ŽIADANKA MESTSKÁ KARTA MARTIN
Meno
(povinný údaj)
Priezvisko
(povinný údaj)
Adresa
(povinný údaj)
Dátum narodenia
(povinný údaj)
e-mail/tel.
VYPLNÍ ŽIADATE
íslo Mestskej karty
žiak-študent
/
ZP, ZP-S
ob ianska
ob an nad 70 rokov
(povinný údaj ozna i krížikom)
(nepovinný údaj)
zmena údajov na karte
ob an nad 65 rokov
Žiadam o vydanie Mestskej karty Martin
a zárove naplnenie elektronickej pe aženky iastkou vo výške
Žiadam o trvale zrušenie Mestskej karty Martin
€
Karta vrátená
Žiadate o Mestskú kartu predloží: vypísanú žiados , ob iansky preukaz. Ob iansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list die a a do 15
rokov, fotografiu - v prípade žiadosti o vydanie mestskej karty so z avou (aj asových lístkov) v doprave.
Neoddelite nou sú as ou tejto žiadosti sú Všeobecné obchodné podmienky spolo nosti Multicard a.s. pre používanie Mestských kariet
s aplikáciou „Doprava“ ( alej len „VOP“). Svojím podpisom potvrdzujem, že som sa s aktuálnym znením VOP oboznámil, ich obsahu som
porozumel, súhlasím s nimi a zaväzujem sa ich dodržiava . Beriem na vedomie, že VOP sú neoddelite nou sú as ou zmluvného vz ahu so
spolo nos ou Multicard a.s. Svojím podpisom zárove potvrdzujem, že aktuálne znenie VOP mi bolo pri podpise odovzdané.
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ja, nižšie podpísaná fyzická osoba, v súvislosti s podaním žiadosti na vydanie Mestskej karty, ude ujem na základe informácií a pou ení,
ktoré sú sú as ou tejto žiadosti svoj súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pod a Zákona o ochrane osobných údajov, prevádzkovate om, ktorými sú Multicard a.s., a SAD Žilina a.s., prípadne ich právny nástupcovia. Súhlasím, aby moje osobné údaje, vrátane preukaznej fotografie (v prípade ak je požadovaná), boli v rozsahu uvedenom v tomto súhlase a pou ení spracovávané za ú elom stanoveným
prevádzkovate om a to po as doby uvedenej v pou ení a poskytnutí informácii, ktoré sú sú as ou tejto žiadosti. Môj súhlas so spracova-
Neúplne, nesprávne alebo ne itate ne
vyplnená žiadanka sa nevybaví!
ním osobných údajov je udelený vlastnoru ným podpisom tohto dokumentu. Súhlasím s použitím svojej e-mailovej adresy v súlade so
zákonom . 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení na obchodné a marketingové ú ely Multicard a.s., najmä na
ú ely zasielania obchodných oznamov.
Sú asne potvrdzujem, že súhlas so spracovaním osobných údajov dávam pred ich poskytnutím a že som sa pred poskytnutím osobných
údajov oboznámil s právami a povinnos ami stanovenými Zákonom o ochrane osobných údajov a o zodpovednosti za ich porušenie
a prevádzkovate ma zárove o týchto právach a povinnostiach a zodpovednosti pou il. Pred udelením súhlasu som si zárove pre ítal
pou enie a informácie, ktoré sú sú as ou tejto žiadosti. Uvedomujem si, že tento súhlas so spracovaním mojich osobných údajov môžem
kedyko vek odvola , avšak že toto odvolanie súhlasu so spracovaním mojich osobných údajov povedie k ukon eniu zmluvného vz ahu
medzi mnou a Multicard o vydaní a využívaní Mestskej karty.
d a _____________ podpis žiadate a _____________________
Vydal ______________________
Mestská karta Martin vydaná d a ________________________
___________________________
pe iatka a podpis výdajne
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV, POSKYTNUTIE INFORMÁCII A POU ENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
Žiadate o vydanie Mestskej karty týmto ude uje v súlade s príslušnými
L. 6 ZODPOVEDNOS ZA BEZPE NOS OSOBNÝCH ÚDAJOV
ustanoveniami zákona . 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v zne-
Za bezpe nos osobných údajov zodpovedá prevádzkovate tým, že ich
ní neskorších predpisov ( alej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)
chráni pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zni ením,
súhlas so spracúvaním osobných údajov pre spolo nos – prevádzkova-
náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením,
te ov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov:
ako aj pred akýmiko vek inými neprípustnými formami spracúvania.
• Multicard a.s., so sídlom J. Vuruma 8, 010 01 Žilina, I O: 45 636 117,
L. 7. PRÁVA ŽIADATE A
Práva žiadate a v súvislosti so spracúvaním osobných údajov stanovuje
• SAD Žilina a.s., so sídlom Košická 2, 010 65 Žilina, I O: 36 407 771,
L. 1. ZOZNAM ALEBO ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje Žiadate a sú spracovávané v rozsahu údajov, ktoré Žia-
Zákon o ochrane osobných údajov, najmä § 20 a nasl. Žiadate je oprávne-
date poskytne a ktorých poskytnutie je potrebné pre vydanie alebo
a) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informa -
výmenu Mestskej karty a to: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia,
ný na základe písomnej žiadosti vyžadova od prevádzkovate a:
nom systéme,
adresa trvalého bydliska, príp. korešponden ná adresa, telefónne íslo
b) odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
a e-mailová adresa, fotografia Žiadate a, údaje potrebné pre uplatnenie
c) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných
z avy v Doprave.
L. 2. Ú EL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje Žiadate a sú spracúvané za ú elom vydania, správy, prevádzky a údržby Mestskej karty a jej využívania v rámci systému Embase,
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
d) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený ú el ich spracúvania,
e) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak
došlo k porušeniu zákona.
prevádzky systému Embase ako celku a využívania služieb sprístupnených
Žiadate je oprávnený na základe bezplatnej písomnej žiadosti namieta
Držite ovi Mestskej karty prostredníctvom jednotlivých Kartových apliká-
u prevádzkovate a vo i:
cií, a zaistenia bezpe nosti a integrity systému Embase a jednotlivých
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú ale-
Kartových aplikácií. Osobné údaje Žiadate a sa alej spracúvajú za ú e-
bo budú spracúvané na ú ely priameho marketingu bez jeho súhlasu
lom prevádzky Aplikácie doprava a využívania Mestskej karty v jej rámci,
zabezpe enia interakcie medzi Aplikáciou doprava a systémom Embase
a za ú elom sprístupnenia služieb verejnej prímestskej dopravy v rámci
a žiada ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov na ú ely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
integrovaného dopravného systému Mesta Martin a Mesta Vrútky.
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených na ú ely priameho marke-
L. 3. SPÔSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje Žiadate a môžu by spracovávané manuálne v písomnej
Žiadate je oprávnený na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo
forme a automatizovane v elektronickej forme. Žiadate súhlasí so získa-
osobne, ak vec neznesie odklad, namieta u prevádzkovate a kedyko vek
vaním jeho osobných údajov nevyhnutných na dosiahnutie ú elu spracú-
vo i spracúvaniu osobných údajov nevyhnutných na ochranu zákonných
vania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných
práv a právom chránených záujmov prevádzkovate a bez jeho súhlasu,
dokladov na nosi informácii.
vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neopráv-
L. 4. DOBA PLATNOSTI SÚHLASU
Osobné údaje Žiadate a môžu by spracovávané do 30 dní po trvalom
nenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú
zrušení Mestskej karty Žiadate a, resp. Držite a. Po uplynutí doby spraco-
údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že
vania osobných údajov pod a predchádzajúcej vety budú spracovávané
námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovate je povinný osob-
len osobné údaje v súlade s ustanoveniami § 6 ods. (1) písm. g) Zákona
né údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbyto ného
tingu.
alebo môžu by v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných
o ochrane osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na ochranu zákonných
odkladu blokova a zlikvidova ihne , ako to okolnosti dovolia.
práv a právom chránených záujmov prevádzkovate a. Prevádzkovate
Každý Držite má právo požiada prevádzkovate a o poskytnutie infor-
zabezpe í bezodkladne po splnení ú elu, resp. uplynutí vyššie uvedenej
mácie o spracovaní jeho osobných údajov, ktorá mu bude bez zbyto -
doby likvidáciu osobných údajov.
ného odkladu poskytnutá. Za poskytnutie informácie je prevádzkovate
L. 5. DOBROVOLNOS POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.
Žiadate nie je pod a žiadneho všeobecne záväzného právneho predpisu
oprávnený požadova primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nutné
povinný poskytnú prevádzkovate ovi svoje osobné údaje ani svoj súhlas
prevádzkovate realizuje spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v roz-
na poskytnutie informácie. Každý Držite , ktorý zistí alebo sa domnieva, že
s ich spracovaním za ú elom uvedeným v tomto súhlase a poskytnutie
pore s ochranou súkromného a osobného života Žiadate a, resp. Držite a
osobných údajov a súhlasu s ich spracovaním je dobrovo né. Pokia sa
alebo v rozpore so zákonom, môže požiada prevádzkovate a o vysvetlenie,
však Žiadate rozhodne svoje osobné údaje alebo súhlas s ich spraco-
alebo požadova , aby prevádzkovate odstránil takto vzniknutý stav. V prí-
vaním neposkytnú , nebude môc by uzavretý zmluvný vz ah o vydaní
pade ak bude žiados Žiadate a vyhodnotená ako oprávnená, prevádzkova-
Mestskej karty medzi Multicard a Žiadate om. Na formulároch, prostred-
te odstráni závadný stav. Pokia prevádzkovate žiadosti nevyhovie, môže
níctvom ktorých Žiadate poskytuje svoje osobné údaje, bude vždy vyzna-
sa subjekt osobných údajov obráti na Úradu na ochranu osobných údajov
ené, ktoré osobné údaje Žiadate poskytnú nemusí, bez toho aby nastali
Slovenskej republiky, právo subjektu osobných údajov obráti sa na Úradu
vyššie uvedené nepriaznivé následky.
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky tým nie je dotknuté.
Download

Žiadanka na vydanie mestskej karty