BLOKOVÉ KLÁVESNICE
INT-S-GR
INT-S-BL
int-s_cz 07/08
Blokové klávesnice INT-S-GR a INT-S-BL jsou navrženy pro ovládání zabezpečovacích
ústředen INTEGRA a CA-64. Klávesnice se odlišují pouze v barvě podsvětlení kláves, INT-S-GR
má zelené podsvětlení a INT-S-BL má modré podsvětlení. Blokové klávesnice umožňují
ovládání zapnutí jednoho bloku, zajišťují kontrolu přístupu a ovládání elektromagnetických
zámků, a také kontrolu stavu příslušných dveří. Klávesnice dále umožňuje změnu vlastního
kódu a vyvolání uživatelských funkcí řídících externí zařízení.
Tento manuál se vztahuje k verzi firmware blokové klávesnice v 1.11 nebo novější.
1. Popis blokové klávesnice
Bloková klávesnice je osazena 12 klávesami s permanentním nebo dočasným (aktivován
automatický režim) podsvětlením a LED kontrolkami.
Označení LED kontrolek:
(červená) – stálým světlem
signalizuje poplach. Po uplynutí doby
poplachu signalizuje blikáním paměť
poplachu. LED kontrolka přestane
svítit po vymazání poplachu.
- ZAPNUTO
(zelená)
–
svícením
zobrazuje zapnutí bloku, ke kterému je
přiřazena.
Blikáním
znázorňuje
odpočet výstupního zpoždění.
-
POPLACH
-
PORUCHA
(žlutá) – blikající kontrolka
oznamuje
poruchu
systému
Signalizace se vztahuje na poruchu
v celém systému, ne jen na blok
ovládaný
touto
klávesnicí.
Typ
poruchy lze zkontrolovat na LCD
klávesnici. Zapnutí bloku ovládaného
touto klávesnicí přeruší signalizaci
poruchy. Vypnutím bloku dojde
k obnově signalizace poruchy.
Obrázek 1. Bloková klávesnice.
Střídavé blikání všech LED kontrolek (od shora dolu) signalizuje ztrátu komunikace mezi
klávesnicí a ústřednou. Tato situace může také nastat při spuštění programu STARTER,
nebo je poničen kabel spojující klávesnici s ústřednou.
2
SATEL
INT-S-GR / INT-S-BL
Poznámka: Ústřednu lze nastavit tak, že jsou všechny LED kontrolky v době zapnutí
vypnuté.
Informace o ovládání blokové klávesnice naleznete v uživatelském manuálu k ústředně
INTEGRA.
Vysvětlivky k Obr. 2:
1 – svorky:
NO
– svorky
relé.
NO
svorky jsou určeny pro
ovládání
dveřních
elektromagnetických
zámků.
IN
– vstup pro sledování
stavu
dveří
(NC).
Pokud jej nepoužijete,
připojte
jej
ke
společné zemi.
COM
– společná zem.
+12V
– vstup napájení.
DTA, CLK – sběrnice expandérů.
2 – sada DIP-přepínačů nastavení
individuálních adres klávesnice.
3 – tamper kontakt. Pružinku stlačte
proti zdi.
4 – bzučák.
Obrázek 2. Znázornění rozvržení prvků na desce klávesnice.
2. Instalace a připojení modulu
Poznámka: Než začnete připojovat modul k stávajícímu zabezpečovacímu systému,
vypněte napájení celého systému.
1.
2.
3.
4.
5.
Odstraňte plastový kryt modulu vtlačením aretační západky na spodní straně.
Protáhněte vodiče skrz čtvercový otvor ve spodní části zadního krytu klávesnice.
Připevněte zadní kryt ke zdi.
Svorky DTA, CLK a COM připojte ke sběrnici expandérů na základní desce ústředny.
Nastavte adresu klávesnice pomocí DIP-přepínačů. Adresa modulu se nastaví pomocí
přepínačů 1 až 5 (stav ostatních přepínačů nemá význam). Adresy modulů připojené
k jedné sběrnici musí být jedinečné a pořadí adresace je libovolné. Pro určení adresy
sečtěte čísla odpovídající přepínačům v poloze ON, podle následující tabulky 1.
INT-S-GR / INT-S-BL
SATEL
Číslo přepínače
Numerický ekvivalent
1
3
2
3
4
5
1
2
Tabulka 1.
4
8
16
adresa: 22
adresa: 6
Obrázek 3. Příklad adresování.
6.
7.
8.
9.
Těchto pět přepínačů umožňuje adresovat až 32 modulů (s čísly od 0 do 31). Adresy
modulů připojené k jedné sběrnici musí být jedinečné a pořadí adresace je libovolné.
Doporučuje se adresovat moduly připojené k jedné sběrnici postupně čísly od nuly.
To umožní vyhnout se problémům při rozšiřování systému.
Připojte napájení modulu ke svorce +12V. Napájení klávesnice lze přivést jak z desky
ústředny, tak z jiného zdroje, např. z posilovacího zdroje nebo jiného modulu se zdrojem
napájení. Detailní informace o propojování lze nalézt v instalačním manuálu ústředny.
Připojte vodiče detektoru monitorování stavu dveří na svorky IN a COM.
Pokud má klávesnice fungovat jako kódový zámek připojte vodiče elektromagnetického
zámku (nebo vodiče pro jiné zařízení) ke svorkám NO.
Upevněte klávesnici na zeď zaklapnutím plastového krytu.
3. Uvedení blokové klávesnice do provozu
1. Zapněte napájení zabezpečovacího systému.
2. Pomocí LCD klávesnice vyvolejte funkci „Načtení expandérů“ (Servisní režim;
Struktura; Hardware). Po načtení je hodnota všech nastavení nula nebo „nepoužito“,
a volby jsou vypnuty. Vzhledem k tomu, že je vypnuto potvrzování stisku kláves, vypadá
to, jakoby modul nereagoval na zadávání kódu.
Poznámka: Během načítání uloží ústředna do paměti klávesnice speciální 16-bit číslo, které
se používá pro kontrolu přítomnosti modulu v systému. Výměna modulu
za nějaký jiný (i takový, který má nastavenu stejnou adresu) bez provedení
nového načtení spustí poplach (tamper modulu – chyba verifikace).
3. Pomocí LCD klávesnice nebo programu DLOADX / DLOAD64 nastavte funkce blokové
klávesnice a nadefinujte uživatele, kteří budou oprávnění používat tuto klávesnici.
4. Ukončete servisní režim nebo spojení s PC a uložte data do FLASH paměti.
4. Nastavení blokové klávesnice
Blokovou klávesnici lze nastavit pomocí LCD klávesnice (Servisní režim Struktura
Hardware Expandéry Nastavení výběr z expandérů) nebo pomocí počítače
a programu DLOADX / DLOAD64. Níže jsou uvedeny nastavení a volby dostupné při
programování. U některých funkcí jsou uvedeny zkratky funkcí z LCD klávesnice.
4
SATEL
INT-S-GR / INT-S-BL
Jméno – políčko, do kterého se zadává jméno modulu (16 znaků). Tato volba je dostupná
v LCD klávesnici: Servisní režim Struktura Hardware Expandéry Jména
výběr z expandérů.
Blok – políčko, kde se přiřazuje klávesnice k bloku vybraného ze seznamu.
Funkce zámku – volba dostupná na LCD klávesnici – její aktivace zpřístupní podmenu
Zámek.
Zámek (DLOADX) / Funkce zámku (DLOAD64) – její aktivace zpřístupní volby vlastností
zámku.
Volby „Vlastnosti zámku“ (LCD / DLOAD 64) a „Zámek“ (DLOADX) zpřístupňují
ovládání elektromagnetického zámku dveří nebo jiné zařízení, které vyžaduje řízení
přístupu, obsluhovaných pomocí této blokové klávesnice. Tato funkce se zpřístupňuje pro
každého uživatele, který byl vybrán ve volbě „Uživatelé“. Zámek se obsluhuje pomocí
kontaktů relé NO. Normální stav relé závisí na nastavení položky „Typ relé“. Popis této
funkce odpovídá typickému použití.
Obrázek 4. Okno programu DLOADX s nastavením voleb blokové klávesnice.
Funkce zámku (DLOADX), Zámek (LCD / DLOAD 64)
ON, je-li blok zapnut – je-li tato volba označena, funguje relé bistabilně (tzn. relé sepnuto,
když je blok zapnut a vypnuto, když je blok vypnut).
Poznámka: Pokud je relé v tomto režimu ovládání mění se jeho stav automaticky,
vypnutím bloku z dané klávesnice. Pokud blok vypnete z jiné klávesnice, pak
INT-S-GR / INT-S-BL
SATEL
5
ke změně stavu relé je nutné zadat KÓD a stisknout klávesu [*] na této
blokové klávesnici.
Fixní NA čas – tato volba nastavuje režim, ve kterém relé pracuje v monostabilním
režimu. Poté, co uživatele zavolá funkci otevření dveří ([KÓD] [*]),se aktivuje relé
na dobu nastavenou v políčku „Doba sep. relé:“, a poté se vrátí do svého normálního
stavu.
Fixní ON čas - OFF jsou-li dveře otevřené – relé je sepnuté po dobu otevření dveří
(vstup IN je odpojen od země), ale ne déle než „Doba sep.relé“.
Fixní NA čas - OFF jsou-li dveře zavřené – relé je sepnuté po dobu otevření dveří (vstup
IN je odpojen od země) a rozpojí se po zavření dveří (opětovné připojení vstupu IN
k zemi), ale ne déle než „Doba sep.relé“.
Doba sep. relé – časový úsek, po který je relé v aktivováno. Dobu sepnutí relé lze nastavit
od 1 do 255 sekund.
Relé – tato volba definuje režim práce relé kontaktů:
NO – kontakty NO jsou normálně otevřené, uzavřou se, když se aktivuje relé.
NC – kontakty NC jsou normálně uzavřené, otevřou se, když se aktivuje relé.
Kontrola autorizace [Udál.neopr v.] – otevřením dveří bez zadání kódu na klávesnici (např.
klíčem) vygeneruje zprávu „Neoprávněný přístup“, tuto zprávu lze signalizovat
na výstupech typu 93 (NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP).
Poplach při neopráv. příst. [Popl. neopr v.] – pokud je zapnut blok, ke kterému
je klávesnice přiřazena, pak násilné, neoprávněné otevření dveří spustí poplach a lze jej
signalizovat na výstupech typu 94 (POPLACH – NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP).
Max. doba otevření dveří – v této volbě definujete čas, po kterém ústředna vygeneruje
událost „Příliš dlouho otevřené dveře“ a ústředna spustí zvukové upozornění. Dobu lze
nastavit od 1 do 255 sekund
Závisí na dveřích 1 (nebo Závisí na dveřích 2) – políčko, které umožňuje výběr dveří
(ze seznamu), které musí být zavřeny, aby mohlo být aktivováno řízení zámku. Řízení
stavu dveří se provádí pomocí vstupu IN blokové klávesnice nebo zóny typu 57 (TECH. –
OTEVŘENÉ DVEŘE). Lze vybrat dvoje závislé dveře. Tato funkce umožňuje vytvořit
průchod typu „propust“.
Kód+* nevypne [Kód* nevypne] – s aktivovanou volbou, po zadání kódu potvrzeného
klávesou [*] nedojde k vypnutí bloku ani k aktivaci relé (předchází se otevření dveří při
zapnutí systému).
Přístup při zapnutí [Kód* v zapn.] – s aktivovanou volbou, po zadání kódu potvrzeného
klávesou [*] k vypnutí bloku, ale dojde k aktivaci relé (a možnost otevření dveří). Tato
volba je dostupná až po zvolení volby KÓD+* NEVYPNE [Kód* nevypne].
Uživatelé / Administrátoři – tato funkce zpřístupňuje používání této klávesnice vybranými
administrátory / uživateli.
Poplachy
POŽÁRNÍ poplach – přidržením klávesy spustíte požární poplach.
POMOCNÝ poplach [Lékař.poplach] – přidržením klávesy spustíte pomocný poplach.
TÍSŇOVÝ poplach – přidržením klávesy spustíte TÍSŇOVÝ poplach.
Tichý TÍSŇOVÝ poplach – po aktivaci této volby se spustí tísňový poplach bez zvukové
signalizace, pouze jako zpráva na monitorovací stanici a aktivuje se vstup typu 12
(TICHÝ POPLACH).
6
SATEL
INT-S-GR / INT-S-BL
Poplach 3 chybných kódů [3 chybné kódy] – při chybném zadání kódu třikrát za sebou
se spustí poplach.
Volby
Rychlé zapnutí – s touto volbou budou dostupné funkce rychlého zapnutí:
– plné zapnutí – postupným stiskem kláves [0] a [#] (u ústředen CA-64 a INTEGRA
s jakýmkoliv firmwarem) nebo [1] a [#] (u ústředen INTEGRA s verzí firmware 1.05);
– plné zapnutí plus odpojení zón s volbou Odpojení bez odchodu – postupným stiskem
kláves [1] a [#] (ústředny INTEGRA s verzí firmware 1.06);
– zapnutí bez vnitřních zón – postupným stiskem kláves [2] a [#] (u ústředen INTEGRA
s verzí firmware 1.05);
– zapnutí bez vnitřních zón a vstupního zpoždění – postupným stiskem kláves [3] a [#]
(u ústředen INTEGRA s verzí firmware 1.05 nebo vyšší).
Řízení „BI“ výstupu – tato volba umožňuje klávesnici přijmout kód, pro který byl nastaven
uživatelský typ jako „BI přepína“.
Řízení „MONO“ výstupu – tato volba umožňuje klávesnici přijmout kód, pro který byl
nastaven uživatelský typ jako „MONO Spínač“.
Odpojení bloku – je-li blok zapnut a strážný zadá svůj kód, dojde k dočasnému odpojení
bloku.
Kontrola obchůzky – vložením kódu strážného ([KÓD][#] nebo [KÓD][*]) dojde k zapsání
události provedena obchůzka.
Změna přístupového kódu – tato volba umožňuje použití uživatelské funkce změna
vlastního kódu.
Signalizace
Signalizace poplachu (fixní čas) – akustická signalizace poplachu z příslušného bloku
(po celou dobu trvání poplachu).
Signalizace poplachu (do zrušení) – akustická signalizace poplachu z příslušného bloku
do zrušení poplachu kódem.
Signalizace vstupního zpoždění – akustická signalizace odpočítávání vstupního
zpoždění.
Signalizace výstupního zpoždění – akustická signalizace odpočítávání výstupního
zpoždění.
Odečet zpoždění auto-zap – signalizuje zvukem odpočet zpoždění automatického
zapnutí na klávesnici přiřazené k tomuto bloku.
Signalizace příst. kódu (hardwarově) – povolením této volby aktivujete signalizaci
potvrzení zadání přístupového kódu, které je nezávislé na ústředně. Tato volba
je vhodná pro systémy s velkým rozsahem, vzhledem k časovému zpoždění od zadání
kódu k zvukovému potvrzení od ústředny. Volba je dostupná pouze u ústředen
INTEGRA.
Potvrzení – volba určující způsob komunikace ústředny s uživatelem blokové klávesnice:
Bez – vypnutí funkce potvrzení klávesnicí.
Zvuk – bloková klávesnice generuje zvuky popsané v UŽIVATELSKÉM MANUÁLU ústředen
INTEGRA.
Podsvětlení – zvukovou signalizaci nahradí blikání podsvětlení kláves dle popisu
v UŽIVATELSKÉM MANUÁLU ústředen.
Podsvětlení – určuje se režim podsvětlení kláves.
Bez – podsvětlení kláves vypnuto.
INT-S-GR / INT-S-BL
SATEL
7
Automatické – podsvětlení kláves se zapíná automaticky po stisku klávesy. Tato funkce
má další volby (podmenu „Auto-podsvětlení“ v LCD klávesnici):
- Bez – podsvětlení kláves se zapíná pouze po stisku klávesy,
- Narušení zóny – podsvětlení kláves se zapíná také, když je narušena zóna s číslem
zadaným v tomto políčku,
- Vstupní zpoždění, blok. – podsvětlení kláves se zapíná také, když se spustí odpočet
vstupního zpoždění v bloku s číslem zadaným v tomto políčku.
Poznámka: Automatické podsvětlení kláves je aktivní po 40 sekund počítaje od okamžiku
aktivace nebo posledního stisku klávesy.
Permanentní – podsvětlení kláves je zapnuto stále.
Bez auto-odpojení po 3 tamperech. – každý expandér blokuje výskyt poplachu po třech
po sobě následujících poplaších tamperu expandéru tím, že předejde opakovanému
záznamu stejné události do paměti systému. Tato volba dovoluje odpojení vypnout.
Otevřít dveře při požáru [Požární dveře] – způsob režimu ovládání při požárním poplachu:
− ne – požární poplach nemá vliv na blokování dveří,
− Požár v bloku – požární poplach v bloku, odblokuje dveře ovládané modulem,
− Požár v objektu – požární poplach v objektu, odblokuje dveře ovládané modulem,
− Požár kdekoliv – požární poplach kdekoliv v systému odblokuje dveře ovládané
modulem.
5. Technická Data
Nominální napájecí napětí (±15%) .................................................................................12V DC
Maximální proudová spotřeba........................................................................................... 66mA
Průměrná proudová spotřeba ........................................................................................... 24mA
Maximální spínané napětí přes relé ..................................................................................... 24V
Maximální spínaný proud přes relé ........................................................................................ 2A
Třída prostředí ......................................................................................................................... II
Rozsah pracovních teplot .................................................................................. -10 °C...+55 °C
Rozměry (délka x výška x šířka) ......................................................................... 80x127x24mm
Hmotnost ........................................................................................................................... 110g
Nejnovější prohlášení o shodě a produktové certifikáty můžete stáhnout
na webových stránkách www.satel.eu
Modřanská 80, 147 00 Praha 4, ČR
Tel. / Fax: 272 770 148, 272 770 149
e-mail: [email protected]
technická pomoc: [email protected]
www: http://www.euroalarm.cz
Download

INT-S-GR INT-S-BL