íslo Mestskej karty
ŽIADANKA MESTSKÁ KARTA MARTIN
Meno
Priezvisko
Adresa
Dátum narodenia
žiak-študent
ob ianska
tel.
ZP, ZP-S
ob an nad 70 rokov
zmena údajov na karte
ob an nad 65 rokov
povinný údaj
ozna i krížikom
e-mail
Neúplne, nesprávne alebo ne itate ne
vyplnená žiadanka sa nevybaví!
V Y P L N Í Ž I A D AT E
Žiadam o vydanie Mestskej karty Martin a zárove naplnenie elektronickej pe aženky
iastkou vo výške
€
Žiadam o trvale zrušenie Mestskej karty Martin
Karta vrátená
Žiadate o Mestskú kartu predloží: vypísanú žiados , ob iansky preukaz. Ob iansky preukaz
zákonného zástupcu, rodný list die a a do 15 rokov, fotografiu - v prípade žiadosti o vydanie
mestskej karty so z avou (aj asových lístkov) v doprave.
Neoddelite nou sú as ou tejto žiadosti sú Všeobecné obchodné podmienky spolo nosti Multicard a.s. pre používanie Mestských kariet s aplikáciou „Doprava“ ( alej len „VOP“). Svojím
podpisom potvrdzujem, že som sa s aktuálnym znením VOP oboznámil, ich obsahu som porozumel, súhlasím s nimi a zaväzujem sa ich dodržiava . Beriem na vedomie, že VOP sú neoddelite nou sú as ou zmluvného vz ahu so spolo nos ou Multicard a.s. Svojím podpisom zárove
potvrdzujem, že aktuálne znenie VOP mi bolo pri podpise odovzdané.
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ja, nižšie podpísaná fyzická osoba, v súvislosti s podaním žiadosti na vydanie Mestskej karty,
ude ujem na základe pou enia, ktoré je sú as ou tejto žiadosti svoj súhlas so spracovaním
osobných údajov pod a Zákona o ochrane osobných údajov . 122/2013 Z.z., prevádzkovate om: Multicard a.s., SAD Žilina a.s. Súhlasím, aby moje osobné údaje, vrátane fotografie (ak
je požadovaná), boli v rozsahu uvedenom v tomto súhlase a pou ení spracovávané za ú elom stanoveným prevádzkovate om a to po as doby uvedenej v pou ení, ktoré je sú as ou
tejto žiadosti. Môj súhlas so spracovaním osobných údajov je udelený vlastnoru ným podpisom tohto dokumentu. Súhlasím s použitím svojej e-mailovej adresy v súlade so zákonom
. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení na obchodné, marketingové
ú ely a ú ely priameho marketingu spolo nosti Multicard a.s., najmä na ú ely zasielania obchodných oznamov.
Sú asne potvrdzujem, že súhlas so spracovaním osobných údajov dávam pred ich poskytnutím a že som sa pred ich poskytnutím oboznámil s právami a povinnos ami stanovenými
Zákonom o ochrane osobných údajov a o zodpovednosti za ich porušenie a prevádzkovate
ma zárove o týchto právach a povinnostiach a zodpovednosti pou il. Pred udelením súhlasu
som si zárove pre ítal pou enie, ktoré je sú as ou tejto žiadosti. Uvedomujem si, že tento
súhlas so spracovaním mojich osobných údajov môžem kedyko vek odvola .
d a ___________ podpis žiadate a ________________
Vydal ______________________
Mestská karta Martin vydaná d a
_________________
___________________________
pe iatka a podpis výdajne
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV, POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ
A POU ENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
Žiadate o vydanie Mestskej karty týmto ude uje v súlade so zákonom . 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov ( alej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas so spracúvaním osobných údajov pre prevádzkovate ov: Multicard a.s., J. Vuruma 8, 010 01 Žilina, I O: 45 636
117 a SAD Žilina a.s., Košická 2, 010 65 Žilina, I O: 36 407 771.
1. ZOZNAM ALEBO ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV. Osobné údaje Žiadate a sú spracovávané v rozsahu:
titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefónne íslo, e-mailová adresa,
fotografia Žiadate a a údaje potrebné pre uplatnenie z avy v Doprave.
2. Ú EL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV. Osobné údaje Žiadate a sú spracúvané za ú elom vydania a správy Mestskej karty a využívania služieb sprístupnených Držite ovi Mestskej karty prostredníctvom jednotlivých Kartových aplikácií. Osobné údaje Žiadate a sa alej spracúvajú za ú elom prevádzky aplikácie Doprava a využívania Mestskej karty v jej rámci, zabezpe enia interakcie medzi Aplikáciou
doprava a systémom Embase a za ú elom sprístupnenia služieb verejnej autobusovej dopravy v meste
Martin a Vrútky. Osobné údaje Žiadate a sú spracúvané aj na ú ely priameho marketingu Prevádzkovate a písomnou formou a za týmto ú elom poskytované aj iným prevádzkovate om.
3. SPÔSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV. Osobné údaje Žiadate a môžu by spracovávané manuálne v písomnej forme a automatizovane v elektronickej forme. Žiadate súhlasí so získavaním jeho
osobných údajov nevyhnutných na dosiahnutie ú elu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným
zaznamenávaním úradných dokladov na nosi informácii.
4. DOBA PLATNOSTI SÚHLASU. Osobné údaje Žiadate a môžu by spracovávané do 30 dní po trvalom
zrušení Mestkej karty Žiadate a. Prevádzkovate zabezpe í bezodkladne po splnení ú elu, resp. uplynutí
vyššie uvedenej doby likvidáciu osobných údajov.
5. DOBROVO NOS POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV. Žiadate nie je pod a žiadneho všeobecne
záväzného právneho predpisu povinný poskytnú prevádzkovate ovi svoje osobné údaje ani svoj súhlas
s ich spracovaním za ú elom uvedeným v tomto súhlase a poskytnutie osobných údajov a súhlasu s ich
spracovaním je dobrovo né.
6. ZODPOVEDNOS ZA BEZPE NOS OSOBNÝCH ÚDAJOV. Prevádzkovate chráni osobné údaje pred
poškodením a zni ením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj
pred akýmiko vek inými neprípustnými formami spracúvania.
7. PRÁVA ŽIADATE A. Žiadate je oprávnený na základe písomnej žiadosti vyžadova od prevádzkovate a:
(a) potvrdenie i sú alebo nie sú osobné údaje spracované,
(b) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informa nom systéme,
(c) presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
(d) odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
(e) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
(f) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený ú el ich spracúvania,
(g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
(h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu.
Typ karty:
ŽIAK,
ŠTUDENT
POTVRDENIE ŠKOLY (ak žiadate v šk. roku dov ši 15 rokov)
Potvrdzujeme, že žiadate o vydanie z avnenej karty je študentom (žiakom) riadneho denného štúdia tunajšej školy v školskom
roku...................
V ..................................., d a .....................................
........................................
pe iatka a podpis školy
Download

Žiadanka MT