlačítkaMODEbudouvynuloványnaměřenéhodnoty.
PokudjezobrazenoDst2,stisknutímapodrženímtlačítkaMODEbudevynulovánopouze
Dst2.
Celkovouvzdálenost(Odo)nelzevynulovat.
CC-RD310W
CZ
6
Úspornýrežim
Pokudhlavníjednotkaneobdržíběhem10minutsignál,aktivujeseúspornýrežimabudouzobrazenypouzehodiny.Pokud
stisknetetlačítko MODEnebopokudhlavníjednotkaobdrží
signálzesnímače,obrazovkaměřeníseznovuzobrazí.
Obrazovkaúspornéhorežimu
10minut
MODE
(Stiskněteapodržte)
1hodina
Spánek
MODE
Pouplynutídalších60minutnečinnostivúspornémrežimu
budounaobrazovcezobrazenypouzejednotkyrychlosti.
Ztakovéhozobrazeníobnovíteobrazovkuměřenístisknutím
tlačítkaMODE.
Změnanastaveníhlavníjednotky[Obrazovkanabídky]
Pokudjezobrazenanabídka,kterouchcetezměnit,
stisknutímapodrženímtlačítkaMODEmůžeteměnit
různánastavenítak,jakje
MODE
(Stisknětea zdezobrazeno.
Změna
nastavení
MENU
Obrazovka
měření
StisknutímtlačítkaMENUnaobrazovceměřenípřejdetenaobrazovkunabídky.Naobrazovcenabídky
lzeměnitrůznánastavení.
podržte)
*Poprovedenínastavení
nezapomeňtepotvrditnaPotvrzení stavenístisknutímtlačítka
MENU.
nastavení
*Pouplynutí1minutynečinnostiobrazovkynabídkydojdeknávratudo
MENU
obrazovkyměřeníazměny
nebudouuloženy.
MENU
STRADA SLIM
CZ
CC-RD310W
Popisobrazovkynabídky
MODE
MODE
Vyberteobvod
pláště
Vyberteobvod
pláště
Nastavení
hodin
MODE
MODE
MODE
Výběrjednotek
měření
MODE
Zadánícelkové
vzdálenosti
Nastavení
funkce
Z„Výběrjednotekměření“
Do„Nastaveníhodin“”
PřepínáníobvoduA/B
Lzevybratplášť,kterýsemápoužít(
Nastaveníobvodupláště
).
MODE
Vyberteobvodpláště.
Změna
nastavení
Změna
nastavení
↔
MODE
(Stisknětea
podržte)
MODE
MODE
Vypínač
MODE
(Stisknětea
podržte)
Přejdětena
dalšíčíslo
MODE
Potvrzení
nastavení
Potvrzení
nastavení
MENU
MENU
(Stiskněte
apodržte)
Zvyšte
hodnotu
MODE
7
Změnanastaveníhlavníjednotky[Obrazovkanabídky]
STRADA SLIM
Z„Nastaveníobvodupláště“
CC-RD310W
CZ
Do„Zadánícelkovévzdálenosti“
Nastaveníhodin
Nastavenífunkce
Nastavtehodiny.
Změna
nastavení
MODE
Výběrzobrazení
Můžeteskrýtzobrazenívybranýchdat.
MODE
Kdyžvyberete„Off“prokonkrétnívybranýúdaj,bude
skrytnaobrazovceměření.
12h↔24h
MODE
(Stiskněte
apodržte)
Změna
nastavení
MODE
Dst
Dst2
MODE
(Stiskněteapodržte)
Vypínačvybranéhoúdaje
Av
MODE
(Stiskněte
apodržte)
Mx
Odo
MODE
(Stiskněteapodržte)
Hodina
Zvyšte
hodnotu
Potvrzení
nastavení
MODE
ON↔OFF
MENU
MODE
(Stiskněteapodržte)
Potvrzení
nastavení
MENU
Minuta
Zvyšte
hodnotu
MODE
MODE
(Stiskněte
apodržte)
MODE
*Stopky(Tm)nelzeskrýt.
*Iskrytéúdajejsounadáleměřenyapoopětovnémzobrazenítomubudouodpovídatvýsledky
měření.
8
Změnanastaveníhlavníjednotky[Obrazovkanabídky]
STRADA SLIM
Z„Nastavenífunkce“
CC-RD310W
CZ
Do„PřepínáníobvoduA/B“
Zadánícelkovévzdálenosti
Zadejtecelkovouvzdálenost.(Nelzezadatdesetinnéčíslo.) MODE
*Jakmilezadátelibovolnouhodnotukcelkovévzdálenosti,můžetezačítodtétozadanéhodnoty.Tutofunkcipoužijtepři
obnovenía/nebovynulováníjednotky.
Výběrjednotekměření
Vybertejednotkyměření(km/hnebomph).
Změna
nastavení
Změna
nastavení
km/h↔mph
MODE
(Stiskněte
apodržte)
MODE
(Stiskněte
apodržte)
Přejdětenadalšíčíslo
MODE
(Stiskněteapodržte)
Potvrzení
nastavení
MENU
Potvrzení
nastavení
Zvyšte
hodnotu
MENU
MODE
MODE
MODE
9
Používání
STRADA SLIM
Údržba
Kčištěníhlavníjednotkynebopříslušenstvípoužijteměkký
hadříknamočenývneutrálnímčistícímprostředeku,potévše
otřetesuchýmhadříkem.
Výměnabaterie
Hlavníjednotka
Kdyžobraznaobrazovcezeslábne,vyměňtebaterii.Vložte
novoulithiovoubaterii(CR1616)stranou(+)směremnahoru.
Vodovzdorné
vnitřnívíčko
Stiskněte
Posuňte
CR1616
OK
Stisknětehorníokrajvodovzdorného
*Stisknětehorníokrajvodovzdorného
vnitřníhovíčkaasejměte.
NE!
Povýměněnezapomeňteprovést
*Povýměněnezapomeňteprovést
postupuvedenývčásti„Příprava
hlavníjednotky“.
*Předvýměnoubateriesipoznamenejtecelkovouvzdálenost,
abystejipovýměněmohliručnězadatapokračovat.
Symbolsnímačesignálunebliká(rychlostsenezobrazuje).
(Přesuňtehlavníjednotkublížkesnímačiootáčejtepřednímkolem.Pokudsymbolsignálusnímačebliká,jetento
problémpravděpodobnězpůsobenpřenosovouvzdálenostízdůvoduvybitébaterie,alenejednáseozávadu.)
Zkontrolujte,zdanenívzdálenostmezisnímačemamagnetempřílišvelká.(Vzdálenost:do5mm)
Zkontrolujte,zdamagnetsprávněprocházízónousnímače.
10
Standardnípříslušenství
1603891
1603890
Sadadržákuasnímače
Snímačrychlosti
(SPD-02)
Nastavtepolohymagnetuasnímače.
Zadnístranahlavníjednotkymusísměřovatkesnímači.
Zkontrolujte,zdajevzdálenostmezihlavníjednotkoua
snímačemsprávná.(Vzdálenost:do20až60cm)
1603893
Pryžovýpásek/Upevňovacípásky
1603892
Sadadržáku
Namontujtesnímačvuvedenémdosahu.
Neníbateriehlavníjednotkynebosnímačevybitá?
*Vziměsevýkonbateriísnižuje.
Pokudhlavníjednotkareagujepouzevblízkostisnímače,
pravděpodobnějsouvybitébaterie.
Vyměňtestarébateriezanovépodlepostupuuvedenéhovčásti„Výměnabaterie“.
Postisknutítlačítkasenicnezobrazuje.
1699691N
Magnetnakolo
1603850
Lithiovábaterie
CR1616
1665150
Lithiovábaterie
CR2032
Volitelnépříslušenství
Zobrazujísenesprávnádata.
Otevřít
COIN
CZ
Jehlavníjednotkanainstalovánavesprávnémúhlu?
Vyměňtestarébateriezanovépodlepostupuuvedenéhovčásti„Výměnabaterie“.
Snímačrychlosti
Pokudserychlostnezobrazujeanipoprovedenísprávného
nastavení,vyměňtebaterii.
Vložtenovélithiovébaterie(CR2032)symbolem(+)
nahoruapevnězavřetekryt
baterie.
*Povýměnězkontrolujtepolohusnímačeamagnetu.
Odstraňovánípotíží
CC-RD310W
Zavřít
Vymažtevšepodlepostupuuvedenéhovčásti„Přípravahlavníjednotky“.
Budouodstraněnavšechnanaměřenádata.
1602196
1604100
Snímačrychlosti
(SPD-01)
Venkovnídržák
CR2032
1602194
Sadadržáku
(FlexTight™)
1600280N
Upevňovacípásek
(FlexTight™)
1602193
Držák
(proFlexTight™)
Používání
Popis
Lithiová baterie (CR1616) x 1 /
přibl. 1 roků (pokud je hlavní jedHlavní
notka používána 1 hodinu denně;
Baterie / jednotka:
životnost baterie závisí na způsoŽivotnost bu používání.)
baterie
Lithiová baterie (CR2032) x 1 /
Snímač: celková vzdálenost jednotky dosahuje přibližně 10000 km (6250 mil)
*Toto je průměrná hodnota při používání při teplotě 20 °C a
při vzdálenosti 60 cm mezi počítačem a snímačem.
*Baterie dodaná s přístrojem již z výroby může mít kratší
životnost.
4 bitový jednočipový mikropočítač Procesor
(oscilátor řízený krystalem)
Displej
Displej z tekutých krystalů (LCD)
Snímač
Bezkontaktní magnetický snímač
Přenosová
Mezi 20 a 60 cm
vzdálenost
0100 mm - 3999 mm
Rozsah (Výchozí hodnota: A = 2096 mm, obvodu pláště
B = 2096 mm)
0 °C - 40 °C
(Při překročení rozsahu provozních teplot
Pracovní nebude přístroj pracovat správně. Při vyšší
teplota
teplotě se může zpomalit odezva nebo může
LCD zčernat.)
Hlavní
47 x 32 x 12,5 mm / 12 g
Rozměry /
jednotka:
hmotnost
Snímač: 67,7 x 30 x 8,1 mm / 13,5 g
*Technické parametry a design se mohou změnit bez předchozího upozornění.
STRADA SLIM
Omezená záruka
2 roky pouze hlavní jednotka/snímač
(S výjimkou příslušenství a spotřeby baterií)
Jestliže při běžném užívání dojde k závadě, bude část cyklopočítače zdarma opravena nebo vyměněna. Servis musí
provést společnost CatEye Co., Ltd. Výrobek před odesláním
pečlivě zabalte a nezapomeňte přiložit záruční list a pokyny pro opravu. Na záruční list čitelně napište vaše jméno a
adresu. Náklady na pojištění, zacházení se zásilkou a na její
dopravu nese osoba, která službu požaduje.
CO.,LTD.
2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546-0041 Japan
Attn: CATEYE Customer Service Section
Phone : (06)6719-6863
Fax
: (06)6719-6033
E-mail : [email protected]
URL
: http://www.cateye.com
[For US Customers]
CATEYE AMERICA, INC.
2825 Wilderness Place Suite 1200, Boulder CO 80301-5494 USA
Phone : 303.443.4595
Toll Free: 800.5.CATEYE
Fax
: 303.473.0006
E-mail : [email protected]
CC-RD310W
CZ
11
Download

CATEYE STRADA SLIM