GDAŃSK
integra_wrl_i_cz 08/10
Firmware Verze 1.08
INTEGRA 128-WRL
Zabezpečovací ústředna
INSTALAČNÍ
MANUÁL
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Z bezpečnostních důvodů by měl být systém instalován kvalifikovaným technikem, znalým
elektrotechnických předpisů a norem. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem,
prostudujte si prosím pečlivě tento manuál před započetím instalace. Jakékoliv propojování
provádějte při odpojeném napájení.
Jelikož systém obsahuje elektricky nebezpečné součásti, měl by být instalován mimo dosah
běžného uživatele.
Jakékoliv neautorizované zásahy do konstrukce a opravy jsou zakázané. To platí i v případě
pozměnění montáže a komponentů.
VAROVÁNÍ!
Nepřipojujte úplně vybitý akumulátor (napětí na svorkách bez zátěže je menší než 11 V) k
ústředně. Aby nedošlo ke zničení hardwaru připojením, úplně vybitého akumulátoru, nebo
úplně nového, je nutné jej nejprve nabít vlastní nabíječkou.
Akumulátory použité v ústřednách obsahují olovo. Staré baterie se nesmí vyhazovat, musí
být likvidovány dle pravidel (Směrnice Evropské unie 91/157/EEC a 83/86/EEC).
1471
PROHLÁŠENÍ o SHODĚ
Vyrobeno:
SATEL spółka z o.o.
ul. Schuberta 79
Výrobek:
80-172 Gdańsk, POLSKA
INTEGRA 128-WRL Základní deska ústředny
tel. (+48 58) 320-94-00
fax. (+48 58) 320-94-01
Popis výrobku: Hybridní základní deska ústředny se zabudovaným bezdrátovým systémem ABAX 868MHz a
GSM/GPRS komunikátorem, určený pro zabezpečovací systémy.
Tento produkt vyhovuje směrnicím a je ve shodě s následujícími nařízeními EU:
R&TTE 1999/5/EC
Tento produkt vyhovuje následujícím standardům:
Odst. 3.2 (použití efektivního spektra):
ETSI EN 300 220-1: v.2.1.1; ETSI EN 300 220-2: v.2.1.2; ETSI EN 301 511 V9.0.2;
3GPP TS 151.010-1 V5.10.0
Odst. 3.1b (elektromagnetická kompatibilita):
ETSI EN 301 489-1: v.1.6.1.; EN 301 489-3: v.1.4.1; EN 301 489-7: V1.3.1
Odst. 3.1a (bezpečnost):
EN60950-1:2001
Zmíněné body jsou ve shodě s přiřazeními kategorie:
Identifikační č: 1471
Vedoucí testovací laboratoře
Gdańsk, Poland 2008-11-10
Michał Konarski
Výpis zemí, kde lze ústřednu INTEGRA 128-WRL použít, naleznete na www stránkách www.satel.pl
Cílem firmy SATEL je neustálé zdokonalování kvality jejich produktů, a to vede k rozdílným
technickým specifikacím a firmwarům. Aktuální informace o uvedených změnách naleznete
na stránkách výrobce:
http://www.satel.pl
SATEL
Instalační manuál
Nové vlastnosti zabezpečovací ústředny INTEGRA 128-WRL verze 1.07 a 1.08
Zóny
Možnost volby hodnot vyvažovacích odporů v 2EOL typu zapojení zón.
Zóny základní desky (verze 2.01) podporují připojení nových typů
detektorů: roletový 2EOL a vibrační 2EOL.
LCD klávesnice Po restartu se klávesnice navrátí zpět do servisního menu.
Podpora nových klávesnic: INT-KSG (klávesnice s dotykovými senzory).
Bezdrátová
Podpora nových bezdrátových prvků:
zařízení
– AMD-102 – bezdrátový magnetický kontakt se vstupem pro připojení
roletového detektoru,
– ARD-100 – bezdrátový detektor přemístění.
Expanzní
Podpora nových modulů:
moduly
− INT-CR – bezkontaktní čtečka pro zapnutí / vypnutí a smazání
poplachu v několika blocích pomocí bezkontaktní karty, klíčenky a
dalších pasivních vysílačů;
− INT-TXM – rozhraní pro připojení radiového vysílače pro přenos na
PCO z ústředny.
1
2
1.
2.
INTEGRA 128-WRL
OBSAH
Obecný popis .................................................................................................................... 3
Specifikace systému ......................................................................................................... 3
2.1
Základní deska .......................................................................................................... 4
2.2
LCD Klávesnice ......................................................................................................... 5
2.3
Expanzní moduly ....................................................................................................... 5
2.3.1
2.3.2
2.4
3.
SATEL
Moduly připojitelné na sběrnici LCD klávesnic .............................................................. 5
Moduly připojitelné na sběrnici expandérů .................................................................... 5
Bezdrátová zařízení ................................................................................................... 8
Instalace ústředny ............................................................................................................. 8
3.1
Plán instalace ............................................................................................................ 9
3.2
Odhad odběru proudu systému ................................................................................. 9
3.3
Kabeláž ...................................................................................................................... 9
3.4
Instalace základní desky ústředny ............................................................................. 9
3.5
Připojení LCD klávesnice a jiných zařízení ke sběrnici klávesnice .......................... 12
3.5.1
Adresace zařízení připojených na sběrnici klávesnic .................................................. 14
3.5.1.1
3.5.1.2
3.5.2
3.5.3
3.6
Adresace zařízení připojených ke sběrnici expandérů ................................................ 18
Připojení drátových detektorů .................................................................................. 19
Připojení signalizačního zařízení ............................................................................. 23
Připojení hlasového syntezátoru .............................................................................. 25
Připojení tiskárny ..................................................................................................... 25
Připojení napájení .................................................................................................... 26
3.11.1
3.12
3.13
3.14
Očíslování zón klávesnic ............................................................................................ 15
Port klávesnice RS-232 .............................................................................................. 16
Připojování zařízení ke sběrnici expandérů ............................................................. 16
3.6.1
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
Programování adres klávesnice prostřednictvím servisní funkce .......................................... 14
Programování adresy klávesnice bez vstupu do servisního režimu ...................................... 15
Procedura při zapínání napájení ústředny .................................................................. 27
Spouštění ústředny .................................................................................................. 27
Použití GSM telefonu ............................................................................................... 28
Instalace bezdrátových zařízení .............................................................................. 29
3.14.1
Přidávání nových bezdrátových zařízení .................................................................... 30
3.14.1.1
3.14.1.2
3.14.2
PROGRAMEM DLOADX .............................................................................................................. 30
LCD klávesnicí ....................................................................................................................... 31
Odebrání bezdrátového zařízení ................................................................................ 32
3.14.2.1
3.14.2.2
Programem DloadX ................................................................................................................ 32
LCD klávesnicí ....................................................................................................................... 32
4.
Shoda s požadavky normy CLC/TS 50131-3 .................................................................. 32
5.
Technická data ............................................................................................................... 33
5.1
Základní deska ústředny .......................................................................................... 33
5.2
Klávesnice INT-KLCD-GR / INT-KLCD-BL .............................................................. 33
5.3
Klávesnice INT-KLCDR-GR / INT-KLCDR-BL ......................................................... 33
5.4
Klávesnice INT-KLCDL-GR / INT-KLCDL-BL .......................................................... 34
5.5
Klávesnice INT-KLCDS-GR / INT-KLCDS-BL ......................................................... 34
5.6
Klávesnice INT-KLCDK-GR ..................................................................................... 34
6.
HISTORIE ZMĚN V TOMTO MANUÁLU .................................................................................... 34
SATEL
Instalační manuál
3
1. OBECNÝ POPIS
• Zabezpečení od malých po větší objekty pomocí mikroprocesorové architektury.
S integrovaným GSM/GPRS modulem a podporou drátových a bezdrátových prvků.
• Bezdrátový systém ABAX s obousměrnou kódovanou komunikací ve frekvenčním pásmu
868.0MHz - 868.6MHz. Všechny přenosy jsou s potvrzením přijetí, pro zajištění správného
přenesení informací a kontrolu přítomnosti zařízení v systému. Nastavení parametrů prvků
a spuštění testovacího režimu bezdrátově bez nutnosti demontáže krytu prvku.
• Firmware zabezpečovací ústředny je uložen v paměti FLASH, lze jej tak jednoduše
aktualizovat bez potřeby vyjmutí paměti z ústředny. Je potřeba pouze propojení ústředny
s počítačem přes sériový port RS 232 a spuštění procedury aktualizace firmware.
• Ukládání nastavení ústředny do FLASH paměti. Uložená data zůstanou i při odpojení
záložní paměti RAM od záložního akumulátoru.
• Snadné zavádění nestandardních řídících funkcí využitím komplexních logických funkcí na
výstupech.
• Možnost rozšíření systému, přidáním expanzních modulů. Expandéry nerozšiřují pouze
zóny a výstupy (a to jak drátové, tak bezdrátové) systému, ale i o další nové funkce.
2. SPECIFIKACE SYSTÉMU
• Možnost vytvoření až 8 objektů (nezávislých systémů).
• Volitelné rozdělení systému až do 32 bloků (blok = skupina zón).
• Bloky lze řídit uživatelem, časovači, řídícími zónami nebo může jejich stav záviset na
stavech jiných bloků.
• Až 128 programovatelných zón (drátových i bezdrátových) s možností nastavení vyvážení
zóny na NO, NC, EOL a 2EOL. Každé zóně lze přiřadit jednu z desítek typů reakcí na
narušení zóny.
• Volitelné ovládání zóny pomocí výstupu bez nutnosti drátového propojení zóny a výstupu,
a systém nám umožňuje použít i virtuální zóny a výstupy pro tuto funkci.
• Až 128 programovatelných výstupů. Pro každý výstup lze přiřadit přes sto různých funkcí
aktivace výstupu.
• Až 8 klávesnic nebo dalších zařízení připojitelných na sběrnici klávesnic (CA-64 PTSA,
ETHM-1, INT-RS).
• Až 32 expanzních modulů připojitelných na expandérovou klávesnici.
• 240 uživatelských kódů s možností definování desítky typů kódů a přiřazení různých
úrovní přístupu. Dále až 8 administrátorských kódů a jeden servisní kód.
• 64 systémových časovačů definovaných servisním technikem, pro automatické zapínání
bloku v systému. A dále blokové časovače (jeden na každý blok), nastavované
oprávněnými uživateli.
• Možnost nastavit jména uživatelů a většiny komponentů systému (bloky, zóny, výstupy,
moduly). Pro usnadnění řízení a kontrolu systému a přehledné zobrazení v paměti
událostí.
• Různé varianty možnosti ovládání systému:
– LCD klávesnicí,
– počítačem s nainstalovaným programem DLOADX (lokálně pomocí portu RS-232 nebo
vzdáleně pomocí telefonní linky a volitelně s připojeným ETHM-1 modulem přes
Ethernetové sítě pomocí protokolu TC/IP,
– webovým prohlížečem (volitelně s připojeným modulem ETHM-1),
– mobilním telefonem s nainstalovanou aplikací MobileKPD (volitelně s připojeným
modulem ETHM-1),
4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
INTEGRA 128-WRL
SATEL
– palmtopem (PDA nebo MDA) s příslušnou nainstalovanou aplikací (volitelně s
připojeným modulem ETHM-1).
Různé možnosti ovládání zabezpečovacích funkcí systému:
– LCD klávesnicí,
– dálkovým ovladačem (volitelně s připojeným modulem INT-RX),
– počítačem s nainstalovaným programem DLOADX nebo GUARDX,
– SMS zprávami,
– webovým prohlížečem (volitelně s připojeným modulem ETHM-1),
– mobilním telefonem s nainstalovanou aplikací MobileKPD (volitelně s připojeným
modulem ETHM-1),
– palmtopem (PDA nebo MDA) s příslušnou nainstalovanou aplikací (volitelně s
připojeným modulem ETHM-1).
Možnost ovládání jednotlivých bloků pomocí blokových klávesnic, bezkontaktních čteček
nebo DALLAS čipů.
Možnost řízení přístupu do vybraných bloků objektu blokovými klávesnicemi, kódovými
zámky a čtečkami přístupových karet / čipů DALLAS sloužících ke sledování stavu dveří a
k řízení elektromagnetického zámku. Sledování stavu dveří neomezuje počet zón
kontrolovaných ústřednou.
Automatická diagnostika rozšiřujících modulů systému.
Přenos událostí na dvě monitorovací stanice (čtyři telefonní čísla) prostřednictvím:
– Hlasového kanálu GSM,
– GPRS,
– SMS zprávami,
– Ethernetem, po TCP/IP protokolu (volitelně s připojeným modulem ETHM-1).
Zabezpečovací ústředna komunikuje s monitorovací stanicí v různých formátech
obsahující i ContactID a SIA.
Zasílání zpráv o stavu systému na 16 telefonních čísel ve formě:
– hlasových zpráv přehrávaných z hlasového syntezátoru (až 16 zpráv),
– SMS zprávami (až 64 SMS),
– PAGER zprávami (až 64 zpráv).
Funkce „Přijetí hovoru“ pro sledování stavu všech bloků ústředny a k řízení výstupů
pomocí DTMF tónů kláves telefonu nebo SMS zprávami.
Vysokokapacitní paměť historie, která obsahuje kromě monitorovaných událostí také
události o přístupu uživatelským kódem, použití funkcí atd.
Rozšířená funkce tisku událostí s možností třídění událostí. Popisy událostí jsou v souladu
s výpisem událostí ve formátu Admeco Contact ID. Vedle jmen zón jsou vytištěny moduly
a bloky podle definice v systému.
2.1
ZÁKLADNÍ DESKA
• 8 programovatelných drátových zón s podporou pro vibrační detektory a roletové
pohybové detektory.
• Programovatelná hodnota zakončovacího odporu pro drátové zóny v zakončení EOL nebo
2EOL.
• 8 programovatelných drátových výstupů:
– 2 vysokozatížitelné výstupy, proudové zatížení výstupů 2A, s polymerovou pojistkou,
– 6 nízkozatížitelných výstupů, proudové zatížení výstupů 50mA, určených pro ovládání
relátek.
• 3 vysokozatížitelné výstupy, proudové zatížení výstupů 0.5 A, s polymerovou pojistkou,
určené pro napájení prvků a modulů.
SATEL
Instalační manuál
5
• Přímá podpora až 48 bezdrátových zařízení systému ABAX (až 48 bezdrátových zón /
výstupů).
• Komunikační sběrnice pro připojení LCD klávesnic a některých dalších expanzních
modulů.
• Komunikační sběrnice pro připojení dalších modulů rozšiřující schopnosti a funkčnost
sytému (expandérová sběrnice).
• Konektor pro hlasový syntezátor SM-2 nebo CA-64 SM.
• Průmyslový mobilní telefon, určený pro přihlášení do GSM sítí 900/1800/1900 MHz, a
umožňující tak monitoring (PCO), zasílání zpráv, přijetí hovoru a ovládání, ale také
vzdálené programování (GSM nebo GPRS).
• Vnitřní modem GSM (přenosová rychlost 300 b/s nebo CSD, s 9.6kb/s).
• Port RS-232 umožňuje, připojení a ovládání ústředny pomocí počítače (Programem
DLOADX), tisk na tiskárnu a připojení externího modemu.
• Pulzní spínaný napájecí zdroj 2A s ochrannou proti zkratu, a vybavený monitorováním
stavu akumulátoru s odpojením úplně vybitého akumulátoru.
• Vizuální signalizace funkce všech výstupů, dobíjení akumulátorů, GSM telefonu a
bezdrátového modulu.
• Elektrická ochrana všech vstupů, výstupů a sběrnic.
2.2
LCD KLÁVESNICE
Klávesnice spolupracují se všemi ústřednami INTEGRA a vyrábějí se s nebo bez vestavěné
čtečky karet. Všechny mají tyto následující vlastnosti (vlastnosti klávesnice INT-KSG jsou
popsány v odděleném manuálu, dodávaném ke klávesnici):
• Široký, dobře čitelný displej typu 2x16 znaků s permanentním nebo dočasným
podsvětlením po stisknutí tlačítka nebo aktivací jakoukoliv řídící zónou.
• 17-ti tlačítková klávesnice s podsvětlením řízeným podobně jako podsvětlení displeje.
• 2 zóny stejných vlastností jako zóny základní desky
• Mikrospínač pro detekci tamperu klávesnice.
• RS-232 port umožňující řízení systému pomocí PC (dohledový a uživatelský program
GUARDX – plná kontrola a dohled systému, virtuální klávesnice, jednoduchá správa
uživatelů).
2.3
EXPANZNÍ MODULY
Expanzní moduly umožňují dostatečně pružně rozšířit základní vlastnosti ústředny INTEGRA
128-WRL a optimálně tak přizpůsobit systém specifickým požadavkům zákazníka.
2.3.1
Moduly připojitelné na sběrnici LCD klávesnic
CA-64 PTSA Monitorovací tablo. Umožňuje vizualizaci stavů zón, bloků a poplachů
v zabezpečovacím systému. Ústředna INTEGRA 128-WRL podporuje monitorovací
tablo s firmware verze v4.0 nebo vyšší.
ETHM-1 Ethernetový modul. Umožňuje ovládat ústřednu přes ethernetovou síť.
Zabezpečovací ústředna INTEGRA 128-WRL podporuje ETHM-1 modul verze 1.02 a
vyšší.
INT-RS Převodník. Umožňuje připojení počítače s nainstalovaný programem GUARDX,
podobě jako LCD klávesnici, monitorování událostí pomocí zvláštních externích
zařízení, ovládání ústředny prostřednictví jiných softwarů než nabízí SATEL.
2.3.2
Moduly připojitelné na sběrnici expandérů
CA-64 E Expandér zón. Rozšíření systému o dalších 8 zón. Expandér s deskou elektroniky
verze 2.1 (nebo vyšší) a verzí firmware 2.0 (nebo vyšší), a s přepnutým DIP
6
INTEGRA 128-WRL
SATEL
přepínačem do pozice ON bude rozpoznán ústřednou jako expandér CA-64 Ei.
K tomuto expandéru lze připojit pohybové detektory rolet a vibrační detektory.
CA-64 EPS Expandér zón se zdrojem napájení. Rozšíření systému o dalších 8 zón.
Expandér je vybaven spínaným zdrojem 1.2A. Expandér s deskou elektroniky verze 2.1
(nebo vyšší) a verzí firmware 2.0 (nebo vyšší), a s přepnutým DIP přepínačem do
pozice ON bude rozpoznán ústřednou jako expandér CA-64 EPSi. K tomuto expandéru
lze připojit pohybové detektory rolet a vibrační detektory.
CA-64 ADR Expandér adresovatelných zón. Umožňuje rozšíření systému až o 48 zón.
Expandér je vybaven spínaným zdrojem 2.2A. Ústředna INTEGRA 128-WRL podporuje
expandér adresovatelných zón s verzí firmwaru v1.5 nebo vyšší.
CA-64 O-OC / CA-64 O-R / CA-64 O-ROC. Výstupové expandéry. Umožňuje rozšíření
systému o 8 výstupů. Vyrábějí se ve třech variantách: 8 výstupů typu OC, 8 reléových
výstupů a 4 reléové výstupy / 4 OC výstupy.
INT-ORS Expandér výstupů na DIN lištu. Umožňuje rozšíření systému o 8 reléových
výstupů. Relé mohou ovládat zařízení napájená napětím 230V AC.
Poznámka: Pokud nastavíte DIP přepínač č.6 do horní pozice, bude zařízení ústřednou
rozpoznáno jako expandér výstupů CA-64 O.
CA-64 OPS-OC / CA-64 OPS-R / CA-64 OPS-ROC. Výstupové expandéry se zdrojem
napájení. Umožňuje rozšíření systému o 8 výstupů. Vyrábějí se ve třech variantách: 8
výstupů typu OC, 8 reléových výstupů a 4 reléové výstupy / 4 OC výstupy. Expandér je
vybaven spínaným zdrojem 2.2A.
INT-IORS. Expandér zón/výstupů na DIN lištu. Umožňuje rozšíření systému o 8 zón a 8
reléových výstupů. Relé mohou ovládat zařízení napájená napětím 230V AC.
Poznámka: Pokud nastavíte DIP přepínač č.6 do horní pozice, bude zařízení ústřednou
rozpoznáno jako expandér zón/výstupů CA-64 PP.
CA-64 PP Podsystém ústředny se zdrojem napájení. Umožňuje rozšíření systému o 8 zón
a 8 výstupů (4 relé a 4 typu OC). Expandér je vybaven spínaným zdrojem 2.2A.
INT-CR. Bezkontaktní čtečka pro zapnutí/vypnutí. Umožňuje zapnutí / vypnutí a smazání
poplachu v několika blocích pomocí bezkontaktní karty, klíčenky a dalších pasivních
vysílačů.
INT-S-GR / INT-S-BL / INT-SK-GR. Bloková klávesnice. Ovládání zapínání vypínání
jednoho bloku. Umožňuje též řízení přístupu a ovládání elektromagnetického zámku.
INT-SCR-BL. V závislosti na nastavení může zařízení pracovat jako bloková klávesnice
(rozpoznaná ústřednou jako INT-S), bloková klávesnice se čtečkou (rozpoznaná jako
INT-SCR) nebo jako vstupní klávesnice (rozpoznaná jako INT-ENT). Pokud
klávesnice pracuje jako bloková se čtečkou, pak zařízení může ovládat zapínání,
vypínání jednoho bloku, vykonávat funkci řízení přístupu a ovládat elektromagnetický
zámek. Hlavním úkolem vstupní klávesnice je aktivace vstupního zpoždění pro zóny
typu 3 VNITŘNĚ ZPOŽDĚNÁ. Po uplynutí času nastaveném na klávesnici a nevypnutí
systému, přejde vnitřně zpožděná zóna zpět na funkci okamžitou.
INT-SZ-GR / INT-SZ-BL / INT-SZK-GR. Kódový zámek. Umožňuje řízení přístupu a
ovládání elektromagnetického zámku.
CA-64 SR Expandér pro bezkontaktní čtečky. Podporuje připojení bezkontaktních čteček
SATEL sloužících k řízení přístupu do objektu a ovládání elektromagnetického zámku.
CA-64 DR Expandér pro čtečky "DALLAS" čipů. Podporuje připojení čteček Dallas čipů
SATEL sloužících k řízení přístupu do objektu a ovládání elektromagnetického zámku.
SATEL
Instalační manuál
POČÍTAČ
S PROGRAMEM
DLOADX
7
bezdrátové
zařízení
programování
zasílání zpráv
SÉRIOVÁ
TISKÁRNA
TISKÁRNA
konektor hlasového syntezátoru
výstupy
zóny
MAGNETICKÉ KONTAKTY
klávesnic
ová
sběrnice
expandér
ová
sběrnice
POČÍTAČ
S PROGRAMEM
GUARDX
Obr. 1 Přehled modulů a zařízení spolupracující se zabezpečovací ústřednou.
CA-64 SM Hlasový syntezátor. Možnost nahrát až 16 hlasových zpráv, každá v trvání 15s.
Zprávy slouží k informování o poplachu sytému pomocí telefonu.
VMG-16 Generátor hlasových zpráv. Přehrávání předem nahraných zpráv při výskytu
určité události v systému.
ACU-100 Základnová stanice bezdrátového systému ABAX. Umožňuje rozšíření systému
o bezdrátová zařízení.
8
INTEGRA 128-WRL
SATEL
INT-RX Expandér pro dálkové ovladače na frekvenci 433 MHz. Umožňuje přihlášení
dálkových ovladačů uživatelům, kteří mohou pak systém těmito ovladači ovládat.
INT-TXM. Přenosové rozhraní. Umožňuje připojení radiového vysílače (format ESPRIT) k
ústředně.
2.4
BEZDRÁTOVÁ ZAŘÍZENÍ
AMD-100. Bezdrátový magnetický detektor. Přídavný NC vstup umožňující připojení
drátového detektoru.
AMD-101. Dvoukanálový bezdrátový magnetický detektor. Přídavný NC vstup umožňující
připojení drátového detektoru.
AMD-102. Bezdrátový magnetický detektor se vstupem pro roletový detektor. Přídavný
NC vstup umožňující připojení drátového detektoru, nebo roletového detektoru.
APD-100. Bezdrátový PIR detektor.
APMD-150. Bezdrátový PIR+MW detektor. Obsahuje mikrovlnný detektor (MW) a dvojitý
pyroelement (PIR).
AVD-100. Bezdrátový vibrační detektor s magnetickým kontaktem.
AGD-100. Bezdrátový detektor tříštění skla.
ASD-100. Bezdrátový optický a teplotní detektor požáru.
AFD-100. Bezdrátový detektor zaplavení.
ARD-100. Bezdrátový detektor přemístění věcí.
ASP-105. Bezdrátově ovládaná venkovní siréna. Optická a akustická signalizace
spouštěna nezávisle přes rádiový přenos.
ASP-205. Bezdrátová vnitřní siréna. Nabízí možnost nastavení dvou nezávislých
spouštěcích signálů pro dva typy poplachu (např. poplach a požár) nebo nezávislé
spouštění optické a akustické části.
APT-100. Obousměrný bezdrátový ovladač
ACX-200. Bezdrátový expandér zón/výstupu pro drátové prvky. Umožňuje komunikaci
s drátovými prvky připojenými na 4 zóny a 4 výstupy expandéru.
ACX-201. Bezdrátový expandér zón/výstupu pro drátové prvky se zdrojem napájení.
Umožňuje komunikaci s drátovými prvky připojenými na 4 zóny a 4 výstupy expandéru.
Expandér je osazen spínaným zdrojem 1.2A.
ASW100 E a ASW-100 F. Bezdrátově ovládaná zásuvka 230V AC. Umožňuje vzdáleně
zapínat a vypínat zařízení připojená na 230V AC.
ARF-100. Tester rádiového signálu. Umožňuje zjištění intenzity bezdrátového signálu
zaslaného základnovou stanicí a umožňuje simulaci bezdrátových prvků pro zjištění
správného umístění prvku.
3. INSTALACE ÚSTŘEDNY
Všechna elektrická propojení provádějte pouze při odpojeném napájecím zdroji.
Během instalace bude zapotřebí následující nářadí:
• šroubovák plochý 2.5mm,
• šroubovák křížový,
• kleště malé,
• kleště s plochým koncem,
• vrtačka a sada bitů.
SATEL
3.1
Instalační manuál
9
PLÁN INSTALACE
Instalaci musí předcházet příprava plánu zabezpečovacího poplachového systému. Je
vhodné nakreslit náčrtek střežených prostor, zobrazující všechna zařízení, která budou
obsažena v systému (ústředny, klávesnice, detektory, sirény, expanzní moduly, atd.)
Ústředna a ostatní komponenty zabezpečovacího poplachového systému by měly být
nainstalovány uvnitř hranic střežených prostor.
3.2
ODHAD ODBĚRU PROUDU SYSTÉMU
Při plánování bezpečnostního systému, byste měly sečíst proudy odebírané všemi zařízeními
v systému (základní deska ústředny, klávesnice, přídavné moduly, detektory, sirény, atd.).
V kalkulaci byste také měli počítat s nabíjecím proudem akumulátoru. Pokud součet proudu
překračuje maximální proudový odběr ústředny 2.2A, musí se v takovém případě použít
expandéry s napájecím zdrojem nebo další externí napájecí zdroj.
Součet proudů, které odebírají zařízení připojená k napájecímu zdroji ústředny, nesmí
překročit výstupní proud zdroje.
Při plánování připojení zařízení k jednotlivým napájecím výstupům (ústředna, expandér
s napájecím zdrojem atd.), pamatujte, že součet proudů, která tato zařízení spotřebují, nesmí
překročit maximální proudový odběr daných napájecích výstupů.
3.3
KABELÁŽ
Pro elektrické propojení je doporučeno použít mezi zařízeními v systému přímí nestíněný
kabel (použití krouceného páru, UTP, STP, FTP není vhodné).
Výběr kabelů pro napájení by měl být zvolen tak, aby úbytek napětí mezi napájecím zdrojem
a napájeným zařízením nepřesáhl 1 V ve srovnání s výstupním napětím zdroje.
Pro zaručení správné funkčnosti komponent systému je důležité se ujistit, že odpor a
kapacita signálových kabelů je nejnižší možná. Pokud je vzdálenost mezi zařízeními velká, je
dobré použít několik vodičů paralelně pro každý signál pro zmenšení odporu vodiče, avšak
takové zapojení povede k zvýšení kapacity vodiče. Příliš vysoký odpor nebo kapacita kabelů
připojených ke klávesnicím nebo k expanzním modulům může způsobit problémy
s komunikací těchto připojených zařízení (např. ústředna nebude schopna identifikovat
zařízení, bude hlášena porucha komunikace těchto zařízení, atd.). Při volbě délky kabelů,
postupujte podle doporučení pro jednotlivé typy zařízení.
Signálové vodiče klávesnicové sběrnice (DTM, CKM, COM) musí být v jednom kabelu
(nesmí být v oddělených kabelech). Rovněž signálové vodiče sběrnice expandérů (DT, CK,
COM) musí být v jednom kabelu.
Při montáži kabeláže pamatujte, že musí být dodržena dostatečná vzdálenost mezi
slaboproudými kabely a silnoproudými kabely 230 V AC. Vyhněte se tomu, aby signální
kabely byly souběžně v těsné blízkosti se silnoproudými kabely.
Kabely nesmí vést v těsné blízkosti antén, protože by mohlo dojít k ovlivnění rádiového
signálu.
3.4
INSTALACE ZÁKLADNÍ DESKY ÚSTŘEDNY
Základní deska ústředny obsahuje elektronické komponenty citlivé na elektrické
výboje.
Před připojením základní desky k napájení (baterie, střídavé napětí
z transformátoru), musíte ukončit všechny instalační práce s připojenými
drátovými zařízeními (připojení klávesnic, expanzních modulů, detektorů, sirén,
atd.).
10
INTEGRA 128-WRL
SATEL
Ústředna je určena pro instalaci do vnitřních prostor s normální relativní vlhkostí vzduchu.
Ústředna musí být chráněna proti neautorizovanému přístupu.
Umístění základní desky musí být voleno tak, aby všechna bezdrátová zařízení obsluhovaná
ústřednou byla v dosahu bezdrátového signálu. Doporučuje se ústřednu nainstalovat do
vyšších míst. Tím zajistíte lepší dosah rádiového signálu a docílíte dále snížení možnosti
náhodného zastínění signálu pohybem člověka po objektu.
V objektu musí být k dispozici permanentní (neodpojitelný) obvod 230V AC s ochranným
vodičem.
Vysvětlivky k obrázku 2:
1 - Kabely pro připojení akumulátoru (červený +, černý -).
2 - LED indikující stav vysokozatížitelného výstupu OUT1.
3 - LED indikující stav vysokozatížitelného výstupu OUT2.
4 - Piny pro nastavení nabíjecího proudu akumulátoru:
− Piny propojeny (jumper nasazen) – 400mA
− Piny rozpojeny (bez jumperu) – 800mA
5 - LED nabíjení AKU. Indikuje nabíjení akumulátoru.
6 - Port RS-232. Umožňuje lokální programování a správu systému prostřednictvím
programu DLOADX nebo GUARDX (kabel pro připojení do RJ konektoru v ústředně a DB9
konektoru v počítači je dodáván firmou SATEL). Umožňuje vzdálené programování
prostřednictvím programu DLOADX přes TCP/IP síť, pokud je připojena jednotka ETHM1. Vytváří rozhraní pro externí analogový, GSM nebo ISDN modem.
7 - LED stavu. Zobrazuje stav dohledu obvodu pro bezdrátová zařízení.
8 - Piny MEMORY. Z těchto pinů nikdy neodstraňujte jumper. Odstranění jumperu
bude mít za následek odpojení záložní baterie pro hodinové impulzy a paměť RAM a
následně úplnou ztrátu taktovacího impulzu a všech dat uložených v paměti RAM.
9 - Piny RESET. V krizovém případě, umožňují spustit program STARTÉR, funkci
lokálního programování nebo servisní režim (viz. PROGRAMOVACÍ manuál).
10 - Držák SIM karty. Nedoporučuje se vkládat SIM kartu, před tím než vložíte PIN kód
karty do ústředny.
11 - konektor pro připojení antény bezdrátového systému.
12 - LED STAVU GSM. Zobrazuje stav GSM sítě:
− LED nesvítí – telefon se nepoužívá,
− LED bliká v krátkých intervalech – telefon se nepřihlásil do sítě,
− LED bliká v dlouhých intervalech – telefon je přihlášen do sítě,
LED velmi rychle bliká – GPRS přenos.
13 - LED OUT3…OUT8. Indikují stav nízkozatížitelných výstupů OUT3...OUT8.
14 - GSM Telefon.
15 - Konektor pro hlasová zařízení.
16 - Konektor pro připojení antény GSM/GPRS modulu.
Obr. 2 Základní deska ústředny INTEGRA 128-WRL.
SATEL
Instalační manuál
11
12
INTEGRA 128-WRL
SATEL
Svorky:
AC
- vstup pro napájení (18 V AC)
COM
- společná zem
OUT1…OUT2 - programovatelné vysokozatížitelné výstupy (Pokud nejsou výstupy
použity, musí být zatíženy odpory 2,2kΩ.)
+KPD
- vyhrazený napájecí výstup pro zařízení připojené ke klávesnicové sběrnici
(13.6…13.8V DC)
DTM
- data na sběrnici klávesnic
CKM
- hodinový impulz na sběrnici klávesnic
+EX
- vyhrazené napájecí výstupy pro zařízení připojená na sběrnici expandérů
(13.6…13.8V DC)
DT
- data sběrnice expandéru
CK
- hodinový impulz sběrnice expandéru
AUX
- napájecí výstup (13.6…13.8V DC)
Z1...Z8
- zóny
OUT3...OUT8 - programovatelné nízkozatížitelné výstupy, typu OC
3.5
PŘIPOJENÍ LCD KLÁVESNICE A JINÝCH ZAŘÍZENÍ KE SBĚRNICI KLÁVESNICE
K ústředně lze připojit až 8 klávesnic a jiných zařízení na sběrnici klávesnic systému.
Zařízení se připojují paralelně. Nastavením různých adres klávesnic, budou tyto klávesnice
fungovat nezávisle.
LCD klávesnice se připojuje ke svorkám COM, +KPD, DTM a CKM. Výstup +KPD umožňuje
napájet všech osm klávesnic / jiných zařízení (tento výstup je chráněn polymerovou
pojistkou).
Maximální vzdálenost mezi klávesnicí / jiným zařízení a ústřednou je 300 m. V tabulce je
definováno kolik vodičů je třeba použít pro správné připojení daných zařízení na sběrnici
klávesnice při použití přímého 0,5 mm2 kabelu.
+KPD
Vzdálenost
až do 100 m
100-200 m
200-300 m
COM
CKM
Počet vodičů
1
1
1
2
2
1
4
4
2
Tabulka 1.
DTM
1
1
2
Obr. 3. Deska LCD klávesnic - INT-KLCD-GR/INT-KLCD-BL/INT-KLCDR-GR/
INT-KLCDR-BL.
SATEL
Instalační manuál
13
Poznámky:
• Signálové vodiče CKM, DTM a COM musí být vedeny stejným kabelem!
• Napájení měřené na svorkách LCD klávesnice při zapnutém podsvětlení nesmí klesnout
pod 11V.
• Klávesnice, které jsou umístěny daleko od ústředny, mohou být napájeny samostatně
z nezávislého zdroje. Tyto klávesnice jsou připojeny k systému přes CKM, DTM a COM.
Obr. 4. Deska LCD klávesnic - INT-KLCDS-GR/INT-KLCDS-BL.
Obr. 5. Deska LCD klávesnice - INT-KLCDK-GR.
Vysvětlivky k obrázkům 3, 4 a 5:
1 - bzučák.
2 - tamper kontakt.
3 - RS-232 port.
14
INTEGRA 128-WRL
SATEL
INTEGRA 128-WRL
INT-KLCD-GR/BL
INT-KLCDR-GR/BL
Obr. 6. Připojení LCD klávesnice.
3.5.1
Adresace zařízení připojených na sběrnici klávesnic
Každé zařízení / klávesnice, které má být připojené ke sběrnici klávesnice musí mít vlastní
adresu v rozsahu od 0 do 7. Adresy se nesmějí opakovat. Doporučuje se dodržovat
vzestupnou volbu adres postupně za sebou od 0 výše.
V LCD klávesnici, se adresa nastavuje softwarově a ukládá se do paměti EEPROM. Jako
výchozí je ve všech klávesnicích nastavena adresa 0. Tuto adresu lze změnit dvěma
způsoby:
•
Pomocí servisní funkce,
•
Bez vstupu do servisního režimu,
Adresa v ostatních zařízení se nastavuje pomocí DIP přepínačů.
Při spuštění s výchozím (továrním) nastavením, ústředna bude podporovat všechny
klávesnice připojené ke sběrnici, navzdory tomu že nejsou nastaveny adresy. To nám
umožňuje nastavit jedinečné adresy v klávesnicích a provést načtení všech zařízení
připojených ke sběrnici. Provedení servisních funkce NAČTENÍ KLÁVESNIC (SERVISNÍ REŽIM
STRUKTURA HARDWARE NAČÍTÁNÍ MODULŮ NAČTENÍ LCD) je nutné pro správnou
podporu klávesnic a ostatních zařízení připojených ke sběrnici. Ovládání systému je možné
pouze po provedení funkce načtení. Funkce ověří adresy klávesnic a jiných zařízení, která
jsou připojena na sběrnici, a zaregistruje je do systému. Odpojení klávesnice / zařízení již
registrované v systému spustím poplach tamperu. Jakékoliv příkazy z nezaregistrované LCD
klávesnice jsou ústřednou odmítnuty.
Poznámky:
• Každá změna adresy LCD klávesnice (nebo zařízení připojeného k sběrnici klávesnice)
vyžaduje provedení funkce načtení klávesnice.
• Nastavení stejné adresy v několika klávesnicích spustí poplach tamperu, zobrazí se
zpráva „Tato klávesnice je změněna“, z těchto klávesnic potom nelze systém ovládat. Pro
obnovení provozu klávesnice, změňte jejich adresy na jedinečné adresy.
3.5.1.1 Programování adres klávesnice prostřednictvím servisní funkce
1. Pomocí některé z podporovaných klávesnic, vstupte do servisního režimu ústředny
([SERVISNÍ KÓD][*] SERVISNÍ REŽIM).
SATEL
Instalační manuál
15
2. Spusťte funkci ADRESACE KLÁVESNIC (SERVISNÍ REŽIM STRUKTURA HARDWARE
NAČÍTÁNÍ MODULŮ ADR. KLÁVESNIC).
3. Zpráva zobrazena na obrázku 7 se zobrazí na displeji všech klávesnic, jež jsou
připojeny k ústředně.
Tato adresa LCD je
(n, 0-7): _
n=0...7,
současná adresa
klávesnice
Obr. 7. Nastavení adresy klávesnice přes servisní funkci.
4. Vložte správnou adresu na zvolené klávesnici. Změna adresy bude potvrzena čtyřmi
krátkými a jedním dlouhým pípnutím.
5. Pro přerušení funkce změny adresy, zmáčkněte tlačítko [*]. Funkce se ukončí
automaticky po 2 minutách od spuštění. Ukončení funkce dojde k restartu klávesnice
(a návratu na stejnou pozici, ze které byla spuštěna tato funkce).
3.5.1.2 Programování adresy klávesnice bez vstupu do servisního režimu
Tento způsob programování adresy je obzvlášť užitečný, když kvůli opakujícím se
adresám, došlo k blokaci klávesnice a vstup do servisního režimu zadáním kódu není
tedy možný.
1. Opojte napájení klávesnice (KPD) a signálové vodiče CKM a DTM
2. Propojte svorky klávesnice CKM a DTM
3. Připojte napájení klávesnice.
4. Na displeji se zobrazí text viz. Obr 8.
Tato adresa LCD je
(n, 0-7): _
n=0...7,
současná adresa
klávesnice
Obr. 8. Nastavení adresy klávesnice bez vstupu do servisu.
5. Vložte novou adresu v rozsahu 0 - 7. Klávesnice potvrdí provedení funkce čtyřmi
krátkými a jedním dlouhým pípnutím. Pokud je nutné změnit vloženou adresu,
stiskněte klávesu [*] (bude následovat restart a znovu se zobrazí text viz. Obrázek 8.
6. Odpojte napájení klávesnice.
7. Odpojte propojení na svorkách CKM a DTM.
8. Připojte správně klávesnici k ústředně.
3.5.2
Očíslování zón klávesnic
Adresa nastavená v klávesnici určuje, která čísla v systému budou přiřazena zónám
klávesnic ( viz. Tabulka 2). Pro každou LCD klávesnici v systému můžete definovat, zda je
zóna v systému použita či ne. Pokud jsou čísla zón LCD klávesnic shodná s čísli zón
expandéru, v takovém případě má zóna klávesnice prioritu (expandérové zóny nebudou
systémem podporovány).
16
INTEGRA 128-WRL
Adresa
klávesnice
0
1
2
3
4
5
6
7
3.5.3
SATEL
Z1
Z2
Čísla zón v zabezpečovacím
systému
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
Tabulka 2.
Port klávesnice RS-232
Port klávesnice RS-232 umožňuje připojení k počítači s nainstalovaným programem GUARDX.
Program GUARDX umožňuje vizualizaci střeženého objektu na monitoru počítače, ovládání
systému z nezávislé virtuální LCD klávesnice na monitoru, přístup do záznamu událostí a
stejně tak i vytváření a editování uživatelů systému.
Připojení k počítači je stálé, pomocí obyčejného nestíněného kabelu. V případě použití
nekrouceného kabelu s průřezem 0.5 mm2 (použití twist-páru není doporučeno) by neměla
vzdálenost mezi klávesnicí a počítačem překročit 10 metrů. Způsob připojení je zobrazen na
obr. 9.
Poznámka: Na klávesnici, ke které je počítač připojen, zapněte parametr „komunikace RS“.
Po zapnutí programu GUARDX začne výměna dat automaticky.
2
3
4
5
1
2
3
5
Obr. 9. Připojení počítače k LCD klávesnici přes port RS-232. Napravo je zobrazeno rozhraní
klávesnice. Nalevo je zobrazen konektor DB-9 „samice“ ze strany kontaktů.
3.6
PŘIPOJOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ KE SBĚRNICI EXPANDÉRŮ
Na sběrnici expandérů je možno připojit až 32 modulů. Všechny moduly jsou připojeny
paralelně.
Svorky expandérové sběrnice jsou na základní desce označeny COM, +EX, DT a CK. Výstup
+EX napájí sběrnici expandéru (výstup je vybaven polymerovou pojistkou).
Maximální délka sběrnice expandéru nesmí překročit 1000m. V tabulce 3 je uveden počet
kabelů, potřebných pro správné připojení zařízení ke sběrnici expandéru, při použití 0,5mm2
přímého nekrouceného kabelu.
SATEL
Instalační manuál
Vzdálenost mezi modulem a ústřednou
do 300 m
300 – 600 m
600 – 1000 m
Tabulka 3.
17
počet drátů ve vedení
CK
DT
COM
1
1
1
2
2
2
2
2
4
Poznámka: Signálové vodiče (DT, CK a COM) musí být vedeny v jednom kabelu!
INTEGRA 128-WRL
CA-64 E
Obr. 10. Připojení expanzního modulu bez zdroje napájení např. CA-64 E expandéru zón.
Tamper kontakt krytu je připojen na svorky TMP a COM. Pokud je expandér namontován ve
stejném krytu jako ústředna, propojte svorku TMP se společnou zemí COM.
INTEGRA 128 WRL
CA-64 EPS
18 V AC ±10%
Obr. 11. Připojení expanzního modulu se zdrojem napájení např. CA-64 EPS expandéru zón.
Tamper kontakt krytu je připojen na svorky TMP a COM. Svorky AC jsou připojeny na
sekundár transformátoru.
Moduly bez napájecího zdroje můžou být napájeny přímo z ústředny, pokud vzdálenost mezi
ústřednou a modulem nepřesahuje 300 m. Při krátkých vzdálenostech (do 100 m), mohou být
moduly bez napájecích zdrojů napojeny jeden na druhý za sebou (viz. Obr. 12). V tomto
případě, moduly připojené ke sběrnici expandérů, musí být napájeny odděleně
(prostřednictvím odděleného kabelu z ústředny, expandéru s napájecím zdrojem nebo
externím napájecím zdrojem). Tam, kde vzdálenost mezi moduly a ústřednou přesahují
300m by se nemělo používat napájení z ústředny. Tyto moduly by měly mít samostatné
zdroje (externí napájecí zdroj, expandér s napájecím zdrojem).
18
3.6.1
INTEGRA 128-WRL
SATEL
Adresace zařízení připojených ke sběrnici expandérů
Každý modul, který má být připojen na sběrnici expandérů musí mít svoji vlastní jedinečnou
adresu, v rozsahu 0 až 31 (adresy se nesmí opakovat). Doporučuje se, aby adresy začínaly
hodnotou 0 a byly v posloupnosti za sebou. Tím se předejde problémům při rozšiřování
systému (např. změna očíslování zón a výstupů kvůli připojení nového expandéru). Adresy
se nastavují pomocí DIPů umístěných na desce plošného spoje. Adresa expandéru je na
LCD klávesnici zobrazena v hexadecimálním formátu. Adresy modulů připojených k první
sběrnici mají rozsah 00 až 1F.
INTEGRA 128-WRL
100 m
CA-64 E
NC
NC TMP TMP COM 12V
2EOL/NC
CA-64 E
NC
NC TMP TMP COM 12V
2EOL/NC
CA-64 E
NC
NC TMP TMP COM 12V
2EOL/NC
Obr. 12. Připojení modulů bez zdroje napájení při malé vzdálenosti od ústředny (např.
expandéry zón CA-64E). Na jeden kabel vedoucí z ústředny lze připojit několik těchto modulů
paralelně. Napájení pro expandéry může být zapojeno pouze na napájecí svorku +EX1.
Napájení pro detektory musí být vedeno jinými vodiči.
Ústředna obsluhuje pouze moduly, které jsou zaregistrované v systému prostřednictvím
funkce NAČTENÍ EXPANDÉRU (SERVISNÍ REŽIM STRUKTURA HARDWARE NAČÍTÁNÍ MODULŮ
NAČTENÍ EXPANDÉRŮ). Funkce uloží do modulu speciální (16-ti bitové) číslo, které je použito
pro ověřování dostupnosti modulu v systému. Číslo je uloženo v paměti EEPROM a ke
změně dojde pouze po opětovném vyvolání funkce načtení expandérů. Proto je nemožné
nahradit jiný modul za jiný identický (i když je v něm nastavena správná adresa). Nahrazení
SATEL
Instalační manuál
19
jiného modulu jiným modulem stejného druhu spustí poplach (tamper modulu – chyba
verifikace). Každá změna modulu nebo adresy modulu vyžaduje opětovné vyvolání funkce
načtení expandérů.
Poznámky:
• Ústředna nebude obsluhovat modul, pokud neskončí načítací funkce zprávou „Nalezeno N
expandérů”.
• Nedokonalé propojení dráty, způsobí nesprávné načtení modulu. A je signalizováno
zprávou „Dvě stejné adresy pro dva moduly”.
• Příliš vysoký odpor kabelu propojující modul a ústřednu (velká vzdálenost, malý průřez pro
signál) může způsobit, že ústředna modul nenalezne.
• Začne-li ústředna obsluhovat moduly, LED kontrolky, zónových, výstupních,
syntezátorových modulů (a ostatních zařízení, které pouze přijímají signál) změní svůj
stav.
INTEGRA 128-WRL
300 - 600 m
CA-64 E
CA-64 E
CA-64 E
+12 V
COM
Obr. 13. Připojení modulů bez zdroje napájení k ústředně se vzdáleností mezi moduly
ústřednou mezi 300 až 600 m (např. expandéry zón CA-64E). Moduly jsou napájeny
nezávislého zdroje na ústředně (externí zdroj napájení nebo expandér se zdrojem napájení).
Pro připojení datových signálů použijte 2 vodiče v kabelu (CLK, DAT, COM).
3.7
PŘIPOJENÍ DRÁTOVÝCH DETEKTORŮ
Ústředna INTEGRA může spolupracovat s jakýmikoliv detektory. Každá zóna ústředny a
LCD klávesnice a zóny modulů mohou být zakončeny v následující konfiguraci:
• NC (uzavřená smyčka)
• NO (otevřená smyčka)
• EOL (jednoduše vyvážená smyčka)
• 2EOL/NO (dvojitě vyvážená smyčka s NO detektorem)
• 2EOL/NC (dvojitě vyvážená smyčka s NC detektorem).
20
INTEGRA 128-WRL
SATEL
Hodnoty odporů zón EOL a 2EOL konfiguracích lze měnit v rozsahu od 500Ω do 15kΩ:
• pro zóny základní desky a klávesnic INT-KSG – lze nastavit nezávisle odpory R1 a R2 v
2EOL zapojení (viz. obr.17). Hodnota odporu pro EOL zapojení je součtem obou hodnot
R1 a R2.
• na zónách expandérů identifikovaných ústřednou jako CA-64 Ei a CA-64 EPSi. A v
závislosti na verzi firmware, lze nastavit hodnoty následovně:
– verze 4.00 – lze nastavit nezávisle odpory R1 a R2 v 2EOL zapojení (viz. obr.17).
Hodnota odporu pro EOL zapojení je součtem obou hodnot R1 a R2..
– verze 2.00 nebo 2.01 – hodnotu odporu v EOL zapojení. Pro zapojení v 2EOL je
hodnota odporů polovina nastavené hodnoty EOL.
V případě ostatních LCD klávesnic a ostatních typů expandérů (CA-64 ADR, INT-IORS,
CA-64 PP), musí být každá smyčka v EOL zapojení zakončena odporem 2,2kΩ, a každá
dvojitě zakončená smyčka dvěma odpory 1,1kΩ.
Zóny expandéru CA-64 E s verzí elektronické desky 2.1 nebo vyšší a programovou verzí 2.0
nebo vyšší a expandéru CA-64 EPS s verzí elektronické desky 2.1 nebo vyšší a
programovou verzí 2.0 nebo vyšší mohou pracovat v těchto dalších režimech (konfiguracích):
• roleta (určeno pro připojení pohybových detektorů rolet),
• vibrace (normálně uzavřená, určená pro připojení vibračních detektorů – detektor typu NC,
např. lze v sérii s vibračním detektorem připojit magnetický kontakt).
Všechny zóny systému mohou být v konfiguraci, závislý výstup. V případě této konfigurace
dojde aktivací výstupu k narušení dané zóny (výstup nemusí být fyzicky propojen). Zóny
nemusí být v systému fyzicky dostupné, lze využít virtuální zóny. V případě použití fyzických
zón, nebudou tyto zóny reagovat na skutečné narušení ani tamper události.
INTEGRA 128-WRL
NC
NC TMP TMP COM 12V
NC
Obr. 14. Příklad připojení detektoru typu NC k ústředně (detektor typu NO se připojuje
stejným způsobem).
Zóny základní desky (verze 2,01) a klávesnic INT-KSG lze dále nastavit na typ zakončení:
• 2EOL roleta (dohled nad roletovými pohybovými detektory s dvojitými EOL odpory);
• 2EOL vibrace (dohled nad vibračními detektory s dvojitými EOL odpory).
Napájecí výstup AUX nebo některý z vysokozatížitelných výstupů (OUT1 nebo OUT2),
naprogramovaných jako ZDROJ NAPÁJENÍ, lze použít pro napájení detektorů. V případě
rozsáhlých systémů a velkých vzdáleností od ústředny se detektory mají napájet z expandérů
s napájecím zdrojem nebo z pomocných zdrojů. Viz. sekce PŘIPOJOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ KE SBĚRNICI
EXPANDÉRŮ.
SATEL
Instalační manuál
21
Obrázky 15, 16, 17 a 18 zobrazují zapojení detektorů v různých konfiguracích. Na těchto
obrázcích jsou detektory napájeny z výstupu AUX. Signál od detektorů je připojen na zónu
Z1 základní desky. Zóna Z2 na obrázcích 15, 16 a 17 je nastavena jako typ 9 (24H TAMPER).
Oddělením vedení společné země napájení a signálové země docílíte eliminování ovlivnění
stavu detekce detektoru odporem vodiče. Za předpokladu, že je k vodiči připojen pouze
jeden detektor a vedení není příliš dlouhé, lze použít pro vedení obou zemí jeden společný
vodič.
Detektory NO, NC v 2EOL zapojení se zapojují stejným způsobem, důležité však je správně
nastavit typ zakončení v ústředně (2EOL/NO nebo 2EOL/NC).
INTEGRA 128-WRL
R
NO
NO TMP TMP COM 12V
EOL/NO
Obr. 15. Příklad připojení detektoru typu NO v EOL konfiguraci k ústředně.
22
INTEGRA 128-WRL
SATEL
INTEGRA 128-WRL
R
NC
NC TMP TMP COM 12V
EOL/NC
Obr. 16. Příklad připojení detektoru typu NC v EOL konfiguraci k ústředně.
INTEGRA 128-WRL
R2 R1
NC
NC TMP TMP COM 12V
2EOL/NC
Obr. 17. Příklad připojení detektoru typu NC v 2EOL konfiguraci k ústředně (detektor typu NO
se připojuje stejným způsobem).
Instalační manuál
23
TMP COM CLK DAT +12V +12V
SATEL
CA-64 E
Z1 COM Z2
Z3 COM Z4
Z5 COM Z6
Z7 COM Z8
R2 R1
NC
NC TMP TMP COM 12V
2EOL/NC
Obr. 18. Příklad zapojení detektoru 2EOL/NC k expandéru CA-64 E (detektor typu NO se
připojuje stejným způsobem).
3.8
PŘIPOJENÍ SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ
Způsob připojení závisí na typu výstupu (nízko/vysokozatížitelný). Vysokozatížitelné výstupy
jsou vhodnější pro ovládání sirén bez vlastních zdrojů, nízkozatížitelné výstupy se hodí pro
ovládání sirén s vlastním napájecím zdrojem. Výstupy se musí patřičně nastavit.
Notes:
• Pokud nejsou programovatelné vysokozatížitelné výstupy použity, zakončete je odporem
2.2kΩ.
• Vysokozatížitelné výstupy jsou vybaveny detekcí přítomnosti zátěže, která je aktivní i při
neaktivovaném výstupu. Pokud je zařízení připojeno správně a ústředna indikuje chybu
“Nezatíženo…“, připojte paralelně odpor 2,2kΩ. Pokud je k signalizačnímu zařízení
připojen paralelně odpor 2,2 kΩ a zařízení vydává podivný zvuk, omezte velikost odporu.
• Je doporučeno spouštění ústředny bez připojených sirén (vysokozatížitelné výstupy by
měli být zatíženy 2,2 kΩ odpory). Tím předejdete nechtěnému spuštění poplachu při
spuštění ústředny.
24
INTEGRA 128-WRL
SATEL
INTEGRA 128-WRL
SO
SA
TMP TMP SENS. TMP
SP-4001
Obr. 19. Připojení sirén bez vlastního zdroje na vysokozatížitelné výstupy (pro příklad SP4001). Optická signalizace je spouštěna výstupem OUT1, akustická signalizace výstupem
OUT2 (vysokozatížitelné výstupy s normální polarizací: při aktivaci, +12 V je napájeno). Z1 je
naprogramována jako zóna tamperu (typ NC, funkce 9. 24H TAMPER).
INTEGRA 128-WRL
GND 12V STO STA TMP TMP SENS. TMP
SP-4002
Obr. 20. Připojení sirény s vlastním napájecím zdrojem k řídícím výstupům (pro příklad SP4002). Vysokozatížitelný výstup OUT2 je nastaven jako zdroj napájení. Akustická signalizace
je spouštěna výstupem OUT3, optická výstupem OUT4 (nízkozatížitelné výstupy s normální
polarizací: při aktivaci, jsou zkratovány na zem). Z8 je naprogramována jako zóna tamperu
(typ NC, funkce 9. 24H TAMPER).
SATEL
Instalační manuál
25
INTEGRA 128-WRL
P2
P1
STO
STA
TMP TMP SENS TMP
SP-4001
Obr. 21. Připojení sirény bez vlastního zdroje k řídícím výstupům (pro příklad SP-4001).
Vysokozatížitelný výstup OUT2 je nastaven jako zdroj napájení. OUT3 výstup ovládá relé P1,
které spouští akustickou signalizaci. OUT4 výstup ovládá relé P2, které spouští optickou
signalizaci. Zóna Z8 je naprogramovaná jako zóna tamperu. (typ NC, funkce9. 24H TAMPER).
3.9
PŘIPOJENÍ HLASOVÉHO SYNTEZÁTORU
Vodiče CLK a DTA syntezátoru CA-64 SM připojte na sběrnici expandéru ústředny, a
konektor do příslušné zdířky. V syntezátoru se musí nastavit jedinečná adresa
prostřednictvím DIP přepínačů, stejným způsobem jako v případě ostatních zařízení
připojovaných ke sběrnici expandéru (viz sekce ADRESACE ZAŘÍZENÍ PŘIPOJENÝCH KE SBĚRNICI
EXPANDÉRŮ).
Namísto syntezátoru CA-64 SM, je možné do systému nainstalovat syntezátor SM-2 od
SATELu . SM-2 umožňuje ukládání a přehrávání jedné hlasové zprávy. Pro instalaci SM-2
syntezátoru do systému stačí připojit koncovku do příslušné zdířky v základní desce.
3.10 PŘIPOJENÍ TISKÁRNY
Port ústředny RS-232 umožňuje připojení tiskárny se sériovým portem. Ústředna může
tisknout události ve “zhuštěném” formátu (na jeden řádek jedna událost, řádek do 80-ti
znaků), nebo v “rozšířeném” formátu se jmény zón, bloků, uživatelů a modulů (událost je
tisknuta na dva řádky, pokud umí tiskárna tisknout do 80-ti znaků na řádek; jinak je použit
jeden řádek se 132 znaky).
26
INTEGRA 128-WRL
65
SATEL
TXD
RXD
2
DSR
DTR
4
COM
COM
5
1
Obr. 22. Připojení tiskárny prostřednictvím koncovky DB-9 „samec“ (pohled ze strany
kontaktů).
65
DSR
DTR
2
TXD
RXD
1
COM
COM
3
1
Obr. 23. Připojení tiskárny prostřednictvím 5-ti pinové DIN koncovky (pohled ze strany
kontaktů).
3.11 PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ
Před připojením napájení se ujistěte, že jsou všechna propojení v systému
kompletní.
Nikdy nepřipojujte dvě zařízení s napájecím zdrojem k jednomu transformátoru.
Před přidáním transformátoru do obvodu, z kterého bude napájen, se ujistěte, že
je obvod vypnutý.
Protože transformátor nemá žádný hlavní vypínač, je důležité, aby vlastník /
uživatel systému věděl, jak má odpojit hlavní napájení. (např. označením jističe,
který chrání obvod ústředny).
Není dovoleno k ústředně připojovat úplně vybitý akumulátor (s napětím méně
jak 11 V na nezatížených svorkách). Pokud je akumulátor úplně vybitý nebo
nebyl ještě vůbec použit, nabijte jej vhodnou nabíječkou.
SATEL
Instalační manuál
27
Ústředna INTEGRA 128-WRL musí být napájena 18V (±10%) AC. Pro napájení použijte
sekundár transformátoru. Je doporučeno použít transformátor nejméně 40VA.
Transformátor by měl být permanentně připojen k obvodu 230V AC. Před realizací
jakýchkoliv elektrických připojení se seznamte s elektrickou instalací v objektu. Ujistěte se, že
okruh, který zvolíte pro napájení, bude vždy pod proudem. Napájecí okruh by měl být
chráněn vhodným ochranným zařízením.
12V akumulátor musí být připojen k ústředně jako záložní napájení. Kapacita akumulátoru
musí být adekvátní k proudovému odběru systému. Podle normy ČSN EN 50131-1 stupeň 2,
musí akumulátor vydržet napájet systém 12 hodin. To znamená, že při plně osazeném
systému a s kapacitou napájecího zdroje 2A, musí být použit akumulátor 24Ah.
Poznámka: Pokud napětí akumulátoru klesne pod 11V po dobu 12 minut (3 testy baterie),
ústředna nahlásí poruchu akumulátoru. Pokud napětí klesne pod přibližně 9,5 V,
akumulátor bude odpojen.
3.11.1 Procedura při zapínání napájení ústředny
1.
2.
3.
4.
Odpojte obvod 230V AC, na který má být připojen transformátor.
Připojte 230V AC na primární vinutí transformátoru.
Připojte sekundární svorky transformátoru na základní desku ústředny.
Připojte akumulátor na příslušné vývody (červený = +, černý = -). Ústředna se nezapne
při připojení samotného akumulátoru. V setu ústředny jsou vloženy adaptéry
(odpovídající konektory) pro připojení akumulátoru s koncovkami krouceného páru, z toho
důvodu se nemusí koncovky vývodů pro akumulátor stříhat.
5. Zapněte napájení obvodu 230V AC, ke kterému je transformátor připojen. Ústředna začne
pracovat.
Zde popsaná sekvence zapnutí napájení (prvně akumulátor, poté hlavní napájení), zaručuje
správnou funkci napájecí jednotky a chrání elektroniku ústředny. To umožní vyhnout se
poruchám částí zabezpečovacího systému při chybné instalaci. Moduly s vlastním zdrojem
se zapínají stejným způsobem.
POZOR! V případě, že je potřeba zcela odpojit ústřednu od napájení (hlavního i akumulátoru),
zapínejte po té ústřednu stejným postupem (prvně akumulátor potom hlavní 230
VAC).
3.12 SPOUŠTĚNÍ ÚSTŘEDNY
Pokud je připojen akumulátor a hlavní napájení, ústředna se spustí. Po připojení napájení, se
ústředna spustí ve dvou krocích.
1. První se spustí program STARTER, ověří firmware ústředny kvůli možným problémům.
Pokud není detekována žádná chyba, program STARTER spustí program ústředny.
Pokud je detekován problém v programu ústředny, na displeji LCD klávesnice se zobrazí
hláška "Načíst správný program do ústředny" a program STARTER bude vyčkávat na
zavedení nového programu z počítače. Porucha programu ústředny může nastat pouze
při výpadku napájení při procesu aktualizace firmware.
2. Ústředna ověří data uložená v paměti RAM (paměť má záložní baterii). Pokud není
detekován žádný problém, ústředna se spustí s příslušným nastavením.
Pokud je detekován problém v paměti RAM, nastavení se obnoví z paměti FLASH.
V paměti FLASH je uložena kopie nastavení. Ověření o uložení kopie nastavení do
FLASH paměti se zobrazí na LCD klávesnici při odchodu ze servisního režimu,
v případě, že bylo stávající nastavení změněno. V Programu DLOADX, můžete použít
28
INTEGRA 128-WRL
SATEL
ikonku
pro uložení nastavení do FLASH paměti. Ukládání dat do FLASH paměti
následuje restart ústředny.
Ústředna s továrním nastavením (nová nebo resetovaná) podporuje všechny klávesnice
připojené ke sběrnici. Avšak není možno sledovat stavy zón klávesnice a tamper kontaktů, a
neumožňuje programování parametrů zabezpečovacího systému.
Před programováním systému musíte:
1.
Nastavit jedinečné a správné adresy na klávesnicích
2. Spustit funkci identifikace klávesnice (NAČTENÍ KLÁVESNIC (SERVISNÍ REŽIM STRUKTURA
HARDWARE NAČÍTÁNÍ MODULŮ NAČTENÍ KLÁVESNIC)
1. Spustit funkci identifikace expandérů (NAČTENÍ EXPANDÉRU (SERVISNÍ REŽIM STRUKTURA
HARDWARE NAČÍTÁNÍ MODULŮ NAČTENÍ EXPANDÉRŮ).
3.13 POUŽITÍ GSM TELEFONU
Vzhledem ke specifickému charakteru přenosu dat pomocí technologie GPRS a
předejití vysokým nákladům za přenosy dat, se doporučuje vložit SIM kartu s
tarifem podporujícím minimálně 10MB dat za měsíc.
1
2
3
4
5
6
Obr. 24. Vložení SIM karty do držáku.
GSM telefon lze aktivovat až po zapnutí ústředny. Před samotnou aktivací musí být připojena
GSM anténa nepříslušný konektor základní desky ústředny (viz obr. 2). V blízkosti antény
neveďte žádné vodiče, jinak by mohlo dojít k ovlivnění rádiového signálu.
Aktivaci GSM telefonu provedete následovně:
1. Aktivujte volbu GSM TELEFON (SERVISNÍ REŽIM STRUKTURA HARDWARE GSM
POUŽÍT GSM ).
2. Nastavte PIN kód SIM karty.
SATEL
Instalační manuál
29
3. Vložte SIM kartu do držáku na základní desce (viz obr. 2). Přihlášení do GSM sítě může
trvat několik minut.
PIN kód můžete vložit z LCD klávesnice (SERVISNÍ REŽIM STRUKTURA HARDWARE GSM
PIN KÓD) nebo v programu DLOADX (okno STRUKTURA, tabulka HARDWARE, obor GSM
TELEFON).
Pomocí uživatelské funkce GSM IMEI/V/SIG. ([KÓD][#] TESTY GSM IMEI/V/SIG.) můžete
zjistit aktuální intenzitu přijímaného signálu. IMEI telefonu a verzi telefonu. Pokud je intenzita
signálu na 0, pak není možno uskutečnit GSM/GPRS komunikaci. Intenzita signálu 0 může
nastat z několika příčin:
• telefon není správně aktivován (např. není vložena SIM, nesprávný PIN kód, zablokovaná
SIM) – v těchto případech pak ústředna nahlásí poruchu;
• nepřipojená nebo nesprávně připojená anténa;
• GSM síť není v dosahu.
3.14 INSTALACE BEZDRÁTOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Instalaci bezdrátových zařízení můžete začít až po zprovoznění ústředny, tzn., že bude moci
sledovat úroveň přijímaného signálu od různých zařízení a opačně zařízení budou přijímat
signál z ústředny. Pro správnou funkci musí být připojena anténa podle obr.2. V blízkosti
antény neveďte žádné vodiče, jinak by mohlo dojít k ovlivnění rádiového signálu.
Pro zjišťování úrovně signálu je ideální tester ARF-100, vyráběný firmou SATEL. Úroveň
signálu přijatého zařízením / ústřednou nesmí klesnout pod 40%. V případě velmi nízkého
signálu vyberte jiné místo pro montáž. Někdy stačí posunout prvek jen o několik centimetrů
pro dosažení dostatečné kvality signálu. Prvek namontujte až po dosažení optimální úrovně
signálu.
Doporučuje se umístit bezdrátové prvky do vyšších pozic, které umožňují dosažení lepšího
dosahu rádiového přenosu, a vyvarujete se nebezpečí zamaskování zařízení pohybujícími se
osobami po objektu.
Bezdrátová zařízení lze do systému přihlásit pomocí LCD klávesnice nebo programu
DLOADX. Základní deska ústředny podporuje až 48 bezdrátových zařízení. Ve skutečnosti
jedná o počet pozic dostupných v seznamu bezdrátových zařízení. Avšak některá zařízení
zaberou v seznamu zařízení více než jednu pozici. Například po přidání modulu ACX-200 do
systému se obsadí 4 pozice v seznamu zařízení a ústředna tak bude schopna pojmout
dalších 44 bezdrátových zařízení.
Při přidávání a odebírání zařízení mějte na paměti, že při procesu načítání systém rezervuje
8 zón a výstupů pro jednu skupinu. Tedy po přidání pouze jednoho bezdrátového detektoru,
který zabere jednu zónu, systém rezervuje 8 zón v systému pro bezdrátová zařízení. Na LCD
klávesnici můžete určit, kterou zónu daný prvek obsadí. To je důležité pro zaručení
kontinuity, tzn. vyvarování se prázdným pozicím v seznamu zařízení, které by jinak mohli
později způsobit snížení počtu dostupných zón v systému. To samé mějte na paměti při
odebírání bezdrátových zařízení ze systému. Například, pokud počet zařízení
zaregistrovaných v systému zabírá 9 pozic v seznamu, pak je v systému rezervováno 16 zón
(2x8). Po odebrání zařízení na pozici 7, bude v systému stále rezervováno 16 zón pro
bezdrátová zařízení, i když je zabráno pouze 8 pozic v seznamu zařízení (viz tabulka 4).
V tomto případě se doporučuje odebrat poslední zařízení na seznamu a znovu jej přidalo
systému, tím se vyplní mezera a dojde ke snížení rezervovaných zón v systému na 8.
V případě použití zařízení, které zabírají jak zóny, tak výstupy, se doporučuje přihlásit
zařízení jako první pro zajištění kontinuity nejen u zón, ale i u výstupů. V tabulce 4 je
naznačena situace, kdy jeden výstup sirény zaujímá pozici 8 a druhý pozici 9. Výsledkem je
rezervace 16 výstupů pro bezdrátová zařízení (osmý výstup v první skupině 8mi výstupů a
první v druhé skupině 8mi výstupů), ačkoliv siréna má pouze dva výstupy.
30
INTEGRA 128-WRL
SATEL
Avšak mohou nastat situace, kdy se mezerám v seznamu zón/výstupů nevyhnete, a to
v situaci, kdy počet zón/výstupů aktuálně požitých není dělitelný 8.
zóny
poz
seznam zařízení
1
2
3
4
5
6
7
8
APD-100 detektor
APD-100 detektor
AMD-100 detektor
AMD-100 detektor
AMD-101 detektor
^
9
10
11
12
13
14
15
16
^
ASP-105 siréna
č
zařízení
výstupy
č
zařízení
9
10
11
12
8
13
14
15
16
APD-100 detektor
APD-100 detektor
AMD-100 detektor
AMD-100 detektor
AMD-101 detektor
AMD-101 detektor
nepoužito/nedostupné
ASP-105 siréna
9
10
11
12
13
14
15
16
nepoužito/nedostupné
nepoužito/nedostupné
nepoužito/nedostupné
nepoužito/nedostupné
nepoužito/nedostupné
nepoužito/nedostupné
nepoužito/nedostupné
17
18
19
20
8
21
22
23
24
ASP-105 siréna
nepoužito/nedostupné
nepoužito/nedostupné
nepoužito/nedostupné
nepoužito/nedostupné
nepoužito/nedostupné
nepoužito/nedostupné
nepoužito/nedostupné
17
18
19
20
21
22
23
17
ASP-105 siréna
nepoužito/nedostupné
nepoužito/nedostupné
nepoužito/nedostupné
nepoužito/nedostupné
nepoužito/nedostupné
nepoužito/nedostupné
nepoužito/nedostupné
ASP-105 siréna
Tabulka 4. Příklad chybného přidávání bezdrátových zařízení. Systém rezervuje 16 zón a 16
výstupů pro zařízení obsazující pouze 8 pozic.
zóny
poz
1
2
3
4
5
6
7
8
seznam zařízení
ASP-105 siréna
^
APD-100 detektor
APD-100 detektor
AMD-100 detektor
AMD-100 detektor
AMD-101 detektor
^
č
9
10
11
12
8
13
14
15
16
zařízení
ASP-105 siréna
ASP-105 siréna
APD-100 detektor
APD-100 detektor
AMD-100 detektor
AMD-100 detektor
AMD-101 detektor
AMD-101 detektor
výstupy
č
9
10
11
12
13
14
15
16
zařízení
ASP-105 siréna
ASP-105 siréna
nepoužito/nedostupné
nepoužito/nedostupné
nepoužito/nedostupné
nepoužito/nedostupné
nepoužito/nedostupné
nepoužito/nedostupné
Tabulka 5. Příklad správného přidávání bezdrátových zařízení. Systém rezervuje 8 zón a 8
výstupů pro zařízení obsazující pouze 8 pozic.
Rádiová komunikace je navržena tak, aby mohlo fungovat několik ústředen
INTEGRA 128-WRL a základnových stanic ACU-100 v jednom místě s přesahy signálů.
Automatická synchronizace s právě pracujícími prvky jednoho systému probíhá vždy při
zapnutí napájení systému/základnové stanice a po každém přidání/odebrání bezdrátového
prvku. Počet bezdrátových zařízení s přesahem signálu závisí na PERIODĚ KOMUNIKACE (viz.
PROGRAMOVACÍ MANUÁL) a může být v rozsahu od 150 do 450. Čím kratší je použita perioda
komunikace, tím méně prvků může fungovat současně v přesahu signálu.
3.14.1 Přidávání nových bezdrátových zařízení
3.14.1.1 PROGRAMEM DLOADX
1. Otevřete okno STRUKTURA, klikněte myší na tabulku HARDWARE, a pak na položku
BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM.
2. Klikněte myší na tlačítko NOVÉ ZAŘÍZENÍ. Otevře se okno NOVÉ ZAŘÍZENÍ.
SATEL
Instalační manuál
31
3. Vložte 7místné sériové číslo přidávaného zařízení. Sériové číslo naleznete na desce
plošných spojů zařízení. Testery ARF-100 mají sériové číslo 0000500.
4. V závislosti na přidávaném zařízení postupujte takto:
− v případě expandérů ACX-200 nebo ACX-201 zapněte napájení,
− u testeru ARF-100 zapněte,
− u bezdrátové zásuvky ASW-100 E/ASW-100 F zapojte do zásuvky s 230 V.
− u detektoru ASD-100 vložte baterii,
− v případě ostatních zařízení narušte (otevřete) tamper kontakt.
Pokud zadáte nesprávné sériové číslo, zařízení nebude do systému přidáno. Dojde
rovněž k zobrazení příslušné zprávy a požadavku o vložení nového sériového čísla a
stisknutí tamperu kontaktu.
5. Klikněte na tlačítko "OK" na počítači pro potvrzení přidání nového zařízení. Zadávání
nového zařízení zrušíte tlačítkem "Zrušit". Nebo můžete okamžitě pokračovat
v přidávání dalších zařízení kliknutím na tlačítko "Další".
Poznámka: Po dokončení přidávání nových bezdrátových zařízení do systému, je
nutné provést nové načtení expandérů.
3.14.1.2 LCD klávesnicí
1. Spusťte funkci NOVÉ ZAŘÍZENÍ (SERVISNÍ REŽIM STRUKTURA HARDWARE EXPANDÉRY NASTAVENÍ ABAX - DESKA NOVÉ ZAŘÍZENÍ).
2. Vložte 7místné sériové číslo přidávaného zařízení (po zadání čísla na klávesnici
stiskněte klávesu [#]). Sériové číslo naleznete na desce plošných spojů zařízení.
(testery ARF-100 mají sériové číslo 0000500.
Pokud bylo zařízení se sériovým číslem již zaregistrováno, klávesnice vygeneruje 3
dlouhá pípnutí a nedokončí proceduru přidání prvku.
3. Automaticky dojde načtení modulu (a zobrazí se příslušná hláška o načítání).
4. Po zobrazení hlášky na displeji "Narušte tamper":
− v případě expandérů ACX-200 nebo ACX-201 zapněte napájení,
− u testeru ARF-100 zapněte,
− u bezdrátové zásuvky ASW-100 E/ASW-100 F zapojte do zásuvky s 230 V.
− u detektoru ASD-100 vložte baterii,
− v případě ostatních zařízení narušte (otevřete) tamper kontakt.
Pokud zadáte nesprávné sériové číslo, zařízení nebude do systému přidáno. Dojde
rovněž k zobrazení příslušné zprávy a požadavku o vložení nového sériového čísla a
stisknutí tamperu kontaktu.
5. Dojde k zobrazení sériové čísla nově přidaného zařízení jako potvrzení přihlášení.
Stiskněte klávesu 1 pro dokončení procesu přidávání (stiskem jakékoliv jiné klávesy
doje k přerušení procesu přidávání zařízení).
6. Dojde k výpisu zón systému, které se přiřadí jednotlivým zařízením. Vyberte jednu
z nich (pomocí prohlížecích kláves a ) a stiskněte klávesu [#] (stisk klávesy [*]
přeruší proces přidávání nových zařízení). Pokud zařízení zabere více než jednu
zónu systému (např. magnetický kontakt AMD-101, bezdrátový vibrační detektor a
magnetický kontakt AVD-100, sirény ASP-105 a ASP-205, nebo expandéry ACX-200
a ACX-201), přídavné zóny systém přiradí automaticky sám (jako následné k
původní.
7. Automaticky dojde načtení modulu (a zobrazí se příslušná hláška o načítání).
32
INTEGRA 128-WRL
SATEL
8. Dojde k zobrazení jmen zón/výstupů přiřazených k příslušným zařízením. Skládá se
ze jména zařízení a sériového čísla. Lze jim přiřadit jakékoliv jméno. Jméno potvrďte
klávesou [#]. Stiskněte klávesu [*] pro přerušení editace jména (jméno zóny/výstupu
se skládá ze jména a sériového čísla). Pokud zařízení používá více zón/výstupů,
bude se tato procedura opakovat.
3.14.2 Odebrání bezdrátového zařízení
3.14.2.1 Programem DloadX
1. Otevřete okno STRUKTURA, klikněte myší na tabulku HARDWARE, a pak na položku
BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM.
2. Klikněte myší na zařízení, které chcete odebrat.
3. Stiskněte tlačítko "Odebrat zařízení“. Otevře se okno s potvrzením.
4. stiskněte tlačítko "Ano" pro potvrzení odebrání zařízení. Po potvrzení dojde
k odebrání zařízení.
Poznámka: Po dokončení odebrání bezdrátových zařízení ze systému, je nutné
provést nové načtení expandérů.
3.14.2.2 LCD klávesnicí
1. Spustit funkci ODEBRÁNÍ ZAŘÍZENÍ (SERVISNÍ REŽIM STRUKTURA HARDWARE EXPANDÉRY NASTAVENÍ ABAX - DESKA ODEBRAT ZAŘÍZENÍ.
2. Vyberte ze seznamu zařízení, které chcete odebrat ze systému a stiskněte [#].
3. Postupujte dle instrukcí na displeji, stiskněte klávesu 1, pro odebrání zařízení.
Odebrání zařízení je potvrzeno na klávesnici čtyřmi krátkými a jedním dlouhým
pípnutím.
Stiskem klávesy jiné než [1] dojde k návratu do výběru bezdrátových zařízení bez
odebrání označeného zařízení.
4. Automaticky dojde načtení modulu (a zobrazí se příslušná hláška o načítání).
4. SHODA S POŽADAVKY NORMY CLC/TS 50131-3
Ke splnění požadavků normy CLC/TS 50131-3 je nutné:
• pro detektory vybavené funkcí antimasking, připojte poplachový výstup do série
s výstupem signalizace pokusu o zamaskování a nastavte na zóně „Maximální doba
narušení“, která je o trochu delší než narušení na poplachovém výstupu;
• pro všechny expanzní moduly s vlastním zdrojem napájení se musí použít přídavná
ochrana proti přetížení (jako je např. ZB-2). Výstup signalizace přetížení (OVL) musí být
připojen na zóny nastavenou na typ 62 (TECHNICKÁ-PŘETÍŽENÍ).
SATEL
Instalační manuál
33
5. TECHNICKÁ DATA
5.1
ZÁKLADNÍ DESKA ÚSTŘEDNY
Stupeň ..................................................................................................................................... 2
Napájecí napětí.................................................................................. 18 V AC ±15%, 50–60Hz
Proudová spotřeba, v klidu (s připojenou klávesnicí INT-KLCD-GR) .............................. 250mA
Proudová spotřeba, max. (s připojenou klávesnicí INT-KLCD-GR) ................................ 500mA
Typ napájecího zdroje základní desky ..................................................................................... A
Nominální napětí napájecího zdroje ................................................................. 13.6...13,8V DC
Rozsah výstupního napětí ................................................................................. 9.5 V…14V DC
Úroveň nap. AKU při poruše ......................................................................................11V ±10%
Napětí pro odpojení AKU ..........................................................................................9.5V ±10%
Kapacita napájecího zdroje.................................................................................................... 2A
Max. zatížení vysokozatížitelných programovatelných výstupů ............................................. 2A
Max. zatížení nízkozatížitelných programovatelných výstupů........................................... 50mA
Max. zatížení výstupu +KPD ........................................................................................... 500mA
Max. zatížení výstupu +EX ............................................................................................. 500mA
Max. zatížení výstupu AUX ............................................................................................. 500mA
Dobíjecí proud akumulátoru ..................................................................................... 400/800mA
Třída prostředí dle EN50130-5 ................................................................................................ II
Rozsah pracovních teplot ................................................................................. -10 °C…+55 °C
Maximální relativní vlhkost .............................................................................................. 93±3%
Rozměry základní desky ....................................................................................... 192x106 mm
Hmotnost (včetně krytu a příslušenství) ........................................................................... 2130g
5.2
KLÁVESNICE INT-KLCD-GR / INT-KLCD-BL
Napájecí napětí................................................................................................... 12V DC ±15%
Proudová spotřeba:
minimální ....................................................... 15mA
průměrná ....................................................... 17mA
maximální .................................................... 101mA
Třída prostředí dle EN50130-5 ................................................................................................ II
Rozsah pracovních teplot ................................................................................... -10°C…+55°C
Maximální relativní vlhkost .............................................................................................. 93±3%
Rozměry krytu (šířka x výška x hloubka) .......................................................... 140x126x26mm
Hmotnost ........................................................................................................................... 231g
5.3
KLÁVESNICE INT-KLCDR-GR / INT-KLCDR-BL
Napájecí napětí................................................................................................... 12V DC ±15%
Proudová spotřeba:
minimální ....................................................... 55mA
průměrná ....................................................... 60mA
maximální .................................................... 156mA
Třída prostředí dle EN50130-5 ................................................................................................ II
Rozsah pracovních teplot ................................................................................... -10°C…+55°C
34
INTEGRA 128-WRL
SATEL
Maximální relativní vlhkost .............................................................................................. 93±3%
Rozměry krytu (šířka x výška x hloubka).......................................................... 140x126x26mm
Hmotnost............................................................................................................................ 236g
5.4
KLÁVESNICE INT-KLCDL-GR / INT-KLCDL-BL
Napájecí napětí .................................................................................................. 12 V DC ±15%
Proudová spotřeba:
minimální .......................................................55mA
průměrná .......................................................61mA
maximální ....................................................147mA
Třída prostředí dle EN50130-5................................................................................................. II
Rozsah pracovních teplot.................................................................................... -10°C…+55°C
Maximální relativní vlhkost .............................................................................................. 93±3%
Rozměry krytu (šířka x výška x hloubka)......................................................... 145x115x26 mm
Hmotnost........................................................................................................................... 217 g
5.5
KLÁVESNICE INT-KLCDS-GR / INT-KLCDS-BL
Napájecí napětí .................................................................................................. 12 V DC ±15%
Proudová spotřeba:
minimální .......................................................30mA
průměrná .......................................................33mA
maximální ....................................................151mA
Třída prostředí dle EN50130-5................................................................................................. II
Rozsah pracovních teplot.................................................................................... -10°C…+55°C
Maximální relativní vlhkost .............................................................................................. 93±3%
Rozměry krytu (šířka x výška x hloubka)........................................................ 114x94x23,5 mm
Hmotnost........................................................................................................................... 141 g
5.6
KLÁVESNICE INT-KLCDK-GR
Napájecí napětí .................................................................................................. 12 V DC ±15%
Proudová spotřeba:
minimální .......................................................25mA
průměrná .......................................................30mA
maximální ....................................................110mA
Třída prostředí dle EN50130-5................................................................................................. II
Rozsah pracovních teplot.................................................................................... -10°C…+55°C
Maximální relativní vlhkost .............................................................................................. 93±3%
Rozměry krytu (šířka x výška x hloubka)......................................................... 160x132x29 mm
Hmotnost........................................................................................................................... 317 g
6. HISTORIE ZMĚN V TOMTO MANUÁLU
Níže je uveden popis změn v tomto manual v porovnání s manuálem verze firmware
ústředny v1.06.
VERZE
PROVEDENÉ ZMĚNY
DATUM
FIRMWARE
2009-08
1.07
• Byly změněny některé obrázky.
• Oddíl „Bezdrátová zařízení“ byl doplněno informace o nových bezdrátových
SATEL
Instalační manuál
2010-07
1.07
2010-08
1.07
1.08
35
prvcích (str.8).
• Popis programování adres klávesnic pomocí servisní funkce byl pozměněn: po
restartu se klávesnice navrátí zpět do servisního menu (str.14).
• Byl změněn popis zapojení detektorů v EOL a 2EOL konfiguracích s ohledem na
možnost nastavení individuální hodnoty obou odporů v 2EOL konfiguraci (str.20).
• Byla přidána poznámka ohledně datového tarifu na SIM kartě v případě přnosu
dat po GPRS (str.27).
• Byla dodána informace o shodě (uvnitř obálky).
• Byly změněny některé obrázky základní desky.
• Byly změněny popisky k obrázku 2 (str.10).
• Bylo změněno znázornění připojení sirén s vlastním napájením (str.23).
• Byla přidána informace o vložení baterií do bezdrátových zařízení těsně před
instalací detektoru (s drobnými odchylkami, že některá zařízení, která
nespotřebovávají energii při ztrátě komunikace s ústřednou).
• Byla přidána informace o bezkontaktní čtečce pro zapnutí/vypnutí systému INTCR (str.6).
• Byla přidána informace o INT-TXM rozhraní pro radiový vysílač (str.8).
• Byl přidán popis zapojení detektorů v EOL a 2EOL konfiguracích u klávesnic INTKSG (p. 20).
• Byl přidán popis nových typů zón ústředny INTEGRA 128-WRL (verze 2.01) a u
klávesnic INT-KSG (str.22).
UPOZORNĚNÍ!
Ani nejlepší zabezpečovací systém nezabrání pokusu o napadení, vloupání nebo
vzniku požáru, avšak minimalizuje možnost, že vznik takovéto poplachové události
nebude nikam předán. Proto firma SATEL doporučuje pravidelné testování celého
zabezpečovacího systém.
Modřanská 80, 147 00 Praha 4, ČR
Tel. / Fax: 272 770 148, 272 770 149
e-mail: [email protected]
technická pomoc: [email protected]
www: www.euroalarm.cz
Download

IN T E G R A 128