Zmluva o výkone funkcie
Táto Zmluva o výkone funkcie ( alej len „Zmluva“) je uzatvorená v zmysle § 66 ods.3
Obchodného zákonníka (zákon .513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov)
MEDZI
(1)
EMERSON akciová spolo nos ( alej len spolo nos ), I O 31 411 606, so
sídlom Pieš anská 1202/44, 915 28 Nové Mesto nad Váhom, zapísanou
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Tren ín v oddieli Sa, vo
vložke íslo 65/R, zastúpenou pánom Georgeom Varmuzom, predsedom
predstavenstva a generálnym riadite om spolo nosti EMERSON akciová
spolo nos ( alej len „Spolo nos “),
a
(2)
pánom Michael K. Shannon, narodeným 22.02.1950, trvale bytom
Bernoldweg 10, 6300 Zug , Švaj iarsko ( alej len „ len dozornej rady“)
( alej spolo ne ozna ované ako „Zmluvné strany“)
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NA NASLEDOVNOM:
lánok 1
Predmet Zmluvy
(1)
len dozornej rady bol, v súlade so Stanovami Spolo nosti, rozhodnutím
valného zhromaždenia Spolo nosti zo d a 04.05.2012 vymenovaný do funkcie
lena dozornej rady Spolo nosti. len dozornej rady sa týmto zaväzuje, že
bude vykonáva svoju funkciu v súlade s príslušnými platnými právnymi
predpismi, najmä Obchodným zákonníkom, so stanovami Spolo nosti
platnými v ase, v ktorom len dozornej rady vykonáva svoju funkciu, ako aj
v súlade s rozhodnutiami valného zhromaždenia a dozornej rady Spolo nosti.
lánok 2
Odmena
(1)
Zmluvné strany sa dohodli, že len dozornej rady bude vykonáva uvedenú
funkciu pod a tejto Zmluvy bezodplatne, okrem prípadu, že valné
zhromaždenie Spolo nosti rozhodne o inej výške odmeny lena dozornej rady
za jeho innos pod a tejto Zmluvy.
lánok 3
Úhrada nákladov
(1)
Spolo nos uhradí lenovi dozornej rady všetky náklady, ktoré nevyhnutne a
ú elne vynaloží pri plnení uvedenej funkcie a ktoré priamo súvisia s výkonom
jeho funkcie pod a tejto Zmluvy.
(2)
Spolo nos uhradí lenovi dozornej rady vyú tované náklady do piatich dní od
predloženia ich vyú tovania.
lánok 4
Práva a povinnosti lena dozornej rady
(1)
len dozornej rady sa zaväzuje vykona pre Spolo nos innos tvoriacu
predmet tejto Zmluvy a postupova pri tom s odbornou starostlivos ou.
(2)
len dozornej rady je povinný dodržiava pokyny Spolo nosti a kona v súlade
s jej záujmami. V súlade s dodržiavaním odbornej starostlivosti je len
dozornej rady povinný oboznámi Spolo nos so všetkými skuto nos ami,
ktoré by mohli ma vplyv na zmenu pokynov Spolo nosti.
(3)
len dozornej rady je povinný zachováva ml anlivos , chráni a
nezverej ova obchodné tajomstvo Spolo nosti a jej alšie interné informácie.
(4)
len dozornej rady nesmie po as vykonávania funkcie pod a tejto Zmluvy :
- vo vlastnom mene alebo na vlastný ú et uzavrie obchody, ktoré súvisia
s podnikate skou innos ou Spolo nosti,
- sprostredkúva pre iné osoby obchody Spolo nosti,
(5)
(6)
len dozornej rady sa môže odchýli od pokynov Spolo nosti len ak je to
naliehavo nevyhnutné a súhlas valného zhromaždenia nemožno v as
obdrža .
len dozornej rady je povinný vykonáva svoju funkciu osobne.
lánok 5
Práva a povinnosti Spolo nosti
(1)
Spolo nos je povinná umožni
lenovi dozornej rady riadne plnenie jeho
záväzku a poskytnú mu potrebnú sú innos , najmä tým, že mu v as odovzdá
potrebné veci, dokumenty a informácie, ktoré sú potrebné na výkon právnych
úkonov súvisiacich s predmetom tejto Zmluvy a v súlade so Stanovami
Spolo nosti, rozhodnutiami predstavenstva, dozornej rady a valného
zhromaždenia spolo nosti.
lánok 6
Ukon enie Zmluvy
(1) Platnos tejto Zmluvy zaniká:
- odvolaním lena dozornej rady,
- odstúpením lena dozornej rady,
- písomnou dohodou Zmluvných strán,
- smr ou lena dozornej rady,
- zánikom Spolo nosti.
(2)
(3)
Pri ukon ení tejto zmluvy sa budú práva a povinnosti zmluvných strán riadi
ustanoveniami § 574 ods. 3 a 4 a § 575 ods. 2 a 4 Obchodného zákonníka.
Po odvolaní alebo odstúpení lena dozornej rady, alebo po ukon ení tejto
Zmluvy z iného dôvodu má len dozornej rady popri povinnostiach, ktoré pre
neho vyplývajú z príslušných platných právnych predpisov, nasledovné
povinnosti:
(a) bude zachováva ml anlivos , chráni a nezverej ova obchodné
tajomstvo Spolo nosti a jeho alšie dôverné informácie, a to až do doby,
ke sa takéto informácie stanú verejne známymi, resp. verejne
prístupnými bez toho, aby
len dozornej rady porušil záväzky, ktoré
vzh adom na obchodné tajomstvo Spolo nosti a jej dôverné informácie
prevzal touto Zmluvou.
(4)
V prípade, že len dozornej rady poruší ktorúko vek povinnos uvedenú
v ods. 3 tohto lánku, Spolo nosti vznikne nárok na náhradu škody pod a
príslušných platných právnych predpisov, najmä pod a ustanovení § 373 a
nasl. Obchodného zákonníka.
lánok 7
Závere né ustanovenia
(1)
Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy možno vykona len písomnou formou po
vzájomnej dohode Zmluvných strán.
(2)
Právne vz ahy neupravené touto Zmluvou sa
ustanoveniami § 566 a nasl. Obchodného zákonníka.
(3)
Znenie tejto Zmluvy bolo v zmysle
lánku X. ods. 15 stanov Spolo nosti
schválené na zasadnutí valného zhromaždenia Spolo nosti, konanom d a
04.05.2012.
(4)
Zmluva bola vyhotovená v štyroch originálnych rovnopisoch, dva z toho
v slovenskom jazyku a dva v anglickom jazyku, pri om každá zo zmluvných
strán obdrží po jednom rovnopise v každom jazyku. V prípade nezrovnalostí
medzi jazykovými verziami bude rozhodujúca slovenská verzia Zmluvy.
spravujú
príslušnými
ZMLUVNÉ STRANY PREHLASUJÚ, že si Zmluvu pre ítali, vzájomne vysvetlili, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ou ju slobodne, vážne, dobrovo ne,
s ur itos ou, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoru ne
podpísali a sú si plne vedomí následkov z nej vyplývajúcich.
Za spolo nos :
V Novom Meste nad Váhom
D a
_______________________
George Varmuza,
Predseda predstavenstva a generálny riadite
EMERSON akciová spolo nos
_______________________
Ing. Mária Steiningerová,
Podpredseda predstavenstva
EMERSON akciová spolo nos
Za
lena dozornej rady:
V ..............................
D a ..........................
________________
Michael K. Shannon
Download

Zmluva o výkone funkcie