EMERSON akciová spolo nos
Nové Mesto nad Váhom
VÝRO NÁ SPRÁVA
2010
Obsah
Príhovor predsedu predstavenstva a generálneho riadite a
1. EMERSON a.s.
1.1.
Profil spolo nosti
1.2.
Štruktúra vlastníkov
1.3.
Orgány spolo nosti
1.4.
Organiza ná štruktúra
2.
ANALÝZA VÝVOJA SPOLO NOSTI V ROKU 2010 A HLAVNÁ VÝVOJOVÁ
ORIENTÁCIA PRE ROK 2011
2.1.
Analýza vývoja spolo nosti v roku 2010
2.2
Hlavné zámery pre rok 2011
3.
3.1
PRODUKTY
Preh ad výrobkov pod a divízií
4. ZAMESTNANCI
4.1
Personálna politika
4.2
Stratégia a ciele v oblati udských zdrojov
4.3
Odborný rast a vzdelávanie
5.
ETICKÝ KÓDEX
6.
SPOLO ENSKÁ ZODPOVEDNOS
7.
PREH AD VYBRANÝCH FINAN NÝCH UKAZOVATE OV
7.1
Súvaha
7.2
Výkaz ziskov a strát
7.3
Vybrané ukazovatele finan nej analýzy
8.
VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA ZA ROK 2010
8.1
Vlastná výroba a služby
8.2
Predaj
8.3
Vývoj zamestnanosti
8.4
Hospodársky výsledok a finan ná situácia
8.5
Vývoj majetku
8.6
Vývoj krytia majetku
9.
STANOVISKO DOZORNEJ RADY
10.
PRÍLOHA - SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
2
Príhovor predsedu predstavenstva a generálneho riadite a
Vážení akcionári, obchodní partneri, spolupracovníci,
Na za iatku roku 2010 sme sa ešte vplyvom globálnej ekonomickej krízy museli
vysporiada s ur itým ažkos ami, ale i napriek tomu, sme dokázali udrža stabilitu
spolo nosti a hlavne prísunom objednávok v druhej polovici roku 2010 objem tržieb
narástol oproti roku 2009 (177 643 tis. EUR) o 2,2% o predstavuje celkovú iastku
181 503 tis. EUR. Najvä ší podiel na tomto výsledku mala divízia Emerson Energy
Systems s 51 % a divízia Emerson Network Power s 26 %-ným podielom na
celkových tržbách za výrobky a služby.
Ako sme to dosiahli aj napriek všetkým ažkostiam? Myslím, že neustálym
posil ovaním svojej pozície na trhu a využitím našich stále sa prehlbujúcich
schopností.
V aka pribúdajúcim objednávkam koncom roku 2010 a rozširovaniu výroby v divízii
Network Power sa ekonomika v našej spolo nosti výrazne stabilizovala. Nemôžem
však nespomenú i rozvoj v divízii Emerson Systems Assembly & Ditribution (ESAD)
a v ostatných ako je Kop-Flex, Branson a White-Rodgers. S potešením môžem teda
konštatova , že rok 2010, ktorý sa niesol aj v znamení 15. výro ia vstupu Emerson
koncernu na Slovensko (do Nového Mesta nad Váhom) bol rokom stabilizácie
a miernej expanzie aj v po te rastu zamestnancov. Už v r. 2011 a v nasledujúcich
rokoch po ítame s nárastom po tu zamestnancov vzh adom na presun výroby zo
západnej Európy do Nového Mesta nad Váhom v rámci divízie ENP.
Pretože si plne uvedomujeme, že dosiahnutie takýchto výsledkov je možné len za
podpory našich zamestnancov, predovšetkým im patrí v aka za ich
profesionalitu, úsilie a ich snahu ís dopredu. Taktiež vyjadrujem aj po akovanie za
dobrú spoluprácu všetkým našim obchodným partnerom.
George Varmuza
3
PROFIL SPOLO NOSTI
Obchodné meno:
EMERSON a.s.
Sídlo:
Pieš anská 1202/44, 915 28 Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny orgán:
Predstavenstvo
George Varmuza – predseda predstavensta
Ing. Mária Steiningerová – podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie:
VÚB Banka a.s , .ú. 1990201454/0200
I O:
314 11 606
DI :
2020380439
I
SK2020380439
DPH:
Telefón:
+421-32-7700111
Fax:
+421-32-7700800
E-mail:
[email protected]
Web :
www.emerson.sk
ŠTRUKTÚRA VLASTNÍKOV
Drobní akcionári;
1,24%
FNM; 0,05%
Emerson
98,71%
4
ORGÁNY SPOLO NOSTI
PREDSTAVENSTVO AKCIOVEJ SPOLO NOSTI
GEORGE VARMUZA
Ing.Mária Steiningerová
Predseda predstavenstva
a generálny riadite
Podpredseda predstavenstva
a ekonomický riadite
MARTIN STAPLES
DAG HASSLER
len predstavenstva
len predstavenstva
DOZORNÁ RADA AKCIOVEJ SPOLO NOSTI
William Donald McDougall Lyall - predseda
Renata Jungo Brüngger - podpredseda
Ing. Peter Šimovec - len
Ing. Milan Šesták – len
Ing. Svetoslav Šimonfy – len
František Šprlák – len
Vedenie akciovej spolo nosti
George Varmuza - generálny riadite
Ing. Mária Steiningerová - ekonomický riadite
Bc. Martina Bahnová, MBA - riadite udských zdrojov
Ing. Peter Šimovec - riadite technického úseku
Ing. Jaromír Górny - riadite divízie ASCO NUMATICS
Thomas Erich Reich - riadite divízie Energy Systems
Ing. Martin Panák - riadite divízie ESAD
Ing. Marián Arbet - riadite divízie White Rodgers
Ing. Milan Šesták– riadite divíze Emerson Network Power
Ing. ubomír Lachký - riadite divízie Kop-Flex
Mgr. Branislav Moško - riadite divízie Branson
5
ORGANIZA NÁ ŠTRUKTÚRA
EMERSON a.s.
George Varmuza –
generálny riadite
Asistent GR
Eva Habánová
1200 Úsek riadenia udských zdrojov
1300 Ekonomické služby
1400 Technické služby
1140 Control Techniques
Bc. Martina Bahnová MBA
Ing. Mária Steiningerová
Ing. Peter Šimovec
Ing. Peter Skokánek
2000 divízia ASCO
NUMATICS
Ing. Jaromír Górny
3000 divízia ENERGY
SYSTEMS
Thomas Reich
4000 divíziaEuropean Systems
Assembly &
Distribution – Ing.
Martin Panák
5000 divízia- White
Rodgers
7000 divíziaNetwork Power
8000 divízia – KopFlex
Ing. Marián Arbet
Ing. Milan Šesták
Ing..Lubomír Lachký
9000 divízia-Branson
Mgr. Branislav Moško
6
2.
ANALÝZA VÝVOJA SPOLO NOSTI V ROKU 2010 A HLAVNÁ
VÝVOJOVÁ ORIENTÁCIA PRE ROK 2011
2.1
Analýza vývoja spolo nosti v r. 2010
V roku 2010 tvorilo akciovú spolo nos 6 výrobných divízií (Emerson Network Power – ENP,
Branson, Energy Systems – ES, White – Rodgers, Kop – Flex, European Systems Assembly
and Distribution – ESAD), Asco Numatics, administratívna divízia (Správa) a obchodné
zastúpenie Control Techniques. Podnik je stabilnou sú as ou skupiny Emerson a patrí k jej
najvä ším výrobcom v Európe.
Vplyv globálnej ekonomickej krízy za iatkom roka za al pomaly ustupova , o sa prejavilo aj
v stabilizácii ekonomickej situácie v spolo nosti a stabilizácii po tu zamestnancov. Postupne
za al ožíva predaj, takže celkovo sme zaznamenali nárast predaja našich výrobkov o 2,2%.
Výsledky predchádzajúceho roku ovplyvnili aj po et investi ných aktivít. Spolo nos
pokra ovala v nevyhnutných opravách na zabezpe enie plynulého výrobného procesu
a ukon ili sa za até investície.
Vychádzajúc z hlavných zámerov pre rok 2010 sa podarilo zrealizova tieto plánované
aktivity:
Investi ná innos :
-
výstavba prístavku k budove Branson pre ú ely skladovania hotových výrobkov pre
divíziu ENP, ukon ené v máji 2010 – cca 105 tis. EUR
pred výstavbou
po ukon ení výstavby
7
-
rozšírenie cesty za budovou Branson – bolo nutné z dôvodu pohodlnejšej prístupnosti
pre kamióny a prínosom bol aj bezpe nostný faktor – cca 200 tis. EUR
-
v bývalých kancelárskych priestoroch divízie Branson bola vybudovaná tzv. „show
room“ pre divíziu ENP – jedná sa o sústavu miestností, kde sú inštalované rôzne
technológie pre prezentáciu zákazníkom, školiace miestnosti, bola ukon ená v okt.
2010 – cca 60 tis. EUR
-
8
-
výmena fasády na budove V3 - bolo nutné z dôvodu požiarnej ochrany, nako ko
z výroby sa stal sklad (glazované panely boli nahradené izola nými panelmi) – cca
187 tis. EUR ukon ené v jan. 2011
pred za atím výstavby
po ukon ení výstavby
Investi né aktivity boli financované prostredníctvom cash – poolu skupiny Emerson.
Prevádzková innos :
-
jednou z hlavných investícií bolo pres ahovanie kancelárií ENP v Bratislave rozšírenie innosti BSC (Bussiness Support Centrum) – zákaznícke služby, podpora
predaja, logistika, finan né analýzy a inžiniering
-
presun HPM výrobných liniek v rámci divízie ENP
-
investície v divízii ENP, týkajúce sa kancelárskych a výrobných priestorov
-
renovácia niektorých k ú ových strojov v „Metal shop“ v div. ENP
-
s ahovanie
priestorov
-
nové strojové vybavenie v divízii Kop-Flex ( 960 tis. EUR)
-
zvyšovanie produktivity práce a kvality výrobkov
-
boli prijaté efektívne opatrenia na zníženie stavu zásob a ich doby obratu
-
k ú oví zamestnanci boli zaškolení v zahrani í v podnikoch skupiny Emerson
asti výroby divízie ENP zo západnej Európy do našich výrobných
Hospodárska situácia sa za ala zlepšova v posledných mesiacoch hospodárskeho roka a
tak pokles výroby a predaja nedosiahol predpokladané hodnoty. Náznak oživenia svetových
trhov znamenal zlepšenie výh adu na hospodársky rok 2011.
9
2.2. Hlavné zámery pre rok 2011
Zámery hospodárskeho roku 2011 vychádzajú z predpokladaného mierneho rastu výroby aj
po tu pracovníkov. Najvýznamnejšie investície a s tým súvisiace organiza né zmeny sú
naplánované v divízii ENP.
Investi ná innos :
-
presun výrobnej technológie pre divíziu ENP zo západnej Európy a následne
rozširovanie výrobných priestorov
-
nová fasáda budovy V4
-
nová vrátnica
-
nákup nove technológie pre divíziu Kop-flex
Prevádzková innos :
-
organiza né zmeny v divízii ENP v súvislosti s presunom výroby zo západnej Európy
-
alšie rozšírovanie aktivít BSC v Bratislave – nákup a logistika náhradných dielov,
vytvorenie tímu aplika ného inžinieringu
10
3.
Produkty
3.1 Preh ad výrobkov pod a divízií
Network Power:
-
klimatiza né zariadenia so stabilnou kvalitou výkonu
-
elektrické zdroje neprerušovaného napájania s výkonom 10 až 800 kVA
-
záložné zdroje pre telekomunikácie a mobilných operátorov
-
elektrické rozvádza e pre klimatiza né jednotky a káble
Branson:
-
ultrazvukové zváracie stroje
-
vibra né zváracie stroje
-
zváracie stroje na princípe horúcej platne
-
zváracie stroje na princípe infra erveného žiarenia
White Rodgers:
-
elektronické riadiace jednotky pre plynové spotrebi e a automobilový priemysel
KOP-FLEX:
-
presné vysoko-výkonové spojky
-
komponenty pre veterné elektrárne
Energy Systems:
-
napájacie zdroje pre telekomunika ný priemysel
ESAD:
-
elektrotechnické zariadenia na kontrolu a riadenie výrobných procesov
11
4.
Zamestnanci
4.1
Personálna politika
Stav kme ových zamestnancov k 30.9.2010 bol 1234, z toho 756 robotníkov v priamej
a nepriamej výrobe a 478 administratívnych zamestnancov (vi graf . 1), z toho 35% žien
a 65% mužov.
Kategórie zamestnancov pod a divízií k 30.9.2010
Graf . 1
600
500
400
300
200
100
0
ENP
Energy
Systems
Robotníci v priamej výrobe
228
120
Robotníci v nepriamej výrobe
90
36
Administratíva
224
128
Celkovo
542
284
White
Rodgers
ESAD
Kop-Flex
Správa
Asco
Numatics
56
41
27
35
0
0
95
19
0
9
0
0
12
5
36
12
54
7
163
65
63
56
54
7
Branson
Veková skladba zamestnancov spolo nosti k 30.9.2010 je zobrazená v grafe . 2, pri om
priemerný vek zamestnancov spolo nosti je 37 rokov.
Graf . 2
Veková skladba zamestnancov k 30.9.2010
46 - 55 rokov
20%
36 - 45 rokov
25%
56 a viac rokov
1%
do 25 rokov
11%
26 - 35 rokov
43%
12
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov spolo nosti k 30.9.2010 (vi graf . 3) pozostáva z:
3% populácie so základným vzdelaním, 20% so stredným, 46% so stredným s maturitou
a 31% s vysokoškolským vzdelaním.
Graf . 3
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 30.9.2010
Vysokoškolské
31%
Základné
3%
Stredné
20%
Stredné s maturitou
46%
Hospodársky rok 2010 bol pre EMERSON a.s. z poh adu riadenia udských zdrojov rokom
stabiliza ným, ke že medziro ný nárast po tu zamestnancov bol minimálny (z 1232 na 1234
zamestnancov), vrátane dobrovo nej fluktuácie na úrovni 9,6% (z celkových 14,6%).
Najvä ší medziro ný nárast po tu zamestnancov zaznamenali divízie ENP, ESAD a KopFlex.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástlo zastúpenie administratívnych zamestnancov
o 3%. To znamená, že sme z pracovného pomeru uvo nili viac robotníckych, a naopak, prijali
sme viac administratívnych profesií, v dôsledku presunu pracovných pozícií s vyššou
pridanou hodnotou zo západoeurópskych pobo iek na Slovensko. Naše náborové aktivity
boli preto zamerané na obsadzovanie pozícií v oblasti inžinieringu, logistiky (nákup,
plánovanie) a financií.
13
4.2
Stratégia a ciele v oblasti udských zdrojov
Po as hospodárskeho roka 2011 o akávame rast zamestnanosti o 150 zamestnancov a v
nadchádzajúcich troch rokoch plánujeme vytvori alších 250 pracovných miest. Hlavným
cie om v oblasti riadenia a rozvoja udských zdrojov je stabilizácia pracovnej sily, alšie
zvyšovanie motivácie a posil ovanie integrity a angažovanosti zamestnancov, podpora
alších investícií do vzdelávania, rozvoja a kariérneho rastu zamestnancov - s dôrazom na
stredný manažment - s cie om neustále zvyšova našu konkurencieschopnos . Stratégiu
riadenia udských zdrojov nap ame aj prostredníctvom rôznych projektov ako napr.
zefektív ovanie procesov a internej komunikácie, podpora vnútornej mobility zamestnancov
v zmysle funk ných postupov, prieskum mienky zamestnancov, prehodnocovanie širokého
porfólia zamestnaneckých výhod, ú as na prieskumoch odme ovania a zabezpe ovanie
vnútornej spravodlivosti v odme ovaní, centralizácia výberu a zdie anie dodávate ov služieb
pre oblas riadenia udských zdrojov, extenzívna spolupráca so strednými a vysokými
školami, a pod.
Navyše, rok 2010 bol pre spolo nos Emerson a. s. významný z titulu 15. výro ia založenia
spolo nosti na Slovensku, ke sme túto príjemnú udalos oslávili s našimi zamestnancami a
ich rodinnými príslušníkmi po as D a otvorených dverí.
4.3
Odborný rast a vzdelávanie
Odborný rast a vzdelávanie udského potenciálu patrí medzi naše najvyššie hodnoty. Okrem
povinných školení vyplývajúcich zo zákona, ktoré sú samozrejmos ou, kladieme významný
dôraz na vzdelávanie manažérov a lídrov, rozvoj mäkkých, ale aj tvrdých zru ností našich
zamestnancov. Primárne využívame školenia organizované koncernom Emerson v Európe a
v hospodárskom roku 2010 sme touto formou vyškolili
90 zamestnancov, najmä
prostredníctvom kurzu Prezenta né zru nosti, Efektívne vedenie porád, Financie pre
nefinan níkov, Projektový manažment a pod. Filozofiou koncernu Emerson je, každý vedúci
zamestnanec musí úspešne absolvova kurz Komunikatívny manažér (supervízor), o sa
nám ku koncu hospodárskeho roka 2010 podarilo splni na 90%.
5.
Etický kódex
Etický kódex našej spolo nosti má dlhú a významnú tradíciu dodržiavani tých najvyšších
etických štandardov. Spolo nos mieni tieto štandardy udrža vo všetkých svojich
obchodných innostiach. Používajú sa pri získavaní nových obchodov, ako aj pri plnení
zmluvných povinností. Nesprávne konania by mohli poškodi bezúhonné dobré meno
spolo nosti a mohli by vies k nepriaznivým následkom pre spolo nos a jej zamestnancov.
Ú elom tohto kódexu obchodnej etiky je potvrdi v komplexnom prehlásení etické normy
správania sa, ktoré spolo nos vyžaduje.
Zámerom Emersonu a jeho divízií je, aby sa všetci zamestnanci správali spôsobom, ktorý
demonšruje nekompromisné etické štandardy vo všetkých ich jednaniach s odberate mi,
dodávate mi, vládami, verejnos ou a medzi sebou. Inými slovami, bezúhonnos spolo nosti
spo íva v bezúhonnosti jej zamestnancov.
14
6.
Spolo enská zodpovednos
Podpora regiónu
Nielen zodpovedný prístup k obchodným partnerom a vlastným kolegom, ale aj zodpovedný
prístup k miestnemu regiónu a životnému prostrediu nezostáva ahostajným našej
spolo nosti. Miestny región sme v roku 2010 podporili viacerými aktivitami napr.:
podpora pri organizovaní podujatia Dni mesta
podpora pri organizovaní podujatia Novomestský jarmok
podpora pri organizovaní rôznych kultúrnych podujatí ako Open Jazz Fest, viano ný
galaprogram pre deti , benefi ný koncert , rôznych športových podujatí, futbal , volejbal
poskytli sme pomoc obciam postihnutým záplavami
poskytli sme finan nú pomoc pri zakúpení prístrojov na meranie krvného tlaku a innosti
srdca
poskytli sme pomoc pri zakúpení žalúzií pre renomovanú ZUŠ na Štúrovej ulici v Novom
Meste nad Váhom
2% dane sme darovali školským združeniam, kultúrnym a športovým organizáciám
a orgánizáciám na pomoc zdravotne postihnutým.
Pracovné prostredie
S úmyslom skvalit ovania života zamestnancom sme v roku 2010 zabezpe ili pre
zamestnancov prostredníctvom školení, násteniek, asopisu pravidelné informácie zo života
spolo nosti.
I na alej sme našim zamestnancom poskytovali výber zo širokej škály benefitov.
Z ponuky sociálneho balíka si zamestnanci aj v minulom roku mohli uplatni príspevok pri
narodení die a a, pri stravných lístkoch zo sociálneho fondu. Okrem iného umož ujeme pre
zamestnancov a ich rodinných príslušníkov podnikovú rekreáciu v chatách, zabezpe ujeme
zdravotnú starostlivos , zamestnanci môžu absolvova preventívne lekárske prehliadky
a tým zamestnancom, ktorí dov šili 55 rokov veku následne každé tri roky zabezpe ujeme
tzv. rýchlu diagnostiku. Poskytujeme odmenu našim zamestnancom pri pracovnom, tzv,
vernostnom jubileu a životnom jubileu.
Pre našich zamestnancov a ich deti organizujeme detské tábory, Mikulášsky ve ierok,
športové popoludnia.
Naša snaha o neustále napredovanie je nevyhnutne spätá s podporou kontinuálneho
vzdelávania. Je zavedený systém interného a externého vzdelávania, ktorý nám umož uje
udržiava vzdelanostnú úrove našich zamestnancov v rôznych oblastiach na vysokej úrovni
a vzdelávanie v cudzom jazyku.
15
Životné prostredie
Emerson preukazuje v súlade s uplat ovaním prijatých environmentálnych princípov
zodpovedné environmentálne správanie sp aním požiadaviek platnej legislatívy ako aj
vnútorných Emerson štandardov. Emerson patrí k spotrebite om vôd a producentom
odpadových vôd a nakladá s nebezpe nými látkami. Plní si svoje povinnosti pod a oraz
prísnejších štandardov, premietajúcich najmä náro né požiadavky na ochranu vôd pri
nakladaní so škodlivými látkami, ktoré ohrozujú kvalitu povrchových a podzemných vôd
i pôdy. Emerson sa snaží nap a základné princípy riadenia odpadového hospodárstva kde je to vhodné, predchádza vzniku odpadov, obmedzuje ich tvorbu a uprednost uje ich
zhodnocovanie pred zneškod ovaním. V poslednom období svoju pozornos spolo nos
taktiež zameriava na zvyšovanie energetickej efektívnosti prevádzok. Pri výstavbe nových
a rekonštrukcii jestvujúcich objektov sa aplikujú najnovšie poznatky z oblasti energetickej
hospodárnosti budov.
V súlade s prijatým záväzkom Emerson venuje pozornos bezpe nosti a ochrane zdravia pri
práci. Táto oblas zah a predovšetkým všeobecnú bezpe nos práce, bezpe nos
technických zariadení, pracovné podmienky a hygienu práce ako aj ochranu pred požiarmi.
Cie om je vytvorenie podmienok pre bezpe nú prácu, vylú enie alebo zníženie možnosti
vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia vyplývajucich z
prace. Otázky požiarnej bezpe nosti a ochrany pred požiarmi sú takisto jednou z dôležitých
oblastí, kde Emerson plní prísne štandardy.
Ciele v týchto oblastiach dosahuje spolo nos efektívnym využívaním investovaných
prostriedkov a riadením procesov s environmentálnymi a bezpe nostnými aspektmi, ako aj
využívaním udských zdrojov, schopných tieto innosti zabezpe ova na kvalitnej odbornej
úrovni. Pre odborných pracovníkov spolo nosti v oblasti environmentu, bezpe nosti
a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi Emerson pravidelne zabezpe uje
tréningové programy, ktorých cie om udrža a zvyšova ich odbornú úrove s oh adom na
špecifiká prevádzok a zdie a skúsenosti z iných prevádzok. Rovnako venuje pozornos aj
školeniam a tréningom vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov s cie om
zvyšova ich povedomie vo všetkých týchto oblastiach. Správnu aplikáciu požiadaviek
v jednotlivých prevádzkach spolo nos pravidelne kontroluje formou auditov v oblasti
životného prostredia, bezpe nosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
Emerson považuje ochranu životného prostredia, bezpe nos a ochranu zdravia pri práci a
ochranu pred požiarmi za rovnocennú sú as svojej firemnej politiky.
16
7. PREH AD VYBRANÝCH FINAN NÝCH UKAZOVATE OV
7.1 SÚVAHA
v EUR
AKTÍVA
2008
2009
2010
Dlhodobý nehmotný
majetok
Dlhodobý hmotný
majetok
Neobežný majetok
441 579
211 444
138 512
36 465 943
36 907 522
38 652 229
38 863 673
38 368 832
38 507 344
Zásoby
Poh adávky
Finan né ú ty
Obežný majetok
36 107 614
38 361 117
335 690
74 804 421
25 164 631
31 734 437
2 512 080
59 411 148
33 838 770
46 283 327
4 059 165
84 181 262
asové rozlíšenie
405 132
671 228
400 523
SPOLU MAJETOK
112 117 075
98 946 049
123 089 129
16 033 891
1 331 143
1 293 600
16 036 822
1 331 139
1 983 581
16 036 822
1 331 139
2 558 757
14 714 167
20 921 059
26 097 634
6 899 821
40 272 622
5 751 764
46 024 365
7 736 976
53 761 328
PASÍVA
Základné imanie
Kapitálové fondy
Fondy zo zisku
Výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia
za ú tovné obdobie
Vlastné imanie
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a
výpomoci
Záväzky
3 262 431
1 469 993
66 671 081
2 007 741
1 158 190
49 721 544
2 643 405
1 084 865
65 545 886
71 403 505
52 887 475
69 274 156
asové rozlíšenie
440 948
34 209
53 645
SPOLU VLASTNÉ
IMANIE A ZÁVAZKY
112 117 075
98 946 049
123 089 129
17
7.2 Výkaz ziskov a strát
2008
2009
v EUR
2010
198 448 218
188 670 501
198 832 721
185 766 780
3 632 178
177 642 657
2 250 694
181 503 201
2 301 834
2 258 315
1 990 988
2 117 012
6 790 945
6 786 162
12 910 674
188 724 059
156 760 639
20 636 593
179 669 441
148 366 765
21 611 202
188 375 767
158 724 145
21 095 569
4 708 491
6 618 336
4 594 657
5 096 817
4 213 746
4 342 307
9 724 159
9 001 060
10 456 954
14 369 549
10 011 866
1 904 037
14 861 914
11 725 339
2 434 668
Výsledok hospodárenia z
finan nej innosti
- 492 365
-1 713 473
- 530 631
Da z príjmov
2 331 973
1 535 823
2 189 347
Výsledok hospodárenia z
bežnej innosti
6 899 821
5 751 764
7 736 976
Mimoriadne výnosy
Mimoriadne náklady
-
-
-
Výsledok z mimoriadnej
innosti
-
-
-
Výsledok hospodárenia
za ú tovné obdobie
6 899 821
5 751 764
7 736 976
Výnosy z hospodárskej
innosti, z toho:
Tržby z predaja výrobkov a
služieb
Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja
dlhodobého majetku a
materiálu
Ostatné výnosy a zmena
stavu zásob
Náklady na hospodársku
innos , z toho:
Výrobná spotreba
Osobné náklady
Odpisy dlhodobého
majetku
Ostatné náklady
Výsledok hospodárenia z
hospodárskej innosti
Výnosy z finan nej innosti
Náklady na finan nú
innos
18
7.3Vybrané ukazovatele finan nej analýzy
Ukazovate
mer.
jednotka
2008
2009
2010
Produktivita práce
z tržieb
EUR/pr/m
11 250
10 990
12 418
Priemerný zárobok
EUR/pr/m
888
967
974
Tržby z predaja
výrobkov a služieb
tis. EUR
185 766
177 643
181 503
Celkové výnosy
tis. EUR
212 818
198 682
200 737
Doba obratu stálych
aktív
de
72
79
76
Doba obratu
poh adávok
de
74
64
92
Doba obratu zásob
de
70
51
67
%
112
119
128
1 376
1 347
1 218
Celková likvidita
Priemerný stav
pracovníkov
produktivita práce z tržieb =
doba obratu stálych aktív =
doba obratu poh adávok =
doba obratu zásob
celková likvidita
=
=
tržby
po et pracovníkov
neobežný majetok
tržby
krátkodobé poh adávky
tržby
zásoby
tržby
obežný majetok
krátkodobé záväzky
: 12
x 360
x 360
x 360
x 100
19
8. VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA ZA ROK 2010
8.1. Vlastná výroba a služby
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb vzrástli oproti predchádzajúcemu roku o 2,17%
(3 860 544 EUR) vplyvom svetovej hospodárskej krízy. Najvä ší podiel (51 %) na tržbách 91
mil. EUR predstavuje divízia ES, kde prevažuje fakturácia na koncových zákazníkov.
V EUR
rok 2008
rok 2009
rok 2010
Vlastná výroba a služby
185 766 780
177 642 657
181 503 201
Porovnanie rastu vlastnej výroby a služieb v r. 2008-2010 :
190 000
180 000
170 000
160 000
150 000
140 000
130 000
120 000
110 000
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
v tis.EUR
2 008
2009
2010
185 767
177 643
181 503
Podiel divízií na výrobe a službách 2010 (v tis. )
Správa; 1 229
Branson; 11 148
Asco-Numatics; 9
Kop-flex; 5 943
Emerson Network
Power; 47 630
Emerson Energy
Systems; 91 210
White-Rodgers; 3 737
ESAD; 20 597
20
8.2. Predaj
Export v roku 2010 predstavoval 97,98 % z celkového predaja (97,89 % v roku 2009 a
96,97 % v roku 2008).
V EUR
rok 2008
rok 2009
rok 2010
Tuzemsko
5 739 594
3 795 351
3 639 608
Vývoz
183 659 364
176 097 365
180 165 427
Porovnanie exportu a predaja v tuzemsku v r. 2008-2010 znázor uje nasledovný graf:
200 000 000
180 000 000
160 000 000
140 000 000
120 000 000
100 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
2008
Tuzemsko
Vývoz
2009
2010
5 739 594
3 795 351
3 639 608
183 659 364
176 097 365
180 165 427
Predaj v roku 2010 pod a podielu jednotlivých divízií
Kop-Flex
3%
Branson
6%
Správa
1%
ASCO
1%
ENP
26%
EES
50%
WR
2%
ESAD
11%
21
8.3. Vývoj zamestnanosti
Po et zamestnancov EMERSON, a.s. v roku 2010 klesol celkovo o 129. Najvä ší pokles
zaznamenali divízie ENP (70), EES (44) a BR (37). Pokles po tu zamestnancov bol
iasto ne kompenzovaný rastom po tu zamestnancov v iných divíziách.
Ukazovate
Spolu
Priemerný eviden ný prepo ítaný stav v 2008
1 376
Priemerný eviden nýprepo ítaný stav v 2009
1 347
Priemerný eviden ný prepo ítaný stav v 2010
1 218
Priemerný eviden ný stav v r. 2008 - 2010
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
priemerný eviden ný stav
2008
2009
2010
1 376
1 347
1 218
Podiel divízií na zamestnanosti v r. 2010
Branson
14%
Kop-Flex
4%
Správa
5%
Asco
1%
EES
24%
ENP
42%
WR
5%
ESAD
5%
22
8.4 Hospodársky výsledok a finan ná situácia
EMERSON a.s. dosiahla v roku 2010 zisk pred zdanením 9 926 323 EUR. Splatná da
z príjmov predstavuje 2 231 365 EUR a odložená da -42 018 EUR. istý zisk v hodnote
7 736 976 EUR bude použitý v súlade so stanovami spolo nosti na prídel do rezervného
fondu (10%) a zvyšok zostane ako nerozdelený zisk.
Finan ná situácia v roku 2010 bola stabilizovaná, k omu prispelo využívanie prepojenia
jednotlivých bankových ú tov divízií do systému vnútropodnikového cash-poolu. Spolo nos
neeviduje záväzky po lehote splatnosti vo i štátnemu rozpo tu, pois ovniam ani bankám
a tiež ne erpala v roku 2010 žiadny bankový úver. V spolo nosti nedošlo k žiadnym
skuto nostiam, ktoré by mohli vyvola významnú zmenu kurzu cenného papiera alebo
zhorši schopnos plni záväzky z emisie cenného papiera. V roku 2011 sa o akáva mierny
nárast výroby.
8.5 Vývoj majetku
A/
Neobežný majetok
38 507 344 EUR
V prírastkoch neobežného majetku sa prejavilo investovanie do nových technológií,
strojového parku, rekonštrukcie a modernizácie výrobných hál. V porovnaní s rokom 2009
spolo nos zaznamenala pri tomto druhu aktív pokles o 356 329 EUR.
B/
Obežný majetok
84 181 262 EUR
Celkový nárast obežného majetku bol spôsobený hlavne nárastom stavu zásob
o 8 674 139 EUR a krátkodobých poh adávok o 14 548 890 EUR (divízia ENP a ES).
C/
asové rozlíšenie
400 523 EUR
asové rozlíšenie predstavujú náklady budúcich období vo výške 237 221 EUR
a príjmy budúcich období vo výške 163 302 EUR.
23
8.6 Vývoj krytia majetku
A/
Vlastné imanie
53 761 328 EUR
Vlastné imanie tvorí základné imanie v hodnote 16 036 822 EUR, kapitálové fondy
1 331 139 EUR, fondy zo zisku 2 558 757 EUR, výsledok hospodárenia minulých rokov
26 097 634 EUR a zisk z roku 2010 po zdanení v hodnote 7 736 976 EUR. Základné imanie
je rozvrhnuté na 1 207 592 ks kme ových akcií. Tieto akcie spolo nos vydala v štyroch
emisiách znejúcich na doru ite a, v zaknihovanej podobe a menovitej hodnote 13,28 EUR za
jednu akciu. Z toho dve emisie akcií v po te 357 592 sú vydané na základe verejnej ponuky.
Práva
a povinnosti akcionára sa spravujú relevantnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a stanovami spolo nosti. Akcionár môže vykonáva svoje práva na valnom
zhromaždení sám alebo prostredníctvom fyzickej osoby. Hlasovacie právo patriace
akcionárovi sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií, pri om na každých 13,28 EUR
menovitej hodnoty pripadá jeden hlas. Spolo nos nevydala vymenite né dlhopisy. Hodnota
základného imania vo výške 16 036 822 EUR je k 30. septembru 2010 splatená.
B/
Záväzky
69 274 156 EUR
Záväzky tvoria rezervy 2 643 405 EUR, ostatné dlhodobé záväzky 216 185 EUR,
záväzky zo sociálneho fondu 53 036 EUR odložený da ový záväzok v hodnote 815 644 EUR
a krátkodobé záväzky v hodnote 65 545 886 EUR. Nárast krátkodobých záväzkov
v porovnaní z rokom 2009 bol spôsobený zvýšením objemu záväzkov z obchodného styku
o 14 543 255 EUR. Záväzky v rámci konsolidovaného celku poklesli oproti roku 2009 o 1 656
066 EUR (krátkodobé financovanie prevádzkových potrieb spolo nosti formou cash – poolu
v rámci podnikov skupiny Emerson). K 30.09.2010 spolo nos ne erpala žiadne bankové
úvery a výpomoci.
C/
asové rozlíšenie
53 645 EUR
asové rozlíšenie predstavujú výdavky budúcich období v hodnote 53 645 EUR.
Podrobnejšia špecifikácia jednotlivých položiek súvahy a výkazu ziskov a strát je uvedená
v poznámkach k ú tovnej závierke, ktoré sú priložené ako sú as správy audítora v závere
výro nej správy.
24
Download

VÝROČNÁ SPRÁVA 2010 - Ako