21
1/1
1
r
p
m
Návod na použití
Obsah
Začínáme........................... 4
Nastavení........................ 12
Přístroj Rider 21........................... 4
Moje etapa.................................. 12
Příslušenství................................. 5
Nadmořská výška....................... 13
Stavové ikony............................... 5
Displej......................................... 14
Krok 1: Nabíjení přístroje
Rider 21......................................... 6
Snímače...................................... 16
Krok 2: Zapnutí přístroje
Rider 21......................................... 6
Krok 3: Výchozí nastavení........... 6
Krok 4: Zaměření satelitních
signálů.......................................... 6
Krok 5: Vyjeďte s vaším bicyklem
vybaveným přístrojem
Rider 21......................................... 7
Resetování přístroje Rider 21...... 7
Pokyny pro připojení vašeho
přístroje k brytonsport.com........ 7
Trénink.............................. 8
Jednoduchá cvičení..................... 8
Přizpůsobení profilu
uživatele..................................... 17
Změna nastavení systému......... 19
Správce mého přístroje............. 21
Zobrazení stavu GPS.................. 22
Zobrazení verze softwaru.......... 22
Dodatek........................... 23
Technické údaje.......................... 23
Informace o baterii.................... 24
Instalace přístroje Rider 21........... 25
Instalace snímače rychlosti/
kadence/duálního snímače
(volitelně)................................... 26
Moje cvičení.................................. 9
Nasazení pásu s indikátorem
srdeční činnosti (volitelně)........ 27
Ukončit trénink.......................... 10
Velikost a obvod kola................ 28
Zobrazení záznamu o cvičení/
tréninku...................................... 10
Základní péče o přístroj
Rider 21....................................... 29
Průběh historie........................... 11
2 Obsah
Před zahájením nebo úpravami některého tréninkového programu se vždy poraďte s
lékařem. Přečtěte si podrobnosti v přiložených informacích o záruce a bezpečnosti.
Registrace produktu
Získejte lepší podporu zaregistrováním tohoto přístroje prostřednictvím Bryton Bridge.
Další informace viz http://support.brytonsport.com.
Software Bryton
Na stránce http://brytonsport.com můžete stahovat bezplatný software pro ukládání vašeho
osobního profilu, tras a analyzování vašich dat na webu.
Začínáme 3
ČEŠTINA
VAROVÁNÍ
Začínáme
Tato část obsahuje pokyny pro základní přípravu před používáním přístroje Rider 21. Přístroj
Rider 21 je vybaven barometrem, který zobrazuje nadmořskou výšku v reálném čase.
POZNÁMKA: Pokyny pro nastavení nadmořské výšky přístroje Rider 21 viz stránka 13.
Přístroj Rider 21
r
p
m
1/1
1
21
1
2
1 ZPĚT (
)
• Stisknutím se vrátíte na předchozí
stránku nebo zrušíte operaci.
• Při záznamu stisknutím pozastavíte
záznam. Dalším stisknutím zastavíte
záznam.
2 ETAPA/OK (
)
• Stisknutím a podržením zapnete nebo
vypnete přístroj.
• V nabídce otvíráte a potvrzujete
možnosti.
• Při volné jízdě stisknutím spustíte
záznam.
• Při záznamu stisknutím označte kolo.
4 Začínáme
3
3 STRÁNKA (
)
• V nabídce stisknutím procházíte
směrem dolů.
• V režimu Měření přepnete stránku
obrazovky měření. Stisknutím
a podržením zobrazíte stránku
Zástupce.
ČEŠTINA
Příslušenství
Přístroj Rider 21 je dodáván s následujícím příslušenstvím:
• 4kolíkový kabel USB • Držák na kolo
Volitelné položky:
• Pás se snímačem srdeční činnosti
• Snímač rychlosti
• Kombinovaný snímač rychlosti a kadence
• Snímač kadence
Stavové ikony
Ikona
Popis
Ikona
Popis
Bicykl v provozu
Snímač srdeční činnosti je
aktivní
1
Kolo 1
Snímač kadence je aktivní
2
Kolo 2
Snímač rychlosti je aktivní
Stav signálu GPS
Duální snímač aktivní
Žádný signál (nezaměřeno)
Režim cvičení
Slabý signál
Režim měření
Silný signál
Probíhající záznam protokolu
Stav napájení
Záznam je pozastaven
Nabitá baterie
/
Poloviční baterie
Vybitá baterie
POZNÁMKA: displej zobrazuje pouze aktivní ikony.
Začínáme 5
Krok 1: Nabíjení přístroje Rider 21
Připojte přístroj Rider 21 k počítači a nechte nabíjet baterii alespoň 3 hodiny.
Po úplném nabití přístroj odpojte.
reset
r
p
m
1/1
1
21
Krok 2: Zapnutí přístroje Rider 21
Stisknutím a podržením tlačítka
zapněte přístroj.
Krok 3: Výchozí nastavení
Při prvním zapnutí přístroje Rider 21 se na displeji zobrazí průvodce nastavením. Dokončete
nastavení podle pokynů.
1. Vyberte jazyk displeje.
2. Vyberte letní čas.
3. Vyberte měrné jednotky.
4. Zadejte váš „uživatelský profil“.
„Uživatelský profil“ obsahuje následující nastavení dat:
• Pohlaví
• Výška
• Hmotnost
Doporučujeme zadat data. Přesnost dat bude mít velký vliv na analýzu vašeho tréninku.
5. Přečtěte si a přijměte dohodu o bezpečnosti.
Krok 4: Zaměření satelitních signálů
Po zapnutí přístroj Rider 21 automaticky vyhledá satelitní signály. Zaměření signálů může
trvat 30 až 60 sekund. Nezapomeňte při prvním použití zaměřit satelitní signál.
Po zaměření signálu GPS se zobrazí ikona signálu GPS ( / ).
•Pokud signál GPS není zaměřen, na displeji se zobrazí ikona .
6 Začínáme
ČEŠTINA
Krok 5: Vyjeďte s vaším bicyklem
vybaveným přístrojem Rider 21
• Volná jízda:
V seznamu nabídky vyberte možnost Měření a vyrazte na volnou jízdu.
• Zahájení cvičení a záznam vašich údajů:
V režimu měření stisknutím tlačítka
zahájíte záznam, stisknutím tlačítka
pozastavíte záznam a dalším stisknutím tlačítka
zastavíte záznam.
• Zahájení tréninku:
V seznam nabídky vyberte možnost Trénink. Trénink může vycházet z času, vzdálenosti,
spálených kalorií nebo ušetřených cvičení.
Resetování přístroje Rider 21
Chcete-li přístroj Rider 21 resetovat, stiskněte a podržte všechna tři tlačítka (
současně.
/
/
)
Pokyny pro připojení vašeho přístroje k
brytonsport.com
1. Stáhněte aplikaci Bryton Bridge 2
a. Přejděte na http://www.brytonsport.com/help/start a stáhněte aplikaci Bryton Bridge 2.
b. Podle zobrazených pokynů nainstalujte aplikaci Bryton Bridge.
2. Vytvořte účet
Přejděte na http://www.brytonsport.com a vytvořte účet. Zadejte přesné údaje v části
Osobní nastavení.
3. Připojte k počítači
Zapněte přístroj Rider 21 a připojte jej k počítači kabelem USB.
4. Podělte se o vaše zkušenosti s ostatními cyklisty
Chcete-li se podělit o vaše zkušenosti s ostatními cyklisty na světě, navštivte
http://www.brytonsport.com.
POZNÁMKA: Další pokyny viz corp.brytonsport.com > Podpora > Výukový program.
Začínáme 7
Trénink
Jízda na kole představuje jednu z tělesných aktivit. Pomáhá spalovat kalorie, snižovat
hmotnost a zvyšovat celkovou kondici. Funkce Trénink přístroje Rider 21 umožňuje
nastavovat jednoduchá cvičení a sledovat vlastní pokroky při tréninku nebo cvičení.
08:08
09/09
Meter
Train
History
Settings
1. Stisknutím
na hlavní obrazovce
vyberte položku Trénink.
2. Stisknutím
Trénink.
vstupte do nabídky
1
Jednoduchá cvičení
Můžete nastavovat jednoduchá cvičení zadáváním plánovaného času nebo vzdálenosti.
Přístroj Rider 21 nabízí tři typy jednoduchých cvičení: Čas, Vzdálenost a Kalorie.
Čas
Time
1:00:00
1. Stisknutím
v nabídce Trénink vyberte
Plánovat > Čas a stiskněte
.
2. Stisknutím
stisknutím
/
nastavte váš čas a
potvrďte.
3. Na displeji se zobrazí zpráva „Uložit do
Moje cvičení?“. Vyberte Ano a stisknutím
potvrďte.
OK/EXIT
4. Pomocí zobrazené klávesnice zadejte
název cvičení.
5. Vyjeďte.
Přejděte do Trénink > Cvičení a vyberte
možnost uložit cvičení. Stisknutím
zahajte trénink a záznam.
8 Trénink
Name
001
Name
A
001
OK/EXIT

1. Stisknutím
/
ČEŠTINA
Používání zobrazené klávesnice
END
OK/EXIT
vyberte znak, který chcete zadat.
• Výběrem VYMAZAT vymažete data.
2. Stisknutím
potvrdíte výběr.
3. Po dokončení stisknutím
/
vyberte KONEC a stisknutím
potvrďte.
POZNÁMKA: Pokud uživatel nezadá název cvičení, systém automaticky označí soubor
podle aktuálního datumu a času.
Moje cvičení
Funkce Moje cvičení umožňuje zahájit cvičení podle tréninkového plánu, který jste uložili v
nabídce Plánovat.
My Workout
View
Delete
Delete All
1. Stisknutím
v nabídce Trénink vyberte
Moje cvičení a stiskněte
.
2. Stisknutím
stisknutím
vyberte Zobrazit a
vstupte do podnabídky.
vyberte požadovaný
• Stisknutím
plán tréninku a stisknutím
potvrďte.
• Vyjeďte.
Stisknutím
zahajte trénink a
záznam.
3. Chcete-li vybrat cvičení, která chcete
odstranit, vyberte Odstranit.
4. Chcete-li odstranit všechna cvičení,
vyberte Odstranit vše.

Trénink 9
POZNÁMKA: Pokud vybrané cvičení zahrnuje nastavení více intervalů, na displeji se
pokračujte v cvičení.
zobrazí podrobnosti o cvičení. Vyberte Spustit a stisknutím
Ukončit trénink
Můžete ukončit aktuální trénink, když dosáhnete cíl nebo když se rozhodnete ukončit
aktuální trénink.
r
p
m
1/1
Do you want
to stop?
Yes
1. Stisknutím
pozastavíte záznam a
dalším stisknutím
ukončíte záznam.
2. Na displeji se zobrazí zpráva „Chcete
ukončit?“. Chcete-li ukončit aktuální
trénink, stisknutím
/
vyberte Ano
a stisknutím
potvrďte.
1

Zobrazení záznamu o cvičení/tréninku
Funkce Zobrazit historii slouží k prohlížení nebo odstranění historie vašeho cvičení/tréninku.
History
View
Delete
Delete All
Pokyny pro zobrazení vaší historie:
1. Stisknutím
na hlavní obrazovce
vyberte Historie > Zobrazit a
stiskněte
.
2. Stisknutím
stisknutím
vyberte Zobrazit a
potvrďte.
3. Stisknutím
vyberte v seznamu historii
tréninku a stisknutím
zobrazte vaši
historii.
POZNÁMKA: Vaši historii můžete rovněž uložit na webu brytonsport.com a uchovávat data
o všech vašich jízdách.

10 Trénink
Delete
ČEŠTINA
Pokyny pro odstranění vaší historie:
1. Stisknutím
na hlavní obrazovce
vyberte Historie > Zobrazit a
stiskněte
.
Do you want to delete?
2. Stisknutím
stisknutím
historie.
Yes
vyberte Odstranit a
vstupte do seznamu
3. Stisknutím
vyberte v seznamu historii
tréninku a stisknutím
odstraňte
vybranou historii.
4. A Na displeji se zobrazí zpráva „Chcete
odstranit?“. Chcete-li data odstranit,
stisknutím
/
vyberte Ano a
stisknutím
potvrďte.
Průběh historie
cesta = Čas cesty
09/19
21:44
AVG
00:03:08
00:02:25
3.69
39
04
laps
More
1/20
MAX
75.6 75.6
trip
39
19
ride
km
39
19
kcal
Lap 01
kmh
bpm
rpm
00:49
0.25
km
81.4
13
kmh
kcal
0
0
Záznam#/Záznamů celkem
Šipka se zobrazí pouze,
pokud tento záznam
obsahuje etapu.
bpm
rpm
Šipka se zobrazí pouze,
když existuje více než 1
etapa.
Trénink 11
Nastavení
Funkce Nastavení umožňuje přizpůsobovat nadmořskou výšku, nastavení displeje, nastavení
snímače, nastavení systému, profily bicyklu a uživatele, nastavení GPS a zobrazovat
informace o přístroji.
Settings
My Lap
Altitude
Display
Sensors

1. Stisknutím
na hlavní obrazovce vyberte položku Nastavení.
2. Stisknutím
vstupte do nabídky Nastavení.
Moje etapa
Funkce Moje etapa umožňuje pomocí přístroje automaticky označit etapu na určitém místě
nebo po ujetí určité vzdálenosti.
Etapa podle umístění
By Location
Use current
location as
lap location?
Yes
1. Stisknutím
v nabídce Nastavení
vyberte Moje kolo > Podle umístění a
stiskněte
.
2. Stisknutím
stisknutím
vyberte Podrobné info a
změňte nastavení.
3. Na displeji se zobrazí zpráva „Použít
aktuální umístění jako umístění etapy?“.
Chcete-li data uložit, stisknutím
vyberte Ano a stisknutím
potvrďte.
4. Stisknutím
ukončíte tuto nabídku.

POZNÁMKA: Pokud není zaměřen signál GPS, na displeji se zobrazí zpráva „Žádný signál
GPS. Vyhledávání GPS, počkejte prosím“. Zkontrolujte, zda je systém GPS zapnutý a vyjděte
ven, abyste zachytili signál.
12 Nastavení
Distance
1. Stisknutím
v nabídce Nastavení
vyberte Moje kolo > Vzdálenost a
stiskněte
.
10.0
2. Stisknutím
stisknutím
KM
OK/EXIT
vyberte Podrobné info a
změňte nastavení.
/
vyberte požadovanou
3. Stisknutím
vzdálenost a stisknutím
potvrďte.
4. Stisknutím
ukončíte tuto nabídku.

Nadmořská výška
Můžete nastavit nadmořskou výšku pro aktuální umístění a další čtyři umístění.
Aktuální nadmořská výška
Altitude
31
M

1. Stisknutím
v nabídce Nastavení
vyberte Nadmořská výška > Nadmořská
výška a stiskněte
.
2. Stisknutím
/
nastavte
požadovanou nadmořskou výšku a
stisknutím
potvrďte nastavení.
3. Stisknutím
ukončíte tuto nabídku.
OK/EXIT
Nastavení 13
ČEŠTINA
Etapa podle vzdálenosti
Nadmořská výška dalšího umístění
Location 1
Altitude
10m
Set
1. Stisknutím
v nabídce Nastavení
vyberte Nadmořská výška > Umístění 1,
Umístění 2, Umístění 3 nebo Umístění 4
a stiskněte
.
2. Chcete-li nastavit nadmořskou výšku,
stisknutím
vyberte Nadmořská
výška a stisknutím
potvrďte.
3. Stisknutím
/
nastavte
požadovanou nadmořskou výšku a
stisknutím
potvrďte nastavení.
4. Chcete-li kalibrovat nastavenou
nadmořskou výšku, stisknutím
vyberte Nastavit a stisknutím
potvrďte.
5. Stisknutím

ukončíte tuto nabídku.
Zobrazení
Lze provést nastavení displeje Měření, Etapa a Automatický spínač. Rovněž lze provést
nastavení intervalu Automatického spínače.
Zobrazení měření
Meter
Meter
Current Time
Temperature
Ride Time
Current Time

Current Speed
Avg Speed
Trip Time
Total Distance
Ride Time
3mřížkový displej
Výběr položky
1. Stisknutím
v nabídce Nastavení vyberte Zobrazení > Měření > Měření 1, Měření 2
nebo Měření 3 a stiskněte
.
14 Nastavení
/
vyberte počet datových polí a stisknutím
potvrďte.
3. Stisknutím
vyberte pole položky, kterou chcete přizpůsobit, a stisknutím
potvrďte výběr.
4. Stisknutím
5. Stisknutím
/
vyberte požadované nastavení a stisknutím
potvrďte.
ukončíte tuto nabídku.
POZNÁMKA: Počet datových polí zobrazených na displeji závisí na výběru „Datová pole“.
Time:
Avg HR:
b
p
m
Max HR:
Time:
Avg HR:
1

1
b
p
m
b
p
m
2mřížkový displej 3mřížkový displej
Zobrazení etapy
1. Stisknutím
v nabídce Nastavení
vyberte Zobrazení > ETAPA > Měření 1
nebo Měření 2 a stiskněte
.
Lap
Meter1
On
Meter2
On
2. Stisknutím
/
vyberte počet
datových polí a stisknutím
potvrďte.
3. Stisknutím
vyberte pole položky,
kterou chcete přizpůsobit, a stisknutím
potvrďte výběr.
4. Stisknutím
/
vyberte požadované
nastavení a stisknutím
potvrďte.
5. Stisknutím
ukončíte tuto nabídku.
Nastavení 15
ČEŠTINA
2. Stisknutím
Automatické posouvání
Auto scroll
1. Stisknutím
v nabídce Nastavení
vyberte Displej > Automatické
posouvání a stiskněte
.
Auto scroll
On
vyberte nastavení, které
2. Stisknutím
chcete změnit, a stisknutím
vstupte
do jeho podnabídky.
• Automatické posouvání: aktivuje/
deaktivuje automaticky spínač.
• Interval: slouží k nastavení časového
intervalu.
Interval
5 sec
3. Stisknutím
/
upravte požadované
nastavení a stisknutím
potvrďte.

4. Stisknutím
ukončíte tuto nabídku.
Snímače
Můžete přizpůsobit nastavení individuálního snímače, například aktivovat/deaktivovat jeho
funkci nebo znovu vyhledat snímače pro přístroj.

Heart Rate
Speed
Cadence
Status: active
Status: active
Status: active
ID XXXXXXXXX
ID XXXXXXXXX
ID XXXXXXXXX
Rescan
Rescan
Rescan
Turn Off
Turn Off
Turn Off
Tep
Rychlost
Speed/CAD
Status: active
ID XXXXXXXXX
Rescan
Turn Off
16 Nastavení

Rychlost/Kadence
Kadence
2. Stisknutím
yberte požadované nastavení a stisknutím
potvrďte.
• Znovu vyhledat: znovu vyhledá a rozpozná snímač.
• Zapnout/vypnout: aktivuje/deaktivuje snímač.
3. Stisknutím
ukončíte tuto nabídku.
POZNÁMKA:
• Když je spárován monitor srdeční činnosti, na
hlavní obrazovce se zobrazí ikona tepu.
• Při párování snímače rychlosti/kadence a pásu s indikátorem srdeční činnosti zajistěte,
aby se do vzdálenosti 5 m nenacházel žádný jiný snímač rychlosti/kadence. Když je
snímač kadence spárován, na hlavní obrazovce se zobrazí ikona snímače kadence.
Přizpůsobení profilu uživatele
Můžete měnit vaše osobní údaje.
User
1. Stisknutím
v nabídce Nastavení
vyberte Uživatel a stiskněte
.
Gender
Male
Age
36
Height
177 cm
vyberte nastavení, které
2. Stisknutím
chcete změnit, a stisknutím
vstupte
do jeho podnabídky.
• Pohlaví: vyberte vaše pohlaví.
• Věk: zadejte váš věk.
• Výška: nastavte vaší výšku.
• Hmotnost: nastavte vaší hmotnost.
• Max.HR: nastavte maximální tep.
• LTHR: nastavte maximální tep
laktózového prahu.
• FTP: nastavte funkční prahový výkon.
• MAP: nastavte maximální aerobní
výkon.
3. Stisknutím
/
upravte požadované
nastavení a stisknutím
potvrďte.
4. Stisknutím
ukončíte tuto nabídku.
Nastavení 17
ČEŠTINA
1. Stisknutím
v nabídce Nastavení vyberte Snímače > Tep, Rychlost, Kadence nebo
Rychlost/CAD a stiskněte
.
Přizpůsobení profilu bicyklu
Můžete přizpůsobit a zobrazit profil vašeho bicyklu(ů).
1. Stisknutím
v nabídce Nastavení
vyberte Bicykl > Bicykl 1 nebo Bicykl 2 a
stiskněte
.
Bike 1
Bike Type
Folding Bike
Weight
13 kg
Wheel
1700 mm
2. Stisknutím
vyberte nastavení, které
chcete změnit, a stisknutím
vstupte
do jeho podnabídky.
• Typ bicyklu: vyberte typ bicyklu.
• Hmotnost: nastavte hmotnost bicyklu.
• Kolo: nastavte velikost kola bicyklu.
• Aktivovat: slouží k aktivaci bicyklu.
3. Stisknutím
/
upravte požadované
nastavení a stisknutím
potvrďte.
4. Stisknutím
ukončíte tuto nabídku.
POZNÁMKA: Podrobnosti o velikosti kola viz část „Velikost a obvod kola“ na stránce 28.
Zobrazit profil bicyklu
Bike 1
ODO
1033 km
Ride Time
89:23:28
Alt. Gain
1700 mm
18 Nastavení
1. Stisknutím
v nabídce Nastavení
vyberte Bicykl > Přehled a stiskněte
2. Stisknutím
vyberte požadovaný
bicykl a stisknutím
potvrďte.
3. Stisknutím
zobrazíte další údaje o
vybraném bicyklu.
4. Stisknutím
ukončíte tuto nabídku.
.
Můžete přizpůsobit nastavení systému přístroje, například vypnutí podsvícení, automatická
etapa, tóny tlačítek, pípání, formát času/jednotek, jazyk zobrazení na displeji a resetování
dat.
Podsvícení vyp.
Back light
Auto
1. Stisknutím
v nabídce Nastavení
vyberte Systém > Podsvícení vyp. a
stiskněte
.
Never
2. Stisknutím
1 min
3. Stisknutím
/
vyberte požadované
nastavení a stisknutím
potvrďte.
ukončíte tuto nabídku.
10 min
Tóny tlačítek
Key Tone
On
Off
1. Stisknutím
v nabídce Nastavení
vyberte Systém > Tóny tlačítek a
stiskněte
.
/
vyberte požadované
2. Stisknutím
nastavení a stisknutím
potvrďte.
3. Stisknutím
ukončíte tuto nabídku.
Nastavení 19
ČEŠTINA
Změna nastavení systému
Upozornění
Alert
On
Off
1. Stisknutím
/
v nabídce Nastavení
vyberte Systém > Upozornění a
stiskněte
.
2. Stisknutím
/
vyberte požadované
nastavení a stisknutím
potvrďte.
3. Stisknutím
ukončíte tuto nabídku.
Čas/jednotky
Dlight Save
Date
Time
+0:00
mmddyyyy
12hr
+1:00
yyyymmdd
24hr
ddmmyyyy
Letní čas
Unit
Metric
Imperial

20 Nastavení
Jednotky
Formát datumu
Formát času
2. Stisknutím
3. Stisknutím
/
vyberte požadované nastavení/formát a stisknutím
ukončíte tuto nabídku.
potvrďte.
Jazyk
Language
English
Deutsch
1. Stisknutím
v nabídce Nastavení
vyberte Systém > Jazyk a stiskněte
.
2. Stisknutím
/
vyberte požadované
nastavení a stisknutím
potvrďte.
3. Stisknutím
ukončíte tuto nabídku.
Français
Správce mého přístroje
1. Stáhněte Bryton Bridge 2. Další podrobnosti viz stránka 7.
2. Zapněte přístroj a připojte jej k počítači kabelem USB. Můj Device
Manager se automaticky spustí při připojení přístroje k počítači.
• Pokud se software nespustí automaticky, klepněte pravým
tlačítkem na ikonu Bryton Bridge na hlavním panelu a vyberte
možnost Spustit správce mého zařízení.
3. Určete formát souboru a umístění pro ukládání tras ve vašem počítači.
Trasy lze ukládat v místním počítači ve formátu BDX, GPX, TCX a PWF.
4. Klepnutím na Uložit uložte soubor.
Nastavení 21
ČEŠTINA
1. Stisknutím
v nabídce Nastavení vyberte Systém > Čas/jednotky > Letní čas, Formát
datumu, Formát času nebo Jednotky a stiskněte
.
Zobrazení stavu GPS
Můžete zobrazit informace o signálu GPS, který přístroj právě přijímá.
Status
121 . 000000
25 . 000000
Good
1. Stisknutím
v nabídce Nastavení
vyberte Stav a stiskněte
.
2. Chcete-li nastavit režim vyhledávání
signálu, stisknutím
potvrďte.
3. Stisknutím
PowerSaving

/
vyberte požadované
nastavení a stisknutím
potvrďte.
• Vypnuto: Funkce GPS jsou vypnuté.
Výběrem této možnosti šetříte energii,
když signál GPS není k dispozici nebo
když údaje GPS nejsou zapotřebí
(například při používání ve vnitřních
prostorech).
• Plný výkon: maximální přesnost polohy
a rychlosti, vyšší spotřeba energie.
• Úsporný režim: delší životnost baterie
při dobrém signálu GPS, nicméně
méně přesné.
Zobrazení Firmware
Můžete zobrazit aktuální verzi softwaru v přístroji.
1. Stisknutím
v nabídce Nastavení vyberte Asi.
2. Stisknutím
potvrďte.
Na displeji se zobrazí aktuální verze softwaru.
3. Stisknutím
22 Nastavení
ukončíte tuto nabídku.
ČEŠTINA
Technické údaje
Dodatek
Rider 21
Položka
Popis
Displej
1,6 FSTN pozitivní transflektivní LCD
Fyzické rozměry
39,6 x 58,9 x 17 mm
Hmotnost
40g
Provozní teplota
-10°C~ 50°C
Teplota nabíjení
baterie
0°C ~ 40°C
Baterie
Li-polymerová nabíjecí baterie
Životnost baterie
17 hodin pod otevřeným nebem
GPS
Integrovaný vysoce citlivý přijímač signálu GPS se zabudovanou
anténou
RF vysílač-přijímač
2,4GMHz Ant+
Vodovzdorné
Specifikace vodovzdornosti IPX7
Snímač rychlosti/kadence
Položka
Popis
Fyzické rozměry
34,2 x 46,7 x 13,2 mm
Hmotnost
14 g
Vodovzdornost
IPX7
Dosah vysílání
5m
Životnost baterie
1 hodina denně po dobu 16 měsíců
Provozní teplota
-10oC ~ 60oC
Rádiová frekvence/protokol
2,4 GHz / protokol bezdrátové komunikace
Dynastream ANT+ Sport
Přesnost může být snížena nedostatečným kontaktem snímače, elektrickým rušením a
vzdáleností přijímače od vysílače.
Dodatek 23
Snímač tepu
Položka
Popis
Fyzické rozměry
67 ~ 100 x 26 x 15 mm
Hmotnost
14 g (snímač) / 35 g (popruh)
Vodovzdornost
20 m
Dosah vysílání
5m
Životnost baterie
1 hodina denně po dobu 24 měsíců
Provozní teplota
5oC ~ 40oC
Rádiová frekvence/protokol
2,4 GHz / protokol bezdrátové komunikace
Dynastream ANT+ Sport
Přesnost může být snížena nedostatečným kontaktem snímače, elektrickým rušením a
vzdáleností přijímače od vysílače.
Informace o baterii
Baterie snímače srdeční činnosti a snímače kadence
CL
O
Snímače srdeční činnosti/kadence obsahuje baterii CR2032, kterou si může uživatel vyměnit
vlastními silami.
Pokyny pro výměnu baterie:
2. Za použití mince otočte kryt proti směru hodin tak, aby šipka na
krytu směřovala k nápisu OTEVŘÍT.
A
OPEN
1. Vyhledejte kruhový kryt baterie na zadní straně snímače srdeční
činnosti/kadence.
SE
B
3. Vyjměte kryt a baterii. Počkejte 30 sekund.
4. Vložte novou baterii do přihrádky kladným konektorem napřed.
A
5. Za použití mince otočte kryt po směru hodin tak, aby šipka na krytu
směřovala k nápisu ZAVŘÍT.
B
POZNÁMKA:
• Při instalaci je nezbytné novou baterii vložit kladným konektorem napřed; v opačném
případě se kladný konektor může snadno zdeformovat a selhat.
• Postupujte opatrně, abyste nepoškodili nebo nepovolili těsnící O-kroužek na krytu.
• Použité baterie řádně zlikvidujte v souladu s místními pokyny pro likvidaci odpadů.
24 Dodatek
ČEŠTINA
Instalace přístroje Rider 21
Montáž přístroje Rider 21 na bicykl

1
2
4
3
21
21
Dodatek 25
Instalace snímače Rychlosti/Kadence/
Duálního snímače (volitelně)

1
2
3
4
SP
EED
SPEED
CADENCE
5a
6a
7a
SPEED
8a
Speed
SPEED
SPEED
Status: active
ID XXXXXXXXX
Rescan
m
3m
SP
EE
D
Turn Off
Speed
Status: active
21
SP
EE
D
ID XXXXXXXXX
Rescan
Turn Off
SP
EE
D
21
5b
6b
7b
CADENCE
8b
Cadence
Status: active
ID XXXXXXXXX
Rescan
Turn Off
m
3m
21
Cadence
Status: active
ID XXXXXXXXX
Rescan
Turn Off
21
5c
6c
7c
8c
Speed/CAD
m
3m
Status: active
ID XXXXXXXXX
Rescan
Turn Off
21
Speed/CAD
Status: active
ID XXXXXXXXX
Rescan
Turn Off
21
26 Dodatek
Nasazení pásu s indikátorem srdeční
činnosti (volitelně)
Popruh
SE
OSE
CL
SE
O
SE
OPEN
OPEN
OPE
N
5
4
CL
O
O
3
CL
2
CL
1
OPEN

Elektrody

6
POZNÁMKA:
• Za chladného počasí mějte na sobě vhodný oděv, aby byl pás s indikátorem srdeční
činnosti udržován v teple.
• Pás je třeba nosit přímo na těle.
• Upravte polohu snímače na střed těla (mírně pod hrudníkem). Logo Bryton zobrazené na
snímači musí směřovat nahoru. Pevně utáhněte elastický pás, aby se při pohybu neuvolnil.
• Pokud snímač nelze rozpoznat nebo pokud je snímaná hodnota abnormální, asi 5 minut se
zahřívejte.
• Nebudete-li pás s indikátorem srdeční činnosti delší dobu používat, vyjměte snímač z pásu.
Dodatek 27
ČEŠTINA
POZNÁMKA:
• Pro zajištění optimálního výkonu proveďte následující kroky:
- Zorientujte snímač a magnet podle obrázku (5a / 5b). Věnujte zvýšenou pozornost
zarovnávacím bodům.
- Vzdálenost mezi snímačem a magnetem musí být do 3 mm.
• Snímač rychlosti a magnet rychlosti musí být nainstalovány a zorientovány vodorovně,
nikoli svisle.
• Při prvním použití aktivujte snímač stisknutím předního tlačítka a začnete šlapat. Když
snímač rozpozná magnet, indikátor LED jednou blikne, což znamená, že je zorientování
správné (po stisknutí tlačítka indikátor LED blikne pouze jednou po deseti průchodech).
Velikost a obvod kola
Velikost kola je označená na obou stranách pneumatiky.
Velikost kola
L (mm)
Velikost kola
L (mm)
12 x 1,75
935
24 x 1,75
1890
14 x 1,5
1020
24 x 2,00
1925
14 x 1,75
1055
24 x 2,125
1965
16 x 1,5
1185
26 x 7/8
1920
16 x 1,75
1195
26 x 1(59)
1913
18 x 1,5
1340
26 x 1(65)
1952
18 x 1,75
1350
26 x 1,25
1953
20 x 1,75
1515
26 x 1-1/8
1970
20 x 1-3/8
1615
26 x 1-3/8
2068
22 x 1-3/8
1770
26 x 1-1/2
2100
22 x 1-1/2
1785
26 x 1,40
2005
24 x 1
1753
26 x 1,50
2010
24 x 3/4 galuska
1785
26 x 1.75
2023
24 x 1-1/8
1795
26 x 1,95
2050
24 x 1-1/4
1905
26 x 2,00
2055
26 x 2,10
2068
700 x19C
2080
26 x 2,125
2070
700 x 20C
2086
26 x 2,35
2083
700 x 23C
2096
26 x 3,00
2170
700 x 25C
2105
27 x 1
2145
700 x 28C
2136
27 x 1-1/8
2155
700 x 30C
2170
27 x 1-1/4
2161
700 x 32C
2155
27 x 1-3/8
2169
700C galuska
2130
650 x 35A
2090
700 x 35C
2168
650 x 38A
2125
700 x 38C
2180
650 x 38B
2105
700 x 40C
2200
700 x 18C
2070
28 Dodatek
Dobrá údržba zařízení omezí nebezpečí jeho poškození.
• Zabraňte pádu přístroje ani nevystavujte zařízení silným nárazům.
• Nevystavujte přístroj extrémním teplotám a vlhkosti.
• Povrch displeje se může lehce poškrábat. Chraňte displej před poškrábání používáním
nelepících univerzálních ochranných fólií na displeje.
• Přístroj čistěte roztokem neutrálního prostředku na mytí nádobí.
• Nikdy se nepokoušejte přístroj rozebírat, opravovat nebo jakkoli upravovat. Jakýkoli
takový pokus znamená propadnutí záruky.
POZNÁMKA: V případě nesprávné výměny baterie může dojít k výbuchu. Při výměně nové
baterie použijte vždy původní nebo podobný typ baterie určený výrobcem. Použité baterie
musí být likvidovány v souladu s místními předpisy.
Pro zajištění lepší ochrany životního prostředí musí být zajištěn
samostatný sběr použitých baterií k likvidaci nebo recyklaci.
Dodatek 29
ČEŠTINA
Základní péče o přístroj Rider 21
Terminologie zobrazení
Zobrazení na displeji
Terminologie
PrůRycEt
průměrná rychlost etapy
MaxRycEet
maximální rychlost etapy
PrůRycPoslEt
průměrná rychlost poslední etapy
DélkaEt
délka etapy
DélkaPoslEt
délka poslední etapy
ČasPoslEt
čas poslední etapy
TepPřiPoslEt
tep při poslední etapě
MaxTepPřiEt
maximální tep při etapě
PrůTepPřiPE.
průměrný tep při poslední etapě
PrMHRPE
průměr MHR procent etapy
PrůLTHRPE
průměr LTHR procent etapy
RychlChůze
rychlost chůze
PrůRychlChůze
průměrná rychlost chůze
MaxRychlChůze
maximální rychlost chůze
PoslPrůRC
poslední průměrná rychlost chůze
PrůDélEC
průměrná délka etapy chůze
PrůDélPEC
průměrná délka poslední etapy chůze
délPrůChůze
délka průměrné chůze
TempChůze
tempo chůze
MaxTempo
maximální tempo
TempPosl1km/M
tempo poslední 1 km/míle
PrůTempEt
průměrné tempo etapy
PrůTempEP
průměrné tempo poslední etapy
MaxTempEP
maximální tempo etapy
PrůKadEt.
průměrná kadence etapy
tachometr
tachometr
Čas do cíle
Čas do cíle
Vzdál. do cíle
Vzdálenost do cíle
Přírůst. výš.
Přírůstek výšky
Úbyt. výš.
Úbytek výšky
Download

Návod na použití