PK55XX/RFK55XX-433
Installation Instructions, Instrukcja instalacji, Instalační pokyny, 安装说明
English, Polski, Česky,
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6
7
8
9
7
8
9
7
8
9
7
8
9
*
0
#
*
0
#
*
0
#
*
0
#
PK5500
RFK5500
PK5501
RFK5501
PK5508
RFK5508
3
PK5516
RFK5516
WARNING: Please refer to the System Installation Manual for information on limitations regarding product use and function and information on the limitations as to liability of the manufacturer.
NOTE: These instructions shall be used in conjunction with the system Installation Manual of the Control Panel with which this equipment is intended to be used.
OSTRZEZENIE: Informacje dotyczące ograniczeń użytkowania i funkcji produktu oraz informacje dotyczące ograniczeń odpowiedzialności producenta podano w podręczniku instalacji systemu.
UWAGA: Instrukcje zawarte w tej publikacji należy stosować łącznie z instrukcjami zawartymi w podręczniku instalacji panelu sterowania, z którym ten produkt ma być używany.
UPOZORNĚNÍ: Omezení týkající se používání a fungování výrobku a informace o omezení v souvislosti s ručením výrobce najdete v příručce pro instalaci systému.
POZNÁMKA: Tyto pokyny se používají společně s příručkou pro instalaci řídicího panelu, s nímž se má toto zařízení používat.
警告:有关产品用途和功能限制以及厂家责任限制的信息,请参见 《系统安装手册》。
注意:这些说明必须同设备控制面板的 《系统安装手册》一起使用。
2 9 0 0 7 2 6 2 R0 0 2
Montáž
Česky
Instalační pokyny
Klávesnice
PK55XX\RFK55XX
lze
používat
v
bezpečnostních systémech až s 64 zónami. Tyto
klávesnice jsou kompatibilní s následujícími ústřednami
DSC:
•PC1616
•PC5020
•PC1565
•PC585
•PC1832
•PC5010
Klávesnici byste měli přimontovat na místo, které je při
příchodu a odchodu snadno přístupné. Jakmile máte
vybráno suché a bezpečné místo, proveďte pro montáž
klávesnice následující kroky:
Připevnění a zapojení klávesnice
Demontáž klávesnice
1.
První vyjmutí klávesnice ze zadní desky (a) Umístěte
klávesnici podle obrázku, zasuňte šroubovák a otočte
jím.
•PC1555MX
•PC1864
Klávesnice RFK55XX kombinují bezdrátový přijímač s
příslušnou klávesnicí PK55XX.
Specifikace
•
•
•
•
•
Teplotní rozmezí: -10°C až +55°C
Vlhkost (MAX.): 93 % nekondenzující
Stupeň ochrany plastového pouzdra: IP30, IK04
Jmenovité napětí: 12VDC jmenovité
Připojení k ústředně přes čtyřvodičovou sběrnici
Keybus
• 1 zónový vstup/PGM v stup
• PK55XX - odběr proudu: 50 mA (klidový stav)/125 mA
(maximum)
• RFK55XX - odběr proudu: 75 mA (klidový stav)/135 mA
(maximum)
• Otvor pro tamper kontakt při upevnění na zeď
• 5 programovatelných funkčních kláves
• Připraveno (zelená LED), zapnuto (červená LED),
porucha (žlutá LED), AC (zelená LED)
• Čidlo nízké teploty
• Frekvence: 433,92MHz (pouze RFK55XX-433)
• Až 32 bezdrátových zón (pouze RFK55XX)
POZNAMKA: Neprogramujte zónu jako Požár nebo 24
hod.
Balení
Balení klávesnice Power obsahuje následující díly:
•Jednu klávesnici
•Nálepky na vnitřní dvířka
Power
klávesnice
•Čtyři montážní šrouby •1 tamper kontakt
•2 koncové rezistory
•instalační manuál
2. Vyjmutí
klávesnice ze zadní desky, která je již
přimontovaná.
(a) Otevřete dvířka, přidržte je v úhlu 90°ke klávesnici,
jak vidíte na obrázku.
(b) Zasuňte šroubovák do drážky umístěné pod
závěsem dvířek a otáčejte šroubovákem.
1. Zajistěte klávesnici na stěně pomocí montážních otvorů.
Použijte všechny čtyři dodané šrouby, pokud neprovádíte
montáž na jediné skupinové schránce.
2. Umístěte klávesnici do háčků na zadní desce a otočte ji
dolů, aby zapadla.
3. Drážkou pro kabel nebo otvorem pro vylomení
protáhněte kabel. Připojte sběrnici Keybus a kabel
PGM/zóny ke klávesnici. Do otvoru v zadní desce
umístěte tamper kontakt.
4. Sundejte klávesnici z háčků. Umístěte klávesnici na
zadní desku, ujistěte se, že je kabel pokud možno co
nejvíce zatlačený do zdi. Veďte kabel vnitřkem
klávesnice, přičemž se ujistěte, že se vyhýbá hlavním
součástem. Zaklapněte přední část klávesnice, přičemž
se přesvědčte, že kabel dole netlačí na klávesnici.
POZNAMKA: Pokud zjistíte jakékoli napěti mezi přední
částí klávesnice a kabelem, otevřete prosím klávesnici,
změnte pozici kabel a znovu ji zavřete. Tyto kroky
opakujte tak dlouho, dokud se klávesnice nezavře
snadno.
Zapojení kabeláže
1. Před připojováním musí být odpojena baterie i transformátor od ústředny.
2. Připojte čtyři kabely sběrnice
PK55XX\RFK55XX
Keybus vedoucí z ústředny cervený
R
(červený, černý, žlutý a zelený)
cerný
B
ke svorkám klávesnice. Viz
žlutý
Y
schéma.
zelený
G
3. Pokud
je
svorka
P/Z
Zóna
nebo
nastavena jako zónový vstup,
P/Z
tak na tuto svorku lze zapojit Príkaz O/P
výstupní kontakt libovolného zařízení.. Tím se
eliminuje nutnost vést kabely zpátky do ústředny.
Pro připojení zóny veďte jeden kabel ze zařízení ke
svorce P/Z a druhý ke svorce B (černá). V případě
napájených zařízení veďte červený kabel ke svorce
R (kladná) a černý kabel ke svorce B (záporná).
Detektor na zóně zapojte stejným zpusobem, jako ostatní
detektory v systému..
4. Jestliže je svorka "P/Z" naprogramována jako
výstup, sleduje PGM výstup naprogramovaný v
sekci klávesnice [080]. Malé relé, bzučák nebo jiné
zařízení DC mohou být připojeny mezi kladným
napájecím napětím a svorkou P/Z (maximální
zatížení je 50 mA).
Připojení ke zdroji
?ásti stav jednotlivých voleb. Pro zapnutí nebo
vypnutí volby stiskněte číslo odpovídající možnosti na
numerické klávesnici. Zobrazí se čísla volby, které
jsou právě zapnuté. Například, pokud jsou zapnuté
volby 1 a 4, bude displej vypadat na různých
klávesnicích:
Informace o programování zbývacích částí
bezpečnostního systému najdete v instalační
příručce svého systému.
Druhé číslo se používá k určení přiřazení slotu
(adresy) pro kontrolu klávesnice. Každá klávesnice
bude přiřazena k jinému slotu od 1 do 8. LCD
klávesnice PK5500 a RFK5500 jsou automaticky
zařazeny do slotu 8. Jestliže se používají LCD
klávesnice, musí jedna LCD klávesnice zůstat ve 8.
Vysílání LCD označení
Na každé klávesnici nainstalované v systému zadejte
následující:
1. Vstupte do Instalačního režimu stisknutím
[,][8][instalační kód].
2. Stiskněte [000] pro programování klávesnice.
3. Stiskněte [0] pro přiřazení bloku a slotu.
4. Zadejte první číslici (0 až 8 pro přiřazení bloku).
5. Zadejte druhou číslici (1 až 8 číslo slotu).
6. Pro ukončení programování stiskněte dvakrát
klávesu [#].
7. Po přiřazení všech klávesnic proveďte kontrolní
reset zadáním [,][8][instalační kód][902] a čekejte
60 sekund..
8. Pro ukončení programování po 60 sekundách
stiskněte klávesu [#]
Veškeré LCD programování se provádí pomocí
klávesnice. Jestliže je v systému více než jedna LCD
klávesnice, může se naprogramovaný text a
nastavení na jedné klávesnici vysílat do všech
ostatních LCD klávesnic. Posílání se provádí
následujícím postupem:
Krok 1:Naprogramujte kompletně jednu LCD
klávesnici.
Krok 2:Ujistěte se, že všechny LCD klávesnice jsou
připojené ke sběrnici Keybus.
Krok 3:Zahajte programování klávesnice stisknutím
[,][8][Instalační kód][,], potom vstupte do sekce
[998] na klávesnici, která byla naprogramována.
Klávesnice
bude
nyní
vysílat
všechny
naprogramované údaje do všech ostatních LCD
klávesnic v systému.
Krok 4:Když je stiskněte [#] pro ukončení.
Jakmile jsou zapojené kabely a klávesnice je
přimontovaná, připojte řídicí panel ústř ednu:
1. Připojte k baterii.
2. Připojte transformátor AC.
Více informací o elektrických specifikacích ústředny
najdete v instalační příručce.
POZNAMKA: Posílání údajů z této klávesnice není kompatibilní s
jinými klávesnicemi PK5500 a RFK5500.
Programování
klávesnice
POZNAMKA: Jestliže je možnost 4 [077] vypnutá, lze
programování jazyka provést pouze při instalačním
programování.
1
4
Existuje
několik
možností, jak klávesnici
Toggle Option
naprogramovat. Jsou
popsány.
1_ _ 4 _ _ _ _
Programování
klávesnice je podobné
jako
programování
zbytku systému. Po
vstoupení
do
programovací sekce v
Instalačním režimu, zobrazuje klávesnice ve své horní
Volba jazyka
Stiskněte na 2 sekundy klávesy (<>), vstoupíte tím
do volby jazyka, přejděte na požadovaný jazyk a pro
jeho výběr stiskněte [,].
Přihlášení klávesnice
Klávesnice se nyní bude muset přiřadit k bloku a
slotu. Přiřazení klávesnice a programování nastavení
klávesnice se provádí na každé klávesnici
samostatně.
První číslo se používá k určení přiřazení do bloku (1 až
8). Jestliže se nepoužívá dělení na bloky, zadejte [1].
V případě globálních klávesnic zadejte [0].
POZNAMKA:
LED
a
ikonové
klávesnice
nedoporuřujeme programovat jako globální
klávesnice.
POZOR: RFK55XX se přihlašuje jako dva moduly:
Kontrolka 1 = klávesnice model RFK55XX
Kontrolka 17 = přijímač model RFK55XX
POZNAMKA: Vymazání všech bezdrátových zařízení z
RFK55XX nebo jeho resetování vyvolá poruchu.
Programování názvů
1. Vstupte do programování klávesnice stisknutím
[,][8][instalační kód][,]. Zadejte trojmístné číslo sekce pro
název, které chcete programovat.
2. Pro posunutí kurzoru pod písmeno které chcete změnit,
použijte šipky (<>).
3. Stiskněte klávesy s čísly [1] až [9] odpovídající písmenu,
kter potřebujete. Když stisknete číslo jednou, objeví se
první písmeno. Když klávesu stisknete znovu, zobrazí se
další písmeno.
[1] - A, B, C, 1 [4] - J, K, L, 4 [7] - S, T, U, 7 [0] - mezera
[2] - D, E, F, 2 [5] - M, N, O, 5 [8] - V, W, X, 8
[3] - G, H, I, 3 [6] - P, Q, R, 6 [9] - Y, Z, 9,0
4. Když se zobrazí požadované písmeno nebo číslo,
použijte pro posun další písmeno šipky (<>).
5. Když ukončíte programování názvu zón, stiskněte
klávesu [,], přejděte na "Uložit" a potom stiskněte [,].
6. Pokračujte od kroku 2, dokud nebudete mít naprogramo-vaná všechna označení.
Do programování názvů zón můžete
vstoupit i z menu uživatelských funkcí [,][6].
POZNAMKA:
Znaky ASCII
Zmena jasu/kontrastu
LCD klávesnice
1. Stiskněte [,][6][Master kód].
2. Pro přechod do nastavení jasu nebo nastavení
kontrastu použijte klávesy [<][>].
3. Pro výběr nastavení, které chcete upravit, stiskněte
[,].
4. a) Nastavení jasu: Je několik úrovní podsvícení. Pro
přechod do požadované úrovně použijte klávesy
[<][>].
a) Nastavení kontrastu: Je deset různých úrovní
kontrastu displeje. Pro přechod do požadované
úrovně kontrastu použijte klávesy [<][>].
5. Pro ukončení stiskněte [#].
LCD/ikonová klávesnice
1. Stiskněte [,][6][Master kód].
2. Pro přechod mezi čtyřmi různými úrovněmi
podsvícení použijte klávesu [>].
3. Jakmile stisknete [#] pro ukončení, úroveň se
automaticky uloží.
Změna úrovně bzučáku
LCD klávesnice
1. Stiskněte [,][6][Master kód].
2. Pro přechod do regulace bzučáku použijte klávesy
[<][>].
3. Na výběr máte 21 různých úrovní, pro přechod do
té požadované použijte klávesy [<][>].
4. Pro ukončení stiskněte [#].
LCD/ikonová klávesnice
1. Stiskněte [,][6][Master kód].
2. Pro přechod mezi 21 různými úrovněmi bzučáku
použijte klávesu [<].
3.Jakmile stisknete [#] pro ukončení, úroveň se
automaticky uloží
Symboly zobrazené na klávesnici
2
1
8
9
2
1
3
4
5
6
12
1
2
3
4
5
6
7
7
11
10
8
7
Požár - ukazuje, že v paměti jsou požární poplachy.
Pamět - ukazuje, že v paměti jsou poplachy.
Kontrolka Připraveno (zelená) - pokud svítí kontrolka Připraveno,
systém je připraven na zapnutí.
Kontrolka Zapnuto (červená) - pokud svítí kontrolka
Zapnuto, systém byl úspěšně zapnut.
Porucha systému - ukazuje, že došlo k poruše systému.
Napájení - ukazuje, že je úst?edna je napájena sítí.
Program - ukazuje, že v systému probíhá instalační
programování nebo že je klávesnice zaneprázdněná.
- ukazuje, že zde jsou zóny, které jsou automaticky nebo
8 Odpojení
ručně odpojené.
9 Noční - ukazuje, že je úst?edna zapnutá v nočním režimu.
10 Režim zapnutí - ukazuje režim, v jakém je úst ř edna zapnutá.
Doma – ukazuje, že ústředna je zapnutá v režimu Doma.
Zapne se na začátku Doby pro odchod.
Odchod – ukazuje, že ústředna je zapnutá v režimu Odchod.
Zapne se na začátku Doby pro odchod
Zvonkohra - Tato ikona se objeví, když je v systému povolena
11 dveřní zvonkohra, a vypne se, kdy je dveřní zvonkohra
zablokována.
- Když jsou zóny otevřené, objeví se tato ikona a displej
12 Otevřeno
bude ukazovat jejich čísla
Omezená záruka
Společnost Digital Security Controls zaručuje, že
po dobu 12 měsíců od data nákupu bude
výrobek při běžném používání bez závad
materiálu a provedení a že při porušení takové
záruky společnost Digital Security Controls dle
své volby opraví nebo vymění vadné zařízení po
jeho vrácení do servisního střediska. Tato záruka
se týká pouze závad dílů a provedení a nikoli
poškození vzniklých při přepravě nebo manipulaci
nebo poškození vzniklých z příčin mimo kontrolu
společnosti Digital Security Controls, jako jsou
blesky, nadměrné napětí, mechanický náraz,
poškození vodou, nebo poškození vzniklé
zneužitím, změnou nebo nesprávným používáním
zařízení.
Výše uvedená záruka platí pouze pro původního
kupujícího a je místo jakýchkoli a všech dalších
záruk, a″ už vyjádřených či implikovaných, a
všech dalších závazků či odpovědnosti na straně
společnosti Digital Security Controls. Společnost
Digital Security Controls nepřebírá odpovědnost
za žádnou jinou osobu, která tvrdí, že jedná jejím
jménem, aby upravila nebo změnila tuto záruku,
ani takovou osobu nepověřuje, ani nepřebírá pro
ni žádnou záruku či odpovědnost týkající se
tohoto výrobku.
Společnost Digital Security Controls nebude v
žádném případě ručit za žádné přímé, nepřímé či
následné škody, ztrátu předpokládaného zisku,
ztrátu času ani za žádné jiné ztráty vzniklé
kupujícímu v souvislosti s koupí, instalací,
provozem nebo poruchou tohoto výrobku.
Upozornění: Společnost Digital Security Controls
doporučuje, aby byla pravidelně prováděna
kompletní zkouška celého systému. Navzdory
častému testování a z důvodu mimo jiné
protiprávního vniknutí nebo přerušení dodávky
elektrického proudu je však možné, že tento
výrobek nebude fungovat podle očekávání.
Důležitá informace: Změny nebo úpravy, které
společnost Digital Security Controls výslovně
neschválí, by mohly způsobit, že oprávnění
uživatele provozovat toto zařízení bude neplatné.
Tento digitální přístroj třídy B splňuje kanadskou
normu ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est
conforme la norme NMB-003 du Canada.
IC:160A-RFK55XX4
Písmena IC před číslem rádiové certifikace
znamenají, že byly splněny technické specifikace
Industry Canada.
EN5131-1 stupeň 2/třída II
Uživatel by měl mít k dispozici provozní pokyny
Poznámky:
Poznámky:
Naprogramování klávesnice
[065] Název požární zóny (28 znaků)
Vstupte do programování klávesnice stisknutím [,][8][instalační kód][000]
Výchozí nastavení: "Požární zóna”
[0] Přiřazení bloku
Číslice
Volba
Platné
rozmezí
1
Přiřazení bloku (0=globální klávesnice)
0 až 8
2
Přiřazení
1-8
1
LED,IKONA=1/
LCD=8
I_____I
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
Přiřazení funkční
klávesy 1
Přiřazení funkční
klávesy 2
Přiřazení funkční
klávesy 3
Přiřazení funkční
klávesy 4
Přiřazení funkční
klávesy 5
Funkce
I_____I_____I
06
Zapnuto
Doma
Zapnuto
Odchod
Zvonkohra vypn./
zapn.
00 - 32
14
PGM Výstup 2
I_____I_____I
00 - 32
16
Rychlý odchod
I_____I_____I
00 - 32
03
00 - 32
04
00 - 32
I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
[066] Hlášení o neúspěšném zapnutí (pouze PK5500\RFK5500)
Výchozí nastavení: "Systém nebyl zapnut”
I_____I
[1]-[5] Přiřazení funkční klávesy
Platné
Výchozí
Funkční klávesa Tlačítko rozmezí
nastavení
I_____I_____I
I_____I_____I
Funkční klávesy na klávesnici
Úplný seznam všech možností funkčních kláves dostupných ve vašem systému najdete ve své
instalační příručce.
[00] nula
[10] - pamět poplachů
[23] - opakování odpojení
[01] vybrat blok 1
[11] - Programování kódů
[24] - odpojení skupiny zón
[26] - programování času a
[12] - uživatelské funkce
[02] vybrat blok 2
datumu
[03] - zapnuto Doma
[13] - ovládání výstupu 1
[27] - vybrat blok 3
[04] - zapnuto Odchod
[14] - ovládání výstupu 2
[28] - vybrat blok 4
[05] - bez vst zpoždění
[16] - rychlý odchod
[29] - vybrat blok 5
[06] - Zvonkohra
[17] - aktivace Doma/Odchod
[30] - vybrat blok 6
[07] - Systému Odpojení
[19] - ovládání výstupu 3
[31] - vybrat blok 7
[08] - Bypassu Odpojení
[21] - ovládání výstupu 4
[32] - vybrat blok 8
[09] - zobrazení poruch
[22] - aktivace kamery
Programování klávesnice
I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
[067] Hlášení o poplachu po systému (pouze PK5500\RFK5500)
Výchozí nastavení: "System vypnut Alarm v pameti < >”
I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
[067]
I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
[071] 1. Konfiguraníčkód nápovědy klávesnice
Výchozí nastavení Možnost
ZAPNUTO
ZAPNUTO I____I
1 Nápověda pro klávesu [P] Zap
ZAPNUTO I____I
2 Nápověda pro AutoZap Zap
pro rychlé zapnutí
ZAPNUTO I____I
3 Nápověda
Zap
pro zapnutí interiéru
ZAPNUTO I____I
4 Nápověda
Zap
pro Rychlý odchod
VYPNUTO I____I
5 Nápověda
Zap
termostatu, rychlé
VYPNUTO I____I
6 Regulace
ZAPN.
pro potvrzování poruch
VYPNUTO I____I
7 Nápověda
Zap
pro hudební vstup
VYPNUTO I____I
8 Nápověda
Zap
Výchozí
nastavení
1
2
3
I____I
4
I____I
I____I
VYPNUTO I____I
VYPNUTO I____I
5
6
7
8
ZAPNUTO
Zóna
Označení
I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Možnost
I____I
VYPNUTO I____I
VYPNUTO I____I
"Zóna 1" - "Zóna 64"
1 až 64
VYPNUTO
Nápověda pro klávesu [P] Vyp
Nápověda pro AutoZap Vyp
Nápověda pro rychlé zapnutí
Vyp.
Vnitřní zapnutí, rychlé VYPN.
Rychlý odchod, rychlé VYPN.
Nápověda pro Rychlý odchod
Vyp
Nápověda pro potvrzování
poruch Vyp
Nápověda pro hudební vstup
Vyp
[072] 2. Konfigurační kód nápovědy klávesnice
ZAPNUTO
Sekce
I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
[066]
Vstupte do programování klávesnice stisknutím [,][8][instalační kód][,].
[001]-[064] Programování zón 1 až 64 (pouze PK5500\RFK5500)
např. Pro zónu 1 zadejte sekci [001], pro zónu 2 zadejte sekci [002] atd. Výchozí nastavení:
[001] až
[064]
I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
[065]
Výchozí
nastavení
(pouze PK5500\RFK5500)
ZAPNUTO
VYPNUTO
ZAPNUTO
Nápověda pro zp?tné volání Zap
Pro budoucí použití
Nápověda pro Test chůzí Zap.
Nápověda pro PGM výstup 1
Zap
Nápověda pro PGM výstup 2
Zap.
Nápověda pro PGM výstup 3 Zap
VYPNUTO
Nápověda pro zp?tné volání
Vyp.
Nápověda pro Test chůzí Vyp
Nápověda pro PGM výstup 1
Vyp
Nápověda pro PGM výstup 2
Vyp
Nápověda pro PGM výstup 3
Vyp
Nápověda pro PGM výstup 4 Zap. Nápověda pro PGM výstup 4
Vyp
Pro budoucí použití
[073] Zobrazení zprávy poslané pomocí DLS (pouze PK5500\RFK5500)
Výchozí nastavení: 003 I_____I_____I_____I (platná jsou hodnoty 000-255), 000=neomezené
zobrazení Toto číslo znamená, kolikrát se zpráva znovu objeví po jejím vymazání stiskem tlačítka)
[074] Nastavení Tísnových kláves
Výchozí nastavení
Možnost
ZAPNUTO
I____I
I____I
1
2
ZAPNUTO
I____I
3
ZAPNUTO
I____I
4-8
ZAPNUTO
ZAPNUTO
[F] Povolena klávesa pro požár
[A] Povolena nouzová klávesa
[P] Povolena tísnová klávesa
I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
ZAPNUTO
[F] Zablokována klávesa
pro požár
[A] Zablokována nouzová
klávesa
[P] Zablokována nouzová
klávesa
Pro budoucí použití
[076] Nastavení klávesnice
Výchozí nastavení
ZAPNUTO
ZAPNUTO
VYPNUTO
ZAPNUTO
VYPNUTO
ZAPNUTO
VYPNUTO
VYPNUTO
Možnost
1
2
3
4
5
6
7
8
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I
ZAPNUTO
Zobrazení kódu při programování
Zobrazení místního času ZAPN.
24-hod. formát zobrazení času
Auto rolování zónami v alarmu
Zap
Zobrazení teploty ZAP
Nápověda pro odpojení zón Zap.
Pro budoucí použití
Auto rolování otev?enými zónami
Zap
ZAPNUTO
Zobrazení "X" při programování
Displej hodiny nezobrazuje.
AM/PM formát zobrazení času.
Auto rolování zónami v alarmu
Vyp
Zobrazení teploty VYP
Nápověda pro odpojení zón Vyp
Auto rolování otev?enými zónami
Vyp
ZAPNUTO
ZAPNUTO
VYPNUTO
ZAPNUTO
VYPNUTO
ZAPNUTO
ZAPNUTO
VYPNUTO
1
2
3
4
5
6
7
8
1 až 8
I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
POZNAMKA: Jméno bloku 1 se používá i jako jméno systému.
[120]-[151] Názvy ovládacích výstupů (pouze PK5500\RFK5500)
Výchozí nastavení: “Ovl. výstup 1” - “Ovl. výstup 4”
Pro výstupy 1 až 4 v bloku 1, zadejte
[123].
Pro výstupy 1 až 4 v bloku 2, zadejte
[127].
Pro výstupy 1 až 4 v bloku 3, zadejte
[131].
Pro výstupy 1 až 4 v bloku 4, zadejte
[135].
[120 ] až Pro výstupy 1 až 4 v bloku 5, zadejte
[139].
[124 ] až Pro výstupy 1 až 4 v bloku 6, zadejte
[143].
[128 ] až Pro výstupy 1 až 4 v bloku 7, zadejte
[147].
[132 ] až Pro výstupy 1 až 4 v bloku 8, zadejte
[151].
Přík.
Sekce Blok výstup
[120] až 1 až
[151]
8
ZAPNUTO
Zvonkohra při otevření Zap
Zvonkohra při zavření Zap
5. svorka na klávesnici je výstup
PGM klávesnice
Výběr jazyka kdykoliv
[140 ] až
[144 ] až
[148 ] až
Název výstupu
1 až 4
I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
[201]-[264] Programování dveřní zvonkohry
Tón zvonkohry lze nastavit pro každou zónu samosatně. Lze vybrat jeden ze čtyř různých tónů..
[080] PGM svorka 1
Číslo výstupu PGM
ZAPNUTO
ZAPNUTO
Zvonkohra při otevření Vyp
Zvonkohra při zavření Vyp
5. svorka na klávesnici na
klávesnici je zónový vstup
Výběr jazyka z instalačního
programu
LED napájení Zap
LED napájení Vyp
LED napájení ukazuje přítomnost LED napájení ukazuje
AC
AC poruchu
Poplachy vždy zobrazeny v
Poplachy nezobrazeny v
zapnutém systému
zapnutém systému
Povoleno upozornění na nízkou
Zablokováno upozornění na
teplotu
nízkou teplotu
Výchozí nastavení: 01 I____I____I
[136 ] až
I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Výchozí nastavení Možnost
Možnost
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I
[101] až [108]
např. Pro zónu 1 zadejte sekci [201], pro zónu 2 zadejte sekci [202] atd.
[077] Nastavení klávesnice
Výchozí nastavení
[101]-[108] Programovánínázvů bloků (pouze PK5500\RFK5500)
např. Pro blok 1 zadejte sekci [101], pro blok 2 zadejte sekci [102] atd.
Sekce
Blok
Název bloku
I____I
ZAPNUTO I____I
ZAPNUTO I____I
ZAPNUTO I____I
ZAPNUTO I____I
ZAPNUTO
1
2
3
4
5-8
6 pípnutí
ZAPNUTO
Vypnuto
Zvuk "Bing-Bing”
Vypnuto
Zvuk "bim-bam”
Vypnuto
Tón sirény
Vypnuto
Pro budoucí použití
[995] Resetování klávesnice na tovární nastavení
[996] Resetování názvů (pouze PK5500\RFK5500)
[997] Zobrazení softwarové verze (pouze PK5500\RFK5500)
[998] Zahájit vysílání nastavení a názvů do ostatních klávesnic (pouze
PK5500\RFK5500)
[999] Kompletní reset na tovární nastavení resetování EEPROM klávesnice na
výchozí nastavení z výroby
Bezdrátový Přijímač
Výměna baterií v bezdrátovém zařízení
(pouze RFK55XX)
1. Sejměte kryt zařízení ze zadní desky. To způsobí tamper
poplach.
2. Nahradte vybité baterie novými. Postupujte podle návodu pro
p?íslušný bezdrátový prvek. Dbejte na správnou polaritu
vkládaných článků.
3.Když jsou nové baterie na místě, znovu připevněte kryt k zadní
desce. Zařízení odešle do přijímače kód Obnovení po tamperu a
Obnovení po poruše baterií. Porucha baterie je nyní smazána a
zařízení by mělo fungovat normálně.
POZNAMKA: Pokud se musí vyměnit baterie v jednom
zařízení, měly by se současně vyměnit baterie ve všech
zařízeních.
Kompatibilní bezdrátová zařízení
(pouze RFK55XX-433)
Model RFK55XX může přijímat signály z následujících
zařízení:
• WLS914-433 PIR detek- • WLS912L-433 Detektor rozbitého
tor, imunita proti zv í řatům skla
• WS4965 Třízónový kon- • WLS904(P)L-433 PIR detektor,
takt
imunita proti malým zv í řatům
• WS4938 Tlačítko pro • WLS925L-433
spuštění poplachu v pan- minikontakt
ice
Dveřní/okenní
• WS4916 Detektor kouře • Dálkový ovladač
Downloading
Výrobek RFK55XX má integrovaný bezdrátový přijímač. Při
downloadu nastavení do této klávesnice, vyberte prosím soubor
RFK5132-433 v5.1. Pro spojení s touto klávesnicí je zapotřebí
použít program DLS2002 a vyšší.
Testování bezdrátových zařízení
1. Na přechodnou dobu umístěte bezdrátová zařízení na místa,
kam je chcete přimontovat.
2. Na klávesnici systému zadejte [,][8][instalační kód].
3.Zadejte programovací sekci [904], potom zadejte dvojmístné
číslo zóny.
POZNAMKA: Jestliže je povolen Test všech prvků (sekce
[90], volba 8 ZAP.), zadejte pro testování všech zón [01].
4.Nechte testované zařízení zapnuté, dokud se na klávesnici
nezobrazí výsledek nebo se neozve zvukové znamení .
Výsledek
LCD/ikonová
klávesnice
LCD
klávesnice
Zvonek/bzučák
Dobré
Stále svítí 1
Dobré
1 pípnutí
Špatné
Stále svítí 3
Špatné
3 pípnutí
Nechte zařízení zapnuté, dokud nebudete mít tři dobré výsledky
za sebou. Mezi každým testem téhož zařízení počkejte 10
sekund. Když jsou výsledky dobré, můžete bezdrátové zařízení
přimontovat.
Zařízení vykazující špatný výsledek musí být přemístěna na jiné
místo. Je možné, že ho pro opravu špatného výsledku budete
muset přesunout pouze o několik centimetrů.
POZNAMKA: Nemontujte žádné zařízení, u kterého test
skončil se "špatným" výsledkem.
Testování příjmu přenosného zařízení
Pro testování přenosných zařízení (např. WS4938, WS4939)
stiskněte při instalaci tlačítko(a) na několika různých místech,
abyste potvrdili rozsah pokrytí. Jestliže tato zařízení nefungují při
instalaci ze všech míst, budete muset změnit umístění
RFK55XX.
Řešení problémů
1. Když při přidávání bezdrátového zařízení zadám dvoumístné
číslo zóny, klávesnice dlouze pípne.
•
Nemůžete zadávat ESN, dokud RFK55XX není řádně
připojený ke sběrnici Keybus.
2. Zadal jsem ESN pro zařízení, ale když zařízení naruším, na
klávesnici se neukáže, že je zóna otevřená.
Zkontrolujte následující:
• Ujistěte se, že jste ESN zadal správně.
• Ujistěte se, že je zóna správně přiřazena do bloku (pokud se
používá programování bloku).
• Ujistěte se, že bezdrátová zóna není přiřazena k zóně, kterou
využívají moduly PC5108, nebo k zóně na klávesnici.
•
Ujistěte se, že je zóna naprogramována pro "bez funkce" a
že je zapnutý atribut bezdrátové zóny.
3. Když zkusím provést test umístění modulu, neobjeví se žádný
výsledek nebo se objeví špatné výsledky.
Zkontrolujte následující:
• Zkontrolujte, zda testujete správnou zónu.
• Zkontrolujte, zda bylo při registraci zařízení zadáno správné
ESN.
• Zkontrolujte, zda je zařízení v rozsahu RFK55XX. Zkuste
zařízení otestovat ve stejné místnosti jako přijímač.
• Potvrďte, že je RFK55XX řádně připojený ke sběrnici Keybus.
• Zkontrolujte, zda zónu testujete správně. Viz pokyny týkající
se zóny.
• Zkontrolujte, zda baterie fungují a jsou nainstalované správně.
• Podívejte se, zda v blízkosti nejsou velké kovové předměty,
které mohou bránit signálu v dosažení RFK55XX.
• Zařízení musí být umístěno tam, kde je dosaženo
konzistentních dobrých výsledků. Jestliže několik zařízení
vykazuje špatné výsledky nebo jestliže tísnová tlačítka a
dálkové ovladače nefungují konzistentně, posuňte přijímač.
4. Kontrolka LED pro pohybové čidlo se nerozsvítí, když před
ním projdu.
• Kontrolka LED pohybového detektoru slouží pouze pro
potřeby testu chůzíu. Viz manuál pro WLS904-433/
WLS904P(L)-433 s pokyny pro test chůzí.
Poznámky:
Programování bezdrátového přijímače (pouze RFK55XX)
Možnosti nastavení tlačítek na ovladačích
Vstupte do programování stisknutím [,][8][instalační kód][804].
Úplný seznam všech funkcí dostupných ve vašem systému najdete ve své instalační příručce.
[06] - zvonkohra Zap/
[00] bez funkce
[16] - rychlý odchod
[27] vypnutí bloku
Vyp
[17] - aktivace zón typu Doma/ [28] - požární
[03] - zapnutí Doma
[07] - Test systému Odchod
poplach
[13] - ovládání
[29] - nouzový
[04] - zapnutí Odchod
[19] - ovládání výstupu 3
výstupu 1
poplach
[05] - zapnuto bez vst.
[14] - ovládání
[30] - tísnový
[21] - ovládání výstupu 4
zpoždění
výstupu 2
poplach
[01]-[32] Sériové číslo bezdrátového zařízení
[01]
[02]
[03]
[04]
[05]
[06]
[07]
[08]
[09]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
Zóna 1 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 2 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 3 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 4 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 5 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 6 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 7 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 8 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 9 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 10 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 11 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 12 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 13 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 14 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 15 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 16 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
Výchozí stav = 000000
Zóna 17 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 18 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 19 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 20 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 21 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 22 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 23 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 24 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 25 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 26 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 27 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 28 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 29 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 30 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 31 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
Zóna 32 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
[41]-[56] Sériové číslo dálkových ovladačů
Výchozí stav = 000000
I_____I_____I_____I_____I_____I_____I [49] Ovladač
I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
[41] Ovladač
1
9
[42] Ovladač
I_____I_____I_____I_____I_____I_____I [50] Ovladač1
I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
2
0
[43] Ovladač
I_____I_____I_____I_____I_____I_____I [51] Ovladač
3
11 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
[44] Ovladač
I_____I_____I_____I_____I_____I_____I [52] Ovladač
4
12 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
[45] Ovladač
I_____I_____I_____I_____I_____I_____I [53] Ovladač
5
13 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
[46] Ovladač
I_____I_____I_____I_____I_____I_____I [54] Ovladač
6
14 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
[47] Ovladač
I_____I_____I_____I_____I_____I_____I [55] Ovladač
7
15 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
[48] Ovladač
I_____I_____I_____I_____I_____I_____I [56] Ovladač
8
16 I_____I_____I_____I_____I_____I_____I
[61]-[68] Nastavení tlačítek na ovladačích pro jednotlivé bloky
Tlačítko 1
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Blok 5
Blok 6
Blok 7
Blok 8
I_____I_____I
I_____I_____I
I_____I_____I
I_____I_____I
I_____I_____I
I_____I_____I
I_____I_____I
I_____I_____I
Výchozí
nastavení
03
03
03
03
03
03
03
03
Tlačítko 2
I_____I_____I
I_____I_____I
I_____I_____I
I_____I_____I
I_____I_____I
I_____I_____I
I_____I_____I
I_____I_____I
Výchozí
nastavení
04
04
04
04
04
04
04
04
Tlačítko 3
I_____I_____I
I_____I_____I
I_____I_____I
I_____I_____I
I_____I_____I
I_____I_____I
I_____I_____I
I_____I_____I
Výchozí
nastavení
27
27
27
27
27
27
27
27
Tlačítko 4
I_____I_____I
I_____I_____I
I_____I_____I
I_____I_____I
I_____I_____I
I_____I_____I
I_____I_____I
I_____I_____I
Výchozí
nastavení
30
30
30
30
30
30
30
30
[69] Dálkových ovladačů do bloků (1-16) Výchozí nastavení= 01
Ovladač 1
Ovladač 2
Ovladač 3
Ovladač 4
_I ____I_____I
_I ____I_____I
_I ____I_____I
_I ____I_____I
Ovladač 5
Ovladač 6
Ovladač 7
Ovladač 8
_I ____I_____I
_I ____I_____I
_I ____I_____I
_I ____I_____I
Ovladač 9
Ovladač 10
Ovladač 11
Ovladač 12
_I ____I_____I
_I ____I_____I
_I ____I_____I
_I ____I_____I
Ovladač 13
Ovladač 14
Ovladač 15
Ovladač 16
I_____I_____I
I_____I_____I
I_____I_____I
I_____I_____I
[81] Kontrolní spojení
Výchozí nastavení: [EU] 10 =2,5 hodiny I_____I_____I
Okénko se programuje v 15minutových intervalech. Platná hodnoty jsou od 10 do 96, rovnající se
2,5 až 24 hodinám.
[82]-[85] Kontrolní spojení
Výchozí
[82]
nastavení Zóna
Volba 1
1
Volba 2
2
Volba3
3
Volba 4
4
Volba 5
5
Volba 6
6
Volba 7
7
Volba 8
8
Kontrola
ZAP/VYP
I_____I
I_____I
I_____I
I_____I
I_____I
I_____I
I_____I
I_____I
[83]
Zóna
9
10
11
12
13
14
15
16
[90] Ostatní programové volby
Výchozí
Ostatníprogramo Volba
vé volby
VYP
VYP
VYP
VYP
VYP
I____I
I____I
I____I
I____I
I____I
1-4
5
6
7
8
Kontrola
ZAP/VYP
I_____I
I_____I
I_____I
I_____I
I_____I
I_____I
I_____I
I_____I
ZAP
[84]
Zóna
17
18
19
20
21
22
23
24
Kontrola
ZAP/VYP
I_____I
I_____I
I_____I
I_____I
I_____I
I_____I
I_____I
I_____I
[85]
Zóna
25
26
27
28
29
30
31
32
Kontrola
ZAP/VYP
I_____I
I_____I
I_____I
I_____I
I_____I
I_____I
I_____I
I_____I
VYP
Pro budoucí použití
Signalizace VF poruchy Vyp Signalizace VF poruchy Zap
Pro budoucí použití
Detekce VF rušení Vyp
Detekce VF rušení Zap
Test všech prvků
Test vybraného prvku
POZNAMKA: V případě chyby VF musí být povolena kontola spojení.
[93] Zóna pro signalizaci VF Rušení
Výchozí nastavení: 00 I_____I_____I Platná zadání = 01 - 32, 00 = Není signalizace zónou.
Vyberte nepoužívanou zónu, která bude signalizovat Tamper pri detekci VF rušení.
Download

RFK5500 PK5500 RFK5501 PK5501 RFK5508 PK5508 RFK5516