SPEEDZONE
SPORT DOUBLE
WIRELESS
Příručky v tiskovém formátu jsou k
dispozici na webu:
www.specialized.com
(klikněte na kartu Podpora)
1
Obsah
Součásti zařízení Sport Double Wireless
Součásti zařízení Sport Double Wireless 3
Opětné nastavení velikosti kola/pneumatiky 26
Montáž držáku počítače Ruční nastavení velikosti kola/pneumatiky 27
4
Montáž vysílače údajů o rychlosti a tempu 5
Výměna baterie
30
Uživatelské rozhraní zařízení
Sport Double Wireless
6
Specifikace a rozsahy
31
Snadné nastavení a vynulování
7
Odstraňování problémů 32
Informace o záruce
33
Používání zařízení Sport Double Wireless
(posloupnost tlačítek) 14
2
Propojení 16
Opětné zadání posloupnosti párování
18
Mazání dat 20
Opětné nastavení hodin 22
Opětné nastavení měřiče celkové
vzdálenosti a jednotek (míle/km) 24
1. Hlavní jednotka cyklopočítače Speedzone
2. Magnet pro sledování tempa
3. Držák na řídítka
4. Držák se základnou
5. Držák na sloupek
6. Vysílač údajů o rychlosti
7. Snímač tempa
8. Magnet na paprsek
9. Fixační pásky
10. Popruh pro digitální měření
tepové frekvence (prodává
se samostatně)
3
Montáž držáku počítače
Montáž vysílače údajů o rychlosti a tempu
• Nasaďte na sloupek základní sestavu držáku na sloupek. Znovu nasaďte horní
koncovku sloupku.
• Nasaďte na řídítka držák na řídítka a pomocí dodaného šroubu k držáku na
řídítka připevněte držák se základnou.
• Pomocí šroubu upravte úhel základny.
Upravte magnet na paprsku tak, aby jeho dráha při otáčení kola procházela
oblastí uvnitř snímače. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Umístíte-li magnet mimo
drážku, mohou se odečítat nesprávné hodnoty.
• Pomocí samolepicí pásky upevněte magnet pro sledování tempa na kliku a
umístěte zvýšenou linii snímače do dráhy magnetu při otáčení kola.
držák na sloupek
4
držák na řídítka
!
1/16–1/4 palce
1-5mm
!
5
Rozhraní zařízení Speedzone Sport Double Wireless
Snadné nastavení a vynulování
Přechod z režimu přepravy
Porovnání průměrné rychlosti
Digitální zobrazení rychlosti
Míle (imperiální soustava) /
KM (metrická soustava)
Rychlost (desetiny)
Indikátory sekundárních funkcí
Zobrazení sekundární funkce
Signál sledování
tepové frekvence
Šipka pro potvrzení nastavení
Šipka pro výběr nastavení
Tlačítko pro nastavení
6
Signál sledování tempa
Indikátory sekundárních funkcí
*Svítí, pokud jsou komponenty spárovány a přenáší se signál
Tlačítko režimu
Prázdná obrazovka znamená,
že se zařízení
nachází v režimu přepravy.
2 sekundy
Vynulování a úplné vymazání
Podržte TLAČÍTKO
PRO PÁROVÁNÍ
po dobu 2 sekund,
aby zařízení přešlo
do režimu snadného
nastavení; tento krok
je vyžadován pouze
pro aktivaci jednotky
v režimu přepravy (při
prvním zakoupení).
NEBO
Stisknutím TLAČÍTKA
PRO VYNULOVÁNÍ
přejděte do režimu
snadného nastavení.
STISKNĚTE
Tlačítko pro párování
NASTAVENÍ
7
Nastavení hodin
...pokračování
Po počátečním spuštění:
Vyberte
12 hodinový/
24 hodinový
formát.
8
NASTAVENÍ
Nastavte
předvolbu.
Vyberte hodiny.
Vyberte minuty.
NASTAVENÍ
9
Výběr velikosti kola a pneumatiky
Metrická (km) nebo imperiální (míle) soustava a
měřič celkové vzdálenosti
(Postup při ručním nastavení velikosti kola je popsán na straně 27.)
x4
Vyberte jednotky:
KM/míle.
10
NASTAVENÍ
Nastavte
předvolbu.
Vyberte první
číslici.
Vyberte poslední
číslici.
Z předvoleb
velikosti vyberte
velikost kola.
Nastavte velikost
kola.
NASTAVENÍ
11
Párování digitálního bezdrátového zařízení ANT+™
Hlavní jednotka vyhledává přenosový signál s údaji o rychlosti, tempu a tepové
frekvenci z digitálních vysílačů ANT+. (Chcete-li posloupnost párování zahájit
znovu, postupujte podle pokynů na straně 18.)
...pokračování
Vypršel časový limit
30 s nebo byly nalezeny
všechny snímače.
Snímač rychlosti je spárován.
Snímač tempa je spárován.
*Snímač tepové frekvence
je spárován.
Režim hodin
Zahájení párování
12
NASTAVENÍ
*Snímač tepové frekvence se prodává samostatně.
NASTAVENÍ
13
Používání zařízení Speedzone Sport Double Wireless
...pokračování
(posloupnost tlačítek)
režim hodin
*režim průměrné
tep . frekvence
14
režim celkové vzdálenosti
*režim
max . tepové frekvence
STISKNUTÍM tlačítka
lze přecházet mezi režimy.
režim ujeté vzdálenosti
režim skutečné doby jízdy
režim maximální rychlosti
režim průměrné rychlosti
*režim aktuální
tepové frekvence
režim průměrného tempa
režim maximálního tempa
režim aktuálního tempa
*V případě spárování s monitorem tepové frekvence (monitor tepové frekvence se prodává samostatně)
15
Propojení
...pokračování
• Při přechodu z REŽIMU SPÁNKU počítač automaticky vyhledá snímače, s nimiž
byl dříve spárován.
• Ve KTERÉMKOLI REŽIMU můžete stisknutím TLAČÍTKA PÁROVÁNÍ
vyhledávat snímače, s nimiž bylo zařízení dříve spárováno.
Stiskněte tlačítko
PÁROVÁNÍ.
16
Hledání...
Byl nalezen snímač rychlosti.
Byl nalezen
snímač tempa.
*Byl nalezen snímač
tepové frekvence.
*Snímač tepové frekvence se prodává samostatně.
Nalezené snímače
přestanou blikat a zůstanou
zobrazeny trvale.
17
...pokračování
Opětné zadání posloupnosti párování
Ve KTERÉMKOLI REŽIMU stiskněte TLAČÍTKO PÁROVÁNÍ po dobu 2 SEKUND.
Každé bezdrátové zařízení musí být kompatibilní se zařízením ANT+, aby bylo
možné přenášet data.
Snímač rychlosti byl spárován.
2 sekundy
18
STISKNUTÍM tlačítka
Snímač tempa byl
spárován.
párování
ukončete
NEBO
*Snímač tepové frekvence
byl spárován.
Zahájení
párování...
*Snímač tepové frekvence se prodává samostatně.
Vypršel časový limit 30
s nebo byly nalezeny
všechny snímače.
Počítač se vrátí
do předchozího
režimu.
19
Mazání dat
• V REŽIMU MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTI stisknutím TLAČÍTKA REŽIM a podržením
po dobu 2 SEKUND vymažete maximální rychlost.
...pokračování
STISKNUTÍM tlačítka
PO DOBU
2 sekund vymažete data.
• V REŽIMU MAXIMÁLNÍHO TEMPA stisknutím TLAČÍTKA REŽIM a podržením
po dobu 2 SEKUND vymažete maximální tempo.
• V REŽIMU MAXIMÁLNÍ TEPOVÉ FREKVENCE stisknutím TLAČÍTKA REŽIM a
podržením po dobu 2 SEKUND vymažete maximální tepovou frekvenci.
• Ve VŠECH OSTATNÍCH REŽIMECH stisknutím TLAČÍTKA REŽIM a podržením
po dobu 2 SEKUND vymažete všechny údaje kromě celkové vzdálenosti.
2 sekundy
20
21
Opětné nastavení hodin
Ve KTERÉMKOLI REŽIMU stisknutím TLAČÍTKA NASTAVENÍ a podržením po dobu
2 SEKUND přejdete do režimu nastavení. Po stisknutí TLAČÍTKA NASTAVENÍ můžete
nastavovat hodiny.
2 sekundy
22
Pokračujte
stisknutím tlačítka
Nastavení.
Vyberte
12 hodinový/
24hodinový
formát.
Vyberte hodiny.
Vyberte minuty.
Počítač se vrátí
do předchozího
režimu.
23
Opětné nastavení měřiče celkové vzdálenosti a jednotek (míle/km)
Ve KTERÉMKOLI REŽIMU stisknutím TLAČÍTKA NASTAVENÍ a podržením po dobu
2 SEKUND přejdete do režimu nastavení. Po stisknutí TLAČÍTKA REŽIM a následném
stisknutí TLAČÍTKA NASTAVENÍ můžete nastavit měřič celkové vzdálenosti.
x4
2 sekundy
24
Vyberte měřič celkové vzdálenosti.
Vyberte
kilometry/míle.
Vyberte první
číslici.
Vyberte poslední
číslici.
Počítač se vrátí
do předchozího
režimu.
25
Opětné nastavení velikosti kola/pneumatiky
Ve KTERÉMKOLI REŽIMU stisknutím TLAČÍTKA NASTAVENÍ a podržením po dobu
2 SEKUND přejdete do režimu nastavení. Stiskněte DVAKRÁT TLAČÍTKO REŽIMU a
poté stiskněte TLAČÍTKO NASTAVENÍ, chcete-li nastavit velikost kola/pneumatiky.
Ruční zadání obvodu kola
Pomocí TLAČÍTKA REŽIM přejděte k položce vlastního obvodu. Podržte
TLAČÍTKO REŽIM po dobu 2 SEKUND, aby bylo možné zadat vlastní obvod.
NEBO
2 sekundy
26
Vyberte možnost
WHEEL.
Z předvoleb
velikosti vyberte
velikost kola.
Posouváním
vyhledejte
položku vlastního
obvodu kola.
2 sekundy
Ručně zadejte
obvod kola.*
*Výpočet obvodu kola je popsán na straně 29.
27
pokračování... zadání obvodu kola
Výpočet obvodu kola
• Označte pneumatiku a zemi v místě vzájemného kontaktu. Odjeďte jízdním
kolem vpřed o jednu celou otáčku kola a označte místo na zemi.
• Změřte vzdálenost v milimetrech a zadejte příslušné číslice.
značka
x2
Posunutí
jízdního kola vpřed
o jednu otáčku kola
Obvod kola
v milimetrech
Zadejte poslední
číslici.
28
Počítač se vrátí
do předchozího
režimu.
velikost
pneumatiky
velikost/
mm
26x1.25
26x2.0
26x2.2
27.5x2.1
27.5x2.3
29x2.1
29x2.3
650x23c
700x21c
700x23c
700x25c
700x28c
700x32c
700x35c
700x38c
Vlastní
1949
2066
2075
2135
2160
2224
2245
1930
2092
2102
2113
2138
2161
2175
2187
0-2999
29
Výměna baterie
Specifikace a rozsahy
Po otočení krytu baterie o čtvrtkruh lze baterii vyjmout.
HLAVNÍ JEDNOTKA
SNÍMAČ RYCHLOSTI/TEMPA
AKTUÁLNÍ ČAS
• 24 hodin s krokem jedna minuta
• Provoz ve 12hodinovém nebo 24hodinovém
formátu
MĚŘIČ CELKOVÉ VZDÁLENOSTI
• 99999 mil nebo km
• Krok 1 míle nebo 1 km
Baterie CR2032
VELIKOST KOLA
TEPOVÁ FREKVENCE
• 30–240 úderů za minutu (bpm)
ŽIVOTNOST BATERIE
•
•
•
•
200–300 hodin
Snímač rychlosti/temp: 400 hodin
Snímač tepové frekvence: 400 hodin
Doba trvání jízdy a četnost používání může mít
vliv na celkovou životnost.
• 15 předem naprogramovaných velikostí kola
• Obvod kola v milimetrech
RYCHLOST
• 0–99,9 mil/h nebo km/h
• Krok 0,1 míle/h nebo hm/h
TEMPO
• 30–240 otáček za minutu s krokem 1 otáčka
za minutu
30
31
Odstraňování potíží
Informace o záruce
• Displej je prázdný nebo se zobrazují části číslic: Vyměňte baterii nebo vynulujte počítač (strana 30).
• Rychlost/vzdálenost se nezaznamenává: Zkuste vytvořit propojení se snímačem (strana 16). Pokud
se propojení nepodaří vytvořit, zkuste snímač spárovat (strana 18). Pokud se propojení ani spárování
nezdaří, zkontrolujte polohu snímače rychlosti / magnetu (strana 5). Pokud žádný z uvedených kroků
nevede k řešení, vyměňte baterii ve snímači rychlosti a v počítači (strana 30).
• Počítač se na řídítkách pohybuje: Utáhněte šroub nebo fixační pásky. Zkontrolujte gumovou vložku
mezi řídítky a držákem.
Společnost Specialized Bicycle Components Inc. („Specialized“) zaručuje původnímu kupujícímu, že se u tohoto produktu při normálním používání nevyskytnou vady materiálu či zpracování
po dobu dvou (2) let od data původního zakoupení od autorizovaného prodejce produktů společnosti Specialized. Pokud se u tohoto produktu objeví vada materiálu nebo zpracování do dvou
(2) let od data původního zakoupení, společnost Specialized dle svého vlastního uvážení tento
produkt bezplatně opraví nebo vymění, pokud původní kupující produkt vrátí řádně zabalený s
poštovným uhrazeným předem na adresu:
Důležitá upozornění:
• Neustále sledujte provoz a stav vozovky a vždy dodržujte dopravní předpisy. Vaší zásadní povinností
je být pozorným jezdcem a jezdit bezpečně.
• Dbejte na to, aby vás používání počítače v žádném případě nerušilo v soustředění na bezpečnou
jízdu a během jízdy počítač nenulujte, neřešte problémy, které se ho týkají, ani jej neprogramujte.
• Dbejte na to, aby počítač i jeho komponenty byly pevně namontované, a pravidelně je kontrolujte.
Pokud by se některá z komponent uvolnila, mohla by se zamotat do paprsků kola či mechanismů
jízdního kola a způsobit nehodu.
• Počítač Speedzone je určen pouze pro používání na jízdním kole a neměl by se používat u motorových vozidel.
• V případě potíží s montáží nebo používáním počítače se obraťte na autorizovaného prodejce
produktů společnosti Specialized.
32
Specialized Bicycle Components Inc.
1475 S 5070 W, Suite A
Salt Lake City, UT, 84104, USA
Attn: Warranty
Původní kupující je rovněž povinen přiložit dopis s uvedením konkrétních důvodů vrácení tohoto
produktu a doklad o koupi.
Tato záruka se nevztahuje na fyzické škody v důsledku nedbalosti, nesprávného použití, úprav,
modifikací či použití v rozporu s účelem produktu podle výrobce; v takových případech je záruka
zneplatněna. Společnost Specialized vylučuje veškeré odvozené záruky včetně záruky prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. Společnost Specialized neodpovídá za následné škody.
Úplné verze servisní příručky, pokynů k odstraňování problémů a dalších příruček jsou k dispozici na webu: www.specialized.com
33
FCC ID: O4GSPORTDWL
VYROBENO V ČÍNĚ
Toto zařízení splňuje požadavky v části 15 pravidel FCC.
Provoz je povolen pouze v případě splnění následujících podmínek: toto zařízení nesmí způsobovat
škodlivé rušení a toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušivé vlivy, včetně rušivých vlivů,
které mohou způsobovat nežádoucí účinky.
POZNÁMKY:
VÝROBCE NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ RUŠENÍ ROZHLASOVÉHO ČI TELEVIZNÍHO SIGNÁLU
ZPŮSOBENÉ NEOPRÁVNĚNOU ÚPRAVOU TOHOTO ZAŘÍZENÍ. TAKOVÉ ÚPRAVY MOHOU
VÉST KE ZNEPLATNĚNÍ OPRÁVNĚNÍ UŽIVATELE PRO POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ.
POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá limitům pro digitální zařízení
třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou
ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorech. Toto zařízení generuje a
může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a není-li instalováno a používáno podle pokynů, může
způsobovat škodlivé rušení radiokomunikace. Není však nijak zaručeno, že se u některých instalací
rušení neprojeví.
34
Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, což lze
zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživatelům pokusit se rušení odstranit provedením jednoho či několika z následujících opatření:
– Změna orientace nebo umístění příjmové antény.
– Oddálení zařízení od přijímače.
– Konzultace s prodejcem nebo kvalifikovaným technikem rozhlasových / televizních přijímačů.
VÝSTRAHA:
V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ VÝBUCH.
UPOZORNĚNÍ:
POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE PŘÍSLUŠNÝCH POKYNŮ.
Download

SPEEDZONE SPORT DOUBLE WIRELESS